แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

on

  • 7,688 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,688
Views on SlideShare
7,688
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
55
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ Document Transcript

  • 1. Clear Data ต.5 หนังสือมอบอํานาจ เขียนที่................................................................... วันที่ ............. เดือน ........................................ พ.ศ. .............. โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา .............................................................................. อายุ ................ ปเชื้อชาติ ................ สัญชาติ ................ อยูบานเลขที่.......... หมูที่ ............. ตรอก/ ซอย.............................ถนน ...........................................ตําบล/แขวง .................................อําเภอ/เขต .........................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท..........................ปจจุบันอาศัยอยูที่.......................................................................................................................................ไดมอบอํานาจให.......................................... ................................................................... อายุ ............... ปเชื้อชาติ ................ สัญชาติ .............. อยูบานเลขที่............ หมูที่ ........... ตรอก/ ซอย...............................ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ..............................อําเภอ/เขต .......................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท...................................เปนผูมีอํานาจ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................แทนขาพเจา ขาพเจาขอรับรองว าการกระทําที่ผูรับมอบอํ านาจได กระทําไปนั้น ใหถือเสมือนหนึ่งเปนการกระทําของขาพเจา และเพื่อเปนหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตางไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ลงชื่อ................................................ผูมอบอํานาจ (................................................) ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ (...............................................) ลงชื่อ................................................พยาน (..............................................) ลงชื่อ................................................พยาน (..............................................)