Woe zaal a 16.45 16.15 Serius Legal

251 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Woe zaal a 16.45 16.15 Serius Legal

 1. 1. CONTRACTEREN MET UW LEVERANCIERSALS ONLINE ONDERNEMERBart Van den BrandeAdvocaat - PartnerSirius Legal advocaten – www.siriuslegal.bePraktijkassistent contractenrecht Vrije Universiteit BrusselE-Shop Expo 2013 – Turn & Taxis, Brussel
 2. 2. Uw Plichten ten aanzien van de consument • 14 dagen bedenktermijn zonder kosten • 2 jaar garantie zonder kosten • Levering binnen 30 dagen • Privacy – Direct MarketingMaar ook • Klantentevredenheid • Merkimago • Service, service, service • Privacy – Direct Marketing
 3. 3. Uw Plichten ten aanzien van de consument • Uw leverancier is niet gebonden door consumentenrecht • U bent verantwoordelijk • U draagt de gevolgenDus • Zorg voor goede contractuele afspraken • Schuif (deel van) verantwoordelijkheid back-to-back door • Voorzie sancties
 4. 4. Retourrecht • Bij eigen voorraad: eigen verantwoordelijkheid • Voorraad bij leverancier? Back-to-back • Garantie van terugname • Contact met klant? Rechtstreekse retour? Kost retour?Dus “ De Leverancier garandeert de Webshop dat alle door consumenten geretourneerde goederen teruggenomen worden zonder beperking, zonder kost, zonder opgave van oorzaak. Geretourneerde goederen zullen teruggenomen worden voor zover zij ongebruikt zijn in de zin van artikel 45 en volgende WMPC. De Leverancier zal niet gerechtigd zijn retours te weigeren omwille van geopende of ontbrekende verpakkingen. Alle retourkosten tot bij de Webshops zijn ten laste van de Webshop, alle kosten voor retour naar de Leverancier zijn ten laste van de Leverancier”.
 5. 5. Leveringstermijnen • 30 dagen max tav consument • Conformiteit van bestelde/geleverdeDus “Alle met de Leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn bindend, behoudens voorafgaand geschreven akkoord van de Webshop. Indien de leveringstermijnen worden overschreden, heeft de Webshop de keuzeom ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel haar onmiddellijk vanrechtswege als ontbonden te verklaren. Bovendien zal de Webshop bij niet-levering binnende overeengekomen termijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van de aankoopprijs.” + Garantie conformiteit inbouwen
 6. 6. Leveringstermijnen • 30 dagen max tav consument • Conformiteit van bestelde/geleverdeDus “De Webshop is gerechtigds alle leveringen weigeren te die niet voldoen aan de bepalingen van de bestelling. De Leverancier is verplicht om op eigen risico en op eigen kosten de geweigerde Producten of deze die de gevraagde hoeveelheden overtreffen, terug te nemen. Alle schade die de Webshop zou lijden ingevolge enig gebrek aan overeenstemming tussen het bestelde en het geleverde, ingevolge laattijdige levering, ingevolge enig gebrek aan overeenstemming in de bestelde hoeveelheden of ongeacht welke tekortkoming in de levering, kan door de Webshop integraal, met een forfaitair minimum van 15% van de inkoopprijs, verhaald worden op de Leverancier en kan door de Webshop zonder voorafgaande waarschuwing in mindering gebracht worden op de eerst- volgende betalingsfactuur van de Leverancier.”.”
 7. 7. Garantiebepalingen • 2 jaar op alle consumptiegoederen • Door verkoper • Zonder kosten voor consumentDus • Aansprakelijkheid van de Leverancier • Binnen eerste 6 maanden: zonder discussie. • Nadien: behoudens tegenbewijs door Leverancier • Webshop behoudt keuze tussen herstel / vervanging / schadevergoeding • Aankoopbewijs = bewijs datum • Maximale reparatietermijnen… • Schadevergoeding voor Webshop (bij herhaling?) • Transportkost • Geen vereiste van originele verpakking • Maximale kost voor herstellingen buiten garantie
 8. 8. Callback acties • Oorzaak defect ligt bij leverancier • U heeft schade • Het zijn uw klanten…Dus • Aansprakelijkheid van de Leverancier zonder discussie • Vergoeding van alle schade voor webshop • Forfaitaire schadevergoeding voor imagoschade / klantentevredenheid • Wie communiceert met klant? • Wie neemt beslissing? • Maximale reparatie- / vervangingstermijnen… • Timing, timing, timing, … • Eerst vervangen, dan discussiëren • …
 9. 9. Merkenrecht - naamsvermelding “Alle merken, logo’s, handelsnamen, kleurencombinaties, slogans en andere visuele en auditieve elementen die de Webshop identificeren zijn de exclusieve eigendom van de Webshop en zijn beschermd door het merkenrecht en het auteursrecht. De Leverancier onthoudt zich van elk gebruik van deze elementen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de Webshop en houdt zich bij zulk gebruik strikt aan de door de Webshop gestelde voorwaarden.” “De Leverancier mag melding maken van het feit dat hij één van de leveranciers van Coolblue is, maar zal dit uitsluitend doen conform de richtlijnen van de Webshop en rekening houdende met bovenstaande beperkingen.”
 10. 10. Merkenrecht - naamsvermelding “De Leverancier verleent de Webshop de toestemming en voor zover nodig de Licentie om de naam van de Leverancier, de naam van het product, de afbeelding van het product en alle logo’s, afbeelding, slogans productbeschrijvingen en andere door intellectuele eigendomsrechten beschermde elementen verbonden aan het product vrij te gebruiken voor de promotie van de betrokken producten en/of voor de website(s) of activiteiten van de Webshop en dit zowel op internet als in klassieke communicatiekanalen hierin onder meer begrepen tv, radio, print, affiche alsook voor alle vormen van digitale marketing, hierin onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen Search Engine Advertising en Search Engine Optimalisation. De Leverancier verleent Coolblue bovendien toestemming om gebruik te maken van de huisstijl, kleurencombinaties, look-and-feel en naam van de Leverancier op de website(s) van de Webshop en in alle reclame en promotie uitgaande van de Webshop”. .”
 11. 11. Garanties en Beperking van aansprakelijkheid “De Leverancier garandeert dat de producten: (i) geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (ii) voldoen aan de specificatie en alle geldende wetten en reglementeringen en andere voorwaarden die de Webshop billijkerwijze kan opleggen en (iii) in geval van producten, vrij zijn van voorrechten, zekerheden en gebreken, van bevredigende kwaliteit zijn en geschikt zijn voor de door Coolblue geplande doelen..”
 12. 12. Garanties en Beperking van aansprakelijkheid “De Leverancier stemt ermee in om de Webshop te verdedigen, schadeloos te stellenen te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, vonnissen, schadeloosstellingen,verliezen en uitgaven voortvloeiend uit inbreuken op de garantieplicht of verzuim doorde Leverancier om het contract na te leven.Elke aansprakelijkheid van de Webshop ten aanzien van de Leverancier, ongeacht derechtsgrond waarop deze gebaseerd is, is in elk geval beperkt tot de waarde van debestelde producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of tot het totalebedrag van de bestellingen over de afgelopen maand indien de aansprakelijkheid geen betrekking heeft op specifieke producten.”
 13. 13. Privacy & Data Protection • privacywetgeving • Direct Marketing • CookiesDus “ De Leverancier garandeert dat hijzelf, zijn werknemers, agenten en onderaannemers de geldende wetten op de gegevensbeveiliging naleven. Indien de Leverancier in naam van de Webshop persoonlijke gegevens moet verwerken met betrekking tot de klanten van de Webshop, mag de Leverancier dat alleen doen conform de instructies van de Webshop. De Leverancier mag zijn rechten of verplichtingen niet overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webshop. De Leverancier blijft aansprakelijk voor de daden en het verzuim van zijn onderaannemers, als werden deze daden uitgevoerd en dit verzuim gepleegd door de Leverancier. Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Webshop mag de Leverancier geen vertrouwelijke informatie of informatie waarvan hij redelijkerwijze kan veronderstellen dat ze vertrouwelijk is over de Webshop gebruiken, publiek maken of aan derden verstrekken.”
 14. 14. Andere aandachtspunten • Prijswijzigingen • Overmacht • Exclusiviteit • Bevoegde rechtbank • Testexemplaren • Investering in marketing • Schadebedingen • Duur overeenkomst • Mogelijkheden om vroegtijdig te beëindigen • Bevoegde rechtbank / Toepasselijk recht • Vertrouwelijkheid • Afwerving van personeel • Niet-concurrentie • …
 15. 15. Andere aandachtspunten • Prijswijzigingen • Overmacht • Exclusiviteit • Bevoegde rechtbank • Testexemplaren • Investering in marketing • Schadebedingen • Duur overeenkomst • Mogelijkheden om vroegtijdig te beëindigen • Bevoegde rechtbank / Toepasselijk recht • Vertrouwelijkheid • Afwerving van personeel • Niet-concurrentie • …
 16. 16. Bedankt voor uw aandacht en veel succes met uw onlinehandel…Bart Van den Brandewww.siriuslegal.bebart@siriuslegal.be@BartVdBrandelinkedin.com/in/bartvdb0486 / 901 931

×