รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตร

256 views
195 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตร

 1. 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเกษตรบนความ หลากหลายทางชีวภาพโดยมีส่วนร่วม www.themegallery.com การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเกษตรบนความ หลากหลายทางชีวภาพโดยมีส่วนร่วม ขยายผลสู่นักศึกษาและเกษตรกร
 2. 2. 1. นางวาสนา สงฆนาม 2. นางเพ็ญนภา โสใหญ่ 3. นายสุพัฒชัย กาบุญคํา 4. นางนฤมล ศิริโชคชัย ผู้ร่วมโครงการ 3. นายสุพัฒชัย กาบุญคํา 4. นางนฤมล ศิริโชคชัย 5. นางสาวปัทมานันท์ พรมแสง 6. นางวิทิลดา สัมฤทธิ 7. นายบุญเยียม ประยูรชาญ
 3. 3. แผนการดําเนินงาน 1. ขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมชีแจงโครงการและรับสมัครครู ผู้เข้าร่วมโครงการ www.themegallery.com ผู้เข้าร่วมโครงการ 3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน 4. ประชุมคณะกรรมการเพือวางแผนการ ดําเนินงาน 5. ดําเนินการตามแผน
 4. 4. www.themegallery.com ประชุมกลุ่มดําเนินการวางแผน
 5. 5. กิจกรรมที 1 กิจกรรมที 1 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเกษตรบนความหลากหลาย ทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพือให้นักศึกษาทีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี เกษตรบนความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วม ในระดับทีสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรได้
 6. 6. เป้ าหมายเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ระดับชัน ปวช. และ ปวส. จํานวน 30 คน www.themegallery.com ระดับชัน ปวช. และ ปวส. จํานวน 30 คน ระยะเวลาฝึกอบรม จํานวน 2 วัน
 7. 7. ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ระดับชัน ปวช. 3 และ ปวส. 2 อยู่ในระหว่างฝึกงานภายนอก www.themegallery.com จะดําเนินการในเดือน กันยายน 2556
 8. 8. กิจกรรมที 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะเทคโนโลยีการเกษตร บนความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชน www.themegallery.c
 9. 9. www.themegallery.com หาข้อมูลพืนฐานพืนทีปลูกผัก
 10. 10. กําหนดกลุ่มเกษตรกรพืนทีเป้ าหมาย 1. บ้านเหล่าใหญ่ อ.มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น www.themegallery.com 2. บ้านคําน้อย ต. คําแคน อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
 11. 11. กิจกรรมที 3 กิจกรรมที 3 การจัดทําแปลงสาธิตลดการใช้สารเคมี ในพืนทีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เรือง การใช้สารสกัดจากพืชในการกําจัดหนอนเจาะผลพริก
 12. 12. การเตรียมพืนที 1. คัดเลือกพืนที
 13. 13. www.themegallery.com เตรียมแปลง
 14. 14. www.themegallery.com
 15. 15. T1 = Control T2 = ใช้สารสกัดจากใบสะเดา+ตะไคร้หอม+ใบน้อยหน่า+พด. 7 T3 = ใช้สารสกัดจากใบสาบเสือ+ใบผกากรอง+ผลพริก+พด. 7 ระยะปลูก ระหว่างแถว 50 ซ.ม. ระหว่างต้น 75 ซ.ม. เว้นระยะทางเดิน 50 ซ.ม. T2 และ T3 ฉีดพ่นสารสกัดจากพืชทุก 7 วัน
 16. 16. 1. ด้านการเจริญเติบโต 2. ด้านผลผลิต การเก็บข้อมูล www.themegallery.com
 17. 17. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น www.themegallery.com

×