Etapa: Primària  Cicle: Superior   Trimestre: 4t  Data: Desembre 2011A continuació detallem els continguts conceptua...
•  Identificar el nom com a nucli del subjecte i el verb com a nucli del   predicat. •  El sintagma nominal i els co...
• Projecte: presentació sobre la Commonwealth i un dels seus països.  • Vocabulari: comportament correcte a l’aula, objec...
TALLER DE RAONAMENT •  Resolució de problemes i jocs de lògica. •  Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental amb ...
CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL  •  Coneixement de l’estructura i les zones de la Terra.  •  Representació de l...
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA  •  Interpretació, improvisació i creació de cançons, desenvolupant la    tècnica vocal,...
EDUCACIÓ FÍSICA •  Execució en situacions de joc dels elements bàsics del handbol i del   bàsquet. •  Recerca i ela...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Continguts cs 2 4 t trimestre

642 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Continguts cs 2 4 t trimestre

 1. 1. Etapa: Primària Cicle: Superior Trimestre: 4t Data: Desembre 2011A continuació detallem els continguts conceptuals, procedimentals iactitudinals que treballarem i/o avaluarem al llarg d’aquests trimestre.LLENGUA CATALANA • Puntuació i entonació per reflectir la intenció d’un text. • Lectura i comprensió de textos narratius, descriptius, poètics, instructius i argumentatius. • Reconeixement de les idees principals. • Interès per aconseguir una bona comprensió de les lectures. • Interpretació del sentit figurat de les poesies. • L’accentuació: normes, tipus d’accent, diacrític i dièresi. • Les vocals: vocals en contacte (elisió i sinalefa), contraccions, i/u consonàntiques, terminacions d’adjectius, formes verbals... • Els diftongs i el hiat. • El dictat com a recurs per a la fixació ortogràfica. • Interès en la preparació dels dictats. • Els registres: col·loquial, estàndard i culte. • Identificació i significat de locucions i frases fetes. • Ús dels adjectius en les descripcions. • Identificació del SN subjecte i SV predicat. Distinció dels nuclis. • Determinants: classificació i reconeixement. • El verb: conjugacions, temps verbal i mode. • La comunicació: emissor, receptor, missatge i canal. • Elaboració d’una entrevista. • La descripció d’espais i paisatges: ús d’adjectius, enumeracions i comparacions. • La fitxa tècnica d’un llibre: recollida de dades (títol, autor, editorial, resum...). • Identificació i elaboració d’un text argumentatiu: introducció, arguments i conclusió. • Interès en la revisió i correcció de textos propis i d’altres companys. • Presentació acurada de les feines.LLENGUA CASTELLANA • Lectura comprensiva de diferents textos. • Elaboració de textos de diferent tipologia. • La separació sil·làbica: els diftongs i els hiats. • L’accentuació: paraules agudes, planes i esdrúixoles. • Ús correcte de l’accent diacrític i de la dièresi. • Ampliació del lèxic castellà: les paraules polisèmiques i homònimes. • Reconèixer, en diferents frases, el subjecte i el predicat. 1
 2. 2. • Identificar el nom com a nucli del subjecte i el verb com a nucli del predicat. • El sintagma nominal i els complements del nom. • Ús de la coma i del punt i coma. • Aplicació de l’ortografia treballada a les produccions pròpies. • Interès per la feina ben feta. • Respecte vers les intervencions dels companys i respecte pel torn de paraula. • Presentació puntual de la feina.LLENGUA ANGLESA • Reconeixement i ús del vocabulari relacionat amb la roba, les professions, els llocs d’una ciutat i els nombres. • Expressions per parlar sobre la freqüència de rutines diàries. • Estructura del Present Continu. • Fórmules per descriure llocs: There is, there are... • Fórmules per parlar sobre expectatives de futur: want to... • Comprensió de missatges orals variats, produïts en situacions comunicatives diverses. • Lectura i comprensió de textos escrits de tipologia diversa. • Escriptura de textos variats. • Reconeixement de les regularitats, tant pel que fa a l’ús de la llengua com a aspectes sonors. • Participació activa en intercanvis orals per realitzar diferents activitats. • Actitud positiva envers la comunicació en anglès. • Respecte per les intervencions dels companys/es. • Interès i cura en la realització i presentació de les feines.BIBLIOTECA EN LLENGUA ANGLESA • Follow writen and oral indications. • Reproduce English intonation. • Use English as a communication tool between the student and the teacher. • Study techniques: research through the net and summarised a text for an oral presentation. • Project: presentation about the Commonwealth and one of its countries. • Vocabulary: correct classroom behaviour and classroom objects. • Halloween traditions • Seguir indicacions orals i escrites • Reproduir l’entonació anglesa • Utilitzar l’anglès com a llengua de comunicació entre l’alumne i el professor. • Tècniques d’estudi: recerca per la xarxa i resumir la informació per una presentació oral. 2
 3. 3. • Projecte: presentació sobre la Commonwealth i un dels seus països. • Vocabulari: comportament correcte a l’aula, objectes de la classe. • Tradicions de HalloweenMATEMÀTIQUESNumeració i càlcul • El sistema de numeració decimal: lectura i escriptura, comparació i ordenació, arrodoniment, valor posicional de les xifres i equivalències entre els diferents ordres d’unitats. • Ordres d unitats d un nombre decimal (dècima, centèsima i mil·lèsima). • Algoritmes de suma, resta, multiplicació i divisió de nombres decimals. • Identificació i reconeixement dels múltiples i els divisors d un nombre. • Potències: termes i operacions. • Descomposició factorial. • M.c.m. i m.c.d. • Utilització d’algoritmes per sumar i restar l’amplitud d’angles en forma complexa. • Càlcul de l’angle complementari i del suplementari. • Resolució de problemes seguint un procés sistemàtic: organització de dades, operacions i solució. • Interès i perseverança en la recerca de solucions a un problema. • Ús de la calculadora. • Ús d’estratègies de càlcul mental.Mesura • Ús del sistema sexagesimal en les unitats de temps. • Identificació de les unitats de mesura de longitud, capacitat i pes • convencionals. • Establiment de relacions i ús d’equivalències. • Transformació d’expressions complexes en incomplexes, i viceversa.Espai i forma • Identificació del grau sexagesimal com a unitat de mesura d’angles. • Mesura i construcció d’angles amb el transportador. • Classificació d’angles segons l’obertura. • Reconeixement d’angles complementaris i suplementaris. • Traç de la bisectriu d’un angle i la mediatriu d’un segment. • Translacions i simetries de diferents figures. • Participació i respecte envers les activitats, respectant les normes, les decisions i els acords adoptats pel grup, adoptant un comportament constructiu, responsable i solidari. • Presentació puntual de la feina. 3
 4. 4. TALLER DE RAONAMENT • Resolució de problemes i jocs de lògica. • Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental amb nombres naturals, fraccionaris i decimals. • Anàlisi i contrast d’estratègies. • Ús de la calculadora per desenvolupar el càlcul i per explorar els nombres i les operacions. • Discussió del nombre de solucions del problema. • Predicció dels resultats del problema (aproximat) i tempteig de resultats a partir de la predicció. • Recerca de relacions i condicions entre els valors coneguts i els desconeguts. • Interès per l’intercanvi d’informacions, argumentacions, experiències, etc. amb els companys i el professorat. • Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre una situació. • Consideració de l’error com a estímul i element informatiu per a iniciatives noves.INFORMÀTICA • Processador de text, Word: Trobar i aplicar totes les funcions treballades. • Editor gràfic, Power paint: Iniciació a les funcions i aplicacions del programa. • Conèixer la terminologia bàsica del sistema operatiu: arxiu, carpeta, programa: Distingir entre programes, documents i carpetes i reconèixer les seves icones. Conèixer els elements bàsics de les finestres. • Guardar i recuperar la informació en l’ordinador i en diferents suports: Conèixer les característiques de les unitats d’emmagatzematge (discos durs interns i portàtils, disquets, CD-ROM, DVD gravables…)Explorar, localitzar i recuperar els arxius d’una unitat d’emmagatzematge. Copiar, moure, crear i esborrar arxius de les unitats d’emmagatzematge. Crear carpetes (directoris) i anomenar-les d’acord amb el seu contingut. • Realitzar activitats bàsiques de manteniment del sistema: Reconèixer l’existència o inexistència d’una protecció antivirus en un ordinador. Utilitzar adequadament la paperera de reciclatge del sistema. • Usar els navegadors d’Internet: Accedir a llocs web teclejant l’adreça URL en la barra d’adreces o seleccionant-la en una llista d’enllaços. Utilitzar les funcions bàsiques del navegador: avançar/retrocedir, historial, aturar, actualitzar, reconèixer hipervincles, imprimir informació... • Utilitzar els cercadors per localitzar informació específica a Internet: Conèixer i utilitzar els cercadors de pàgines web, imatges... més usuals. • Enviar i rebre missatges de correu electrònic, organitzar la llibreta d’adreces i saber adjuntar arxius. Utilitzar la llibreta d’adreces per afegir contactes i seleccionar destinataris. • Interès en aplicar els nous aprenentatges a l’hora de realitzar els seus treballs. 4
 5. 5. CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL • Coneixement de l’estructura i les zones de la Terra. • Representació de la terra: els meridians i els paral·lels (latitud i longitud). • Situació i orientació segons els punts cardinals. • Identificació de les zones climàtiques de la Terra. • Coneixement dels agents geològics interns i de les seves repercussions (terratrèmols, erupcions volcàniques, guèisers, serralades i plecs i falles). • Situació de Catalunya i d’Espanya a la Península, a Europa i a la Terra. • Localització dels diferents continents i oceans. • Coneixement del medi físic i polític de Catalunya, d’Espanya i d’Europa. • Classificació dels rius de la Península i d’Europa segons els mars o oceans on desemboquen. • Distinció dels diferents tipus de climes i paisatges de la Península i del continent europeu. • Interpretació de mapes i gràfics (climogrames, gràfic de sectors...). • Ús adequat de l’atles i dels procediments per utilitzar-lo. • Coneixement de les institucions i de l’organització política de Catalunya i d’Espanya. • Iniciació en el coneixement de les institucions i de l’organització política d’Europa. • Elaboració de resums i esquemes. • Adquisició d’hàbits i actituds d’observació i anàlisi. • Interès per la recerca de material complementari. • Interès i constància per l’estudi. • Bona presentació i cura en l’elaboració i compleció de mapes i esquemes.RELIGIÓ • Coneixement dels llibres de l’Antic i del Nou Testament. • Coneixement dels trets més rellevants de les principals religions: judaisme, islamisme, budisme, hinduisme, cristianisme. • Respecte per les diferents religions i les seves creences.CULTURA RELIGIOSAL’Hinduisme • Coneixement dels orígens de l’ Hinduisme: llibres, creences i normes. • Reconeixement i distinció dels temples, llocs de culte i celebracions de l’hinduisme. • Respecte per les creences, normes, llocs de culte, festes i tradicions. • Recerca d’informació, en diferents fonts, sobre l’origen de l’hinduisme. • Interès i responsabilitat en les feines en grup. • Ordre i cura en els treballs elaborats. 5
 6. 6. EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA • Interpretació, improvisació i creació de cançons, desenvolupant la tècnica vocal, la dicció, l’afinació, les tècniques instrumentals i corporals i la coordinació tant individual com col·lectiva. • Reconeixement i identificació del conjunt instrumental de l’orquestra simfònica així com dels instruments que la formen. • Incorporació i utilització progressiva de la grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures. • Llenguatge musical: reconeixement, reproducció gràfica i rítmica del contratemps. • Escolta, reproducció gràfica i vocal dels intervals de 3a i 5a. • Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de produccions artístiques. Interès per conèixer i valorar el fet artístic propi i dels altres.EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICADibuix lineal • Ús correcte del regle, compàs, escaire i cartabó. • Dibuix de rectes paral·leles sobre un pla establert. • El cercle: fer cercles i figures regulars inscrites. • Les sèries geomètriques: dibuix, mesura correcta i bona presentació. • Aplicació pràctica dels conceptes treballats anteriorment. • Interès per la feina ben feta..Dibuix artístic • Pràctica de l’ombrejat i l’escala de grisos. • Ús de l’eix de simetria per a dibuixar objectes de diferent tipologia. • Dibuix de diferents temes (fulles, objectes, etc.) • Anàlisi de les proporcions. • Interès pel treball creatiu propi i el dels altres companys.Treball d’artistes • Cerca d’informació de tres pintors representatius de l’impressionisme, el postimpressionisme i el fauvisme. • Descoberta i anàlisi de les tècniques plàstiques que feien servir. • Elaboració de composicions relacionades amb les tècniques dels artistes. • Interès per la feina ben feta. • Originalitat en la producció de les obres.Tècniques plàstiques • Exploració i coneixement de diferents tècniques: puntillisme, ceres toves i collage. • Interès i originalitat en la producció de les obres. • Creació i autonomia en el treball. • Polidesa en la feina. • Interès en recollir i deixar net el lloc de treball. 6
 7. 7. EDUCACIÓ FÍSICA • Execució en situacions de joc dels elements bàsics del handbol i del bàsquet. • Recerca i elaboració de sessions d’entrenament dels esports treballats. • Interès per conèixer i aplicar les normes i regles dels diferents jocs d’iniciació esportiva. • Interès per tal d’assolir fites comunes en el treball d’equip. • Coneixement i aplicació d’hàbits d’higiene saludables pel propi benestar físic, mental i emocional.INICIACIÓ AL PENSAMENT FILOSÒFIC • Exposició oral de les pròpies opinions de manera entenedora i argumentada. • Audició atenta i actitud de respecte envers les opinions i explicacions dels companys. • Anàlisi de la part moral d’una lectura o text i aplicar-lo a la pròpia experiència. • Adquisició del sentit de responsabilitat davant el propi treball: presentació, organització del temps, recerca d’informació, deures. • Aportació activa de les opinions i reflexions individuals en el treball en grup. • Ús d’informació adequada per recolzar les pròpies opinions i no deixar- se portar per les aparences. • Potenciació de l’empatia, capacitat per a posar-se en el lloc de l’altre.PROJECTE INTERDISCIPLINARI • Treball transversal, des de les diferents àrees, sobre grans monuments del món. • Localització geogràfica de diferents monuments. • Coneixement dels trets principals dels monuments treballats. • Recerca i organització d’informació a través de diferents mitjans: internet, llibres de consulta, revistes... • Identificació de la idea principal de les informacions donades. • Implicació activa en les diferents propostes. • Interès per la feina ben feta. • Respecte pel treball dels altres. 7

×