Your SlideShare is downloading. ×
0
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

30,164

Published on

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล …

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดร. เสาวนิตย์ ชัยมุสิก

Published in: Education

Transcript

 • 1. การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World Class Standard School ) ดร . เสาวนิตย์ ชัยมุสิก
 • 2. International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) ศิลปะ วิทยาศาสตร์ทดลอง คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคลและสังคม ภาษา A 1 ภาษาที่สอง TOK : Theory of Knowledge EE: Extended Essay CAS: Creativity, Action, Services
 • 3. World Class Standard School Curriculum ศิลปะ วิทยาศาสตร์ทดลอง คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคลและสังคม ภาษา A 1 ภาษาที่สอง TOK : Theory of Knowledge GE : Global Education EE: Extended Essay CAS: Creativity, Action, Services
 • 4. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก Smart Communicator Thinker Global Citizenship Innovator [email_address]
 • 5. โครงสร้างหลักสูตร วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาระเพิ่มเติมสากล ( TOK-EE-CAS-GE ) โครงสร้างหลักสูตรสากล
 • 6. <ul><li>ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen ) 1.1 เป็นเลิศวิชาการ , 1.2 สื่อสารสองภาษา , 1.3 ล้ำหน้าทางความคิด , 1.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ , 1.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก </li></ul>
 • 7. หลักสูตรความเป็นสากล <ul><li>Theory of Knowledge </li></ul><ul><li>Extended essay </li></ul><ul><li>CAS ( Creativity , action , services ) </li></ul><ul><li>Global Education </li></ul><ul><li>ภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>ภาษาต่างประเทศที่ 2 </li></ul>
 • 8. หลักสูตรความเป็นสากล <ul><li>Theory of Knowledge ว่าด้วยการค้นคว้าหาความรู้ </li></ul><ul><li>Extended essay ว่าด้วยการเขียนความเรียงชั้นสูง </li></ul><ul><li>CAS ( Creativity , action , services ) </li></ul><ul><li>ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบสังคม </li></ul><ul><li>Global Education ว่าด้วยสถานการณ์และความเป็นไป ของ เหตุการณ์ต่างๆในโลก </li></ul><ul><li>ภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>ภาษาต่างประเทศที่ 2 </li></ul>
 • 9. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 1. สร้างพลโลก ด้านวัฒนธรรม ภาษาและการเรียนรู้ เพื่อการดำรงชีพร่วมกัน ( Developing citizens of the world – culture, language, and learning to live together )
 • 10. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 2. เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์และความรักหวงแหนในวัฒนธรรม ( Building and reinforcing students’s sense of identity and culture awareness )
 • 11. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและพัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ( Fostering students’s recognition and development of universal human values )
 • 12. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 4. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและปลูกฝังนิสัยการค้นคว้าหาความรู้รวมทั้งการเรียนรู้ อย่างมีความสุข ( Stimulating curiosity and inquiry in order to foster a spirit of discovery and enjoyment of learning )
 • 13. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่นและสามารถใช้ทักษะและความรู้ที่ได้รับในการแสวงหาความรู้ต่างๆ ( Equipping students with the skills to learn and to acquire knowledge, individually or collaboratively and to apply these skills and knowledge accordingly across a broad range of areas )
 • 14. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 6. กำหนดเนื้อหาสาระที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและความสนใจ ( Providing international content while responding to local requirement and interest )
 • 15. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 7. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและยืดหยุ่น ( Encouraging diversity and flexibility in pedagogy approaches )
 • 16. เป้าหมายของหลักสูตร / กรอบหลักสูตร 8. กำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ( Providing appropriate forms of assessment and international benchmarking )
 • 17. Learner Profile : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลโลก Inquirers Knowledgeable Thinkers ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รอบรู้ นักคิด Communicators Principled Open-minded สื่อสาร มีวินัย ใจกว้าง Caring Risk-takers Well-Balanced Reflective เอื้ออาทร กล้าตัดสินใจ วุฒิภาวะ มีวิจารณญาณ
 • 18. Theory of Knowledge : TOK ( ทฤษฎีความรู้ )
 • 19. การออกแบบการเรียนการสอนสาระทฤษฎีความรู้ ( Theory of Knowledge )
 • 20. หลักสูตรความเป็นสากล <ul><li>Theory of Knowledge ว่าด้วยการค้นคว้าหาความรู้ </li></ul>
 • 21. <ul><li>งานกลุ่ม </li></ul><ul><li>เข้ากลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul>
 • 22. <ul><li>งานกลุ่ม </li></ul><ul><li>- เข้ากลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>กำหนดประเด็นความรู้ ( Knowledge issues ) ที่ผู้เรียนควรค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม </li></ul>
 • 23. <ul><li>งานกลุ่ม </li></ul><ul><li>- เข้ากลุ่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>กำหนดประเด็นความรู้ ( Knowledge issues ) ที่ผู้เรียนควรค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม </li></ul>
 • 24. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ - กำหนดประเด็นความรู้ (knowledge issues ) หรือหัวข้อ ( Topics ) สำหรับให้ผู้เรียนควรค้นคว้าเพิ่มเติม
 • 25. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ - กำหนดประเด็นความรู้ (knowledge issues ) หรือหัวข้อ ( Topic ห ) สำหรับให้ผู้เรียนควรค้นคว้าเพิ่มเติม - รวบรวมหัวข้อทั้งหมด ส่งงานโรงเรียน ( งานวิชาการ ) เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นเล่ม
 • 26. Theory of Knowledge TOK เป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยเรื่องประเด็นความรู้ต่างๆ ( Knowledge Issues ) องค์ความรู้ ( Body of Knowledge ) และทฤษฎีความรู้ ( Theory ) ของสาระการเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมด ( Interdisciplinary ) ในเชิงบูรณการ
 • 27. ขอบข่ายของความรู้ Areas of Knowledge มุ่งพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ Critical Thinking วิถีของการรู้ Ways of Knowing เป็นวิชา สหวิทยาการ Interdisciplinary Course [email_address] How do we know? What do we ( claim to ) know?
 • 28. Theory of Knowledge Diagram ตัวผู้รู้ KNOWER(S ) [email_address]
 • 29. Theory of Knowledge : TOK วัตถุประสงค์ : 1. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้ (TOK is primarily concerned with problem of knowing )
 • 30. Theory of Knowledge : TOK 2. ให้ผู้เรียนได้พิสูจน์สมมติฐานความรู้ (Challenge the assumption of knowledge )
 • 31. Theory of Knowledge : TOK 3. ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของความรู้ที่ยอมรับกันอยู่ (examine the realibility of critical sources )
 • 32. Theory of Knowledge : TOK 4. ให้ผู้เรียนได้รู้จักรับรู้เชิงวัฒนธรรมและการใช้ความรู้สึก (consider different cultural and emotional perceptions )
 • 33. Theory of Knowledge : TOK 5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระหว่างชาติ (Foster international understanding)
 • 34. ผลการเรียนรู้ TOK : ผู้เรียน be able to สามารถ ... <ul><li>ระบุคุณค่าของการตัดสินและประเด็นความรู้ที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับท้องถิ่นและประเด็นที่เกี่ยวกับโลก </li></ul><ul><li>( Identify values underlying judgements and knowledge </li></ul><ul><li>claims pertinent to local and global issues. ) </li></ul>
 • 35. ผลการเรียนรู้ TOK : ผู้เรียน be able to สามารถ ... 7. แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว คำตัดสินและความเชื่อที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้ของ ตนเองและต่อผู้อื่น ( Demonstrate an understanding that personal views, judgments and beliefs may influence their knowledge claims and those of others.)
 • 36. ผลการเรียนรู้ TOK : ผู้เรียน be able to สามารถ ... <ul><li>ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดในการสื่อความคิดอย่างชัดเจน Use oral and written language to formulate and communicate ideas clearly. </li></ul>
 • 37. กระบวนการจัด TOK ( ทฤษฎีความรู้ ) โรงเรียนทำอะไร <ul><li>แต่งตั้งครูที่ปรึกษาสำหรับ TOK </li></ul><ul><li>มอบหมายให้ครูผู้สอนกำหนดประเด็นความรู้ ( Knowledge issues ) สำหรับการค้นคว้าให้ผู้เรียน </li></ul>- จัดทำเอกสาร รวบรวมหัวข้อเรื่องสาระ TOK จำแนกสำหรับแต่ละระดับชั้น ( ระดับชั้นประถมศึกษา ม . ต้น และ ม . ปลาย )
 • 38. ตัวอย่างหัวข้อ ( Topics) <ul><li>เปรียบเทียบบทบาทของการให้เหตุผล (reason ) และการจินตนาการ </li></ul><ul><li>( imagination ) ในสาระการเรียนรู้ 2 สาระเป็นอย่างน้อย </li></ul><ul><li>( Compare the roles played by reason and imagination in at least two Area of Knowledge ) </li></ul>
 • 39. เมื่อนักคณิตศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ พูดว่าพวกเขาได้อธิบายบางสิ่งบางอย่างไปแล้ว การพูดเช่นนี้ เขาเหล่านั้น ใช้คำว่า “ อธิบาย ” ในความหมายเดียวกันหรือไม่ ( When mathematicians, historians and scientists say that they have explained something, are they using the word “ explain ” in the same way ? )
 • 40. อภิปราย คำพูดของเฮ็นรี่ ปวงกาเร่ ( Henri Poincaré ) ที่ว่า วิทยาศาสตร์สร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกันกับบ้าน ที่สร้างด้วยอิฐ แต่การสะสมข้อเท็จจริงต่างๆไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ มากไปกว่าผนังอิฐของบ้าน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ ความรู้สาขาวิชาอื่นๆอย่างน้อยอีก 1 วิชา ( Science is built of facts the way a house is built of bricks but an accumulation of facts is no more science than a pile of Bricks is a house : ( Henri Poincaré ) Discuss in relation to Science and at least one other area of knowledge )
 • 41. <ul><li>วรรณคดีสามารถบอกความจริงได้ดีกว่าศาสตร์ </li></ul><ul><li>ด้านศิลปะ หรือสาขาวิชาอื่นๆหรือไม่ </li></ul><ul><li>( Can literature “ tell the truth” better than </li></ul><ul><li>Other Arts or Areas of Knowledge ? </li></ul>
 • 42. ในกรณีที่มีผู้กล่าวว่า ทั้งการจำแนกความรู้ออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ และการแบ่งผืนโลกออกเป็นประเทศต่างๆบนแผนที่เป็นสิ่งที่ ถูกสร้างขึ้น ในความคิดเห็นของท่าน มีความหมายว่าอย่างไร และอะไรคือธรรมชาติของเครื่องกั้น / พรมแดนระหว่างสาขา วิชาต่างๆ ( If someone claims that both the division of knowledge into disciplines and the division of the world into countries on a map are artificial, what does this mean ? What is the Nature of the boundaries between Areas of Knowledge, in your view. )
 • 43. <ul><li>ความรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร </li></ul><ul><li>( How is human knowledge figured ? ) </li></ul>
 • 44. <ul><li>อะไรคือความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง </li></ul><ul><li>คำอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ กับคำอธิบาย </li></ul><ul><li>เชิงวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>( What similaities and differences are there </li></ul><ul><li>between historical and scientific explanation ?) </li></ul>
 • 45. <ul><li>เครื่องจักรสามารถรับรู้ได้หรือไม่ ( Can a machine know ?) </li></ul><ul><li>เครื่องจักรสามารรับรู้ได้เช่นเดียวกับมนุษย์หรือไม่ </li></ul><ul><li>( Can a machine know as human knows ? ) </li></ul>
 • 46. เอกสารรวบรวมรายชื่อหัวข้อการค้นคว้า สาระเพิ่มเติม ทฤษฎีการเรียนรู้ ( Theory of Knowledge )
 • 47. นักเรียนทำอะไร <ul><li>เลือกหัวข้อเรื่อง เพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม </li></ul><ul><li>ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน </li></ul><ul><li>ปรึกษาครูที่ปรึกษา </li></ul><ul><li>รวบรวมความคิด ค้นคว้าหาความรู้ </li></ul><ul><li>แสดงความคิดเห็นของตนเอง </li></ul><ul><li>ลำดับความคิดของตนเอง </li></ul>- เขียนความเรียงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ตนเลือก
 • 48. <ul><li>การวัดและประเมินผล </li></ul><ul><li>เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ... </li></ul><ul><ul><li>การสอบข้อเขียน ( งานนิพนธ์ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การสอบปากเปล่า (Oral) </li></ul></ul>
 • 49. <ul><li>- CONTENT : Think : Knowledge issues </li></ul><ul><li>( เนื้อหา : คิด เกี่ยวกับประเด็นความรู้ ) </li></ul><ul><li>CREATIVITY : Think : Personal thought </li></ul><ul><li>( ความคิดสร้างสรรค์ : คิด ความคิดส่วนตัว ) </li></ul><ul><li>CRITICAL THINKING : Think : Arguments </li></ul><ul><li>( การคิดวิเคราะห์ : คิด : การโต้แย้งคัดค้านและสนับสนุน </li></ul><ul><li>CLARITY : Think : Well- Structured essay </li></ul><ul><li>( ความชัดเจน : คิด : การเรียบเรียงถูกต้อง </li></ul>
 • 50. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended – Essay)
 • 51. Extended essay การเขียนความเรียงขั้นสูง ( Extended Essay ) เป็นสาระการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการ โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง องค์ประกอบที่ใช้สำหรับการเขียนความเรียงขั้นสูง ( Extended Essay ) วิธีการเขียนชื่อเรื่อง ( Title ) การเขียนคำนำ ( Introduction ) การเขียนเนื้อเรื่อง ( Body Of Knowledge ) และ การเขียนบทสรุป ( Conclusion )
 • 52. Aims ของการเรียนรู้ EE : ผู้เรียน be able to <ul><li>Pursue independent research on a focus topic. </li></ul><ul><li>Develop research and communication skills. </li></ul><ul><li>Develop the skills of creative and critical thinking . </li></ul><ul><li>Engage in a systematic process of research appropriate </li></ul><ul><li>to the subject. </li></ul><ul><li>5. Experience the excitement of intellectual discovery. </li></ul>
 • 53. <ul><li>ครูสอนอะไร </li></ul><ul><li>วิธีการค้นคว้าหาความรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. กระบวนการวิจัยเบื้องต้น </li></ul><ul><li>กระบวนการเขียน ... สาระนิพนธ์ </li></ul><ul><li>(The Research and writing Process) </li></ul>
 • 54. Research ( การค้นคว้า ) Topic ชื่อเรื่อง Search for Sources ค้นหาแหล่งค้นคว้า Focus ร้อยรัดชื่อ / กระชับ Research Question เรียบเรียงชื่องานวิจัยค้นคว้า Preparatory Reading อ่านเพื่อเตรียมการ Working Outline กำหนดโครงร่าง Assemble Sources / Materials รวบรวมข้อมูล Recording info.& data บันทึกข้อมูล
 • 55. Writing ( การเขียน ) ( เขียนโครงร่าง ) Shaping the Outlines Basic Outline Skeleton Outline Supporting Details จัดทำฉบับร่าง ( เขียน / เรียบเรียงส่วนต่างๆ ) Rough Draft Title Page Abstract Contents Introduction Body/Methods/Results Conclusion Illustrations Appendix Documentation ( ทบทวนและตรวจสอบ ) Revising& Editing ( ตรวจทาน ) Proofreading ( จัดทำฉบับจริง ) Final Copy
 • 56. Writing ( การเขียน ) ( เขียนโครงร่าง ) Shaping the Outlines Basic Outline Skeleton Outline Supporting Details 1.
 • 57. Writing ( การเขียน ) จัดทำฉบับร่าง ( เขียน / เรียบเรียงส่วนต่างๆ ) - Rough Draft - Title Page - Abstract - Contents - Introduction - Body/Methods/Results - Conclusion - Illustrations - Appendix - Documentation
 • 58. Writing ( การเขียน ) ( ทบทวนและตรวจสอบ ) Revising& Editing
 • 59. Writing ( การเขียน ) ( อ่านตรวจทาน ) Proofreading ( จัดทำฉบับจริง ) Final Copy
 • 60. Writing ( การเขียน ) ( เขียนโครงร่าง ) Shaping the Outlines Basic Outline Skeleton Outline Supporting Details จัดทำฉบับร่าง ( เขียน / เรียบเรียงส่วนต่างๆ ) Rough Draft Title Page Abstract Contents Introduction Body/Methods/Results Conclusion Illustrations Appendix Documentation ( ทบทวนและตรวจสอบ ) Revising& Editing ( ตรวจทาน ) Proofreading ( จัดทำฉบับจริง ) Final Copy
 • 61. สำหรับสาระการเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended-Essay) ให้นักเรียนคิดและกำหนดหัวข้อเรื่องด้วยตนเอง
 • 62. เกณฑ์การประเมิน (Criteria)
 • 63. <ul><li>- CONTENT : Think : Knowledge issues </li></ul><ul><li>( เนื้อหา : คิด เกี่ยวกับประเด็นความรู้ ) </li></ul><ul><li>CREATIVITY : Think : Personal thought </li></ul><ul><li>( ความคิดสร้างสรรค์ : คิด ความคิดส่วนตัว ) </li></ul><ul><li>CRITICAL THINKING : Think : Arguments </li></ul><ul><li>( การคิดวิเคราะห์ : คิด : การโต้แย้งคัดค้านและสนับสนุน </li></ul><ul><li>CLARITY : Think : Well- Structured essay </li></ul><ul><li>( ความชัดเจน : คิด : การเรียบเรียงถูกต้อง </li></ul>
 • 64. <ul><li>รูปแบบ ( Form ) </li></ul><ul><li>Introduction : คำนำ </li></ul><ul><li>Paragraphs: เนื้อเรื่อง </li></ul><ul><li>Conclusion : สรุป </li></ul>
 • 65. - CONTENT : Think : Knowledge issues คิด : ประเด็นความรู้ ที่เป็นหลักวิชาการ
 • 66. <ul><li>Understanding knowledge issues </li></ul><ul><li>( ความเข้าใจประเด็นความรู้ ) </li></ul><ul><li>- Focus on knowledge issues ( ตรงประเด็น ) </li></ul><ul><li>Relevent Links and comparision ( ความเชื่อมโยงการเปรียบเทียบ ) </li></ul><ul><li>Sophisticated understanding ( ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ) </li></ul>
 • 67. CREATIVITY : Think : Personal thought ( ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่เป็นของตนเอง )
 • 68. <ul><li>มุมมองของผู้รู้ : Knower’s perspective </li></ul><ul><li>ความคิดที่เป็นอิสระของตนเอง : Independent thinking </li></ul><ul><li>ความตระหนักรู้ในเรื่องที่ศึกษา : Self-awareness </li></ul><ul><li>การสะท้อนความคิดในมุมมองต่างๆ : Different perspectives </li></ul><ul><li>การยกตัวอย่างประกอบ : Varied examples </li></ul>
 • 69. CRITICAL THINKING : Think : Arguments ( ความคิดเชิงวิเคราะห์ การให้เหตุผลโต้แย้งและสนับสนุน )
 • 70. Analysis of knowledge issues - Insight and depth - Main points justified - Arguments - Assumptions and implications
 • 71. CLARITY : Think : Well- Structured essay
 • 72. <ul><li>Organization of ideas : </li></ul><ul><li>- โครงสร้าง ( Well – Structures ) </li></ul><ul><li>การอธิบายความคิดหลัก ( Key concepts explained ) </li></ul><ul><li>ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ( Factual accuracy ) </li></ul><ul><li>การอ้างอิง ( References ) </li></ul>
 • 73. CAS : Creativity, Action, Service กิจกรรมสร้างสรรค์สู่การกระทำนำไปสู่บริการสังคม
 • 74. CAS ( Creativity , action , services ) เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สร้างสรรค์โครงงานและปฏิบัติจริง 3 กิจกรรม หลัก ๆ ที่ประกอบไปด้วย การสร้างสรรค์โครงงาน ( Creativity ) โดยใช้ความรู้จากสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงงานที่สร้างขึ้น ( Action ) และ เข้าร่วม กิจกรรรมโครงงานสาธารณะประโยชน์ ( Service )
 • 75. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have <ul><li>increased their awareness of their own strengths </li></ul><ul><li>and areas of growth. </li></ul>
 • 76. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 2. Undertaken new challenges.
 • 77. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 3. planned and initiated activities.
 • 78. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 4. Worked collaboratively with others.
 • 79. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have <ul><li>shown perseverance and commitment in their activitie s </li></ul>
 • 80. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 6. engaged with issues of global importance.
 • 81. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 7. considered the ethical implications of their actions.
 • 82. ผลการเรียนรู้ CAS : ผู้เรียน have 8. Developed new skills.
 • 83. Global Education การจัดการเรียนการสอนมี 8 เนื้อสาระ ได้แก่ - การเป็นพลเมืองโลก ( Global citizenship ) - การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ( Conflict resolution ) - ความเป็นธรรมทางสังคม ( Social Justice ) - ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ ( Value and perception )
 • 84. โลกศึกษาคืออะไร ? ปัจจุบันมีความเป็นอยู่ และมีปฏิสัมพันธ์กัน ในโลกยุคโลกาภิวัตน์มากขึ้น (Globalized world)
 • 85. <ul><li>การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ในการกำหนดทิศทาง หรือ พัฒนาหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบ </li></ul>
 • 86. Social justice ความเป็นธรรมในสังคม Diversity ความหลากหลาย Interdependence การพึ่งพาอาศัยกัน Sustainable Development การพัฒนาอย่างยั่งยืน Human Rights สิทธิมนุษยชน Conflict Resolution การแก้ปัญหาความขัดแย้ง Values &Perceptions ค่านิยม และการสัมผัสรับรู้ Global Citizenship ความเป็นพลเมืองโลก GLOBAL DIMENSION [email_address]
 • 87. ขอบข่ายเนื้อหาสาระโลกศึกษา โลกศึกษาเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) ไม่มุ่งเน้นการสอนเนื้อหาใหม่ ๆ แต่เน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดรวบยอดและเนื้อหาสาระ
 • 88. 1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโลกาภิวัตน์และการพัฒนาสังคมโลก
 • 89. 2. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ความรู้ความเข้าใจ ธรรมชาติของความขัดแย้ง มีขันติ อดทน อดกลั้นต่อความแตกต่างขัดแย้ง สามารถเจรจาต่อรอง เชื่อมประสาน เพื่อลด ปัญหาหรือคลายปมขัดแย้ง โดยปราศจาก การใช้ความรุนแรง
 • 90. <ul><li>ความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice) </li></ul><ul><li>ความสำนึกตระหนักในความสำคัญของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสร้าง ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม </li></ul>
 • 91. 4. ค่านิยมและการตระหนักรู้สภาพการณ์ การรู้จักประเมินสถานการณ์ ผลกระทบต่อประชาชน เจตคติและการสร้างคุณค่าให้กับมนุษยชน
 • 92. 5. การพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development ) มีความรู้ เข้าใจความจำเป็น ในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไม่ทำลายโลก รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร ตระหนักในประโยชน์และคุณค่าของแหล่งธรรมชาติ รับผิดชอบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
 • 93. 6. สิทธิมนุษยชน ( Human rights) ความเป็นมนุษยชาติ ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เศรษฐศาสตร์ ความยุติธรรมในสังคม การค้าที่เป็นธรรม ความเสมอภาคทางเพศ สันติภาพและความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมือง ความหลากหลาย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน สุขภาพอนามัยและความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 94. <ul><ul><li>การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนโลก </li></ul></ul>
 • 95. <ul><ul><li>การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนโลก </li></ul></ul>
 • 96. 8. ความหลากหลาย (Diversity) ความรู้ความเข้าใจการยอมรับและตระหนัก ในความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งความหลากหลาย ทางชีวภาพตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
 • 97. จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนวิธี Issues – Based Learning
 • 98. <ul><li>สาระเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>- General English </li></ul><ul><li>Basic English </li></ul><ul><li>English for Academic Purposes </li></ul><ul><li>English for Business </li></ul><ul><li>English for Further Studies </li></ul><ul><li>English for High School Preparation </li></ul><ul><li>English Plus Activities </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>
 • 99. <ul><li>สาระเพิ่มเติมภาษาต่างประเทศที่ 2 </li></ul><ul><li>- ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปญ </li></ul><ul><li>จีน ญี่ปุ่น เกาหลี </li></ul><ul><li>ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ( เวียดนาม ลาว พม่า </li></ul><ul><li>เขมร มาเลย์ / ยาวี ฯลฯ ) </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>

×