Your SlideShare is downloading. ×
0
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas

2,920

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,920
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Kasuta oma sülearvutit, küsi ja kommenteeri…
 • 1) väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 2) sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele; 4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 6) matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
 • Internetional Society for Technology in Education
 • Transcript

  • 1. Pedagoogide võrgustike juhtimine: Koostöö, suhtlemine ja õppimine e ‑ keskkonnas Veiko Hani Tartu 2011
  • 2. Ettekande märksõna sotsiaalsetes võrgustikes pgvj2010
  • 3. Teemad <ul><li>Põhikooli ja gümnaasiumi ülesanne (PGS, 2010) </li></ul><ul><li>Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 </li></ul><ul><li>Suletud ja avatud e-õppe keskkonnad </li></ul><ul><li>e-kursuse kavandamine ja sobiva keskkonna valik </li></ul><ul><li>Suhtlemine veebipõhises õppes (praktilised näited) </li></ul>
  • 4. Põhikooli ülesanne <ul><li>Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond , mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. </li></ul>
  • 5. Gümnaasiumi ülesanne <ul><li>Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna , millega siduda enda edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud , mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes . </li></ul>
  • 6. Õpilaste pädevused <ul><li>Väärtuspädevus </li></ul><ul><li>Sotsiaalne pädevus </li></ul><ul><li>Enesemääratluspädevus </li></ul><ul><li>Õpipädevus </li></ul><ul><li>Suhtluspädevus </li></ul><ul><li>Matemaatikapädevus </li></ul><ul><li>Ettevõtlikkuspädevus </li></ul>
  • 7. Õpilaste pädevused
  • 8. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>I Õpilaste innustamine ja juhendamine digikeskkonnas </li></ul><ul><ul><li>Õpilaste loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 9. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>II Digiajastu õppeprotsessi ja õpikeskkonna kavandamine (õpidisain) </li></ul><ul><ul><li>Õpikeskkonna kujundamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Sobivate meetodite valimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 10. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>III Digiajastu töökeskkonna kujundamine </li></ul><ul><ul><li>Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega </li></ul></ul><ul><ul><li>Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas </li></ul></ul><ul><ul><li>Info kogumine ja analüüsimine </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 11. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine </li></ul><ul><ul><li>IT turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostööprojektide läbiviimine mitmekultuurilises keskkonnas </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 12. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0 <ul><li>V Õpetaja professionaalne areng </li></ul><ul><ul><li>Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes </li></ul></ul><ul><ul><li>Oma arengu kaardistamine , dokumenteerimine, analüüs ( portfoolio ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Uurimistöös osalemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Kooli arendustöös osalemine (leadership) </li></ul></ul>ISTE NETS: National Educational Technology Standards - http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx
  • 13. Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel 2.0
  • 14. Avatud ja suletud e-õppe keskkonnad http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/ http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/
  • 15. Suletud e-õppe keskkonnad <ul><li>WebCT 1998 - … </li></ul><ul><li>IVA 2002 - … </li></ul><ul><li>Moodle 1999 - … </li></ul><ul><li>VIKO 2004 - … </li></ul><ul><li>eKool 2002 - … </li></ul>Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
  • 16. Avatud ja suletud e-õppe keskkond <ul><li>Avatud </li></ul><ul><li>Konstruktivistlik </li></ul><ul><li>Õpilasekeskne </li></ul><ul><li>Töövahendikeskne </li></ul><ul><li>Hajus </li></ul><ul><li>Kõigile kättesaadav </li></ul><ul><li>Paindlikkus, lihtsus </li></ul><ul><li>Info kiirem liikumine </li></ul><ul><li>Tagasiside ka kaasõppijatelt </li></ul><ul><li>Suletud </li></ul><ul><li>Klassikaline </li></ul><ul><li>Õpetajakeskne </li></ul><ul><li>Materjalikeskne </li></ul><ul><li>Struktureeritud </li></ul><ul><li>Piiratud ligipääs </li></ul><ul><li>Piiratus, keeruline </li></ul><ul><li>Info liikumine piiratud </li></ul><ul><li>Tagasiside pigem õpetajalt </li></ul>
  • 17. Avatud ja suletud e-õppe keskkond <ul><li>Avatud </li></ul><ul><li>Liiga palju võimalusi </li></ul><ul><li>Liiga palju infot </li></ul><ul><li>Õpilane ei pruugi tajuda infovoogude liikumist </li></ul><ul><li>Vahendid muutuvad, kaovad </li></ul><ul><li>Suletud </li></ul><ul><li>Etteantud võimalused </li></ul><ul><li>Vajalik info ette antud </li></ul><ul><li>Õpilane tajub paremini kuidas info liikumist </li></ul><ul><li>Keskkonda ei arendata edasi </li></ul>
  • 18. Avatud e-õppe keskkonnad <ul><li>Wikid (MediaWiki, pbWorks, …) </li></ul><ul><li>Blogid (Wordpress, Blogger, …) </li></ul><ul><li>Foto- ja pildikogud (Flickr, Youtube, Google Video, Nagi, …) </li></ul><ul><li>Lingikogud (Delicious, Digg, …) </li></ul><ul><li>Vookogud ehk agregaatorid info koondamiseks ja jälgimiseks (Netvibes, Pageflakes, Feedreader, …) </li></ul>Vaata ka: http://www.e-uni.ee/juhendid/
  • 19. Avatud e-õppe keskkonnale omased tehnoloogiad <ul><li>Sildistamine, märksõnastamine </li></ul><ul><li>RSS abil info edastamine ja jälgimine </li></ul><ul><li>Vistutamine (pookimine, embeedimine) </li></ul><ul><li>Kommenteerimine, reflektsioon </li></ul><iframe title=&quot;YouTube video player&quot; class=&quot;youtube-player&quot; type=&quot;text/html&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;390&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/aWKZrKdc-RE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowFullScreen></iframe> Arvan, et …
  • 20. Info liikumine avatud e-õppe keskkonnas Autor Villu Praks
  • 21. Tuutori või õpetaja vaade
  • 22. Näpunäited e-õppe keskkonna valikuks <ul><li>Võimalus kasutada avatud ja suletud e-õppe keskkondade kombinatsioone (hübriidne) </li></ul><ul><ul><li>N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, kujundav hindamine Moodles, kuhu lisatud avatud sotsiaalseid komponente </li></ul></ul><ul><ul><li>N: Hindamine ja lapsevanemaga suhtlemine eKoolis, igal õpilasel oma vahend (blogi, Wiki, veebileht) oma oskuste demonstreerimiseks ja tagasisideks, õpetajal agregaator (Netvibes, Pageflakes), mis koondab kokku õpilaste tööd </li></ul></ul>
  • 23. E-kursuse kavandamine <ul><li>Analüüs (vajadused, tingimused, sihtrühm) </li></ul><ul><li>Õppeprotsessi kavandamine </li></ul><ul><ul><li>struktuur, õpitegevused, ajakava, vahendid, hindamine </li></ul></ul><ul><li>Kursuse väljatöötamine (sisu e-õppesse) </li></ul><ul><li>Kursuse läbiviimine </li></ul><ul><ul><li>kursusesse sisenemine, motiveerimine, sotsialiseerumine, info vahetus, teadmiste omandamine, hinnangu andmine, kokkuvõtted) </li></ul></ul><ul><li>Kursusele hinnangu andmine </li></ul>
  • 24. Vahendid suhtlemiseks, koostööks ja õppimiseks <ul><li>Listiteenus Google Groups http://groups.google.com </li></ul><ul><li>Ühistöövahendid Google Docs http://docs.google.com </li></ul><ul><li>Veebilehtede loomine Google Sites http://sites.google.com </li></ul><ul><li>Lingikogu Delicious http://delicious.com </li></ul>
  • 25. Listiteenus Google Groups <ul><li>Suletud või avatud </li></ul><ul><li>Arhiiv </li></ul><ul><li>Failihoidla </li></ul><ul><li>Veebilehtede loomine </li></ul><ul><li>Haldamisliides </li></ul><ul><li>Eesti keeles </li></ul>Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 26. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 27. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 28. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 29. http://groups.google.com Liitumine: http://groups.google.com/group/pedagoogide-vorgustikud
  • 30. Google Docs <ul><li>Word, Excel, PowerPoint (import, eksport) </li></ul><ul><li>Joonised, veebiküsimustikud </li></ul><ul><li>Dokumentide jagamine ja ühine koostamine </li></ul><ul><li>Dokumente võimalik pookida (vistutada) veebilehtede sisse (näiteks Google Sites’i) </li></ul><ul><li>Failihoidla </li></ul>
  • 31. http://docs.google.com
  • 32. http://docs.google.com
  • 33. http://docs.google.com
  • 34. http://docs.google.com Dokument on kättesaadav ja muudetav vajutades lingile: https://docs.google.com/document/d/1PzhZBDkJXq3IPIkHFTVXb01gUJxQ4lGKl_ZQ3uup0O8/edit?hl=en&authkey=CPzHjIYL
  • 35. Sotsiaalne järjehoidja Delicious <ul><li>Ligipääs kõikjalt oma linkidele </li></ul><ul><li>Võimalus luua võrgustik, jälgida teiste linke </li></ul><ul><li>Võimalus jälgida mis on hetkel populaarne üldiselt või mingis valdkonnas </li></ul><ul><li>Võimalus jälgida huvipakkuvaid märksõnu </li></ul><ul><li>Ühistööna loodud </li></ul><ul><li>Võimalus lingikogu pookida (vistutada) veebilehele </li></ul>
  • 36. http://www.delicious.com
  • 37. http://www.delicious.com/help/tools Sinu lingikogu Hetkel avatud lehe lisamine lingikokku Paigalda oma veebilehitsejasse lisanupud, lingikogu mugavaks kasutamiseks
  • 38. http://www.tiigrihype.ee Veebilehte iseloomustavad märksõnad, mille järgi on hiljem võimalik otsida
  • 39. Sinu veebiviited: http://www.delicious.com/kasutajanimi Minu veebiviited: http://www.delicious.com/weikoh Ettekandega seotud materjalid: http://www.delicious.com/tag/pgvj2010
  • 40. Tahan rohkem teada! DigiTiigri põhikursus <ul><li>Õpetajate haridustehnoloogilised pädevusnõuded </li></ul><ul><li>E-õppe keskkonnad </li></ul><ul><li>Õpimapp ja e-portfoolio </li></ul><ul><li>Mõtestatud õppimine </li></ul><ul><li>Mõistekaart </li></ul><ul><li>Aktiivõppe sidumine e-õppega </li></ul><ul><li>Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös </li></ul><ul><li>Hindamine ja enesehindamine </li></ul><ul><li>Koostööprojektid </li></ul>
  • 41. Tahan kasutada! DigiTiigri lisakursused <ul><li>Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöös   </li></ul><ul><li>Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes </li></ul><ul><li>Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis </li></ul><ul><li>Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis </li></ul><ul><li>Interaktiivne tahvel klassiõpetajatele </li></ul><ul><li>KooliMill - õppematerjalide koostamine veebipõhiste vahenditega </li></ul><ul><li>Ühiskirjutamise vahendid õppetöös </li></ul><ul><li>Digipildid õppetöös </li></ul><ul><li>Minu Interneti aaretelaegas Uus! </li></ul><ul><li>Registreeru: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=182 </li></ul>
  • 42. Kokuvõtte asemel <ul><li>Pane endale kirja üks tänaselt koolituselt saadud idee! </li></ul><ul><li>Jaga seda ideed kolleegiga! </li></ul><ul><li>Jaga seda oma võrgustikus! </li></ul>pgvj2010
  • 43. Tänan!
  • 44. Kasutatud materjalid <ul><li>http://www.e-ope.ee/opetajatele/juhend_kvaliteetse_e-kursuse_loomiseks </li></ul><ul><li>http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx </li></ul><ul><li>http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat </li></ul><ul><li>Õpetajate haridustehnoloogiline pädevusmudel (2.0) </li></ul><ul><li>Gümnaasiumi riiklik õppekava – Riigi Teataja </li></ul><ul><li>Põhikooli riiklik õppekava – Riigi Teataja </li></ul><ul><li>Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – Riigi Teataja </li></ul><ul><li>E-kursuse kavandamine - E-kursuse loomine ja kvaliteet </li></ul><ul><li>Suletud õpikeskkonnad või administratiivsed vahendid - Wikiversity </li></ul><ul><li>E-õppe metoodikad ja tehnoloogiad – Wikiversity </li></ul><ul><li>http://hello.eboy.com/eboy/2006/11/30/new-foobar-poster/ </li></ul><ul><li>http://www.flickr.com/photos/learnscope/3517487381/ </li></ul><ul><li>(27. jaan. 2011) </li></ul>

  ×