การวัดผลประเมินผล

22,697 views

Published on

การวัดผลประเมินผล

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
22,697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 
 • การวัดผลประเมินผล

  1. 1. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  2. 2. การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การตัดสิน การให้ระดับ และการรายงานผลการเรียน การเลื่อนชั้นและการซ้ำชั้น พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางกำหนดอะไรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน ตอบสนองตามความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ทันท่วงที เกณฑ์การจบสถานศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ .1 ประกาศนียบัตร ปพ .2 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ .3 หลักการพื้นฐานของ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับการประเมิน ภาระความรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียน บนพื้นฐานของข้อมูลการประเมิน เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน เอกสารหลักฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน การจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและ ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน ระดับชาติ ระดับสถานศึกษา ระดับของพื้นที่การศึกษา
  3. 3. ลักษณะที่ไม่ต้องการ คุณภาพที่ต้องการที่ 3 คุณภาพที่ต้องการที่ 2 คุณภาพที่ต้องการที่ 1 ก่อนพัฒนา ระหว่างกระบวนการพัฒนา หลังการพัฒนา การวัดและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  4. 4. การตัดสินผลการเรียน เวลาเรียน 80 % ทุกรายวิชา ได้รับการคัดสิน ตัวชี้วัด  อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  5. 5. การให้ระดับผลการเรียน <ul><li>ประถมศึกษา </li></ul><ul><li>มัธยมศึกษา </li></ul>การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับการประเมิน ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน <ul><li>รายวิชาให้ระดับผลการเรียนเป็น </li></ul><ul><li>ระบบตัวเลข </li></ul><ul><li>ระบบตัวอักษร </li></ul><ul><li>ระบบร้อยละ </li></ul><ul><li>ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน </li></ul><ul><li>รายวิชาให้ระดับผลการเรียนเป็น </li></ul><ul><li>ระบบตัวเลข 8 ระดับ </li></ul>การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น ผ่าน และ ไม่ผ่าน
  6. 6. การรายงานผลการเรียน <ul><li>ต้องสรุปผลการเรียนรายงานให้ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้า </li></ul><ul><li>เป็นระยะ ๆ หรือ </li></ul><ul><li>ภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย </li></ul>
  7. 7. เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา <ul><li>เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด </li></ul><ul><li>ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ผลการประเมินเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul>
  8. 8. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น <ul><li>เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต </li></ul><ul><li>ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ผลการประเมินเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul>
  9. 9. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย <ul><li>เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต </li></ul><ul><li>ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ผลการประเมินเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด </li></ul>
  10. 10. เอกสารหลักฐานการศึกษา <ul><li>เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด </li></ul><ul><ul><li>ระเบียนแสดงผลการเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>ประกาศนียบัตร </li></ul></ul><ul><ul><li>แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา </li></ul></ul><ul><li>เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด </li></ul>
  11. 11. การเทียบโอนผลการเรียน <ul><li>ดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก </li></ul><ul><li>ผู้เรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน </li></ul><ul><li>การเทียบโอนควรกำหนดรายวิชา / จำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม </li></ul><ul><li>การพิจารณาการเทียบโอน ให้ดำเนินการ ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ </li></ul></ul><ul><ul><li>พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง </li></ul></ul>
  12. 12. นำข้อกำหนดด้านการวัดสู่การปฏิบัติได้อย่างไร ความคิดร่วม เป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ ขณะนี้ รร . อยู่ ณ จุดใด
  13. 13. การนำสู่การปฏิบัติ <ul><li>จัดทำนโยบาย รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา </li></ul><ul><li>กำหนดเกณฑ์การประเมิน การผ่านตัวชี้วัด </li></ul><ul><li>จัดทำแนวปฏิบัติและเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กำหนดกระบวนการตัดสินผลการเรียน </li></ul><ul><li>กำหนดแนวปฏิบัติการอนุมัติการเลื่อนชั้น การเลื่อนชั้นระหว่างปี การซ้ำชั้น ฯลฯ </li></ul><ul><li>กำหนดภารกิจครูผู้สอน </li></ul><ul><li>จัดทำคู่มือครู คู่มือนักเรียน </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>
  14. 14. แนวทางการส่งเสริม และประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ของสถานศึกษา
  15. 15. รูปแบบที่ 1 โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ครูบูรณาการการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านทุกสาระ / กิจกรรม ร . ร . จัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คณะกรรกรรมการฯจัดประเมินโดยเครื่องมือมาตรฐาน ครูวัดผล ประมวลผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด อนุมัติ ให้ระดับคุณภาพ โครงการ / กิจกรรม ชมรม / ชุมนุม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานเทคโน สังคมฯ สุข - พละ วิทย์ คณิต ไทย ฯลฯ กิจกรรมค่าย ภ . อังกฤษ กิจกรรมค่ายวิทย์ คณิต กิจกรรมประกวดต่างๆ ตอบปัญหาสารานุกรม การทำโครงงาน วางทุกงานอ่านทุกคน ส่งเสริมการอ่าน พัฒนาห้องสมุด โครงการ / กิจกรรม / ชุมนุม
  16. 16. บูรณาการการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านทุกสาระ / กิจกรรม ครูวัดผล ประมวลผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด อนุมัติ ให้ระดับคุณภาพ รูปแบบที่ 2 โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ / กิจกรรม ประเมินนักเรียนแต่ละคนที่สอน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โครงการ ชมรม / ชุมนุม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานเทคโน สังคมฯ สุข - พละ วิทย์ คณิต ไทย
  17. 17. บูรณาการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านทุกสาระ / กิจกรรม อนุมัติ ให้ระดับคุณภาพ รูปแบบที่ 3 โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ครูประจำชั้น ชั้นเรียนเดียวหรือหลายชั้นรวมกัน ประเมินนักเรียนแต่ละคนที่สอน ตามสภาพจริง บูรณาการ ไทย คณิต วิทย์ สุข - พละ สังคมฯ ศิลปะ การงานเทคโน ภาษาต่างประเทศ ชมรม / ชุมนุม โครงการ
  18. 18. แนวทางการส่งเสริม และประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสถานศึกษา
  19. 19. รูปแบบที่ 1 แยกการประเมินออกจากตัวชี้วัดของกลุ่มสาระวิชา กระบวนการปลูกฝังผ่านกลุ่มสาระและกิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูผู้สอน / ครูที่รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมส่งระดับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ครูวัดผล ประมวลผลโดยใช้ ฐานนิยม อนุมัติ โครงการ / กิจกรรม ชมรม / ชุมนุม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานเทคโน สังคมฯ สุข - พละ วิทย์ คณิต ไทย 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
  20. 20. รูปแบบที่ 2 นำคุณลักษณะเข้าไปประเมินร่วมกับตัวชี้วัด กระบวนการปลูกฝังผ่านกลุ่มสาระและกิจกรรม เลือกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับสาระวิชา / ตัวชี้วัด ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน ครูวัดผล อนุมัติ ครูผู้สอนส่งระดับการประเมิน ประมวลผลโดยใช้ ฐานนิยม โครงการ / กิจกรรม ชมรม / ชุมนุม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพฯ สังคมฯ สุข - พละ วิทย์ คณิต ไทย 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 6 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 4 3 2 8 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1
  21. 21. รูปแบบที่ 3 สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย กระบวนการปลูกฝังผ่านกลุ่มสาระและกิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อนุมัติ ครูประจำชั้นสรุประดับคุณภาพตามสภาพจริง ครูผู้รับผิดชอบ ส่งเสริมและประเมิน โครงการ ชมรม / ชุมนุม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานเทคโน สังคมฯ สุข - พละ วิทย์ คณิต ไทย 8 7 6 5 4 3 2 1 ครูประจำชั้นและหรือครูประจำวิชาประเมินหรือร่วมกันประเมินนักเรียนทุกคนทุกข้อ
  22. 22. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกณฑ์การประเมิน 1 . เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 . การปฏิบัติกิจกรรม 3 . ผลงาน / ชิ้นงาน ประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน ซ่อมเสริม ส่งผลการประเมิน ไม่ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว ลูกเสือฯ ผู้บำเพ็ญฯ ชุมนุม ชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
  23. 23. การเทียบโอนผลการเรียน เข้าสู่การศึกษาในระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  24. 24. ความหมายของการเทียบโอนผลการเรียน <ul><li>การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนำผลการเรียน ผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์การทำงาน การฝึกอาชีพ มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับโอน </li></ul>
  25. 25. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ . ศ . 2551 ประเภทของการศึกษาที่นำมาเทียบโอน หลักสูตรที่รับเทียบโอน ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอาชีพ การศึกษาหลักสูตรเฉพาะ การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น การจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามหลักสูตรในระบบ
  26. 26. คำนึงผลที่ เกิดกับผู้เรียน ยึดหลัก ความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติได้ ยอมรับผล การดำเนินงาน ของ ร . ร . เดิม กระจายอำนาจ สู่สถานศึกษา หลักการพื้นฐาน ในการเทียบโอน ผลการเรียน
  27. 27. 6 . พิจารณาอายุ ผลการเรียนที่มา ขอเทียบโอน 5 . กำหนด ช่วงเวลาใน การยื่นขอ 4 . กำหนด คุณสมบัติ ผู้ขอเทียบโอน 3 . จัดทำเอกสาร / หลักฐาน 2 . แต่งตั้งคณะ กรรมการ 1 . จัดทำระเบียบ / แนวปฎิบัติ บทบาทของ สถานศึกษา
  28. 28. การเทียบโอนผลการเรียนดูจากอะไรบ้าง <ul><li>1 . เอกสารผลการเรียนรู้ เช่น ระเบียน ประกาศนียบัตร ใบรับรองผล สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอน </li></ul><ul><li>2. ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาก่อนของผู้ขอเทียบโอนด้วย </li></ul><ul><li>วิธีการที่หลากหลาย เช่น แฟ้มงาน การทดสอบ การสอบปากเปล่า การปฏิบัติจริง ฯลฯ </li></ul>
  29. 29. ช่วงเวลาในการเทียบโอน กรณีเทียบโอนจากสภาพการณ์ต่างๆ - การย้ายสถานศึกษา - การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา - การย้ายหลักสูตร - การละทิ้งการศึกษาแล้วกลับมาเรียนใหม่ - การศึกษาจากต่างประเทศ กรณีเทียบโอนความรู้ ทักษะ / ประสบการณ์จาก แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ - สถานประกอบการ - สถานประกอบการอาชีพอิสระ - สถาบันทางศาสนา - สถานฝึกอบรมอาชีพ - บ้านเรียน (Home school) - ฯลฯ สถานศึกษา - ดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ภาคเรียน หรือดุลยพินิจของ สถานศึกษา - เป็นนักเรียน 1 ภาคเรียน เปิดภาคเรียนหรือต้นภาคเรียนแรก เปิดภาคเรียนหรือต้นภาคเรียนแรก ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา
  30. 30. เอกสารที่สถานศึกษาต้องเตรียม เพื่อใช้ในการรับเทียบโอน <ul><li>แบบคำร้องหรือยื่นความจำนงขอเทียบโอน </li></ul><ul><li>แบบประเมิน </li></ul><ul><li>แบบเสนอขออนุมัติผลการเทียบโอน </li></ul><ul><li>ใบแจ้งผลการเทียบโอน </li></ul><ul><li>ทะเบียนผู้ขอเทียบโอน </li></ul><ul><li>เอกสาร / หลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนของนักเรียน </li></ul>
  31. 31. ตัวอย่าง ภาพการเทียบโอนตามระดับชั้นเรียน กรอบเนื้อหาตามหลักสูตร พ . ศ . 2551 กรอบเนื้อหาที่ขอเทียบโอน ปฏิบัติตามระเบียบ การเทียบโอน เนื้อหาที่ต้องเรียน / ปฏิบัติเพิ่มเติมเมื่อพิจารณาเทียบโอนแล้ว

  ×