• Like
Sopa feedback-web
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sopa feedback-web

 • 356 views
Uploaded on

SOPA / PIPA

SOPA / PIPA

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
356
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. “ กฎหมายหยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ ” ทิศทางและผลกระทบเว็บไซต์ wichit
 • 2. สหรัฐอเมริกา กาลังอยู่ในขั้ นตอนการผ่านร่างกฎหมายสาคัญ 2 ฉบับ คือ • กฎหมายยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ หรือ โซปา ้ (Stop online piracy Act หรือ SOPA) และ • กฎหมายคุมครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ปี ปา ้ ้ (Protect IP Act หรือ PIPA) wichit
 • 3. SOPA มีท่มาจากในสภาคองเกรสของสหรัฐฯประเทศที่เปิ ดเสรี ีทางความคิดมากที่สุด (ประเทศหนึ่งของโลก) ทาหน้ าที่พิจารณาและบั ญ ญั ติกฎหมาย (ซึ่ ง ดู เ หมือ นมีแ ววว่ า จะถู ก ยกเลิ ก ไปแล้ ว )แต่ . . อย่ า เพิ่ ง ดี ใ จ เพราะดั น มี ผ้ ู แ ทนของสหรั ฐ ฯกลุ่ ม หนึ่ ง เสนอร่ า งกฎหมาย PIPA เข้ า ไปอีก ซึ่ ง เนื้ อหาหลั ก ๆก็ค ล้ า ยกับSOPA เลยทีเดี ยว ทาให้ ยังเป็ นที่ต้อ งลุ้ น กัน ต่ อ ไปว่ า ผลจะออกมาเป็ นอย่างไร wichit
 • 4. > กฎหมายยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ หรือ โซปา ้ ( Stop online piracy Act หรือ SOPA )เนื้ อหาสาระ คือ...  การเพิ่ มความสามารถในการปิ ดกั้น การเข้ า ถึง เนื้ อหาที่ถู กกล่ าวหาและ มีหลักฐาน ว่ าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องให้ ผ้ ูเสียหาย ยื่นเรื่องฟ้ องร้ อ งต่ อ ศาลจนกระทั่งศาลตัดสินความผิดก่ อนจึ งจะแบน เว็บ ดั ง ในปั จ จุ บั น โดยกระบวนการปิ ดเว็บ นั้ น ก็ส ามารถท าได้ อ ย่ า ง ง่ ายดายมากขึ้น เพียงแค่ แจ้ งไปยัง ISP (ผู้ ให้ บริการอินเตอร์เน็ต) พร้ อมหลักฐานเท่านั้น ก็สามารถสั่งการให้ ISP บล็อกการเข้ าถึงเว็บ ได้ ทนที ั  มี อ านาจสั่ ง ให้ เว็ บ ไซต์ อ่ ื น ที่ มี ก ารลิ ง ค์ ไ ปยั ง เว็ บ ที่ ถู ก ปิ ดท าการ ลบ ลิงค์ท่ีเชื่อมต่อออกได้ เลย และยัง ปิ ดกั้นหนทางทาเงินของเว็บไซต์ ที่ถูกปิ ดไปได้ อกด้ วย ี wichit
 • 5.  เว็บไซต์ใหญ่ๆ หลายแห่งต่างพากันประท้วง ร่างกฎหมายนี้ เช่น Google , Wikipedia, Facebook, Twitter, Flickr, Mozilla Firefox, WordPress AOL, eBay, foursquare, Facebook, LinkedIn, PayPal, Tunblr, Twitter, Yahoo!, Zynga, ESET และ อื่นๆ อีกมากมาย wichit
 • 6.  Mark Zuckerberg เองได้ ออกมาโพสบนวอลของตนเอง ให้ ความเห็นว่ า.. ไม่เห็นด้ วยกับ SOPA / PIPA และพร้ อมจะต่อต้ าน อย่ างแน่ นอน เพราะโลกของอินเตอร์เน็ตคือโลกแห่ งเสรีภาพ ไม่สมควรจะต้ อง ถูกปิ ดกั้นเช่นนั้น (ไม่ใช่เรื่องงานสาหรับ facebook เลยที่ตอนนี้มียูสเซอร์ เป็ นใช้ งานกว่า 800 ล้ านยูสเซอร์) http://www.facebook.com/zuck/posts/10100210345757211 wichit
 • 7. .torrent Megaupload โดนจับกุมและ ปิ ดให้ บริการเว็บไซต์ Thepiratebay ที่ไม่เปิ ดให้ โหลดไฟล์ .torrent ไปเพื่อใช้ ในการโหลดบิตอีกแล้ ว แต่เปลี่ยนไปแชร์ magnet URI แทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บตัวไฟล์ .torrent เอาไว้ เองตรงๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ โดนเล่นงานได้ wichit
 • 8.  เว็ บ ต่ า งๆ จะต้ องลงทุ น เพิ่ ม ในการคั ด กรองเนื้ อหา ภายในเว็บไม่ให้ ขัดกับ SOPA / PIPA รวมไปถึง ต้ องคัดกรองการเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาที่ผิดลิขสิทธิ์อกด้ วย ี ซึ่งอาจจะทาให้ ตองใช้ตนทุนในการทาและดู แลจัดการ ้ ้ เว็บที่สูงขึ้ นอีกมาก wichit
 • 9.  ตอบว่า.. โดนเต็มๆ เพราะบรรดาเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก ล้ วนต้ องไปผ่านทาง แม่ ข่ายอินเตอร์เน็ตที่สหรัฐฯกันทั้งนั้น ทาให้ ไม่ ว่าเว็บไซต์ไหนที่ถูกแจ้ งว่ ามี ข้ อ มู ล ที่เ นื้ อหาละเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ ไม่ ว่ า เว็บ นั้ น จะมาจากประเทศใด ล้ ว นแต่ สามารถโดนแบนได้ แทบทั้งนั้น แถมบรรดาเว็บ หลักๆ ที่เราใช้ งาน ก็มีท่ีมา จากสหรัฐฯ โดยตรงกันซะเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้ เราก็ได้ ผลกระทบเต็มๆ เช่ นกัน อารมณ์ประมาณว่า “ฝนที่ตกทางนู น ก็หนาวถึงคนทางนี้ เช่นกัน” ้ ในทางทฤษฎีแล้ ว SOPA มีผลแก่คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐเท่านั้น แต่ว่าใน ความเป็ นจริ งแล้ ว สหรั ฐมีบ ริ ษัทที่เป็ นผู้ นาในโลกออนไลน์อยู่ มากมาย ถ้ า สมมติ SOPA ผ่านร่างพระราชบัญญัติแล้ วนั้น หลายๆประเทศทั่วโลก ก็จะ ดาเนิ น นโยบายตามสหรั ฐอย่ างแน่ นอน เปรี ยบง่ ายๆว่ า สหรั ฐอาจเป็ นคน จุดชนวนในการเซ็นเซอร์ข้อมูลอย่างจริงจัง wichit
 • 10.  Blog : สมมติมีการโพสต์ Blog ที่มีการเล่นเพลงเป็ น Background Music โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก เจ้ าของลิขสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ถูกจับได้ ทันทีหากมีผ้ ู ฟ้ องร้ อง และเว็บไซต์ผ้ ูให้ บริการ Blog จะถูกปิ ดตามอานาจของ เจ้ าหน้ าที่รัฐด้ วยเช่นกัน wichit
 • 11.  Search Engine : ไม่ว่าจะเป็ น Google หรือ Yahoo และเว็บอื่นๆ ที่จะต้ องบล็อคให้ การ Search และค้ นหาต่างๆ ไม่เจอเว็บไซต์ท่กระทาผิดมิ ี เช่ น นั้ น จะถือว่ า เป็ นผู้ ส นั บสนุ น การกระทาความ ผิด นั้ น ไปโดยปริ ย าย ในกรณี ตัวอย่ างของการโพสต์ Blog แบบนี้ หมายความว่ าทาง Google จะต้ อง บล็อคการค้ นหา Blog นี้ไปด้ วยเช่นกัน เรียกได้ ว่าหากมีผ้ ใช้ ค้นหา Blog นี้เจอ ู จาก Google เว็บไซต์ Google ก็มีสิทธิ์ถูกฟ้ องร้ องและดาเนินการโดย เจ้ าหน้ าที่รัฐได้ ถงขั้นสั่งปิ ดเลย เช่นเดียวกัน ึ google อาจจะโดนฟ้ องได้ เลย ถ้ าหากยังไม่เซ็นเซอร์หรือบล๊อคข้ อมูลที่ปรากฎ ในผลในการค้ น หา ซึ่ ง ถ้ า หาก SOPA ที่ก าเนิ ด ขึ้ นแล้ ว มั น จะท าให้ การ เจริญ เติบโตของอินเตอร์เน็ตหยุ ด ทันที และอาจจะทาลายข้ อ มูลที่เ ป็ นความคิด สร้ างสรรค์ท่แลกเปลี่ยนกันในโลกออนไลน์ (ในความเป็ นจริงแล้วยากมาก) ี wichit
 • 12.  Like : ข้ อกาหนดเกี่ยวกับโพสต์ Link ของเว็บไซต์ ที่ล ะเมิ ด ลิ ข สิท ธิ์ เช่ น ถ้ า เพื่ อ นๆ ผู้ อ่ า นคนใดคนหนึ่ ง โพสต์ Link เว็บโหลดเพลงเถื่อนลงใน Comment บนเว็บ OS (สมมุตินะครับ อย่าทาจริง >_<”) เว็บ OS ก็มีสทธิ์ถูก ิ ฟ้ องจนถึงขั้นปิ ดเว็บไซต์ได้ เลย และแน่ นอนว่ าเซิร์ฟเวอร์อยู่ท่ี ประเทศไทย เว็บไซต์ OS จะไม่ถูกปิ ด แต่คนอเมริกนจะเข้ า ั เว็บ OS ผ่ า นทาง www.os.co.th หรื อ www.online-station.net โดยตรงไม่ได้ น่นเอง ั wichit