Your SlideShare is downloading. ×
0
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Computer & presentation thinking to-talking
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Computer & presentation thinking to-talking

1,341

Published on

Published in: Design
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,341
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลี่ยนความคิด...สู่คาพูด” อ.วิชต ชาวะหา ิ vchavaha@gmail.com Facebook.com/v.chavaha Mobile : 08-0746-5883
 • 2. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลียนความคิด...สู่คาพู ด” ่
 • 3. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลียนความคิด...สู่คาพู ด” ่1 บรรทัดชัดเจน เป็ นคา/ศัพท์ ท่ ีง่าย คือหัวใจการเขียนเพื่อฟั ง > วิธีการทาให้ ประโยคเข้ าใจง่าย โดยการสร้ างประโยคที่มีความยาว ไม่ เกิน 1 บรรทัด > เมื่อคิดคาพูดได้ ก็นามาเขียนเป็ น “บท (Script)” ในการพูดของเรา
 • 4. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลียนความคิด...สู่คาพู ด” ่การเขียนบท (Script)  กล่าวนา/กล่าวเปิด (Opening) : บอกผู้ชม / ผู้ฟัง ในสิ่งที่กาลังจะกล่าว  เนื้อหาหลัก (Body) : กล่าวถึงเรื่องที่เป็น สาระหลัก  สรุป/กล่าวปิด (Closing) : บอกถึงสิ่งที่ กล่าวไปแล้ว
 • 5. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลียนความคิด...สู่คาพู ด” ่การเขียนบท (Script) กล่าวนา/กล่าวเปิด (Opening) : เป็ นสิ่งที่จาเป็ นมาก ให้ ผลที่แตกต่ างระหว่ าง บอกผู้ชม / ผู้ฟัง ในสิ่งาเสนอที่งจะกล่เหลวได้ เพราะเป็ นจุดแรก การน ที่กาลัดีหรื อล้ ม าว  จะพูดเกี่ยวกับอะไร ที่จะ... ชนะใจผู้ชม หรื อ ผลักไส  อธิบายถึงประสบการณ์ส่วนบุคคล  ถามคาถาม (การมีส่วนร่วม) “ไทยมีผูใ้ ช้ FB กว่า 8 ล้าน”  อธิบายสิ่งใหม่ๆ / ข่าวพาดหัว  ให้ข้อมูลตัวเลข / สถิติ  สรรเสริญผู้ชม/ผูฟัง ้  ให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ชม/ผู้ฟัง
 • 6. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลียนความคิด...สู่คาพู ด” ่การเขียนบท (Script) เนื้อหาหลัก (Body) : กล่าวถึงเรื่องที่เป็นสาระหลัก  ประเด็น : ส่วนของสาระสาคัญ ที่ให้ข้อมูลแก่ ผู้ชม/ผู้ฟัง ..อาจมีสื่อประกอบ  ตัวอย่างประกอบ : อาจเป็นเรืองเล่า นิทาน สื่อการ ่ นาเสนออื่นๆ เช่น รูปภาพ วิดีโอ  การเชื่อมไปสู่ประเด็นใหม่ : บทหรือประโยคที่จะส่ง ผู้ชม/ผู้ฟัง ไปสู่ประเด็นใหม่ๆ
 • 7. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลียนความคิด...สู่คาพู ด” ่การเขียนบท (Script) : เนื้อหาหลัก (Body) เริ่ม ประเด็น การเชื่อม ตัวอย่ างประกอบ -เรื่ องเล่า -นิทาน -อุปมาอุปไมย -สื่ อประกอบ ภาพ แสดงวัฏจักรเนือหาของการนาเสนอ ้
 • 8. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลียนความคิด...สู่คาพู ด” ่การเขียนบท (Script) : เนื้อหาหลัก (Body) แบบฟอร์มร่างเนื้อหาที่จะนาเสนอ ร่ าง เนือหาที่ใช้ ในการนาเสนอ ้ ประเด็นที่ 1 : .................................. สาระสาคัญ : …………………………...... เพิมเติมได้ตาม ่ สื่อประกอบ : …………………………….. จานวนประเด็น ตัวอย่าง : ……………………………….. ………………………………………. สื่อประกอบ : …………………………….. การเชื่อม : ………………………………. ………………………………………. ประเด็นที่ 2 : .…………………………. สาระสาคัญ : …………………………….. สื่อประกอบ : …………………………….. ตัวอย่าง : ……………………………….. ………………………………………. สื่อประกอบ : …………………………….. การเชื่อม : ……………………………….
 • 9. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลียนความคิด...สู่คาพู ด” ่การเขียนบท (Script) การกล่าวสรุป (Closing) าประเทศชาติทาอะไรให้ แก่ คุณบ้ าง “จงอย่ าถามว่ แต่ จบัติ  ให้ข้อมูลที่นาสู่การปฏิ งถามตนว่ าทาอะไรให้ แก่ ประเทศชาติได้ บ้าง” จอร์ น เอฟ. เคนเนดี  ให้การสรุปเนื้อหา พิธีสาบานตนเข้ ารับตาแหน่งประธานาธิบดี 1961  ท้าทายผู้ชม/ผู้ฟัง  กระตุ้นเตือนผู้ชม/ผู้ฟัง (คาคม)  ให้คาแนะนา  สรุปโดยใช้เรื่องขาขัน
 • 10. เทคนิคการนาเสนอ … “เปลียนความคิด...สู่คาพู ด” ่การจัดสรรเวลา ไม่มัวมาอ่านร่างที่เขียนไว้ เผื่อเวลาเพื่อการซักถาม 5-10 นาที ต้องรักษาเวลา..โดยทาตารางจัดสรร
 • 11. แบบฟอร์ มการจัดสรรเวลาการนาเสนอการจัดสรรเวลาหัวข้ อ : ……………………………………… เวลา ประเด็น/ประโยชน์ ต่อผู้ชม/ผู้ฟัง ตัวอย่ าง / สื่อ / การเชื่อมแนะนาตัว/เปิ ดการนาเสนอ ….นาที หัวข้ อ : (สิ่งที่จะพูด)………...… ตัวอย่าง : …………………… (20%) …………………………… สื่อการนาเสนอ : ..…………….. …………………………… การเชื่อม : ……………………เนือหา…………….นาที ้ หัวข้ อ 1 : …………………… ตัวอย่าง 1 : ………………….. (70%) ………………………….. …………………………… สิ่งที่ผ้ ชม/ผู้ฟังจะได้ รับ : ………… ู สื่อการนาเสนอ : ……………… …………………………… การเชื่อม : ………………….สรุ ป ……………. นาที …………………………… …………………………… (10%) …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………
 • 12. ตัวอย่ าง การเขียนบท (Script)โจทย์ : วิกฤตที่คนไทยเดือดร้ อนแสนสาหัสมี 4 ครัง คือ ้1. การเสียกรุงศรี อยุธยา ครังที่ 1 ้2. การเสียกรุงศรี อยุธยา ครังที่ 2 ้3. การเข้ าร่วมสงครามโลก ครังที่ 2 ้4. การสูญเสียทางเศรษฐกิจ “วิกฤต IMF” เมื่อ 2 ก.ค. 2540
 • 13. ตัวอย่ าง การเขียนบท (Script)นามาเขียนเป็ น…. บท (Script) วิ ก ฤติ ข องประเทศที่ ท าให้ คนไทยต้ องเดื อ ดร้ อนแสนสาหั ส ที่ เ ราพอจะจ ากั น ได้ อ ย่ า งง่ า ยๆ มี ด้ ว ยกั น รวม4 ครั ง โดย 2 ครั งแรกก็คือ การเสียกรุ งศรี อยุธยาครั งแรก และ ้ ้ ้ครั งที่ 2 หลังจากนั นก็มีช่วงสงครามโลกครั งที่ 2 ที่เกิดภาวะ ้ ้ ้ข้ าวยากหมากแพง และสุดท้ ายครั งที่ 4 ก็น่าจะเป็ นวิกฤติจาก ้โ ล ก า ภิ วั ต น์ ตั ้ ง แ ต่ วั น ที่ 2 ก ร ก ฎ า ค ม 2540 ที่ ผ่ า น ม าซึ่ งยั ง คงเป็ นผลให้ คนไทยยั ง ยากจนมิ เ สื่ อมคลาย และมีความทุกข์ กันถ้ วนทั่ว!
 • 14. ตัวอย่ าง…. การยกตัวอย่ างประกอบการนาเสนอ เรื่อง Search engine : Google Chromehttp://www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYlovjIxxKGA%26feature%3Dshare&h=18d5f

×