ระบบ Authentication (SCIPA Solution) For Education

537 views

Published on

ระบบ Authentication (SCIPA Solution) For Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระบบ Authentication (SCIPA Solution) For Education

 1. 1. For Educations: Schools/Colleges/Institute/University info@e-spacecorp.net
 2. 2. ภาพส่ วนประกอบระบบ หน้ าจอเป็ น โมดูล Rack แสดงสถานะ โมดูล กรองไวรั ส, ภาพนู๊ด โมดูล ปองกันการโจมตี ้ โมดูล Firewall โมดูล VPN โมดูล บล๊ อกการโจมตี โมดูล ออกใบรายงาน
 3. 3.  Logging/Filtering and Reporting (ทำกำรกรองข้ อมูล เก็บล๊อก และ กำรรำยงำน) All activity is tracked and available to be monitored, to be reported and acted upon data retention period. Advanced Networking (ทำกำรควบคุมและบริกำรด้ ำนเน็ตเวิร์ค) Consist of Quality of Service (QoS), Automatic WAN Failover, WAN Load balancer, Domain Name System (DNS) lookup & more. Virtual Pipelining Technology (กำรทำงำนภำยในเป็ นแบบ pipelining ไม่ ทำให้ กำรออกอินเตอร์ เช้ ำ) Technology ensures high protection, without slowing down Internet access. Common Graphical Interface (มีหน้ ำจอกำรใช้ งำนที่ง่ำย) Each application has a consistent look, to make it easy to use and run. and Administrator easy to Administering such as setting, config backup/restore. Runs on Generic Hardware (สำมำรถติดตั้งใช้ งำนบน x86 PC ) It runs on generic Intel/AMD hardware.
 4. 4. Applications-basedProfiles TreeWeb Filter/ BandwidthUsage ReportAnti-Virus ReportProtocols ReportAttack Blocker ReportUsers Events Report
 5. 5. ดูรายงานแบบเจาะลึก Drill-Down ดูรายงานแบบเจาะลึก การละเมิด กฎ-กติกา ดูรายงานแบบเจาะลึก การละเมิด กฎ-กติกา URL ที่ได้ เข้ าไป
 6. 6. รายชื่อผู้ใช้ นักเรี ยน นักศึกษา ประเภทความสนใจ เวปไซท์ที่ผ้ ใช้ เข้ า ู
 7. 7. ไม่พบการละเมิดกฎแต่อย่างใด
 8. 8. พบว่ามีการใช้ bandwidthเพื่อ Downloadข้ อมูลจานวนมาก
 9. 9. พบว่าช่วงเวลาที่จานวนspam ที่มากที่สด ุ
 10. 10. Internet Router/Modem Existing Networks Option Integrate to SCIPA Appliance AD/LDAP Networks Behind SCIPA The Client-Computers Networks Access PointWireless Laptop Offices / Building Library Rooms
 11. 11.  ึ สถานศกษาสามารถแทรกเรือง การรับรอง CIPA Compliance ในงานแนะแนวการศกษา ่ ึ ั ึ งานประถมนิเทศ งานสมนา และงานประชุมสมคมผู ้ปกครอง ว่าทางสถานศกษาของท่านมีความทันสมัย มีการรับรองว่าทางสถานศกษามีระบบการปกป้ อง และป้ องกันภัยจากการใช ้ อินเตอร์เน็ ตให ้แก่บตรหลานทีอยูใน ึ ุ ่ ่ การปกครองของท่านได ้ ทางสถานศกษาสามารถแจ ้งให ้ผู ้ปกครองทราบว่าสถานศกษามีระบบรายงานความปลอดภัยจากการใช ้ ึ ึ ่ อินเตอร์เน็ ต สามารถสงรายงานดังกล่าวให ้ผู ้ปกครองรับทราบได ้ ึ ่ ่ ้ ิ ึ สถานศกษาสามารถสงรายงานเพือรายงานความปลอภัยในการใชอินเตอร์เน็ ตของนักเรียน นิศษย์ นักศกษา ไป ให ้กับผู ้ปกครองได ้รับทราบได ้ อย่างสมาเสมอ ่ ื่ ่ ่ ี ึ ึ ระบบสามารถสร ้างความเชอมันทีดของผู ้ปกครองต่อสถานศกษาและภาพลักษณ์ของสถานศกษา ึ ี สนับสนุนสถานศกษา หรือ โรงเรียนสขาว และ รองรับพระราชญัตผู ้กระทาความผิดด ้านคอมพิวเตอร์ ิ
 12. 12. CIPAhttp://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.htmlhttp://www.bascom.com/solutions/gcb/cipa.phphttp://www.websense.com/global/en/ResourceCenter/Compliance/CIPA.php

×