สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Google คิดคำนวณ และ แปลงหน่วยต่ำง | เวอร์ชั่น: 1.1 ไทย | โดย: Wichet S. - E-SPACE TECHNOLOGIES CORPOR...
1 | P a g e
Table of Contents
เครื่องคิดเลขและเครื่องมือแปลงหน่วยผ่านกูเกิ้ล.................................................
2 | P a g e
เครื่องคิดเลขและเครื่องมือแปลงหน่วยผ่านกูเกิ้ล
เมื่อคุณใส่สมการทางคณิตศาสตร์หรือข้อความเพื่อแปลงหน่วยลงในช่องค...
3 | P a g e
เคล็ดลับสำหรับเครื่องคิดเลข
เมื่อต้องการเปิดใช้เครื่องคิดเลข คุณสามารถพิมพ์สมการของคุณลงในช่องค้นหาโดยตรง หรือ...
4 | P a g e
กำรพล็อตกรำฟ
พล็อตกราฟของสมการที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วโดยการใส่ฟังก์ชันของคุณลงในช่องค้นหา เมื่อต้องการพล็อตห...
5 | P a g e
หน่วยทั้งหมด
ประเภทของกำรวัด ชื่อคำ ชื่อหน่วยต่ำงๆ ชื่อตัวย่อต่ำงๆ ทั้งหมดที่รองรับโดยกูเกิล
Angles arc minute...
6 | P a g e
Length ångström, Astronomical Units, ATA picas, ATA points, chains, Ciceros, cubits, Didot
points, english ell...
7 | P a g e
Weight amu, atomic mass units, Blintzes, butter firkins, carats, drams, earth masses, English
stones, Farshimm...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อีบุ๊ค คู่มือการคิดเลขและใช้เครื่องมือแปลงหน่วย ผ่าน Google

785 views
645 views

Published on

อีบุ๊ค คู่มือการคิดเลขและใช้เครื่องมือแปลงหน่วย ผ่าน Google
การคำนวณเลข การพล็อตกราฟ
เคล็ดลับการใช้เครื่องมือแปลงหน่วย
ผ่าน Google Search

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อีบุ๊ค คู่มือการคิดเลขและใช้เครื่องมือแปลงหน่วย ผ่าน Google

  1. 1. สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ Google คิดคำนวณ และ แปลงหน่วยต่ำง | เวอร์ชั่น: 1.1 ไทย | โดย: Wichet S. - E-SPACE TECHNOLOGIES CORPORATION อีบุ๊ค คู่มือการคิดเลข การใช้เครื่องมือแปลงหน่วย ผ่าน Google การคานวณเลข การพล็อตกราฟ เคล็ดลับการใช้เครื่องมือแปลงหน่วย ผ่าน Google Search
  2. 2. 1 | P a g e Table of Contents เครื่องคิดเลขและเครื่องมือแปลงหน่วยผ่านกูเกิ้ล............................................................................................................2 เคล็ดลับสำหรับเครื่องคิดเลข.............................................................................................................................3 ประเภทกำรคำนวณที่คุณสำมำรถทำได้ ...............................................................................................................3 กำรพล็อตกรำฟ..............................................................................................................................................4 เคล็ดลับสำหรับเครื่องมือแปลงหน่วย..................................................................................................................4 หน่วยทั้งหมด.................................................................................................................................................5 แบบฝึกหัด.....................................................................................................................................................7
  3. 3. 2 | P a g e เครื่องคิดเลขและเครื่องมือแปลงหน่วยผ่านกูเกิ้ล เมื่อคุณใส่สมการทางคณิตศาสตร์หรือข้อความเพื่อแปลงหน่วยลงในช่องค้นหา Google คุณจะได้คาตอบอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้อง คานวณใดๆ เลย เพียงแค่ใส่ในสมการหรือข้อความแปลงหน่วย แล้วกด Enter คุณก็จะเห็นคาตอบปรากฏบนหน้าผลการค้นหา คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขหรือเครื่องมือแปลงหน่วยเพื่อช่วยหาผลการคานวณใดๆ ที่คุณต้องการ รวมถึงการคานวณต่อไปนี้  คานวณหาผลลัพธ์ การบวก ลบ คูณ หาร ถอดรูท และ เลขยกกาลัง หาค่าผลลัพธ์ต่างๆที่คุณต้องการ  คานวณค่าทิปที่ร้านอาหาร 150+15%  คานวณราคาต้นทุน บวกกาไร บวกภาษีนาเข้าจากยุโรป 21% เช่น 2500 + 30% + 2500 + 21%  การแปลงสกุลเงินอย่างรวดเร็วบนโทรศัพท์มือถือของคุณในขณะที่เดินทาง เช่น 10 USD to THB หรือ 10 US$ = Thai Baht  การสร้างกราฟของสมการ sine wave เช่น y=sin(x)
  4. 4. 3 | P a g e เคล็ดลับสำหรับเครื่องคิดเลข เมื่อต้องการเปิดใช้เครื่องคิดเลข คุณสามารถพิมพ์สมการของคุณลงในช่องค้นหาโดยตรง หรือพิมพ์คาว่า calculator ลงในช่อง เพื่อเปิดเครื่องคิดเลขขึ้น ถ้าคิดเลขไม่ปรากฏขึ้น ตรวจดูให้แน่ใจว่าสมการของคุณเป็นสิ่งที่สามารถคานวณได้ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณ พิมพ์ 7*9/0 คุณจะไม่เห็นเครื่องคิดเลขปรากฏขึ้นเพราะการหารด้วยศูนย์ไม่ได้สร้างมูลค่า หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ลองเพิ่ม = ที่ก่อนหน้าหรือต่อท้ายข้อความค้นหาของคุณ ประเภทกำรคำนวณที่คุณสำมำรถทำได้ ประเภทกำรคำนวณ ตัวอย่ำง ประเภทกำรคำนวณ ตัวอย่ำง เพื่อทดสอบ ให้ copy/past ลงใน Google search เลขคณิตพื้นฐาน +, -, /, *, ^, % ของ, และรากที่ x ของ 452/7 2.5% of $8730 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ sin, cos, tan, sec, csc, cot, arcsin, cosh, ln, log, !, และ exp 100*3.14-cos(83)= การแปลงหน่วย กิโลกรัม ปอนด์ เมตร ฟุต เซลเซียส ฟาเรนไฮต์ MPG และปีแสง ton to pound 12 mpg in liters per 100km 5 feet 6 inches in meters 4 liters in ounces 2 parsecs per year in furlongs per fortnight ค่าของค่าคงที่ทาง กายภาพ Pi, e, เลขมวลอะตอม ความเร็วของเสียง และโมล speed of sound (planck's constant/(2pi))* (23.544 terahertz / Boltzmann constant) in Kelvin การแปลงเลขฐานและ อักขระแทนจานวน เลขฐานสิบหก (เริ่มต้นด้วย 0x) เลขฐานสอง (เริ่มต้นด้วย 0b) เลขฐานแปด (เริ่มต้นด้วย 0o) และ เลขโรมัน 0x54ba3 * 0b110100 2013 in roman numerals MCMXLVIII in decimal
  5. 5. 4 | P a g e กำรพล็อตกรำฟ พล็อตกราฟของสมการที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วโดยการใส่ฟังก์ชันของคุณลงในช่องค้นหา เมื่อต้องการพล็อตหลายฟังก์ชัน พร้อมๆ กัน ให้แยกแต่ละสูตรด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณยังสามารถซูมเข้าและออก และเลื่อนไปตามระนาบเพื่อสารวจฟังก์ชันให้ ละเอียดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ลองค้นหา cos(3*x)+sin(x), cos(7*x)+sin(x) แล้วคุณจะเห็นกราฟด้านล่างนี้ปรากฏขึ้น ฟังก์ชันที่สนับสนุน ได้แก่ ตรีโกณมิติ เอ็กโปแนนเชียล ลอการิทึม และฟังก์ชันที่ประกอบด้วยฟังก์ชันเหล่านี้ นอกจากนี้ยัง สนับสนุนการสร้างกราฟ 3 มิติบนเบราว์เซอร์สก์ท็อปที่รองรับ WebGL เมื่อต้องการสร้างกราฟ 3 มิติ ให้ใช้"x" และ "y" เป็นตัวแปรอิสระ ตัวอย่างเช่น try x*sin(y). เคล็ดลับสำหรับเครื่องมือแปลงหน่วย คุณสามารถใช้Google เพื่อแปลงจากหน่วยการวัดหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งได้เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือแปลงหน่วย คุณ สามารถพิมพ์ข้อความแปลงหน่วยลงในช่องค้นหา หรือพิมพ์ unit converter ลงในช่องค้นหา เพื่อเรียกเครื่องมือแปลงหน่วย ขึ้นมา ณ ตอนนี้ เครื่องมือแปลงหน่วยสามารถแปลงหน่วยของอุณหภูมิ ความยาว มวล ความเร็ว ปริมาตร พื้นที่ การบริโภคน้ามัน เชื้อเพลิง เวลา และที่จัดเก็บข้อมูลดิจิตอล หากจาตัวย่อของการวัดไม่ได้เช่น ความเร็ว แม้ว่าคุณจะไม่สามารถจาตัวย่อของความเร็ว คุณก็ยังสามารถป้อนข้อความค้นหาได้ เช่น what is 10 miles per hour to kilometers per hour ซึ่งจะให้ผลเช่นเดียวกับ 10 mph to kph
  6. 6. 5 | P a g e หน่วยทั้งหมด ประเภทของกำรวัด ชื่อคำ ชื่อหน่วยต่ำงๆ ชื่อตัวย่อต่ำงๆ ทั้งหมดที่รองรับโดยกูเกิล Angles arc minutes, arc seconds, degrees, radians, revolutions, turns Area acres, ares, barns, cricket pitches, dunams, football fields, football pitches, hectares, pings, Planck areas, sections, sqcm, sqkm, sqm, sqmm, square centimeter, square feet, square inch, square kilometer, square meter, square millimeter, square yards, stokes, survey townships Currency Algerian dinars, Argentine pesos, Australian cents, Australian dollars, Bahrain dinars, Bolivian bolivianos, Botswana pula, Brazil reais, British pounds, Brunei dollars, Bulgarian levs, Canadian cents, Canadian dollars, Cayman Islands dollars, Chilean pesos, Chinese yuan, Colombian pesos, Costa Rican colones, Croatian kuna, Czech koruna, Danish kroner, Dominican pesos, Egyptian pounds, Estonian kroons, Eurocents, Euros, Fiji dollars, Honduran lempiras, Hong Kong dollars, Hungarian forints, Indian rupees, Indonesian rupiahs, Israeli shekels, Jamaican dollars, Japanese yen, Jordanian dinars, Kazakh tenge, Kenyan shillings, Kuwaiti dinars, Latvian lats, Lebanese pounds, Lithuanian litas, Macedonian denari, Malaysian ringgits, Mauritian rupees, Mexican pesos, Moldovan leu, Moroccan dirhams, Namibian dollars, Nepalese rupees, Netherlands Antilles guilders, New Zealand dollars, Nicaraguan cordobas, Nigerian naira, Norwegian kroner, Omani rials, Pakistan rupees, Papua New Guinean kina, Paraguayan guaranies, Peruvian nuevos soles, Philippine pesos, Polish zloty, Qatar riyals, Romanian lei, Russian rubles, Salvadoran colones, Saudi riyals, Seychelles rupees, Sierra Leonean leones, Singapore dollars, Slovak koruna, South African rands, South Korean won, Sri Lankan rupees, Swedish kronor, Swiss francs, Taiwan dollars, Tanzanian shillings, Thai baht, Trinidad dollars, Tunisian dinar, Turkish liras, Ugandan shillings, Ukrainian grivnas, United Arab Emirates dirhams, Uruguayan pesos, U.S. cents, U.S. dollars, Uzbekistani sum, Venezuelan bolivares fuertes, Venezuelan bolivars, Vietnamese dong, Yemeni rials, Zambia kwacha Data transfer rates bits per second, bytes per second, Kbps, Mbps, Gbps, Tbps, KBps, MBps, GBps, TBps, bps, Bps, Kbps, Mbps, Gbps, Tbps, KBps, MBps, GBps, TBps Electric capacitance farads Electric charge ampere hour, coulombs, Faradays Electric conductance mhos, siemens Electric current amperes, biots Energy barrels of oil equivalent, British thermal units, BTU, calories, electron volts, ergs, foot- pounds, grams of TNT, joules, kilocalories, kilograms of TNT, megatons of TNT, megawatt hour, mwhr, therm, tons of tnt, watt hours Flow rate CFM, CFS, cubic foot per minute, cubic foot per second, liter per minute, liter per second, LPM, LPS Force dynes, kilograms-force, newtons, pounds-force Frequency GHz, gigahertz, hertz, Hz, KHz, kilohertz, megahertz, MHz Fuel consumption kilometers per liter, liters per 100 kilometers, miles per gallon Inductance henries Information size bytes, bits, nibbles, Kbit, Mbit, Gbit, Tbit, Pbit, Ebit, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes, KB, MB, GB, TB, PB
  7. 7. 6 | P a g e Length ångström, Astronomical Units, ATA picas, ATA points, chains, Ciceros, cubits, Didot points, english ells, fathoms, feet and inches, flemish ells, football fields, football pitches, french ells, furlongs, Half Ironman Triathlon bikes, Half Ironman Triathlon runs, Half Ironman Triathlon swims, Half Ironman Triathlons, hands, imerial cables, IN picas, IN Points, inches, indoor track lengths, international cables, Ironman Triathlon bikes, Ironman Triathlon runs, Ironman Triathlon swims, Ironman Triathlons, itinerary stadion, kilometers, Kpc, length of a cricket pitch, light days, light hours, light minutes, light seconds, light years, marathons, meters, metres, metres, microns, miles, Mpc, nails, nautical leagues, nautical miles, Olympic Pools, Olympic stadion, Olympic Triathlon bikes, Olympic Triathlon runs, Olympic Triathlon swims, Olympic Triathlons, outdoor track lengths, Parsecs, Planck Lengths, PostScript picas, PostScript points, Rack units, rods, scottish ells, Short Course Pools, Short Course Pools, smoots, spans, Sprint Triathlon bikes, Sprint Triathlon runs, Sprint Triathlon swims, Sprint Triathlons, TeX picas, TeX points, thou, Truchet picas, Truchet points, US cables, yards Light intensity and luminous intensity candelas, footcandles, lamberts, lumens, lux Magnetic flux and magnetic flux density gauss, maxwells, teslas, webers Misc dioptres, emus, katal, moles Power British horsepower, donkeypower, HP, kilowatt, kw, Kw, metric horsepower, mw, watts Pressure atmospheres, barries, bars, inches of mercury, inches of water, mb, millibars, millimeters of mercury, pascals, poises, pounds per square inch Radiation dosage grays, sieverts, rads, rems Radioactivity becquerels, curies, rutherfords Speed kilometers per hour, KPH, meters per second, miles per hour, MPH, nautical miles per hour Temperature C, Celsius, F, Fahrenheit, K, Kelvin, Rankine Time centuries, days, decades, fortnights, halakim, hours, leap years, lunar cycles, lustrum, millennium, minutes, months, seconds, sidereal days, sidereal years, weeks, years Unitless (numeric) baker's dozens, dozens, googols, great gross, gross, percent, scores Voltage volts Volume acre-foot, barrels of oil, beer barrels, beer firkins, beer hogsheads, beer kilderkins, board foot, board foot, bushels, cc, ccf, ci, cords, cubic centimeter, cubic centimetre, cubic feet, cubic inch, cubic kilometer, cubic meter, cubic millimeter, cups, English tierces, fluid barrels, fluid drams, fluid ounce, fluid oz., full kegs, gal., gallons, gills, Gross Register Tonnes, half barrels, hogsheads, Imperial beer barrels, Imperial bushel, Imperial bushels, Imperial dessertspoons, Imperial fluid drams, Imperial fluid ounce, Imperial fluid ounces, Imperial gallons, Imperial gills, Imperial minims, Imperial pecks, Imperial pints, Imperial quarts, Imperial tablespoons, Imperial teaspoons, km3, liters, litres, m3, minims, mm3, pecks, pints, puncheons, qt, quarter barrels, quarts, register tonne, shots, sixth barrels, sticks of butter, tablespoons, tbsp, teaspoons, tierces, tsp, wine firkins, wine rundlets
  8. 8. 7 | P a g e Weight amu, atomic mass units, Blintzes, butter firkins, carats, drams, earth masses, English stones, Farshimmelt Blintzes, funt, Furshlugginer Blintzes, grains, grams, imperial tons, jupiter masses, k, kilograms, lunar masses, metric tonnes, micrograms, ounces, pennyweights, pood, pounds, short tons, slugs, soap firkins, solar masses, stones, troy drams, troy ounces Many of these units also allow prefixes, so units such as milliseconds are not listed above. The complete list of prefixes (by size) includes: yocto, zepto, atto, femto, pico, nano, micro, milli, centi, deci, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, and yotta. The list above is incomplete since, for example, any combination of a length unit and a time unit can also be used to define a speed unit, such as "lightyears per day." คาต่างๆในตารางด้านบน จะเสมือน เป็นคาสงวน เป็นคีย์เวิร์ด เป็นหน่วยเทียบ ในการใช้ต้องพิพม์ให้ถูกต้อง. เช่น “10 บาร์เรลคิดเป็นลิตรได้กี่ลิตร” พิมพ์ว่า “10 barrels of oil in litres” หรือ พิมพ์ว่า “10 barrels of oil = litres” คาตอบจาก Google ที่ได้คือ 10 barrels of oil =1589.87295 litres แบบฝึกหัด  บวกลบคุณหารเลข ผ่าน Google เช่น หาค่า พื้นที่สีเหลียม - พื้นที่สามเหลี่ยม ให้คีย์ 40*100 - 1/2*100*30 แล้วกด enter.  ทดลองคิด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เข้า Google แล้วคีย์ 7% of 120000 แล้วกด enter.  ทดลองคิดต้นทุนบวกภาษีนาเข้า 21% ของ 45000 จากทวีปยุโรป ไทย เข้า Google แล้วคีย์ 45000+21% แล้วกด enter.  ทดลองเแปลงสกุลเงิน สหรัฐ เป็น ไทย เข้า Google แล้วคีย์ 100USD to THB แล้วกด enter.  ทดลองเแปลงสกุลเงิน ยูโร เป็น ไทย เข้า Google แล้วคีย์ 50EUR to THB แล้วกด enter.  ทดลองเแปลงสกุลเงิน มาเลเซีย เป็น ไทย เข้า Google แล้วคีย์ 50MYR to THB แล้วกด enter.  ทดลองพร็อทกร๊าฟ คลื่นไซน์เวฟ เข้า Google แล้ว คีย์ y=sine(x) แล้วกด enter.

×