គត្មិនយល ់                ិ           (បទជាប់ទង )(Ravy kh)  ១. ស្តប់ចម្មៀងម្ចៀងម្នក់ឯងថ្លែងទ ុក...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Love u

231 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Love u

 1. 1. គត្មិនយល ់ ិ (បទជាប់ទង )(Ravy kh) ១. ស្តប់ចម្មៀងម្ចៀងម្នក់ឯងថ្លែងទ ុកខ្ពួយ ា ា គ្មនអ្ា កជួ យស្ទួយទកចត្ាគត្ថ្វងឆ្ងយ ា ឹ ិ ិ ង ខំញញឹម្ត្ឹមបនឋូរយូ រមកម ើយ មិនបានមស្បយម្ត្ើយទ ុកខ ើ នឹ ងត្ងមលើស្មដើម។ ឹ(Phanith Art) ២. មរឿងអ្ត្ត្គត្ឲ្យម្ៅមៅឲ្យឆ្ងយ ី ិ ង គួរកស្តយកាយនងចត្ាត្បត្ជាប់គ្ម ុំ ា ឹ ិ ិ ា មន ុស្សពីនាក់ជាក់ចាស្់ពិត្គត្មផសងគ្ម ិ ា មទបបានជា្គ្មឥឡូវ្ត្ូវជួ បទ ុកខ។ ើ(Ravy kh) ៣. ម្ននក ុំ ុស្ខុស្ម្រោះចត្ាពិត្មិនយល ់ ិ ចត្ាថ្ស្នខ វល ់ស្ល ់មស្តកមៅមៅមស្តកស្តយ ិ ា មន ុស្សពីរនាក់ជាក់ស្ិ នទ ឋស្តលកាលស្ប្បាយ ន ថ្ប្ប្បកាយឆ្ងយពីគ្ម្គ្ម្ត្ូវ្រត្់។ ែ ង ា(Yu Ling) ៤. ្រត្់ម្រោះអ្វី ស្ស្ើឬ្ប្បុស្ខុស្ខាងណា? មរឿង្គួស្តរបាឬម្នក់្ាក់ឬអ្វី ? ខុស្ម្រោះចត្ាត្បត្អ្ា កគត្ចង ់ម្ននលា? ិ ិ ិ ី ខុស្ស្មាីស្ាីថារកយណាមិនស្ម?(Phanith Art)៥. ជួបគង ់្រត្់ឃាត្់មិនបានស្តនមិន្ត្ូវ ា មបើអ្ស្់ផូ វមៅម្វអ្ីវឆីតត្ទ ុកខ ែ ើ គួរស្ប្បាយឆ្ងយ១រយៈជាក់មភែចមុខ ង មៅនា ំទ ុកខស្ខមិនបាន្ាណឥត្ថ្លែរ។ ុ(Phanith Art) ៦. មនាោះមគស្ួ រគួរមិត្ាត្បគ្មប់តាមការ ខុស្នាក់ណារថាឲ្យ្ត្ូវមៅកអាក់ ុំ កមៅខាចអាចឲ្យមិត្ាគត្មិនជាក់ ុំ ែ ិ មបើខុស្នាក់អ្ាកមឆែើយមៅមៅលាក់អ្ី វ ?(Ravy kh) ៧. មភែៀងមិនធ្លក់ជាក់មិនមស្ើម មស្ើមដលដី ែ ់ ថាខុស្អ្ីស្ស្ើឬ្ប្បុស្ខុស្ដូចគ្ម ា ថ្ត្ផករលាន ់ទាន ់រនទោះជោះ្ត្ូវគ្ម ា ពយុោះស្ងឃរាម ៀរទកមភែៀងលាងទកមភែៀង។ ឹ ឹ(Yu Ling) ៨. ដូចមគថា ថាតាមមគ មគ្ាប់ថា ម្ននមស្នហាការម្ននោះឈន ោះមអាយបាន មួ យ្ត្ូវអ្ត្់ស្ងកត្ចត្ាគត្កខាន ់ ិ ិ ុំ ទប់មអាយបាន បានកខង ្ប្បឹងស្ស្ុោះស្ស្ួល។ ុំ ឹ(Phanith Art)៩. ស្ស្ួលមមាចមៅផែូវធ្លប់មដើរមស្នើរឲ្យមចញ ែ ចត្ាមទារមមាញមពញមោយទ ុកខចកថ្នន្ទូង ិ ុ ខំអ្ងវរ្ត្ដរចត្ាស្ិ អត្មបោះដូង ិ មស្ន ៍ខុស្ឆគងរងក ុំ ុស្ខុស្មិនស្តយ។ ា

×