Your SlideShare is downloading. ×
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas

2,900
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,900
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Kasuta oma sülearvutit, küsi ja kommenteeri…
 • 1) väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele; 4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
 • Internetional Society for Technology in Education
 • Transcript

  • 1. Pedagoogide võrgustike juhtimine: Koostöö, suhtlemine ja õppimine e ‑ keskkonnas Veiko Hani Tartu 2011
  • 2. Ettekande märksõna sotsiaalsetes võrgustikes pgvj2010
  • 3. Teemad
   • Põhikooli ja gümnaasiumi ülesanne (PGS, 2010)
   • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
   • Suletud ja avatud e-õppe keskkonnad
   • e-kursuse kavandamine ja sobiva keskkonna valik
   • Suhtlemine veebipõhises õppes (praktilised näited)
  • 4. Põhikooli ülesanne
   • Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond , mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.
  • 5. Gümnaasiumi ülesanne
   • Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna , millega siduda enda edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud , mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes .
  • 6. Õpilaste pädevused
   • Väärtuspädevus
   • Sotsiaalne pädevus
   • Enesemääratluspädevus
   • Õpipädevus
   • Suhtluspädevus
   • Matemaatikapädevus
   • Ettevõtlikkuspädevus
  • 7. Õpilaste pädevused
  • 8. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
   • I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas
    • Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine
    • Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil
    • Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele
    • Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
   ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 9. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
   • II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain)
    • Õpikeskkonna kujundamine
    • Sobivate meetodite valimine
    • Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära
    • Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine
   ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 10. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
   • III Digiajastu töökeskkonna kujundamine
    • Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine
    • Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega
    • Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas
    • Info kogumine ja analüüsimine
   ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 11. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
   • IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine
    • IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine
    • Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest
    • Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas
   ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 12. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
   • V Õpetaja professionaalne areng
    • Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes
    • Oma arengu kaardistamine , dokumenteerimine, analüüs ( portfoolio ).
    • Uurimistöös osalemine
    • Kooli arendustöös osalemine (leadership)
   ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 13. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
  • 14. Avatud ja suletud e-õppe keskkonnad http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/ http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/
  • 15. Suletud e-õppe keskkonnad
   • WebCT 1998 - …
   • IVA 2002 - …
   • Moodle 1999 - …
   • VIKO 2004 - …
   • eKool 2002 - …
   Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
  • 16. Avatud ja suletud e-õppe keskkond
   • Avatud
   • Konstruktivistlik
   • Õpilasekeskne
   • Töövahendikeskne
   • Hajus
   • Kõigile kättesaadav
   • Paindlikkus, lihtsus
   • Info kiirem liikumine
   • Tagasiside ka kaasõppijatelt
   • Suletud
   • Klassikaline
   • Õpetajakeskne
   • Materjalikeskne
   • Struktureeritud
   • Piiratud ligipääs
   • Piiratus, keeruline
   • Info liikumine piiratud
   • Tagasiside pigem õpetajalt
  • 17. Avatud ja suletud e-õppe keskkond
   • Avatud
   • Liiga palju võimalusi
   • Liiga palju infot
   • Õpilane ei pruugi tajuda infovoogude liikumist
   • Vahendid muutuvad, kaovad
   • Suletud
   • Etteantud võimalused
   • Vajalik info ette antud
   • Õpilane tajub paremini kuidas info liikumist
   • Keskkonda ei arendata edasi
  • 18. Avatud e-õppe keskkonnad
   • Wikid (MediaWiki, pbWorks, …)
   • Blogid (Wordpress, Blogger, …)
   • Foto- ja pildikogud (Flickr, Youtube, Google Video, Nagi, …)
   • Lingikogud (Delicious, Digg, …)
   • Vookogud ehk agregaatorid info koondamiseks ja jälgimiseks (Netvibes, Pageflakes, Feedreader, …)
   Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
  • 19. Avatud e-õppe keskkonnale omased tehnoloogiad
   • Sildistamine, märksõnastamine
   • RSS abil info edastamine ja jälgimine
   • Vistutamine (pookimine, embeedimine)
   • Kommenteerimine, reflektsioon
   <iframe title=&quot;YouTube video player&quot; class=&quot;youtube-player&quot; type=&quot;text/html&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;390&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/aWKZrKdc-RE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowFullScreen></iframe> Arvan, et …
  • 20. Info liikumine avatud e-õppe keskkonnas Autor Villu Praks
  • 21. Tuutori või õpetaja vaade
  • 22. Näpunäited e-õppe keskkonna valikuks
   • Võimalus kasutada avatud ja suletud e-õppe keskkondade kombinatsioone (hübriidne)
    • N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, kujundav hindamine Moodles, kuhu lisatud avatud sotsiaalseid komponente
    • N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, igal õpilasel oma vahend (blogi, Wiki, veebileht) oma oskuste demonstreerimiseks ja tagasisideks, õpetajal agregaator (Netvibes, Pageflakes), mis koondab kokku õpilaste tööd
  • 23. E-kursuse kavandamine
   • Analüüs (vajadused, tingimused, sihtrühm)
   • Õppeprotsessi kavandamine
    • struktuur, õpitegevused, ajakava, vahendid, hindamine
   • Kursuse väljatöötamine (sisu e-õppesse)
   • Kursuse läbiviimine
    • kursusesse sisenemine, motiveerimine, sotsialiseerumine, info vahetus, teadmiste omandamine, hinnangu andmine, kokkuvõtted)
   • Kursusele hinnangu andmine
  • 24. Vahendid suhtlemiseks, koostööks ja õppimiseks
   • Listiteenus Google Groups http://groups.google.com
   • Ühistöövahendid Google Docs http://docs.google.com
   • Veebilehtede loomine Google Sites http://sites.google.com
   • Lingikogu Delicious http://delicious.com
  • 25. Listiteenus Google Groups
   • Suletud või avatud
   • Arhiiv
   • Failihoidla
   • Veebilehtede loomine
   • Haldamisliides
   • Eesti keeles
   Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 26. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 27. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 28. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 29. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 30. Google Docs
   • Word, Excel, PowerPoint (import, eksport)
   • Joonised, veebiküsimustikud
   • Dokumentide jagamine ja ühine koostamine
   • Dokumente võimalik pookida (vistutada) veebilehtede sisse (näiteks Google Sites’i)
   • Failihoidla
  • 31. http://docs.google.com
  • 32. http://docs.google.com
  • 33. http://docs.google.com
  • 34. http://docs.google.com Dokument on kättesaadav ja muudetav vajutades lingile: https://docs.google.com/document/d/1PzhZBDkJXq3IPIkHFTVXb01gUJxQ4lGKl_ZQ3uup0O8/edit?hl=en&authkey=CPzHjIYL
  • 35. Sotsiaalne järjehoidja Delicious
   • Ligipääs kõikjalt oma linkidele
   • Võimalus luua võrgustik, jälgida teiste linke
   • Võimalus jälgida mis on hetkel populaarne üldiselt või mingis valdkonnas
   • Võimalus jälgida huvipakkuvaid märksõnu
   • Ühistööna loodud
   • Võimalus lingikogu pookida (vistutada) veebilehele
  • 36. http://www.delicious.com
  • 37. http://www.delicious.com/help/tools Sinu lingikogu Hetkel avatud lehe lisamine lingikokku Paigalda oma veebilehitsejasse lisanupud, lingikogu mugavaks kasutamiseks
  • 38. http://www.tiigrihype.ee Veebilehte iseloomustavad märksõnad, mille järgi on hiljem võimalik otsida
  • 39. Sinu veebiviited: http://www.delicious.com/kasutajanimi Minu veebiviited: http://www.delicious.com/weikoh Ettekandega seotud materjalid: http://www.delicious.com/tag/pgvj2010
  • 40. Tahan rohkem teada! DigiTiigri põhikursus
   • Õpetajate haridustehnoloogilised pädevusnõuded
   • E-õppe keskkonnad
   • Õpimapp ja e-portfoolio
   • Mõtestatud õppimine
   • Mõistekaart
   • Aktiivõppe sidumine e-õppega
   • Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös
   • Hindamine ja enesehindamine
   • Koostööprojektid
  • 41. Tahan kasutada! DigiTiigri lisakursused
   • Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös  
   • Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes
   • Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis
   • Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis
   • Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele
   • KooliMill - õppematerjalide koostamine veebipõhiste vahenditega
   • Ühiskirjutamise vahendid õppetöös
   • Digipildid õppetöös
   • Minu Interneti aaretelaegas Uus!
   • Registreeru: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=182
  • 42. Kokuvõtte asemel
   • Pane endale kirja üks tänaselt koolituselt saadud idee!
   • Jaga seda ideed kolleegiga!
   • Jaga seda oma võrgustikus!
   pgvj2010
  • 43. Tänan!
  • 44. Kasutatud materjalid
   • http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e-kursuse_loomiseks
   • http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
   • http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat
   • Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel (2.0)
   • Gümnaasiumi riiklik õppekava – Riigi Teataja
   • Põhikooli riiklik õppekava – Riigi Teataja
   • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – Riigi Teataja
   • E-kursuse kavandamine - E-kursuse loomine ja kvaliteet
   • Suletud õpikeskkonnad või administratiivsed vahendid - Wikiversity
   • E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad – Wikiversity
   • http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/
   • http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/
   • (27. jaan. 2011)

  ×