Ppt0000000

286
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
286
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ppt0000000

 1. 1. นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1 1
 2. 2. ระบบศาลในประเทศไทย นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 3. 3. ้อง ที่ ดีข ึ้น ฟเก ิดค ศา ลไ หน นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 4. 4. ศ าล องค์กรทีใช้อำำนำจตุลำกำรตำม ่ รัฐธรรมนูญหน้ำที่ : วินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีต่า นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 5. 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำาหนดศาลไทยมี 4 ประเภท นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 6. 6. ศำล ศำลรัฐธรรมนูญ ทหำร ศำล ศำลปกครอง ยุติธรรม นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 7. 7. 7นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 8. 8. ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลรัฐธรรมนูญดูแลคดีทเกี่ยวกับ ี่ บทบัญญัตของรัฐธรรมนูญ ิมีหน้าที่ วินจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่ ิ ขัดกับหลักรัฐธรรมนูญ ** ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ ยู ่ เพี ย งแห่ ง เดี ย ว ในประเทศไทยแสนโน 520113133571 นายสุพรม ** LW sec
 9. 9. ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ. การประชุมในสภาผู้แทนราษฎ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 10. 10. ศาล คดีเกียวกับการกระ ่ ทหาร ทำาความผิดทหารกับประชาชน ทหารด้วยกันเอง นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 11. 11. ารกระทำาความผิดกครองด้วยกันเองยปกครองกับประชาชน นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 12. 12. ตัวอย่าง เช่น การรับสินบนของเจ้าหน นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 13. 13. การทุจริตคอร์รัปชั่นข องเจ้าหน้าที่ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 14. 14. 14ประชาชนส่วนใหญ่ฟอง้ ทีศาลยุติธรรม ่ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 15. 15. ศำลยุติธรรม 1 ศำลชั้นต้น 2 ศำลอุทธรณ์ 3 ศำลฏีกำ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 16. 16. ศำลชั้นต้นฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญาทั่วไป เป็นการ ยื่นฟ้องครั้งแรก ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาล จังหวัด ศาลแขวง นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 17. 17. คดีลักทรัพย์ คดี ข่มขืน นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 18. 18. หากไม่พอใจในคำาตัดสิน ของศาลชั้นต้นสามารถยื่นฟ้องคดีเดิมต่อ ศาลอุทธรณ์ได้ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 19. 19. เป็นศาลสูงสุดไม่มการยื่นต่อ ี ศาลใดๆอีกต่อไปพิพากษาของศาลฎีกาถือเป็นที่สิ้นส นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 20. 20. คดีที่ เช่น เกี่ยว การทุกับการ จริต ทำา คอร์รป ัหน้าที่ ชั่นของ ของ นักการนักการ เมือง เมือง นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 21. 21. ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นและศาลตัดสิน แล้ว เช่น คดียึดทรัพย์สินของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 22. 22. ใครเป็นผู้วินิจฉัย ตัดสิน???ผู ้ พ ิ พ ากษา นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 23. 23. เมื่อเกิดคดีขึ้น การยื่นหรือฟ้องคดี จำาเป็นที่จะต้องฟ้องให้ถูกศาล ่น น ั้น ศาลจะไม่รบคดีไว้พิจาร ั ไม ่เช นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 24. 24. พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรม หลวงราชบุรีดเรกฤทธิ์ ิ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 25. 25. ขอบคุณ ครับ นายสุพรม แสนโน 52011313357 LW sec 1
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×