ข้อสอบวิทย์

25,385 views
24,730 views

Published on

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
25,385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
917
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบวิทย์

 1. 1. รวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาระ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ) ………………………………………….. คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีจานวน 40 ข้อ 1. จากเวกเตอร์ของแรงที่กาหนดให้ ข้อใดคือเวกเตอร์ของแรงลัพธ์ ก. ข. ค. ง. 2. “ออกแรงดันวัตถุที่วางหยุดนิ่งบนพื้นราบ ปรากฏว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่” ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 1) มีแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ 2) แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 3) วัตถุไม่อยู่ในสภาพสมดุล ก. ข้อ 1) ข. ข้อ 2) ค. ข้อ 1) และ 2) ง. ข้อ 2) และ 3) 3. การเคลื่อนที่ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น ก. รถจักรยานไต่ถัง ข. การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา ค. การเคลื่อนที่ของดาวเทียม ง. รถยนต์วิ่งรอบวงเวียน F3 F2 F4 F5 F1 F1 F2 F3 F4
 2. 2. 4. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทาน ก. การลาเลียงโดยใช้ระบบสายพาน ข. การทาให้ถนนบริเวณทางโค้งมีความลาดเอียง ค. การโหลดรถแข่งให้มีความสูงลดลง ง. การใช้ระบบลูกปืนในเครื่องจักร 5. โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตาแหน่งสูงสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก . วัตถุมีความเร่งเป็นศูนย์ ข . วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์ ค. วัตถุมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น ง. วัตถุมีน้าหนักเพิ่มขึ้น 6. สนามเด็กเล่นมีพื้นที่เป็นวงกลมรัศมี 15 เมตร ชายคนหนึ่งออกวิ่งจากจุด A ด้วยความเร็ว สม่าเสมอไปตามขอบพื้นที่ และไปหยุดที่จุด B ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 นาที ความเร็วเฉลี่ยที่ชายคนนี้วิ่ง เป็นกี่เมตรต่อวินาที ก. 0.0 ข. 0.25 ค. 0.50 ง. 0.785 7. แรงขนาด 15, 20 และ 60 นิวตัน กระทาต่อวัตถุในแนวราบดังรูป จะได้แรงลัพธ์ของแรงทั้ง สามมีค่าเท่าไร ซ้าย ขวา ก 25 นิวตัน ไปทางขวา 15 N 20 N 60 N ข 50 นิวตัน ไปทางขวา ค 65 นิวตัน ไปทางขวา ง 75 นิวตัน ไปทางขวา
 3. 3. 8. ปริมาณเวกเตอร์มีความหมายตรงตามข้อใด ก เป็นปริมาณที่มีขนาดเท่ากัน ข เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ค เป็นปริมาณที่มีทิศทางแน่นอน ง เป็นปริมาณที่มีขนาดใหญ่ 9. วัตถุไปทางทิศเหนือ180 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก 240 เมตรก็ถึงที่กาหนด จงหาระยะทางและการกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่ ก. ระยะทางเท่ากับ 0.42 กิโลเมตร การกระจัดเท่ากับ 0.3 กิโลเมตร ข. ระยะทางเท่ากับ 0.42 เมตร การกระจัดเท่ากับ 0.3 เมตร ค. ระยะทางเท่ากับ 42 กิโลเมตร การกระจัดเท่ากับ 30 กิโลเมตร ง. ระยะทางเท่ากับ 42 เมตร การกระจัดเท่ากับ 30 เมตร 10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด 1. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ 2. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 3. เป็นปริมาณสเกลาร์ ก. ข้อ 1 ถูก ข. ข้อ 1 และ 2 ถูก ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก ง. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก 11. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารซึ่งสูง 20 เมตรโยนวัตถุขึ้นสูงจากชั้นดาดฟ้า 5 เมตรวัตถุลอยขึ้นไป แล้วตกลงมายังพื้นดินด้านล่าง วัตถุมีการกระจัดและระยะทางเท่าใด ก. การกระจัด 25 ม. ระยะทาง 25 ม. ข. การกระจัด 25 ม. ระยะทาง 30 ม. ค. การกระจัด 20 ม. ระยะทาง 30 ม. ง. การกระจัด 10 ม. ระยะทาง 30 ม.
 4. 4. 12. ในการเดินทางโดยรถยนต์จากบ้านไปห้างสรรพสินค้าใช้เวลา ทั้งสิ้น 30 นาทีพบว่าในขณะที่ รถเคลื่อนตัวได้รถวิ่งด้วยความเร็ว คงที่ 60 กม./ชม. และในขณะที่การจราจรติดขัดรถมี ความเร็ว 0 กม./ชม.ถ้าระยะจากบ้าน ไปห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 20 กม. และรถวิ่งเป็นทางตรง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้ = 60 กม./ชม. 2. ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่การจราจรติดขัด= 0 กม./ชม. 3. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 60 กม./ชม. ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. ข้อ 2 เท่านั้น ค. ข้อ 1 และ 2 ถูก ง. ถูกทุกข้อ 13. ถ้าขับรถจากบ้านไปตามถนนตรงไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 12 กม. แล้วเลี้ยวไปทางทิศ เหนือเป็นระยะ 9 กม. ก็ถึงหน้าที่ทางานพอดีโดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีจงหาว่า ไตรภพขับรถ ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 63 กม./ ชม. ข. 65 กม./ ชม.ค. 70 กม./ ชม. ง. 72 กม./ ชม. 14. จากข้อ 13 การขับรถครั้งนี้ขับด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 42 กม./ชม. ข. 45 กม./ชม. ค. 47 กม./ชม. ง. 49 กม./ชม. 15. นักเรียนเดินจากบ้านไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง 80 ม.จากนั้นเดินไปทางทิศเหนือได้ ทาง 60 ม. โดยใช้เวลาในการเดิน 10 วินาที สุขสันต์เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 10 m/s ข. 12 m/s ค. 14 m/s ง. 16 m/s 16. จากข้อ 15 นักเรียนเดินด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 10 m/s ข. 12 m/s ค. 14 m/s ง. 16 m/s 17. นักเรียนวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 30 กิโลเมตร/ชม. จะวิ่งไปได้เป็นระยะทางเท่าใดในเวลา 5 นาที ก. 1.5 กิโลเมตร ค. 2.5 กิโลเมตร ข. 2.0 กิโลเมตร ง. 3.0 กิโลเมตร
 5. 5. 18. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. อัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ 2. ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์ 3. อัตราเร็วเป็นปริมาณที่มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง 4. ความเร็วเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและ ทิศทาง ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก ข. ข้อ 3 และ 4 ถูก ค. ข้อ 1 และ 3 ถูก ง. ถูกทุกข้อ 19. การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทาให้มีอัตราเร็วเท่ากับความเร็ว 1. การวิ่งทางตรงระยะทาง 100 เมตร 2. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ 1 รอบ 3. การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 4. การว่ายน้าจากขอบสระด้านหนึ่งไปยังขอบสระอีกด้านหนึ่ง ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. ข้อ 2 และ 3 ค. ข้อ 1 และ 4 ง. ถูกทุกข้อ 20. นักกีฬาหญิงซ้อมวิ่งบนสนาม โดยวิ่งตรงไปทางทิศใต้ได้ระยะทาง 360 เมตรแล้วเลี้ยวไปทาง ทิศ ตะวันตกวิ่งตรง ไปอีกได้ระยะทาง 480 เมตรถ้าทุกๆ ระยะทาง 1 เมตรเธอใช้เวลาวิ่ง 1/5 วินาที น้าหวานจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 2 ม./วินาที ข. 3 ม./วินาที ค. 4 ม./วินาที ง. 5 ม./วินาที 21. จากข้อ 20 นักกีฬาหญิงซ้อมวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด ก. 2.48 ม./วินาที ข. 3.57 ม./วินาที ค. 4.45 ม./วินาที ง. 6.20 ม./วินาที
 6. 6. 22. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ล้อมีไว้สาหรับลดแรงเสียดทานระหว่างรถกับถนน 2. ผลของแรงเสียดทานอาจทาให้เกิดความร้อนและเสียงได้ 3. ในยานพาหนะจาเป็นจะต้องลดแรงเสียดทานในอุปกรณ์ทุกส่วน 4. ลวดลายบนพื้นผิวล้อจะยิ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก ข. ข้อ 3 และ 4 ถูก ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก ง. ถูกทุกข้อ 23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. การเบรกรถจาเป็นต้องอาศัยแรงเสียดทาน ข. การเคลื่อนที่ของรถไม่จาเป็นต้องอาศัยแรงเสียดทาน ค. ขณะรถแล่นบนถนนจะมีแรงเสียดทานมากกว่าเมื่อเริ่มเคลื่อนที่ ง. เฉพาะยานพาหนะทางบกเท่านั้นที่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นขณะเคลื่อนที่ จงพิจารณาข้อมูลจากตาราง แล้วนาข้อมูลจากตารางไปใช้ตอบคาถามในข้อที่ 24 – 25 รถยนต์ 5 คันเคลื่อนที่ออกพร้อมกันด้วยความเร็วต่างๆ กัน จากการอ่านค่าความเร็วของรถ ทุกๆ 5 วินาทีได้ผลดังตาราง รถ ความเร็วรถ (เมตร / วินาที) วินาที ที่ 0 วินาที ที่ 10 วินาที ที่ 15 วินาที ที่ 20 วินาที ที่ 25 A 10 8 6 4 2 B 10 10 10 10 10 C 10 23 10 23 10 D 10 20 30 40 50 E 10 13 18 10 24 24. รถคันใดมีความเร่งเป็นศูนย์ ก. รถ A ข. รถ B ค. รถ C ง. รถ D 25. รถคันใดมีความเร่งมากที่สุด ก. รถ A ข. รถ B ค. รถ C ง. รถ D
 7. 7. 26. รถคันหนึ่งออกเดินทางเวลา 8:00 น. เมื่อเวลา 12:00 น. รถคันนี้เคลื่อนที่ไปได้ 160 กิโลเมตร อัตราเร็วของรถคันนี้เป็นเท่าใด ก. 40 กิโลเมตร / ชั่วโมง ข. 50 กิโลเมตร / ชั่วโมง ค. 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง ง. 70 กิโลเมตร / ชั่วโมง 27. งานสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ในข้อใด ก. แรง x ระยะทาง ข. มวล x ระยะทาง ค. แรง x ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง ง. มวล x ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง 28. ชายคนหนึ่งออกแรงแบกวัตถุ 100 นิวตัน แล้วเดินขึ้นบันไดสูง 5 เมตร จงหางานที่ชายคนนี้ทา ก. 500 จูล ข. 1,500 จูล ค. 2,050 จูล ง. 2,500 จูล 29. ดึงวัตถุด้วยแรงขนาด 200 นิวตัน ในแนวดิ่ง ถ้าวัตถุขึ้นได้สูงจากพื้นดิน 2 เมตร ค่าของงานเป็น เท่าใด ก. 100 จูล ข. 200 จูล ค. 400 จูล ง. 800 จูล 30. เมื่อเอาค้อนทุบเหล็กปรากฏว่าเกิดความร้อนที่เหล็ก พลังงานที่เปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อน คืออะไร ก. พลังงานกล ข. พลังงานเคมี ค. พลังงานแสง ง. พลังงานเสียง 31.เมื่อแรง 2 แรงมีขนาด 2นิวตันเท่ากันกระทาต่อรถในทิศทางเดียวกันและตรงกันข้ามจะมีแรง ลัพธ์เท่ากับเท่าไรตามลาดับ ก. 0 , 8 นิวตัน ข. 2 , 4 นิวตัน ค. 4 , 0 นิวตัน ง. 0 , 8 นิวตัน
 8. 8. 32. ถ้าต้องการให้กล่องเคลื่อนที่ไปทางซ้าย จะต้องออกแรงตามข้อใด ก. ข. ค. ง. 33. ข้อใดแสดงค่าของแรงลัพธ์เท่ากับศูนย์ ก. ข. ค. ง. 34. เด็กหญิง ก เดินไปทางทิศตะวันออก 300 เมตร แล้วเดินต่อไปทางทิศเหนืออีก 400 เมตร ระยะทางและการกระจัดเป็นเท่าใด ตามลาดับ ก. 100 และ 700 เมตร ข. 700 และ 100 เมตร ค. 500 และ 700 เมตร ง. 700 และ 500 เมตร 35. ออกแรงกระทาต่อวัตถุ ดังภาพ วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางทิศใด 15 N 20 N 35 N 15 N ก. ข. ค. ง. 36. ทดลองผลักกล่องบนพื้นผิว 4 ประเภท ด้วยแรงผลักคงที่ ในระยะเวลาเท่ากัน ได้ผลดัง ตาราง ประเภทของพื้นผิว ระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ได้ (เมตร) พื้นหญ้า 2.2 พื้นคอนกรีต 3.5 พื้นกระเบื้อง 5.7 พื้นยางกันลื่น 1.2
 9. 9. จากข้อมูลในตาราง พื้นผิวประเภทใดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุด ก. พื้นหญ้า ข. พื้นคอนกรีต ค. พื้นกระเบื้อง ง. พื้นยางกันลื่น 37. จากภาพการแข่งขันลากวัตถุที่มีน้าหนักและขนาดเท่ากันของผู้แข่งขัน 2 ทีม ถ้า A B และ C ของทีมที่ 1 ออกแรงคนละ 100 นิวตัน จึงทาให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ ผู้แข่งขัน ทีมที่ 2 จะต้องออกแรงอย่างน้อยกี่นิวตันจึงทาให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ ก. 300 นิวตัน ข. 600 นิวตัน ค. 900 นิวตัน ง. 1200 นิวตัน 38.รถคันหนึ่งมีความเร็วเริ่มต้นถึงความเร็วสุดท้ายแตกต่างกัน 8 เมตร/วินาที ใช้เวลาต่างกัน 4 นาที จงหาความเร่งของรถคันนี้ ก. 1 เมตร/วินาที2 ข. 2 เมตร/วินาที2 ค. 3 เมตร/วินาที2 ง. 4 เมตร/วินาที2
 10. 10. 39.รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็วค่าหนึ่งได้ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที เขาขับรถ ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไร ก. 5 เมตร / วินาที ข. 10 เมตร / วินาที ค. 15 เมตร / วินาที ง. 20 เมตร / วินาที 40. นักเรียนโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งลูกบอลลอยขึ้นไปได้สูง 4 เมตรแล้วตกกลับลงมายังมือการ กระจัดทั้งหมดเป็นเท่าใด ก. 0 เมตร ข. 4 เมตร ค. 8 เมตร ง. 12 เมตร
 11. 11. เฉลย 1. ค 2. ค 3. ข 4. ก 5. ข 6. ข 7. ค 8. ข 9. ก 10. ข 11. ค 12. ค 13. ก 14. ข 15. ค 16. ก 17. ค 18. ข 19. ค 20. ง 21. ข 22. ก 23. ก 24. ข 25. ง 26. ก 27. ค 28. ก 29. ค 30. ก 31. ค 1. ง 2. ข 3. ง 4. ค 5. ง 6. ก 7. ข 8. ง 9. ก

×