โซลูชั่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากระยะไกล ผ่าน “Wireless n” ความเร็วสูง rev1.3

1,804 views
1,721 views

Published on

โซลูชั่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากระยะไกล ผ่าน “Wireless-N” ความเร็วสูง

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,804
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โซลูชั่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากระยะไกล ผ่าน “Wireless n” ความเร็วสูง rev1.3

  1. 1. ่ั ื่โซลูชนเชอมต่ออินเตอร์เน็ ตระยะไกล ผ่าน “Wireless-N” ความเร็วสูงได้ทง Indoor และ Outdoor แบบ (P-T-MP) ั้ไดอะแกรม ัSite 1: จุดสญญาณ ICT TOT Free WiFi หรือ อืนๆ ่ ้ Site 2: จุดทีทานอยู่ ทีจะติดตังใชงาน ่ ่ ่ ้ [AP: ICT, TOT Free WiFi] [WiFi: 25dbi Yagi + AWUS036NHR 802.11bgn] ่ ระยะเชือมต่อ 6 KM หรือจะได ้ไกลกว่า 20 KM ่ ่ เมือเชือมต่อ Wireless N ทังสองฝั่ ง ้ จะได ้ความเร็วสูงถึง 150 Mbps.ในการใช ้ Wireless-N ค่า RX Sensitivity ทีต ้องการไม่ควรเกิน -70dbm ถึง -73dbm ่สาหรับ รุน AWUS036NH และ ไม่ควรเกิน -91dbm สาหรับ รุน AWUS036NHR ่ ่ค่า Sensitivity ทีได ้คือ -61dbm และ -54dbm [±2] ่ ัทังนีความสูงของเสาอากาศจะต ้องสมพันธ์กับค่าต่างๆของ Fresnel zone ด ้วย ้ ้ ้ ุ่ ้ ่คานวณระยะการลิงค์จากคุณสมบ ัติรน AWUS036NH โดยใชคา Rx Sensitivity -73dbm ั่ ้ ้ ้ ่ ื่ ่ ื่โซลูชนนีเหมาะแก่การนาไปใชในการลิงค์ WiFi เพือเชอมต่อ internet ระยะไกลๆ เชน เชอม ICT Free WiFi, ้ ่ ื่TOT-Free WiFi หรือนาไปประยุกต์ใชในงานอืนๆ เชนการเชอม LAN Segment หรือ Subnet ด ้วย Wireless LAN ่ ื่เพราะ AWUS036NH[R] สามารถนาไปเชอมต่อ Router ALFA R36 ผ่านพอร์ท USB แล ้วทาการ Route traffic ัผ่านพอร์ท LAN และกระจายสญญาณผ่านสาย LAN ได ้รายการอุปกรณ์ของการทดสอบและงบประมาณ ่ ่กาลังสงของ Access Point (AP) ของ Site1:AP ICT Free WiFi กาลังสง 400mW ด ้วยสายอากาศ 5dbi และ ่Access Point Client Mode ของ Site2 กาลังสง 2000mW ผ่านแผงสายอากาศยากิ 18E 25dbi ดังทีเห็นใน ่ภาพประกอบ (Site2) ราคาประมาณ 2XXX บ. ยังไม่รวม ALFA R36 ถ ้ารวมราคาประมาณ 3XXX บ. ต่อ ชุดE-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
  2. 2. ้ด ้วยงบประมาณขนาดนีดแล ้วประหยัดมาก คุณอาจไม่จาเป็ นต ้องสมัครใชอินเตอร์เน็ ต แบบจ่ายรายเดือนให ้ผู ้ ้ ู ุ ่ ื่ให ้บริการรายใดๆเลย เพียงคุณมีอปกรณ์เพือการเชอมต่อไปที่ Wireless LAN หรือ Access Point ทีอยูระยะไกล ่ ่ ้ ื่เท่านัน คุณก็สามารถใชเข ้าอินเตอร์เน็ ตได ้และสามารถนาไปเชอมต่อ Free WiFi ทีไหนก็ได ้ ้ ่ ้ภาพสถานทีตดตงใชงานจริง ่ ิ ั้ ่ ้ ุ ุ่ ื่เมือ Site 1 และ Site 2 ใชอปกรณ์รนเดียวก ันในการเชอมต่อก ันทงสอง Site ั้ ่ ้ ้ ัเมือใชอุปกรณ์แบบเดียวกันทังสองฝั่ งจะทาให ้ได ้ระดับสญญาของ Site1 และ Site2 อยูในระดับดีมากๆ ่(Excellence) ค่า Sensitivity ได ้สูงขึนประมาณ -35dbm ทัง Site 1 และ Site 2 ทีระยะ 7 กิโล แล ้วยังสามารถ ้ ้ ่ ื่ ัเชอมต่อได ้ระยะไกล (Distance) มากขึนกว่า 20 KM เพราะความเข ้มของสญญาณ Wireless ยังสูง (-44dbm) ้ ื่ ัสามารถเชอมต่อไปไกลได ้อีก ทังนีจะสมพันธ์กับค่าต่างๆของ Fresnel zone ด ้วย ้ ้ ้(ใชอุปกรณ์Wireless LAN ยีห ้อ ALFA Networkรุน AWUS036NH หรือ ใช ้ รุน AWUS036NHR แทนก็ได ้จะใชได ้ดีกว่า) ่ ่ ้E-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
  3. 3. ้ภาพการประยุกต์ใชงานเร้าเตอร์ ALFA R36 และ AWUS036NH[R]  ื่ การเชอมต่อ AWUS036NH[R] กับ เร ้าเตอร์ ALFA R36  ื่ ภาพเชอมต่อ เร ้าเตอร์ ALFA R36 และ อุปกรณ์เครือข่าย 3G/4G AirCardE-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
  4. 4.  ์ ั ภาพคอนฟิ กสเร ้าเตอร์ ALFA R36 ให ้ทางานแบบ WDS Mode ทากระกระจายสญญาณไป AP ตัวอืนๆ ่ ้การรองร ับการใชงาน ้นาไปใชงานได ้กับMac OS (10.4, 10.5, 10.6),Win XP, Windows 7, Windows Server 2003,Windows Server 2008 และ Linux Kernel 2.6อ้างอิงการหาค่า Fresnel Zone:http://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_zoneE-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
  5. 5. คุณสมบ ัติของรุน AWUS036NH ่E-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:
  6. 6. คุณสมบ ัติของรุน AWUS036NHR ่E-Professionals Solution Tel: 0898821501 http://www.facebook.com/e-professionals | SOID:

×