แรงในชีวิตประจำวัน

49,457 views

Published on

0 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
49,457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14,378
Actions
Shares
0
Downloads
1,042
Comments
0
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แรงในชีวิตประจำวัน

 1. 1. LOGOโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3 ( ว 22101)เรื)อง แรงในชีวิตประจําวันโดยครูสุกัญญา นาคอ้น
 2. 2. จุดประสงค์การเรียนรู้1. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที)กระทําต่อวัตถุ2. อธิบายแรงลัพธ์ที)กระทําต่อวัตถุที)หยุดนิ)ง22. อธิบายแรงลัพธ์ที)กระทําต่อวัตถุที)หยุดนิ)งหรือเคลื)อนที)ด้วยความเร็วคงที)
 3. 3. แรงในชีวิตประจําวันแรง (force) หมายถึง สิงทีทําให้วัตถุเปลียนสภาพการเคลือนทีคือ การทําให้วัตถุเริมเคลือนที การทําให้วัตถุเคลือนทีเร็วหรือช้าลงตัวอย่างของแรง เช่น แรงผลัก แรงดัน แรงดึง แรงโน้มถ่วงของโลก3 ผลของแรงทําให้วัตถุเปลียนอย่างไร?..............
 4. 4. แรงในชีวิตประจําวัน- แรงจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ เพราะมีทั-งขนาดและทิศทาง- หน่วยของแรงในระบบเอสไอ คือ นิวตัน (N)4- หน่วยของแรงในระบบเอสไอ คือ นิวตัน (N)สัญลักษณ์ของหน่วยนิวตันคืออะไร?...............
 5. 5. ค.ศ.1655Newton (N) : นิวตัน5ค.ศ.1655เซอร์ ไอแซก นิวตัน นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษได้ตั:งกฎการเคลือนที และความโน้มถ่วง ต่อมาได้ค้นพบว่า แสงประกอบด้วยสเปกตรัมของสีหลายสีไอแซก นิวตัน ตั:งกฎอะไร?.............
 6. 6. ปริมาณทางวิทยาศาสตร์ปริมาณทางฟิสิกส์ มี 2 ชนิด คือ1. ปริมาณเวกเตอร์ (vector quality) หมายถึง ปริมาณทีมีทังขนาดและทิศทาง เช่น แรง ความเร็ว ความเร่ง โมเมนต์ โมเมนตัมนํ-าหนัก เป็นต้น6นํ-าหนัก เป็นต้น2. ปริมาณสเกลาร์ (scalar quality) หมายถึง ปริมาณทีมีแต่ขนาดอย่างเดียว ไม่มีทิศทาง เช่น เวลา พลังงาน ความยาว อุณหภูมิเวลา พื-นที ปริมาตร อัตราเร็ว เป็นต้นปริมาณเวกเตอร์หมายถึงอะไร?...............
 7. 7. สัญลักษณ์แทนปริมาณเวกเตอร์การแสดงขนาดและทิศทางของปริมาณเวกเตอร์ ใช้สัญลักษณ์ลูกศรดังนี:ความยาวของลูกศร คือ ขนาดของเวกเตอร์ทิศทางหัวลูกศร คือ ทิศทางของเวกเตอร์7เวกเตอร์ X มีขนาด 3 หน่วย มีทิศทางไปทางตะวันออกเวกเตอร์ Y มีขนาด 2 หน่วย มีทิศทางไปใต้XYความยาวของลูกศรบ่งบอกถึงอะไร?................
 8. 8. ลักษณะทีสําคัญของปริมาณเวกเตอร์1. สัญลักษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ การแสดงขนาดและทิศทางของปริมาณเวกเตอร์จะใช้ลูกศรแทน โดยขนาดของปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยความยาวของลูกศรและทิศทางของปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยทิศทางของหัวลูกศร สัญลักษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ ใช้ตัวอักษรมีลูกศรครึงบนชี-จากซ้ายไปขวาแสดงปริมาณเวกเตอร์ ดังรูป8เวกเตอร์ ดังรูปจากรูป เวกเตอร์ A มีขนาด 4 หน่วย ไปทางทิศตะวันออกเวกเตอร์ B มีขนาด 3 หน่วย ไปทางทิศใต้
 9. 9. 2. เวกเตอร์ทีเท่ากัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์จะเท่ากันก็ต่อเมือมีขนาดเท่ากันและทิศทางไปทางเดียวกัน ดังรูปลักษณะทีสําคัญของปริมาณเวกเตอร์9จากรูป เวกเตอร์ A เท่ากับ เวกเตอร์ B เขียนเป็นสัญลักษณ์คือเวกเตอร์ C เท่ากับ เวกเตอร์ D เขียนเป็นสัญลักษณ์คือ
 10. 10. ลักษณะทีสําคัญของปริมาณเวกเตอร์3. เวกเตอร์ตรงข้ามกัน เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์จะตรงข้ามกันก็ต่อเมือเวกเตอร์ทั-งสองมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน ดังรูป10จากรูป เวกเตอร์ A ตรงข้ามกับเวกเตอร์ B เขียนเป็นสัญลักษณ์ ได้ว่าหรือเวกเตอร์ C ตรงข้ามกับเวกเตอร์ D เขียนเป็นสัญลักษณ์ ได้ว่า หรือ
 11. 11. แรงลัพธ์ (Net Force)แรงลัพธ์ หมายถึง ผลรวมของแรงย่อยต่างๆ ซึงกระทําต่อวัตถุชนิดเดียวกัน การหาแรงย่อยต้องใช้หลักการเขียนเวกเตอร์แทนแรง โดยความยาวของเวกเตอร์คือ11เขียนเวกเตอร์แทนแรง โดยความยาวของเวกเตอร์คือขนาดของแรงและทิศทางของเวกเตอร์ คือ ทิศทางของแรงลัพธ์แรงลัพธ์หมายถึงอะไร?...............
 12. 12. กรณีที 1 การหาแรงลัพธ์เมือมีแรงทีกระทําต่อวัตถุในแนวเดียวกันหรือขนานกันF1 F2แรงลัพธ์ (Net Force)12F1 F2
 13. 13. 1. แรงมีทิศทางเดียวกัน คือ วัตถุจะเคลือนทีไปในทิศทางเดียวกับแรงทั-งสองF1 = 2 N F2 = 4 Nแรงลัพธ์ (Net Force)13R = F1 + F2= 2 + 4= 6 NF1 = 7 N F2 = 8 NR = ???ตัวอย่าง !!! ลองทําดู
 14. 14. 2. แรงมีทิศทางเดียวตรงกันข้าม คือ วัตถุจะเคลือนทีไปในทิศทางทีมีแรงมากกว่าF1 = 3 N F2 = 5 Nแรงลัพธ์ (Net Force)14R = F2 - F1= 5 - 3= 2 NF1 = 6 N F2 = 2 NR = ???ตัวอย่าง !!! ลองทําดู
 15. 15. 3. แรงมีทิศทางเดียวตรงกันข้าม แต่มีแรงเท่ากัน คือ วัตถุจะไม่เคลือนทีF1 = 4 N F2 = 4 Nแรงลัพธ์ (Net Force)วัตถุอยู่นิงไม่เคลือนไหว15R = F2 - F1= 4 - 4= 0 NF1 = 2 N F2 = 2 NR = ???ตัวอย่าง !!! ลองทําดู
 16. 16. กรณีที 2 การหาแรงลัพธ์เมือแรงทีกระทําต่อวัตถุอยู่ในแนวทีทํามุมต่อกันแรงลัพธ์ (Net Force)7 Nหาแรงลัพธ์อย่างไรหนอ!!!!167 N6 N40 °40 °
 17. 17. 5 N30 °30 °แรงลัพธ์ (Net Force)1) กรณีทีมีแรง 2 แรงกระทําต่อวัตถุร่วมกัน และทํามุมใดๆ ต่อกัน173 Nหาแรงลัพธ์ได้โดยใช้กฎสีเหลียมด้านขนาน
 18. 18. แรงลัพธ์ (Net Force)15 N20 N2) กรณีมีตั:งแต่ 2 แรงกระทําต่อวัตถุร่วมกัน18หาแรงลัพธ์ได้โดยการเขียนรูปเวกเตอร์แทนแรงด้วยการนําหางของเวกเตอร์ถัดไปมาต่อกับหัวของเวกเตอร์แรก และเขียนเวกเตอร์ของแรงลัพธ์โดยลากเส้นตรงจากหางของเวกเตอร์แรกไปยังหัวของเวกเตอร์สุดท้าย
 19. 19. แบบฝึกหัดจงตอบคําถามต่อไปนี71. แรง คือ.....................................................................................2. แรงลัพธ์ คือ............................................................................3. ปริมาณเวกเตอร์ คือ................................................................193. ปริมาณเวกเตอร์ คือ................................................................4. จงยกตัวอย่างประเภทของแรงมาอย่างน้อย 3 ประเภท......................................................................................................................................................................................................
 20. 20. แบบฝึกหัด5. จงคํานวณแรงลัพธ์จากภาพต่อไปนี:5.1) F1 = 2 N F2 = 5 N= …………………………………..5.2) F1 = 3 N F2 = 4 N= …………………………………..20= …………………………………..5.3) F1 = 2 N F2 = 5 N= …………………………………..5.4) F1 = 2 N F2 = 3 N = …………………………………..F3 = 4 N
 21. 21. LOGOwww.themegallery.com

×