Your SlideShare is downloading. ×
0
Cooking Lovefood
Cooking Lovefood
Cooking Lovefood
Cooking Lovefood
Cooking Lovefood
Cooking Lovefood
Cooking Lovefood
Cooking Lovefood
Cooking Lovefood
Cooking Lovefood
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Cooking Lovefood

565

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
565
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ñoùi loøng aên nöûa kyù sim,  Uoáng hai lít nöôùc, ñi tìm  ngöôøi yeâu. Ca  ch Na  u  ù  h Na      á  ù c áu MO  N  Ù    Ù  N “  ì  h YeâU    T nh YeâU  ”  T n ì  ”
 • 2. THAØN  THA  Ø  H  PHAÀN:  PHA  N  À  100 gr TÌNH BAÏN, 500 gr TÌNH YEÂU,  TÌNH BA N  Ï  TÌNH YEÂU  200 gr HY SINH, 100 gr THAØNH THAÄT,  SINH  THA Ø  THA  T Ä  1 lít THÖÔNG YEÂU, 1 lít TOÂN TROÏNG. TH  ÔNG YEÂU  Ö  TOÂN TRO NG  Ï 
 • 3. THAØNH  THA  Ø  PHAÀN (Tieáp  PHA  N  À  theo):  ­ 100 gr HY VOÏNG,  HY VO NG  Ï  ­ 200 gr CHAÊM  SOÙC,  SO  C  Ù  ­ 1/2 lít LOØNG TIN,  LO  NG TIN  Ø  ­ 1/3 lít NUÏ CÖÔØI,  NU  C  Ô  I  Ö  Ø  ­ 1 Ñieän thoaïi (di  Ñ  ä  ie  n thoa  ï  ñoäng caøng toát).  ñ  ä  o  ng ca  ng to  t)  ø  á  ­ 1 Email Account Account 
 • 4. CAÙCH  CA  Ù  LAØM:  LA  M  Ø  ­ Troän TÌNH BAÏN  TÌNH BA  Ï  vôùi THAØNH  THA Ø  THAÄT, cho  THA  T  Ä  theâm vaøi cuoäc  ÑIEÄN THOAÏI.  Ñ  Ä  IE  N THOA I  Ï  ­ Nhoài maïnh  vaø ñeàu tay, uû  thaät laâu ñeå  THAØNH THAÄT  THA  NH THA  Ø  Ä  ­ Keá ñoù, ñaët TÌNH  thaám saâu vaøo  YEÂU leân treân, ñoå  YEÂU  TÌNH BAÏN. TÌNH BA N Ï  heát HY VOïNG vaø  VO NG  ï  LOØNG TIN vaøo troän  LO  NG TIN  Ø  ñeàu. 
 • 5. Neám thöû tröôùc khi ñem  naáu:  ­ Neáu khoâng ñuû  ngoït thì theâm vaøo  moät cheùn THÖÔNG  TH Ö  YEÂU. YEÂU  ­ Neáu hôi maën thì  phaûi theâm vaøo  moät chuùt HY  SINH.  SINH  ­ Neáu coù vò ñaéng  thì phaûi theâm vaøo  thaät nhieàu THA  THÖ.Ù  TH  Ö 
 • 6. Khi thaáy moùn aên coù veû khaùc  thöôøng thì phaûi coù maët ngay vôùi  NUÏ CÖÔØI ñeå laøm cho moùn aên  NU  C  Ô  I  Ö  Ø  ngon trôû laïi.  Thôøi gian naáu  laâu hay mau:  Khoâng Thaønh  Vaán Ñeà! Moùn  naøy ngon hay  khoâng laø tuøy  thuoäc vaøo  ngöôøi naáu coù  theo doõi vaø  chaêm soùc kyõ  hay khoâng.
 • 7. Trong khi  naáu, nhôù  saép ñaët  TOÂN TROÏNG  TOÂN TRO  Ï  xung quanh.  Naáu xong nhôù taét löûa  neáu khoâng muoán TÌNH  YEÂU … boác khoùi ! YEÂU 
 • 8. Moãi ngaøy  nhôù ÑIEÄN  Ñ  Ä  IE  THOAÏI hoaëc  THOA I  Ï  EMAIL ñeå  EMAIL  haâm noùng  moùn aên.  Muoán moùn aên ngon laâu thì  phaûi caát trong YEÂU THÖÔNG  YEÂU TH  Ö  vaø CHAÊM SOÙC. SO  C  Ù 
 • 9. Thaät ra, TÌNH YEÂU laø söï hoøa hôïp  TÌNH YEÂU  cuûa hai taâm hoàn Thaønh thaät, bieát Hy  Tha ø  tha  t  ä  sinh, Tha thöù, bieát Toân troïng, Thöông  sinh  th  öù  Toân tro ng  Th  ï  ö  yeâu vaø Chaêm soùc laãn nhau. yeâu  so  c  ù 
 • 10. Chuùc caùc baïn thaønh  coâng!

×