• Save
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas

on

 • 2,916 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,916
Views on SlideShare
1,550
Embed Views
1,366

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

25 Embeds 1,366

http://digiweiko.blogspot.com 1066
http://digiweiko.blogspot.de 216
http://digiweiko.blogspot.fi 14
http://mj89sp3sau2k7lj1eg3k40hkeppguj6j-a-sites-opensocial.googleusercontent.com 14
http://digiweiko.blogspot.ru 11
http://digiweiko.blogspot.co.uk 5
http://digiweiko.blogspot.ca 5
http://digiweiko.blogspot.com.au 4
http://digiweiko.blogspot.jp 4
http://digiweiko.blogspot.ro 3
http://www.digiweiko.blogspot.com 3
http://digiweiko.blogspot.in 3
http://digiweiko.blogspot.fr 2
http://digiweiko.blogspot.com.ar 2
http://digiweiko.blogspot.com.br 2
http://digiweiko.blogspot.nl 2
http://translate.googleusercontent.com 2
http://digiweiko.blogspot.ch 1
http://digiweiko.blogspot.sg 1
http://digiweiko.blogspot.be 1
http://digiweiko.blogspot.co.at 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
http://digiweiko.blogspot.dk 1
http://digiweiko.blogspot.tw 1
http://digiweiko.blogspot.pt 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Kasuta oma sülearvutit, küsi ja kommenteeri…
 • 1) väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele; 4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
 • Internetional Society for Technology in Education

Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas Presentation Transcript

 • Pedagoogide võrgustike juhtimine: Koostöö, suhtlemine ja õppimine e ‑ keskkonnas Veiko Hani Tartu 2011
 • Ettekande märksõna sotsiaalsetes võrgustikes pgvj2010
 • Teemad
  • Põhikooli ja gümnaasiumi ülesanne (PGS, 2010)
  • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
  • Suletud ja avatud e-õppe keskkonnad
  • e-kursuse kavandamine ja sobiva keskkonna valik
  • Suhtlemine veebipõhises õppes (praktilised näited)
 • Põhikooli ülesanne
  • Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond , mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.
 • Gümnaasiumi ülesanne
  • Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna , millega siduda enda edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud , mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes .
 • Õpilaste pädevused
  • Väärtuspädevus
  • Sotsiaalne pädevus
  • Enesemääratluspädevus
  • Õpipädevus
  • Suhtluspädevus
  • Matemaatikapädevus
  • Ettevõtlikkuspädevus
 • Õpilaste pädevused
 • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
  • I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas
   • Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine
   • Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil
   • Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele
   • Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
  ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
  • II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain)
   • Õpikeskkonna kujundamine
   • Sobivate meetodite valimine
   • Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära
   • Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine
  ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
  • III Digiajastu töökeskkonna kujundamine
   • Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine
   • Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega
   • Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas
   • Info kogumine ja analüüsimine
  ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
  • IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine
   • IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine
   • Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest
   • Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas
  ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
  • V Õpetaja professionaalne areng
   • Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes
   • Oma arengu kaardistamine , dokumenteerimine, analüüs ( portfoolio ).
   • Uurimistöös osalemine
   • Kooli arendustöös osalemine (leadership)
  ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
 • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
 • Avatud ja suletud e-õppe keskkonnad http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/ http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/
 • Suletud e-õppe keskkonnad
  • WebCT 1998 - …
  • IVA 2002 - …
  • Moodle 1999 - …
  • VIKO 2004 - …
  • eKool 2002 - …
  Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
 • Avatud ja suletud e-õppe keskkond
  • Avatud
  • Konstruktivistlik
  • Õpilasekeskne
  • Töövahendikeskne
  • Hajus
  • Kõigile kättesaadav
  • Paindlikkus, lihtsus
  • Info kiirem liikumine
  • Tagasiside ka kaasõppijatelt
  • Suletud
  • Klassikaline
  • Õpetajakeskne
  • Materjalikeskne
  • Struktureeritud
  • Piiratud ligipääs
  • Piiratus, keeruline
  • Info liikumine piiratud
  • Tagasiside pigem õpetajalt
 • Avatud ja suletud e-õppe keskkond
  • Avatud
  • Liiga palju võimalusi
  • Liiga palju infot
  • Õpilane ei pruugi tajuda infovoogude liikumist
  • Vahendid muutuvad, kaovad
  • Suletud
  • Etteantud võimalused
  • Vajalik info ette antud
  • Õpilane tajub paremini kuidas info liikumist
  • Keskkonda ei arendata edasi
 • Avatud e-õppe keskkonnad
  • Wikid (MediaWiki, pbWorks, …)
  • Blogid (Wordpress, Blogger, …)
  • Foto- ja pildikogud (Flickr, Youtube, Google Video, Nagi, …)
  • Lingikogud (Delicious, Digg, …)
  • Vookogud ehk agregaatorid info koondamiseks ja jälgimiseks (Netvibes, Pageflakes, Feedreader, …)
  Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
 • Avatud e-õppe keskkonnale omased tehnoloogiad
  • Sildistamine, märksõnastamine
  • RSS abil info edastamine ja jälgimine
  • Vistutamine (pookimine, embeedimine)
  • Kommenteerimine, reflektsioon
  <iframe title=&quot;YouTube video player&quot; class=&quot;youtube-player&quot; type=&quot;text/html&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;390&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/aWKZrKdc-RE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowFullScreen></iframe> Arvan, et …
 • Info liikumine avatud e-õppe keskkonnas Autor Villu Praks
 • Tuutori või õpetaja vaade
 • Näpunäited e-õppe keskkonna valikuks
  • Võimalus kasutada avatud ja suletud e-õppe keskkondade kombinatsioone (hübriidne)
   • N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, kujundav hindamine Moodles, kuhu lisatud avatud sotsiaalseid komponente
   • N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, igal õpilasel oma vahend (blogi, Wiki, veebileht) oma oskuste demonstreerimiseks ja tagasisideks, õpetajal agregaator (Netvibes, Pageflakes), mis koondab kokku õpilaste tööd
 • E-kursuse kavandamine
  • Analüüs (vajadused, tingimused, sihtrühm)
  • Õppeprotsessi kavandamine
   • struktuur, õpitegevused, ajakava, vahendid, hindamine
  • Kursuse väljatöötamine (sisu e-õppesse)
  • Kursuse läbiviimine
   • kursusesse sisenemine, motiveerimine, sotsialiseerumine, info vahetus, teadmiste omandamine, hinnangu andmine, kokkuvõtted)
  • Kursusele hinnangu andmine
 • Vahendid suhtlemiseks, koostööks ja õppimiseks
  • Listiteenus Google Groups http://groups.google.com
  • Ühistöövahendid Google Docs http://docs.google.com
  • Veebilehtede loomine Google Sites http://sites.google.com
  • Lingikogu Delicious http://delicious.com
 • Listiteenus Google Groups
  • Suletud või avatud
  • Arhiiv
  • Failihoidla
  • Veebilehtede loomine
  • Haldamisliides
  • Eesti keeles
  Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 • http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 • http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 • http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 • http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
 • Google Docs
  • Word, Excel, PowerPoint (import, eksport)
  • Joonised, veebiküsimustikud
  • Dokumentide jagamine ja ühine koostamine
  • Dokumente võimalik pookida (vistutada) veebilehtede sisse (näiteks Google Sites’i)
  • Failihoidla
 • http://docs.google.com
 • http://docs.google.com
 • http://docs.google.com
 • http://docs.google.com Dokument on kättesaadav ja muudetav vajutades lingile: https://docs.google.com/document/d/1PzhZBDkJXq3IPIkHFTVXb01gUJxQ4lGKl_ZQ3uup0O8/edit?hl=en&authkey=CPzHjIYL
 • Sotsiaalne järjehoidja Delicious
  • Ligipääs kõikjalt oma linkidele
  • Võimalus luua võrgustik, jälgida teiste linke
  • Võimalus jälgida mis on hetkel populaarne üldiselt või mingis valdkonnas
  • Võimalus jälgida huvipakkuvaid märksõnu
  • Ühistööna loodud
  • Võimalus lingikogu pookida (vistutada) veebilehele
 • http://www.delicious.com
 • http://www.delicious.com/help/tools Sinu lingikogu Hetkel avatud lehe lisamine lingikokku Paigalda oma veebilehitsejasse lisanupud, lingikogu mugavaks kasutamiseks
 • http://www.tiigrihype.ee Veebilehte iseloomustavad märksõnad, mille järgi on hiljem võimalik otsida
 • Sinu veebiviited: http://www.delicious.com/kasutajanimi Minu veebiviited: http://www.delicious.com/weikoh Ettekandega seotud materjalid: http://www.delicious.com/tag/pgvj2010
 • Tahan rohkem teada! DigiTiigri põhikursus
  • Õpetajate haridustehnoloogilised pädevusnõuded
  • E-õppe keskkonnad
  • Õpimapp ja e-portfoolio
  • Mõtestatud õppimine
  • Mõistekaart
  • Aktiivõppe sidumine e-õppega
  • Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös
  • Hindamine ja enesehindamine
  • Koostööprojektid
 • Tahan kasutada! DigiTiigri lisakursused
  • Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös  
  • Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes
  • Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis
  • Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis
  • Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele
  • KooliMill - õppematerjalide koostamine veebipõhiste vahenditega
  • Ühiskirjutamise vahendid õppetöös
  • Digipildid õppetöös
  • Minu Interneti aaretelaegas Uus!
  • Registreeru: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=182
 • Kokuvõtte asemel
  • Pane endale kirja üks tänaselt koolituselt saadud idee!
  • Jaga seda ideed kolleegiga!
  • Jaga seda oma võrgustikus!
  pgvj2010
 • Tänan!
 • Kasutatud materjalid
  • http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e-kursuse_loomiseks
  • http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat
  • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel (2.0)
  • Gümnaasiumi riiklik õppekava – Riigi Teataja
  • Põhikooli riiklik õppekava – Riigi Teataja
  • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – Riigi Teataja
  • E-kursuse kavandamine - E-kursuse loomine ja kvaliteet
  • Suletud õpikeskkonnad või administratiivsed vahendid - Wikiversity
  • E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad – Wikiversity
  • http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/
  • http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/
  • (27. jaan. 2011)