Tkh Masterclass Onderhanden Werk Dd 6 Okt 2009

3,169 views
2,896 views

Published on

TKH heeft op 6 oktober j.l. een masterclass onderhanden werk verzorgd. Bijgaand de sheets van deze masterclass

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tkh Masterclass Onderhanden Werk Dd 6 Okt 2009

 1. 1. WELKOM <ul><li>Masterclass waardering en presentatie </li></ul><ul><li>onderhanden werk in de bouw </li></ul><ul><li>dinsdag 6 oktober 2009 </li></ul>
 2. 2. Agenda Masterclass Onderhanden Werk <ul><li>Wettelijk kader </li></ul><ul><li>RJ 221 </li></ul><ul><li>Presentatie in de balans </li></ul><ul><li>Presentatie in de resultatenrekening </li></ul><ul><li>Voorbeeld en uitwerking hiervan </li></ul><ul><li>Overeenstemming fiscus, fiscale POC </li></ul><ul><li>OHW, accountantscontrole aandachtspunten </li></ul><ul><li>Afsluiting met vragen </li></ul>
 3. 3. Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 221 Onderhanden projecten <ul><li>Onderhanden project in opdracht van derden is een project dat is overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan een verslagperiode. </li></ul><ul><li>Indien geen opdrachtgever bij een project, dan betreft het geen onderhanden werk, maar dan betreft het de richtlijn inzake voorraad. </li></ul>
 4. 4. Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 221 Onderhanden projecten <ul><li>Met ingang van 2009 in deze nieuwe Richtlijn expliciet aangegeven dat deze richtlijn ook geldt voor het gebied van de projectontwikkeling. </li></ul><ul><li>Wel hierbij: indien en voorzover de voor- en nadelen van het economisch eigendom van de projectontwikkeling zijn overgedragen aan de (prospectieve) koper. </li></ul>
 5. 5. Onderhanden werk, wettelijk kader <ul><li>Art. 362 </li></ul><ul><li>De balans geeft getrouw, duidelijk, stelselmatig de grote van het vermogen van actief en passief posten weer. </li></ul><ul><li>Art. 388 lid 2 </li></ul><ul><li>Vervaardigingsprijs van een actief post omvat grond- en hulpstoffen, en overige direct toewijsbare kosten. Voorts kunnen een redelijke deel van de indirecte kosten worden meegenomen, alsmede rente op de schulden </li></ul>
 6. 6. Onderhanden werk, wettelijk kader <ul><li>Art. 375 </li></ul><ul><li>onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen: ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover deze reeds niet op de actief post in mindering zijn gebracht. </li></ul>
 7. 7. RJ 221, nieuwe richtlijn <ul><li>Op basis van internationale harmonisatie en tegenstrijdigheden (wet versus RJ) nieuwe Richtlijn onderhanden werk. POC methode was onder de wet niet toegestaan. </li></ul><ul><li>2 opvallende zaken: </li></ul><ul><li>presentatie in de balans </li></ul><ul><li>verwerking in de resultatenrekening </li></ul>
 8. 8. RJ 221 <ul><li>406 </li></ul><ul><li>De post onderhanden werk dient als afzonderlijke post te worden gepresenteerd in de balans. Dus het mag geen onderdeel uitmaken van de post voorraden. </li></ul><ul><li>409 </li></ul><ul><li>Aanbevolen wordt een onderhanden project in de balans te presenteren als een gesaldeerde post van de per project gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst, verminderd met verliezen en gedeclareerde termijnen. </li></ul>
 9. 9. RJ 221 <ul><li>Vertoont het saldo van het onderhanden project een: </li></ul><ul><li>a. debetstand, wordt het nettobedrag verwerkt als actief. </li></ul><ul><li>b. creditstand, wordt het nettobedrag verwerkt als schuld. </li></ul>
 10. 10. RJ 221 <ul><li>410 </li></ul><ul><li>Als alternatief toegestaan om de saldomethode toe te passen voor alle werken tezamen. Vervolgens het saldo van alle werken als actief post dan wel creditpost op te nemen in de balans. </li></ul><ul><li>Let wel: hierbij dient wel vermeldt te worden in de toelichting het totaal van de bedragen van de negatieve en positieve werken (cf. huidige systematiek). </li></ul>
 11. 11. rekenvoorbeeld <ul><li>Een onderneming heeft 2 onderhanden projecten. Project A met gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst van 200 en de gedeclareerde termijnen van 100. Project B met gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst van 100 en de gedeclareerde termijnen van 150. </li></ul><ul><li>Hoe te presenteren in de jaarrekening? </li></ul><ul><li>Aanbevolen optie versus toegestaan alternatief. </li></ul>
 12. 12. RJ 221, gevolgen voor de aanbestedingsmarkt <ul><li>Hierdoor een balansverlenging, verhoging van het balanstotaal, verslechtering van de financiële kengetallen, met name verslechtering van de solvabiliteit. </li></ul><ul><li>Het negatieve saldo van het onderhanden werk moet als schuld worden gepresenteerd en mag niet langer als negatieve actiefpost worden opgenomen. Hierdoor verhoging van het balanstotaal, gelijk blijven van eigen vermogen en dus verslechtering van de solvabiliteit. </li></ul>
 13. 13. RJ 221 <ul><li>Hoe hier mee om te gaan? </li></ul><ul><li>meer kosten toerekenen naar de projecten? Meer Algemene Kosten toerekenen naar het project. </li></ul><ul><li>De laatste verkoopfactuur van 2009 verzenden op 2 jan.2010 en niet meer in het oude boekjaar </li></ul><ul><li>Opvragen afzonderlijke accountantsverklaring bij de kengetallen waarbij de accountant verklaart wat de kengetallen zijn volgens de ‘oude’ en nieuwe richtlijnen. </li></ul><ul><li>De grote vraag blijft: hoe zullen de opdrachtgevers / preselecties hier mee omgaan? </li></ul>
 14. 14. RJ 221, algemene kosten <ul><li>Meer AK kosten leidt tot een hogere waarde OHW </li></ul><ul><li>Lijstje van de mogelijke directe kosten (zie 208) </li></ul><ul><li>Voorbeelden AK kosten </li></ul><ul><li>Verzekeringskosten </li></ul><ul><li>Kosten van ontwerp en techn.assistentie </li></ul><ul><li>Overheadkosten van projectactiviteiten (bijv. kosten projectadm.- en salarisadm. </li></ul><ul><li>Het opnemen van een redelijk deel van indirecte of algemene kosten (AK) is mogelijk indien deze kosten in het algemeen toewijsbaar zijn aan projectactiviteiten. </li></ul>
 15. 15. RJ 221, verwerking van verliezen op onderhanden projecten <ul><li>Met ingang van 2009 geen voorzieningen op onderhanden projecten meer bepalen op basis van de RJ 252 (voorzieningen), maar op basis van RJ 221. Voorzieningen derhalve in mindering brengen op de post onderhanden werk. </li></ul><ul><li>Dus ook geen afzonderlijke voorzieningen voor onderhanden projecten op de passief kant (behoudens garantievoorziening). </li></ul>
 16. 16. RJ 221, resultatenrekening <ul><li>sub.301 </li></ul><ul><li>projectopbrengsten en projectkosten worden verwerkt in de V&W naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum </li></ul><ul><li>Oude systematiek: waardering op basis van geactiveerde kosten en winstneming. </li></ul>
 17. 17. RJ 221, basis <ul><li>De basis voor RJ 221 van de presentatie van onderhanden werk vormt de resultatenrekening en niet langer de balans. </li></ul><ul><li>Het beginsel dat de opbrengsten aan de juiste periode dienen te worden toegerekend, alsmede de hieraan toe te rekenen kosten (i.p.v. winstneming) </li></ul>
 18. 18. RJ, presentatie resultatenrekening <ul><li>Bij de toepassing van het categoriale model (V&W) dient de post omzet en de post ‘mutatie ohw’ gevolgd te worden door een tussentelling, bedrijfsopbrengsten. </li></ul><ul><li>Het totaal van deze tussentelling is bepalend voor de grote criteria (art.396/397 BW 2) </li></ul>
 19. 19. RJ 221, rekenvoorbeeld <ul><li>313 </li></ul><ul><li>Compartisering van werkzaamheden. Verrichte prestaties versus projectkosten. Bijv.rekenvoorbeeld bouw van een muziekcentrum (zie hand-out) </li></ul>
 20. 20. RJ 221, rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld waarbij project wordt gesplitst tussen onderhanden werk en voorraad. Bijvoorbeeld bouw van een appartementcomplex (verkochte versus niet-verkochte appartementen).
 21. 21. RJ 221, projectopbrengsten <ul><li>Een claim (te laat opleveren, fouten in het ontwerp etc.) mag alleen worden opgenomen als vordering (opbrengst) indien: </li></ul><ul><li>Het waarschijnlijk is dat de opdrachtgever deze claim gaat aanvaarden, en </li></ul><ul><li>Het bedrag van de claim dat waarschijnlijk door de opdrachtgever zal worden aanvaard, betrouwbaar kan worden bepaald. </li></ul>
 22. 22. Onderhanden werk en de fiscus <ul><li>Artikel van september 2009 in de accountant. Fiscus wil de POC methode volgen. Methode van winstneming / de uitwerking van projectopbrengsten en projectkosten conform RJ 221. </li></ul><ul><li>Uitzondering voor de MKB ondernemers met minder dan 4 miljoen omzet. </li></ul>
 23. 23. Opgave fiscale waardering OHW <ul><li>Rekenvoorbeeld B </li></ul><ul><li>Kostenoverschrijding tijdens de looptijd </li></ul><ul><li>Rekenvoorbeeld C </li></ul><ul><li>Kostenoverschrijding tijdens de looptijd, met een tussentijdse verliesvoorziening </li></ul>
 24. 24. Onderhanden werk, accountantscontrole <ul><li>Verplichte onderdelen / object van onderzoek </li></ul><ul><li>aansluiting met lijst </li></ul><ul><li>winstneming voorgaand boekjaar vs realisatie </li></ul><ul><li>winstneming huidig boekjaar </li></ul><ul><li>verliesvoorziening </li></ul><ul><li>geboekte kosten onderaannemers, uren, etc. </li></ul><ul><li>opbrengsten, meer- en minderwerk </li></ul><ul><li>afgrenzing, oplevering of niet? </li></ul>
 25. 25. Onderhanden werk, accountantscontrole <ul><li>vervolg: </li></ul><ul><li>totaal bedrag van het onderhanden werk positief => extra aandacht aan de inbaarheid. OHW is immers een vordering, in deze vordering ook inbaar? </li></ul><ul><li>Presentatie OHW, voorraad, onverkochte woningen, presentatie V&W </li></ul><ul><li>Beoordeling AK kosten, opslag %, toetsing van AK met werkelijke kosten </li></ul>
 26. 26. Vragen? <ul><li>Hoe om te gaan met RJ 221 </li></ul><ul><li>Hoe gaat de markt reageren om de gewijzigde rapporten? </li></ul><ul><li>Hoe om te gaan met de vergelijkende cijfers in de jaarrekening? Aanpassen of niet? </li></ul>
 27. 28. DANK VOOR UW BELANGSTELLING

×