Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas

3,312 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,611
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kasuta oma sülearvutit, küsi ja kommenteeri…
 • 1) väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele; 4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
 • Internetional Society for Technology in Education
 • Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas

  1. 1. Pedagoogide võrgustike juhtimine: Koostöö, suhtlemine ja õppimine e ‑ keskkonnas Veiko Hani Tartu 2011
  2. 2. Ettekande märksõna sotsiaalsetes võrgustikes pgvj2010
  3. 3. Teemad <ul><li>Põhikooli ja gümnaasiumi ülesanne (PGS, 2010) </li></ul><ul><li>Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 </li></ul><ul><li>Suletud ja avatud e-õppe keskkonnad </li></ul><ul><li>e-kursuse kavandamine ja sobiva keskkonna valik </li></ul><ul><li>Suhtlemine veebipõhises õppes (praktilised näited) </li></ul>
  4. 4. Põhikooli ülesanne <ul><li>Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond , mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. </li></ul>
  5. 5. Gümnaasiumi ülesanne <ul><li>Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna , millega siduda enda edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud , mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes . </li></ul>
  6. 6. Õpilaste pädevused <ul><li>Väärtuspädevus </li></ul><ul><li>Sotsiaalne pädevus </li></ul><ul><li>Enesemääratluspädevus </li></ul><ul><li>Õpipädevus </li></ul><ul><li>Suhtluspädevus </li></ul><ul><li>Matemaatikapädevus </li></ul><ul><li>Ettevõtlikkuspädevus </li></ul>
  7. 7. Õpilaste pädevused
  8. 8. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas </li></ul><ul><ul><li>Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  9. 9. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain) </li></ul><ul><ul><li>Õpikeskkonna kujundamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Sobivate meetodite valimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  10. 10. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>III Digiajastu töökeskkonna kujundamine </li></ul><ul><ul><li>Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega </li></ul></ul><ul><ul><li>Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas </li></ul></ul><ul><ul><li>Info kogumine ja analüüsimine </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  11. 11. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine </li></ul><ul><ul><li>IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  12. 12. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>V Õpetaja professionaalne areng </li></ul><ul><ul><li>Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes </li></ul></ul><ul><ul><li>Oma arengu kaardistamine , dokumenteerimine, analüüs ( portfoolio ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Uurimistöös osalemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kooli arendustöös osalemine (leadership) </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  13. 13. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
  14. 14. Avatud ja suletud e-õppe keskkonnad http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/ http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/
  15. 15. Suletud e-õppe keskkonnad <ul><li>WebCT 1998 - … </li></ul><ul><li>IVA 2002 - … </li></ul><ul><li>Moodle 1999 - … </li></ul><ul><li>VIKO 2004 - … </li></ul><ul><li>eKool 2002 - … </li></ul>Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
  16. 16. Avatud ja suletud e-õppe keskkond <ul><li>Avatud </li></ul><ul><li>Konstruktivistlik </li></ul><ul><li>Õpilasekeskne </li></ul><ul><li>Töövahendikeskne </li></ul><ul><li>Hajus </li></ul><ul><li>Kõigile kättesaadav </li></ul><ul><li>Paindlikkus, lihtsus </li></ul><ul><li>Info kiirem liikumine </li></ul><ul><li>Tagasiside ka kaasõppijatelt </li></ul><ul><li>Suletud </li></ul><ul><li>Klassikaline </li></ul><ul><li>Õpetajakeskne </li></ul><ul><li>Materjalikeskne </li></ul><ul><li>Struktureeritud </li></ul><ul><li>Piiratud ligipääs </li></ul><ul><li>Piiratus, keeruline </li></ul><ul><li>Info liikumine piiratud </li></ul><ul><li>Tagasiside pigem õpetajalt </li></ul>
  17. 17. Avatud ja suletud e-õppe keskkond <ul><li>Avatud </li></ul><ul><li>Liiga palju võimalusi </li></ul><ul><li>Liiga palju infot </li></ul><ul><li>Õpilane ei pruugi tajuda infovoogude liikumist </li></ul><ul><li>Vahendid muutuvad, kaovad </li></ul><ul><li>Suletud </li></ul><ul><li>Etteantud võimalused </li></ul><ul><li>Vajalik info ette antud </li></ul><ul><li>Õpilane tajub paremini kuidas info liikumist </li></ul><ul><li>Keskkonda ei arendata edasi </li></ul>
  18. 18. Avatud e-õppe keskkonnad <ul><li>Wikid (MediaWiki, pbWorks, …) </li></ul><ul><li>Blogid (Wordpress, Blogger, …) </li></ul><ul><li>Foto- ja pildikogud (Flickr, Youtube, Google Video, Nagi, …) </li></ul><ul><li>Lingikogud (Delicious, Digg, …) </li></ul><ul><li>Vookogud ehk agregaatorid info koondamiseks ja jälgimiseks (Netvibes, Pageflakes, Feedreader, …) </li></ul>Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
  19. 19. Avatud e-õppe keskkonnale omased tehnoloogiad <ul><li>Sildistamine, märksõnastamine </li></ul><ul><li>RSS abil info edastamine ja jälgimine </li></ul><ul><li>Vistutamine (pookimine, embeedimine) </li></ul><ul><li>Kommenteerimine, reflektsioon </li></ul><iframe title=&quot;YouTube video player&quot; class=&quot;youtube-player&quot; type=&quot;text/html&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;390&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/aWKZrKdc-RE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowFullScreen></iframe> Arvan, et …
  20. 20. Info liikumine avatud e-õppe keskkonnas Autor Villu Praks
  21. 21. Tuutori või õpetaja vaade
  22. 22. Näpunäited e-õppe keskkonna valikuks <ul><li>Võimalus kasutada avatud ja suletud e-õppe keskkondade kombinatsioone (hübriidne) </li></ul><ul><ul><li>N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, kujundav hindamine Moodles, kuhu lisatud avatud sotsiaalseid komponente </li></ul></ul><ul><ul><li>N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, igal õpilasel oma vahend (blogi, Wiki, veebileht) oma oskuste demonstreerimiseks ja tagasisideks, õpetajal agregaator (Netvibes, Pageflakes), mis koondab kokku õpilaste tööd </li></ul></ul>
  23. 23. E-kursuse kavandamine <ul><li>Analüüs (vajadused, tingimused, sihtrühm) </li></ul><ul><li>Õppeprotsessi kavandamine </li></ul><ul><ul><li>struktuur, õpitegevused, ajakava, vahendid, hindamine </li></ul></ul><ul><li>Kursuse väljatöötamine (sisu e-õppesse) </li></ul><ul><li>Kursuse läbiviimine </li></ul><ul><ul><li>kursusesse sisenemine, motiveerimine, sotsialiseerumine, info vahetus, teadmiste omandamine, hinnangu andmine, kokkuvõtted) </li></ul></ul><ul><li>Kursusele hinnangu andmine </li></ul>
  24. 24. Vahendid suhtlemiseks, koostööks ja õppimiseks <ul><li>Listiteenus Google Groups http://groups.google.com </li></ul><ul><li>Ühistöövahendid Google Docs http://docs.google.com </li></ul><ul><li>Veebilehtede loomine Google Sites http://sites.google.com </li></ul><ul><li>Lingikogu Delicious http://delicious.com </li></ul>
  25. 25. Listiteenus Google Groups <ul><li>Suletud või avatud </li></ul><ul><li>Arhiiv </li></ul><ul><li>Failihoidla </li></ul><ul><li>Veebilehtede loomine </li></ul><ul><li>Haldamisliides </li></ul><ul><li>Eesti keeles </li></ul>Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  26. 26. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  27. 27. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  28. 28. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  29. 29. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  30. 30. Google Docs <ul><li>Word, Excel, PowerPoint (import, eksport) </li></ul><ul><li>Joonised, veebiküsimustikud </li></ul><ul><li>Dokumentide jagamine ja ühine koostamine </li></ul><ul><li>Dokumente võimalik pookida (vistutada) veebilehtede sisse (näiteks Google Sites’i) </li></ul><ul><li>Failihoidla </li></ul>
  31. 31. http://docs.google.com
  32. 32. http://docs.google.com
  33. 33. http://docs.google.com
  34. 34. http://docs.google.com Dokument on kättesaadav ja muudetav vajutades lingile: https://docs.google.com/document/d/1PzhZBDkJXq3IPIkHFTVXb01gUJxQ4lGKl_ZQ3uup0O8/edit?hl=en&authkey=CPzHjIYL
  35. 35. Sotsiaalne järjehoidja Delicious <ul><li>Ligipääs kõikjalt oma linkidele </li></ul><ul><li>Võimalus luua võrgustik, jälgida teiste linke </li></ul><ul><li>Võimalus jälgida mis on hetkel populaarne üldiselt või mingis valdkonnas </li></ul><ul><li>Võimalus jälgida huvipakkuvaid märksõnu </li></ul><ul><li>Ühistööna loodud </li></ul><ul><li>Võimalus lingikogu pookida (vistutada) veebilehele </li></ul>
  36. 36. http://www.delicious.com
  37. 37. http://www.delicious.com/help/tools Sinu lingikogu Hetkel avatud lehe lisamine lingikokku Paigalda oma veebilehitsejasse lisanupud, lingikogu mugavaks kasutamiseks
  38. 38. http://www.tiigrihype.ee Veebilehte iseloomustavad märksõnad, mille järgi on hiljem võimalik otsida
  39. 39. Sinu veebiviited: http://www.delicious.com/kasutajanimi Minu veebiviited: http://www.delicious.com/weikoh Ettekandega seotud materjalid: http://www.delicious.com/tag/pgvj2010
  40. 40. Tahan rohkem teada! DigiTiigri põhikursus <ul><li>Õpetajate haridustehnoloogilised pädevusnõuded </li></ul><ul><li>E-õppe keskkonnad </li></ul><ul><li>Õpimapp ja e-portfoolio </li></ul><ul><li>Mõtestatud õppimine </li></ul><ul><li>Mõistekaart </li></ul><ul><li>Aktiivõppe sidumine e-õppega </li></ul><ul><li>Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös </li></ul><ul><li>Hindamine ja enesehindamine </li></ul><ul><li>Koostööprojektid </li></ul>
  41. 41. Tahan kasutada! DigiTiigri lisakursused <ul><li>Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös   </li></ul><ul><li>Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes </li></ul><ul><li>Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis </li></ul><ul><li>Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis </li></ul><ul><li>Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele </li></ul><ul><li>KooliMill - õppematerjalide koostamine veebipõhiste vahenditega </li></ul><ul><li>Ühiskirjutamise vahendid õppetöös </li></ul><ul><li>Digipildid õppetöös </li></ul><ul><li>Minu Interneti aaretelaegas Uus! </li></ul><ul><li>Registreeru: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=182 </li></ul>
  42. 42. Kokuvõtte asemel <ul><li>Pane endale kirja üks tänaselt koolituselt saadud idee! </li></ul><ul><li>Jaga seda ideed kolleegiga! </li></ul><ul><li>Jaga seda oma võrgustikus! </li></ul>pgvj2010
  43. 43. Tänan!
  44. 44. Kasutatud materjalid <ul><li>http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e-kursuse_loomiseks </li></ul><ul><li>http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx </li></ul><ul><li>http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat </li></ul><ul><li>Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel (2.0) </li></ul><ul><li>Gümnaasiumi riiklik õppekava – Riigi Teataja </li></ul><ul><li>Põhikooli riiklik õppekava – Riigi Teataja </li></ul><ul><li>Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – Riigi Teataja </li></ul><ul><li>E-kursuse kavandamine - E-kursuse loomine ja kvaliteet </li></ul><ul><li>Suletud õpikeskkonnad või administratiivsed vahendid - Wikiversity </li></ul><ul><li>E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad – Wikiversity </li></ul><ul><li>http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/ </li></ul><ul><li>http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/ </li></ul><ul><li>(27. jaan. 2011) </li></ul>

  ×