นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง

17,994 views

Published on

1 Comment
12 Likes
Statistics
Notes
 • สวยค่ะ จัดสวยมากค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค๊ะ
  ........
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
17,994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
64
Actions
Shares
0
Downloads
350
Comments
1
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. ปรัชญา ของ เศรษฐกิจ พอเพียงSufficiency Economy
 2. 2. “เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นเสมือนรากฐานของชีวต ิ รากฐานความมันคงของแผ่ นดิน ่ เปรียบเสมือนเสาเข็ม ทีตอกรองรับบ้ านเรือน ่ ตัวอาคารไว้ นั่นเอง สิ่ งก่ อสร้ างจะมันคงได้ ่ ก็อยู่ทเี่ สาเข็ม แต่ คนส่ วนมากมองไม่ เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสี ยด้ วยซ้าไป”พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
 3. 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง  พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภมิค้มกันในตัว ู ุ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ุ ั ซื่อสัตย์สจริต อดทน เพียร มีสติ ปญญา เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมก้าวหน้ า สมดุล มั่นคง และยังยืน พร้ อมรับการเปลียนแปลง ่ ่
 4. 4. หลักของความพอประมาณ (พอดี) 5 ประการ เข็มแข็ง มีจิตสานึกที่ดี เอืออาทร ประนีประนอม นึกถึง ้1.พอดีด้านจิตใจ ประโยชน์ ส่วนรวม2.พอดีด้านสั งคม ช่ วยเหลือเกือกูล รู้ รักสามัคคี สร้ างความเข้ มแข็งให้ ครอบครัว ้ และชุ มชน3.พอดีด้านทรัพยากร รู้ จักใช้ และจัดการอย่ างฉลาดและรอบคอบและเกิดความยังยืน ่ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม สู งสุ ด รู้ จักใช้ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและสอดคล้ องต่ อความต้ องการ4.พอดีด้านเทคโนโลยี เป็ นประโยชน์ ต่อสภาพแวดล้อมและเกิดประโยชน์ ต่อ ส่ วนรวมและพัฒนาจากภูมปัญญาชาวบ้ านก่ อน ิ5.พอดีด้านเศรษฐกิจ เพิมรายได้ ลดรายจ่ าย ดารงชีวตอย่ างพอควร พออยู่ พอกิน ่ ิ สมควรตามอัตตาภาพและฐานะของตน
 5. 5. หลักของความมีเหตุผล 5 ประการ1.ยึดความประหยัด ตัดทอนค่ าใช้ จ่ายในทุกด้ าน ลดความฟุ่ มเฟื อยในการดารงชีวิต2.ยึดถือการประกอบอาชีพด้ วยความถูกต้ อง สุ จริต แม้ จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน ในการดารงชีวติ3.ละเลิกการเก่งแย่ งผลประโยชน์ และแข่ งขันในทางการค้ าขายประกอบอาชีพแบบ ต่ อสู้ กนอย่ างรุ นแรง ั4.ไม่ หยุดนิ่งทีหาหนทางในชีวต หลุดพ้ นจากความทุกข์ ยาก ่ ิ5.ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่ งยัวกิเลสให้ หมดสิ้นไป ไม่ ก่อความชั่วให้ ่ เป็ นเครื่องทาลายตัวเอง ทาลายผู้อน พยายามเพิมพูนรักษาความดี ทีมอยู่ให้ ื่ ่ ่ ี งอกงามสมบูรณ์ ยงขึน ิ่ ้
 6. 6. หลักของความมีภูมคุ้มกัน ิ 2 ประการภูมปัญญา : มีความรู้ รอบครอบ และระมัดระวัง ิภูมธรรม : ซื่อสั ตย์ สุ จริต ขยันอดทนและแบ่ งปัน ิ
 7. 7. พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน ความพอเพียงนี้ อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบตตนก็พอเพียง ั ิ พระราชดารัส (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)
 8. 8. โลภน้อย คือ พอเพียง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.ถ้าทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ- มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยูเป็ นสุข. ่ พระราชดารัส (๔ ธ.ค. ๒๕๔๑)
 9. 9. เป้ าหมายของการพัฒนาการพัฒนาคนให้ พออย่ พอกิน → อย่ ดมีสุข ู ู ี พึงตนเองได้ ระดับหนึ่ง มีศักยภาพ / มีทางเลือก ่ สุ ขภาพ ความรู้ ทักษะ อาชีพ เสรีภาพ อยู่ร่วมกับผู้อนในสั งคม ได้ อย่ างสั นติสุข ื่ ไม่ เบียดเบียน ไม่ เอารัดเอาเปรียบ แบ่ งปันเอือเฟื้ อเผื่อแผ่ ้ มีจิตเมตตา จิตสาธารณะ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ & สิ่ งแวดล้ อม ได้ อย่ างยังยืน ่ ไม่ ทาลาย เห็นคุณค่ า อนุรักษ์
 10. 10. สรุปเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร• เป็ นวิถีการดาเนินชีวิต ที่ใช้คณธรรมนาความรู้ ุ• เป็ นการพัฒนาตัวเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้ก้าวหน้ าไปพร้อมกับความ สมดุล มันคง ยังยืน ่ ่• เป็ นหลักปฏิบติเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสข ั ุ ระหว่างคนกับคนในสังคม และคนกับธรรมชาติ
 11. 11. การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 12. 12. การประยุกต์ ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เป็ นหลัก การทาอะไรอย่างเป็ นขันเป็ นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง ้ พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล และการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ การสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้น บนพื้นฐานของความสมดุลในแต่ ละสัดส่วน แต่ละระดับ ครอบคลุมทังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากร ้ ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงจิตใจ และวัฒนธรรม
 13. 13. การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในด้ านต่ างๆด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้/ใช้ชีวิตอย่างพอควร/คิดและวางแผน อย่างรอบคอบ/มีภูมิคมกันไม่เสี่ยงเกินไป/การเผื่อทางเลือก ุ้ สารองด้านจิตใจ มีจตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ /มีจตสานึกที่ดี /เอื้ออาทร ิ ิ ประนีประนอม /นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลักด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน /รูรกสามัคคี /สร้างความเข้มแข็งให้ ้ั ครอบครัวและชุมชนด้านทรัพยากร รูจกใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ /เลือกใช้ ้ัธรรมชาติและ ทรัพยากรที่มีอยูอย่างคุมค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด / ่ ้สิ่งแวดล้อม ฟื้ นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั ่งยืนสูงสุดด้านเทคโนโลยี รูจกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและ ้ั สภาพแวดล้อม (ภูมิสงคม) /พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา ั ชาวบ้านเองก่อน /ก่อให้เกิดประโยชน์กบคนหมู่มาก ั
 14. 14. ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ความพอเพียง โดยใช้ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ๑. รูเ้ หตุ ๒. รูผล้ ความมีเหตุมีผล ๓. รูตน ้ ความพอประมาณ ๔. รูประมาณ้ ๕. รูกาล ้ ๖. รูบุคคล ้ มีภูมิคมกันที่ดี ุ้ ๗. รูชุมชน ้
 15. 15. คุณลักษณะของกิจกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคมกันที่ดี ุ้พอเหมาะกับ รูสาเหตุ – ทาไม ้ คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ/อัตภาพของตน รูปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ้ ในด้านต่างๆ(ปั จจัยภายใน) วิชาการ/กฏหมาย รูเ้ ท่าทันและพอควรกับภูมิสงคม/ ั /ความเชื่อ/ประเพณี เตรียมความพร้อม(ปั จจัยภายนอก) รูผลกระทบที่จะ ้ (วางแผน/รอบคอบ/เรียนรู/ ้ เกิดขึ้นในด้านต่างๆ พัฒนาตน/จิตสาธารณะ/ รักษ์สิ่งแวดล้อม) (สมดุล) (รอบรู/สติ ปั ญญา) ้ (ไม่ประมาท) สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็ นที่พ่ึงของผูอ่ืนได้ในที่สุด ้
 16. 16. ตัวอย่ างการประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคลและครอบครั ว
 17. 17. ตัวอย่างการใช้จ่ายอย่างพอเพียงพอประมาณ : รายจ่ ายสมดุลกับรายรับมีเหตุมีผล : ใช้ จ่ายอย่ างมีเหตุผล /มีความจาเป็ น /ไม่ ใช้ สิ่งของ เกินฐานะ /ใช้ ของอย่ างคุ้มค่ าประหยัดมีภูมคุ้มกัน : มีเงินออม /แบ่ งปันผู้อน /ทาบุญ ิ ื่ความรู้ คู่คุณธรรม : ประกอบอาชีพทีสุจริต ด้ วยความ ่ ขยันหมั่นเพียร ใช้ สติปัญญาในการตัดสิ นใจ และดาเนินการต่ างๆ เพือให้ เท่ าทันต่ อการ ่ เปลียนแปลง ่
 18. 18. สรุปข้ อสั งเกตเกียวกับ ่ การประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียง• การประยุกต์ ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้ หลายด้ าน และหลายรู ปแบบ ไม่ มีสูตรสาเร็จ แต่ ละคนจะต้ องพิจารณา ปรับใช้ ตามความเหมาะสม ให้ สอดคล้ องกับเงือนไข และสภาวะ ่ ทีตนเผชิญอยู่ ่• ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่ วยให้ เรา “ฉุกคิด” ว่ ามี ทางเลือกอีกทางหนึ่ง ทีจะช่ วยให้ เกิดความยังยืน มั่นคง และ ่ ่ สมดุลในระยะยาว
 19. 19. เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
 20. 20. ตัวอย่ างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (ด้ านเศรษฐกิจ) หลักปฏิบติ ั ตัวอย่างกิจกรรม๑. รูจกการใช้จายของตนเอง ้ั ่ ใช้จายอย่างมีเหตุมีผล ่ บันทึกบัญชีรายรับและ อย่างพอประมาณ รายจ่าย ประหยัด เท่าที่จาเป็ น วิเคราะห์บญชีรายรับและ ั รายจ่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ บริโภคเพื่อลดรายจ่ายที่ ฟุ่ มเฟื อย
 21. 21. ตัวอย่ างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (ด้ านเศรษฐกิจ) หลักปฏิบติ ั ตัวอย่างกิจกรรม๒. รูจกออมเงิน มีกลไก ้ั ลดความเสี่ยง ระบบสวัสดิการ • ออมอย่างพอเพียง ระบบออมเงิน • สัปดาห์การออม ระบบสหกรณ์ • จัดตังกลุม/สหกรณ์ ้ ่ ระบบประกันต่างๆ ออมทรัพย์
 22. 22. ตัวอย่ างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (ด้ านเศรษฐกิจ) หลักปฏิบติ ั ตัวอย่างกิจกรรม๓. รูจกประหยัด ้ั ใช้และกินอย่างมีเหตุผล ้ ปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ ไม่ฟุ่มเฟื อย เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ไว้กิน ไว้ขาย ใช้พลังงานเท่าที่จาเป็ น ใช้สินค้าที่ประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า ้ รีไซเคิลขยะเพื่อนามาใช้ใหม่ นาของเหลือใช้ มาทาให้เกิด ประโยชน์
 23. 23. ตัวอย่ างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (ด้ านเศรษฐกิจ) หลักปฏิบติ ั ตัวอย่างกิจกรรม๔. พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ เน้นการผลิตเพื่อพึ่งตนเอง ให้ โดยผลิต หรือสร้างรายได้ ที่ พอเพียงกับการบริโภค และ สอดคล้องกับความต้องการ การผลิตที่หลากหลาย เช่น สอดคล้องกับภูมิสงคม ั ปลูกพืชผักผสมผสาน สอดคล้องกับภูมิปัญญา ปลูกพืชสมุนไพรไทย ท้องถิ่น ผลิตสินค้าจากภูมิปัญญา สอดคล้องกับทรัพยากร ท้องถิ่น ท้องถิ่น จัดอบรมพัฒนาอาชีพใน ชุมชน
 24. 24. ตัวอย่ างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (ด้ านสั งคม) หลักปฏิบติ ั ตัวอย่างกิจกรรม๕. รูจกช่วยเหลือสังคม ้ั พัฒนาความรูคู่คณธรรม ผ่าน ้ ุ หรือชุมชน กิจกรรมรวมกลุมต่างๆ ่ ปลูกจิตสานึก • จัดกิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข สาธารณะ • จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ปลูกฝังความสามัคคี ผูดอยโอกาส ้ ้ ปลูกฝังความเสียสละ • จัดค่ายพัฒนาเยาวชน เผยแพร่องค์ความรู ้ • จัดตังศูนย์เรียนรูภายในชุมชน ้ ้ เศรษฐกิจพอเพียง
 25. 25. ตัวอย่ างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (ด้ านสิ่ งแวดล้ อม) หลักปฏิบติ ั ตัวอย่างกิจกรรม๖. สร้างสมดุลของ พัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับดิน ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า ป่ า เพื่อฟื้ นฟู รักษา ปลูกจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม • โครงการชีววิถี ฟื้ นฟูแหล่งเสื่อมโทรมใน • จัดอบรมการอนุรกษ์ ั ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้ นฟูและอนุรกษ์ทรัพยากรใน ั • จัดทาฝายแม้ว ท้องถิ่น ฟื้ นฟูดแลสถานที่ทองเที่ยวใน ู ่ ท้องถิ่น
 26. 26. ตัวอย่ างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (ด้ านวัฒนธรรม) หลักปฏิบติ ั ตัวอย่างกิจกรรม๗. สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสานึกรักษ์ไทย • ปลูกฝังมารยาทไทย รักบ้านเกิด • ส่งเสริมอาหารประจาท้องถิ่น ฟื้ นฟูและอนุรกษ์อาหาร ั • ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและ ประจาท้องถิ่น ภาษาประจาท้องถิ่น ฟื้ นฟูและอนุรกษ์ดนตรีไทย ั • ทานุบารุงโบราณวัตถุและ และเพลงไทย โบราณสถาน ฟื้ นฟูและอนุรกษ์วตถุโบราณ ั ั • พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถาน • รณรงค์การใช้สินค้าไทย
 27. 27. ตัวอย่ างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (ด้ านวัฒนธรรม) หลักปฏิบติ ั ตัวอย่างกิจกรรม๘. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปลูกจิตสานึกความรัก • ให้ความสาคัญกับการรักษาศีล ชาติ หรือสวดมนต์เป็ นประจา ตระหนักถึงคุณค่าของ • ส่งเสริมการฝึ กอบรมสมาธิ พระพุทธศาสนาและ ภาวนา ศาสนาที่ตนศรัทธา • ร่วมกันทะนุบารุงศาสนาด้วย จงรักภักดีตอ ่ การปฏิบติบูชา และการร่วม ั พระมหากษัตริย ์ ดูแลวัด และศาสนสถานต่างๆ
 28. 28. การเขียนแผนแบบบูรณาการ ยึดสาระสังคมเป็ นหลัก เพราะสังคมจะมีหวข้อ และเนื้อหา ั ชัดเจนให้สอดแทรกความคิด/คุณค่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ลง ไปได้ ยุทธศาสตร์การสอนของครู สอดแทรกความรับผิดชอบ ความคิด อิสระ ริเริ่มสร้างสรรค์ลงไป เน้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่อยูรอบตัว ่ โดยมีครูค่อยชักจูงให้คิดแบบ โยนิโสมนสิการ และมีกลยาณมิตร ั คอยท้วงติง แนะนา ด้วยความจริงใจ เพื่อความอยูรวมกันอย่างเกิดประโยชน์และเป็ นสุข ยึดหลัก ่่ เศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู ้
 29. 29. สว ัสดี

×