Maximalisatie van betekenis in de accountancy
 

Maximalisatie van betekenis in de accountancy

on

 • 1,439 views

Een veranderende maatschappij vraagt om verandering in de accountancy, maar hoe kun je veranderen en betekenis maximaliseren?

Een veranderende maatschappij vraagt om verandering in de accountancy, maar hoe kun je veranderen en betekenis maximaliseren?

Statistics

Views

Total Views
1,439
Views on SlideShare
1,108
Embed Views
331

Actions

Likes
4
Downloads
4
Comments
1

4 Embeds 331

http://humanwize.nl 295
https://twitter.com 28
http://www.luckyorange.com 7
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Maximalisatie van betekenis in de accountancy Maximalisatie van betekenis in de accountancy Presentation Transcript

 • MAXIMALISATIEVAN BETEKENISINDE ACCOUNTANCY
 • WATMIJ FASCINEERT: WATGEEFT RICHTINGEN FOCUSAAN ONSGEDRAG?
 • WATZIJNDE DRIJFVEREN DIEONSIN BEWEGING BRENGENEN HOUDEN?
 • EENFASCINATIE DIEMEDITJAAR NAARROME BRACHTOP VAKANTIEOMME TELATEN FASCINEREN DOOROUDE CULTUREN
 • HETHERINNERDE MEERAANDE VERGANKELIJKHEID DERDINGEN.WANT HOEGROOTSHET ROMEINSERIJKOOK WAS,OOKDAAR KWAMEENEIND AAN.
 • EEN VERGANKELIJKHEID DIEOOKRELEVANT ISINDE ACCOUNTANCYOP DITMOMENT.
 • WANTALSDE WERELDOMJEHEEN VERANDERDMOETJE OOKVERANDERENWAT JEDOETINDEZEWERELD OMRELEVANTTE BLIJVEN. “We zitten niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken”
 • WEPRINTEN3D PISTOLENDIELATEN ZIENDATOUDE REGELGEVINGNIET MEERWERKENIN DENIEUWE REALITEIT.
 • INAMSTERDAM WORDOPDIT MOMENTHET EERSTE3D GEPRINTEHUIS GEMAAKT.
 • ENBINNEN AFZIENBARETIJD LIJKTHETLOGISCH DATDE3DPRINTER GEMEENGOED WORDTINELKE HUISZODATJEJE EIGEN‘FABRIEKJE’ HEBTOM‘DINGEN’ TEMAKEN.
 • INDENIEUWE REALITEITIS MOBIELBETALEN HEELNORMAALEN MAKKELIJK.
 • • 18 miljard berichten per dag • 30 vaste medewerkers en 5 part-timers INDENIEUWE REALITEIT KUNNENKLEINE BEDRIJVEN GROTEJONGENS OPDEKNIEEN KRIJGEN. CONCURRENTIEKOMTUIT ONVERWACHTEHOEKOP MOMENTENDATJEHET MINSTVERWACHT.
 • ENOPHETEILAND SAMSØLATENZEZIEN DATHETDENIEUWE REALITEITISDATJEGEEN GROTEENERGIE- MAATSCHAPPIJENNODIG HEBTVOORJE ENERGIEVOORZIENING ENZIJNZEVOLLEDIG ONAFHANKELIJK.
 • DENIEUWE REALITEITISDAT KLEINHET NIEUWEGROOTIS. Zoals we van lezers bloggers zijn geworden, transformeren we nu van consument naar producent. Van energievoorziening tot verzekering, alles wordt kleinschalig en lokaal.
 • EENNIEUWE REALITEITMAAR METBEPERKTE GEVOLGENVOOR JOUALS ACCOUNTANT?
 • CONCURRENTIE UIT ONVERWACHTE HOEK: Wat als Google in de accountancy zou gaan?
 • Als Google auto’s kan laten rijden, hoe gek is het dan om te denken dat samenstel, administratie en controle vergaand geautomatiseerd gaan worden de komende 20 jaar?
 • Dat zou een verlies betekenen van ruim 16.000 banen.
 • WEKUNNENMET Z’NALLENKIJKEN NAARWAT ACCOUNTANCY NUDOETENDIT VERDEDIGEN.
 • 3M | Adobe Systems | Amgen | Apple | Bath and Body Works | BET | Broadcom | Buffalo Wild Wings | CNN | Chevron | Dave and Buster’s | Disney | Electronic Arts | Enterprise Rent-A-Car | Exxon Mobil | FedEx | Gallup | Genentech | General Electric | Genzyme | Guess | Hyatt | IBM | Johnson & Johnson | Kraft | The Learning Company | Lotus Software | Merck | Microsoft | O’Reilly Auto Parts | Pizza Hut | Princeton Review | QuikTrip | Quiznos | Scottrade | Southwest Airlines | United Technologies | Urban Outfitters | Valero | Whole Foods WEKUNNENOOKIN KANSENDENKEN: “morethanhalfofthe companiesonthe2009 Fortune500listwere launchedduringa recessionorbear market.”
 • WANTHOEWELWAT WEDOEN VERGANKELIJKIS, WIEWEZIJNEN WATONSBEWEEGT ISUNIVERSEELEN TIJDLOOS.
 • Zekerheid van bestaan onderdak, eten, gezondheid Seksualiteit behoefte aan romance, schoonheid, lust, sex Lichamelijk welzijn fitheid, lichamelijke activiteit, energiek voelen, sport, vitaliteit Veiligheid en ontspanning afwezigheid van bedreigingen - kalmte Spelen sensatie zoeken, plezier hebben, behoefte aan spelen en entertainment Macht controle, autoriteit, invloed hebben over anderen Orde & controle netheid, voorspelbaarheid, controle over de omgeving, behoefte aan stabiliteit & organisatie Ergens bij horen empathie, liefde, vriendschap, kameraadschap, intimiteit, verbonden zijn met mensen die om je geven, Ouderschap tijd met familie doorbrengen, verzorgen, kinderen hebben Loyaliteit en integriteit karakter tonen, bewust met dingen omgaan, verantwoordelijkheid, verplichtingen nakomen, loyaal zijn        Kennis en begrip behoefte om dingen te begrijpen / waarheid, nieuwe dingen / vaardigheden leren, kennis vergaren / opdoen, nieuwsgierigheid bevredigen Zelfbeschikking Vrijheid van handelen en om je eigen keuzes te kunnen maken, bewust en verantwoordelijk zijn, verplichtingen nakomen Zelfrespect zelfverzekerd zijn, trots, positief zelfbeeld hebben Erkenning goedkeuring van anderen krijgen, populair zijn, aandacht krijgen / gezien worden, bekend zijn, geaccepteerd en leuk gevonden worden Competent zijn zelfeffectiviteit vergroten, je eigen grenzen verlegen, eigen prestatie's verbeteren Prestatie het goed doen, voor lopen, doelen bereiken, aan prestatie normen voldoen, succesvol zijn Individualiteit uniek voelen, eigen identiteit hebben Status rijkdom, reputatie, prestigieus zijn, hoge rank en titels hebben Bezit Tastbare dingen of geld vergaren, een luxueus leven lijden, je eigendommen kunnen verdedigen Wraak Agressie, concurrentievermogen, wraak zoeken, vergelding Zelfrealisatie en geluk je volledige potentieel ontwikkelen, innerlijke rust ervaren, zelfeffectiviteit vergroten, Leven betekenisvol maken Idealisme en jezelf overstijgen bovennatuurlijke staat of functioneren ervaren, altruïsme, gelijkheid, gerechtigheid, gelijkheid promoten, eenheid met mensen en natuur ervaren ONZEBEHOEFTEN,DEDINGENDIEONS MENSMAKEN,ONSKENMERKEN
 • WATWEDOENEN HOEWEDINGEN DOENISEEN RESULTAATVANWIE WEZIJNENWAT ONSBEWEEGT, ONZEKERN. ONZEDRIJFVEREN, WATWEBELANGRIJK VINDENENWAARWE ECHTGOEDINZIJN (COMPETENTIES). IDENTITEIT: WIEWEZIJN HOEWEDINGENDOEN WATWEDOEN
 • ALSDEWERELDOM ONSHEENANDERSIS GEWORDEN, VERLIESTWATWE DOENBETEKENISEN MOETENWEHOEWE DINGENDOENGAAN VERANDERENOM WATWEDOENWEER RELEVANTTEMAKEN, OMDITANDERSVORM TEGEVEN. HOEWEDINGENDOEN WATWEDOEN IDENTITEIT: WIEWEZIJN
 • Accountant? ICT’er? Adviseur? Verkoper? MAARWEKUNNEN NIETIEMAND SPELENOFIEMAND WORDENDIEWENIET ZIJN,IETSDOENWAT NIETNIETINONZE KRACHTLIGT. Schaduwondernemer?
 • DUSMOETENWE VERNIEUWEN VANUITONZE IDENTITEITENDAN MOETJEJEEERST BEWUSTZIJNVAN DEESSENTIE: WIEISEEN ACCOUNTANTEN WATDOETHIJ/ZIJ EIGENLIJKIN ESSENTIE? EENPOGINGOMDITTIJDLOZE KENMERKENDEVANEEN ACCOUNTANTTE BESCHRIJVENVANUITHET PERSPECTIEFVANEEN MARKETEER...
 • 150IS HET MAXIMAAL AANTAL MENSEN WAARMEE JE ALS MENS EEN RELATIE KUNT HEBBEN.
 • ALSWEWILLEN FUNCTIONERENBUITENDEZE KRINGVAN150MENSEN, WILLENZIENWATWE EIGENLIJKNIETKUNNEN INSCHATTEN,HEBBENWE REGELS,AFSPRAKENEN SYMBOLENNODIG.
 • DEZEHELPENONSEENVERWACHTINGTE CREËRENVANMETWIEWEZAKENDOEN. SYMBOLENMETBETEKENISDIEJEIETS DUIDELIJKMAKEN,ZOALSBIJDE BOVENSTAANDEMERKEN.
 • DIEHELPEN ONSOMDE ANONIMITEITIN DECOMPLEXE WERELD VOORSPELBAAR TEMAKEN.
 • DEACCOUNTANTIS IEMANDINHETZIJN ENKUNNENDIE... ...gerichtisopordening, stabiliteitenbeheersingvande werkelijkheid.Georganiseerd, systematischen gedisciplineerd.Hij/zijheefteen hangnaaruniformeregelsen gestandaardiseerdeprocessen. Isdegelijkenbetrouwbaar. Houdtvanplannen duidelijkestructuren enfeitelijkedetails.
 • VANUITDIEKRACHT ENMINDSET... ...ishetdegrootstemissievan deaccountantombewakerte zijnvaneenkrachtigen betekenisvolsymbooldat essentieelisvoorhetgoed functionerenvanonze economieenmaatschappij.
 • = Ook al ken je de organisatie / partij niet, je weet dat het ok is om er zaken mee te te doen. Of je nou een andere organisatie, bank, verzekering, etc. bent.
 • = Een symbool met een betekenis die ervoor zorgt dat partijen niet elke keer als ze met een onbekende partij zakendoen deze partij helemaal moeten begrijpen en doorlichten om tot een zakelijke transactie te komen. Dat zou immers onmogelijk zijn door de tijd en energie die dit kost! Een accountantsverklaring is dus van onschatbare waarde en essentieel om onze economie en maatschappij te laten werken.
 • = Echter is de waarde en betekenis van het symbool aan het afnemen door de veranderende wereld. AFM: 80% controles niet goed Slimmere ondernemers Transparantere organisaties door digitalisering en beschikbare info
 • ONDERSCHEID BETEKENIS 0 1 2 3 1 2 3 LIEFDE CONTRAST niet uniek uniek in de categorie uniek in de markt uniek in de wereld functionele waarde emotionele waarde sociale waarde maatschappelijke waarde CONCURRENTIEKRACHT ZOWELDE DEBETEKENISVANHET ACCOUNTANCYALSCOMMUNICATIEF SYMBOOLNEEMTDUSOPDITMOMENTAF ALSDEUNIEKHEID,HETONDERSCHEIDEND VERMOGEN,VAN.WANTDEACCOUNTANT HEEFTGEENALLEENRECHTMEEROP INZICHTINVERWACHTINGENBIEDEN.DIT KANOOKBV.METREAL-TIMEDASHBOARDS VIAONLINEBOEKHOUDEN.
 • DEGROOTSTE UITDAGINGVANDE MODERNE ACCOUNTANTALS JEHETMIJVRAAGT? Deessentie,dekracht endenoodzakvanhet symbool,vernieuwen indecontextvan dezetijd,weer opnieuwrelevant maken.Vernieuwen vanuitdeidentiteitende kernkrachtvaneen accountant. HOEWEDINGENDOEN WATWEDOEN IDENTITEIT: WIEWEZIJN
 • Doordingenandersaan tepakken.Metmiddelen, methodiekenpassend bijdezetijd.Zodatwat jedoetweerrelevant kuntvormgevenopeen eigentijdsemanier. HOEWEDINGENDOEN WATWEDOEN IDENTITEIT: WIEWEZIJN
 • Een paar concrete suggesties hoe... • Van rapportages naar scenario’s. • Van starre regels naar dynamische contextuele regels. • Meer diversiteit in het kantoor. • Meer open business model -> makkelijker en flexibeler samenwerken met partners. Sneller inspelen op verandering. • Meer diversiteit in business modellen (differentiatie). • Meer diversiteit in waardeproposities (differentiatie). • Datageoriënteerd: data als essentiële resource. • Vergaande klantsegment specialisatie. • Geen periodieke beoordeling, maar continue statussen en inzichten.
 • MAARBOVENALISHET CONCREETVAN ESSENTIEELBELANG OMHETEIGENBELANG LOSTELATENEN SAMENTEGAAN BOUWENAANDE KRACHTVANHET ACCOUNTANCY SYMBOOL.
 • OMNIETDEGRONDWAAROP JEBOUWTTEKANABILISEREN, MAARVRUCHTBAARDERTE MAKEN.IETSWAARDE ACCOUNTANCYZELF,MAAR OOKONZEMAATSCHAPPIJDE VRUCHTENVANKAN PLUKKEN.ALSJEDIENEND BENTAANIETSGROTERS, GROEIJIJNIETALLEEN,MAAR OOKWIEENWATJEDIENT!
 • Eeninspirerende missiewatjezelf,je organisatieende brancheovertijgt. Eenwaardigdoeldat zorgtvoorbezieling!
 • DAT IS BETEKENIS MAXIMALISATIE IN DE ACCOUNTANCY EN ZORGT UITEINDELIJK OOK VOOR WINSTMAXIMALISATIE. “If you understand structure, you can build a company, if you understand people, you can build a business.”