การออกแบบหลักสูตร และการเขียน ประมวลรายวิชาที่เน้นผลการเรียนรู้ (CU-CS) นำเสนอ ผู้บริหารหลักสูตรและคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร...
จุดคิดเริ่มต้นของการกำหนดให้หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องมีการรับประกันผลผลิต ( นิสิต / นักศึกษา ) ด้วยผลการเรียนรู้ ( learni...
เอกสารต่างๆ ที่ทาง สกอ . กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการดำเนินการ จึงจะมีการรับรองหลักสูตร ก่อนปีการศึกษา 2555 <ul><li>ประก...
<ul><li>เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถดำเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติได้นั้น สกอ . จ...
กลุ่มเอกสารที่แต่ละหลักสูตรต้องจัดทำ <ul><ul><li>มคอ . ๒ รายละเอียดของหลักสูตร ( Program Specification) </li></ul></ul><u...
กรอบคุณวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เศรษฐศาสตร์ <ul><li>ตามข้อมูลของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างอิงจาก http :// www . mua...
ตัวช่วยสำหรับการคิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <ul><li>สภามหาวิทยาลัย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ใช้คุณลักษณ...
<ul><li>การพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้นจะประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>หลักสูตรตามสาขาวิชาที่นิสิตเรีย...
ภาระกิจการพัฒนานิสิต กระจายตามหน่วยงาน <ul><li>หลักสูตร ควรพัฒนาทุกด้านที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเฉพาะความรู้ ( ลึกและเชี่ยว...
Mapping ของกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป รู้รอบ EXP I/II สหศาสตร์ วิทย์ – คณิต มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขภาพดี พัฒนาตน บริหารจ...
 
 
<ul><li>กิจการนิสิต / นิสิตสัมพันธ์ จะจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทั้งวิธีการคิด ทักษะบริหารจัดการ จิตอาสา ดำรงความเป็...
 
สิ่งที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องทำ กรอบคุณวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ ( มคอ . ๑ )
สิ่งที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องทำ ( ต่อ )
 
โครงสร้าง CU-CS vs  แบบมาตรฐานประมวลรายวิชาจุฬาฯ ๗ . การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา ๖ . ทรัพยากรประกอบการเร...
 
 
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) <ul><li>หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป </li></ul><ul><li>หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Present of ECON

965 views
896 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
965
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Present of ECON

 1. 1. การออกแบบหลักสูตร และการเขียน ประมวลรายวิชาที่เน้นผลการเรียนรู้ (CU-CS) นำเสนอ ผู้บริหารหลักสูตรและคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 15 กรกฎาคม 2553 โดย อาจารย์ ดร . วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา [email_address] Window live messenger: weerapun105@yahoo.com อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และช่วยราชการ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
 2. 2. จุดคิดเริ่มต้นของการกำหนดให้หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องมีการรับประกันผลผลิต ( นิสิต / นักศึกษา ) ด้วยผลการเรียนรู้ ( learning outcomes) <ul><li>มาตรฐานการศึกษาในหลายประเทศ ได้มีการกำหนดคุณวุฒิ (Qualification) ของการศึกษากันในแต่ละแขนงวิชามานานแล้วเช่น ในประเทศเยอรมนีที่นักศึกษาสามารถโอนย้ายมหาวิทยาลัยได้ หรือใกล้กับบ้านเราเช่นประเทศสิงคโปร์ที่มีการพัฒนาไปจนถึงขั้นสามารถตรวจรับการประเมินลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แล้ว </li></ul><ul><li>ปัญหาการศึกษาในประเทศไทย การเปิดโอกาสให้มีมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา หรือการยกระดับสถาบันราชภัฎ และราชมงคลให้มีระดับเทียบเท่ามหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตบัณฑิตจนถึงระดับปริญญาเอกได้ ทำให้จำเป็นต้องมีการกำหนดให้ทุกหลักสูตร / แขนงวิชาจำเป็นต้องมี กรอบคุณวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และของอุดมศึกษาไทย (TQF – Thai Qualification Framework) ขึ้น </li></ul>http :// www . mua . go . th / users / tqf - hed / news / news8 . php
 3. 3. เอกสารต่างๆ ที่ทาง สกอ . กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการดำเนินการ จึงจะมีการรับรองหลักสูตร ก่อนปีการศึกษา 2555 <ul><li>ประกาศกระทรวง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ . ศ . ๒๕๔๘ </li></ul><ul><li>ประกาศราชกิจจานุเบกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . ๒๕๕๒ (TQF : HEd) ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ </li></ul><ul><ul><li>เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน ที่ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>เพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถดำเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติได้นั้น สกอ . จัดทำ </li></ul><ul><ul><li>มคอ . ๑ มาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและสาขา / แขนงวิชาซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทำเป็นประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา / ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรต่อไป ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีแล้วทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร ส่วนคณะเศรษฐศาสตร์ อยู่ในขั้นตอนทำโครงการวิจัย </li></ul></ul><ul><ul><li>รายละเอียดเพิ่มเติม </li></ul></ul>http :// www . mua . go . th / users / tqf - hed / news / news6 . php
 5. 5. กลุ่มเอกสารที่แต่ละหลักสูตรต้องจัดทำ <ul><ul><li>มคอ . ๒ รายละเอียดของหลักสูตร ( Program Specification) </li></ul></ul><ul><ul><li>มคอ . ๓ รายละเอียดของรายวิชา ( Course Specification) </li></ul></ul><ul><ul><li>มคอ . ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ( Field Experience Specification) </li></ul></ul><ul><ul><li>มคอ . ๕ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ( Course Report) </li></ul></ul><ul><ul><li>มคอ . ๖ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ( Field Experience Report) </li></ul></ul><ul><ul><li>มคอ . ๗ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ( Program Report) </li></ul></ul>http :// www . mua . go . th / users / tqf - hed / news / news7 . php
 6. 6. กรอบคุณวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เศรษฐศาสตร์ <ul><li>ตามข้อมูลของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างอิงจาก http :// www . mua . go . th / users / tqf - hed / news / news6 . php </li></ul><ul><li>กหด </li></ul>
 7. 7. ตัวช่วยสำหรับการคิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ <ul><li>สภามหาวิทยาลัย แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ใช้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ </li></ul><ul><li>บัณฑิตจากคณะเมื่อสำเร็จการ ศึกษา จำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะตามวิชาชีพอย่างไร </li></ul><ul><li>เมื่ออาจารย์รับนิสิตระดับบัณฑิต ศึกษารับนิสิตใหม่เข้าศึกษา ทำไม อาจารย์จึงถามว่า “ นี่เธอจบมาได้ อย่างไร ” </li></ul>มีความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่รู้และรู้จัก วิธีการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำ มีสุขภาวะ มีจิตอาสาและ สำนึกสาธารณะ ดำรงความ เป็นไทย ในกระแส โลกาภิวัตน์ กาย สังคม จิต ปัญญา
 8. 8. <ul><li>การพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้นจะประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><li>หลักสูตรตามสาขาวิชาที่นิสิตเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>วิชาการศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต </li></ul></ul><ul><ul><li>กิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย และคณะฯที่นิสิตสังกัด </li></ul></ul><ul><ul><li>กิจกรรม CU-VIP : CU – Values Integrations Programme </li></ul></ul><ul><ul><li>กิจกรรมสาธารณะประโยชน์นอกมหาวิทยาลัย ตามโครงการจิตสาธารณะ เป็นต้น </li></ul></ul>
 9. 9. ภาระกิจการพัฒนานิสิต กระจายตามหน่วยงาน <ul><li>หลักสูตร ควรพัฒนาทุกด้านที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเฉพาะความรู้ ( ลึกและเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิระดับปริญญาที่สำเร็จการศึกษา ) วิธีคิดตามศาสตร์ ทักษะตามวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ + ด้านที่หลักสูตรเห็นว่าจำเป็นเพิ่มเติม และนิสิตของหลักสูตรสามารถพัฒนาให้โดดเด่นกว่าที่อื่นได้ </li></ul><ul><li>วิชาในกลุ่มการศึกษาทั่วไป จะพัฒนาในส่วนของ </li></ul>
 10. 10. Mapping ของกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป รู้รอบ EXP I/II สหศาสตร์ วิทย์ – คณิต มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขภาพดี พัฒนาตน บริหารจัดการ สื่อสาร คิดระดับสูง จิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม LOC กลุ่มวิชา
 11. 13. <ul><li>กิจการนิสิต / นิสิตสัมพันธ์ จะจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทั้งวิธีการคิด ทักษะบริหารจัดการ จิตอาสา ดำรงความเป็นไทย มีภาวะผู้นำ พัฒนาด้านคุณธรรม เป็นต้น </li></ul><ul><li>กิจกรรม CU-VIP เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตร โดยมีอาจารย์และผู้รู้เป็นวิทยากร บริหารโดยสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป กิจกรรมการเรียนลักษณะนี้จะไม่มีหน่วยกิต ไม่เน้นการบรรยายอย่างเดียว ระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ 3 ชั่วโมง จนถึง 9 ชั่วโมง อาจารย์ / วิทยากรได้รับค่าสอน เรียนนอกเวลาราชการ นิสิตไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับประกาศนียบัตร </li></ul>
 12. 15. สิ่งที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องทำ กรอบคุณวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ ( มคอ . ๑ )
 13. 16. สิ่งที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องทำ ( ต่อ )
 14. 18. โครงสร้าง CU-CS vs แบบมาตรฐานประมวลรายวิชาจุฬาฯ ๗ . การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา ๖ . ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ๕ . แผนการสอนและการประเมินผล ๔ . การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต ๓ . ลักษณะและการดำเนินการ ๒ . จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ๑ . ข้อมูลทั่วไป ประมวลรายวิชา ( เดิม ) CU-CS ข้อกำหนด ( หมวดที่ )
 15. 21. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) <ul><li>หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป </li></ul><ul><li>หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน </li></ul><ul><li>หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา </li></ul><ul><li>หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ </li></ul><ul><li>หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา </li></ul><ul><li>หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง </li></ul>

×