ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี

31,317 views
31,775 views

Published on

ใบงานที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี

  1. 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.2/1-4ประเภทเอกสาร ข้อสอบ/แบบทดสอบ เอกสารสื่อการสอน อื่นๆผู้สอน ครูสุกัญญา นาคอ้น ห้อง ม.2/6 –2/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556ใบงานที่ 2ชื่อ - สกุล...............................................................................ชั้น..........................เลขที่ ...................ตอนที่ 1 จงเติมคําหรือข้อความให้ได้ใจความสมบูรณ์1. ปฏิกิริยาเคมี ( chemical reaction ) หมายถึง......................................................................................................................................................................................................................................................................................2. สารก่อนการเปลี่ยนแปลง เรียกว่า .........................................................................................................................3. การระบุสถานะของสาร ของแข็ง.................................. ของเหลว....................................... แก๊ส.........................และสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทําละลาย....................................................................................................................4. จากสมการที่กําหนดให้จัดเป็นปฏิกิริยาแบบใดC (s) + O2 (g) CO2 (g).................................................................................................................................................................................5. วัสดุคาร์บอเนต หมายถึง .......................................................................................................................................6. เมื่อ CO2 ละลาย ใน H2O จะได้กรด.....................................................................................................................7. ปฏิกิริยาเคมีถ้าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะได้....................................................................................................................8. ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนอกจากจะได้สารใหม่แล้วยังได้...........................................................................................9. เมื่อนําแมกนีเซียมมาละลายในกรดจะเกิดการเปลี่ยนแปลง.....................................................................................10. จากการเปลี่ยนแปลงในข้อที่ 9 จงเขียนเป็นสมการเคมี...........................................................................................ปฏิกิริยาเคมี
  2. 2. 11. กฎทรงมวลของสารกล่าวว่า.....................................................................................................................................12. จากสมการที่กําหนดให้ 2HCl + CaCO3 + + CO2สารหมายเลข 1 .......................................................................................................................................................สารหมายเลข 2 .......................................................................................................................................................13. น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ําส่วนใหญ่มีสมบัติเป็น.............................................................และพื้นห้องน้ําส่วนใหญ่มีสารพวก.....................................................................................................................................เป็นองค์ประกอบ14. เมื่อโลหะรวมตัวกับออกซิเจนจะได้.......................................................................................แล้วเกิดการสึกกร่อน15. ฟืน ถ่านไม้มีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบ..................................................................................................................16. ปฏิกิริยาการเผาไหม้แอลกอฮอล์และแก๊สโซฮอล์ในบรรยากาศที่มีออกซิเจนเพียงพอจะได้....................................................................................................................................................................................................................17. เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วสามารถผลิตขึ้นมาทดแทนได้ ได้แก่............................................................................................18. แก๊สชนิดใดเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ.....................................................................................................19. เมื่อร่างกายหายใจเอา CO เข้าไปจะรวมรวมกับสาร..............................................................................................มีผลทําให้................................................................................................................................................................20. น้ํามันเบนซินให้พลังงานความร้อน......................................................................................................น้ํามันดีเซลตอนที่ 2 ให้เลือกตัวอักษรหน้าคําหรือข้อความทางขวามือใส่ในช่องว่างทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กัน................ 1. น้ํา ก. กรดเกลือ................ 2. MgCl2 ข. เชื้อเพลิงใช้แล้วหมดสิ้น................ 3. น้ํายาที่ทําความสะอาดห้องน้ํา ค. เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วทดแทนได้................ 4.คาร์บอนรวมตัวกับออกซิเจน ง. แยกด้วยกระแสไฟฟ้า................ 5. ปฏิกิริยาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จ. 2,500 kcal/kg................ 6. ปิโตรเลียม ฉ. ออกซิเจนในบรรยากาศทําปฏิกิริยาไม่เพียงพอ................ 7. ขี้เลื่อย ช. CO................ 8. การเผาไหม้เชื้อเพลิงในรถยนต์ไม่สมบูรณ์ ซ. สารประกอบ................ 9. โรงงานไฟฟ้า ฌ. SO2................ 10.เชื้อเพลิงลิกไนต์ ญ. CO21 2

×