"aect ecucational technology"

1,514 views

Published on

"aect ecucational technology"

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"aect ecucational technology"

 1. 1. มาตรฐานดานเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา วิชิต ชาวะหา
 2. 2. มาตรฐานดานเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา ่ Topics ความหมายและแนวคิด ขอบขาย / มาตรฐาน งานวิจยเกียวของ ั ่
 3. 3. มาตรฐานดานเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา ่ ความหมาย • เทคโนโลยี มาจากคํ า ภาษาลาติ น ว า “Techno+Logos” หมายถึ ง ศาสตร ที่ ว า ด ว ย วิธีก ารหรื อ การศึก ษาเกี่ ย วกั บวิ ธีก าร เทคโนโลยีก ารศึ กษาจึ ง เปน เรื่ อ งของ ระบบและวิธีการไมวาจะมีวัสดุและเครื่องมืออุปกรณมาเกี่ยวของหรือไมก็ตาม • ชัยยงค พรหมวงศ (2545) : เทคโนโลยีการศึกษามีลักษณะที่แตกตางไปจาก วิทยาการ (Discipline) หรือวิชาแขนงอื่นอยูบาง กลาวคือ วิทยาการทั้งหลายนั้น หมายถึง องคแหงความรูที่สามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงไดดวยการวิจัย และส ว นใหญ จ ะเป น วิ ท ยาการทางวิ ท ยาศาสตร ส ว นคํ า ว า สาขาวิ ช า (Field) มักจะหมายถึง การศึกษาประยุกต (Applied study) ที่เนนเรื่องวิชาชีพ สาขาวิชาจะ ขึ้นอยูกับวิทยาการ เชน วิชาชีพวิศวกรรมศาสตรก็จะขึ้นอยูกับวิชาฟสิกสและ คณิตศาสตร วิชาชีพทางแพทยจะขึ้นอยูกับวิชาชีววิทยาและวิชาเคมี เปนตน สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ตองอาศัย ความรู จ ากวิ ท ยาการแขนงอื่ น หลายด า น ดังนั้น เทคโนโลยีการศึกษาจึงเปน สห วิทยาการ (Interdiscipline)
 4. 4. มาตรฐานดานเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา ่ แนวคิด ...เทคโนโลยีการศึกษามีวิวัฒนาการมาจาก 2 แนวคิด ไดแก • แนวคิดแรก เปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรกายภาพ ( Physical Science Concept) ซึงเปนระบบ ่ การนําผลิตผลทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมมาใชในดานการศึกษา โดยรูจักกันดีใน รูปของวัสดุที่เปนสิ่ง สิ้นเปลือง (Software) และอุปกรณทเี่ ปนสิ่งที่คงทนถาวร (Hardware) ทั้งสองประเภทนี้มักใชควบคู กัน คือ เมือมีวัสดุแลว มักจะตองใชควบคูกับอุปกรณเสมอ เชน เครื่องฉายและเครื่องเสียง เปนตน แนวคิดนี้ได ่ พัฒนามาจาก “ โสตทัศนศึกษา” (Audiovisual Education) ซึงเปนการเรียนรูจากการรับฟงดวยหู ่ และรับชมดวยตานั่นเอง เทคโนโลยีการศึกษาตามแนวคิดนี้จึงเนนหนักที่ “ สื่อสิงของ” ไดแก วัสดุ อุปกรณ ่ • แนวคิดที่สอง เปนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร ( Behavioral Science) ซึ่งเปนการ ประยุกต หลักการทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ผสมผสานกับผลผลิตทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรม เพื่อชวย ให ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน น “ วิ ธี ก ารจั ด ระบบ” (System Approach) ที่มีการกําหนดขั้นตอนอยางเดนชัด เชน ตองมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระ วิเคราะหผูเรียน กําหนดวิธีการและสื่อการสอนและกําหนดแนวทางการประเมินผล เปนตน เทคโนโลยีการศึกษา ตามแนวคิดนี้จึงเปนแนวคิดที่ยอมรับกันมาก เพราะมิไดเนนสื่อสิ่งของแตเนนสื่อประเภทวิธีการ รวมเปน “ วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ”
 5. 5. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) AECT • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ AECT
 6. 6. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 1.1 การออกแบบระบบการสอน (instructional systems design) เปนวิธีการจัดการที่รวมขั้นตอนของการ สอนประกอบดวย การวิเคราะห (analysis) คือ กระบวนการที่กําหนดวาตองการใหผูเรียนไดรับอะไร เรียน ในเนื้อหาอะไร การออกแบบ (design) กระบวนการที่จะตองระบุวาใหผูเรียนเรียนอยางไร การพัฒนา (development) คือ กระบวนการสรางผลิตสื่อวัสดุการสอน การนําไปใช (implementation) คือ การใช วัสดุและยุทธศาสตรตางๆ ในการสอน และ การประเมิน (evaluation) คือ กระบวนการในการประเมินการ ส อ น 1.2 ออกแบบสาร (message design) เปนการวางแผน เปลี่ยนแปลงสารเนนทฤษฎีการเรียนที่ประยุกตความรู AECT บนพื้ น ฐานของความสนใจ การรับ รู ความจํ า การออกแบบสารมี จุด ประสงค เพื่ อ การสื่ อ ความหมายกั บ ผู เ รี ย น 1.3 กลยุทธการสอน (instructional strategies) เนนที่การเลือก ลําดับเหตุการณ และกิจกรรมในบทเรียน ในทางปฏิบัติกลยุทธการสอนมีความสัมพันธกับสถานการณการเรียน ผลของปฏิสัมพันธนี้สามารถอธิบาย ไดโดยโมเดลการสอน การเลือกยุทธศาสตรการสอนและโมเดลการสอนตองขึ้นอยูกับสถานการณการ เรียน รวมถึงลักษณะผูเรียน ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา และจุดประสงคของผูเรียน 1.4 ลักษณะผูเรียน (learner characteristics) คือลักษณะและประสบการณเดิมของผูเรียนที่จะมีผลตอ กระบวนการเรียน การสอน การเลือก และการใชยุทธศาสตรการสอน
 7. 7. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 2.1 เทคโนโลยีสิ่งพิมพ (print technologies) เปนการผลิต หรือสงสาร สื่อด า นวัส ดุ เชน หนัง สือ โสตทั ศ นวัส ดุ พื้น ฐานประเภทภาพนิ่ง ภาพถา ย รว มถึ งสื่ อข อ ค ว า ม ก รา ฟ ก วั ส ดุ ภ า พ สิ่ งพิ ม พ ทั ศ นวั ส ดุ สิ่ ง เ ห ล า นี้ เปนพื้นฐานของการพัฒนา การใชสื่อวัสดุการสอนอื่นๆ 2.2 เทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ (audiovisual technologies) เปนวิธีการ ในการจั ด หา หรื อ ส ง ถ า ยสาร โดยใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ หรื อ เครื่ อ งมื อ อิเล็ กทรอนิ กส เพื่อ นํา เสนอสารตา งๆ ดวยเสี ย ง และภาพ โสตทัศ นูป กรณ จะช ว ยแสดงสิ่ ง ที่ เ ป น ธรรมชาติ จ ริ ง ความคิ ด ที่ เ ป น นามธรรม เพื่ อ ผู ส อน นําไปใชใหมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 2.3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (computer – based technologies) เปนวิธีการ AECT ในการจัดหา หรือสงถายสารโดยการใชไมโครโพรเซสเซอร เพื่อรับและสง ข อ มู ล แบบดิ จิ ต อล ประกอบด ว ย คอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน คอมพิ ว เตอร จั ด การสอน โทรคมนาคม การสื่ อ สารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การเข า ถึ ง และ ใชแหลงขอมูลในเครือขาย 2.4 เทคโนโลยีบูรณาการ (integrated technologies) เปนวิธีการในการจัดหา หรือสงถายขอมูลกับสื่อหลาย ๆ รูปแบบภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอร
 8. 8. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 3.1 การใชสื่อ (media utilization) เปนระบบของการใชสื่อ แหลงทรัพ ยากร เพื่อ การเรียน โดยใชกระบวนการตามที่ผานการออกแบบการสอน 3.2 การแพรกระจายนวัตกรรม (diffusion of innovations) เปนกระบวนการ สื่ อ ความหมาย รวมถึ ง การวางยุ ท ธศาสตร หรื อ จุ ด ประสงค ใ ห เ กิ ด การยอมรั บ นวัตกรรม 3.3 วิธีการนําไปใช และการจัดการ (implementation and institutionalization) เป น การใช สื่ อการสอนหรื อ ยุท ธศาสตร ใ นสถานการณ จ ริง อยา งตอ เนื่อ งและใช นวัตกรรมการศึกษาเปนประจําในองคการ 3.4 นโยบาย หลักการและกฎระเบียบขอบังคับ (policies and regulations) เป น กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ของสั ง คมที่ ส ง ผลต อ การแพร ก ระจาย และการใช AECT เ ท ค โ น โ ล ยี - การศึกษา
 9. 9. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 4.1 การจัดการโครงการ (project management) เปนการวางแผน กํากับ ควบคุม การออกแบบ และพัฒนาโครงการสอน 4.2 การจัดการแหลงทรัพยากร (resource management) เปนการวางแผน กํากับ ควบคุม แหลงทรัพยากร ที่ชวยระบบและการบริการ 4.3 การจัดการระบบสงถาย (delivery system management) เปนการวางแผน กํากับ ควบคุม วิธีการซึ่งแพรกระจายสื่อการสอนในองคการ รวมถึงสื่อ และวิธีการใชที่จะนําเสนอสารไปยัง ผูเรียน 4.4 การจัดการสารสนเทศ (information management) เปนการวางแผน กํากับ ควบคุม การ เก็บ การสงถาย หรือกระบวนการของขอมูลสารเพื่อสนับสนุนแหลงทรัพยากรการเรียน AECT
 10. 10. แนวคิดของสมาคมสือสารและเทคโนโลยีการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา ่ (Association for Educational Communications and Technology: AECT, 1994) • Seels and Richey ศึกษาและแบงไวเปน 5 ขอบขายหลัก 20 ขอบขายยอย ดังนี้ 5.1 การวิเคราะหปญหา (problem analysis) เปนการทําใหปญหาสิ้นสุด โดยการใช ขอมูลตางๆ และวิธีการที่จะชวยตัดสินใจ 5.2 เกณฑการประเมิน (criterion – reference measurement) เทคนิคการ ใช เ กณฑ เ พื่ อ การประเมิ น การสอน หรื อ ประเมิ น โครงการเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร AECT การศึกษา 5.3 การประเมินความกาวหนา (formative evaluation) มีการใชขอมูลอยางเหมาะสม จากการประเมินความกาวหนาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาตอไป 5.4 การประเมินผลสรุป (summative evaluation) มีการใชขอมูลอยางเหมาะสมที่จะ ตัดสินใจกับการดําเนินงานโปรแกรม หรือโครงการ
 11. 11. แนวคิดนักการศึกษา (ไทย) • ศ.ดร.ชัยยงค พรหมวงศ
 12. 12. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ • การพัฒนามาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร) • การพัฒนามาตรฐานแหงชาติทางเทคโนโลยี การศึกษาสําหรับสถาบันผลิตบัณฑิตทาง การศึกษา (วสันต อติศพท และคณะ) ั
 13. 13. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ • การพัฒนามาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร)
 14. 14. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ • การพัฒนามาตรฐานงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร) ตัวอยาง
 15. 15. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ • การพัฒนามาตรฐานแหงชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับ สถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา (วสันต อติศัพท และคณะ) บทคัดยอ การวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานแหงชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับสถาบันผลิต บัณฑิตทางการศึกษา โดยมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ (1) การกําหนดกรอบสําหรับการพัฒนา มาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา (2) การพัฒนารางมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา (3) การศึกษาความคิดเห็นผูบริหารสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา (4) การวิพากษมาตรฐานทาง เทคโนโลยีการศึกษา และ (5) การรับรองมาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาโดยสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร ศึ ก ษาศาสตร แ ห ง ประเทศไทย ผลการวิ จั ย ได เ สนอมาตรฐานแห ง ชาติ ท างเทคโนโลยี การศึกษาสําหรับสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 9 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้ คือ (1) มาตรฐานดาน ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีการศึกษาของสถาบันผลิตบัณฑิตทางการศึกษา (2) มาตรฐานดาน โครงสรางของหลักสูตรการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา (3) มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐานทาง เทคโนโลยีก ารศึกษา (4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีรว มสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน (5) มาตรฐานดานบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษา (6) มาตรฐานดานสมรรถนะทางเทคโนโลยี การศึกษาของอาจารย (7) มาตรฐานดานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อและสงเสริมการ พัฒนาสมรรถนะทางการใชเทคโนโลยีการศึกษาแกนิสิต นักศึกษาครู (8) มาตรฐานดานการฝก ประสบการณวิชาชีพ และ(9) มาตรฐานดานสมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาของบัณฑิตทาง การศึ ก ษา คณะผู วิ จั ย จะนํ า เสนอผลการวิ จั ย แก คุ รุ ส ภา และสํ า นั ก มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาเป น กรอบในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทาง การศึกษาตอไป
 16. 16. จากแนวคิด สู ...การวิจัย .....ท า น ผู ส น ใ จ ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ทํ า Dissertation (ป.โท เรี ย ก Thesis) ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ สื่ อ ส า ร ก า ร ศึ ก ษ า ควรศึกษาขอบขายที่เกี่ยวของ เชน Textbook ของ AECT โดย DAVID H. JONASSEN ชื่อ Handbook of Research on Educational Communications and Technology : A Project of the Association for Educational Communications and Technology มี ก รอบการพิ จ ารณา 7 ด า น 42 หั ว ข อ ย อ ย ( คลิกที่ http://thailearn4change.ning.com )

×