ระบบ Authentication (SCIPA Solution) For Education
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ระบบ Authentication (SCIPA Solution) For Education

on

 • 850 views

ระบบ Authentication (SCIPA Solution) For Education

ระบบ Authentication (SCIPA Solution) For Education

Statistics

Views

Total Views
850
Views on SlideShare
850
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ระบบ Authentication (SCIPA Solution) For Education ระบบ Authentication (SCIPA Solution) For Education Presentation Transcript

 • For Educations: Schools/Colleges/Institute/University info@e-spacecorp.net
 • ภาพส่ วนประกอบระบบ หน้ าจอเป็ น โมดูล Rack แสดงสถานะ โมดูล กรองไวรั ส, ภาพนู๊ด โมดูล ปองกันการโจมตี ้ โมดูล Firewall โมดูล VPN โมดูล บล๊ อกการโจมตี โมดูล ออกใบรายงาน
 •  Logging/Filtering and Reporting (ทำกำรกรองข้ อมูล เก็บล๊อก และ กำรรำยงำน) All activity is tracked and available to be monitored, to be reported and acted upon data retention period. Advanced Networking (ทำกำรควบคุมและบริกำรด้ ำนเน็ตเวิร์ค) Consist of Quality of Service (QoS), Automatic WAN Failover, WAN Load balancer, Domain Name System (DNS) lookup & more. Virtual Pipelining Technology (กำรทำงำนภำยในเป็ นแบบ pipelining ไม่ ทำให้ กำรออกอินเตอร์ เช้ ำ) Technology ensures high protection, without slowing down Internet access. Common Graphical Interface (มีหน้ ำจอกำรใช้ งำนที่ง่ำย) Each application has a consistent look, to make it easy to use and run. and Administrator easy to Administering such as setting, config backup/restore. Runs on Generic Hardware (สำมำรถติดตั้งใช้ งำนบน x86 PC ) It runs on generic Intel/AMD hardware.
 • Applications-basedProfiles TreeWeb Filter/ BandwidthUsage ReportAnti-Virus ReportProtocols ReportAttack Blocker ReportUsers Events Report
 • ดูรายงานแบบเจาะลึก Drill-Down ดูรายงานแบบเจาะลึก การละเมิด กฎ-กติกา ดูรายงานแบบเจาะลึก การละเมิด กฎ-กติกา URL ที่ได้ เข้ าไป
 • รายชื่อผู้ใช้ นักเรี ยน นักศึกษา ประเภทความสนใจ เวปไซท์ที่ผ้ ใช้ เข้ า ู
 • ไม่พบการละเมิดกฎแต่อย่างใด
 • พบว่ามีการใช้ bandwidthเพื่อ Downloadข้ อมูลจานวนมาก
 • พบว่าช่วงเวลาที่จานวนspam ที่มากที่สด ุ
 • Internet Router/Modem Existing Networks Option Integrate to SCIPA Appliance AD/LDAP Networks Behind SCIPA The Client-Computers Networks Access PointWireless Laptop Offices / Building Library Rooms
 •  ึ สถานศกษาสามารถแทรกเรือง การรับรอง CIPA Compliance ในงานแนะแนวการศกษา ่ ึ ั ึ งานประถมนิเทศ งานสมนา และงานประชุมสมคมผู ้ปกครอง ว่าทางสถานศกษาของท่านมีความทันสมัย มีการรับรองว่าทางสถานศกษามีระบบการปกป้ อง และป้ องกันภัยจากการใช ้ อินเตอร์เน็ ตให ้แก่บตรหลานทีอยูใน ึ ุ ่ ่ การปกครองของท่านได ้ ทางสถานศกษาสามารถแจ ้งให ้ผู ้ปกครองทราบว่าสถานศกษามีระบบรายงานความปลอดภัยจากการใช ้ ึ ึ ่ อินเตอร์เน็ ต สามารถสงรายงานดังกล่าวให ้ผู ้ปกครองรับทราบได ้ ึ ่ ่ ้ ิ ึ สถานศกษาสามารถสงรายงานเพือรายงานความปลอภัยในการใชอินเตอร์เน็ ตของนักเรียน นิศษย์ นักศกษา ไป ให ้กับผู ้ปกครองได ้รับทราบได ้ อย่างสมาเสมอ ่ ื่ ่ ่ ี ึ ึ ระบบสามารถสร ้างความเชอมันทีดของผู ้ปกครองต่อสถานศกษาและภาพลักษณ์ของสถานศกษา ึ ี สนับสนุนสถานศกษา หรือ โรงเรียนสขาว และ รองรับพระราชญัตผู ้กระทาความผิดด ้านคอมพิวเตอร์ ิ
 • CIPAhttp://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.htmlhttp://www.bascom.com/solutions/gcb/cipa.phphttp://www.websense.com/global/en/ResourceCenter/Compliance/CIPA.php