หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล

on

 • 9,326 views

'งบประมาณ

'งบประมาณ

Statistics

Views

Total Views
9,326
Views on SlideShare
9,326
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
31
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล Presentation Transcript

 • หลักการบริหารงบประมาณ
  • ด้านการกระจายอำนาจ
  • ด้านการมีส่วนร่วม
  • ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  • ด้านความรับผิดชอบ
  หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
 • แนวทางการบริหารงบประมาณ
  • จัดทำข้อตกลงในการให้บริการสาธารณะ ( Public Service Agreement : PSA)
  • จัดทำแผนปฏิบัติงาน / แผนการใช้จ่ายเงิน
  • ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนฯ และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
 • แนวทางการบริหารงบประมาณ ( ต่อ )
  • สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนฯ ที่กำหนด
  • 5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ / ผลการใช้จ่ายเงิน
 • การบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
  • เงินงบประมาณ
  • เงินนอกงบประมาณ
  • เงินรายได้แผ่นดิน
 • เงินงบประมาณ
  • เงินที่ส่วนราชการได้รับตาม พ . ร . บ . งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินรายจ่ายงบกลาง
 • การเบิกจ่ายของส่วนราชการ
  • มี 2 ลักษณะ คือ
  •  รายจ่ายของส่วนราชการ
  •  รายจ่ายงบกลาง
 • รายจ่ายของส่วนราชการ มี 5 ประเภท
  • งบบุคลากร
  • งบดำเนินงาน
  • งบลงทุน
  • งบเงินอุดหนุน
  • งบรายจ่ายอื่น
 • ค่าวัสดุ
  • ราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 5,000 บาท
  • ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยละไม่เกิน 20,000 บาท
  • ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง
  • - ค่าครุภัณฑ์ หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยละไม่เกิน
  • 5,000 บาท
  • - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไม่เกินหน่วยละ 50,000 บาท
 • ค่าครุภัณฑ์
  • ราคาต่อหน่วย เกิน 5,000 บาท
  • ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อหน่วยเกิน 20,000 บาท
  • ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ครุภัณฑ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เกินกว่า 5,000 บาท
 • ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  • เพื่อซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  • ติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า ครั้งแรกในอาคาร
  • ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง เกินกว่า 50,000 บาท
 • งบเงินอุดหนุน
  • เงินอุดหนุนทั่วไป
  • - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ค่าใช้จ่ายรายหัว )
  • - รายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
  • เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
  • - งบวิจัย
 • รายจ่ายงบกลาง ได้แก่
  • เงินสวัสดิการข้าราชการ - ลูกจ้าง เช่น
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - เงินช่วยการศึกษาบุตร
 • เงินนอกงบประมาณ
  • เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน
 • สถานศึกษา มีเงินนอกงบประมาณได้แก่
  • เงินรายได้สถานศึกษา
  • เงินบริจาค
  • เงินประกันสัญญา
  • เงินลูกเสือ เนตรนารี เงินยุวกาชาด
  • เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เงินรายได้ของสถานศึกษา
   • “ บรรดารายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุ และเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ได้แก่ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญากับสถานศึกษา / ผิดสัญญาซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ ที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ”
 • การบริหารเงินรายได้สถานศึกษา
  • แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน
  • การรับเงินต้อง ออก ใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้ง
 • 3. การใช้จ่ายในกิจการของการจัดการศึกษาที่เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา
  • รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
  • ค่าสาธารณูปโภค
  • ค่าครุภัณฑ์ วงต่อหน่วยต่ำกว่า 500,000 บาท
  • ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 5 ล้านบาท
  • สมทบเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • 4. การใช้จ่ายที่ต้องขออนุมัติจากเลขาธิการ กพฐ .
  • ค่าจ้างชั่วคราว
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
  • ครุภัณฑ์ วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
  • ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป
 • 5. การก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติจ่ายเงิน
  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งละไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 4 ล้านบาท
  • ที่ปรึกษาของ เลขาธิการ กพฐ . ครั้งละไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • รองเลขาธิการ กพฐ . ครั้งละไม่เกิน 6 ล้านบาท
  • เลขาธิการ กพฐ . เกิน 6 ล้านบาทขึ้นไป
 • 6. การเก็บรักษาเงิน
  • เก็บเงินสดไว้ที่สถานศึกษา
  • - ประถม 5,000 บาท
  • - มัธยม 10,000 บาท
  • นอกนั้นฝากธนาคารฯ
 • 7. การจัดทำรายงาน
  • จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงิน ส่ง สตง . ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
 • เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • เงินที่หักไว้จากผู้ขาย หรือผู้รับจ้างเพื่อนำส่งสรรพากร
  • 1. บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
  • หักร้อยละ 1 ของมูลค้าสินค้า ก่อน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • 2. นิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
  • หักร้อยละ 1 ของมูลค้าสินค้า ก่อน บวกภาษีมูลค้าเพิ่ม
 • เงินรายได้แผ่นดิน
  • เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับ ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนิติกรรม หรือนิติเหตุและไม่มีกฎหมายอื่นใดกำหนดให้ส่วนราชการเก็บไว้
 • การดำเนินงานของสถานศึกษา
  • การรับเงิน
  • การเบิกจ่ายเงิน
  • การเก็บรักษาเงิน
  • การนำส่งคลัง
  • การควบคุมและการตรวจสอบ
 • 1. การรับเงิน
  • ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
  • ทุกสิ้นวันทำการตรวจสอบการรับเงินและทะเบียนคุม
  • จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
  • รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้ สทพ . ทราบ
 • 2. การเบิกจ่ายเงิน
  • การจ่ายเงินทุกครั้ง มีหลักฐานการจ่าย
  •  ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน
  •  ใบสำคัญคู่จ่าย
  • ทุกสิ้นวันตรวจสอบหลักฐานการจ่ายกับ ทะเบียนคุม
 • หลักฐานการจ่าย มีสาระสำคัญ
  • ชื่อ สถานที่อยู่ ของผู้รับเงิน
  • วัน เดือน ปี รับเงิน
  • รับเงินค่าอะไร
  • จำนวนเงิน ตัวเลข + ตัวอักษร
  • ลายมือชื่อผู้รับเงิน
 • กรณีใบสำคัญคู่จ่ายสูญหาย
  • สูญหายก่อนการเบิกจ่ายเงิน
  • สูญหายหลังจากเบิกจ่ายเงิน
 • กรณีสูญหายก่อนการเบิกจ่ายเงิน
  • ถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงิน
  • ถ้าเป็นใบสำคัญรับเงินสูญหาย
  •  ให้ทำใบรับรองการจ่ายเงิน ชี้แจงเหตุผล พร้อมคำว่า “ไม่เคยนำใบสำคัญจ่ายมาเบิกจ่าย ..........”
  •  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติ
 • กรณีสูญหายหลังเบิกจ่ายเงิน
  • ผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวน
  • ถ้าไม่ทุจริต
  •  ให้ใช้สำเนาชื่อผู้รับเงินรับรองแทนได้
  •  ผู้จ่ายนำใบรับรองการจ่ายเงินฯ
  •  ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติ
  • 3. ต้องมีการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และให้มีรายงานประจำวันรับแจ้งของกรมตำรวจเป็นหลักฐานประกอบ
 • 3. การเก็บรักษาเงิน
  • เก็บในตู้นิรภัย
  • ฝากธนาคาร
  • วงเงินในการเก็บรักษา
  • เงินรายได้สถานศึกษา
  •  มัธยม 10,000 .-
  •  ประถม 5,000 .-
  • เงินอุดหนุน
  •  10,000 .-
  • เงินอาหารกลางวัน
  •  20,000 .-
 • 4. การนำเงินส่งคลัง
  • นำส่งเดือนละ 1 ครั้ง เกิน 10,000.- ส่งภายใน 7 วันทำการ
 • 5. การควบคุมและการตรวจสอบ
  • ตรวจสอบหลักฐานในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
  • ทุกสิ้นวันตรวจสอบหลักฐานการรับ - จ่าย กับบัญชี / ทะเบียน
  • การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 • การยืมเงิน
  • 1. ทำสัญญาการยืมเงิน ( มีสภาพเท่าเงินสด )
  • บันทึกทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
  • เมื่อส่งใช้เป็นใบสำคัญ
  •  บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ด้านจ่าย
  •  บันทึกการเปลี่ยนสภาพ * ในทะเบียนคุมเอกสารแทน
  • ตัวเงิน
  •  บันทึกหลังสัญญายืม * เป็นใบสำคัญ
 • การยืมเงิน ( ต่อ )
  • 4. เมื่อส่งใช้เป็นเงินสด
  •  บันทึกการเปลี่ยนสภาพ * ในทะเบียนคุมเอกสารแทน ตัวเงิน
  •  บันทึกหลังสัญญายืม * เป็นเงินสด
 • ระบบบัญชีของสถานศึกษา
  • ใช้ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย (2544)
  • ไม่ต้องทำใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ
  • ( แบบ 4244)
  •  ไม่มีสมุดเงินสด
  •  ใช้ทะเบียนคุมเงิน
  •  สมุดคู่ฝาก
 • ทะเบียนคุม
  • ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
  • ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ * ประเภท ...
  • ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ * เงินฝาก ...
  • ทะเบียนคุมการรับ และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
  • ทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
 • การจัดทำรายงาน
  • รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
  • รายงานรับและนำส่ง หรือ นำฝาก
  • งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ธนาคาร ......................... สาขา ...................... เลขที่บัญชี ............... (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) คงเหลือ จ่าย รับ วันที่ เดือน หมายเหตุ ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย จำนวนเงิน รายการ ที่เอกสาร พ . ศ . ...........
 • งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ............... บัญชีเลขที่ .......... ณ วันที่ ........................... สปอ ./ ภ . ....................................................... ลงชื่อ ................................................ ( ) หัวหน้าหน่วยงานย่อย วันที่ ................................................ - X ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน - X ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว - X - X X X - X X X - X X X เช็ค เลขที่ ลงวันที่ จำนวน ................. ฉบับ หัก เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน - X รวม - X บวก เงินนำฝากธนาคารยังไม่ลงบัญชี - X ยอดคงเหลือตามรายงานเงินฝากธนาคาร
 • ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร เพื่อรับโอนเงิน เพื่อนำเงินส่งคลัง ธนาคาร ....................... สาขา .......................... เลขที่บัญชี ...................... (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) คงเหลือ ถอน ฝาก วันที่ เดือน หมายเหตุ ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย จำนวนเงิน รายการ ที่เอกสาร พ . ศ . ...........
 • บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน .............. บาท คืนจากหัวหน้าสถานศึกษา ในวันที่ ........ เดือน ......... พ . ศ ......... เพื่อจะนำไปจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ( ลงชื่อ )...................................... เจ้าหน้าที่การเงิน (..................................) หมายเหตุ ในช่องรายการให้ระบุว่า ประเภทของเงิน เช่น เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ และระบุด้วยว่าเป็นเงินที่จะจ่ายให้แก่ ผู้ใด เช่น เงินเดือนของนาย ก . เป็นต้น จำนวนเงิน ( ตัวอักษร ) ................................................... ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินดังกล่าว และจะส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายในวันทำการถัดไป ( ลงชื่อ )................................. หัวหน้าสถานศึกษา (.................................) รวมทั้งสิ้น บาท หมายเหตุ จำนวนเงิน รายการ สถานศึกษา .................. อำเภอ .......................... จังหวัด ................... วันที่ ....... เดือน ............. พ . ศ . .......... ข้าพเจ้าได้รับเงินงบประมาณคงเหลือตามรายการดังต่อไปนี้
 • โรงเรียน บ้านดอกคูณ โจทย์ฝึกปฏิบัติ การบันทึกรายการควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย
 • ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
  • รับหลักฐานขอเบิกจากข้าราชการและลูกจ้าง ดังนี้
  • ใบเบิกค่าเช่าบ้านของ น . ส . อร 2,400.- บาท
  • ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลของนายกร 1,000.- บาท
  • ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร นางสมสมร 3,000.- บาท
  วันที่ 2 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก " ช่องหมายเหตุ " ว่าดำเนินการส่ง เบิกหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) เมื่อใด ทำหนังสือขอเบิกเงินตามหลักฐานที่รับในวันที่ 2 มี . ค .48 โดยให้หน่วยงาน ผู้เบิก ( สพท .) จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน หนังสือส่งเบิก ที่ ศธ 4012/1 ลว . 5 มี . ค .48 วันที่ 5 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ส่งหนังสือขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน มี . ค .48 จำนวน 40,000.- บาท วันที่ 6 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุมเงินนอก - ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) ว่าได้โอน เงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกโรงเรียน จำนวนเงิน 40,000 บาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 4015/4 ลว . 7 มี . ค .48 และโรงเรียน ได้นำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปปรับยอด ปรากฏเงินเข้าบัญชีแล้ว ในวันที่ 9 มี . ค . 48 วันที่ 9 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือนปี
 • ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ช่อง " ที่หนังสือ สพท . แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชี " ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) ว่าได้โอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ รับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร รวมเป็นเงิน 6,400 บาทตามหนังสือที่ ศธ 4015/5 ลว . 9 มี . ค .48 วันที่ 10 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก - รับใบแจ้งหนี้ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก หจก . พงศ์กร 8,000 บาท - รับใบแจ้งหนี้ค่าซื้อวัสดุสำนักงานจากร้านดารากร 15,000 บาท ( จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก – เงินอุดหนุนทั่วไป ) วันที่ 15 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทำหนังสือขอเบิกเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการลูกจ้างในโรงเรียน จำนวน 80,500.- บาท วันที่ 16 มี . ค . 48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ไม่บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก เสนออนุมัติเบิกเงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนทั่วไป จ่ายให้กับเจ้าหนี้ หจก . พงศ์กร และ ร้านดารากร วันที่ 17 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุม เงินนอก งบ ประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน สั่งจ่ายเช็คจากธนาคารเงินนอก – เงินอุดหนุนทั่วไป ให้กับเจ้าหนี้ เป็นค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หจก . พงศ์กร 8,000 บาท เลขที่เช็ค 89756 หักภาษี ณ ที่จ่าย 80.- บาท จ่ายค่าวัสดุสำนักงานร้านดารากร 15,000 บาท เลขที่เช็ค 89757 หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 150.- บาท วันที่ 18 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วันเดือนปี
 • - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา - รับเงินค่าเช่าสถานที่จัดงานเลี้ยงจากนางกนกพร 3,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1 เล่มที่ 1 - รับเงินจากบุคคลภายนอกบริจาคเพื่อให้โรงเรียน ใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียน 5,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 2 เล่ม 1 วันที่ 19 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุม เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ถอนเงินจากเงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้สถานศึกษา จ่ายเป็นค่ารับรอง 2,000 บาท วันที่ 22 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุมการรับและนำส่ง รายได้แผ่นดิน ประเภท เงินรายได้เบ็ดเตล็ด รับเงินค่าขายแบบแปลนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน จำนวน 18,000 บาท ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 3 เล่ม 1 ( ได้รับเงินงบประมาณในการก่อสร้าง ) วันที่ 22 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุมการรับและนำส่ง รายได้แผ่นดิน นำเงินค่าขายแบบแปลนฯ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 18,000.- บาท วันที่ 24 มี . ค .48 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ รายได้สถานศึกษา นำเงินรายได้สถานศึกษา ฝากธนาคารเงินนอกฯ 6,000 บาท วันที่ 23 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก - เงินอุดหนุนทั่วไป จ่ายให้กับร้านชัยพาณิชย์ 1,500.- บาท วันที่ 27 มี . ค .48 - ไม่บันทึกทะเบียนคุม รับใบแจ้งหนี้ค่าวัสดุจากร้านชัยพาณิชย์ 1500.- บาท ( จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) วันที่ 25 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินฝาก รับเงินจาก หจก . เด่นศักดิ์ เป็นค่าประกันสัญญางานก่อสร้างหอประชุมโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 4 เล่ม 1 วันที่ 29 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ - เงินฝาก , สมุดคู่ฝาก นำเงินประกันสัญญาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) จำนวน 50,000 บาท วันที่ 30 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • - ไม่บันทึกทะเบียนคุมเงินใด ได้รับแจ้งจากหน่วยงานผู้เบิก ( สพท .) ว่าได้เบิกจ่ายเงินเดือน และจ่ายตรงโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของข้าราชการและลูกจ้างของโรงเรียน วันที่ 31 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วัน เดือน ปี
 • ทะเบียนคุม เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่คงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ( เงินอุดหนุนทั่วไป ) จำนวน 230.- บาท ส่งสำนักงานสรรพากร วันที่ 31 มี . ค .48 ทะเบียนที่ลงควบคุม รายการ วันเดือนปี
 • สวัสดีค่ะ