Buletini nr. 51_date_26.12.11 (1)

 • 4,553 views
Uploaded on

 

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,553
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KREU I PARE Buletini i Prokurimit Publik ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    1   
 • 2. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  ♦ Hyrje ------------------------------------------------------------------- Fq♦ Operatoret ekonomike te perjashtuar nga prokurimi publik ----------------- Fq♦ Operatoret ekonomike ne proces perjashtimi nga prokurimi publik ------- Fq♦ Njoftim i APP------------------------------------------------------- Fq♦Ndreqje gabimesh___________________________________Fq♦ Njoftime kontrate__________________________________Fq♦ Njoftime fituesi --------------------------------- Fq♦ Njoftime te Kontrates te Nenshkruar--------------------------------- Fq♦ Njoftime anullim tenderi ---------- ----------- --- Fq ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    2   
 • 3. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Buletini i Prokurimit Publik eshte botim i Agjencise se Prokurimit Publik, prane Keshillit te Ministrave.Ne buletin do te botohen njoftime qe kane lidhje me prokurimin publik, si dhe i gjithekuadri ligjor per prokurimin, vendimet e udhezimet ne zbatim te ligjit , deri tekdokumentet standarte qe kane dale dhe do te dalin lidhur me prokurimet, ne menyreqe kushdo, duke seleksionuar te gjithe numrat e njepasnjeshem te buletinit, te mundte kete ne dispozicion te gjithe kuadrin ligjor ne fuqi.Ne Buletin do te botohen Njoftimet e kontratave ne menyre te permbledhur, njoftimetper anullimin e procedurave te prokurimit, njoftimet e fituesve si dhe njoftimet perkontratat e lidhura.Gjithashtu ne Buletin do te publikohen te gjithe operatoret ekonomik te cilet jane teperjashtuar nga pjesemarja ne prokurimet publike. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    3   
 • 4. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   OPERATORET EKONOMIK TE PERJASHTUAR NGA PJESEMARRJA NE PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK“Vellezerit Kastrati” shpk, Kukes- perjashtohet per 3 ( tre) vjet(26.10.2009 – 26.10.2012) nga prokurimet publik“GERAND” SH.P.K, SHKODER - perjashtohet per 3 ( tre) vjet(09.11.2009 – 09.11.2012) nga prokurimet publike“DORGEN” SHPK TIRANE perjashtohet per 3 (tre) vjet(14.12.02009-13.12.2012) nga prokurimet publike“Bejleraj” SHPK perjashtohet per 3 (tre) vjet (15.12.2009-14.12.2012) nga prokurimet publike“ALBANA” sh.p.k Elbasan - perjashtohet per 2 (dy) vjet(23.07.2010 -23.07.2012) nga prokurimet publike“TEACHER & PUPILS” sh.p.k Lezhe - perjashtohet per 2 (dy) vjet(28.12.2010-28.12.2012) nga prokurimet publike“PROQUAL” SH.A Tirane (“QUALUB” SH.A) - perjashtohet per 1(nje) vit (17.05.2011 -17.05.2012) nga prokurimet publike“NELSA” sh.p.k Tirane - perjashtohet per 2 (dy) vjet (21.02.2011-21.02.2013) nga prokurimet publike “BËNJA” sh.p.k Kuçovë- perjashtohet per 3 (tre) vjet (17.01.2011-17.01.2014) nga prokurimet publike ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    4   
 • 5. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  “EUROIL” Sh.A Tiranë- perjashtohet per 3 (tre) vjet (28.01.2011-28.01.2014) nga prokurimet publike“ENERISA” Sh.P.K Fier - perjashtohet per 3 (tre) vjet (17.10.2011-17.10.2014) nga prokurimet publike“EURONDERTIM 2000” Sh.P.K Tiranë - perjashtohet per 3 (tre)vjet (03.11.2011-03.11.2014) nga prokurimet publike“KENNEDY” Sh.P.K Tiranë- perjashtohet per 3 (tre) vjet(03.11.2011-03.11.2014) nga prokurimet publike“ 4 X 4 ” Sh.P.K Korçë- perjashtohet per 3 (tre) vjet (30.11.2011-30.11.2014) nga prokurimet publike“ 2S GROUP ” Sh.P.K Korçë- perjashtohet per 1 (nje) vit(30.11.2011-30.11.2012) nga prokurimet publike“JOEL CONSTRUKSION” Sh.P.K Elbasan - perjashtohet per 1 (nje)vit (05.12.2011-05.12.2012) nga prokurimet publike“D.A.E. KONSTRUKSION” Sh.P.K Tiranë- perjashtohet per 3 (tre)vjet (15.12.2011-15.12.2014) nga prokurimet publike ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    5   
 • 6. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Ne zbatim te urdherit te Keshillit te Ministrave nr.201dt.16.12.2005 “Per nxitjen e ndergjegjesimit te publikut perpjesemarjen ne luften kunder korrupsionit” Agjencia e ProkurimitPublik fton:Te gjithe pjesemarresit ne procedurat e prokurimit si dhe publikune gjere, te japin ndihmesen e tyre ne identifikimin e shkeljeve teligjit si dhe te elementeve qe zhvillojne veprime korruptive.Ankimimet dhe denoncimet e bera nga ana e juaj do te sherbejne qearritjen me sukses te luftes kunder korrupsionit.Ankimet dhe denoncimet per veprime korruptive te behen nenumrin e telefonit:04/277510 04/277515Ne poste elektronike paraqitja e tyre te drejtohen ne kete adrese e-mail-it.antikorrupsion.app@yahoo.comAgjencia e Prokurimit Publik shpreh konsideraten dhe bindjen e sajne bashkepunimin dhe mirekuptimin tuaj. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    6   
 • 7. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NJ O F T I MAgjencia e Prokurimit Publik njofton te gjitha operatoret ekonomikedhe autoritetet kontraktore se referuar dispozitave te ligjitnr.10170, date 22.10.2009 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjinnr.9643, date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar”“, edrejta e shqyrtimit te ankesave te operatoreve ekonomike perprocedura te ndryshme prokurimi dhe vendimmarrjes lidhur me to itakon institucionit te Komisionit te Prokurimit Publik.Ne keto kushte, te gjithe operatoret ekonomike, qe kane pretendimeper procedura te ndryshme prokurimi duhet te paraqesin ankesat etyre prane Komisionit te Prokurimit Publik, konform parashikimevete dispozitave ligjore dhe nenligjore te prokurimit publik ne fuqi.Po keshtu, te gjitha autoritetet kontraktore duhet te paraqesininformacionet perkatese mbi ankesat per procedurat e prokurimit, tendermarra prej tyre, prane Komisionit te Prokurimit Publik, konformparashikimeve te dispozitave ligjore dhe nenligjore te prokurimitpublik ne fuqi.Komisioni i Prokurimit Publik eshte institucioni kompetent, i cili, kate drejten te marre vendime perfundimtare administrativisht mbicdo ankese, qe paraqitet per procedurat e prokurimit.Duke shpresuar se me kete njoftim u vijme ne ndihme operatoreveekonomike dhe autoriteteve kontraktore ne respektimin e afateveligjore ne shqyrtimin e ankesave dhe shmangien e vonesave neproçedurat e prokurimit,Ju falenderojme per mirkuptimin! ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    7   
 • 8. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE  Agjencia e Prokurimit Publik Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Keshilli i Ministrave,Tel & Fax: 042277510 U DH E Z I M Nr. 6, Date 03.11.2011Agjencia e Prokurimit Publik, mbeshtetur ne nenin 13/2/d te ligjit nr. 9643,date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar, udhezon te gjithaautoritetet kontraktore, qe zhvillojne procedura prokurim konform dispozitavete ketij ligji, se njoftimi i fituesit, i cili do te hidhet ne sistem per publikim neBuletinin e Njoftimeve Publike, duhet te jete sipas formatit te meposhtem: FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT[Data]Nga: (emri dhe adresa e autoritetit kontraktor)Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] ***Procedura e prokurimit: (objekti)Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]Fondi limit: __________________Burimi i financimit:Buxheti i shtetit Te ardhura Grante, donacione etjData e zhvillimit te procedures se prokurimit: ___________ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    8   
 • 9. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera ____________________________________ (me numra dhe fjale)2._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera ____________________________________ (me numra dhe fjale)Etj.___________________________________________________Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it2._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itPerkatesisht per arsyet e meposhtme:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa eofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshmeprej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra] është identifikuar si ofertae suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetitkontraktor dhe referenca e kontaktit] kopjen e nënshkruar të formularit tëkontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat etenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    9   
 • 10. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalëdhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publikenr.9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________Ankesa: ka ose jo______________(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ ***[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] DREJTOR Klodiana CANKJA ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    10   
 • 11. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE Agjencia e Prokurimit Publik Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Keshilli i Ministrave,Tel & Fax: 042277510 U DH E Z I M Nr.5 Nr.7477, Date 14.102011Agjencia e Prokurimit Publik, mbeshtetur ne nenin 13/2/d te ligjit nr. 9643,date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar, udhezon te gjithaautoritetet kontraktore, qe zhvillojne procedura prokurim konform dispozitavete ketij ligji, si me poshte:Duke filluar nga data 24.10.2011, njoftimi i fituesit, i cili do te hidhet nesistem per publikim ne Buletinin e Njoftimeve Publik, nga autoriteti kontraktor,konform nenit 58 te ligjit te prokurimit publik, duhet te jete sipas formularit tegjate, pjese e Dokumentave Standarte te Tenderit. Ne rast te kundert, njoftimi ifituesit nuk do te publikohet ne Buletinin e Njoftimeve Publike.Cdo udhezim tjeter, qe bie ndesh me kete udhezim shfuqizohet.Ky udhezim hyn ne fuqi menjehere. DREJTOR Klodiana CANKJA ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    11   
 • 12. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NJOFTIMNë përputhje me shkronjën ç, pika 3 të Kreut I „ Organizimi i prokurimitpublik“ të VKM nr.1, datë 10.1.2007 „Për miratimin e rregullave të prokurimitpublik“ me ndryshime, Agjencia e Prokurimit Publik njofton se: Në Buletinin e Njoftimeve Publike nuk do të botohet asnjë njoftim që lidhet me procedurat e prokurimit publik për mallrat, shërbimet apo punët me fondet e parashikuara në buxhetin e shtetit, për vitin 2011, tej datës 31 tetor 2011.Botimi i njoftimeve tej këtij afati do të bëhet me paraqitjen e vendimit tëveçantë të Këshillit të Ministrave.Për njoftimet që lidhen me procedurat e prokurimit publik për mallrat,shërbimet apo punët me fondet e vete autoriteteve kontraktore, botimi injoftimeve do të bëhet vetëm pas përcaktimit të burimit të financimit ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    12   
 • 13. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   TE DHENA PER KARBURANTET ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    13   
 • 14. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    14   
 • 15. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    15   
 • 16. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    16   
 • 17. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    17   
 • 18. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    18   
 • 19. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    19   
 • 20. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Periudha 12 -18 Dhjetor 2011Lloji i mallit cmimi leke/ liter pagese dogane leke/literBenzine pa plumb 76.0601069 67.414605Jet A1 347.4509804 97.08823529Nafte D 1 87.34428787 71.48039268Nafte D 2MazutShenim: Nuk ka patur import te Nafte D2 dhe mazut ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    20   
 • 21. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NDREQJE GABIMESH MINISTRIA E SHENDETËSISËMinistria e Shendetësisë në cilësinë e organit qëndror blerës, njofton se neBuletinin Nr.41 date 17.10.2011, ne njoftimin e kontrates se nenshkruar perprocedurën e prokurimit me objekt « Blerje materiale konsumi per Laboratorete Shendetit Publik» me fond limit ne total 18 225 000 Leke pa TVSH, janeshenuar gabim datat e lidhjes se kontratave nga autoritetet kontraktoreperfituese .Datat e lidhjes se kontratave te cilat ne buletinin e dates 17.10.2011 jane :1.DRSH Vlore date 05.11.20112.DRSH Shkoder date 05.11.20113.DSHP Lushnje date 05.11.20114.DSHP Kavaje date 05.11.20115. DRSH Berat date 05.11.20116.DRSH Elbasan date 05.11.20117.DRSH Fier date 05.11.20118.DRSH Gjirokaster date 05.11.20119.DRSH Korce date 05.11.201110.DRSH Diber date 07.11.201111. DRSH Durres date 05.11.2011KORRIGJOHEN si me poshte :1.DRSH Vlore date 05.10.20112.DRSH Shkoder date 05.10.20113.DSHP Lushnje date 05.10.20114.DSHP Kavaje date 05.10.20115. DRSH Berat date 05.10.20116.DRSH Elbasan date 05.10.20117.DRSH Fier date 05.10.20118.DRSH Gjirokaster date 05.10.20119.DRSH Korce date 05.10.201110.DRSH Diber date 07.10.201111. DRSH Durres date 05.10.2011 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    21   
 • 22. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NJOFTIM KONTRATE ME PROKURIM ELEKTRONIK PROCEDURE E KUFIZUAR PROCEDURA E HAPUR PUNE PUBLIKE DREJTORIA RAJONALE RRUGORE TIRANEAutoriteti kontraktor,adresa,nr.tel Drejtoria Rajonale Rrugore Tirane, tektreshi , Kamez , nr tel 042 - 356188.Lloji i procedures se prokurimit procedure e hapurObjekti i prokurimit L.T.M.+ furnizim -vendosje kabina elektrike, aksi rrugor,Perroi i Agait – Rrogozhine Lejuar me VKM Nr. 809, date 23.11.2011.Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) : 21.994.125 leke ( pa T.V.SH )Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:45 dite kalendarike.Data e zhvillimit te tenderit 20.01.2012, ora 10.00Vendi www.app.gov.al , Drejtoria Rajonale Rrugore Tirane , zyra e mbledhjeve.Afati i fundit per pranimin e dokumentave,data: 20.01.2012, ora 10.00 ,Vendi www.app.gov.al , Drejtoria Rajonale Rrugore Tirane, zyra e mbledhjeve. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    22   
 • 23. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË, SH.AAutoriteti kontraktor: Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Sh.a. me adresë rruga“5 Maji” Tiranë, me nr tel: 04 224 980/119Lloji i procedures së prokurimit: Procedurë e hapurObjekti i prokurimit: “Rikonstruksion I vënd burimeve “Shën-Mëri” dherrethimi I tyreFondi Limit: 16,737,932( gjashtëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë eshtatë mijë e nëntëqind e tridhjetë e dy ) lekë pa TVSH vene ne dispozicion ngate ardhurat e Shoqërisë.Afati për përfundimin e punimeve: 90 ditë nga nënshkrimi i kontratës.Data e zhvillimit të tenderit është:13/01/2012 ora 11:00në www.app.gov.alAfati i fundit për dorëzimin e ofertave është: Data 13/01/2012 ora 11:00në www.app.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    23   
 • 24. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   PROCEDURA E HAPUR MALLRA OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT SH.A.Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a.,Bulevardi “Gjergj Fishta” Tirane, Tel.: 042 239 204Lloji i procedures se prokurimit: Procedura e Hapur me mjete elektronikeObjekti i prokurimit Blerje bojra printerash, fotokopjesh dhe fakseshFondi limit 3’799’597 (tremilion shtateqindenentedhjetenentemije peseqindenentedhjeteshtate) Leke [ vene ne dispozicion nga “Te Ardhurat” e veteAutoritetit Kontraktor]Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:30 (tridhjete) dite nga hyrja ne fuqi e kontrates.Data e zhvillimit te tenderit Dt.16.01.2012, ora 10:00,Departamenti i Prokurimeve, OST sh.a., Bulevardi “Gjergj Fishta”, Tirane.Afati i fundit per pranimin e dokumentave Dt.16.01.2012, ora 10:00,Faqja zyrtare e website-it të Agjencise se Prokurimit Publik, www.app.gov.al ALBPETROL SH.A. PATOSAutoriteti Kontraktor Albpetrol sh.a. Patos.Lagja “ 29 Marsi” Patos, Tel3813662 dhe Fax 03814168, adrese E-mail qendra_albp@albpetrol.net.Lloji i procedures elektronike Procedure e hapurObjekt I prokurimit elektronik Blerje“Motora elektrik dhe aparat matesehodinamometer” sasia e motorave elektrik 21 (njezete e nje)cope dhe sasia eaparateve mates ehodinamometer 2 (dy)cope.Fondi limit i vene ne dispozicion nga te ardhurat e Albpetrol sh.a Patos:8 500 000 (tete milion e peseqind mije) Lek pa TVSH E ndar ne lote si meposhte:-Loti I: Blerje: Motora elektrik sasia:21 (njezete e nje)copeMe fond limit: 2 500 000 leke pa tvsh.-Loti II: Blerje: Aparat mates ehodinamometer sasia:2 (dy)copeMe fond limit: 6 000 000 leke pa tvsh ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    24   
 • 25. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/ kryerjen e sherbimit:90 diteData e Zhvillimit te tenderit 20.01.2012 ora 10.00Vendi Prokurim elektronik ne faqen e internetit te APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave eshte data 20.01.2012 ora 10.00Vendi: Prokurim elektronik ne faqen e internetit te APP www.app.gov.al KESH SH.A.KESH sh.a. me adresë Blloku Vasil Shanto, Tiranë Tel/ Fax +355 42 228 349P.O. Box 259/1 Tiranë, e-mail: mail@kesh.alLloji i procedurës: E hapur me mjete elektronike.Objekti: “Blerje karburanti për nevojat e KESH sh.a.Fondi limit 47,260,000 (dyzet e shtatë milionë e dyqind e gjashtëdhjetë mijë)lekë pa TVSH, vënë ne dispozicion nga vetë KESH sh.a., i ndarë në Lote. Loti i I BluDiesel 10 ppm 37,963,000 lekë pa TVSH Loti i II Benzinë Super pa plumb 7,988,000 lekë pa TVSH Loti i III Diesel per konsum kaldaje 1,309,000 lekë pa TVSHKontrata do te realizohet ne nje afat prej 12 muaj nga nënshkrimi i saj.Data e zhvillimit te tenderit eshte data 16/01/2012 Ora: 10:00Prokurim elektronik www.app.gov.alAfati i fundit për pranimin e dokumentave është data 16/01/2012 Ora: 10:00Prokurim elektronik www.app.gov.al UJËSJELLES KANALIZIME TIRANË,SH.AAutoriteti kontraktor: Ujësjelles Kanalizime Tiranë,Sh.a. me adresë rruga“5 Maji” Tiranë , me nr tel: 04 224 980/119Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapurObjekti i prokurimit: “Blerje karburant për nevoja të Shoqërisë” ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    25   
 • 26. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi Limit: 35,313,580 ( tridhjetë e pesë milion e treqind e trembëdhjetë mijëe pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH vene në dispozicion nga të ardhurat eShoqërisë.Afati për dorezimin e mallit: Sipas grafikut kohor të hartuar nga AutoritetiKontraktor.Data e zhvillimit të tenderit është: 11/01/2012 ora 1100në: www.app.gov.alAfati i fundit për dorëzimin e ofertave është: data 11/01/2012 ora 1100në: www.app.gov.al UNIVERSITETI I TIRANËSAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: UNIVERSITETI I TIRANËS, Sheshi “NënëTereza”, Tiranë, Tel: 04 22 58 446Lloji i procedures se prokurimit: Tender i Hapur.Objekti i prokurimit: “Blerje pajisje kompjuterike, elektronike & informacionipër Universitetin e Tiranës’Fondi limit: 26,833,333 (njëzet e gjashtë milion tetëqind tridhjetë e tre mijëtreqind tridhjetë e tre) lekë (pa TVSh) vënë në dispozicion nga të ardhurat eveta.Afati per përfundimin e kontratës: Brenda 60 ditëve nga data e nënshkrimit tëkontratës.Data e zhvillimit te tenderit: 11.01.2012, Ora: 11ºº,Vendi: Rektorati i UT-së, Prokurim elektronik në adresën e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave: 11.01.2012, Ora: 11ºº,Vendi: Rektorati i UT-së, Prokurim elektronik në adresën e APP www.app.gov.al UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANESAutoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel:Universiteti Politeknik i Tiranes,Rektorati, me adrese: Sheshi «Nene Tereza», Nr. 4, Tirane; Tel/Fax :227914;Lloji i procedures se prokurimit: Tender i Hapur” ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    26   
 • 27. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Objekti i prokurimit (i ndare sipas loteve):“Blerje Pajisje Laboratorike perFakultetin e Inxhinierise Matematike e Inxhinierise Fizike“Fondi limit (i ndare sipas loteve):8.200.000 (tete milion e dyqind mije) leke (paTVSH) vene ne dispozicion nga te Ardhurat e veta te Universitetit Politeknik teTiranes.Afati per mbarimin e punimeve/ per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:Afati i dorezimit te mallit eshte 60 dite nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit te tenderit:Data: 11/01/2012 Ora: 12:00Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave:Data: 11/01/2012 Ora: 12:00Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.al UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES, REKTORATIAutoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel:Universiteti Politeknik i Tiranes,Rektorati, me adrese: Sheshi «Nene Tereza», Nr. 4, Tirane; Tel/Fax :227914;Lloji i procedures se prokurimit: Tender i HapurObjekti i prokurimit (i ndare sipas loteve):“Blerje dhe Instalim Gjeneratori dheChillera per nevojat e UPTLoti i pare: Blerje dhe Instalim GjeneratoriLoti i dyte: Blerje dhe Instalim ChilleraFondi limit (i ndare sipas loteve) 12 261 600 (dymbedhjete milion e dyqind egjashtedhjete e nje mije e gjashteqind ) leke (pa TVSH) vene ne dispozicion ngate Ardhurat e veta te Universitetit Politeknik te Tiranes.Loti I: 4 100 000 (kater milion e njeqind mije ) leke (pa TVSH).Loti II: 8.161.600 (tete milion e njeqind e gjashtedhjete e nje mije e gjashteqind)leke (pa TVSH).Afati per mbarimin e punimeve/ per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:Afati i dorezimit te mallit eshte 45 dite nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit te tenderit:Data: 11/01/2012 Ora: 10:00Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave:Data: 11/01/2012 Ora: 10:00Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    27   
 • 28. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   SH.A.UJESJELLES KANALIZIME LEZHËAutoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Sh.a.Ujesjelles Kanalizime Lezhë , Adresa :Ish –Fabrika e Letrës Lezhe , Tel/fax 0215 23306Lloji i proçedures së prokurimit Tender I HapurObjekti i prokurimit Blerje Naftë D1(eurodiezel)Fondi limit nga te ardhurat e veta, ( nqs ka lote i ndarë sipas loteve):3.750.000 (tremilioneshtateqindepesedhjetemijë) lekë Pa TVSHAfati për dorëzimin e mallit: Duke filluar nga data e nënshkrimit te Kontratëse deri me 31.12.2012.Data e zhvillimit të tenderit: Data: 18.01.2012 , ora 10. 00 ,Vendi: Prokurim elektronik ne faqen zyrtare te web-it të APP-së,www.app.gov.al. Sh.A Ujësjellës – Kanalizime Lezhë - Sallën e mbledhjeve (katiII-te ).Afati i fundit për pranimin e dokumentave: Data : 18.01.2012, ora 10.00,Vendi: Prokurim elektronik ne faqen zyrtare te web-it të APP-së,www.app.gov.al. Sh.A Ujësjelles – Kanalizime Lezhë - Sallën e mbledhjeve(kati II-te ). ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    28   
 • 29. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  PROCEDURA E HAPUR SHERBIME SH.A UJESJELLES KANALIZIME QYTET SHKODERAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel : Sh.a Ujësjelles Kanalizime Qytet ShkodërL „3 Heronjte „ ; Rr„3 Heronjte „ tel. 033522400211.Lloji i proçedurës së prokurimit Proçedure e HapurObjekti i prokurimit SHERBIMI I RUAJTJES DHE SIGURISE FIZIKE per vitin2012.Fondi limit (Nga te ardhura te Shoqerise) 7 823 505(Shtatemilionteteqindnjezetetremije peseqindepese) Leke pa TVSH.Afati për mbarimin e punimeve /dorezimin e mallit / kryerjen e sherbimit: Per12 muaj nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit të tenderit : 17/01/2012 ora 10.00.Vendi : Prokurim elektronik www.app.gov.al, Sh.A Ujesjelles Kanalizime QytetShkoder, Zyra Juridike.Afati i fundit për pranimin e dokumentave : 17/01/2012, ora 10.00.Vendi : Prokurim elektronik www.app.gov.al. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    29   
 • 30. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   PROCEDURA KERKESE PER PROPOZIM PUNE PUBLIKE SHOQERIA “ELBER” SHPKAutoriteti kontraktor: SHOQERIA “ELBER” SHPK adresa: “Dyli Haxhire Myzyri”nr.tel: +355 54 240 755Lloji i proçedures se prokurimit KERKESE PER PROPOZIM.Objekti i prokurimit: Rikonstruksion i linjes se Kanalizimeve te Ujrave te Zeza,lagjia "N.SH.U" ElbasanFondi limit: 1.187.541 (nje milion e njeqind e tetedhjete e shtate mije epeseqind e dyzete e nje) leke pa tvsh.Burimi i financimit – te ardhurat e veta te shoqerise “ELBER” shpk (shoqeritregtare me kapital shteteror, institucion jo buxhetor).Afati per mbarimin e punimeve: 20 dite nga lidhja e kontrates.Data e zhvillimit te tenderit: data 05.01.2012, ora 12.00.Vendi: sistem elektronik me adrese: www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave: data 05.01.2012, ora 12.00.Vendi: sistem elektronik me adrese: www.app.gov.al SHOQERIA “ELBER” SHPKAutoriteti kontraktor: SHOQERIA “ELBER” SHPK. adresa: “Dyli HaxhireMyzyri”, nr.tel: +355 54 240 755Lloji i proçedures se prokurimit KERKESE PER PROPOZIM. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    30   
 • 31. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Objekti i prokurimit: “Instalimi i kolonave te jashtme te ujit te pijshem, nepallatet me kolone te brendshme te qytetit ElbasanFondi limit: 1.893.413 (nje milion e teteqind e nentedhjete e tre mije ekaterqind e trembedhjete) leke pa tvsh.Burimi i financimit – te ardhurat e veta te shoqerise “ELBER” shpk (shoqeritregtare me kapital shteteror, institucion jo buxhetor).Afati per mbarimin e punimeve: 90 dite nga lidhja e kontrates.Data e zhvillimit te tenderit: data 05.01.2012, ora 14.00.Vendi: sistem elektronik me adrese: www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave: data 05.01.2012, ora 14.00.Vendi: sistem elektronik me adrese: www.app.gov.al KOMUNA ALIKOAutoriteti kontraktor Komuna Aliko,Qarku Vlorë tel +355 8522 6901Lloji i procedures se prokurimit kërkesë për propozim.Objekti i prokurimit (Punë) Rikonstruksioni i Rrugës Qëndra e FshatitQenurjo-Shtëpia e K.Griburës” , Komuna Aliko”Fondit limit 3500000 ( tremilionepesëqintmijë ) lek lek pa t.v .sh. , (Financuarnga të ardhurat e Komunës).Afati per mbarimin e dorezimit të punimeve do të jetë 30 ditë duke filluar ngadata e lidhjes së kontrates.Data e zhvillimit te tenderit 28.12.2011.ora 13Vendi : Zyrat e Komunes Aliko kati i tretë.Afati i fundit per pranimin e dokumentave, data 28.12.2011.ora 13Vendi : Zyrat e Komunes ne Aliko me Prokurim elektronik në adresën e APPwww.app.gov.al KOMUNA ALIKOAutoriteti kontraktor Komuna Aliko,Qarku Vlorë.tel +355 8522 6901Lloji i procedures se prokurimit kërkesë për propozim. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    31   
 • 32. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Objekti i prokurimit Ndërtim ambulancë A2 në Fshatin Neohor , KomunaAliko”Fondit limit 833333 ( tetqintetridhjeteetrimijëetreqintetridhjetëetre ) lek pa t.v.sh. , (Financuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve).Afati per mbarimin e dorezimit të punimeve do të jetë 30 ditë duke filluar nganga lidhja e kontrates.Data e zhvillimit te tenderit 03.01.2012 ora 11Vendi : Zyrat e Komunes Aliko kati i tretë.Afati i fundit per pranimin e dokumentave data 03.01.2012 .ora 11Vendi : Zyrat e Komunes ne Aliko me Prokurim elektronik në adresën e APPwww.app.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    32   
 • 33. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   MALLRA UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANESAutoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel: Universiteti Politeknik i Tiranes, meadrese: Sheshi “Nene Tereza”, Nr.4, Tirane; Tel/Fax :2 22 79 14;Lloji i procedures se prokurimit “Kerkese per Propozim”Objekti i prokurimit (N.q.s ka lote i ndare sipas loteve): “Blerje paisjeshlaboratorike per Fakultetin e Inxhinierise Mekanike, Laboratori i Energjise”, indare ne Lote si me poshte:Loti I “Blerje Aparat per matjen dhe vleresimin e humbjeve fluidike ne sistemetme fluide”Loti II “Blerje Software DIESEL RK”Fondi limit (N.q.s ka lote i ndare sipas loteve):3 541 600 (tre milion e peseqind e dyzete e nje mije e gjashteqind) leke (paTVSH), i vene ne dispozicion nga te Ardhurat e veta te Universitetit Politeknik.1. Loti I Fondi limit prej 1.750.000 (nje milion e shtateqind e pesedhjete mije )leke (pa TVSH).2. Loti II Fondi limit prej 1.791.600 (nje milion e shteteqind e nentedhjete e njemije e gjashteqind) leke (pa TVSH).Afati per mbarimin e punimeve/ per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:Afati i dorezimit te mallit eshte 45 dite nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit te tenderit:Data: 06/01/2012 Ora: 11:30Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave Data: 06/01/2012 Ora: 11:30Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.al UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANESAutoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel:Universiteti Politeknik i Tiranes,Rektorati, me adrese: Sheshi «Nene Tereza», Nr. 4, Tirane; Tel/Fax :227914;Lloji i procedures se prokurimit “Kerkese per Propozim”Objekti i prokurimit (N.q.s ka lote i ndare sipas loteve)Blerje Printera dheFotokopje ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    33   
 • 34. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi limit (N.q.s ka lote i ndare sipas loteve):736.666 (shtateqind e tridhjete egjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte )leke (pa TVSH) vene nedispozicion nga te Ardhurat e veta te Universitetit Politeknik te Tiranes.Afati per mbarimin e punimeve/ per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:Afati i dorezimit te mallit eshte 30 dite nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit te tenderit:Data: 06/01/2012 Ora: 10:30Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave:Data: 06/01/2012 Ora: 10:30Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.al KOMUNA VERGO, DELVINEAutoritetit kontraktor, adresa, nr. tel :Komuna Vergo, Delvine,Nr.Tel:0693442884Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per propozim.Objekti i prokurimit: “Blerje karburanti”.Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) :1.666.666 leke (pa perfshire vlerene TVSH-se).Financuar nga fondet e KomunesAfati i mbarimit te punimeve/per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit: ngadata e lidhjes se kontrates deri me daten 31.12.2012.Data e zhvillimit te tenderit: 29 Dhjetor 2011, ora 12.00Vendi: Prokurim elektronik,adresa www.app.gov.al.Afati i fundit per pranimin e dokumentave, data: 29 Dhjetor 2011, ora 12.00Vendi: Prokurim elektronik,adresa www.app.gov.al. KOMUNA FARKEAutoriteti Kontraktor , adresa , Komuna Farke , Mjull-Bathore , Tirane Tel &Fax : 04354779 .Lloji I procedures se prokurimit: Kerkese per Propozim .Objekti I prokurimit (n.q.s. ka lote I ndare sipas loteve): "Blerje Automjetesh(1minibus + 1autoveture)" ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    34   
 • 35. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi Limit (n.q.s. ka lote I ndare sipas loteve): 5.000.000 Leke pa tvsh(pesemilion).Afati per dorezimin e mallit: brenda 5 diteve pas lidhjes se kontrates .Data e zhvillimit te tenderit 29/12/2011 Ora: 10:00,Vendi: www.app.gov.al per Komuna Farke, Zyra e prokurimeve .Afati I fundit per pranimin e dokumentave, 29/12/2011 Ora: 10:00,Vendi: www.app.gov.al per Komuna Farke, Zyra e prokurimeve . KOMUNA GOLEM, KAVAJEAutoriteti Kontaktore :Komuna Golem, Kavaje, tel.057863102 e-mail:juristi@komunagolem.gov.al www.komunagolem.gov.alProcedura e prokurimit: Kerkese per propozim .Objekti:Blerje cakulli per nevojat e komunes GolemFondi limit :1.666.666 leke (pa tvsh).Afati per dorezimin e mallit sipas kerkesave, te autoritetit kontraktor.Data e zhvillimit te tenderit eshte 30.12.2011,ora 12 00,ne Komunen Golem.Afati i fundit per pranimin e dokumentave eshte data 30.12.2011 ,ora 12.00app.gov.al. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    35   
 • 36. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   SHERBIME BASHKIA URA VAJGUROREAutoriteti Kontraktor ,adresa,nr tel : Bashkia Ura Vajgurore,nr tel+35536122468Lloji I Procedures se Prokurimit Kerkese per Propozim –SherbimeObjekti i Prokurimit “Sherbimi i pastrimit dhe te grumbullimit te mbeturinaveurbane per Bashkine Ura Vajgurore “dhe 2 fshatra Pashalli dhe KonizbalteFondi limit 7317726 ( shtate milion e treqind e shtatembedhjete mije eshtateqind e njezet e gjashte leke )leke pa tvshBurimi i Financimit: Nga te Ardhurat e Bashkise per vitin 2012Afati per kryerjen e punimeve : 5 vjet nga data lidhjes se kontratesData e zhvillimit te tenderit : 29/12/2011 ora 12:00ne adresen www.app.gov.alAfati I fundit I pranimit te ofertave 29/12//2011 ora 12:00ne adresen www.app.gov.al BASHKIA LUSHNJEAutoriteti kontraktor , adresa ,nr tel : Bashkia Lushnje , Lagjia » Kongresi« Lushnje Nr tel 0 35 221 39Lloji i Procedures se Prokurimit Kerkese per PropozimObjekti I prokurimit Ruajtja e tregut fruta perime sha Lushnje me roje civile(siperfaqes dhe objekteve brenda tregut,Bashkia Lushnje)Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve ): Fondi limit është 972 672 (nenteqind e e shatedhjete e dy mije e gjashteqind e shtadhejete e dy )lekë paT.V.SH, vënë në dispozicion nga te ardhurat e Tregut te shitjes me shumicefruta perime Lushnje sipas Vendimit te Keshillit Mbikqyres nr 15 date01.12.2011Afati per kryerjen e sherbimeve Nga data e lidhjes se kontrates deri nedt.31.12.2012. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    36   
 • 37. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Data e zhvillimit te tenderit ,ora , vendi Date 28/12/2011 Ora: 12:00Vendi: www.app.gov.al.Afati i fundit per pranimin e dokumentave date 28/12/2011 Ora: 12:00Vendi: www.app.gov.al. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    37   
 • 38. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   PROCEDURA SHERBIM KONSULENCE DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGORAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel; Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve teTransportit Rrugor, Rruga Irfan Tomini (Ish zyrat e OA-se) Tiranë, Fax: 04 247715.Lloji i procedures se prokurimit : Sherbim konsulenceObjekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve); “Studim projektimGodinë administrative, për DRSHTRR Berat, kapanon për kontrollin fizik dhetahografin“.Fondi limit ;1.049.666,6 (një milionë e dyzetë e nëntë mijë e gjashtëqind egjashtëdhjetë e gjashtë presje gjashtë) lekë (pa TVSH).Fondi limit është vënë në dispozicion nga të ardhurat e brendshme tëinstitucionit.Afati i kryerjes së sherbimit : 30 dite nga data e lidhjes së kontratësAfati për paraqitjen e kërkesës për shprehje interesi18.01.2012, ora 10.00,Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se ProkurimitPublik: https://www.app.gov.al dhe Drejtoria e Pergjithshme e Shërbimeve tëTransportit Rrugor.Afati i fundit për paraqitjen e dokumentave 18.01.2012, ora 10.00,Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik:https://www.app.gov.al dhe Drejtoria e Pergjithshme e Shërbimeve tëTransportit Rrugor. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    38   
 • 39. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   PROCEDURE NEGOCIM ME SHPALLJE NJOFTIMI I FITUESI ELKTRONIK KOMUNA BERXULL, TIRANE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: Komuna Berxull, TiranePër: Kronos Konstruksion shpk ***Procedura e prokurimit: Blerje inerteshPërshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje inertesh per riparimin e rrugeve teKomunes Berxull , 18883 m2Fondi limit: 3 833 249 (tre milion e teteqind e tridhjete e tre mije e dyqind edyzet e nente) lekeBurimi i financimit: Buxheti i shtetit _Te ardhura x Grante x, donacione etj_Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 30.11.2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[21.11.2011] [46]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese teofruara:1.Babasi 2 shpk me NIPT K04226216OVlera 2832450 lekepa TVSH (dy milion e teteqind e tridhjete e dy mije ekaterqind e pesedhjete leke pa TVSH)2.CO.BE.IN shpk me NIPT ________________________________ _____________Vlera 3682185 leka pa TVSH (tre milion e gjashteqind e tetedhjete e dy mije enjeqind e tetedhjete e pese leke pa TVSH)3.Kupa dhe Liqeni i VII me NIPT K51615512CVlera 2983514 leke pa TVSH (dy milion e nenteqind e teetdhjete e tre mije epeseqind e katermbedhjete leke pa TVSH4. Kronos Konstruksion shpk me NIPTk41416033PVlera 3680297 pa TVSH (tre milion e gjashteqind e tetedhjete mije e dyqind enentedhjete e shtate leke pa TVSH)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1._ Kupa dhe Liqeni i VII me NIPT ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    39   
 • 40. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  2._ Babasi 2 shpk me NIPTPerkatesisht per arsyet e meposhtme: - Kupa shpk dhe Liqeni i VII shpk per : a.Dokument ligjore jashte afatit ligjor vertetimi i permbarimit mban daten 04.08.2011. b.Mungojne deshmi per rezultatet e testimeve zyrtare qe te vertoje pajtueshmerine e produkteve me specifikimet teknike - Babasi 2 shpk per: Mungon nje nga dok. qe kerkojne kriteret e pergjithshme: vertetim qe ka shlyer detyrimet e sigurimeve shoqerore.__________________ ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KronosKonstruksion shpk , Tirane ] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshmeprej [3680297pa TVSH tre milion e gjashteqind e tetedhjete mije e dyqind enentedhjete e shtate leke pa TVSH) ] është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Komuna Berxull, Tirane] kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit tëkontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [3682185 leka pa TVSH (tre milion egjashteqind e tetedhjete e dy mije e njeqind e tetedhjete e pese leke pa TVSH) ],siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.12.2011Ankesa: ka ose jo_JO(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ BASHKIA POGRADEC FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData: 9/12/2011Nga: Bashkia Pogradec, bulevardi “Reshit Çollaku” Lagja nr. 2 PogradecPër: Elips 94 sh.p.k. Libonik, Korçe.Procedura e prokurimit: E HAPURPërshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje kuote uhqimore.Fondi limit: 2.921.879 (dy milion e nenteqind e njezet e nje mije e teteqinde shtatedhjete e nente) leke.Burimi i financimit: Nga te ardhurat e bashkise Pogradec ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    40   
 • 41. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 14.11.2011 ora 9.00Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[24.10.2011] [42]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara: 1. Elips 94 sh.p.k. Libonik, Korçe Me NIPT K33928041P Vlera 2.896.495 (dy million e teteqind e nentedhjete e gjashte mije e katerqind e nentedhjete e pese ) leke. 2. Aferdita Hoxhallari Maliq, Korçe Me NIPT K84407001M Vlera 3.324.200 (tre milion e treqind e njezet e kater mije e dyqind) leke. 3. GEA sh.p.k. Me NIPT K33931040W Vlera 2.906.285 (dy milion e nenteqind e gjashte mije e dyqind e tetedhjete e pese) leke.Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Aferdita Hoxhallari Maliq, Korçe Me NIPT K84407001MPer arsyen e meposhtme:Operatori ekonomik nuk ka plotesuar piken 4.6/3 (realizimi i xhiros mesatarevjetore te vitit te fundit eshte nen vleren e percaktuar).Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorinekonomik Elips 94 sh.p.k. Libonik, Korçe se oferta e paraqitur, me një vlerëtë përgjithshme prej 3.475.794 (tre milion e katerdind e shtatedhjete epese mije e shtateqind e nenetedhjete e kater) leke është identifikuar sioferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Pogradec, personi ikontaktit Vilma Lamo Drejtore e Drejtorise se Burimeve Njerezore dheLegjislacionit, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimittë kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 3.487.542 (tre milion katerqind etetedhjete e shtate mije e peseqind e dyzet e dy) leke, siç parashikohet nënenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 01.12.2011Ankesa: ka ose jo: JO nuk ka ankesa. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    41   
 • 42. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   BASHKIA KORCE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITDate 09.12.2011Nga: Bashkia Korce, rruga “28 Nentori”, 082 243353.Për: Shoqeria “Vashtmia” sh.p.k , adresa Vashtmi, Libonik, Korce. ***Procedura e prokurimit: Kerkese per propozimObjekti: “ Sistemim asfaltim rruge ne blloqet e pallateve ne lagjen nr 15”Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim sistemimindhe asfaltimin e rruges tek blloku i banimit ne lagjen 15, te qytetit teKorces.Fondi limit: 1.398.163 lekeBurimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise KorceData e zhvillimit te procedures se prokurimit: 30.11.2011.Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri] -Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. Shoqeria”Avdolli ” sh.p.k, NIPT K14721001P 1.397.154 (nje milion e treqind e nentedhjete e shtate mije e njeqind epesedhjete e kater) leke, pa tvsh2.Shoqeria “Vashtmia” sh.p.k ,NIPT J64103054Q 1.395.197(nje milion e treqind e nentedhjete e pese mije e njeqind enentedhjete e shtate) lek, pa tvsh ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine“Vashtmia” sh.p.k, me adrese Vashtmi, Libonik, Korce, se oferta eparaqitur me një vlerë të përgjithshme prej 1.395.197(nje million e treqinde nentedhjete e pese mije e njeqind e nentedhjete e shtate) lek, pa tvshështë identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Korce kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siçparashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita emarrjes së këtij njoftimi. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    42   
 • 43. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj , dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e te cilit eshtedorezuar me nje vlere te pergjithshme prej 1.397.154 (nje milion e treqind enentedhjete e shtate mije e njeqind e pesedhjete e kater)leke, siçparashikohet në nenin 58 të ligjit Nr 9643 date 20.11.2006 „Per prokuriminpublik“.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 01.12.2011Ankesa: Nuk ka BASHKIA SARANDE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: [Bashkia Sarande]Për: [“NEAL-86” SH. P. K, VLORE, SARANDE, LAGJA NR.4]Procedura e prokurimit: KERKESE PER PROPOZIM.Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]Sistemime Asfaltime Lagja 4 – Limjon.Fondi limit: 2 018 333 (dy milion tetemedhjete mije e treqind e tridhjete e tre)leke pa T.V.SH.Burimi i financimit : Te ardhurat e Bashkise Sarande.Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[14.11.2011] Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertuesme vlerat perkatese te ofruara:1. “B-93” SH. P. K NIPTI J 62903508 RVlera (me numra dhe fjale) 1 751 000 (nje milion shtateqind e pesedhjete e njemije (pa T.V.Sh)2. “TEA-D” SH. P. K NIPTI K 32522629 LVlera (me numra dhe fjale) 1 943 750 (nje milion nenteqind e dyzete e tre mije eshtateqind e pesedhjete )Leke (pa T.V.Sh)3.“NEAL-86” SH. P. K NIPTI K 04814851 TVlera (me numra dhe fjale) 1 995 310 (nje milion nenteqind e nentedhjete e pesemije e treqind e dhjete)Leke (pa T.V.Sh)4.“FLONDI-KONSTRUKSION” SH. P. K NIPTI J 74818819 MVlera (me numra dhe fjale) 1 999 650 (nje milion nenteqind e nentedhjete enente mije e gjashteqind e pesedhjete)Leke (pa T.V.Sh)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Jane skualifikuar ofertuesit.Perkatesisht per arsyet e meposhtme:1. “B-93”sh.p.k Mungon Ekstrati Historik dhe Tregtar i shoqerise. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    43   
 • 44. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik    2.”TEA-D”sh.p.k Mungon vertetimi i tatimeve per Vitin 2010 per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe numri mesatar i punetoreve per 2010 nuk eshte sa kerkohet tek dokumentat standarte . *** Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“NEAL-86” SH. P. K, VLORE, SARANDE, LAGJA NR.4] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1 995 310 (nje milion nenteqind e nentedhjete e pese mije e treqind e dhjete)Leke (pa T.V.Sh)] është identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Sarande, Rruga Abedin Dino, lagjia nr 2, ] kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar, oferta e te cilit eshte dorezuar ne nje vlere te pergjitshme prej Vlera (me numra dhe fjale1 999 650 (nje milion nenteqind e nentedhjete e nente mije e gjashteqind e pesedhjete)Leke (pa T.V.Sh), siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date 20.11.2006. Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.12.2011. Ankesa: ka ose jo Jo nu k ka ankese (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _______. BASHKISE SHKODER FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT Ref. 2141-001 Data 09.12.2011. Për: BO”NNZKShkodra&Karl Gega Konstruksion”sh.p.k,perfaqesuar me prokure nga operatori ekonomik “NNZKShkodra” shpk.Adresa:L.Vojo Kushi-Shkoder, NIPT-i J66915047G.-Procedura e prokurimit:Procedure e hapur si procedura me e perzgjedhurdhe transparente.-Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion rruga sheh Qazim Hoxhajdhe rruga Andon Ballaci”-Fondi limit:3 855 067 leke pa TVSH.-Burimi i financimit: Buxheti i bashkise Shkoder viti 2011,sipas VKB nr.24dt.10.10.2011”Rialokim fondi per disa objekte”-Afati i perfundimit te projektit: (25 dite kalendarike).-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike nr.44 date07.11.2011 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al     44   
 • 45. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara: 1.Operatori ekonomik“Rroku Guest“sh.p.k,perfaqesuar me administrator z.Rrok Gega me NIPT-i K87921701H. Vlera 2 646 900 leke pa tvsh (dy miljon gjashteqinddyzetekatermije nenteqindleke). 2.BO“NNZKShkodra&Karl Gega Konstruksion”sh.p.k. perfaqesuar me prokure nga operatori ekonomik „NNZKshkodra“shpk nga administrator z.Zyber Kraja me NIPT-i J66915047G. Vlera 3 678 810 leke pa tvsh (tremilion gjashteqindshtatedhjeteetetemijeteteqinddhjete leke) 3.Operatori ekonomik“Kadia”sh.p.k.perfaqesuar nga administratori z.Rebani Kadia me NIPT-i J66703117R. Vlera 3 711 810 leke pa tvsh (tremilion shtateqindenjembedhjeteenjemije teteqindedhjete leke) 4.BO“BMKonstruksion&K.A.N”sh.p.k.perfaqesuar me prokure nga operatori ekonomik „BMKonstruksion“shpk nga administratori z.Mark Gjeka me NIPT-i J66703048R. Vlera 3 722 160 leke pa tvsh (tremilion shtateqindnjezetedymije njeqindgjashtedhjete leke) 5.Operatori ekonomik“Drini A”sh.p.k.perfaqesuar nga administratori z.Vehbi Kraja me NIPT-i J76705048F. Vlera 3 782 900 leke pa tvsh (tremilion shtateqindtetedhjeteedymije neneteqind leke) 6.Operatori ekonomik“AlbKonstruksion”sh.p.k.perfaqesuar nga administratori z.Engjell Radohima me NIPT-i J76705049N.. Vlera 3 834 650 leke pa tvsh (tremilion teteqindtridhjeteekatermije gjashteqindpesedhjete leke) Ka ofertues te skualifikuar. 1-operator ekonomik “Rroku Guest”shpk oferta juaj skualifikohet si me poshte: -Me vertetimin nr.13582 prot. dt.14.11.2011 nga drejtoria rajonale e tatimeve Shkoder,ju keni paraqitur deklarimin e xhiros per vitet(2009-2010- 2011),mungon deklarimi i xhiros per vitin 2008 e cila bie ndesh nga AK ne DST III.1.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar. -Ju nuk keni paraqitur grafikun e punimeve,sipas kerkesave te AK-se. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: BO”NNZKShkodra&Karl Gega Konstruksion”sh.p.k perfaqesuar me prokure nga operatori ekonomik “NNZKShkodra”shpk me administrator z.Zyber Kraja, se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 3 678 810 leke pa tvsh ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al     45   
 • 46. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  (tremiliongjashteqindshtatedhjeteetetemijeteteqindedhjeteleke) është identifikuarsi oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Shkoder (Drejtoriseprokurimeve Publike), kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe tësigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej (tremiljon shtateqindnjemebedhjeteenje mije teteqindedhjete leke) (3 711 810 )leke pa tvsh), siç parashikohet nënenin 49 të ligjit për prokurimet publike 20.11.2007 numri: 9643.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 02.12.2011.Ankesa: ka ose jo.Nuk ka.(nëse ka) kane marrë përgjigje në date. UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESITPër: Shoqërinë “BEAN” sh.p.kProcedura e prokurimit: “Rikonstruksion i rrjetit te kanalizimeve ne rr.Don Bosko ( Prane Kryqit te Kuq Shqiptar)”Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i rrjetit te kanalizimevene rr. Don Bosko”Publikime të mëparshme JONjoftojme se, kanë qënë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vleratpërkatëse të ofruara:1. “MURATI” sh.p.k & “ ERGI” Vlera 4,493,341 ( kater milion e katerqind e nentedhjete e tre mije e treqind e dyzet e nje) leke pa TVSH2. “SHENDELLI” Nuk ka paraqitur oferte3. “BE-IS”sh.p.k Vlera 4,467,981( kater milion e katerqind e gjashtedhjete e shtate mije e nenteqind e tetedhjete e nje) leke pa TVSH4. ”BEAN” Vlera 3,660,426 ( tre milion e gjashteqind e gjashtedhjete mije e katerqind e njezet e gjashte)leke pa TVSH ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    46   
 • 47. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  5. “ HARMONIA” Vlera 3,728,745 (tre milion e shtateqind e njezet e tete mije e shtateqind e dyzet e pese) leke pa TVSH6. “HASTOCI” Vlera 4,433,772 (kater milion e katerqind e tridhjete e tre mije shtateqind e shtatedhjete e dy) leke pa TVSH7. “KOMBEAS” & “XHAST” Vlera 4,890,480 ( kater milion e teteqind e nentedhjete mije e katerqind e tetedhjete) leke pa TVSH8. “KUPA”& “LIQENI VII” Vlera 3,715,462.8( tre milion e shtateqeind e pesembedhjete mije e katerqind e gjashtedhjete e dy pike tete) leke pa TVSH9. “MURATI BA” & “ELKA” Vlera 4,697,553 ( kater milion e gjashteqind e nentedhjete e shtate mije e peseqind e pesedhjete e tre) leke pa TVSH10. “PARLLAKU” Vlera 5,227,005( pese milion e dyqind e njezet e shtate mije e pese) leke pa TVSH11. “SENKA/L” Vlera 4,806,518 kater milion e teteqind e gjashte mije e peseqind e tetembedhjete) leke pa TVSH12. “ SINDER AB”&”CAUSHI” Vlera 4,503,954 ( kater milion e peseqind e tre mije e nenteqind e pesedhjete e kater) leke pa TVSH13. “ STERKAJ” Vlera 5,074,482 ( pese milion e shtatedhjete e kater mije e katerqind e tetedhjete e dy) leke pa TVSHJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1.Shoqeria “ HASTOÇi”Per arsyet e meposhtme:a. Mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentet e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta. Nuk permbush kriteret per kapacitet ligjor pasi nuk eshte i licensuar per piken NP-7C sic kerkohet ne dokumentat e tenderit.2.Shoqeria “ BE-IS”sh.p.kPer arsyet e meposhtme: ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    47   
 • 48. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   a. Ka mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/ Kualifikimit, nuk permbush kerkesat per kapacitetin ligjor. Operatori ekonomik “ BE-IS” ka apraqitur kontrate pune me ing. Hidroteknik Hajredin Murgu nderkohe qe kontrate me te njejtin ing. Ka paraqitur dhe operatori ekonomik Murati. Ne keto kushte “BE-IS” dhe “MURATI” kane marre pjese ne ofertat e njeri tjetrit per te plotesuar kapacitetin teknik. Bazuar ne VKM nr. 1, date 10.01.2007 “ Per miratimin e rregullave te prokurimit, kreu V, pika 4, paragrafi b1 ku shprehimisht percaktohet se: “Asnje ofertues nuk mund te marre pjese ne oferten e dikujt tjeter per te njejten kontrate, ne cfaredo kapaciteti. Pjesemarrja nga nje ofertues ne me shume se nje oferte, tek e tek ose nje ofertues tjeter, do te rezultoje ne perjashtim nga procesi it e gjitha ofertave, ne te cilat eshte perfshire ofertuesi. Komisioni vendos ti perjashtoje nga procesi te dyja ofertat”3.Shoqeria “ MURATI”& “ ERGI”Per arsyet e meposhtme:a. Mangesi ne preventive pasi mungojne disa prej zerave qe jane parashikuarne preventivin e publikuar nga AK. Per kete arsye kominisioni vendosi te moskualifikoje shoqerine.b. Operatori ekonomik “ MURATI” ka apraqitur kontrate pune me ing. Hidroteknik Hajredin Murgu nderkohe qe kontrate me te njejtin ing. Ka paraqitur dhe operatori ekonomik “BE-IS”. Ne keto kushte “BE-IS” dhe “MURATI” kane marre pjese ne ofertat e njeri tjetrit per te plotesuar kapacitetin teknik. Bazuar ne VKM nr. 1, date 10.01.2007 “ Per miratimin e rregullave te prokurimit, kreu V, pika 4, paragrafi b1 ku shprehimisht percaktohet se: “Asnje ofertues nuk mund te marre pjese ne oferten e dikujt tjeter per te njejten kontrate, ne cfaredo kapaciteti. Pjesemarrja nga nje ofertues ne me shume se nje oferte, tek e tek ose nje ofertues tjeter, do te rezultoje ne perjashtim nga procesi it e gjitha ofertave, ne te cilat eshte perfshire ofertuesi. Komisioni vendos ti perjashtoje nga procesi te dyja ofertat”c. Operatori ekonomik Murati nuk eshte i licensuar per kategorine NS- 8A sic kerkohet ne dokumentat e tenderit.d. Operatori ekonomik “ERGI” ka paraqitur kontrate pune me ing. E ndertimit te ciles i ka kaluar afati.e. Zerat e preventivit nuk jane paraqitur sipas modifikimit te bere nga Autoriteti Kontraktor. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    48   
 • 49. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  4.Shoqeria “ SINDER AB” & “ CAUSHI”Per arsyet e meposhtme:Ka mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit neperputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/Kualifikimit. Dhe nuk permbushkerkesat per kapacitet ligjor, ekonomik, financiar dhe ate teknik. a. Operatori ekonomik “CAUSHI” nuk eshte i lecensuar per kategorine NS- 8A b. Operatori ekonomik “SINDER AB” nuk ka paraqitur kontrata te ngjashme sic percaktohet ne dokumentat e tenderit dhe ne VKM nr.1 date 10.01.2007, kreu VII, pika 2, shkronja c, paragrafi i dyte qe i referohet kushtit te pare, i percaktuar ne paragrafin e shtate, te shkronjes a, “Kontrate per pune, te pikes 3, Informacione te vecanta, te Kreut III “ Dokumentat e tenderit”. c. Zerat e preventivit nuk jane paraqitur sipas modifikimit te bere nga Autoritet Kontraktor1.Shoqeria “ MURATI BA” & “ ELKA”Per arsyet e meposhtme: a. Mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentet e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/Kualifikimit. Nuk permbush kerkesat per kapacitet ligjor, ekonomik e financiar dhe ate teknik. Operatoret ekonomike “MURATI BA” dhe ELKA nuk e kane specifikuar bashkimin e operatoreve ne dokumentin e sigurimit te ofertes sic parashikohet ne VKM nr.1 date 10.01.2007, Kreu VII, pika 2: “ Para dorëzimit të ofertës, grupi duhet të krijohet zyrtarisht, me njëmarrëveshje t noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja epjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do tëkryejë secili nga anëtarët e këtij grupi. Pas krijimit të Bashkimit të OperatorëveEkonomikë, anëtarët e grupit lidhjen e kontratës, në rast se shpallet fitues. Kjomarrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimetdhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi.Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, duke specifikuarpjesëmarrjen në autoritetin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë” b.Bashkimi I operatoreve nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes. d. Bilanci I vitit 2009 I operatorit ekonomik “MURATI BA” rezulton me humbje. e. Bilancet e viteve 2008,2009,2010 te operatorit ekonomik “ELKA” rezultojne me humbje. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    49   
 • 50. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  2.Shoqeria “ STERKAJ”Per arsyet e meposhtme: a. Ka mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/ Kualifikimit , permbush kerkesat per kapacitetin ligjor dhe teknik por jo ato per kapacitet ekonomik dhe financiar . Bilancet e viteve 2008, 2009,2010 nuk jane te konfirmuara nga dega e Tatimeve perkatese sic kerkohet ne dokumentat e tenderit.1.Shoqeria “ SHENDELLI”Per arsyet e meposhtme: a. Mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentet e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/Kualifikimit. Nuk permbush kerkesat per kapacitetin ligjor, ekonomik , financiar dhe ate teknik. Nuk ka paraqitur oferte dhe anje dokument pervec nje vertetimi leshuar nga Sigurimet shoqerore. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë “BEAN”sh.p.k se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3,660,426 (tre milion e gjashteqind e gjashtedhjete mije e katerqind e njezet egjashte) leke pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 1. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 Maji” Tirane , me nr tel: 04 224 980/119, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 4,806,518( kater milion eteteqind e gjashte mije e peseqind e tetembedhjete) lekë pa TVSH, siçparashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02/12/2011Ankesa: JOBurimi i financimit: Te ardhurat e Sh.a, Ujesjelles Kanalizime Tirane. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    50   
 • 51. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KOMUNA QENDER MALLAKASTER FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData 09/12/2011Për: Operatorin ekonomik „BEQIRI“ Shpk me adresë Ballsh.Procedura e prokurimit: Kërkesë për PropozimPërshkrim i shkurtër i kontratës: “Gërmime dheu trase në rrugët e fshatitLavdan”Fondi limit : 2 513 286 lekë pa TVSHBurimi financimit : Nga të ardhurat e KomunësPublikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:- Operatori ekonomik “BEQIRI” Shpk Ballsh – NIPT - J98624801V -mevleren prej : 2463 660(dy milion katërqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind egjashtëdhjetë ) leke paTVSH- Operatori ekonomik “B - 93” Shpk Ballsh – NIPT- J62903508R - mevleren prej : 2 494452(dy milion katërqind e nëntëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë edy) leke pa TVSH- Operatori ekonomik “SARDO” shpk - NIPT - K13120402W - me vlerenprej 2 503022(dy milion pesëqind e tre mijë e gjashtëqind e njëzetë e gjashtë) leke paTVSH.***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorinekonomik „BEQIRI“ Shpk me adresë Ballsh se oferta e paraqitur, me njëvlerë të përgjithshme prej 2 463 660(dy milion katërqind e gjashtëdhjetë etre mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) është identifikuar si oferta esuksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë KOMUNA QENDERMALLAKASTER kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe tësigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 dhe kontrata do ti akordohet ofertuesitvijues në klasifikim . ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    51   
 • 52. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01/12/2011Ankesa: Nuk ka KOMUNA PERONDI KUCOVE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITDATA 09.12.2011Nga: KOMUNA PERONDI KUCOVEPër: MUSTAFAJ/B SHPKProcedura e prokurimit: PROCEDURE E HAPUR NE MENYRE ELEKTRONIKEPërshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksioni I rruges “Tapi-Qender” .Kjo kontrate do te realizohet ne nje periudhe 4(kater) mujoreFondi limit: 32.018.109 (tridhjet e dy miljon e tetembedhjetmije e njeqinde nent)lek pa TVShBurimi i financimit: Me Fonde te vena ne dispozicion nga Fondi I Zhvillimitte Rajoneve per vitin 2011Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 15.11.2011 ora 1000Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[24.10.2011 NR 42]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1.MUSTAFAJ/B me NIPT K13001013HVlera 19.437.740(nentmbedhjetmiljone katerqind e tridhjet e shtatmije eshtatqind e dyzet)2.Edonil konstruksion shpk NIPT K11519006KVlera 20.001.240 (njezetmiljon e njemije e dyqind e dyzet)lek pa TVSH3.Salillari shpk Me NIPT J62903125GVlera 31.708.037(tridhjet e njemiljon e shtatqind e tetemije e treidhjet eshtat)pa TVSH4.Fusha shpk me NIPT J61922018SVlera 31.914.026 (tridhjet e nje miljon e nentqind e katermbedhjet mije enjezet e gjashte)Pa TVSh ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    52   
 • 53. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  5. Gener 2 shpk Me NIPT K58615301MVlera 31.941.557( tridhjete nje miljon e nentqind e dyzet e njeije epeseqind e pesedhjet e shtat)Pa TVSH6.B-93 Me NIPT K68121808WVlera 31.982.675(tridhjet e nje miljon e nentqind e tetedhjet e dymije egjashteqind e shtatdhjet e pese) pa TVSH ***Nuk ka ofertues te skualifikuar, jane kualifikuar te gjahste ofertuesitpjesemarres ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatoriekonomik MUSTAFAJ/B me adrese Ura Vajgurore BERAT se oferta eparaqitur, me një vlerë të përgjithshme 19.437.740 (nentmbedhjetmiljon ekaterqind e tridhjet e shtatmije e shtatqind e dyzet)lek Pa TVSh ështëidentifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë KOMUNES PERONDI QARKUBERAT kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit tëkontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 20.001.240 (njezetmiljon e njemije edyqind e dyzet)lek pa TVSH siç parashikohet në nenin 58 të ligjit përprokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.12.2011Ankesa: ka(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 07.12.2011 BASHKIA POGRADEC FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData: 1/12/2011Nga: Bashkia Pogradec, bulevardi “Reshit Çollaku” Lagja nr. 2 PogradecPër: Shkelqim Ago sh.p.k. PogradecProcedura e prokurimit: E HAPUR ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    53   
 • 54. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mirembajtje e varrezave publike te qytetitPogradec (sherbimi funeral)Fondi limit: 1.000.980 (njemilion e nenteqind e tetedhjete leke)Burimi i financimit: Nga te ardhurat e bashkise PogradecData e zhvillimit te procedures se prokurimit: 10.10.2011 ora 9.00Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[19.09.2011] [37]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara: 1. Shkelqim Ago Pogradec. Me NIPT K33710641B Vlera 570.706 (peseqind e shtatedhjete mije e shtate qind e gjashte) leke. 2. Jorgo Tole Pogradec. Me NIPT K33709691I Vlera 800.000 (teteqind mije) leke. 3. Infinit Pogradec. Me NIPT J74304623M Vlera 666.173 (gjashte qind e gjashte dhjete e gjashte mije e njeqind e shtatedhjete e tre) leke. 4. Du&Co Laç. Me NIPT K38207309W Vlera 924.360 (nenteqind e njezet e kater mije e treqind e gjashte dhjete) leke. 5. I3F1 Pogradec Me NIPT K64521601E Vlera 548.113 (pese qind e dyzet e tete mije e njeqind e trembedhjete) leke.Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Jorgo Tole Pogradec. Me NIPT K33709691I2. Infinit Pogradec. Me NIPT J74304623M3. I3F1 Pogradec. Me NIPT K64521601EPerkatesisht per arsyet e meposhtme: 1. Operatori ekonomik Jorgo Tole nuk ka plotesuar: • Piken 2/a te kritereve te vecanta te kualifikimit (sherbime te meparshme te ngjashme te realizuara gjate tre viteve te fundit). • Piken 4.6/4 (realizimi i xhiros mesatare vjetore te vitit te fundit). 2. Operatori ekonomik Infinit nuk ka plotesuar: • Pike 3 e kritereve te pergjithshme te kualifikimit, sepse dokumentacioni i paraqitur ka afatin e vlefshmerise se tyre. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    54   
 • 55. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   •Piken 2/a te kritereve te vecanta te kualifikimit (sherbime te meparshme te ngjashme te realizuara gjate tre viteve te fundit). • Piken 4.6/1 ne lidhje me paraqitjen e NIPT-it + Certifikate e Regjistrimit ne organin tatimor (Kartoni Jeshil). 3. Operatori ekonomik I3F1 nuk ka plotesuar: • Piken 4.6/1 ne lidhje me paraqitjen e NIPT-it + Certifikate e Regjistrimit ne organin tatimor (Kartoni Jeshil). • Piken 2/a te kritereve te vecanta te kualifikimit (sherbime te meparshme te ngjashme te realizuara gjate tre viteve te fundit). • Piken 4.6/2 ne lidhje me vertetimin per shlyerjen e taksave vendore (eshte pa vule).Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorinekonomik Shkelqim Ago sh.p.k. Pogradec se oferta e paraqitur, me një vlerëtë përgjithshme prej 684.847 (gjashteqind e tetedhjete e katermije eteteqind e dyzet e shtate.) leke është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Pogradec, personi ikontaktit Vilma Lamo Drejtore e Drejtorise se Burimeve Njerezore dheLegjislacionit, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimittë kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi Ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 1.109.232[nje million e njeqind enentemije e dyqind e tridhjete e dy )leke dhe shifra], siç parashikohet nënenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 20.10.2011Ankesa: ka ose jo PO nga operatoret ekonomike “TOLE” shpk dhe “I3F1”shpk ne daten 25.10.2011.(nëse ka) kane marrë përgjigje në datë 28.10.2011.Ne daten 8.11.2011 ka ardhur shkresa nr. 950 /1prot date 07.11.2011,nga Komisioni I prokurimit Publik Tirane per pezullim procedure pershkak te ankimimit nga operatori ekonomik ” Jorgo Tole” sh p kMbas informacionit te derguar prane ketij institucioni vjen vendimi i KPPTirane me nr 950/4 prot date 24.11.2011 per rrezim ankese dhe lejim teAutoritetit Kontraktor Bashkia Pogradec per vazhdim procedure . ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    55   
 • 56. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NJESIA OPERATIVE TIRANE (NJOT) FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: Njesia Operative Tirane e Operatorit te Sistemitte Transmetimit sh.a. (OST sh.a.)Per: FLONJA sh.p.k.Adresa: Rruga “Irfan Tomini”, Pll. 20, shk.1, ap. 3, kati 1, TiraneProcedura e prokurimit: Procedure e Hapur me mjete elektronikeREF – Nr. UP. 547/7 Prot. Dt.24.10.2011Pershkrim i shkurter i kontrates:“Hidroizolimi i taraces se godines ne N/Stacionin Rrashbull”Burimi i financimit: Te ardhurat e veta (OST sh.a.)Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: Date 21.11.2011Kohezgjatja e kontrates: 30 (tridhjete) dite nga hyrja ne fuqi te kontrates.Publikime te meparshme (nese zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.43Dt.31.10.2011Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. ” FLONJA ” sh.p.k - NIPT: J71826003M;Vlera 724’332 (shtateqindenjezeteekatermije e treqindetridhjeteedy)Lek2. ” HYSI-2F ” sh.p.k. - NIPT : K72429007EVlera 758’394 (shtateqindepesedhjeteetetemije e treqindenentedhjeteekater)LekRruga Siri KodraTel +355 4 2248331Fax +355 4 224833123. “ MURATI BA ” sh.p.k. – NIPT : J71907014EVlera 773’220 (shtateqindeshtatedhjeteetremije e dyqindeenjezete) Lek4. ” SUKA ”sh.p.k. - NIPT: J67902237RVlera 785’872 (shtateqindetetedhjeteepesemije e teteqindeshtatedhjeteedy) Lek5. “ARMANDI” sh.p.k: NIPT : K01614502IVlera 787’553 (shtateqindetetedhjeteeshtatemije e peseqindepesedhjeteetre) Lek6. ” ARDI ”sh.p.k. - NIPT: J62008014GVlera 799’743 (shtateqindenentedhjeteenentemije e shtateqindedyzeteetre) Lek7. ” REGLI ”sh.p.k. - NIPT: K48021206LVlera 808’616 (teteqindetetemije e gjashteqindegjashtembedhjete) Lek8. ” NIKA ”sh.p.k. - NIPT: J76705047UVlera 812’471 (teteqindedymbedhjetemije e katerqindeshtatedhjeteenje) Lek9. “SHQIPONJA 06 ”sh.p.k. - NIPT: K77524602LVlera 839’750 (teteqindetridhjeteenentemije e shtateqindepesedhjete) Lek10. ” GENTI ”sh.p.k. - NIPT: J67902353FVlera 871’238 (teteqindeshtatedhjeteenjemije e dyqindetridhjeteetete) Lek ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    56   
 • 57. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  11. “UNIVERSAL ”sh.p.k. - NIPT: J62903318MVlera 897’120 (teteqindenentedhjeteeshtatemije e njeqindenjezete)Lek12. ”ALFORT ”sh.p.k. - NIPT: J62427003G903’074 (nenteqindetremije e shtatedhjeteekater) Lek13. ” ELKA ”sh.p.k. - NIPT: J69718515O1001’942 (njemilion e njemije e nenteqindedyzeteedy) LekJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. “SHQIPONJA 06” sh.p.k. NIPT- K77524602L2. “ELKA” sh.p.k. NIPT- J69718515OPerkatesisht per arsyet e meposhtme:Per oferten e paraqitur nga “SHQIPONJA” sh.p.k.: Nuk eshte plotesuar ne menyren e duhur formulari i cmimit te oferteskerkuar sipas shtojces 2 ne dokumentat e tenderit dhe Kriteret e Vecanta tekualifikimit Shtojca 9 pika 1 shkronja ç, ku thuhet “Per te vertetuar seoperatoret ekonomike jane te kualifikuar ofertuesi duhet te paraqese:Pershkrimi i Çmimit i plotesuar dhe nenshkruar ne menyre te duhur, sipasShtojces 2. Zeri fondi rezerve ne formularin e cmimit dhe ne preventivin epunimeve nuk eshte plotesuar eshte vendosur 0. “ Nuk jane paraqitur listepagesat tip E-Sig ku te tregohet numri i punonjesve.Keshtu qe rezulton i papermbushur kriteri i kualifikimit kerkuar sipas pikes 3tek ”Kapaciteti teknik dhe profesional” te ”Kriteret e vecanta te kualifikimit”,Shtojca 9 e DT ku thuhet shprehimisht “Operatori ekonomik ofertues duhet tekete te siguruar mesatarisht jo me pak se 8 (tete) punonjes ne muaj perperiudhen Korrik – Shtator 2011. Lidhur me kete pike operatori ekonomikofertues duhet te paraqese vertetim te leshuar nga Dega e Tatim Taksave oseDega e Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetsore “Per kontributet e sigurimeveshoqerore e shendetsore per pjesemarrje ne tender” per muajt Korrik – Shtator2011, ne te cilin te jete i percaktuar numri i punonjesve te siguruar per secilinnga muajt e mesiperm, shoqeruar me listepagesat perkatese E-Sig (tefirmosura nga inspektori i tatimeve) per kontributet e sigurimeve shoqerore dheshendetsore dhe te ardhurat nga punesimi.“Per oferten e paraqitur nga “ELKA” sh.p.k. Mungon Licensa e shoqerise kerkuar sipas pikes 3 tek ”Kapaciteti teknik dheprofesional” te ”Kriteret e vecanta te kualifikimit”, Shtojca 9 e DT ku thuhetshprehimisht “Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i pajisur me liçenseprofesionale per realizimin e zerave te punimeve objekt te kontrates. “ ***Duke iu referuar procedures se lartpermendur, informojme “FLONJA” sh.p.k.,Rruga Irfan Tomini, Pll.20, Shk.1, Ap. 3, kati 1, Tirane me NIPT : J71826003M,se oferta e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej 724’332(shtateqindenjezeteekatermije e treqindetridhjeteedy) Lek eshte identifikuar sioferta e suksesshme. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    57   
 • 58. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Rrjedhimisht, jeni te lutur te paraqisni prane Njesise Operative Tirane te OSTsh.a., me adrese Rruga Siri Kodra,Tirane kopjen e nenshkruar te formularit tekontrates dhe te sigurimit te kontrates, siç parashikohet ne dokumentat etenderit, brenda 30 (tridhjete) diteve nga dita e marrjes se ketij njoftimi.Ne rast se nuk pajtoheni me kete kerkese, ose terhiqeni nga nenshkrimi ikontrates, do te konfiskohet sigurimi i ofertes suaj , sic parashikohet ne nenin49 dhe 58 te ligjit per prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit eshte bere ne date 02.12.2011.Ankesa: Nuk ka UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESITPër: Shoqërinë “S.R.M ALBA BAU” sh.p.k & “AL ASFALT” sh.aProcedura e prokurimit: “Rikonstruksion i linjës se furnizimit te DeposKoder Kamez, seg. Nga kryqëzimi me rrugen” Princ Vidi” deri ne Depo.Rrjeti shperndares nga Depo Koder Kamez deri ne kryqezimin me rrugen e“ Shkodres””Përshkrim i shkurtër i kontratës: ““Rikonstruksion i linjës se furnizimit teDepos Koder Kamez, seg. Nga kryqëzimi me rrugen” Princ Vidi” deri neDepo. Rrjeti shperndares nga Depo Koder Kamez deri ne kryqezimin merrugen e “ Shkodres””Publikime të mëparshme JONjoftojme se, kanë qënë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vleratpërkatëse të ofruara:1. “A.N.K” sh.p.k Vlera 44,844,397 ( dyzet e kater milion e teteqind e dyzet e kater mije e treqind e nentedhjete e shtate) leke pa TVSH 2. “ALBA KONSTRUKSION”sh.p.k Vlera 44,195,959( dyzet e kater milion e njeqind e nentedhjete e pese mije e nenteqind e pesedhjete e nente) leke pa TVSH 3. ”BE-IS”sh.p.k & B 93 sh.p.k & “EGLAND” sh.p.k Vlera 40,784,227 ( dyzet milion e shtateqind e tetedhjete e kater mije e dyqind e njezet e shtate)leke pa TVSH 4. “ BEAN”sh.p.k & “ZHUBA” sh.p.k Vlera 30,920,934 (tridhjete milion e nenteqind e njezet mije e nenteqind e tridhjete e kater) leke pa TVSH 5. “CAUSHI”sh.p.k &” SINDER AB” sh.p.k & “ PE-VLA-KU” sh.p.k Vlera 35,527,412( tridhjete e pese milion e peseqind e njezet e shtate mije e kater qind e dymbedhjete) leke pa TVSH ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    58   
 • 59. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   6. “CURRI” sh.p.k Vlera 35,979,190 ( tridhjete e pese milion e nenteqind e shtatedhjete e nente mije e njeqind e nentedhjete) leke pa TVSH 7. “EVEREST”sh.p.k &” GRUP EGNATIA KOMPANY” sh.p.k Vlera 47,980,901( dyzet e shtate milion e nenteqind e tetedhjete mije e nenteqind e nje) leke pa TVSH 8. “FUSHA” sh.p.k Vlera 53,659,589 ( pesedhjete e tre milion e gjashteqind e pesedhjete e nentemije e peseqind e tetedhjete e nente) leke pa TVSH 9. “HASTOCI”sh.p.k & “SHQIPONJA M” sh.p.k & “ALMO KONSTRUKSION” sh.p.k Vlera 37,977,539( tridhjete e shtate milion e nenteqind e shtatedhjete e shtate mije e peseqind e tridhjete e nente) leke pa TVSH 10. “KRONOS KONTRUKSION”sh.p.k & “ ELKRI & CO” sh.p.k Vlera 44,177,356 ( dyzet e kater milion e njeqind e shtatedhjete e shtate mije e treqind pesedhjete e gjashte) leke pa TVSH 11. “ KOMBEAS” sh.a & “XHAST” sh.p.k Vlera 43,943,004 (dyzet e tre milion e nenteqind e dyzet e tre mije e kater) leke pa TVSH 12. “ LIQENI VII” sh.a & “KUPA” sh.a Vlera 35,881,115 ( tridhjete e pese milion e teteqind e tetedhjete e nje mije e njeqind e pesembedhjete) leke pa TVSH 13. “ NDERTIM MONTIM PATOS”sh.p.k Vlera 45,545,745 ( dyzet e pese milion e peseqind e dyzet e pese mije e shtateqind e dyzet e pese) leke pa TVSH 14. “S.R.M ALBA BAU” sh.p.k & “AL ASFALT” sh.a Vlera 32,769,901( tridhjete e dy milion e shtateqind e gjashte dhjete e nente mije e nenteqind e nje) leke pa TVSH 15. “ SALILLARI” sh.p.k Vlera 36,731,714 (tridhjete e gjashte milion e shtateqind e tridhjete e nje mije e shtateqind e katermbedhjete) leke pa TVSH 16. “ SENKA” sh.p.k & “ IRZ”sh.p.k Vlera 34,249,121 ( tridhjete e kater milion e dyqind e dyzet e nente mije e njeqind e njezet e nje) leke pa TVSH 17. “ SHANSI INVEST”sh.p.k & “LALA” sh.p.k Vlera 50,394,624 ( pesedhjete milion e treqind e nentedhjete e kater mije gjashteqind e njezet e kater) leke pa TVSH 18. “STERKAJ” sh.p.k & “MANDI” sh.p.k Vlera 42,055,829( dyzet e dy milion e pesedhjete e pese mije e teteqind e njezet e nente) leke pa TVSH ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    59   
 • 60. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. “ BEAN”sh.p.k & “ZHUBA” sh.p.kPer arsyet e meposhtme: a. Ne zerin FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d= 400 mm, t= 29.4 mm, Pn 10 qe perben me teper se 50% te objektit, koeficenti i vendosur ne VKM Nr. 1027 date 15.12.2010 eshte ndryshuar nga ofertuesi nderkohe qe duhet te qendroje i pandryshuar sic eshte parashikuar nga VKM. b. Zerat nr. 22 dhe nr. 23 jane material importi dhe cmimi eshte nen koston e cmimit te references. Ne keto kushte KVO e vlereson oferten jo te argumentuar nga ana ekonomike dhe teknike, gje qe ndikon ne uljen e cilesise se punimeve. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë “S.R.MALBA BAU” sh.p.k & “AL ASFALT” sh.a se oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej 32,769,901 ( tridhjete e dy milion e shtateqind egjashtedhjete e nente mije e nenteqind e nje) leke pa TVSH ështëidentifikuar si oferta e suksesshme. 2. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 Maji” Tirane , me nr tel: 04 224 980/119, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 34,249,121( tridhjete e katermilion e dyqind e dyzet e nente mije e njeqind e njezet e nje) lekë paTVSH, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05/12/2011Ankesa: JOBurimi i financimit: Te ardhurat e Sh.a, Ujesjelles Kanalizime Tirane. UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESITPër: Bashkimin e operatoreve “BEAN” sh.p.k & “ZHUBA” sh.p.k ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    60   
 • 61. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Procedura e prokurimit: “Rrjet shperndares ujesjellesi ne zonen e KoderKamzes”Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim i rrjetit te ujesjellesit ne zonen eKodres Kamzes”Publikime të mëparshme JONjoftojme se, kanë qënë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vleratpërkatëse të ofruara:1. “MURATI” sh.p.k& “ ERGI”sh.p.k Vlera 19,172,536 ( nentembedhjete milion e njeqind e shtatedhjete e dy mije e peseqind e tridhjete e gjashte) leke pa TVSH 2. “ALBA KONSTRUKSION” Vlera 24,319,218( njezet e kater milion e treqind e nentembedhjete mije e dyqind e tetembedhjete) leke pa TVSH 3. ”BE-IS”sh.p.k & “ EGLAND” sh.p.k & “B93” sh.p.k Vlera 21,384,782 ( njezet e nje milion e treqind e tetedhjete e kater mije e shtateqind e tetedhjete e dy)leke pa TVSH 4. “BEAN”&” ZHUBA” sh.p.k Vlera 16,246,877(gjashtembedhjete milion e dyqind e dyzet e gjashte mije e teteqind e shtatedhjete e shtate) leke pa TVSH 5. “BOSHNJAKU.B” Vlera 27,970,886 ( njezet e shtate milion e nenteqind e shtatedhjete mije e teteqind e tetedhjete e gjashte) leke pa TVSH 6. “CAUSHI”& “ SINDER AB” sh.p.k & “PE-VLA-KU” SH.P.K Vlera 18,131,614 ( tetembedhjete milion e njeqind e tridhjete e nje mije e gjashteqind e katermebdhjete) leke pa TVSH 7. “CURRI” Vlera 25,155,438( njezet e pese milion e njeqind e pesedhjete e pese mije e katerqind e tridhjete e tete) leke pa TVSH 8. “GLAVENICA”sh.p.k &” LALA” sh.p.k Vlera 27,350,890 ( njezet e shtate milion e treqind e pesedhjete mije e teteqind e nentedhjete) leke pa TVSH 9. “HARMONIA”sh.p.k & “BLERIMI” sh.p.k &” ARBERIA” sh.a Vlera 16,832,932( gjashtembedhjete milion e teteqind e tridhjete e dy mije e nenteqind e tridhjete e dy) leke pa TVSH 10. “KRONOS KONSTRUKSION”sh.p.k & “ELKRI&CO” sh.p.k Vlera 25,027,984 ( njezet e pese milion e njezet e shtate mije e nenteqind e tetedhjete e kater) leke pa TVSH 11. “ KOMBEAS” sh.p.k & “ XHAST” sh.p.k Vlera 22,499,518 ( njezet e dy milion e katerqind e nentedhjete e nente mije e peseqind e tetembedhjete) leke pa TVSH 12. “ LIQENI VII” sh.a & “KUPA” sh.p.k Vlera16,249,307(gjashtembedhjete milion e dyqind e dyzet e nente mije e treqind e shtate) leke pa TVSH ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    61   
 • 62. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   13. “ NDREGJONI”& “ VLLAZNIA NDERTIM IS”sh.p.k Vlera 16,594,788 ( gjashtembedhjete milion e peseqind e nentedhjete e kater mije shtateqind e tetedhjete e tete) leke pa TVSH 14. “ SRM ALBA B.A.O” sh.p.k & AL ASFALT” sh.a Vlera 22,630,912 ( njezet e dy milion e gjashteqind e tridhjete mije e nenteqind e dymbedhjete) leke pa TVSH 15. “SHQIPONJA M” sh.p.k & “HASTOCI” sh.p.k Vlera 18,319,451( tetembedhjete milion e treqind e nentembedhjete mije e katerqind e pesedhjete e nje) leke pa TVSH 16. “ STERKAJ” sh.p.k & “MANDI 1” sh.p.k Vlera22,329,136(njezet e dy milion e treqind e njezet e nente mije e njeqind e tridhjete e gjashte) leke pa TVSH 17. “ VLLAZNIA” sh.p.k Vlera 27,680,153 ( njezet e shtate milion e gjashteqind e tetedhjete mije e njeqind e pesedhjete e tre) leke pa TVSH 18. “ SENKA”sh.p.k & “IRZ” sh.p.k Vlera 17,007,747 ( shtatembedhjete milion e shtate mije e shtateqind e dyzet e shtate) leke pa TVSH 19. “SHENDELLI” nuk ka paraqitur oferte ekonomikeJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Bashkimi i operatoreve “ SENKA”sh.p.k & “IRZ” sh.p.kPer arsyet e meposhtme: f. Mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentet e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Pergjishme te Pranimit/Kualifikimit. Ne Preventivin e paraqitur nga firma, ne zerin 1, sasia e vendosur(210) dhe ne zerin 35 sasia e vendosur 17 tregon mospermbushje te kritereve te vendosura nga Autoriteti Kontraktor ne dokumentat e tenderit ku ne preventivinin e paraqitur prej AK per zerin 1 kerkohet sasia 240 dhe per zerin 35 sasia 14.2. Bashkimi i operatoreve “ STERKAJ” sh.p.k & “MANDI 1” sh.p.kPer arsyet e meposhtme: a. Nuk permbush Kriteret e vecanta te Pranimit/Kualifikimit pasi bilancet e viteve 2008, 2009 dhe 2010 te paraqitura nga bashkimi i operatoreve nuk jane te konfirmuara nga Dega e Tatimeve sic eshte kerkuar ne dokumentet e tenderit.3. Shoqeria “ ALBA KONSTRUKSION” sh.p.kPer arsyet e meposhtme: a. Mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentet e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Pergjishme te Pranimit/Kualifikimit. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    62   
 • 63. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Ne Preventivin e paraqitur nga firma, ne zerin 47, sasia e vendosur 2580 tregon mospermbushje te kritereve te vendosura nga Autoriteti Kontraktor ne dokumentat e tenderit ku ne preventivinin e paraqitur prej AK per zerin 47 kerkohet sasia 2680.2. Bashkimi i operatoreve “ SHENDELLI”Per arsyet e meposhtme: a. Nuk ka paraqitur asnje prej dokumentave te kerkuara nga Autoritet Kontraktor. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “BEAN” sh.p.k &“ZHUBA” sh.p.k se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej16,246,877 ( gjashtembedhjete milion e dyqind e dyzet e gjashte mije eteteqind e shtatedhjete e shtate) leke pa TVSH është identifikuar si oferta esuksesshme. 3. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 Maji” Tirane , me nr tel: 04 224 980/119, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 16,249,307( gjashtembedhjetemilion e dyqind e dyzet e nente mije e treqind e shtate) lekë pa TVSH, siçparashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05/12/2011Ankesa: JOBurimi i financimit: Te ardhurat e Sh.a, Ujesjelles Kanalizime Tirane. SHOQERIA “ELBER” SHPK FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData: 12.12.2011Nga. SHOQERIA “ELBER” SHPK. adresa: Lagjia “Dyli HaxhireMyzyri”, Elbasan. nr.tel: +355 54 240 755 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    63   
 • 64. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Për: Operatorin Ekonomik - SHOQERIA "HASTOÇI" shpk. NIPT - J62028009B adresa: Farke e Vogel, Lagjia “Eurolingua”, Komuna Farke, Tirane. nr.mobil: 0672056830.-Proçedura e prokurimit: "KERKESE PER PROPOZIM" (“Rikonstruksion istacioneve te pompave te ujesjellësit Elbasan”)-Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i stacioneve te pompavete ujesjellësit Elbasan”, me afat per mbarimin e punimeve 70 dite nga lidhjae kontrates.-Fondi limit: 8.241.282 (tete milion e dyqind e dyzete e nje mije e dyqinde tetedhjete e dy) leke pa tvsh.-Burimi i financimit: Te ardhurat e veta te shoqerise “ELBER” shpk (shoqeritregtare me kapital shteteror, institucion jo buxhetor).-Data e zhvillimit te proçedures se prokurimit: 24.11.2011, ora 12.00.-Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike i dates 14 nentor2011; nr.45 (faqe 29), ku eshte botuar Formulari i Njoftimit te Kontrates. ***-Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne proçedure keta ofertues e vleratperkatese te ofruara:1. Operatori ekonomik - "BAJRAMI-N" shpk, me nr.NIPT-i – K02727202O, mevleren 7.908.315 leke (shtate milion e nenteqind e tete mije e treqind epesembedhjete) pa tvsh.2. Operatori ekonomik - "BLERIMI" shpk, me nr.NIPT-i – J62903384G, mevleren 8.153.817 leke (tete milion e njeqind e pesedhjete e tre mije e teteqind eshtatembedhjete) pa tvsh.3. Operatori ekonomik - "DELIA-IMPEX" shpk, me nr.NIPT-i – K57123001R, icili nuk ka paraqitur oferte ekonomike.4. Operatori ekonomik - "ERGI" shpk, me nr.NIPT-i – K02727229P, me vleren7.876.480 leke (shtate milion e teteqind e shtatedhjete e gjashte mije ekaterqind e tetedhjete) pa tvsh.5 Operatori ekonomik - "HASTOÇI" shpk, me nr.NIPT-i – J62028009B, mevleren 6.291.605 leke (gjashte milion e dyqind e nentedhjete e nje mije egjashteqind e pese) pa tvsh.6. Operatori ekonomik - "Vellezerit Hysa" shpk, me nr.NIPT-i – K12911201C,me vleren 8.165.498 leke (tete milion e njeqind e gjashtedhjete e pese mije ekaterqind e nentedhjete e tete) pa tvsh.-Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Operatori ekonomik "VELLEZERIT HYSA" shpk, sepse ka paraqitur memangesi dokumentacionin provues per punimet e ngjashme, si me poshte:Ka paraqitur dokumentacionin e pretenduar se verteton punimet e ngjashme,te realizuara nga ky operator ekonomik gjate tre viteve te fundit, dhekonkretisht: ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    64   
 • 65. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  a. Per objektin “Sistemim-Asfaltim i rruges se Dorezes”, te vertetuar me Shotjcen nr.7 “Formular Vleresimi”, Kontraten e Sipermarrjes, Aktin e Kolaudimit, Aktin e marrjes se punimeve ne dorezim dhe Situacionin final. Punimet jane kryer ne vitin 2009 me autoritet kontraktor-Komuna Qender, Librazhd dhe vlera totale e punimeve te realizuara eshte 76.808.519 leke me tvsh.Duke u nisur nga emertimi i objektit te mesiperm (asfaltim rruge), por dhe ngazerat e situacionuara, konstatohet se nga i gjithe objekti i mesiperm, iparaqitur si eksperience e ngjashme, nuk ka asnje grup zera punimesh qe tejustifikoje punime te ngjashme me objektin e prokurimit. Pra asnje nga zerate paraqitura ne situacion nuk konsiderohet si punim i ngjashem, duke paturparasysh se objekti i prokurimit ne kete tender eshte “Rikonstruksion istacioneve te pompave te ujesjellësit Elbasan”. Punime te ngjashme meobjektin e prokurimit, mund te konsiderohen vetem ato punime qe perfshihenne Kategorine NP-7 te liçences profesionale (ujesjellesa, KUZ, vajsjellesa,gazsjellesa, vepra kullimi e vaditje, etj).b. Per objektin “Godine banimi dhe sherbimi 5 kat”, te vertetuar me Shotjcen nr.7 “Formular Vleresimi”, Kontraten e Sipermarrjes, Aktin e Kolaudimit dhe Situacionin final. Punimet jane kryer ne vitin 2010 me subjektin privat – Altin Belba, Prrenjas, Librazhd – dhe vlera totale e punimeve te realizuara eshte 26.157.598 leke me tvsh.Ne situacionin e ketij objekti, te paraqitur si punime te ngjashme, vetem njegrup punimesh te realizuara mund te konsiderohen si punime te ngjashmeme objektin e prokurimit. Ky grup punimesh eshte “Sistemimi i furnizimit meuje + pajisje hidrosanitare – Furnizimi me uje nga rrjeti”. Ky grup punimesh kavleren 182.088 leke pa tvsh, nderkohe qe ne Dokumentat e Tenderit, shtojcanr.9, kreu II-Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika B/1 eshte kerkuar: “Punëtë ngjashme për një kontratë të vetme të së njëjtës natyrë në një vlerë prej 50%te vleres se fondit limit, të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit tëoperatorit”. Vlera e fondit limit ne kete prokurim eshte 8.241.282 pa tvsh dhevlera 50% e ketij fondi eshte 4.120.641 leke pa tvsh. Per rrjedhoje medokumentacionin e paraqitur ky operator ekonomik nuk e ploteson kushtins’kualifikues per te provuar (dokumentuar) se ka kryer nje punim te ngjashemne vleren sa 50% te vleres se fondit limit.Sa me siper nga operatori ekonomik "Vellezerit Hysa" shpk, nuk janeplotesuar te gjitha kerkesat e dokumentave te tenderit (shtojca nr.9) dhe perrrjedhoje oferta e ketij operatori ekonomik duhet te konsiderohet e pavlefshme,ne zbatim te kerkesave e Ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”,i ndryshuar, neni 53, pika 3, ku percaktohet: "Autoriteti kontraktor, në zbatimtë pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është nëpërputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin ekontratës dhe në dokumentet e tenderit, …". ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    65   
 • 66. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  2. Operatori ekonomik "DELIA IMPEX" shpk, sepse ka paraqitur memangesi dokumentacionin kualifikues: administrativ-ligjor, teknik dheekonomik, si me poshte:Operatori ekonomik "DELIA IMPEX" shpk (NIPT-K57123001R) ka paraqiturvetem dy dokumenta: “Ekstraktin e Regjistrit Tregtar” dhe “Ekstraktin eGjendjes se Regjistrimit”, dokumenta te leshuara nga QKR, me date05.09.2011.Ky operator ekonomik nuk ka paraqitur ne tender, pasi nuk rezulton te ketengarkuar ne adresen e tij ne sistemin elektronik te prokurimit, asnje dokumenttjeter kualifikues, qofte per Kualifikimin e Pergjithshem, ashtu edhe perKualifikimin e Veçante.Gjithashtu operatori ekonomik "DELIA IMPEX" shpk nuk ka paraqitur ne ketetender asnje nga shtojcat e kerkuara ne dokumentat e tenderit, perfshire edheshtojcat e ofertes ekonomike. Pra ky subjekt nuk rezulton te kete paraqituroferte ekonomike ne kete tender.Sa me siper nga operatori ekonomik "DELIA IMPEX" shpk, nuk jane plotesuarkerkesat e dokumentave te tenderit (shtojca nr.9) dhe per rrjedhoje oferta eketij operatori ekonomik duhet te konsiderohet e pavlefshme, ne zbatim tekerkesave e Ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar,neni 53, pika 3, ku percaktohet: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 tëkëtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje metë gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe nëdokumentet e tenderit, ...". ***Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë operatorinekonomik "HASTOÇI" shpk, me adrese: Farke e Vogel, Lagjia “Eurolingua”,Komuna Farke, Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme patvsh. prej 6.291.605 leke (gjashte milion e dyqind e nentedhjete e nje mijee gjashteqind e pese) është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Shoqerise “ELBER” shpk, nezyren e Sekretarise, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe tësigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 7.876.480 leke (shtate milion eteteqind e shtatedhjete e gjashte mije e katerqind e tetedhjete), siçparashikohet në nenin 58/5 të Ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Per ProkuriminPublik”. ***-Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë - 02.12.2011. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    66   
 • 67. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  -Ankesa - nuk ka patur nga asnje operator ekonomik. SHOQERIA “ELBER” SHPK FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData: 13.12.2011Nga. SHOQERIA “ELBER” SHPK. adresa: Lagjia “Dyli Haxhire Myzyri”,Elbasan. nr.tel: +355 54 240 755Për: Operatorin Ekonomik - "BAJRAMI-N" shpkNIPT - K02727202O. adresa: Labinot-Fushe, ish Parku i Mallrave, Elbasan.nr.tel: +355 54 2528 97 nr.fax: +355 054 2444 82-Proçedura e prokurimit: "KERKESE PER PROPOZIM" (Prokurim me mjeteelektronike).-Përshkrim i shkurtër i kontratës: "BLERJE MAKINERI GERMUESE –EKSKAVATOR ME GOMA", me afat per levrimin e mallit 15 dite nga dita elidhjes se kontrates.-Fondi limit: 4.166.666 (kater milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashtemije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh.-Burimi i financimit: Te ardhurat e veta te shoqerise “ELBER” shpk (shoqeritregtare me kapital shteteror, institucion jo buxhetor).-Data e zhvillimit te proçedures se prokurimit: 02.12.2011, Ora: 14:00.-Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike i dates 28 nentor2011, nr.47, (faqe 31), ku eshte botuar Formulari i Njoftimit te Kontrates. ***-Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne proçedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. Operatori ekonomik - "BAJRAMI-N" shpk, me nr.NIPT-i – K02727202O, mevleren 4.100.000 leke (kater milion e njeqind mije) pa tvsh.2. Operatori ekonomik - "Vellezerit Hysa" shpk, me nr.NIPT-i – K12911201C,me vleren 4.125.000 leke (kater milion e njeqind e njezete e pese mije) pa tvsh.-Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:Nuk eshte s’kualifikuar asnje nga operatoret ekonomik ofertues ne tender. ***Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë operatorinekonomik "BAJRAMI-N" shpk, me adrese: Labinot-Fushe, ish Parku i Mallrave,Elbasan, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme pa tvsh. prej4.100.000 leke (kater milion e njeqind mije) është identifikuar si oferta esuksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Shoqerise “ELBER” shpk, nezyren e Sekretarise, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    67   
 • 68. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 4.125.000 leke (kater milion enjeqind e njezete e pese mije) pa tvsh, siç parashikohet në nenin 58/5 të Ligjitnr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”. ***-Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë - 05.12.2011.-Ankesa - nuk ka patur nga asnje operator ekonomik. KOMUNA MESOPOTAM, RRETHI DELVINE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData 20.12.2011Nga: Komuna Mesopotam, Rrethi DelvinePër: Shoqerine “Flondi Konstruksion” shpk Sarande me NIPTJ74818819M ***Procedura e prokurimit: Rikonstruksion rruge te brendshme ne fshatinLivine,Komuna MesopotamPërshkrim i shkurtër i kontratës: Sasia e punimeve eshte sipas preventivitte punimeve,qellimi eshte rehabilitimi i ketyre rrugeve me synimpermiresimin e gjendjes se tyreFondi limit: 1.666.666 lekeBurimi i financimit: Te ardhurat e Komunes.Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 10 Nentor 2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese teofruara:1.Shoqeria “Flondi Konstruksion”shpk Sarande me NIPT J74818819MEmri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera 1.659.415 leke(njemilioneegjashteqindeepesedhjeteenentemijeekaterqindeepesembedhjete)(me numra dhe fjale)2.Shoqeria “Mane/S” shpk Sarande me NIPT J64103865KEmri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera 1.662.000 leke (njemilioneegjashteqindeegjashtedhjeteedymije)(me numra dhe fjale) ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    68   
 • 69. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Etj.___________________________________________________Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it2._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it Perkatesisht perarsyet e meposhtme:________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqeria “FlondiKonstruksion”shpk Sarande se oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej 1.659.415 leke(njemilioneegjashteqindeepesedhjeteenentemijeekaterqindeepesembedhjete) është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Komunes Mesopotam,RrethiDelvine kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit tëkontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do tëkonfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesitvijues nëklasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë tëpërgjithshmeprej 1.662.000 leke (njemilioneegjashteqindeegjashtedhjeteedymije),siçparashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.11.2011Ankesa: Ska(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ KOMUNA PETRAN FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT[Data 13.12.2011]Për: [EUROSTIL shpk]Procedura e prokurimit:Kerkese per PropozimPërshkrim i shkurtër i kontratës: Rikostruksion rruge lagje Qilarisht ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    69   
 • 70. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  sipas zerave ne preventiv me afat per perfundimin e punimeve 30 dite nga datae lidhjes se kontratesFondi limit(nqs ka lote i ndare sipas loteve): 833.333- leke. (teteqind etridhjete e tre mije e treqind e tridhjete e tre ) leke pa TVSH.NGA TE ARDHURAT E KOMUNESPublikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1.ELKA shpk Vlera (me numra dhe fjale) 781.360(shtateqind e tridhjete enjemije e treqind e gjashtedhjete ) leke pa TVSH2.Eurostil shpk Vlera (me numra dhe fjale) 822.560(teteqind e njezeteedy mije epeseqind e gjashtedhjete)leke pa TVSH3.Rosi shpk Vlera (me numra dhe fjale)828.630(teteqind e njezete e tete mije egjashteqind e tridhjete)lekeJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:Elka shpkPerkatesisht per arsyet e meposhtme:Nuk arriti te paraqese te gjithe dokumentacionin ne perputhje me ate tekerkuar nga AK ne Dokumentat e tenderit ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Eurostil ] se ofertae paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur nëfjalë dhe shifra 822.560(teteqind e njezeteedy mije e peseqind egjashtedhjete)leke pa TVSH. është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Komuna Petran] kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siçparashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita emarrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik” [data] [numri].Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.11.2011Ankesa: ka ose jo JO(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __________________________ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    70   
 • 71. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT13.12.2011Për: ALFA SUPPLIES, Blvd. Zhan Dark, Pranë Ekspozitës, Tiranë ***Procedura e prokurimit: Kërkesë Për Propozim me Fond Limit 1,993,600.00(njëmiljone-nëntëqintenëntëdhjetetremijëegjashtëqint) lekë, nga të Ardhurat eBashkisë së Tiranës, vënë në dispozicion me Shkresën Nr. prot. 7742, dt.08/11/2011 “Mbi përdorim fonde nga të ardhurat e Bashkisë”.Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje leter format A4 dhe tonera per fotokopje,printera dhe faxe, Kohezgjatja e Kontrates 5 DitePublikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike22.12.2011Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. AlbPrint shpk K 817290218BVlera (subjekti nuk ka bashkengjitur asnje dokumentacion ne faqen a APP)2. Alfa Supplies shpk K21520005IVlera1.937.657(njemilionenenteqindetridhjeteeshtatemijeegjashteqindepesedhjeteeshtate)Lek3. Gjergji Kompjuter K81503063BVlera 1.951.749 (njemilionenenteqindepesedhjeteenjemijeeshtateqindedyzetenente) Lek4. Infosoft Office sha J62426002QVlera 1.517.078 (njemilionepeseqindeshtatembedhjetmijeeshtatedhjeteetete) Lek5. Marketing & Distribution sha J72124001NVlera 1.505.492 (njemilionepeseqindepesemijeekaterqindenentedhjeteedy) LekJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. AlbPrint shpk K 817290218B2. Infosoft Office sha J62426002Q3. Marketing & Distribution shpk J72124001NPerkatesisht per arsyet e meposhtme: ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    71   
 • 72. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  1-Operatori Ekonomik Albprint SHPK nuk ka bashkengjitur asnjedokumentacion ne faqen e APP.2-Operatori Ekonomik Infosoft Office sha, nuk paraqiti shpjegimin perkates peroferten anomalisht te ulet.3-Operatori Ekonomik Marketing & Distribution shpk nuk paraqiti nedokumentacionin e kritereve te pergjthshme Vertetimin per shlyerjen e tarifaveVendore. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ALFA SUPPLIESshpk Blvd. Zhan Dark, Pranë Ekspozitës, Tiranë, me NIPT K21520005I se ofertae paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.937.657(njemilionenenteqindetridhjeteeshtatemijeegjashteqindepese-dhjeteeshtate)Lekështë identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria e Përgjithshme e Taksavedhe Tarifave Vendore Adresa Rr. Kavajës, ish Uzina Mekanike TIRANA, Nj. B.Nr. 7, Tiranë, Tel/Fax 04 2 419 752 kopjen e nënshkruar të formularit tëkontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat etenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 40.000 (dyzetemije) Lek siçparashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.12.2011Ankesa: JO BASHKIA LEZHE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData: 13/12/2011Për: [Iridiani&Kadeli shpk Lezhe ]Procedura e prokurimit: Kerkese per PropozimPërshkrim i shkurtër i kontratës:“Blerje makineri e pajisje per Qendren eRiciklimit te Mbeturinave” Lezhe. Afati per perfundimine punimeve : nje muajduke filluar nga data e nenshkrimit te kontrates ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    72   
 • 73. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi Limit : 1 575 000 leke pa TVSHBurimi i financimit : Te ardhurat e BashkiseData e zhvillimit te procedures se prokurimit :30/11/2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. Iridiani&Kadeli shpk NIPT K48130550SVlera (me numra dhe fjale) 1 573 000 ( nje milion e peseqind eshtatedhjete e tre mije) leke2.Leka-2007 shpk NIPT K77929501LVlera (me numra dhe fjale) 1 565 000 ( nje milion e peseqind egjashtedhjete e pese mije) lekeJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:Nuk ka.Perkatesisht per arsyet e meposhtme:Nuk ka. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Leka-2007 shpk] seoferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 565 000( nje milion epeseqind e gjashtedhjete e pese mije)leke është identifikuar si oferta esuksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë bashkise Lezhe, Drejtorise Juridikekopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës,siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga ditae marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do tiakordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar oferta e te cilit eshtedorezuar me nje vlere te pergjithshme prej (vlera 1 573 000 ( nje milion epeseqind e shtatedhjete e tre mije)leke sic parashikohet ne nenin 58 te LPP nr9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02/12/2011Ankesa: ka ose jo: NUK KA(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    73   
 • 74. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   BASHKIA FIER FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT[Data 14.12.2011]Nga: (Bashkia Fier)Për: [“Infosoft Systems” sh.a. Tirane] ***Procedura e prokurimit: (Kerkese per Propozim me Mjete Elektronike )Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Blerje paisje elektronike”, sipasspecifikimeve te miratuara te cilat jane pjese e dokumentave te tenderit.Kohezgjatja e kontrates eshte 20 dite.]Fondi limit: 516 500 leke pa TVSH.Burimi i financimit: Buxheti i shtetit _ Te ardhura PO (Buxheti i BashkiseFier), Grante, donacione etj_Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 15.11.2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[07Nentor 2011] [Nr.44]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. Shoqeria “INFOSOFT SYSTEMS” sh.a. Tirane numri i NIPT-it J61820021C.Vlera totale pa TVSH 465 035 leke (katerqind e gjashtedhjete e pese mije etridhjete e pese)2. Shoqeria “BOLT” sh.p.k. Tirane numri i NIPT-it K91517011VVlera totale pa TVSH 475 000 leke (katerqind e shtatedhjete e pese mije)3. Shoqeria “ADVANCE BUSINESS SOLUTIONS” sh.p.k. Tirane numri i NIPT-it K21710002JVlera totale pa TVSH 510 300 leke (peseqind e dhjete mije e treqind)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: NUK KA 1._________________________________ _____________________________ Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it 2._________________________________ _____________________________ Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itPerkatesisht per arsyet e meposhtme: ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    74   
 • 75. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ *** Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine“INFOSOFT SYSTEMS” sh.a. Tirane, Rruga “Murat Toptani”, se oferta eparaqitur, me një vlerë të përgjithshme prej pa TVSH 465 035 leke (katerqinde gjashtedhjete e pese mije e tridhjete e pese) dhe me TVSH 558 042 leke(peseqind e pesedhjete e tete mije e dyzet e dy), është identifikuar si oferta esuksesshme. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit seBashkise Fier, Lagja “Kastriot”, Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siçparashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita emarrjes së këtij njoftimi. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar “BOLT” sh.p.k.Tirane, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej paTVSH 465 035 leke (katerqind e gjashtedhjete e pese mije e tridhjete e pese)dhe me TVSH 570 000 leke (peseqind e shtatedhjete mije), siç parashikohetnë nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.12.2011.Ankesa: ka ose jo, - Nuk ka pasur ankesa.(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ______ BASHKIA FIER FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT[Data 14.12.2011]Nga: (Bashkia Fier)Për: [“Harmonia” sh.p.k. Fier.] ***Procedura e prokurimit: (Kerkese per Propozim me Mjete Elektronike )Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Rikonstruksion i rruges KostandinKallogjeri, Lagja 16 Prilli”, Fier, Shqiperi, sipas Projektit dhe Preventivit temiratuar te cilat jane pjese e dokumentave te tenderit. Kohezgjatja e kontrateseshte 45 dite.] ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    75   
 • 76. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi limit: 4 365 884 leke pa TVSH.Burimi i financimit: Buxheti i shtetit _ Te ardhura PO (Buxheti i BashkiseFier), Grante, donacione etj_Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 17.11.2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [07Nentor 2011] [Nr.44]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese teofruara:1. Shoqeria “HARMONIA” shpk, perkatesisht numri i NIPT J62903480D.Vlera totale sipas preventivit pa TVSH 3 018 803 leke (tre milion etetembedhjete mije e teteqind e tre).2. Shoqeria “NIKA” sh.p.k. Shkoder numri i NIPT-it J76705047UVlera totale pa TVSH 3 356 640 leke (tre milion e treqind e pesedhjete egjashte mije e gjashteqind e dyzet)3. Shoqeria “BOSHNJAKU B” sh.p.k. Fier numri i NIPT-it K72627402HVlera totale pa TVSH 3 453 602 leke ( tre milion e katerqind e pesedhjete e tremije e gjashteqind e dy)4. Shoqeria “SPEKTRI” sh.p.k. Fier numri i NIPT-it J62903555F Vlera totale sipas preventivit pa TVSH 3 602 529 leke (tre milion egjashteqind e dy mije e peseqind e njezet e nente)5. Shoqeria “SHENDELLIA” sh.p.k. Ballsh numri i NIPT-it K07924803NVlera totale sipas preventivit pa TVSH 2 939 522 leke (dy milion e neneqind etridhjet e nente mije e peseqind e njezet e dy)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem 1. Shoqeria “Spektri” sh.p.k. Fier numri i NIPT-it J62903555F 2. Shoqeria “Boshnjaku B” sh.p.k. Fier numri i NIPT-it K72627402H 3. Shoqeria “Shendellia” sh.p.k. Ballsh numri i NIPT-it K07924803NPerkatesisht per arsyet e meposhtme: 1. Shoqeria “Spektri” sh.p.k. Fier • Mungon NP12 ne license, ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    76   
 • 77. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   • Mjetet ne kontraten e qirase se mjeteve nr. 1516/647 date 15.03.2011 i jane dhene njekohesisht me qira firmes “Sark” per te njejten periudhe 2. Shoqeria “Boshnjaku B” sh.p.k. Fier • Mungojne NP12 dhe NS18 ne license. 3. Shoqeria “Shendellia” sh.p.k. Ballsh • Mungon NP12 ne license • Nuk ka vertetim per shlyerjen e taksave nga te gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas deklarimit ne QKR, ne kundershtim me ligjin Nr.9632 dt.3010.2006 “Per sistemin e taksave vendore” neni 12 pika 6. • Drejtuesit teknik Thanas Cerra, Yllka Lacka, Engjellushe Sako figurojne ne liste pagesa si punetore te pakualifikuar. *** Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine“HARMONIA” sh.p.k Fier se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshmeprej pa TVSH 3 018 803 leke (tre million e tetembedhjete mije e teteqind e tre)dhe me TVSH 3 622 563 leke (tre milion e gjashteqind e njezet e dy mije epeseqind e gjashtedhjete e tre) është identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit seBashkise Fier, Lagja “Kastriot”, Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siçparashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita emarrjes së këtij njoftimi. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar “NIKA”sh.p.k.Shkoder, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prejpa TVSH 3 356 640 leke (tre milion e treqin e pesedhjete e gjashte mije egjashteqind e dyzet) dhe me TVSH 4 027 968 leke (kater milion e njezet eshtate mije e nenteqind e gjashtedhjete e tete), siç parashikohet në nenin 58 tëLigjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.12.2011.Ankesa: ka ose jo, - Nuk ka pasur ankesa.(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ______ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    77   
 • 78. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   BASHKIA FIER FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT[Data 14.12.2011]Nga: (Bashkia Fier)Për: [“Kriger” sh.p.k. Fier, si perfaqesuese e bashkimit te perkohshem te“Kriger”sh.p.k. Fier & “Shpresa”sh.p.k. Lezhe] ***Procedura e prokurimit: (Kerkese per Propozim me Mjete Elektronike )Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Rikonstruksin i rruges Miço Plaka, LagjaKastriot”, Fier, Shqiperi, sipas Projektit dhe Preventivit te miratuar te cilat janepjese e dokumentave te tenderit. Kohezgjatja e kontrates eshte 60 dite.]Fondi limit: 7 686 748 leke pa TVSH.Burimi i financimit: Buxheti i shtetit _ Te ardhura PO (Buxheti i BashkiseFier), Grante, donacione etj_Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 17.11.2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [07Nentor 2011] [Nr.44]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese teofruara:1. Shoqeria “FILIPI” shpk, perkatesisht numri i NIPT J72510469Q.Vlera totale sipas preventivit pa TVSH 5 934 296 leke (pese milion enenteqind e tridhjete e kater mije e dyqind e nentedhjete e gjashte).2. Bashkimi i perkohshem i shoqerive “KRIGER sh.p.k. Fier + SHPRESAsh.p.k. Lezhe” perkatesisht me numri i NIPT-it K33101405W dheK67917301H.Vlera totale pa TVSH 5 665 957.5 leke (pese milion e gjashteqind egjashtedhjete e pese mije e nenteqind e pesedhjete e shtate pike pese)3. Shoqeria “NIKA” sh.p.k. Shkoder numri i NIPT-it J76705047UVlera totale pa TVSH 5 731 394 leke (pese milion e shtateqind e tridhjete e njemije e treqind e nentedhjete e kater)4. Shoqeria “BOSHNJAKU B” sh.p.k. Fier numri i NIPT-it K72627402H ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    78   
 • 79. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Vlera totale pa TVSH 6 147 307 leke ( gjashte milion e njeqind e dyzet e shtatemije e treqind e shtate)5. Shoqeria “SPEKTRI” sh.p.k. Fier numri i NIPT-it J62903555F Vlera totale sipas preventivit pa TVSH 6 223 949 leke (gjashte milion edyqind e njezet e tre mije e nenteqind e dyzet e nente)6. Shoqeria “SHENDELLIA” sh.p.k. Ballsh numri i NIPT-it K07924803NVlera totale sipas preventivit pa TVSH 5 517 584 leke (pese milion e peseqinde shtatembedhjete mije e peseqind e tetedhjete e kater)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem 1. Shoqeria “Spektri” sh.p.k. Fier numri i NIPT-it J62903555F 2. Shoqeria “Boshnjaku B” sh.p.k. Fier numri i NIPT-it K72627402H 3. Shoqeria “Shendellia” sh.p.k. Ballsh numri i NIPT-it K07924803NPerkatesisht per arsyet e meposhtme: 1. Shoqeria “Spektri” sh.p.k. Fier • Mungon NP12 ne license, • Mjetet ne kontraten e qirase se mjeteve nr. 1516/647 date 15.03.2011 i jane dhene njekohesisht me qira firmes “Sark” per te njejten periudhe 2. Shoqeria “Boshnjaku B” sh.p.k. Fier • Mungojne NP12 dhe NS18 ne license.3. Shoqeria “Shendellia” sh.p.k. Ballsh • Mungon NP12 ne license • Nuk ka vertetim per shlyerjen e taksave nga te gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas deklarimit ne QKR, ne kundershtim me ligjin Nr.9632 dt.3010.2006 “Per sistemin e taksave vendore” neni 12 pika 6. • Drejtuesit teknik Thanas Cerra, Yllka Lacka, Engjellushe Sako figurojne ne liste pagesa si punetore te pakualifikuar. *** Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine[“KRIGER” sh.p.k. Fier si perfaqesues i bashkimit te perkohshem me operatoret“Kriger sh.p.k. & Shpresa sh.p.k.”, Lagja “Apolonia” Fier, se oferta e paraqitur,me një vlerë të përgjithshme prej pa TVSH 5 665 957.5 leke (pese milion egjashteqind e gjashtedhjete e pese mije e nenteqind e pesedhjete e shtate pikepese) dhe me TVSH 6 799 149 leke (gjashte million e shtateqind e nentedhjetee nente mije e njeqind e dyzet e nente), është identifikuar si oferta esuksesshme. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    79   
 • 80. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit seBashkise Fier, Lagja “Kastriot”, Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siçparashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita emarrjes së këtij njoftimi. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar “NIKA”sh.p.k.Shkoder, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prejpa TVSH 5 731 394 leke (pese million e shtateqind e tridhjete e nje mije etreqind e nentedhjete e kater) dhe me TVSH 6 877 673 leke (gjashte million eteteqind e shtatedhjete e shtate mije e gjashteqind e shtatedhjete e tre), siçparashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.12.2011.Ankesa: ka ose jo, - Nuk ka pasur ankesa.(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ______ BASHKIA SARANDE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT[Data 03.11.2011]Nga: [Bashkia Sarande]Për: [“JODY KOMPANI” SH. P. K, SARANDE, LAGJIA “NR 2”]Procedura e prokurimit: KERKESE PER PROPOZIM.Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]PERFUNDIMI I RRUGES SE VILES.Fondi limit: 2 126 880 (dy milion njeqind njezete e gjashte mije e teteqind e tetedhjete) leke pa T.V.SHBurimi i financimit : Te ardhurat e Bashkise Sarande.Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[14.11.2011] Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertuesme vlerat perkatese te ofruara:1. “JODY KOMPANI” SH. P. K NIPTI J 94824803 MVlera (me numra dhe fjale) 2 074 695 (dy milion shtatedhjete e kater mije egjashteqind e nentedhjete e pese ) Leke (pa T.V.Sh)2. “ILIRIA/D” SH. P. K NIPTI J 66702510 D ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    80   
 • 81. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Vlera (me numra dhe fjale) 2 099 475 (dy milion zero nentedhjete e nentemije e katerqind e shtatedhjete e pese )Leke (pa T.V.Sh)3. “FLONDI KONSTRUKSION” SH. P. K NIPTI J 74818819 MVlera (me numra dhe fjale) 2 115 383 (dy milion njeqind e pesembedhjete mije etreqind e tetedhjete e tre)Leke (pa T.V.Sh)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Nuk ka te skualifikuar.Perkatesisht per arsyet e meposhtme: ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“JODY KOMPANI”SH. P. K, Sarande, lagjia nr 2] se oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej 2 074 695 (dy milion shtatedhjete e kater mije e gjashteqinde nentedhjete e pese ) Leke (pa T.V.Sh)] është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Sarande, RrugaAbedin Dino, lagjia nr 2, ] kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhetë sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do tiakordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar, oferta e te cilit eshtedorezuar ne nje vlere te pergjitshme prej Vlera (me numra dhe fjale) 2 099 475(dy milion zero nentedhjete e nente mije e katerqind e shtatedhjete e pese )Leke(pa T.V.Sh), siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date 20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.12.2011.Ankesa: ka ose jo Jo nu k ka ankese(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _______. BASHKIA BALLSH FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData 14.12.2011Për: “BEQIRI‘‘ shpk, NIPT J98624801V, adresa Ballsh, MallakasterProcedura e prokurimit: Kerkese per propozimePërshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i rruges nga ish-Banka deritek Kryqezimi, me fond limit 1 246 580 (nje milion e dyqind e dyzet egjashtemije e peseqind e tetedhjete) leke pa TVSH, vene ne dispozicion nga teardhurat e Bashkise Ballsh. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    81   
 • 82. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike date 21.11.2011Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. BEQIRI sh.p.k., NIPT J98624801VVlera (me numra dhe fjale) 1 235 680 (nje milion e dyqind e tridhjete e pesemijee gjashteqind e tetedhjete) leke pa TVSH2. SHKELQIMI 07 sh.p.k., NIPT K68121808WVlera (me numra dhe fjale) 1 240 960 (nje milion e dyqind e dyzet mije enenteqind e gjashtedhjete) leke pa TVSHJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. SHENDELLIA sh.p.k., NIPT K07924803NPerkatesisht per arsyet e meposhtme:Shoqeria SHENDELLIA sh.p.k. nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe asnjedokument tjeter pervec vertetimit nga Zyra e Permbarimit. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “BEQIRI“ shpk, menr. NIPT J98624801V, me adrese Ballsh, Mallakaster se oferta e paraqitur, menjë vlerë të përgjithshme prej 1 235 680 (nje milion e dyqind e tridhjete epesemije e gjashteqind e tetedhjete) leke pa TVSH dhe 1 482 816 (nje milion ekaterqind e tetedhjete e dymije e teteqind e gjashtembedhjete) leke me TVSHështë identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Ballsh, lagjia “18 Prilli”,kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës,siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga ditae marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar “Shkelqimi 07”sh.p.k., oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 1 240960 (nje milion e dyqind e dyzet mije e nenteqind e gjashtedhjete) leke pa TVSHdhe 1 489 152 (nje milion e katerqind e tetedhjete e nentemije e nenteqind egjashtedhjete) leke me TVSH, siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643,date 20.11.2007 “Për prokurimin publik” nr.9643 date 20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.12.2011Ankesa: ka ose jo – nuk ka patur ankesa(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    82   
 • 83. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KOMUNA FINIQ FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: [Komuna Finiq]Për: [“FLONDI KONSTRUKSION” SH. P. K, VLORE, SARANDE, LAGJA NR.1]Procedura e prokurimit: KERKESE PER PROPOZIM.Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]Ndertim i Rruges Hyrrese Bregas.Fondi limit: 10 851 523 (dhjete milion teteqinde e pesedhjete e nje mije epeseqind e njezete e tre) leke pa T.V.SH.Burimi i financimit : Nga te ardhurat e vet Komunes.Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[28.11.2011] Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertuesme vlerat perkatese te ofruara:1. “FLONDI KONSTRUKSION” SH. P. K NIPTI J 74818819 MVlera (me numra dhe fjale) 10 755 380 (dhjete milion shtateqind e pesedhjete epese mije e treqinde e tetedhjete) Leke (pa T.V.Sh)2. “TEA-D” SH. P. K NIPTI K 32522629 LVlera (me numra dhe fjale) 9 216 340 (nente milion dyqind e gjashtemedhjetemije e treqind e dyzete )Leke (pa T.V.Sh)3.“JODY KOMPANY” SH. P. K NIPTI J 94824803 M &“ILIRIA/D”SH.P.K NIPTI J 66702510 DVlera (me numra dhe fjale) 10 787 841 (dhjete milion e shtateqind e tetedhjete eshtate mije e teteqind e dyzete e nje )Leke (pa T.V.Sh)4.“SHENDELLI” SH. P. K NIPTI K 07924803 NVlera (me numra dhe fjale) 8 489 060 (tete milion katerqind e tetedhjete e nentemije e gjashtedhjete) Leke (pa T.V.Sh)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Jane skualifikuar ofertuesit. 1. “SHENDELLI”sh.p.k 2. ”TEA-D”sh.p.kPerkatesisht per arsyet e meposhtme:1. “SHENDELLI”sh.p.k Mungon Ekstrati Historik dhe Tregtar i shoqeriseVertetimi Bankar, Vertetimet nga Tatimet, Licensa e shoqerise, Deshmi permjetet .2.”TEA-D”sh.p.k Ne licencen profesionale te shoqerise mungon kategoria NP.6,mungon vertetimi i tatimeve per vitin 2010, 2011 dhe nr mesatar i punetoreveper vitin 2010 dhe 2011 nuk eshte sa kerkohet tek dokumentat standartemungon vërtetimi te ketë kantjerin jo më larg se 10 km nga objekti (ne pronësiose me qira) *** ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    83   
 • 84. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“FLONDIKONSTRUKSION” SH. P. K, VLORE, SARANDE, LAGJA NR.1] se oferta eparaqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [10 755 380 (dhjete milionshtateqind e pesedhjete e pese mije e treqinde e tetedhjete) Leke (pa T.V.Sh)] është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Komunes Finiq, FshatiFiniq,Delvine ] kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimittë kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do tiakordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar, oferta e te cilit eshtedorezuar ne nje vlere te pergjitshme prej Vlera (me numra dhe 10 787 841(dhjete milion e shtateqind e tetedhjete e shtate mije e teteqind e dyzete e nje)Leke (pa T.V.Sh), siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.12.2011.Ankesa: ka ose jo Jo nu k ka ankese(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _______. AGJENCIA NACIONALE E TRAFIKUT AJROR SHA FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror sha , me adrese ne aeroportin NeneTereza Rinas , NIPT J61908011H .Për: Operatorin ekonomik MIDAC – AL SHPK me adrese ne Tirane ishKombinati Ushqimor , NIPT nr K71606007I.Procedura e prokurimit: nr 557 me objekt “Sherbimi i mirembajtjes dhepastrimit te godines dhe ambienteve te Anta sha nga te tretet” vlere limit 102500 000 ( njeqind e dy milion e peseqind mije ) leke pa TVSH,vene nedispozicion nga te ardhurat e vete ANTAsh.a.Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i mirembajtjes dhe pastrimit tegodines dhe ambienteve te Anta sha nga te tretet” vlere limit 102 500 000 (njeqind e dy milion e peseqind mije ) leke pa TVSH,vene ne dispozicion nga teardhurat e vete ANTAsh.a.Kohezgjatja e kontrates do te jete 5 ( pese) vjet , duke filluar nga data e lidhjesse kontrates.Burimi i financimit: Buxheti i shtetit _ Te ardhura _ Grante, donacione etj_ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    84   
 • 85. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 24 TETOR 2011 ora 10:00Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara: 1. Ofertuesi i parë: bashkimi i perkohshem i operatoreve ekonimike MIDAC-AL sh.p.k NIPT NR. K71606007I. Dhe ALPEN PULITI shpk me NIPT NR K61516506H perfaqesuar nga MIDAC AL SHPK Çmimi i ofertes pa TVSH është 84 050 000 ( tetedhjete e kater milion e pesedhjete mije ) lekë Çmimi i ofertes me TVSH është 100 860 000 ( njeqind milion e teteqind e gjashtedhjete mije ) lekë 2. Ofertuesi i dytë: Operatori ekonomik Shpresa sh.p.kme NIPT NR K67917301H Çmimi pa TVSH është 94 500 000 ( nentedhjete e kater milion e peseqind mije ) leke pa TVSH Çmimi me TVSH është 113 400 000 ( njeqind e trembedhjete milion e katerqind mije ) lekë 3. Ofertuesi i tretë: bashkimi i perkohshem i operatoreve ekonimike EURO FAB sh.p.k me NIPT NR K22313002O & MURATI SHPK me NIPT NT J66702413V perfaqesuar nga EURO FAB shpk Çmimi pa TVSH është 76 362 500 ( shtatedhjete e gjashte milion e treqind e gjashtedhjete e dy mije e peseqind ) lekë Çmimi me TVSH është 91 635 000 ( nentedhjete e nje milion e gjashteqind e tridhjete e pese mije ) lekë 4. Ofertuesi i katert: bashkimi i perkohshem i operatoreve ekonimike FJONA 2006 sh.p.k me NIPT NR K31321510F & PASTRIME SILVIO shpk me NIPT NR K91413010N perfaqesuar nga FIONA 2006 shpk Çmimi pa TVSH është 73 518 300 ( shtatedhjete e tre milion e peseqind e tetembedhjete mije e treqind ) lekë Çmimi me TVSH është 88 221 960 ( tetedhjete e tete milion e dyqind e njezete e nje mije e nenteqind e gjashtedhjete ) lekë 5. Ofertuesi i pestë: Operatori ekonomik JON 2002 sh.p.k me NIPT NR K41526007K Çmimi pa TVSH është 96 350 000 ( nentedhjete e gjashte milion e treqind e pesedhjete mije ) lekë ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    85   
 • 86. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Çmimi me TVSH është 115 620 000 ( njeqind e pesembedhjete milion e gjashteqind e njezete mije ) lekëJane skualifikuar dy ofertuesit e meposhtem: 1. Bashkimi i perkohshem i operatoreve ekonimike FJONA 2006 sh.p.k me NIPT NR K31321510F & PASTRIME SILVIO shpk me NIPT NR K91413010N perfaqesuar nga FIONA 2006 shpk • Bashkimi i Operatoreve Ekonomik FIONA 2006 dhe PASTRIME SILVIO sepse kishin keto parregullsi: 1. Bashkimi i operatoreve nuk ka plotesuar kerkese e kerkuar ne kreun III.1.1Kapaciteti Ligjor, i operatoreve ekonomike duke përfshirë kërkesat lidhur me regjistrimin në regjistrat profesionalë ose tregtarë: a. Liçensa profesionale e shoqërise lidhur me shërbimet objekt i kontratës, lëshuar nga Qendra kombetare e Licensimit b. License profesionale per stafin e shoqerise e leshuar nga organet kompetenete Operatori ekonomik FIONA 2006 ka paraqituer licensen e kerkuar pro kjolicense ka skaduar me date 13.03.2011 dhe nuk eshte e rinovuar. Operatoriekonomik Pastrime SILVIO ka paraqitur nje license te vlefshme por pikat elicenses nuk perputhen me objektin e procedures se prokurimit 2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik FIONA 2006 dhe PASTRIME SILVIO nuk ka permbushur piken e parashikuar ne kreun III.1.3Kapaciteti teknik: pika a. Shërbime të së njëjtës natyrë në një vlerë jo me pak se 20 000 000 leke ( njezet milion ) leke të realizuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit ekonomik. b. Deshmite per kryerjen e sherbimeve te meparshme te jepen nepermjet kontratave te lidhura dhe te shoqeruara me Faturat tatimore perkatese, ose permes vertetimit te realizimit te sherbimit te leshuara nga autoritete kontraktore perfituese, ku eshte kryer ky sherbim, e ku te shenohen vlera, koha dhe natyra e sherbimit Operatoret ekonomik kane paraqitur kontrata te ngjashme vetem per realizimin e pastrimit dhe jo per mirembajtjen e sistemeve te kerkuara ne specifikimet teknike te publikuara ne faqen zyrtare te APP nga Autoriteti Kontraktor ne daten e publikimit te kesaj procedure 2. Bashkimi i perkohshem i operatoreve ekonimike EURO FAB sh.p.k me NIPT NR K22313002O & MURATI SHPK me NIPT NT J66702413V perfaqesuar nga EURO FAB shpk ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    86   
 • 87. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   • Bashkimi i Operatoreve Ekonomik EURO FABsh.p.k dhe Murati sh.p.k kishin keto parregullsi: 1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik EURO FABsh.p.k dhe Murati sh.p.k nuk ka permbushur piken e parashikuar ne kreun III.1.3Kapaciteti teknik: pika c. Shërbime të së njëjtës natyrë në një vlerë jo me pak se 20 000 000 leke ( njezet milion ) leke të realizuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit ekonomik. d. Deshmite per kryerjen e sherbimeve te meparshme te jepen nepermjet kontratave te lidhura dhe te shoqeruara me Faturat tatimore perkatese, ose permes vertetimit te realizimit te sherbimit te leshuara nga autoritete kontraktore perfituese, ku eshte kryer ky sherbim, e ku te shenohen vlera, koha dhe natyra e sherbimit Operatoret ekonomik kane paraqitur kontrata te ngjashme vetem per realizimin e pastrimit dhe jo per mirembajtjen e sistemeve te kerkuara ne specifikimet teknike te publikuara ne faqen zyrtare te APP nga Autoriteti Kontraktor ne daten e publikimit te kesaj procedure 2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik EURO FABsh.p.k dhe Murati sh.p.k nuk ka permbushur piken e parashikuar ne kreun III.1.3Kapaciteti teknik: pika f.Operatoret ekonomike pjesemarres ne kete procedure prokurimi duhet te vertetojne perpuethshmerine e materialeve e sherbimeve te ofruara sipas standarteve europiane te cilesise CE , sigurise dhe ambjentit . Per kete arsye operatoret pjesemarres të jenë te Çertifikuar sipas normave UNI EN ISO 9001-2008 të standartit ndërkombëtar të menaxhimit të cilesisë, /ose ekuivalente me to, te cilat do te garantonin cilesine e materialeve e sherbimeve objekt i ketij prokurimi. Objekti i leshimit te certifikates duhet te perputhet me objektin e procedures se prokurimit. Operatori ekonomik MURATI sh.p.k ka paraqitur ISO 9001 : 2008 te vlefshme por objekti i kesaj ISO nuk eshte ne perputhje me objektin e kontrates Operatori ekonomik EURO FAB sh.p.k ka paraqitur nje certifikate ISO 9001 : 2008 te ciles i perputhet objekti por nga verifikimet e bera nga ana e KVO tek institucioni qe ka leshuar kete ISO sipas formatit te paraqitur nga operatori ekonomik rezultoi qe kjo ISO nuk ekzistonte prane ketij institucioni , sipas shkreses zyrtare te paraqitur nga instucioni leshues e cila verteton se kjo certifikate nuk eshte me e vlefshme. 3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik EURO FABsh.p.k dhe Murati sh.p.k nuk ka permbushur piken e parashikuar ne kreun III.1.3Kapaciteti teknik: pika g.Operatoret ekonomike pjesemarres ne kete procedure prokurimi duhet te paraqesin katalogje per te gjitha materialet e pastrimit qe do te perdorin ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    87   
 • 88. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   per realizimin e sherbimit objekt i kesaj kontrate ne perputhje me produktet dhe sherbimet e kerkuara ne specifikime teknike. Produktet duhen te jene konform normave te CE-se dhe normave mjedisore. Per kete arsye operatoret duhet te vertojne nepermjet certifikatave UNI EN ISO/ ose ekuivalente me to, qe produktet qe do te perdoren jane konform normave nderkombetare te cilesise dhe mjedisit. Bashkimi i operatoreve kishin paraqitur katallogje te produkteve qe do te perdoren per kryerjen e sherbimit por certifikatat ISO te prodhuesve nuk perputheshin me furnitorin e paraqitur ne katalogjet perkatese ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin eperkohshem te operatoreve ekonimike MIDAC-AL sh.p.k NIPT NR.K71606007I. Dhe ALPEN PULITI shpk me NIPT NR K61516506H perfaqesuarnga MIDAC AL SHPKme adrese ne Tirane Ish Kombinati Ushqimor , se oferta eparaqitur, me një vlerë të përgjithshme pa TVSH 84 050 000 ( tetedhjete ekater milion e pesedhjete mije ) lekë dhe Çmimi i ofertes me TVSH është100 860 000 ( njeqind milion e teteqind e gjashtedhjete mije ) lekë , ështëidentifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Agjencise Nacionale te TrafikutAjror sha, me adrese ne Aeroportin Nene Tereza Rinas, prane Zyres seProkurimeve ] kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimittë kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 94 500 000 (nentedhjete e katermilion e peseqind mije) leke pa TVSH ose 113 400 000 (njeqind etrembedhjete milion e katerqind mije ) lekë me TVSH ], siç parashikohet nënenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.11.2011Ankesa: KA ANKESE ( Ankese dorezuar nga EUROFAB Shpk mberritur neAnta sha ne daten 08.11.2011 )Operatori ka marrë përgjigje po në datë 08.11.2011 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    88   
 • 89. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   OPERATORIT TE SISTEMIT TE TRANSMETIMIT (OST SH.A.) FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: Operatorit te Sistemit te Transmetimit (OST sh.a.)Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, TiranePer: “VASAA” sh.p.k.Adresa: Kryengritja e Fierit, FierProcedura e prokurimit: Procedure e Hapur me mjete elektronikeREF – Nr. UP. 2029/7 Prot. Dt. 26.09.2011Pershkrim i shkurter i kontrates: Blerje materiale dhe paisje per mirembajtjendhe riparimin e linjave te transmetimitKohezgjatja e kontrates: 75 (shtatedhjetepese) dite nga fillimi i zbatimit tekontrates.Fondi Limit: 54’773095 (pesedhjetekatermilion shtateqindeshtatedhjetetremijenentedhjetepese) LekeBurimi i financimit: Te ardhurat e veta (OST sh.a.)Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: Date 22.11.2011Publikime te meparshme (nese zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.42Dt. 24.10.2011Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. “VASAA” sh.p.k.- NIPT: J62903470T :Vlera 38497’043 (tridhjetetetemilion katerqindenentedhjeteshtatemijedyzetetre) Leke22. “S.G.A.” sh.a. dhe “R&T” sh.p.k. (bashkim operatoresh ekonomike)-NIPT:K32625411P dhe J61901094G :Vlera39858958(tridhjetenentemilionteteqindepesedhjetetetemijenenteqindepesedhjetetete) Leke3. “DOKO” sh.p.k.-NIPT: J62903324K :Vlera 41775848,66 (dyzetenjemilion shtateqindeshtatedhjetepesemijeteteqindedyzetetete pike gjashtedhjetegjashte) Leke4. “ALFAT” sh.p.k. dhe “LEO-OKEJ” sh.p.k. (bashkim shoqerish)-NIPT:K04223404L dhe K66613409AVlera 42591280 (dyzetedymilion peseqindenentedhjetenjemijedyqindetetedhjete) Leke5. “ACI ENGINERING” sh.p.k. -NIPT: K12120003E:Vlera46866350(dyzetegjashtemilionteteqindegjashtedhjetegjashtemijetreqindepesedhjete) Leke6. “ENERGYSOLUTION” sh.p.k.-NIPT: K66311001I : ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    89   
 • 90. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Vlera 51694’590 (pesedhjetenjemiliongjashteqinde gnentedhjetekatermijepeseqindenentedhjete) Leke7. “REAR” sh.p.k. -NIPT: K51614501F :Vlera 51993’650 (pesedhjetenjemilionnenteqindenentedhjetetremijegjashteqindepesedhjete) LekeEshte skualifikuar ofertuesi i meposhtem:1. “S.G.A.” sh.a. dhe “R&T” sh.p.k. (bashkim operatoresh ekonomike)-NIPT:K32625411P dhe J61901094GPer arsyet e meposhtme:Per oferten e paraqitur nga “S.G.A.” sh.a. dhe “R&T” sh.p.k. (bashkimoperatoresh ekonomike): Vertetimet Nr.6282Prot. dt.09.11.2011 te leshuara Drejtorise RajonaleTatimore Fier per kryesuesin e bashkimit te operatoreve ekonomike, “S.G.A.”sh.a., tregojne se ky subjekt ka detyrime tatimore per TVSH, tatim fitimi,kontribute te sigurimeve shoqerore e shendetesore, dhe tatim mbi te ardhuratpersonale, keshtu qe rezulton e papermbushur pika 3 tek Kriteret ePergjithshme te Kualifikimit sipas Shtojces 7 te Dokumentave te Tenderit. Kontrata e paraqitur nga anetari tjeter i bashkimit te operatoreve ekonomike,“R&T” sh.p.k., e lidhur me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve me objekt “Blerjae kamerave, monitoreve dhe pajisjeve te tjera ndihmese si dhe instalimi i tyre(furnizim vendosje) per regjistrimin elektronikisht te procesit te numerimit sidhe te vleresimit te votive si dhe transmetimit online te ketij procesi nga tegjitha VNV-te”, nuk konsiderohet kontrate e ngjashme pasi objekti i prokurimiteshte blerje materiale per riparim dhe mirembajtje linjash transmetimi energjiete tensionit te larte. Keshtu qe rezulton i papermbushur sipas perqindjes sepjesemarrjes ne bashkim kriteri kualifikues kerkuar sipas pikes 2/1 tekKriteret e Vecanta te Kualifikimit sipas Shtojces 7 te Dokumentave te Tenderitpersa i perket kapacitetit teknik dhe profesional lidhur me kryerjen efurnizimeve te meparshme te ngjashme gjate tre viteve te fundit te aktivitetit teoperatorit ekonomik. Deklarata e paraqitur nga kryesuesi i bashkimit te operatoreve ekonomike,“S.G.A.” sh.a., per permbushjen e specifikimeve teknike, kerkuar sipasShtojces 5 te Dokumentave te Tenderit, konsiderohet e parregullt. ***Duke iu referuar procedures se lartpermendur, informojme “VASAA” sh.p.k.,me NIPT : J62903470T, me Seli : Kryengritja e Fierit, Fier, se oferta e paraqitur,me nje vlere te pergjithshme prej 38497’043 (tridhjetetetemilionkaterqindenentedhjeteshtatemije dyzetetre) Leke eshte identifikuar si oferta esuksesshme.Rrjedhimisht, jeni te lutur te paraqisni prane Departamentit te Prokurimeve teOST sh.a., me adrese Bulevardi “Gjergj Fishta”, Tirane kopjen e nenshkruar teformularit te kontrates dhe te sigurimit te kontrates, siç parashikohet ne ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    90   
 • 91. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjete) diteve nga dita e marrjes se ketijnjoftimi.Ne rast se nuk pajtoheni me kete kerkese, ose terhiqeni nga nenshkrimi ikontrates, do te konfiskohet sigurimi i ofertes suaj, sic parashikohet ne nenin58 te ligjit per prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit eshte bere ne date 06.12.2011.Ankesa: Nuk ka BASHKIA DURRES FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga : Autoriteti Kontraktor ; Bashkia Durres, Adresa : Sheshi Liria Durres,Telefon/fax 052 222310/052222482Për : R & R GROUP, Adresa : Ruga Myslym Keta nr.3, TIRANE. NIPT :K81415001A. ***Procedura e prokurimit: Proçedurë e hapur, elektronike.Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Blerje mikrobuzi per shkollen meprapambetje te lehta mendore”.Sasite: sipas shtojces dhe kohezgjatja ekontrates 60 dite.Fondi limit limit : 1600’000(nje milion e gjashteqind mije)lekëBurimi i financimit :Buxheti i shtetit : Te ardhura : X Grante,donacione etj.:Data e zhvillimit te procedures se prokurimit : 01.12.2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike.[07.11.2011] [Nr.44]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. R & R GROUP K81415001AVlera 1’490’000(nje milion e katerqind e nentedhjete mije)leke2. M.B.KURTI J64103483HVlera 1’500’000(nje milion e peseqind mije)leke3. BOLT K31514514IVlera 1’550’000(nje milion e peseqind e pesedhjete mije)leke4. SHTARO K01403504JVlera 1’580’000(nje milion e peseqind e tetedhjete mije)lekeJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    91   
 • 92. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  1. SHTARO K01403504JPerkatesisht per arsyet e meposhtme:- Ofertuesi SHTARO me vlere te ofertes 1’580’000 lekë nuk ka përmbushurkërkesat te kerkuara ne dokumentat e tenderit, si me poshte:1- Dokumentat që vërtetojne se (subjekti juaj): a) ka plotësuar detyrimetfiskale, b)ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, te lëshuar ngaAdministrata Tatimore; keto dokumenta nuk plotesojne kriterin e kekuar qeduhen lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.2- Per mjetin ofertuesi ka paraqitur ne foto nje mjet tip Iveco, pa treguar tedhenat teknike te kerkuara.3- Ofertuesit i mungon dokumenti që vërteton se(subjekti juaj) i ka plotësuar tegjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata eQeverisjes Vendore per vendndodhjen ne RRASHBULL XHAFZOTAJ. KVOvendos qe ofertuesi te mos kualifikohet. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : R & R GROUP,Adresa : Ruga Myslym Keta nr.3, TIRANE, se oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej: 1’490’000 (nje milion e katerqind e nentedhjete mije)lekë paTVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durres Sheshi “Liria”kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës,siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga ditae marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej[1’500’000(nje milion e peseqindmije)leke], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publikenr.9643 datë 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 07.12.2011Ankesa: ka ose jo __ Jo __(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    92   
 • 93. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   BASHKIA GJIROKASTER FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITDate : 15.12.2011Nga: Bashkia Gjirokaster, adresa : Sheshi i CercizitPër: “DHAME” sh.p.k Gjirokaster ***Procedura e prokurimit: Rikonstruksion i ambienteve te stadiumit dhe fushes sevjeter te sportit.Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion te mjediseve te stadiumit dhefushes se vjeter te sportit brenda nje afati 20 ditor nga lidhja e kontratesFondi limit: 713 142 leke pa t.v.shBurimi i financimit: Te ardhuratBuxheti i shtetit _ Te ardhura _ Grante, donacione etjData e zhvillimit te procedures se prokurimit: 21.11.2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[14.11.2011] [Numri 45]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. REGLI “ sh.p.k me nr NIPT K48021206LVlera 522 439 (peseqind e njezete e dy mije e katerqind e tridhjete e nente) lekepa t.v.sh2. DHAME” sh.p.k Gjirokaster me NIPT K12511613O Vlera 700 145 (shtateqind mije e njeqind e dyzet e pese) leke pa t.v.sh3. TEA_D” sh.p.k Gjirokaster me NIPT K 32522629L Vlera e korrigjuae e ofertes 711 204 (shtateqind e njembedhjete mije e dyqind e kater) leke pa t.v.sh4. BILIBASHI -2010 “ sh.p.k Libohove , Gjirokaster me NIPT L03411601N , Vlera 705 961 (shtateqind e pese mije e nenteqind e gjashtedhjete e nje) leke pa t.v.shJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 1. REGLI “ sh.p.k me NIPT K48021206L ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    93   
 • 94. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   2. BILIBASHI-2010 sh.p.k me NIPT L03411601NPerkatesisht per arsyet e meposhtme:1.REGLI sh.p.k u s,kualifikua ne mbeshtetje te Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 ,I ndryshuar , neni 56 , pika 2 pasi oferta rezultoi anomalisht e ulet dheargumentimi per cmimin e ofertes nuk ishte bindes .2. BILIBASHI-2010 sh.p.k u s’kualifikua pasi nuk plotesonte kriterin per nrmesatar te punonjesve qe kerkohej ne kriteret e vecanta te kualifikimit teseksioni II “kapacitetit teknik”, pika d . ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorinekonomik “DHAME” sh.p.k me adrese L. 18 Shtatori Gjirokaster se oferta eparaqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 700 145 (shtateqind mije enjeqind e dyzet e pese ) leke pa t.v.sh është identifikuar si oferta esuksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Gjirokaster ,me adreseSheshi I Cercizit kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe tësigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat etenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi Ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohetofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar menjë vlerë të përgjithshme prej 711 402 (shtateqind e njembedhjete mije edyqind e kater ) leke pa t.v.sh , siç parashikohet në nenin 58 të ligjit përprokurimet publikenr.9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.12.2011Ankesa: ka ose jo: Nuk ka pasur(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ BASHKIA FIER FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT[Data 15.12.2011]Nga: (Bashkia Fier)Për: [“G.P.G.” sh.p.k. Lushnje.] ***Procedura e prokurimit: (Procedure e Hapur me Mjete Elektronike ) ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    94   
 • 95. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Rikonstruksion dhe zgjerim i Ura e Sheqit,Lagja Sheq i Madh”, Fier, Shqiperi, sipas Projektit dhe Preventivit te miratuar tecilat jane pjese e dokumentave te tenderit. Kohezgjatja e kontrates eshte 150dite.]Fondi limit: 47 445 943 leke pa TVSH.Burimi i financimit: Buxheti i shtetit _ Te ardhura PO (Buxheti i BashkiseFier), Grante, donacione etj_Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 07.11.2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [03Tetor2011] [Nr.39]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. Shoqeria “AGBES CONSTRUCTION” shpk Fier, perkatesisht numri i NIPTK32807432W. Nuk ka paraqitur oferte ekonomike apo preventiv.2. Shoqeria “SALILLARI” sh.p.k. Berat numri i NIPT-it J62903125GVlera totale pa TVSH 37 367 384 leke (tridhjete e shtate milion e treqind egjashtedhjete e shtate mije e treqind e tetedhjete e kater)3. Shoqeria “ARBERIA” sh.a. Fier numri i NIPT-it J62903522GVlera totale pa TVSH 31 824 030 leke (tridhjete e nje milion e teteqind e njezete kater mije e tridhjete)4. Shoqeria “G.P.G.” sh.p.k. Lushnje numri i NIPT-it J6432444V Vlera totale sipas preventivit pa TVSH 47 171 796 leke (dyzet e shtate milione njeqind e shtatedhjete e nje mije e shtateqind e nentedhjete e gjashte)5. Shoqeria “ERNIKU” sh.p.k. Tirane numri i NIPT-it J71925004SVlera totale sipas preventivit pa TVSH 47 445 647 leke (dyzet e shtate milion ekaterqind e dyzet e pese mije e gjashteqind e dyzet e shtate)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem 1. Shoqeria “AGBES CONSTRUCTION” shpk Fier numri i NIPT-it K32807432W 2. Shoqeria “ARBERIA” sh.a. Fier numri i NIPT-it J62903522G ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    95   
 • 96. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   3. Shoqeria “SALILLARI” sh.p.k. Berat numri i NIPT-it J62903125GPerkatesisht per arsyet e meposhtme: 1. Shoqeria “AGBES CONSTRUCTION” sh.p.k. Fier numri i NIPT-it K32807432W • Nuk ka paraqitur oferte ekonomike apo preventiv 2. Shoqeria “ARBERIA” sh.a. Fier numri i NIPT-it J62903522G • ka oferte anomalisht te ulet dhe nuk paraqiti analize cmimesh, pas kerkeses se bere nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Fier. 3. Shoqeria “SALILLARI” sh.p.k. Berat numri i NIPT-it J62903125G • ka oferte anomalisht te ulet dhe nuk paraqiti analize cmimesh, pas kerkeses se bere nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Fier. *** Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine“G.P.G” sh.p.k Lushnje se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prejpa TVSH 47 171 796 leke (dyzet e shtate milion e njeqind e shtatedhjete e njemije e shtateqind e nentedhjete e gjashte) dhe me TVSH 56 606 155 leke(pesedhjete e gjashte milion gjashteqind e gjashte mije e njeqind e pesedhjete epese) është identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit seBashkise Fier, Lagja “Kastriot”, Rruga “Brigada e XI Sulmuese”, kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siçparashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita emarrjes së këtij njoftimi. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar “ERNIKU”sh.p.k.Tirane, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prejpa TVSH 47 445 647 leke (dyzet e shtate milion e katerqind e dyzet e pesemije e gjashteqind e dyzet e shtate) dhe me TVSH 56 934 776 leke(pesedhjete e gjashte milion e nenteqind e tridhjete e kater mije e shtateqind eshtatedhjete e gjashte), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për ProkurimetPublike nr. 9643 datë 20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.12.2011.Ankesa: ka ose jo, - Nuk ka pasur ankesa.(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ______ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    96   
 • 97. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   BASHKIA MANËZ FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESITData: 15/12/2011Për: MAEBA sh.p.k, adresa: Manëz, Durrës.Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozimPërshkrim i shkurtër i kontratës:Qëllimi: “Mirembajtja e Rrugëve te Territorit të Bashkisë Manëz”Fondi limit: 874,203 (tetëqind e shtatedhjete e katër mijë e dyqind e tre) Lekë.Burimi i financimit: Nga të ardhurat e Bashkisë Manëz.Kohëzgjatja: 1 (një) muaj ose 30 ditë nga nënshkrimi i kontratësNjoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vleratpërkatëse të ofruara: 1. EURO-ALB sh.p.k NIPT: K66613407H Vlera: 613,450 (Gjashtëqind e trembëdhjetë mijë e katërqind e pesëdhjetë) Lekë. 2. MURATI sh.p.k NIPT: J66702413V Vlera: 868,200 (Tetëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e dyqind) Lekë. 3. ELKA sh.p.k NIPT: J69718515O Vlera: 823,020 (Tetëqind e njëzet e tre mijë e njëzet) Lekë. 4. MAEBA sh.p.k NIPT: K41615514R Vlera: 850,650 (Tetëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) Lekë. 5. LIQENI VII sh.a NIPT: K01730502W Vlera: 688,800 (Gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind) Lekë.Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. EURO-ALB sh.p.k NIPT: K66613407H 2. ELKA sh.p.k NIPT: J69718515O 3. LIQENI VII sh.a NIPT: K01730502WPërkatësisht për arsyet e mëposhtme: 1. EURO-ALB sh.p.k është skualifikuar se nuk disponon dokumentacion per mjetet ( kapaciteti teknik ). ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    97   
 • 98. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   2. ELKA sh.p.k është skualifikuar per arsyet se kontrata per pune te ngjashme nuk perputhet me objektin e tenderit,mungesa e fatures tatimore te shitjes si dhe te mjeteve ne pronesi. 3. LIQENI VII sh.a është skualifikuar se ka mungesa ne kapacitetin teknik,fatura tatimore pa nipt e vule. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë MAEBA sh.p.k,adresa: Manëz, Durrës, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej850,650 (tetëqind e pesëdhjetë mijë e gjashteqind e pesëdhjetë) Lekë ështëidentifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Manëz, Zyrës Juridikekopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës,siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga ditae marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik”.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23/11/2011Ankesa: ka ose jo: Po(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 07/12/2011 KOMUNA QENDER PISKOVE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT[Data 15.12.2011]Për: [ROSI shpk]Procedura e prokurimit:Kerkese per PropozimPërshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion Qender shendetesorefshati Kosine sipas zerave ne preventiv me afat per perfundimin e punimeve30 dite nga data e lidhjes se kontratesFondi limit 1.250.000 (nje milione e dyqind e pesedhjete mije ) leke patvshFondi i vene ne dispozicion nga fondi i zhvillimit te rajoneve per vitin2011 eshte 607 514 leke me tvsh , pjesa e ngelur do te financohet ne vitetpasardhesPublikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri] ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    98   
 • 99. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1.Murati Ba Vlera (me numra dhe fjale) 1.189.770(nje milione e njeqind etetedhjete e nente mije e shtateqind e shtatedhjete )leke pa TVSH2.Regli shpk Vlera (me numra dhe fjale) 847.170(teteqind e dyzete e shtate mijee njeqinde shtatedhjete) leke pa tvsh3.Elka shpk Vlera (me numra dhe fjale)1.017.650(nje milione e shtatembedhjetemije e gjashteqind e pesedhjete)leke pa TVSH4.Hito 94 shpk Vlera (me numra dhe fjale) 1.249.860(nje milione e dyqind edyzete e nente mije e teteqind e gjashtedhjete) leke pa TVSH7.Rosi shpk Vlera (me numra dhe fjale)1.243.807(nje milione e dyqind e dyzetee tre mije e teteqind e shtate) leke pa TVSHJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. ELKA shpk2._ MURATI BA shpk _3. REGLI shpk __Perkatesisht per arsyet e meposhtme:Nuk arriten te paraqisnin te plota te gjitha kerkesat e kerkuara nga Autoritetikontraktor ne Dokumentat e tenderit ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ROSI shpk] seoferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse eshprehur në fjalë dhe 1.243.807 (nje milione e dyqind e dyzete e tre mije eteteqind e shtate )leke pa TVSH dhe 1.492.568,4 leke me t.v.shështë identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Komuna Qender Piskove] kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siçparashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita emarrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik” [data] [numri].Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.12.2011Ankesa: ka ose jo JO(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __________________________ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    99   
 • 100. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   AGJENCIA NACIONALE E TRAFIKUT AJROR SHA FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror sha , me adrese ne aeroportin NeneTereza Rinas , NIPT J61908011H .Për: Operatorin ekonomik ALBANIAN CONSORTIUM sha me adrese ne SheshinSkenderbej , Hotel Tirana me NIPT nr K41811801N.Procedura e prokurimit: nr 687 me objekt Sherbimi i darkes se vitit te ri 2012per punonjesit e Anta sha , vlera limit 1 700 000 ( nje milion e shtateqind mije )leke pa tvshPërshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbimi i darkes se vitit te ri 2012 perpunonjesit e Anta sha , vlera limit 1 700 000 ( nje milion e shtateqind mije )leke pa tvshKohezgjatja e kontrates do te jete ne mbremjen e darkes date 28.12.2011 ngaora 20:00 deri ne oren 04:00 .Burimi i financimit: Buxheti i shtetit _ Te ardhura _ Grante, donacione etj_Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 12 DHJETOR 2011 ora 09:00Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. Ofertuesi i parë: Operatori ekonomik ALBANIAN CONSORTIUM sha NIPT K41811801N Çmimi pa TVSH 1 547 000 ( nje milion e peseqind e dyzete e shtate mije ) leke Çmimi me TVSH 1 856 400 ( nje milion e teteqind e pesedhjete e gjashte mije e katerqind ) leke2. Ofertuesi i dytë: Operatori ekonomik “DATACONTACT AL ” shpk NIPT K62003007W Çmimi i ofertes pa TVSH është 1 662 600 ( nje milion e gjashteqind e gjashtedhjete e dy mije e gjashteqind ) lekë Çmimi i ofertes me TVSH është 1 995 120 ( nje milion e nenteqind e nentedhjete e pese mije e njeqind e njezete ) lekJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: Nuk ka asnje te skualifikuar *** ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    100   
 • 101. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorinekonomik ALBANIAN CONSORTIUM sha me adrese ne Sheshin Skenderbej ,Hotel Tirana me NIPT nr K41811801N.se oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme pa TVSH 1 547 000 ( nje milion e peseqind e dyzete e shtatemije ) leke,dhe Çmimi me TVSH 1 856 400 ( nje milion e teteqind e pesedhjete egjashte mije e katerqind ) leke , është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Agjencise Nacionale te TrafikutAjror sha , me adrese ne Aeroportin Nene Tereza Rinas, prane Zyres seProkurimeve ] kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimittë kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 1 662 600 ( nje milion e gjashteqinde gjashtedhjete e dy mije e gjashteqind ) lekë dhe me TVSH është 1 995 120 (nje milion e nenteqind e nentedhjete e pese mije e njeqind e njezete ) lek , siçparashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.12.2011Ankesa: NUK KA ASNJE ANKESEOperatori ka marrë përgjigje po në datë ........................ BASHKIA BILISHT FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT28.10.2011 Ref -50 ]Bashkia Bilisht: Bashkia Bilisht- Devoll, Qarku Korce . Nr.Tel. 0811 222 88.Për: [DU&KO sh.p.k Durres L.9 rruga 11 Deshmoret]Procedura e prokurimit: PROCEDURE E HAPUR-Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Per punimet e pastrimit te qytetit te Bilishtit”per nje perjudhe 2(dy) vjet nga lidhja e kontrates]FondI limit:17 374060(shtatembedhjete milion e treqind e shtatedhjete e kater mije egjashtedhjete ) leke pa T.V.SH dhe 20 848 872(njezet million e teteqind e dyzet etete mije e teteqind e shtatedhjete e dy)lek.me t.v.sh.,e te ardhurat e vetaPublikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data15.08.2011] [Numri 32]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara: ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    101   
 • 102. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  1. DU &KO SH.P.K ,me seli ne Durres. NIPT K38207309W vlera 11.791.395(njembedhjete million e shtateqind e nentedhjete e nje mije e treqind enentedhjete e pese)Leke pa T.V.SH dhe 14.149.674 Leke(katermbedhjetemillion e njeqind e dyzet e nente mije e gjashteqind e shtatedhjete e kater)lekme T.V.SH2. ECOACQUA (SH.P.K) me seli ne Tirane NIPT K01523002U Vlera 13 104739 (trembedhjete million e njeqind e kater mije e shtateqind e tridhjete enente ) Leke pa T.V.SH dhe 15.725.687(pesembedhjete milion e shtateqind enjezet e pese mije e gjashteqind e tetedhjete e shtate)lek me T.V.SH3.ECOLOGICA (SH.P.K) me seli ne Tirane. NIPT K 82103010B vlera :13 240343 (trembedhjete million e dyqind e dyzet mije e treqind e dyzet e tre )Leke paT.V.SH dhe 15 888 411(pesembedhjete million e teteqind e tetedhjete e tetemije e katerqind e njembedhjete ) Leke me T.V.SH4.REJ SH.P.K me seli ne Pogradec . NIPT J93711608Q vler:12 900265(dymbedhjete million e nenteqind mije e dyqind e gjashtedhjete e pese) Lekepa T.V.SH dhe , 15 480 318(pesembedhjete million e katerqind e e tetedhjetemije e treqind e tetembedhjete) Leke me T.V.SH5.KORSEL SH.P.K me seli ne Korcei.NIPT J64104124G vlera:12 012 816(dymbedhjete million e dymbedhjete mije e teteqind e e gjashtembedhjete )Lekepa T.V.SH dhe14 415 378 (katermbedhjete million e katerqind e pesembedhjetemije e treqind e shtatedhjete e tete )Leke me T.V.SH6.AFA GRUP SH.P.K me seli ne Dures NIPT L01502501H + ENZO 96 SH.P.K.K51423511Fvlera: 12 697 047(dymbedhjete million e gjashteqind e nentedhjetee shtate mije e dyzete shtate ) Leke pa T.V.SH dhe 15 236 456(pesembedhjetemillion e dyqind e tridhjete e gjashte mije e katerqind e pesedhjete e gjashte )Leke me T.V.SH7.SHPRESA SH.P.K me seli ne Lezhe, Lac.NIPT K67917301Hvlera:12.458.432,5(dymbedhjete million e katerqind e pesedhjete e tete mije ekaterqind e tridhjete e dy pike pese leke ); pa TVSH dhe 14.950.119(katermbedhjete million e nenteqind e pesedhjete mije e njeqind e njembedhjeteleke ); me TVSH 8..ALBA LAMJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1.REJ SH.P.K me seli ne Pogradec . NIPT J93711608Q vler:12 900265(dymbedhjete million e nenteqind mije e dyqind e gjashtedhjete e pese) Lekepa T.V.SH dhe , 15 480 318(pesembedhjete million e katerqind e e tetedhjetemije e treqind e tetembedhjete) Leke me T.V.SH2.KORSEL SH.P.K me seli ne Korcei.NIPT J64104124G vlera:12 012 816(dymbedhjete million e dymbedhjete mije e teteqind e e gjashtembedhjete )Lekepa T.V.SH dhe14 415 378 (katermbedhjete million e katerqind e pesembedhjetemije e treqind e shtatedhjete e tete )Leke me T.V.SH3.AFA GRUP SH.P.K me seli ne Dures NIPT L01502501H + ENZO 96 SH.P.K.K51423511Fvlera: 12 697 047(dymbedhjete million e gjashteqind e nentedhjete ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    102   
 • 103. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  e shtate mije e dyzete shtate ) Leke pa T.V.SH dhe 15 236 456(pesembedhjetemillion e dyqind e tridhjete e gjashte mije e katerqind e pesedhjete e gjashte )Leke me T.V.SH4.SHPRESA SH.P.K me seli ne Lezhe, Lac.NIPT K67917301Hvlera:12.458.432,5(dymbedhjete million e katerqind e pesedhjete e tete mije ekaterqind e tridhjete e dy pike pese leke ); pa TVSH dhe 14.950.119(katermbedhjete million e nenteqind e pesedhjetemije e njeqind e njembedhjete leke ); me TVSH 5..ALBA LAMPerkatesisht per arsyet e meposhtme:1.KORSEL SH.P.K Inxhinjeri mekanik dhe inxhinjeri kimist nuk ndodhen nelistpagesat e firmes.Gjithashtu listpagesat e firmes jane pa vulen e sigurimeveshoqerore ose dega e tatimeve.2.SHPRESA SH.P.K -per paregullsi ne kriteret e vecanta te kualifikimit:-Tek inxhinjeri kimist nuk kishte nje perputhje te emrit me te cilen eshte lidhurkontrata me emrin tek diploma,-kontrata e lidhur me inxhinjere kimiste eshte lidhur per vleren 35000 lek dhene listpagesat e firmes figuron vetem dy muaj dhe me nje vlere prej 10000lek.Autoboti I ujit eshte mare me qera sipas nje kontrate te lidhur ne Prill 2011gje qe tregon se eshte e angazhuar ne kontrate tjeter dhe nuk eshte edisponueshme per kete tender. Kamioni prej 5 ton qe ne si autoritet kontraktorkemi kerkuar ne DT ketij operatori I mungon duke paraqitur nje mjet terheqesjo me tonazhin e kerkuar.Listpagesa jane pa vulen e drejtorise rajonale tetatimeve.3.AFA GRUP sh.p.k bashkim operatoresh me ENZO sh.p.k 1. Nuk eshte respektuar aktmarveshja sipas perqindjeve te percaktuara ne tekonform ligjit I cili percakton percaktimin e sakte te perqindjeve ne rastin e bashkimit te operatorece. 2. Vertetimi per pagesen e taksave vendore per vitin 2011 mungon nga te dy firmat. 3. Vertetimi I mare nga zyra e permbarimit nga shoqeria ENZO shpk mban daten 29.04.2011 vertetim I mare me afat me te gjate se tre muaj para. 4. Ne vertetimin e mare nga drejtoria rajonale e tatimeve rezulton se “ka detyrime per kestet e tatimit mbi fitimin ne Shumen prej 100.000 leke:” 5. Shoqeria AFA nuk disponon autobot uji. 6. Garancia bankare nuk tregon gjendjen reale per momentin e zhvillimit te tenerit pasi vertetimi eshte mare ne vitin 2010 nga enzo shpk ,ndersa nga AFA nuk ploteson kuoten perkatesi sipas perqindjes. 7. Firma ENZO nuk ka vleren e kerkuar te xhiros mesatare gjate tre viteve te fundit , kurse firma AFA nuk ka vertetim te xhiros mesatare. 8. Tek mjetet e mara me qera fadromes I fillon kontrata ne daten 01.07.2012. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    103   
 • 104. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   9. Preventivi me gabime ne llogaritje aritmetike. 10. Kontrata e lidhur me drejtuesin teknik eshte nje kontrate me afat te perfunduar para dates se tenderimit . 11. Mungojne listpagesat e punonjesve . 12. Referencat e mara nga nje autoritet kontraktor jane te pasakta pasi kontrata e lidhur me autoritetin kontraktor qe ka dhene referencen , me shoqerine nuk ka perfunduar .4.REJ SH.P.K 1Referencat e mara nga nje autoritet kontraktor kane afat jashte kerkeses. 2.Listpagesat e firmes jane pa vulen e sigurimeve shoqerore ose dega etatimeve. 3.Leja e qarkullimit dhe certifikata e kontrollit teknik me afate te perfunduara.5.ALBA LAM – Nuk ka hedhur ne sistemin elektronik asnje dokument ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë . DU &KO SH.P.K,me seli ne Durres. NIPT K38207309W vlera 11.791.395 (njembedhjete millione shtateqind e nentedhjete e nje mije e treqind e nentedhjete e pese)Leke paT.V.SH dhe 14.149.674 Leke(katermbedhjete million e njeqind e dyzet e nentemije e gjashteqind e shtatedhjete e kater)lek me T.V.SHRrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë - Bashkise Bilisht - adresa:Lagjianr 1 Rr 24 Tetori Nr.Tel. 0811 222 kopjen e nënshkruar të formularit tëkontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat etenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik”.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë ____05.12.2011Ankesa: ka ose jo NUK KA PASUR(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë : DREJTORIA E PËRGJITHSHME E UJËSJELLËS KANALIZIMEVE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve, Rruga “SamiFrashëri”, Nr.4, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 4 256091 Fax: +355 4 256091website www.dpuk.gov.alPër: Operatorin Ekonomik ALBA KONSTRUKSION shpk, me NIPTJ61812013R, me seli Rr. “Frederik Shiroka“, Pallati i Ri, shk. B, Kati 2,Tiranë ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    104   
 • 105. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Proçedura e prokurimit: E Hapur, Prokurim ElektronikPërshkrim i shkurtër i kontratës:Proçedura e prokurimit: “Përfundimi i rrjetit të Kanalizimeve të Ujrave tëZeza në zonën Përroi i Agait-Qerret, Loti i I (Fshati Golem, Linjat KUZStacioni i pompave nr.2 deri tek stacioni i pompave nr. 4)”Fondi limit: 274.183.333 (dyqind e shtatëdhjetë e katër milion e njëqind etetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVShAfati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen esherbimit: 8 (tetë) muajBurimi i financimit: Buxheti i Shtetit. Lejuar me VKM date 21.12.2011.Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 28/07/2011, ora : 12:00,vendi: Salla e Mbledhjeve në Drejtorinë e Përgjithshme UjësjellësKanalizime, Prokurim elektronik në websitin zyrtar te APP,https://www.app.gov.alPublikime të mëparshme: JO Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]Njoftojmë se, kanë qene pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vleratpërkatëse të ofruara:1.“A. N. K.” shpk, me NIPT J92408001N; vlera e ofertës së paraqitur231.716.095 ( dyqind etridhjetë e një milion e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetëmijë e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.2. “Alba Konstruksion” shpk, me NIPT J61812013R; vlera e ofertës sëparaqitur 228.987.466.9 ( dyqind e njëzet e tetë milion e nëntëqind etetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë nëntë) lekëpa TVSH.3. “Albavia” shpk, me NIPT J81527001Q; vlera e ofertës së paraqitur218.799.709 ( dyqind e tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë enëntë mijë e shtatëqind e nëntë) lekë pa TVSH.4. “Almo Konstruksion” shpk & “Filipos – Degë e shoqerisë së huaj”,përkatësisht me NIPT J91915001P dhe NIPT L02420001U; vlera e ofertëssë paraqitur 198.595.400 ( njëqind e nëntëdhjetë e tetë milion e pesëqind enentëdhjetë e pesë mijë e katërqind) lekë pa TVSH. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    105   
 • 106. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  5. “BE-IS” shpk & “England” shpk & RSM, përkatësisht me NIPTK71412003A, NIPT J96829419D, 70298276; vlera e ofertës së paraqitur217.744.500 ( dyqind e shtatëmbëdhjetë milion e shtatëqind e dyzet e katërmijë e pesëqind ) lekë pa TVSH.6. “Curri” shpk, me NIPT J67902718S; vlera e ofertës së paraqitur242.653.315 ( dyqind e dyzet e dy milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e tre mijëe treqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.7. “PE – VLA - KU” shpk & “Kiros – Degë e shoqerisë së huaj”, përkatësishtme NIPT K61716013M dhe NIPT L11614003L; vlera e ofertës së paraqitur244.158.859.08 ( dyqind e dyzet e katër milion e njëqind e pesëdhjetë e tetëmijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë pikë zero tetë) lekë pa TVSH.8. “Fusha” shpk & “BEAN” shpk, përkatësisht me NIPT J61922018S dheNIPT J72510445Q; vlera e ofertës së paraqitur 246.392.250 ( dyqind e dyzete gjashtë milion e treqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë paTVSH.9. “Salillari” shpk, me NIPT J62903125G; vlera e ofertës së paraqitur243.604.611 ( dyqind e dyzet e tre milion e gjashtëqind e katër mijë egjashtëqind e njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 1. “Salillari” shpk, me NIPT J62903125G 2. “Fusha” shpk & “BEAN” shpk, përkatësisht me NIPT J61922018S dhe NIPT J72510445Q 3. “PE – VLA - KU” shpk & “Kiros – Degë e shoqerisë së huaj”, përkatësisht me NIPT K61716013M dhe NIPT L11614003L 4. “BE-IS” shpk & “England” shpk & RSM, përkatësisht me NIPT K71412003A, NIPT J96829419D, 70298276 5. “Almo Konstruksion” shpk & “Filipos – Degë e shoqerisë së huaj”, përkatësisht me NIPT J91915001P dhe NIPT L02420001U 6. “Albavia” shpk, me NIPT J81527001QPerkatesisht per arsyet e meposhtme: 1. “Salillari” shpk, me NIPT J62903125G: u konstatua se Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim i ka të plota, ndërsa Kriteret e Veçanta për Kualifikim nuk i ka të plota sipas kritereve për kualifikim të Dokumentave Tenderit, dhe konkretisht: ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    106   
 • 107. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   • Nuk plotëson, Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e punëve të ngjashme. 2. “Fusha” shpk & “BEAN” shpk, përkatësisht me NIPT J61922018S dhe NIPT J72510445Q: u konstatua se Kriterete Përgjithshme për Kualifikim i ka të plota, ndërsa Kriteret e Veçanta për Kualifikim nuk i ka të plota sipas kritereve për kualifikim të Dokumentave të Tenderit, dhe konkretisht: • Nuk plotëson, Përvojë të suksesshme në ekzekutimin e punëve të ngjashme. 3. “PE – VLA - KU” shpk & “Kiros – Degë e shoqerisë së huaj”, përkatësisht me NIPT K61716013M dhe NIPT L11614003L: u konstatua se Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim dhe Kriteret e Veçanta për Kualifikim nuk i ka të plota dhe konkretisht: • Shoqeria “Kiros” nuk ka të qartë dokumentacionin tatimor nga organet Greke dhe mbas kerkesës tonë për të sjelle orgjinalin nga ana e tyre nuk u plotesua. • Shoqeria “Kiros” nuk plotëson vlerën e punimeve të ngjashme ne një kontrate dhe ne tre vitet e fundit sipas kerkesave për kualifikim. 4. “BE-IS” shpk & “England” shpk & RSM, përkatësisht me NIPT K71412003A, NIPT J96829419D, 70298276: u konstatua se Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim i ka të plota , ndersa Kriteret e Veçanta për Kualifikim nuk i ka te plota sipas kritereve për kualifikim të Dokumentave të Tenderit, dhe konkretisht: • Shoqeria “BE*-IS” shpk nuk plotëson vleren e punimeve të ngjashme në një kontrate të vetëme dhe në vlerën e tre viteve të fundit sipas përqindjes së futur ne bashkimin e shoqerisë. • I mungon kategoria e licensës së shoqerisë NP-7 E. • Shoqeria “RSM” si shoqeri e huaj nuk ka licensë të kovertuar në vendin tonë. 5. “Almo Konstruksion” shpk & “Filipos – Degë e shoqerisë së huaj”, përkatësisht me NIPT J91915001P dhe NIPT L02420001U: u konstatua se Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim nuk ishin te qarta dhe konkretisht: • Dokumentacioni tatimor i lëshuar nga organet Greke për shoqerinë “Filipos” sha. ( i paraqitur në tendër) nuk ishte i qartë dhe pas kërkesës tonë për verifikim të materialeve origjinale nga ana tyre nuk u plotësuan, duke mbetur objekt verifikimi i mëtejshëm i Autoritetit Kontraktor, e cila nuk ploteson kushtet për kualifikim. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    107   
 • 108. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   6. “Albavia” shpk, me NIPT J81527001Q: u konstatua se Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim i ka të plota, ndersa Kriteret e Veçanta për Kualifikim nuk i ka të plota sipas kritereve për kualifikim të Dokumentave të Tenderit, dhe konkretisht: • Nuk plotëson vlerën e punimeve të ngjashme në një kontratë të vetme dhe në vlerën e tre viteve të fundit sipas kërkesave për kualifikim. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OperatorinEkonomik ALBA KONSTRUKSION shpk, me NIPT J61812013R, me seli Rr.“Frederik Shiroka“, Pallati i Ri, shk. B, Kati 2, Tiranë se oferta e paraqitur,me një vlerë të përgjithshme prej 226.160.636 (dyqind e njëzetë egjashtëmilion e njëqind e gjashtëmijë e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë)lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme tëUjësjellës Kanalizimeve kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe tësigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe kontrata dot’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, operatoritekonomik “A. N. K.” Shpk, ofertae e të cilit është dorëzuar me një vlerë tëpërgjithshme prej 231.726.477 (dyqind e tridhjetë e njëmilion e shtatëqind enjëzet e gjashtëmijë e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, nësëplotësohen kushtet siç parashikohen në nenin 58 të Ligjit për ProkuriminPublik nr.9643, date 20.11.2006 (i ndryshuar)Gjithashtu në zbatim të Manualeve të APP-së Ju kërkohet të paraqisni nëformë të shkruar të gjithë dokumentacionin e paraqitur në tender (origjinal osefotokopje e noterizuar), i cili do të verifikohet nga KVO-ja dhe bëhet pjesë edosjes së tenderit.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.10.2011Ankesa: ka ose jo: Po, nga operatori ekonomik “A. N. K.” Shpk dhe ngabashkimi i operatorëve “Almo Konstruksion” shpk & “Filipos – Degë e shoqerisësë huaj”(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: Të dyja ankesat e bëra nga këta operatorëekonomik kanë marrë përgjigje në datë13.10.2011. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    108   
 • 109. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   DREJTORIA E PËRGJITHSHME E UJËSJELLËS KANALIZIMEVE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITPër: Operatorin Ekonomik ALBAVIA shpk, me NIPT J81527001Q, me seliRr. “Sulejman Delvina“, Pallati Fati, shk. 1, ap.19, TiranëProçedura e prokurimit: E Hapur, Prokurim ElektronikPërshkrim i shkurtër i kontratës:Objekti i prokurimit: “Përfundimi i rrjetit të Kanalizimeve të Ujrave tëZeza në zonën Përroi i Agait-Qerret, Loti i II (Linjat KUZ Përroi i Agait,Stacioni i pompave nr.1 deri tek stacioni i pompave nr. 2)”Fondi limit: 167.547.500 (njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë milion epesëqind e dyzetë e shtatë mijë e pesëqind) lekë pa TVSh. Lejuar meVKM date 21.12.2011.Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen esherbimit: 8 (tetë) muajPublikime të mëparshme: JO Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. “ANK” shpk vlera e ofertës së paraqitur 134.658.735 ( njëqind e tridhjetë ekatër milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e tridhjetë epesë) lekë pa TVSH.2. “Alba Konstruksion” shpk vlera e ofertës së paraqitur 140.758.808,5 (njëqind e dyzet milion e shtatëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e tetëpikë pesë) lekë pa TVSH.3. “Albavia” shpk vlera e ofertës së paraqitur 110.105.361 ( njëqind e dhjetëmilion e njëqind e pesë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një) lekë pa TVSH.4. “AlmoKonstruksion” & “Filipos” vlera e ofertës së paraqitur136.396.455,6 ( njëqind e tridhjetë e gjashtë milion e treqind e nentëdhjetë egjashtë mijë e katërqind e pesëdhjetë e pesë pikë gjashtë) lekë pa TVSH.5. “BE-IS” shpk & “England” shpk vlera e ofertës së paraqitur 131.685.347 (njëqind e tridhjetë e një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e treqind edyzet e shtatë) lekë pa TVSH.6. “Curri” shpk vlera e ofertës së paraqitur 158.562.016 ( njëqind epesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë egjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.7. “Elira” shpk &” Karl Gega” shpk vlera e ofertës së paraqitur 113.262.606( njëqind e trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqinde gjashtë) lekë pa TVSH. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    109   
 • 110. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  8. “Fusha” shpk vlera e ofertës së paraqitur 137.191.781 ( njëqind e tridhjetëe shtatë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tetëdhjetë enjë) lekë pa TVSH.9. “Geci” shpk vlera e ofertës së paraqitur 153.193.176 ( njëqind epesëdhjetë e tre milion e njëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëqind eshtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.10. “Parllaku” shpk &”Cosedi SPA” vlera e ofertës së paraqitur 115.138.220( njëqind e pesëmbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e tetë mijë e dyqind enjëzet) lekë pa TVSH.11. “Pevlaku” shpk & “Adrian Nako” vlera e ofertës së paraqitur149.294.387 ( njëqind e dyzet e nëntë milion e dyqind e nëntëdhjetë e katërmijë e treqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.12. “Salillari” shpk vlera e ofertës së paraqitur 154.825.927 ( njëqind epesëdhjetë e katër milion e tetëqind e njëzet e pesë mijë e nëntëqind e njëzet eshtatë) lekë pa TVSH.13. “Senka L” shpk & “Vllaznia Ndërtim” vlera e ofertës së paraqitur127.325.627 ( njëqind e njëzet e shtatë milion e treqind e njëzet e pesë mijë egjashtëqind e njëzet e shtatë) lekë pa TVSH.Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 1. “Senka L” shpk & “Vllaznia Ndërtim” 2. “Salillari”shpk 3. “Pevlaku” shpk & “Adrian Nako” 4. “Parllaku” shpk &”Cosedi SPA” 5. “Elira” shpk &” Karl Gega” shpk 6. “BE-IS” shpk & “England” shpk 7. “AlmoKonstruksion” & “Filipos”Perkatesisht per arsyet e meposhtme:1. Subjekti “Senka L” shpk & “Vllaznia Ndërtim” u konstatua se Kriteret ePërgjithshme për Kualifikim i ka të plota ndersa Kriteret e Veçanta përKualifikim nuk i ka të plota dhe konkretisht: • Shoqeria “Senka L” shpk nuk plotëson punimet e ngjashme si në një kontrate të veteme ashtu dhe në tre vitet e fundit, si kryesues i bashkimit te operatorëve.2. Subjekti “Salillari”shpk u konstatua se Kriteret e Përgjithshme përKualifikim i ka të plota, ndërsa Kriteret e Veçanta për Kualifikim nuk i ka tëplota sipas kritereve për kualifikim të Dokumentave Tenderit, dhe konkretisht:Nuk plotëson, Përvojën e suksesshme në ekzekutimin e punëve të ngjashme. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    110   
 • 111. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  3. Subjekti “Pevlaku” shpk & “Adrian Nako” u konstatua se Kriteret ePërgjithshme për Kualifikim dhe Kriteret e Veçanta për Kualifikim nuk i ka tëplota dhe konkretisht: • Shoqeria “Kiros” nuk ka të qartë dokumentacionin tatimor nga organet Greke dhe mbas kerkesës tonë për të sjellë origjinalin nga ana e tyre nuk u plotesua. • Shoqeria “Kiros” nuk ploteson vlerën e punimeve të ngjashme ne një kontrate dhe ne tre vitet e fundit sipas kërkesave për kualifikim.4. Subjekti “Parllaku” shpk &”Cosedi SPA” u konstatua se Kriteret ePërgjithshme për Kualifikim nuk i ka të plota gjithashtu dhe Kriteret eVeçanta për Kualifikim nuk i ka të plota sipas kritereve për kualifikim tëDokumentave të Tendërit, dhe konkretisht: • Filjali i “Cosedil” në Shqiperi nuk kishte paraqitur dokumentacinin ligjor, si Ekstakti i regjistrimit në Q.K.R. Shqipëri. i mungon vertetimi nga sigurimet Shoqerore për përfaqësuesin në shqiperi . Firma “ Parllaku” Shpk . nuk plotëson punimet e ngjashme pika 1/a dhe 1/b, punimet e paraqitura janë jashtë afatit të kërkuar.5. Subjekti “Elira” shpk &” Karl Gega” shpk u konstatua se Kriteret ePërgjithshme për Kualifikim i ka të plota, ndersa Kriteret e Veçanta përKualifikim nuk i ka te plota, sipas kritereve për kualifikim te DokumentaveTendërit, dhe konkretisht: • Shoqeria “Karl Gega” shpk nuk plotëson përvojen e suksesshme në ekzekutimin e punëve të ngjashme sipas përqindjes së bashkimit te shoqerisë. Nuk plotëson kushtin e gjëndjes financiare në bankë sipas % që ka në bashkimin e shoqërive. I mungon vertetimi i Nr. të punonjësve për vitin 2009. Firmes “Elira”, i mungon vertetimi i Nr. Të punonjësve për vitin 2010.6. Subjekti “BE-IS” shpk & “England” shpk u konstatua se KriteretPërgjithshme për Kualifikim si dhe Kriteret e Veçanta për Kualifikim nuk ika të plota sipas kritereve për kualifikim të Dokumentave të Tenderit, dhekonkretisht: • Shoqeria “BE-IS” shpk nuk plotëson përvojen e suksesshme në ekzekutimin e punëve të ngjashme sipas përqindjes të bashkimit të shoqerive. • Shoqeria “RSM” nuk ka licensë të konvertuar në vendin tonë. • Mungon kategoria e licencës NP-7 D7. Subjekti “AlmoKonstruksion” & “Filipos”shpk u konstatua se Kriteret ePërgjithshme për Kualifikim nuk ishin te qarta dhe konkretisht: ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    111   
 • 112. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   • Dokumentacioni tatimor i leshuar nga organet Greke për shoqerinë “Filipos” sha ( i paraqitur ne tendër) nuk ishte i qartë dhe mbas kerkesës tonë për verifikim të materialeve origjinale nga ana tyre nuk u plotësuan, duke mbetur objekt verifikimi i mëtejshëm i Autoritetit Kontraktor, e cila nuk plotëson kushtet për kualifikim. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OperatorinEkonomik ALBAVIA shpk, me NIPT J81527001Q, me seli Rr. “SulejmanDelvina“, Pallati Fati, shk. 1, ap.19, Tiranë se oferta e paraqitur, me njëvlerë të përgjithshme prej 110.066.935 (njëqind e dhjetëmilion egjashtëdhjetë e gjashtëmijë e nëntëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSHështë identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme tëUjësjellës Kanalizimeve kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe tësigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik”.Gjithashtu në zbatim të Manualeve të APP-së Ju kërkohet të paraqisni nëformë të shkruar të gjithë dokumentacionin e paraqitur në tender (origjinal osefotokopje e noterizuar), i cili do të verifikohet nga KVO-ja dhe bëhet pjesë edosjes së tenderit.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.10.2011Ankesa: ka ose jo: Po, nga operatori ekonomik “A. N. K.” shpk(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: 13.10.2011 dhe në datë 18.10.2011 BASHKIA BAJRAM CURRI FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT13.12.2011Nga: Bashkia Bajram Curri, Adresa: Sheshi “Azem Hajdari”, Bajram CurriPër: Sh.p.k. “M.B.KURTI”, Fier ***Procedura e prokurimit: Kerkese per propozimePërshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje dru zjarri per institucionet ne varesi teBashkise Bajram Curri, per nje periudhe prej 8 muajsh. Sasia 333 m³. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    112   
 • 113. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi limit: 1000000 (Njemilion) leke pa t v sh.Burimi i financimit: Te ardhurat e BashkiseData e zhvillimit te procedures se prokurimit: 27.10.2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara: 1. M.B.KURTI _J 64103483 HEmri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera 974024(Nenteqindeshtatedhjeteekatermijeenjezetekater)leke pa t v sh (me numra dhe fjale) 2. NAZMI MURATI K 39003675 KEmri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera 995670(Nenteqindenentedhjeteepesemijeegjashteqindegjashtedhjete) lekepa t v sh (me numra dhe fjale) 3. SAMI MADANI K 89109601 NEmri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera 997335(Nenteqindenentedhjeteeshtatemijeetreqindetridhjeteepese) leke pat v sh (me numra dhe fjale) 4. R & R GROUP K 81415001 AEmri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera 0 (Zero) leke pa t v sh (me numra dhe fjale) 5. DELIA IMPEX K 57123001 REmri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera 0 (Zero) leke pa t v sh (me numra dhe fjale)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 1. 1 R & R GROUP K 81415001 AEmri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it 2. DELIA IMPEX K 57123001 R ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    113   
 • 114. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itPerkatesisht per arsyet e meposhtme:1.Ka paraqitur, vetem dokumentacionin e QKR2. Ka paraqitur, vetem vërtetimet e sigurimeve shoqerore ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Sh.p.k.“M.B.KURTI”, Fier se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej974024 (Nenteqindeshtatedhjeteekatermijeenjezetekater)leke pa t v sh ështëidentifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Bajram Curri, Adresa:Sheshi “Azem Hajdari”, Bajram Curri kopjen e nënshkruar të formularit tëkontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat etenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 995670 (Nenteqindenentedhjeteepesemijeegjashteqindegjashtedhjete) leke pa t v sh, siç parashikohet në nenin58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.12.2011Ankesa: ka ose jo______________(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ MINISTRIA E BRENDESHME, DREJTORIA E PERGJITHSHME E ZHVILLIMIT TË PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: Autoritetit Kontraktor, Adresa, Nr.tel : Ministria e Brendeshme,Drejtoria e Pergjithshme e Zhvillimit të Prokurimeve të PërqendruaraAdresa : Sheshi Skënderbej Nr.3, TiranëTel/Fax:04/ 2224403Për Operatorin ekonomik “KPL” sh.p.k ,me adrese :Bulevardi Deshmoret eKombit, kullat binjake, kulla 1, kati 7, zyra 1,fitues ne Lotin IV, Lotin I, LotinVII, Lotin XPër Operatorin ekonomik “Sori-Al” sh.p.k, me adrese: Rruga Ded Gjo Luli,pallati 1, shk. 2, ap. 32, fitues ne Lotin VI, Lotin VIII, Lotin XIProcedura e prokurimit: “Proçedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetarë”. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    114   
 • 115. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim Gatimi dhe Shpërndarje Ushqimi(Katering)”,ndarë në lote si më poshtë:LOTI I: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Repartin “RENEA”LOTI II:“Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Drejtorinë e Policisë sëQarkut Durrës”LOTI III: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Qendrën e FormimitPolicor”LOTI IV: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Repartin 712 FNSHTiranë”LOTI V: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Repartin 731 FNSHShkodër”LOTI VI: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Repartin 752 FNSHFier”LOTI VII: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Institutin e Përgatitjessë Qenve të Policisë Tiranë”LOTI VIII: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Delta Force Vlorë”LOTI IX: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Drejtorinë e Policisë sëQarkut Fier”LOTI X: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Qendrën Spitalore tëBurgjeve”LOTI XI: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit përSpitalin UniversitarObstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”.Fondi limit: Fondi limit total:325 299 099 (Treqind e njëzetë e pesëmilion edyqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH, vënë nëdispozicion nga Buxheti i Shtetit: • LOTI I: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Repartin “RENEA” me fondin limit 59,420,065 Lekë pa TVSH (Pesëdhjetë e nëntë milion e katërqind e njëzetmijë e gjashtëdhjetë e pesë). Për periudhen Shtator 2011-Dhjetor 2014 • LOTI II: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Drejtorinë e Policisë së Qarkut Durrës” me fond limit 4,297,139 Lekë pa TVSH (Katër milion e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e tridhjetë e nëntë). Për periudhën Shtator 2011- Dhjetor 2014. • LOTI III: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Qendrën e Formimit Policor” me fond limit 113,536,233 Lekë pa TVSH (Njëqind e trembëdhjetë milion e pesëqind e tridhjetë e gjashtëmijë e dyqind e tridhjetë e tre). Për periudhën Shtator 2011 Dhjetor 2014. • LOTI IV: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Repartin 712 FNSH Tiranë” me fond limit 44,919,433 Lekë pa TVSH (Dyzet e ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    115   
 • 116. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   katër milion e nëntëqind e nëntëmbëdhjetëmijë e katërqind e tridhjetë e tre). Për periudhën Shtator 2011 Dhjetor 2014. • LOTI V: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Repartin 731 FNSH Shkodër” me fond limit 32,705,484 Lekë pa TVSH (Tridhjetë e dymilion e shtatëqind e pesëmijë e katërqind e tetëdhjetë e katër). Për periudhën Shtator 2011 Dhjetor 2014. • LOTI VI: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Repartin 752 FNSH Fier” me fond limit 28,461,600 Lekë pa TVSH (Njëzet e tetë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e një mijë e gjashtëqind). Për periudhën Shtator 2011 Dhjetor 2014. • LOTI VII: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Institutin e Përgatitjes së Qenve të Policisë Tiranë” me fond limit 4,100,149 Lekë pa TVSH (Katër milion e njëqind mijë e njëqind e dyzet e nëntë). Për periudhen Shtator 2011 Dhjetor 2014. • LOTI VIII: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Delta Force Vlorë” me fond limit 27,597,041 Lekë pa TVSH (Njëzet e shtatëmilion e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatëmijë e dyzet e një). Për periudhën Shtator 2011 Dhjetor 2014. • LOTI IX: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Drejtorinë e Policisë së Qarkut Fier” me fond limit 2,789,042 Lekë pa TVSH (Dymilion e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntëmijë e dyzet e dy). Për periudhën Shtator 2011 Dhjetor 2014. • LOTI X: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Qendrën Spitalore të Burgjeve” me fond limit 3,807,935 Lekë pa TVSH (Tremilion e tetëqind e shtatëmijë e nëntëqind e tridhjetë e pesë). Për periudhën Gusht-Dhjetor 2011. • LOTI XI: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit përSpitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë” me fond limit 3,664,978 Lekë pa TVSH (Tre milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë). Për periudhën Tetor-Dhjetor 2011.Burimi i financimit: Buxheti i shtetitLejuar me VKM Nr. 858, date 14.12.2011.Data e zhvillimit të procedures se prokurimit:12/09/2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kanë qenë pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    116   
 • 117. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  ofruara:Për Lotin I: ‘’Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për RepartinRenea’’1“Ben-Af Nr. Biznesit 70077761Vlera :me ofertë ekonomike 53 471 920 ( pesedhjete e tre milion e katerqind eshtatedhjete e nje mije e nenteqind e njezet e lekë pa tvsh)2.“KPL” sh.p.k Nipt-it J71330002JVlera: me ofertë ekonomike 58 185 680 ( pesesedhjete e tete milion e njeqind etetedhjete e pese mije e gjashteqind e tetedhjete lekë pa tvsh).(me numra dhe fjale)3.“Sori-Al”sh.p.kNr. Nipt-it K31510059DVlera:me ofertë ekonomike(58 359 040 pesedhjete e tete milion e treqind epesedhjete e nente mije e dyzet lekë pa tvsh).Për Lotin II: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Drejtorinë ePolicisë së Qarkut Durrës.Nuk u paraqit asnjë ofertë.Për Lotin III: ‘’Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Qendrën eFormimit Policior’’1. “Ben-Af”Nr. Biznesit 70077761Vlera:me ofertë ekonomike 99 798 300 nentedhjete e nente milion e shtateqinde nentedhjete e tete mije e treqind lekë pa tvsh)2. “Shpresa” sh.p.k Nr.Nipti-it K 67917301 HVlera :me ofertë ekonomike 106 764 000 njeqind e gjashte milion e shtateqind egjashtedhjete e kater mije lekë pa tvsh)Për Lotin IV: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Repartin 712FNSH1.“Ben-Af”Nr. Biznesit 70077761Vlera:(me ofertë ekonomike 40 352 628,3 dyzet milion e treqind e pesedhjete edy mije e gjashteqind e njezet e tete presje tre lekë pa tvsh)2. “Shpresa” sh.p.kNr.Nipti-it K 67917301 HVlera:(me ofertë ekonomike 42 185 220 dyzet e dy milion e njeqind e tetedhjetee pese mije e dyqind e njezet lekë pa tvsh)3. “KPL” sh.p.kNipt-it J71330002JVlera:me ofertë ekonomike 44 038 813 (dyzet e kater milion e tridhjete e tetemije e teteqind e trembedhjete lekë pa tvsh)4. “Sori-Al” sh.p.kNr. Nipt-it K31510059DVlera :me ofertë ekonomike 44 169 386,3 dyzet e kater milion e njeqind egjashtedhjete e nente mije e treqind e tetedhjete e gjashte presje tre lekë pa tvsh)Për Lotin V: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Repartin 731FNSH ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    117   
 • 118. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  1.Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” sh.p.k & “Nika”sh.p.k,Nr.Nipti-it K 67917301 H dhe Nr. Nipti-it J 76705047 U.Vlera:me ofertë ekonomike 24 537 834 (njezet e kater milion e peseqind etridhjete e shtate mije e teteqind e tridhjete e kater lekë pa tvsh)2. “Helios” sh.p.kNr.Niptit K41411014HVlera :me ofertë ekonomike( 32 549 280 tridhjete e dy milion e peseqind e dyzete nente mije e dyqind e tetedhjete lekë pa tvsh)Për Lotin VI: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Repartin 752FNSH1.“Sori-Al” sh.p.k Nr. Nipt-it K31510059DVlera:me ofertë ekonomike 27 897 192 njezet e shtate milion e teteqind enentedhjetee shtate mije e njeqind e nentedhjete e dy lekë pa tvsh)2. “KPL” sh.p.k Nipt-it J71330002JVlera:me ofertë ekonomike 28 004 928 njezet e tete milion e kater mije enenteqind e njezet e tete lekë pa tvsh)Për Lotin VII: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Institutin ePërgatitjes së Qenve të Policisë Tiranë1.“KPL” sh.p.kNipt-it J71330002JVlera:me ofertë ekonomike 4 014 596,96 (kater milion e katermbedhjete mije epeseqind e nentedhjete e gjashte presje nentedhjete e gjashte lekë pa tvsh)2. “Sori-Al” sh.p.kNr. Nipt-it K31510059DVlera:me ofertë ekonomike 4 040 555,2 (kater milion e dyzet mije e peseqind epesedhjete e pese presje pese lekë pa tvsh)Për Lotin VIII: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Delta ForceVlorë1.“Sori-Al” sh.p.kNr. Nipt-it K31510059DVlera:me ofertë ekonomike 26 984 417,34 njezet e gjashte milion e nenteqind etetedhjete e kater mije e katerqind e shtatembedhjete presje tridhjete e kater lekëpa tvsh).2. ‘’KPL” sh.p.k Nipt-it J71330002JVlera :me ofertë ekonomike 27 290 308,14 njezet e shtate milion e dyqind enentedhjete mije e treqind e tete presje katermbedhjete lekë pa tvsh).Për Lotin IX: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Drejtorinë ePolicisë së Qarkut Fier.Nuk u paraqit asnjë ofertëPër Lotin X: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për QendrënSpitalore të Burgjeve.1.“KPL” sh.p.k Nipt-it J71330002JVlera : me ofertë ekonomike 3 704 023,68 tremilion e shtateqind e kater mije enjezet e tre presje gjashtedhjete e tete lekë pa tvsh). ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    118   
 • 119. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  2.“Sori-Al” sh.p.k Nr. Nipt-it K31510059DVlera : me ofertë ekonomike 3 748 029,6 ( tre milion e shtate qind e dyzet e tetemije e njezet e nente presje gjashte lekë pa tvsh)Për Lotin XI: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për SpitalinUniversitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”1.“Shpresa” sh.p.kNr.Nipti-it K 67917301 HVlera: me ofertë ekonomike 3 251 280 tre milion e dyqind e pesedhjete e njemije e dyqind e tetedhjete lekë pa tvsh )2. “Sori-Al” sh.p.kNr. Nipt-it K31510059DVlera: me ofertë ekonomike 3 576 477,92 (tre milion peseqind e shtatedhjete egjashte mije e katerqind e shtatedhjete e shtate presje nentedhjete e dy lekë patvsh )3. “KPL” sh.p.kNr.Nipt-it J71330002JVlera: me ofertë ekonomike 3 618 256,96 (tre milion gjashteqind etetembedhjete mije e dyqind e pesedhjete e gjashte presje nentedhjete e gjashtelekë pa tvsh).Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:Për Lotin I: ‘’Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për RepartinRenea’’1.“Ben-Af”Nr. Biznesit 70077761Perkatesisht per arsyet e meposhtme: Operatori ekonomik “Ben-Af” nuk plotëson pikën 1, Kapaciteti ekonomikdhe financiar, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur kopje tëcertifikuar të Bilancit te vitit 2010. Operatori ekonomik “Ben-Af” nuk plotëson pikën 2, Kapaciteti teknik,Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Licensë për ushtrimine aktivitetit lëshuar nga QKL (në të cilën të përcaktohet objekti i prokurimit(ose ekuivalenten e saj për operatorët e huaj) Operatori ekonomik “Ben-Af” nuk plotëson pikën 5, Kapaciteti teknik,Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi mjetin e paraqitur për transportin eprodukteve ushqimore nuk e ka të shoqëruar me Leje Higjeno-sanitare.Për Lotin IV: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Repartin 712FNSH1.“Ben-Af”Nr. Biznesit 70077761Perkatesisht per arsyet e meposhtme: Operatori ekonomik “Ben-Af” nuk plotëson pikën 1, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur kopje të certifikuar të Bilancit te vitit 2010. Operatori ekonomik “Ben-Af” nuk plotëson pikën 2, Kapaciteti teknik, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Licensë për ushtrimin e aktivitetit lëshuar nga QKL (në të cilën të përcaktohet objekti i prokurimit (ose ekuivalenten e saj për operatorët e huaj) ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    119   
 • 120. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Operatori ekonomik “Ben-Af” nuk plotëson pikën 5, Kapaciteti teknik, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi mjetin e paraqitur për transportin e produkteve ushqimore nuk e ka të shoqëruar me Leje Higjeno-sanitare.2.“Shpresa” sh.p.kNr.Nipti-it K 67917301 HPerkatesisht per arsyet e meposhtme: Operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k nuk plotëson pikën 1, Kapaciteti teknik, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi nuk plotëson vlerën e kontratave për shërbime të së njëjtës natyrë të realizuar gjatë tre viteve të fundit, të kerkuar në vlerën prej 25% të shumës së fondeve limit të loteve për të cilat ka ofertuar.Për Lotin XI: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për SpitalinUniversitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”1.“Shpresa” sh.p.kNr.Nipti-it K 67917301 HPerkatesisht per arsyet e meposhtme: Operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k nuk plotëson pikën 1, Kapaciteti teknik, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi nuk plotëson vlerën e kontratave për shërbime të së njëjtës natyrë të realizuar gjatë tre viteve të fundit, të kerkuar në vlerën prej 25% të shumës së fondeve limit të loteve për të cilat ka ofertuar.Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë :Për Lotin I: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për repartin Renea.Operatorin ekonomik “KPL” sh.p.kse oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej 58 185 680 (pesesedhjete e tete milion e njeqind e tetedhjete epese mije e gjashteqind e tetedhjete lekë pa tvsh) është identifikuar si oferta esuksesshme.Për Lotin IV: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Repartin 712FNSH.Operatori ekonomik “KPL”se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshmeprej44 038 813 (dyzet e kater milion e tridhjete e tete mije e teteqind etrembedhjete lekë pa tvsh)është identifikuar si oferta e suksesshme.Për Lotin VI: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Repartin 752FNSHOperatori ekonomik “Sori-Al” sh.p.kse oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej 4 040 555,2 (kater milion e dyzet mije e peseqind e pesedhjetee pese presje pese lekë pa tvsh)është identifikuar si oferta e suksesshme.Për Lotin VII: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Institutin ePërgatitjes së Qenve të Policisë Tiranë.Operatori ekonomik “KPL” sh.p.kse oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej4 014 596,96 (kater milion e katermbedhjete mije e peseqind e ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    120   
 • 121. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  nentedhjete e gjashte presje nentedhjete e gjashte lekë pa tvsh)ështëidentifikuar si oferta e suksesshme.Për Lotin VIII: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për Delta ForceVlorëOperatori ekonomik “Sori-Al” sh.p.k,se oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej26 984 417,34 njezet e gjashte milion e nenteqind e tetedhjetee kater mije e katerqind e shtatembedhjete presje tridhjete e kater lekë patvsh)është identifikuar si oferta e suksesshme.Për Lotin X: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për QendrënSpitalore të Burgjeve.Operatori ekonomik “KPL” sh.p.k,se oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej3 704 023,68 tremilion e shtateqind e kater mije e njezet e trepresje gjashtedhjete e tete lekë pa tvsh)është identifikuar si oferta esuksesshme.Për Lotin XI: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimit për SpitalinUniversitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”.Operatori ekonomik “Sori-Al” sh.p.k,se oferta e paraqitur, me një vlerë tëpërgjithshme prej3 576 477,92 (tre milion peseqind e shtatedhjete e gjashtemije e katerqind e shtatedhjete e shtate presje nentedhjete e dy lekë pa tvsh)është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteteve Kontraktore kopjene nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit tëkontratës, siçparashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita emarrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej :Loti I:Operatori ekonomik.“Sori-Al”sh.p.k me ofertë ekonomike(58 359 040pesedhjete e tete milion e treqind e pesedhjete e nente mije e dyzet lekë pa tvsh). Loti IV: Operatori ekonomik “Sori-Al” sh.p.k me ofertë ekonomike 44 169386,3 (dyzet e kater milion e njeqind e gjashtedhjete e nente mije e treqind etetedhjete e gjashte presje tre lekë pa tvsh)Loti VI: Operatori ekonomik “KPL” sh.p.k me ofertë ekonomike 28 004 928njezet e tete milion e kater mije e nenteqind e njezet e tete lekë pa tvsh).Loti VII: Operatori ekonomik “Sori-Al” sh.p.k me ofertë ekonomike 4 040 555,2(kater milion e dyzet mije e peseqind e pesedhjete e pese presje pese lekë patvsh.)Loti :VIII: Operatori ekonomik ‘’KPL” sh.p.k me ofertë ekonomike 27 290308,14 njezet e shtate milion e dyqind e nentedhjete mije e treqind e tete presjekatermbedhjete lekë pa tvsh). ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    121   
 • 122. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Loti X: Operatori ekonomik “Sori-Al” sh.p.k me ofertë ekonomike 3 748 029,6 (tre milion e shtate qind e dyzet e tete mije e njezet e nente presje gjashte lekë patvsh).Loti XI: Operatori ekonomik “KPL” sh.p.k me ofertë ekonomike 3 618 256,96(tre milion gjashteqind e tetembedhjete mije e dyqind e pesedhjete e gjashtepresje nentedhjete e gjashte lekë pa tvsh), siç parashikohet në nenin 58 të ligjitpër prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07/12/2011Ankesa: (Një) Kthyer përgjigje me shkresën nr.1198/2 datë.15.12.2011operatorit ekonomik “Ben-Af” sh.p.k. NJOFTIMI I FITUESIT ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    122   
 • 123. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KONTRATA TE NENSHKRUARA ELEKTRONIKE BASHKIA LEZHEAutoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Bashkia Lezhe nr.teltel/fax:003552152270/2219Lloji i procedures se prokurimit : Kerkese per propozim me mjete elektronikeObjekti i kontrates ( nqs ka lote i ndare sipas loteve: Rikonstruksion iambienteve te zyrave te bashkiseFondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 1 416 667 leke pa TVSH vene nedispozicion nga te ardhurat e Bashkise Lezhevlera totale e kontrates ( nqs ka lote e ndare sipas loteve) : 1 685 996 (njemilion e gjashteqind e tete dhjete e pesemije e nenteqind e nentedhjete egjashte )leke perfshire dhe vleren e TVSH-seData e lidhjes se kontrates 15.12.2011Kontraktori /et ,adresa ,nipti: Junik shpk me adm.z. Dede Maluta adresa :Lezhe ,NIPT J68007522 L BASHKIA TIRANËAutoriteti Kontraktor: Bashkia Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,Tel/Fax: 042 256 799, prokurimet@tirana.gov.al; Adresa e Internetit:www.tirana.gov.al;Lloji i procedurës së prokurimit: “Kërkesë për Propozim”Objekti i prokurimit: “Blerje kancelari, letër bojë për printera fotokopje dhefaks, për Bashkinë e Tiranës, për vitin 2011”Fondi limit: 2.963.558 (dy milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tremijë epesëqind e pesëdhjetë e tetë) lekë pa T.V.SH. fondi limit i vënë në dispozicionpër këtë procedurë prokurimi është nga të ardhurat e veta të Bashkisë sëTiranës.Vlera totale e kontratës: 2.948.000 (dy milion e nëntëqind e dyzet e tetëmijë)lekë pa T.V.SH. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    123   
 • 124. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Data e lidhjes së kontratës: 15.12.2011Kontraktori: “InfoSoft office” sh.a, Rruga Murat Toptani, Tiranë, Nipt J62426002 Q UNIVERSITETIT I ARTEVEAutoriteti Kontraktor, Adresa, Nr.tel: Universitetit i Arteve, Blv. Dëshmorët eKombit, Sheshi Nënë Tereza, Tel. + 355 42 2254 88Lloji i proçedurës së prokurimit: Kërkesë për propozim, procedure elektronike.Objekti i Kontratës: “ Rikonstruksion lektoriumi në Universitetin e Arteve”.Fondi Limit : 7.695.000 (shtatë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë)lekë (pa TVSH), nga të ardhurat e institucionit dhe (Fondi i Zhvillimit tëRajoneve).Vlera e shpallur fituese: 6.009.519 (gjashtë milion e nëntë mijë e pesëqind enëntëmbëdhjetë) lekë me TVSHData e lidhjes së kontratës: Kontrata Nr. 1050 prot., datë 19/12/2011Kontraktori/ët Adresa, NIPT-i: Shoqëria “Theos sh.p.k.”, me adresë: BllokuGintash, Pallati I, Ap. 29, Laprakë, Tiranë. DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVEDrejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rr.Gjin Bue Shpata, Tiranë .Proçedurë : E hapurObjekti i kontratës “Blerje Software per sistemin e kalimit të të dhënave ngapajisjet fiskale”Fondi limit me vlerë 12 500 000 (dymbedhjetemilionepeseqindmije) lekë paTVSH. Lejuar me VKM nr 837 dt.06.12.11Vlera totale e kontratës 14 190 000(katermbedhjetemilionenjeqindenentedhjetemije) lekëKontraktori “EURONET” sh.p.k. me Nr. NIPTI N72013009U Adresa: ”BLVZOGU I“ VEVE CENTER Kati II Zyra 211” Tirane ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    124   
 • 125. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Data e Lidhjes së Kontratës 19.11.2011 AUTORITETI PORTUAL DURRESAutoriteti Kontraktor : Autoriteti Portual Durres Adresa: Lagja nr 1 RrugaTregtare Durres Tel/Fax: 052 23384 / 052 23115Lloji i procedures se prokurimit : Kerkese per PropozimObjekti i prokurimit: “ BLERJE FURNIZIM-VENDOSJE PERDE PER ZYRAT EA.P.D-se”Fondi limit : 3.076.395 (Tre milione e shtatedhjete e gjashte mije e treqind enenetedhjete e pese ) leke pa T.V.SH (Nga te ardhurat e vete institucionit)Vlera totale e kontrates : 2.531.016 (Dy milione e peseqind e tridhjete e nje mijee gjashtembedhjete) leke pa T.V.SH.Data e lidhjes se kontrates: 19.12.2011Kontraktori: Murati-D Sh.p.k Adresa: Tirane, Rruga Mihal Grameno nr 52Nipt: K 42003004 T Tel/Fax: 0682066548 BASHKIA COROVODE SKRAPARAutoriteti Kontraktor,adresa,nr tel: Bashkia Corovode,SkraparLagja “Clirimi ” tel 0312 22512Lloji I Procedures se prokurimit: Procedure e hapurObjekti I Kontrates (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Rikonstrukson ishkolles se mesme “Ramis Aranitasi “ Corovode .Fondi limit pa tvsh (nqs ka lote I ndare sipas loteve): 16.054 446(Gjeshtembedhjet milion e pesedhjet e kater mije e katerqind e dyzet e gjashte )lekë PA TVSH. Nga fondi i zhvillimit te rajoneveData e lidhjes se kontrates : 6 .11.2011Kontraktori /Adresa e tij : “Edonil Konstruksion shpk”, Tirane me nr NIPT:K11519006K ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    125   
 • 126. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   AUTORITETI SHENDETESOR RAJONALAutoriteti Kontraktor: Autoriteti Shendetesor Rajonal, Rr. Qamil Guranjaku ,tel fax +355 42 347438Lloji I procedures se prokurimit: ” Kerkese per Propozim”Objekti i prokurimit (n.q.s ka lote I ndare sipas loteve) ”Blerje Aparat ECOPortabel per SOB-in dhe sherbimin paresor ASHR Tirane”Lejuar me VKM-nenr.856 date 14.12.2011Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) 4.583.333 (katermilion e peseqinde tetedhjete e tre mije e treqind e tridhjete e tre) lekë pa TVSH.Vlera totale e kontrates: 2.768.000 (dymilion e shtateqind e gjashtedhjete e tetemije )Leke pa TVSHData e lidhjes se kontrates :19.12.2011Kontraktori , adresa , nipt : Shoqeria “MONTAL’’ shpk, Rruga Dervish Hima,3Kullat,K3,Shk.1,Ap.9/2. Tirane. me NIPT J62009007F DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVEAutoriteti Kontraktor adresa : Drejtoria e Pergjithshme e RrugeveRruga Sami Frasheri Nr 33 Tirane tel.04/2 221270 fax 2223600Lloji i procedures se Prokurimit: Pune Civile “procedure e hapur”Objekti i Prokurimit (nqs ka lote i ndare ne lote ) “Ndertim i rruges By passperendimor Shkoder, Loti 2” lejuar me VKM nr 809 dt.23.11.11Fondi limit : 497 473 499 leke (pa t.v.sh) ( Katerqind e nentedhjete e shtatemilion e katerqind e shtatedhjete e tre mije e katerqind e nentedhjete e nente).Vlera totale e kontrates : 378 812 447 leke ( pa t.v.sh) (treqind e shtatedhjete etete milion e teteqind e dymbedhjete mije e katerqind e dyzet e shtate) dhe 454574 963 leke (me t.v.sh) (katerqind e pesedhjet e kater milion e peseqind eshtatedhjet e kater mije e nenteqind e gjashtedhjete e tre)Data e lidhjes se kontrates : 30.11.2011 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    126   
 • 127. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Kontraktori i shpallur fitues : Operatori Ekonomik : “Delia Group” me Nr.NIPTI: J81517002U MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORITAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Ministria e Bujqesise, Ushqimit dheMbrojtjes se Konsumatorit, Adresa : Blvd.”Deshmoret e Kombit”, 1002, TiraneTel/Fax : 00355 4 2226551.Lloji i procedures se prokurimit: Procedure e Hapur Elektronike.Objekti i prokurimit: “Mbikqyrja e punimeve per realizimin e objektit“Rehabilitimi i Kanalit Ujites Shtoder-Pjesa e I-re”.Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 560 000 (peseqind e gjashtedhjetemije) leke pa TVSH. Lejuar me VKM nr.801 dt.16.11.2011Vlera e shpallur fituese:274 400 ( dyqind e shtatedhjete e kater mije e katerqind) leke pa TVSH.329 280 (treqind e njezet e nente mije e dyqind e tetedhjete) leke me TVSH.Data e lidhjes se kontrates: 19.12.2011Kontraktori/et, adresa, NIPT: Operatori ekonomik “Gjeokonsult&CO” sh.p.k,me seli Kthesa e Kamzes, Pallatet Mehillaj, Kati 2, Tirane, NIPT-i K91810005U. MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORITAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Ministria e Bujqesise, Ushqimit dheMbrojtjes se Konsumatorit, Adresa : Blvd.”Deshmoret e Kombit”, 1002, TiraneTel/Fax : 00355 4 2226551.Lloji i procedures se prokurimit: Procedure e Hapur Elektronike.Objekti i prokurimit: “Mbikqyrja e punimeve per realizimin e objektit“Rehabilitimi i Kanalit Ujites Shtoder-Pjesa e II-te”.Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 501 000 (peseqind e nje mije) lekepa TVSH. Lejuar me VKM nr.801 dt.16.11.2011Vlera e shpallur fituese:225 450 (dyqind njezet e pese mije e katerqind e pesedhjete) leke pa TVSH. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    127   
 • 128. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  270 540 (dyqind e shtatedhjete mije e peseqind e dyzet) leke me TVSH.Data e lidhjes se kontrates: 19.12.2011Kontraktori/et, adresa, NIPT: Bashkimi i operatoreve ekonomik “PalmaKonstruksion” sh.p.k & Znj.Manjola Lesha, me seli Bulevardi “Zogu i I-re”,Perballe ish-Mapos, Parruce, Shkoder, NIPT-i K66607001U. BASHKIA SHKODERAutoriteti kontraktor,adresa,nr.tel:Bashkia Shkoder L.”Vasil Shanto”,Rr.”13Dhjetori”,tel.0222437-20.Lloji i procedures se prokurimit: Procedure e Hapur- prokurim publik memjete elektronikeObjekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): Rikonstruksion rrugasheh Qazim Hoxhaj dhe rruga Andon Ballaci.Fond limit prej 3 855 067 leke pa TVSH.Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise viti 2011 sipas VKB nr.24dt.10.10.2011”Rialokim fondi per disa objekte”Vlera totale e kontrates (nqs ka lote e ndare sipas loteve): 3 678 810 leke patvsh dhe 4 414 572 leke me Tvsh.Data e lidhjes se kontrates : data 19.12.2011.Operatori/et ekonomik i/te shpallur fitues:BO”NNZKShkodra&Karl GegaKonstruksion”sh.p.k,perfaqesuar me prokure nga operatori ekonomik“NNZKShkodra” shpk.Adresa:L.Vojo Kushi-Shkoder,NIPT-i J66915047G. BASHKIA PATOSAutoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel : Bashkia Patos, Lagja “Naftetari”, Rruga“Unaza”; Tel: 0381 22372; 23664.Lloji i procedures se prokurimit : Kerkese per propozimObjekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Blerje pajisjekompjuterike” ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    128   
 • 129. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : 823 550( teteqind e njezete e tremije e peseqinde e pesedhjete) leke, pa T.V.SH, vene ne dispozicion nga teardhurat e Bashkise Patos.Vlera e shpallur fituese : 957 900 ( nenteqind e pesedhjete e shtate mije enenteqind) leke me tvsh.Data e lidhjes se kontrates : 15.12.2011Kontraktori/et,adresa,Nipt-i : “BOLT” shpk Tirane, Kashar,Kthesa e Kamzes,prane Euroteoremes me nr. Nipt- K 91517011J MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORITAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Ministria e Bujqesise, Ushqimit dheMbrojtjes se Konsumatorit, Adresa : Blvd.”Deshmoret e Kombit”, 1002, TiraneTel/Fax : 00355 4 2226551.Lloji i procedures se prokurimit: Procedure e Hapur Elektronike.Objekti i prokurimit: “Rehabilitimi i Kanalit Ujites Shtoder, Pjesa e I-re”.Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 43 923 657 (dyzet e tre milion enenteqind e njezet e tre mije gjashteqind e pesedhjete e shtate) leke pa TVSH.Lejuar me VKM nr.801 dt.16.11.2011Vlera e shpallur fituese:32 461 871 (tridhjete e dy milion e katerqind e gjashtedhjete e nje mije eteteqind e shtatedhjete e nje) leke pa TVSH.38 954 246 (tridhjete e tete milion e nenteqind e pesedhjete e kater mije edyqind e dyzet e gjashte) leke me TVSH.Data e lidhjes se kontrates: 19.12.2011Kontraktori/et, adresa, NIPT: Bashkimi i operatoreve ekonomike “Hastoci”sh.p.k dhe “Shqiponja-M” shpk, me seli ne Tirane, Lagja Eurolingua, Farke eVogel, NIPT-i J62028009B. MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORITAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Ministria e Bujqesise, Ushqimit dheMbrojtjes se Konsumatorit, Adresa : Blvd.”Deshmoret e Kombit”, 1002, Tirane ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    129   
 • 130. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Tel/Fax : 00355 4 2226551.Lloji i procedures se prokurimit: Procedure e Hapur Elektronike.Objekti i prokurimit: “Rehabilitimi i Kanalit Ujites Shtoder, Pjesa e II-te”.Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 37 945 449 (tridhjete e shtatemilion e nenteqind e dyzet e pese mije e katerqind e dyzet e nente) leke.Lejuar me VKM nr.801 dt.16.11.2011Vlera e shpallur fituese: 33 017 213 (tridhjete e tre milion e shtatembedhjetemije e dyqind e trembedhjete) leke pa TVSH. 39 620 655 (tridhjete e nentemilion e gjashteqind e njezet mije e gjashteqind e pesedhjete e pese) leke meTVSH.Data e lidhjes se kontrates: 19.12.2011Kontraktori/et, adresa, NIPT: Operatori ekonomik ”CO 1 RROKUKONSTRUKSION REPRESENTING LOC” sh.p.k, me adrese Blvd. ”BajramCurri”, Pall.Palma e Arte, Kati 7, Tirane, me Nr. NIPT-i K41517031H. NJESIA OPERATIVE KORCE E OPERATORIT TE SISTEMIT TE TRANSMETIMIT SH.A.Autoritete Kontraktor, adresa, nr.tel.:Njesia Operative Korce e Operatorit teSistemit te Transmetimit sh.a., Nenstacioni 400/110 kV Zemblak, Korce, Tel.:+355 8 2243980Lloji i procedures se prokurimit: Procedure e Hapur me mjete elektronikeObjekti i prokurimit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): Rikonstruksioni iobjekteve ne Nenstacionin 400/110 kV Zemblak, KorceFondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 8’684’066 (tetemilion egjashteqindetetedhjetekatermije e gjashtedhjeteegjashte) Leke pa TVSH.[vene ne dispozicion nga « Te ardhurat » e vete Autoritetit Kontraktor]Vlera totale e kontrates (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 6374’783(gjashtemilion e treqindeshtatedhjeteekatermije e shtateqindetetedhjeteetre)Leke pa TVSHData e lidhjes se kontrates: Dt. 20.12.2011 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    130   
 • 131. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Kontraktori, adresa, nipt:“MENI” sh.p.k., Rruga Myslym Keta Nr.12 Tirane,NIPT J61909018W KOMUNA KUMANAutoriteti Kontraktor, adresa, nr tel: Komuna Kuman Qarku fier, tel038222855Lloji I procedures se prokurimit: E HapurObjekti I prokurimit: Rikonstruksion I rruges Kuman-MarinezFondi Limit (nqs ka lote I ndare sipas loteve) : 33 519 647 leke pa T.V.SH(fond nga te ardhurat e Komunes)Vlera totale e kontrates: 33 293 912 leke pa T.V.SHData e lidhjes kontrates: 13.12.2011Kontraktori, adresa, nipt: shkelqimi 07 sh.p.k , Fier, Nipt K68121808W BASHKIA FIERAutoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel : Bashkia Fier, Lagja “Kastriot”, Rruga“Brigada e XI Sulmuese”; Tel/Fax : 0342 2587; 0342 7398.Lloji i procedures se prokurimit : Procedurë e Hapur me mjete elektronike.Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Rikonstruksion i rrugesAstrit Toto, Lagja Sheq i Vogel”Fondi limit (pa TVSH) nga te ardhurat e veta : 10 295 833.5 lekë. Burimi ifinancimit Buxheti i Bashkise Fier viti 2011.Vlera totale e kontrates (me TVSH) : 8 324 319 lekë.Data e lidhjes se kontrates : 15/ 12/ 2011.Kontraktori, adresa, nipt : “FILIPI” shpk, si perfaqesuese e bashkimit teperkohshem te shoqerive ”FILIPI shpk Fier & HARMONIA shpk Fier”Lagja ”29 Nendori”, Fier. NIPT J72510469Q dhe J62903480D. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    131   
 • 132. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   BASHKIA FIERAutoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel : Bashkia Fier, Lagja “Kastriot”, Rruga“Brigada e XI Sulmuese”; Tel/Fax : 0342 2587; 0342 7398.Lloji i procedures se prokurimit : Procedurë e Hapur me mjete elektronike.Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Rikonstruksion i rrugesRiza Shanaj, Lagja 8 Shkurti”Fondi limit (pa TVSH) nga te ardhurat e veta : 17 050 002 lekë. Burimi ifinancimit Buxheti i Bashkise Fier viti 2011.Vlera totale e kontrates (me TVSH) : 14 431 723 lekë.Data e lidhjes se kontrates : 15/ 12/ 2011.Kontraktori, adresa, nipt : “FILIPI” shpk, si perfaqesuese e bashkimit teperkohshem te shoqerive ”FILIPI shpk Fier & HARMONIA shpk Fier”Lagja ”29 Nendori”, Fier. NIPT J72510469Q dhe J62903480D. BASHKIA FIERAutoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel : Bashkia Fier, Lagja “Kastriot”, Rruga“Brigada e XI Sulmuese”; Tel/Fax : 0342 2587; 0342 7398.Lloji i procedures se prokurimit : Procedurë e Hapur me mjete elektronike.Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : “Rikonstruksion iQendrës Kulturore të fëmijëve”Fondi limit (pa TVSH) nga te ardhurat e veta : 27 166 666 lekë. Burimi ifinancimit Buxheti i Bashkise Fier viti 2011.Vlera totale e kontrates (me TVSH) : 32 476 480 lekë.Data e lidhjes se kontrates : 15/ 12/ 2011.Kontraktori, adresa, nipt : “SARK” shpk, si perfaqesuese e bashkimit teperkohshem te shoqerive ”SARK shpk & FILIPI shpk & SHKELQIMI 07 shpk& HARMONIA shpk”, Lagja ”15 Tetori”, FierNIPT K52531415H, J72510469Q, K68121808W dhe J62903480D. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    132   
 • 133. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KOMUNA LIBOFSHEAutoriteti kontraktor, adresa, nr. tel.: Komuna LIBOFSHE, nr. tel. 038780522,Libofshe, FierLloji i procedures se prokurimit: Procedure “ Kerkese per propozim”Objekti i prokurimit: “ Ndertim ambulance A2 ne fshatin Adriatik”Fondi limit: 833 333 leke ( pa TVSH) nga Fondi i Zhvillimit te RajoneveVlera totale e kontrates ( pa TVSH): 803 330 leke ( teteqind e tre mije e treqinde tridhjete) lekeVlera totale e kontrates ( me TVSH): 963 996 leke ( nenteqind e gjshtedhjete etre mije e nenteqind e nentedhjete e gjashte) lekeData e lidhjes se kontrates: 05. 12. 2011Kontraktori, adresa, NIPT-i: Boshnjaku B shpk Fier me nr. NIPTI-iK72627402H Fier. DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE TIRANEAutoriteti Kontraktor : Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave VendoreRr. Kavajes, ish Uzina Mekanike Tirana, Nr. 203, Hyrja 1,Tirane Tel: +355 42419752Lloji i Proçdurës së Prokurimit: Kërkesë për Propozim, proçedurë elektronikeObjekti i Prokurimit: Blerje Letër format A4 dhe ToneraFondi Limit: 1,993,600.00 (njëmiljonenëntëqintenëntëdhjetetremijëegja-shtëqind) Lekë, pa TVSH, nga të Ardhurat e Bashkisë së TiranësVlera Totale e Kontratës: 1.937.657 (njëmilionenëntëqintetridhjetëeshtatëmijëegjasht-ëqintepesedhjetëeshtatë) Lekë, pa TVSH.Data e lidhjes së Kontratës: 23.12.2011Kontraktori : Shoqëria Alfa Supplies shpk, Blvd, Zhan D’Ark, pranë Ekspozitës,me NIPT K21520005I ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    133   
 • 134. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   DREJTORIA RAJONALE SHERBIMEVE TRANSPORTIT RRUGOR FIERAutoriteti kontraktor,adresa,nr.tel Drejtoria Rajonale Sherbimeve TransportitRrugor Fier. Adresa: Sheq i Madh Fier , Tel 0345 01 909Lloji i procedures se prokurimit : Procedure e Hapur - elektronikeObjekti i kontrates ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) :“Kapanon per kontrollinfizik&tahografin dhe zyrat per taksat ”.Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) : 7 372 803 (shtatemilion e treqinde shtatedhjete e dymije e teteqind e tre) leke pa tvsh (nga te ardhurat ebrendshme te insitucionit) .Vlera totale e Kontrates (nqs ka lote e ndare sipas loteve): 5 195 648 (pesemilion njeqind e nentedhjete e pesemije e gjashteqind e dyzet e tete ) leke paTVSH.Data e lidhjes se Kontrates . 21.12.2011Kontraktori / et , “ENI” shpk Lushnje ; Adresa Lagjia Skender Libohova NIPT ;J94808408R DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVEAutoriteti Kontraktor Drejtoria E Pergjithshme E Rrugeve adresa :Rruga “SamiFrasheri” Nr 33 Tirane tel: 04/234789 fax: 04/2223600Lloji i procedures se Prokurimit: “Procedure e hapur”Objekti i Prokurimit (nqs ka lote i ndare ne lote): “Sherbim me roje civile(godina DPRr)”Fondi limit : 1 268 400 Leke (pa TVSH) lejur me VKM nr 853 dt.14.12.11Vlera totale e kontrates : 1 061 147 Leke (pa TVSH)Data e lidhjes se kontrates : 11.10.2011Kontraktori i shpallur fitues : “VJOSA 1 ” shrsf me NIPT: K38707245E DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVEAutoriteti Kontraktor Drejtoria E Pergjithshme E Rrugeve adresa : ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    134   
 • 135. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Rruga “Sami Frasheri” Nr 33 Tirane tel: 04/234789 fax: 04/2223600Lloji i procedures se Prokurimit: “Procedure e hapur”Objekti i Prokurimit (nqs ka lote i ndare ne lote ):“Sherbim me roje civile (BeHa Se)”Fondi limit : 2 325 400 Leke (pa TVSH) lejur me VKM nr 853 dt.14.12.11Vlera totale e kontrates : 1 968 582 Leke (pa TVSH)Data e lidhjes se kontrates : 11.10.2011Kontraktori i shpallur fitues : “TREZHNJEVA” shrsf me NIPT: K19303605O BASHKIA KRUMËAutoriteti Kontrator, adresa : Bashkia Krumë, sheshi “Deshmoret Hasit“,Pallati i Kultures “Pjeter Bogdani ”, Qyteti Krumë, Rrethi Has, Tel/ fax”: ( +355)21422080Lloji I Procedures se Prokurimit : Kerkese me propozimObjekti i kontrates (nqs ka lote e ndare sipas loteve) : Rikonstruksion i Shkolles9- Vjeçare, Fshatin – Zarishte Bashkia Krumë – Has.Fondi Limit . (n.q.s. ka lote i ndare sipas loteve) : 11.999.620 leke .paT.V.SH. Burimi i financimit: Nga fondi per Zhvillimin Rajoneve.Vlera totale e kontrates ( nqs ka lote e ndare sipas loteve) : (me numra dhefjale) 11.877.900 ( Njembedhjetemilion e tetëqind shtatedhjete e shtate mije enënteqind ) Leke ( pa T.V.SH )Data e lidhjes se kontrates : 19.12.2011Kontraktori/et, adresa, nipt: :XHASTI shpk, Tiranë , Kavaj , Golem ,NIPTK.12512837 I. Q.E.A PRANE BASHKISE KUCOVEAutoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel: Q.E.A prane Bashkise Kucove, Lagja nr.1Blloku “Tafil Skendo” Tel.0311 23306Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per Propozim-Mallra. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    135   
 • 136. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Objekti i prokurimit: :“BLERJE USHQIME & MATERJALE PASTRIMI”Fondi Limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 2.225.000(pa TVSH) nga Fondet e BashkiseVlera e shpallur fituese : 2 191 250 leke (pa t.v.sh)Data e Lidhjes se Kontrates: 07/04/2011 ora 12.ooOperatori ekonomik i shpallur fitues: “S.Tare 2004” Sh.p.kKucove perfaqesues Z. Sami Tare me nr NIPT-i, K 48504102 S Q.E.A PRANE BASHKISE KUCOVEAutoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel: Q.E.A prane Bashkise Kucove, Lagja nr.1Blloku “Tafil Skendo” Tel.0311 23306Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per Propozim-Mallra.Objekti i prokurimit: :“Blerje Mish vici dhe Fruta Perime”Fondi Limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 1.616.080 (pa TVSH) nga Fondet e BashkiseVlera e shpallur fituese : 1 601 550 leke (pa t.v.sh)Data e Lidhjes se Kontrates: 21/06/2011Operatori ekonomik i shpallur fitues: “S.Tare 2004” Sh.p.kKucove perfaqesues Z. Sami Tare me nr NIPT-i, K 48504102 S BASHKIA KUCOVEAutoriteti Kontraktor, adresa, Bashkia Kucove, Lagja nr.1 Blloku “TafilSkendo” Tel.0311 2 33 06Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per Propozim-Mallra.Objekti i prokurimit: “ BLERJE GAZOILI dhe GAZ TE LENGSHEM PER QEA”Fondi Limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): : 875 000 (pa TVSH) nga Fondet eBashkise ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    136   
 • 137. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Vlera e shpallur fituese : 856.250 leke me marzh fitimi: Gazoili : 10 leke/liter,Gaz i lengshem 120 leke/kg (pa t.v.sh)Data e Lidhjes se Kontrates: 11/04/2011Operatori ekonomik i shpallur fitues: “PROKO” Sh.p.kBerat perfaqesues Z.Kristostim Proko me nr NIPT-i, J 62904029 O BASHKIA KUCOVEAutoriteti Kontraktor, adresa, Bashkia Kucove, Lagja nr.1 Blloku “TafilSkendo” Tel.0311 2 33 06Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese per Propozim-Mallra.Objekti i prokurimit: “Blerje materiale elektrike per ndricimin publik ”Fondi Limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 1 583 300 (pa TVSH) nga Fondete BashkiseVlera e shpallur fituese : 1 224 950 (pa t.v.sh)Data e Lidhjes se Kontrates: 11/04/2011Operatori ekonomik i shpallur fitues: “MURATI D” Sh.p.k, Tirane perfaqesuesZ. Dervish Murati me nr NIPT-i, K 42003004 T ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    137   
 • 138. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  KONTRATA TE NENSHKRUARA SHOQERIA “ELBER” SHPKAutoriteti kontraktor: SHOQERIA “ELBER” SHPK. adresa: Lagjia “Dyli HaxhireMyzyri”, Elbasan. nr.tel: +355 54 240 755Lloji i procedures se prokurimit: PROÇEDURA ME NEGOCIM, PA SHPALLJEPARAPRAKE TË NJOFTIMIT TE KONTRATES (shtese kontrate me pak se 20%,per levrime shtese me kontraktuesin e meparshem).Objekti i prokurimit: “Furnizim shtese me materiale hidraulike per nevojat e“ELBER” shpk”.Fondi limit: 1.543.144 (nje milion e peseqind e dyzet e tre mije e njeqind e dyzete kater) leke pa tvsh. -Burimi i financimit: Te ardhurat e veta te shoqerise“ELBER” shpk (shoqeri tregtare me kapital shteteror, institucion jo buxhetor).Vlera totale e kontrates:-Vlera pa tvsh: -1.543.144 (nje milion e peseqind e dyzet e tre mije e njeqinde dyzet e kater) leke.-Vlera me tvsh: -1.851.773 (nje milion e teteqind e pesedhjet e nje mije eshtateqind e shtatedhjete e tre) leke.Data e lidhjes se kontrates: data 19.12.2011Kontraktori: “WAT 2010” shpk, Adresa: Unaza e Re, Godine 2-kateshe, pranekryqezimit te doganes, Tirane. NIPT-i: L02017001Q AUTORITETI SHENDETESOR RAJONALAutoriteti Kontraktor: Autoriteti Shendetesor Rajonal,Rr. Qamil Guranjaku , tel fax +355 42 347438Lloji I procedures se prokurimit: Procedure me negocim pa publikim paraprakete njoftimit.Objekti i prokurimit:« Rikonstruksion i Urgjences se Tiranes »Fondi limit I kontrates eshte 6.562.500 (gjashtemilion e peseqind egjashtedhjetete e dy mije e peseqind)) leke pa TVSH (Fond i vene ne dispozicionnga Komiteti i Zhvillimit te Rajoneve.Lejuar me VKM-ne Nr.852 date14.12.2011. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    138   
 • 139. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Vlera totale e kontrates: 6.420.000 ( gjashtemilion e katerqind enjezet mije ) Leke pa TVSHData e lidhjes se kontrates :16.12.2011Kontraktori , adresa , nipt : Shoqeria “ERGES-MAT’’ shpk,Rruga Vaçe Zela” Tirane. me NIPT K17614913O DREJTORIA RAJONALE RRUGORE FIERAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel : Drejtoria Rajonale Rrugore Fier Lagja“Apollonia” Tel 034 22891Lloji I Procedures se Prokurimit : “Me negocim pa shpallje paraprake tenjoftimit” PuneObjekti I Prokurimit : “Ndertim mur mbajtes Kojlaç km 140”Fondi Limit: 2 083 395 lek (pa T.V.SH) (nga fondet ne dispozicion teautoritetit).Vlera totale e kontrates: 2 072 378 lek (pa T.V.SH)Data e lidhjes se kontrates: 09/12/2011Kontraktori: “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” sh.p.k ; Vore Tirane : Nr.NIPTI K 82230002 K DREJTORIA SHERBIMIT SPITALOR PESHKOPIAutoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel: Drejtoria Sherbimit Spitalor PeshkopiLloji i Procedures Prokurimit: Me negocim, pa botim paraprak te njoftimit tekontrates”Arsyet e perdorimit te procedures se prokurimit jane mbeshtetur ne Nenin 33te LPP-së pika 1 dhe 2/a/c si dhe ne ne VKM Nr. 1 dt.10.01.2007 “Permiratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, pika 5, germa “b” e Kreut IV, pershkak per shkak te pamundesise se zhvillimit te tenderit, me ”Blerje lendedjeges Solar i lenget per kaldaja” nga M B.Objekti i prokurimit (nqs ka lote, i ndare sipas loteve“Blerje lende djeges Solar ilenget per kaldaja” ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    139   
 • 140. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Me fond limit : prej 8.1 milion(tete. Nje milion me tvsh)Vlera Totale e Kontrates: 8.100.000,00Data e lidhjes se Kontrates : 08.11.2011Kontraktori: , EXIMOIL sh a , me perfaqesues ligjor z Marnglen Ramaj, NIPT:K91715006E, adresa Kashar Tirane DREJTORIA E PËRGJITHËSHME NR.2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT TIRANËAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Drejtoria e Përgjithëshme Nr.2 ePunëtorëve të Qytetit Tiranë, adresa Rruga 5 Maji, nr.tel. 04 226 378Lloji i procedurës së prokurimit: Prokurim me negocim, pa publikim parapraktë njoftimit të kontratës.Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve) : Ruajtja e objekteve meroje private.Fondi limit ( nqs ka lote i ndarë sipas loteve): 402 960 (katërqind e dymijë enëntë qind e gjashtëdhjetë ) lekë pa tvsh.-Ky fond është vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë së Tiranës.Vlera totale e kontratës ( nqs ka lotë i ndarë sipas loteve) : 396 000 (treqind enëntë dhjetë e gjashtëmijë ) lekë pa tvsh.Vlera totale me TVSH: 475 200 (katërqind e shtatëdhjetë e pesëmije e dyqind)lekëData e lidhjes së kontratës: 14.12.2011.Operatori/ët ekonomik i/të shpallur fitues, adresa, NIPT: Firma “GURRA”sh.p.k. me adresë :Rruga e Durrësit, pranë doganës, Laprakë, Tiranë, NIPT:K31418054A. DREJTORIA E PËRGJITHËSHME NR.2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT TIRANËAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Drejtoria e Përgjithëshme Nr.2 ePunëtorëve të Qytetit Tiranë, adresa Rruga 5 Maji, nr.tel. 04 2226 378 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    140   
 • 141. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë me Negocim pa Shpallje Parapraketë Njoftimit të Kontratës.Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve) : “Blerje Karburanti,Diesel 10 ppm”.Fondi limit ( nqs ka lote i ndarë sipas loteve): 400 000 (katërqind mijë) lekë patvsh. Ky fond është vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë sëTiranës.Vlera totale e kontratës ( nqs ka lotë i ndarë sipas loteve) : 480 000 (katërqind etetëdhjetë mijë) lekë me tvsh.Data e lidhjes së kontratës: 20.12.2011.Operatori/ët ekonomik i/të shpallur fitues, adresa, NIPT: Firma“KASTRATI”sh.a me adresë: L14, “Ura e Dajlanit” Shkozet Durrës, NIPT-I K21711502 V DREJTORIA E PËRGJITHËSHME NR.2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT TIRANËAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Drejtoria e Përgjithëshme Nr.2 ePunëtorëve të Qytetit Tiranë, adresa Rruga 5 Maji, nr.tel. 04 2226 378Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë me Negocim pa Shpallje Parapraketë Njoftimit të Kontratës.Objekti i prokurimit (nqs ka lote i ndarë sipas loteve) : “Blerje Tabelash,Sinjalistikë Rrugore”Fondi limit ( nqs ka lote i ndarë sipas loteve): 1 000 000 (një milion) lekë patvsh. Ky fond është vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë sëTiranës.Vlera totale e kontratës ( nqs ka lotë i ndarë sipas loteve) : 1 199 910 (njëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e dhjetë) lekë me tvsh.Data e lidhjes së kontratës: 20.12.2011.Operatori/ët ekonomik i/të shpallur fitues, adresa, NIPT: Firma “I.D.K -Konstruksion”sh.p.k me adresë: “Komuna e Parisit, Kompleksi Kika”NIPT K 51408016 J ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    141   
 • 142. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT TE TRANSPORTIT RRUGOR ELBASANAutoriteti kontraktor:Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit RrugorElbasan, adresa: Ish parku Komunal Elbasan. nr.tel: Tel. & Fax. 355 542-53454Lloji i procedures se prokurimit: Procedura me negocim, pa shpallje parapraketë njoftimit.Objekti i prokurimit: Shoqerimi i vlerave monetare.Fondi limit: 109.440 (njeqindenentemijeekaterqindedyzete ) leke (vlera patvsh). Me fonde te institucionit.Vlera e shpallur fituese: 109.430 (njeqindenentemijeekaterqindetridhjete) lekepa tvsh dhe 131.316 ( njeqindetridhjetenjemijeetreqindegjashtembedhjete)leke me tvsh.Data e lidhjes se kontrates: 16.12.2011Kontraktori: Eurogjici Security sh.p.k. Tirane. Adresa: Rruga “Adem Jashari“P 4 H 10 AP 3 Tirane. Nipt: K31929010K. DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVEAutoriteti Kontraktor adresa : Drejtoria e Pergjithshme e RrugeveRruga “Sami Frasheri” Nr 33 Tirane tel: 04/234789 fax: 04/2223600Lloji i procedures se Prokurimit: Negocim pa shpallje paraprake te njoftimitObjekti i Prokurimit (nqs ka lote i ndare ne lote ): Mirembajtje me performancedhe dimerore per aksin rrugor Milot – Reps Lejuar me VKM Nr. 809, date23.11.2011.Fondi limit : 28 585 860 lekë (pa TVSH)Vlera totale e kontrates : 28 186 340 leke (pa TVSH)Data e lidhjes se kontrates : 12.12.2010Kontraktori i shpallur fitues : KARL GEGA shpk, NIPT: J68703076W ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    142   
 • 143. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVEAutoriteti Kontraktor adresa : Drejtoria e Pergjithshme e RrugeveRruga “Sami Frasheri” Nr 33 Tirane tel: 04/234789 fax: 04/2223600Lloji i procedures se Prokurimit: Negocim pa shpallje paraprake te njoftimitObjekti i Prokurimit (nqs ka lote i ndare ne lote ): Mirembajtje me performancedhe dimerore per aksin rrugor Reps - KalimashLejuar me VKM Nr. 809, date 23.11.2011.Fondi limit : 41 239 025 lekë (pa TVSH)Vlera totale e kontrates : 40 868 200 leke (pa TVSH)Data e lidhjes se kontrates : 12.12.2010Kontraktori i shpallur fitues : ALBAVIA shpk, NIPT: J81527001Q DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVEAutoriteti Kontraktor adresa : Drejtoria e Pergjithshme e RrugeveRruga “Sami Frasheri” Nr 33 Tirane tel: 04/234789 fax: 04/2223600Lloji i procedures se Prokurimit:Negocim pa shpallje paraprake te njoftimitObjekti i Prokurimit (nqs ka lote i ndare ne lote ): Supervizion per Mirembajtjeme baze performance kontrata 1a Milot – Reps dhe 1b Reps – KalimashLejuar me VKM Nr. 809, date 23.11.2011.Fondi limit : 11 672 140 lekë (pa TVSH)Vlera totale e kontrates : 11 420 000 leke (pa TVSH)Data e lidhjes se kontrates : 12.12.2010Kontraktori i shpallur fitues : F & S shpk, NIPT: K71620004I DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVEAutoriteti Kontraktor adresa : Drejtoria e Pergjithshme e RrugeveRruga Sami Frasheri Nr 33 Tirane tel.04/2 221270 fax 2223600Lloji i procedures se Prokurimit: Pune Civile “Sherbim Konsulence” ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    143   
 • 144. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Objekti i Prokurimit (nqs ka lote i ndare ne lote )Supervizion punimesh Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1Lejuar me VKM Nr. 809, date 23.11.2011.Fondi limit : 18 269 356 (tetembedhjete milion e dyqind e gjashtedhjete e nentemije e treqind e pesedhjete e gjashte) lekë pa tvshVlera totale e kontrates 10 040 000 (dhjete milion e dyzet mije) leke, pa vlerene TVSH-se dhe 12 048 000 (dymbedhjete milion e dyzet e tete mije) lekeperfshire vleren e TVSH-se.Data e lidhjes se kontrates : 19.12.2011Kontraktori i shpallur fitues :Operatori ekonomik: “S.D.C. shpk&KLODIODAshpk Tirane me numer te NIPT-it K51813002H &J81809003U DREJTORIA E PERGJITHSHME E RRUGEVEAutoriteti Kontraktor adresa : Drejtoria e Pergjithshme e RrugeveRruga Sami Frasheri Nr 33 Tirane tel.04/2 221270 fax 2223600Lloji i procedures se Prokurimit: Pune Civile “Sherbim Konsulence”Objekti i Prokurimit (nqs ka lote i ndare ne lote )Supervizion punimesh Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 2Lejuar me VKM Nr. 809, date 23.11.2011.Fondi limit : 5 175 746 (pese milion e njeqind e shtatedhjete e pese mije eshtateqind e dyzet e gjashte) lekë pa tvshVlera totale e kontrates 4 724 000 (kater milion e shtateqind e njezet e katermije) leke, pa vleren e TVSH-se dhe 5 668 800 (pese milion e gjashteqind egjashtedhjete e tete mije) leke me TVSH.Data e lidhjes se kontrates : 19.12.2011Kontraktori i shpallur fitues :Operatori ekonomik: PALMA-CONSTRUCTIONshpk Tirane me numer te NIPT-it K66607001U UZINA E LENDEVE PLASESE MJEKES ELBASANAutoriteti kontraktor :“Uzina e Lendeve Plasese Mjekes Elbasan”; me adrese:Fshati Mjekes Komuna Shirgjan Elbasan; Telefon & Faks : 0585 23333. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    144   
 • 145. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Lloji i procedures se prokurimit : “Me negociim, pa botim paraprak tenjoftimit te kontrates”.Objekti i kontrates (nuk ka lote) : "blerje pjesë këmbimi për furrën përnevojat emergjente të Uzinës së Lëndëve Plasëse Mjekës Elbasan".Fondi limit (nuk ka lote): 2.585.770 (dy milion e pesëqind e tetëdhjetë epesë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë) lekë pa T.V.SH.. Fonde keto te vena nedispozicion nga burimet e veta te Uzines se Lendeve Plasese Mjekes Elbasan.Vlera totale e kontrates (nuk ka lote) : 2.583.350 (dy milion e pesëqind etetëdhjetë e tre mijë e treqind e pesëdhjetë) lekë pa T.V.SH.Data e lidhjes se kontrates : 15.12.2011.Kontraktori, adresa, nipt: “AN&RA” shpk. ; me adrese : rruga e Qelqit, Bllokui Pallateve Derveni, Kati 1, Kashar Tirane; me NIPT K12205001I BASHKIA LUSHNJEAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Bashkia Lushnje, Lagja Kongresi,0352221 39.Lloji i procedures se prokurimit: Procedure me negocim pa shpalljeObjekti i kontrates (nqs ka lote i ndare sipas loteve): “Sherbimi i pastrimit dhei grumbullimit te mbeturinave”Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 11 959 415 .275 (njembedhjetemilion e nenteqind e pesedhjete e nente mije e katerqind e pesembedhjetepresje dyqind e shtatedhjete e pese) lek,pa tvsh.(Fondi eshte vene ne dispozicion nga te ardhurat e Bashkise Lushnje)Vlera totale e kontrates (nqs ka lote e ndare sipas loteve): 13 680 360.33(trembedhjete milion e gjashteqind e tetedhjete mije e treqind e gjashtedhjetepresje tridhjte e tre ) leke me tvsh.Data e lidhjes se kontrates: 16.12.2011Kontraktori/et, adresa, nipt: ”Leal ”shpk Lushnje me nr Nipti K64612402E ZYRA E ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSORAutoriteti Kontraktor, Adresa, nr.tel: Zyra e Administrimit të BuxhetitGjyqësor, Bul “Zhan D’Ark”, pranë Gjykatës Apelit Tiranë. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    145   
 • 146. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Tel/Fax: 04 2248645;Lloji i procedurës së prokurimit: Shërbime KonsulenceLejuar me VKM Nr.839, date 06.12.2011.Objekti i kontratës (nqs ka lote i ndarë sipas loteve): “Hartimi i projekt zbatimitpër përshtatjen e ndërtesës së ish Institutit të Kërkimeve Zooteknike nëLaprakë me qëllim vendosjen e Dhomës Administrative”.Fondi Limit: 2.916.666 (dy milion e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë egjashtëqind e gjashtëdhjete e gjashtë) Lekë pa TVSH, vënë në dispozicion ngabuxheti i shtetit.Vlera totale e kontratës (nqs ka lote e ndarë sipas loteve): 3.474.000 (tre milione katërqind e shtatëdhjetë e katër mijë) Lekë me TVSH.Data e lidhjes se kontrates: 13.12.2011Kontraktori, adresa, nipt: “UAECC” shpk, Adresa: Rruga “Asim Vokshi”, Nd.10,H.4, Ap.3, Nj.B Nr.9, K.P. 1016 Tiranë, me NIPT: K31414023U. BASHKIA LEZHEAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel Bashkia Lezhe nr.teltel/fax:003552152270/2219Lloji i procedures se prokurimit Me negocim pa shpallje paraprake te njoftimitObjekti i kontrates Kontrate shtese per mirembajtjen e siperfaqeve te gjelbertane varrezat e deshmoreve dhe publikeFondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve): 925 191 leke pa TVSH vene nedispozicion nga te ardhurat e bashkise Lezhevlera totale e kontrates ( nqs ka lote e ndare sipas loteve) : 870 543 lekeperfshire dhe vleren e TVSH-seData e lidhjes se kontrates 14.12.2011Kontraktori /et,adresa ,nipti: Floral shpk me adm.z. Nikoll Lleshi adresaLezhe NIPT J68319510L ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    146   
 • 147. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NJOFTIM PER ANULLIM TENDERI “UJËSJELLËS - KANALIZIME QYTET SHKODËR” SH.A.Proçedura e prokurimeve “Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise Fizike” e cila ishtepercaktuar qe te shpallej per publikim me date 19/12/2011 anulohet per arsyese do te rishikohet saktesia e kritereve te kualifikimit. SHA UJESJELLESI FSHAT ELBASANAutoriteti kontraktor; ShA Ujesjellesi fshat Elbasan, Adresa Lagja “Sul Papri”,ELBASAN, Tel/Fax 0545 7948.Lloji i procedures se prokurimit; “Kerkese per Propozim” (blerje malli).Objekti i prokurimit; “Blerje Gazoil D1 (Nafte D1) per nevojat e Sh.a. UjesjellesFshat Elbasan”. Fondi limit; 2 880 000 (dymilion e teteqind e tetedhjete mije)leke (pa TVSH). (Me fondet e veta)Afati per levrimin e mallit: Per nje periudhe 12 mujore duke filluar ngamomenti i lidhjes se kontrates, sipas kerkesave te autoritetit kontraktor.Data e zhvillimit te tenderit 19.12.2011 ora 11.00. Vendi: Ne zyren embledhjeve te Sh.a. Ujesjelles Fshat Elbasan, www.app.gov.al. Data e zhvillimitte tenderit 19.12.2011 ora 11.00. Vendi: Ne zyren e mbledhjeve te Sh.a.Ujesjelles Fshat Elbasan, www.app.gov.al.Arsyet e anullimit: Autoriteti kontraktor, ShA Ujesjellesi fshat Elbasan, njoftonse per arsye te pjesemarrjes te vetem 1 (nje) operatori ekonomik, duke qene nekushtet e mungeses se konkurences si rezultat procedura e zhvilluar ne date19.12.2011 ora 11.00 me objekt “Blerje Gazoil D1 (Nafte D1) per nevojat e Sh.a.Ujesjelles Fshat Elbasan”, anullohet. DREJTORIA PËRGJITHSHME E HEKURUDHAVE DURRËSDrejtoria Përgjithshme e Hekurudhave Durrës, njofton anullimin e procedurëstender i hapur me objekt Blerje xhama per vagonat e udhetareve i hapur medate 15.12.2011, per mungese konkurence. MINISTRIA E BUJQESISE, USHQIMIT DHE MBROJTJES SE KONSUMATORITAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: Ministria e Bujqesise, Ushqimit dheMbrojtjes se Konsumatorit, Adresa : Blvd.”Deshmoret e Kombit”, 1002, TiraneTel/Fax : 00355 4 2226551. Lloji i procedures se prokurimit: Kerkese perpropozim. Objekti i prokurimit: “Mbikqyrja e punimeve per realizimin e objektit ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    147   
 • 148. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  “Rehabilitimi i Kanalit Ujites Sete, Diber”. Fondi limit 1.180.000 (nje milion enjeqind e tetedhjete mije) leke pa TVSH. Data e zhvilimit te tenderit :31/10/2011 Ora: 12:00.Autoriteti Kontraktor vendosi anullimin e procedures se prokurimit, pasi medate 08.12.2011 eshte proceduar me anullimin e procedures se prokurimit meobjekt “Rehabilitimi i Kanalit Ujites Sete, Diber”, anullim i publikuar neBuletinin e dates 12.12.2011. Ne keto kushte kur mungon objekti i zbatimitnuk mund te lidhet kontrate per mbikqyrjen e punimeve per kete objekt.Ky anullim u vendos ne respektim te nenit 24, “Anullimi i nje procedureprokurimi”, te ligjit nr.9643, date 20.11.2006, “Per prokurimin publik”, indryshuar. DREJTORIA E PERGJITHSHME DETAREAutoriteti Kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme Detare, mbështetur në LigjinNr. 4693, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, si dhe Vendimin eKëshillit të Ministrave Nr.1, datë 10.01.2007, “Për miratimin e rregullave tëprokurimit publik”, pika 3 ç, kreu 1, njofton anullimin e procedurës sëprokurimit me objekt “Mirëmbajtja e Motoskafëve”, zhvilluar më datë24.10.2011, për shkak të mos realizimit të procedurës brenda afatit tëpërcaktuar në VKM-në e sipërpërmendur. MINISTRIA E BRENDSHMEAutoriteti Kontraktor, Ministria e Brendshme njofton se, në zbatim të nenit 24të Ligjit Nr.9643, Datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”( i ndryshuar), dheKreut VII “Kushtet e Përgjithshme për Zbatim” pika 1/a “Mungesa ekonkurencës” të Vendimit Nr.1, datë 10.01.2007 të Këshillit të Ministrave “Përmiratimin e rregullave të prokurimit publik”(i ndryshuar),procedura eprokurimit “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetarë” me objekt“Shërbimgatimidheshpërndarjeushqimi (Katering)”,e zhvilluar më datë12.09.2011, për arsye të mungesës së konkurencës, anullohet:LOTI II: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Drejtorinë e Policisësë Qarkut Durrës” me fond limit 4 297 139 (Katër milion e dyqind enëntëdhjetë e shtatë mijë e një qind e tridhjetë e nëntë ) Lekë pa TVSH.LOTI III: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Qendrën e FormimitPolicor” me fond limit 113 536 233 (Njëqind e trembëdhjetë milion e pesëqind etridhjetë e gjashtëmijë e dyqind e tridhjetë e tre) Lekë pa TVSH.LOTI V: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Repartin 731 FNSHShkodër” me fond limit 32 705 484 (Tridhjetë e dymilion e shtatëqind e pesëmijë e katërqind e tetëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH.LOTI IX: “Shërbim gatimi dhe shpërndarje e ushqimit për Drejtorinë e Policisësë Qarkut Fier” me fond limit 2 789 042 (Dymilion e shtatëqind e tetë dhjetë enëntë mijë e dyzet e dy) Lekë pa TVSH. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    148   
 • 149. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KREU I DYTE Buletini i Departamentit te Administrates Publike ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    149   
 • 150. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KREU I TRETE Buletini I Ankandit ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    150   
 • 151. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik    SH.A.ALBKROM (NË LIKUIDIM E SIPËR) TIRANË FTESË PËR ANKANDSh.A.Albkrom (në likuidim e sipër) Tiranë, mbështetur në Udhëzimin Nr. 5380,datë 20.07.2011 të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, shpallankandin me proçedurë të hapur, për shitjen e mjeteve të xhiros gjendje nëmagazinat e Bulqizës sipas tabelës si më poshtë: Pjesë për ofiçina miniere Nr. Njësia Çmimi Vlefta Nr. i E M E R T I M I e Sasia për njësi në lekë kart. matjes (në lekë) pa TVSH 1 60 Gur zmeril copë 2 14 28 2 74 Xhama saldimi copë 1 21 21 3 83 Bullona kg 754 14 10556 4 91 Dado M10 copë 370 0.7 259 5 92 Fletë sharre copë 4 3.5 14 6 70 Babit kg 21 35 735 7 66 Lima copë 2 21 42 8 72 Gur zmeril copë 1 140 140 9 1 Dado M 8 cope 15 1.4 21 10 3 Plumb bllok kg 7 70 490 11 5 Llamarinë 1 cm (400 cm²) copë 2 70 140 12 17 Traversa hekuri copë 25 70 1750 13 6 Gur zmerile copë 1 105 105 14 7 Bulona M 14 copë 520 3 1560 15 8 Bulona 16x100 copë 100 3 300 16 9 Bulona 12-14 copë 50 3 150 17 10 Fuçi karbiti copë 1 21 21 18 13 Bokulla të ndryshme copë 160 70 11200 19 14 Fuçi karbiti copë 10 21 210 20 15 Pjesë krik shinash copë 3 140 420 21 23 Fikëse zjarri, bosh copë 1 70 70 22 30 Maskë saldimi copë 1 14 14 23 Tubo fi 100 e dëmtuar kg 15 14 210 24 88 Baraçe për saldim kg 2.7 7 18.9 25 91 Pastë zmerile kg 1.6 7 11.2 26 92 Pllakë fibri tekstaliti kg 34 14 476 27 93 Shufër tekstaliti copë 1 14 14 28 94 Tub stelingrad copë 23 7 161 29 86 Tel bronzi kg 0.25 140 35 30 200 Llamarinë inoksi kg 7.5 35 262.5 31 201 Shufër çelik 20x20 kg 31 28 868 32 202 Alumin, zgarë kg 1.6 70 112 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al     151   
 • 152. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   33 3 Babit kg 28.5 35 997.5 34 203 Pluhur plumbi kg 6 70 420 35 204 Bokulla gize e zing kg 400 11 4400 36 205 Gramor peshoreje copë 4 14 56 37 406 Shufra bakelit copë 3 7 21 38 407 Shufra bakelit copë 4 7 28 39 485 Pinca saldimi copë 3 28 84 40 271 Spesor copë 7 7 49 41 272 Specor copë 50 7 350 42 273 Rrota yllëz copë 4 28 112 43 274 Bashkues copë 55 14 770 44 2 Pasta saldimi kg 0.5 14 7 45 6 Eksator copë 2 7 14 46 19 Bulona të ndryshëm copë 335 1.4 469 47 35 Çekiç copë 1 7 7 48 36 Çelsa 41-46 copë 1 11 11 49 37 Lima copë 1 11 11 50 89 Pastë saldimi kg 0.5 14 7 51 154 Gozhdë teli kg 4.6 21 96.6 52 155 Lima hekuri copë 1 7 7 53 156 Rreze dere copë 13 0.7 9.1 54 157 Elektroda gize kg 8 7 56 55 158 Elektroda grafit kg 2 14 28 56 159 Shufra saldimi, gize kg 30 14 420 57 160 Punto fi 28 copë 4 140 560 58 161 Punto fi 32-37 copë 6 140 840 59 162 Punto fi 38 copë 1 140 140 60 163 Punto fi 76 copë 2 210 420 61 164 Meshkuj të ndryshëm copë 3 140 420 62 165 Punto frezë fi 12 copë 4 70 280 63 166 Meshkuj M 8 copë 18 14 252 64 167 Meshkuj të ndryshëm copë 3 140 420 65 168 Meshkuj M 10 copë 1 140 140 66 169 Meshkuj të ndryshëm copë 17 140 2380 67 170 Meshkuj M14 M16 copë 9 140 1260 68 171 Meshkuj M16 copë 7 140 980 69 172 Meshkuj të ndryshëm copë 3 140 420 70 173 Meshkuj të ndryshëm copë 2 140 280 71 174 Meshkuj të ndryshëm copë 2 140 280 72 175 Madravidë copë 3 140 420 73 176 Mandrino torno vendi copë 1 1050 1050 74 178 Bulona M16 copë 1858 1.4 2601.2 75 179 Bulona M 12-16 copë 11433 1.4 16006.2 76 180 Bulona M 16 copë 28585 1.4 40019 77 181 Dado të ndryshme copë 11292 0.7 7904.4 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    152   
 • 153. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   78 182 Prezhonjer të ndryshëm copë 165 0.7 115.5 79 486 Vezme veglash copë 2 3 6 80 487 Doreza TN copë 3 7 21 81 488 Darë dhëmbi, për tela copë 1 14 14 82 489 Specimeter copë 1 1.4 1.4 83 490 Kompast matje copë 4 7 28 84 492 Çelsa gjysëm hëne copë 4 7 28 85 493 Çelsa të ndryshëm copë 4 3.5 14 86 138 Bokulla copë 2 7 14 87 139 Bokulla copë 1 7 7 88 86 Bullona copë 241 3 723 89 87 Bullona copë 200 1.4 280 90 265 Rondele të ndryshme copë 8535 0.07 597.45 91 483 Mikromatës 25-50 copë 2 14 28 92 484 Mikromatës 25-50 copë 1 14 14 93 220 Bulona copë 1000 1.4 1400 94 221 Unaza 8333810 copë 20 0.7 14 95 223 Gomina copë 40 0.7 28 96 224 Gomina 5225 copë 45 0.7 31.5 97 225 Gomina 512450 copë 28 0.7 19.6 98 226 Permistopa copë 6 14 84 99 415 Shufër bakeliti ml 3 6 18 100 428 Bullona të ndryshme copë 1380 0.7 966 101 429 Bullona të ndryshme copë 4000 0.7 2800 102 430 Bullona të ndryshme copë 4440 0.7 3108 103 431 Bullona të ndryshme copë 4800 0.7 3360 104 441 Guarnicione copë 2 4.2 8.4 105 442 Gomina tubash copë 30 3.5 105 106 452 Dado M20 copë 120 1.4 168Kushineta 107 227 Kushinetë 3530 copë 4 210 840 108 229 Kushinetë 6308 copë 2 70 140 109 230 Kushinetë 6309 copë 3 140 420 110 231 Kushinetë 32207 copë 2 70 140 111 233 Kushinetë 6306 copë 2 70 140 112 234 Kushinetë 6205-305 copë 2 105 210 113 238 Kushinetë 6305 copë 2 140 280 114 239 Kushinetë 6310 copë 1 210 210 115 301 Kushinetë 205-209 copë 8 140 1120 116 302 Kushinetë 209 copë 3 70 210 117 303 Kushinetë 307 copë 38 70 2660 118 304 Kushinetë 408 copë 6 70 420 119 305 Kushineta të ndryshme copë 2 70 140 120 306 Kushinetë 622 copë 8 70 560 121 307 Kushinetë 404 copë 1 70 70 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    153   
 • 154. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   122 308 Kushinetë 1211-32211 copë 5 210 1050 123 309 Kushinetë 212 copë 2 105 210 124 310 Kushinetë 1214 copë 1 70 70 125 311 Kushinetë 6216 copë 5 140 700 126 312 Kushinetë 6218 copë 33 140 4620 127 313 Kushinetë 312-313 copë 6 105 630 128 314 Kushinetë 6318 copë 4 140 560 129 315 Kushineta të ndryshme copë 8 70 560 130 316 Kushinetë 1307 copë 5 70 350 131 317 Kushinetë 1315 copë 1 70 70 132 318 Kushinetë 1218 copë 3 140 420 133 319 Kushinetë 32310 copë 1 140 140 134 320 Kushinetë 6220 copë 5 280 1400 135 321 Kushinetë 319 copë 2 70 140 136 322 Kushineta të ndryshme copë 22 70 1540 137 323 Kushinetë 7613 copë 3 70 210 138 324 Kushinetë 7322 copë 3 70 210 139 325 Kushientë 221 copë 4 70 280 140 326 Kushinetë 7322 copë 2 70 140 141 327 Kushinetë 7318 copë 5 210 1050 142 328 Kushineta 2316-32316,N 320 copë 9 70 630 143 329 Kushinetë 7516 copë 8 210 1680 144 330 Kushinetë 7526 copë 10 140 1400 145 331 Kushinetë 7211 copë 3 70 210 146 332 Kushinetë 7612-7613 copë 8 70 560 147 333 Kushinetë 32214 copë 7 70 490 148 334 Kushinetë 32236 copë 4 70 280 149 335 Kushinetë 709 copë 2 70 140 150 336 Kushinetë 1112 copë 3 140 420 151 337 Kushinetë 8134 copë 3 70 210 152 338 Kushinetë 8222 copë 15 70 1050 153 339 Kushinetë 8228 copë 4 70 280 154 340 Kushineta regjistrimi, të vogla copë 13 70 910 155 341 Kushinetë 222 copë 3 70 210 156 342 Kushinetë 319 copë 4 70 280 157 343 Kushinetë 2309 copë 2 140 280 158 344 Kushinetë 222 copë 2 70 140 159 345 Kushinetë 226 copë 1 70 70 160 346 Kushinetë 2218 copë 11 210 2310 161 347 Kushinetë 22217 copë 7 140 980 162 348 Kushinetë 22234 copë 6 140 840 163 349 Kushinetë 7306 copë 6 70 420 164 351 Kushinetë 22220 copë 2 210 420 165 352 Kushinetë 2222 copë 2 210 420 166 353 Kushinetë 6407 copë 1 140 140 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    154   
 • 155. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   167 354 Kushinetë 313 copë 7 105 735 168 355 Kushinetë 4307 copë 1 70 70 169 356 Kushineta të ndryshme copë 4 70 280 170 357 Kushinetë 216 copë 31 70 2170 171 358 Kushinetë 32220 copë 9 210 1890 172 359 Kushinetë 32222 copë 4 210 840 173 360 Kushinetë 32314 copë 2 140 280 174 361 Kushinetë 7710 copë 1 70 70 175 362 Kushinetë 30318 copë 1 140 140 176 363 Kushinetë 6026 copë 11 70 770 177 364 Kushinetë 6026 copë 11 70 770 178 366 Kushinetë 22334 copë 11 70 770 179 367 Këmishë kushinete copë 1 70 70 180 368 Kushinetë me gjilpërë copë 2 70 140 181 369 Kushinetë me gjilpërë copë 5 70 350 182 370 Kushinetë 7316 copë 1 105 105 183 371 Kushinetë 7318 copë 1 210 210 184 374 Kushinetë 7613 copë 2 105 210 185 376 Kushinetë 32316 copë 3 105 315 186 377 Kushinetë 6222 copë 2 210 420 187 378 Kushinetë 217 copë 1 140 140 188 379 Kushinetë 316 copë 4 105 420 189 380 Kushinetë 6209 copë 2 70 140 190 381 Kushinetë bronzi copë 1 105 105 191 382 Kushinetë 30315 copë 1 140 140 192 383 Kushinetë 6312 copë 1 140 140 193 384 Kushinetë 6308 copë 1 70 70 194 385 Kushinetë 6305 copë 4 70 280 195 386 Kushinetë 6305 copë 4 70 280 196 387 Kushinetë 6313 copë 2 210 420 197 390 Kushinetë 219 copë 1 350 350 198 391 Kushinetë 32014 copë 1 105 105 199 392 Kushinetë 32214 copë 1 105 105 200 394 Kushinetë 30207 copë 2 70 140 201 395 Kushinetë 30310 copë 3 210 630 202 396 Kushinetë 6207 copë 1 105 105 203 1 Kushineta copë 2 70 140 204 2 Kushineta copë 1 70 70 205 3 Kushineta 6409 copë 1 140 140 206 38 Kushineta copë 1 70 70 207 134 Kushinetë 307 copë 15 105 1575 208 176 Kushinetë 6220 copë 1 420 420 209 2 Kushinetë cope 1 140 140 210 3 Kushinetë cope 1 140 140 211 24 Kushinetë 7308 copë 1 70 70 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    155   
 • 156. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   212 25 Kushinetë 51322 copë 2 140 280 213 26 Kushientë 62320 copë 1 175 175 214 27 Kushinetë 6219 copë 1 350 350 215 28 Kushientë jashtë serie copë 1 140 140 216 29 Kushienta 32315 copë 2 105 210 217 28 Kushineta vagoni copë 4 350 1400 218 350 Kushinetë 330 copë 1 210 210 219 365 Kushinetë 6026 copë 34 105 3570 220 372 Kushinetë 2313 copë 4 105 420 221 373 Kushinetë 22312 copë 1 490 490 222 375 Kushinetë 1612 copë 3 560 1680 223 388 Kushinetë 313 copë 3 105 315 224 389 Kushinetë 6315 copë 2 105 210 225 393 Kushinetë 22312 copë 2 490 980 226 397 Kushinetë 30310 copë 4 280 1120 227 398 Kushinetë 6306 copë 10 70 700Pjesë ndërrimi për mikroskupë 228 1 Detal (pjesë riparimi mikroskupi) copë 2 14 28 229 2 Detal copë 2 21 42 230 3 Detal copë 6 14 84 231 4 Detal copë 4 14 56 232 5 Detal copë 4 21 84 233 6 Detal copë 3 18 54 234 7 Detal copë 1 35 35 235 8 Detal copë 1 140 140 236 9 Detal copë 1 700 700 237 10 Detal copë 15 7 105 238 11 Detal copë 1 7 7 239 12 Detal copë 5 7 35 240 13 Detal copë 1 7 7 241 14 Detal copë 1 14 14 242 15 Detal copë 1 7 7 243 16 Detal copë 1 7 7 244 17 Detal copë 4 7 28 245 18 Detal copë 3 7 21 246 19 Detal copë 3 14 42 247 20 Detal copë 1 35 35 248 21 Detal copë 1 14 14 249 22 Detal copë 1 140 140 250 23 Detal copë 1 210 210 251 24 Detal copë 6 35 210 252 25 Detal copë 7 21 147 253 26 Detal copë 1 14 14 254 27 Detal copë 1 28 28 255 28 Detal copë 1 7 7 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    156   
 • 157. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   256 29 Detal copë 2 210 420 257 30 Detal copë 1 210 210 258 31 Detal copë 2 42 84 259 32 Detal copë 3 14 42 260 33 Detal copë 2 35 70 261 34 Detal copë 3 35 105 262 35 Detal copë 1 35 35 263 36 Detal copë 1 35 35 264 37 Detal copë 8 3.5 28 265 38 Detal copë 1 1400 1400 266 39 Detal copë 2 1400 2800 267 40 Detal copë 2 210 420 268 41 Detal copë 5 14 70 269 42 Detal copë 1 210 210 270 43 Detal copë 2 140 280 271 44 Detal copë 1 140 140 272 45 Detal copë 5 21 105 273 46 Detal copë 1 35 35 274 47 Detal copë 3 140 420 275 48 Detal copë 1 4200 4200 276 49 Detal copë 1 350 350 277 50 Detal copë 2 350 700 278 51 Detal copë 1 210 210 279 1 Detal (pjesë riparimi mikroskupi) copë 1 42 42 280 2 Detal copë 1 140 140 281 3 Detal copë 1 14 14 282 4 Detal copë 2 42 84 283 5 Detal copë 1 21 21 284 6 Detal copë 4 7 28 285 7 Detal copë 4 7 28 286 8 Detal copë 1 28 28 287 9 Detal copë 4 28 112 288 10 Detal copë 1 210 210 289 11 Detal copë 1 140 140 290 12 Detal copë 2 140 280 291 13 Detal copë 2 21 42 292 14 Detal copë 5 14 70 293 15 Detal copë 3 21 63 294 16 Detal copë 2 140 280 295 17 Detal copë 1 21 21 296 18 Detal copë 1 21 21 297 19 Detal copë 1 14 14 298 20 Detal copë 1 210 210 299 21 Detal copë 2 280 560 300 22 Detal copë 2 350 700 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    157   
 • 158. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   301 23 Detal copë 1 490 490 302 24 Detal copë 2 210 420 303 25 Detal copë 8 28 224 304 26 Detal copë 12 2.8 33.6 305 27 Detal copë 2 35 70 306 28 Detal copë 6 1.4 8.4 307 29 Detal copë 6 35 210 308 30 Detal copë 1 280 280 309 31 Detal copë 3 280 840 310 32 Detal copë 4 14700 58800 311 33 Detal copë 4 210 840 312 34 Detal copë 5 350 1750 313 35 Detal copë 4 350 1400 314 36 Detal copë 8 280 2240 315 37 Detal copë 2 350 700 316 38 Detal copë 2 210 420 317 39 Detal copë 1 2240 2240 318 40 Detal copë 2 1680 3360 319 41 Detal copë 1 21 21 320 42 Detal copë 1 5250 5250 321 43 Detal copë 5 140 700 322 44 Detal copë 3 35 105 323 45 Detal copë 2 3500 7000 324 46 Detal copë 10 28 280 325 47 Detal copë 8 3.5 28 326 48 Detal copë 6 49 294 327 49 Detal copë 2 490 980 328 50 Detal copë 3 210 630 329 51 Detal copë 2 140 280Pjesë ndërrimi për autobusa Robur 20 vendshe DHE për mjete të tjera 330 1 Këmbanë diferenciali copë 2 770 1540 331 2 Kushinetë friksioni copë 2 140 280 332 3 Rryp motori copë 3 70 210 333 4 Jastëk balestre copë 2 7 14 334 5 Shojë pompaçie copë 2 3.5 7 335 6 Spinot balestre copë 1 7 7 336 7 Dado copë 12 3.5 42 337 8 Rregjistër copë 2 3.5 7 338 9 Ventila copë 5 3.5 17.5 339 10 Guarnicion amianti copë 57 1.4 79.8 340 11 Guarnicion tapë copë 1 1.4 1.4 341 12 Bulona diferencial Roburi copë 19 14 266 342 13 Rondele plastike copë 130 1.4 182 343 14 Karbonçina copë 2 3.5 7 344 15 Rondele dadiçeku copë 2 1.4 2.8 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    158   
 • 159. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   345 62 Piskutina balestre copë 19 21 399 346 63 Bokulla copë 4 7 28 347 64 Braçe freni automjeti copë 2 14 28 348 16 Shina balestre kg 16 14 224 349 145 Valvola shkarkoje mjeti copë 6 3.5 21 350 146 Valvola shkarkoje mjeti copë 2 3.5 7 351 147 Vidë pa mbarim copë 1 7 7 352 276 Trup pompë vaji copë 1 21 21 353 277 Tub zingato e përdorur kg 8 35 280 354 278 Bobinë jastëk copë 2 11 22 355 280 Këmishë piston traktori copë 2 70 140 356 281 Pompë graso Traktori copë 1 3.5 3.5 357 282 Bokulla copë 7 7 49 358 283 Bokulla copë 12 7 84 359 284 Bokulla copë 18 7 126 360 285 Bokulla copë 15 7 105 361 286 Bokulla copë 19 7 133 362 287 Bokulla copë 11 7 77 363 288 Bokulla copë 10 7 70 364 289 Bokulla copë 20 7 140 365 290 Bokulla copë 16 7 112 366 291 Bokulla copë 25 7 175 367 292 Bokulla copë 7 7 49 368 249 Akse copë 2 7 14 369 250 Elikë pompë uji mjeti copë 1 14 14 370 251 Spinota copë 1 14 14 371 252 Gomina copë 2 2.8 5.6 372 253 Susta valvole copë 4 2.8 11.2 373 59 Mufta copë 2 21 42 374 60 Mufta copë 1 21 21 375 56 Permistop copë 2 7 14 376 57 Gomina copë 2 3.5 7 377 58 Gomina copë 2 3.5 7 378 61 Permistop copë 3 3.5 10.5 379 62 Permistop copë 2 3.5 7 380 63 Permistop copë 2 3.5 7 381 64 Permistop copë 2 3.5 7 382 65 Premistop copë 9 3.5 31.5Pjesë ndërrimi për kamiona Renault, tip CLM 280 383 1 Kushineta sferike copë 1 280 280 384 2 Kushineta Nr. 32016 copë 4 560 2240 385 3 Kushineta Nr. 33210 copë 3 560 1680 386 4 Kushineta copë 4 210 840 387 5 Kushineta copë 1 420 420 388 6 Bulona copë 17 7 119 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    159   
 • 160. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   389 7 Bulona copë 34 7 238 390 8 Bulona copë 6 7 42 391 9 Regjister copë 1 140 140 392 10 Dado copë 1 7 7 393 11 Dado dadiçeku copë 10 140 1400 394 12 Vida kamje copë 21 3.5 73.5 395 13 Dado copë 1 7 7 396 14 Dado copë 13 7 91 397 15 Dado copë 1 7 7 398 16 Dado copë 12 7 84 399 17 Dado copë 8 7 56 400 18 Valvë ajri copë 1 210 210 401 19 Valvë bombël ajri copë 1 7 7 402 20 Bokull kushinete copë 6 490 2940 403 21 Bokulla të ndryshme copë 3 70 210 404 22 Bokulla të ndryshme copë 3 7 21 405 23 Bokulla të ndryshme copë 32 7 224 406 24 Patina copë 3 210 630 407 25 Pllakë këndore copë 1 140 140 408 26 Pllakë kavallote copë 2 210 420 409 27 Fiksues kamje copë 2 630 1260 410 28 Mbajtëse piskutine copë 1 140 140 411 29 Manikot uji copë 1 35 35 412 30 Tub freksibël copë 3 1050 3150 413 31 Permistop copë 1 35 35 414 32 Filtër copë 1 140 140 415 33 Filtër copë 2 350 700 416 34 Filtër vaji copë 13 350 4550 417 35 Filtra copë 3 280 840 418 36 Filtra copë 3 140 420 419 37 Rondele copë 8 35 280 420 38 Rondele copë 2 7 14 421 39 Rondele copë 60 7 420 422 40 Rondele copë 241 7 1687 423 41 Rondele copë 12 7 84 424 42 Rula kryqi reduktori copë 232 3.5 812 425 43 Dadiçek copë 1 140 140 426 44 Dadiçek copë 48 140 6720 427 45 Dadiçek copë 7 140 980 428 46 Dadiçek copë 19 35 665 429 47 Perno e parë copë 1 280 280 430 48 Perno e parë copë 1 84 84 431 49 Fishek nxehtësie copë 4 70 280 432 50 Rekord ajri copë 2 350 700 433 51 Komplet llampash copë 2 210 420 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    160   
 • 161. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   434 52 Rele sigurese copë 1 21 21 435 53 Aparat larës xhami copë 3 21 63 436 54 Kontaktor copë 15 3.5 52.5 437 55 Tapë sodokarteri copë 9 56 504 438 56 Radrizator dinamoje copë 1 280 280 439 57 Pjesë riparimi copë 10 42 420 440 58 Gota pompaçie copë 1 28 28 441 59 Kopilje copë 7 3.5 24.5 442 60 Aks furçelle kamje copë 3 490 1470 443 61 Furçellë e levës të kambios copë 3 1211 3633 444 62 Sustë çepash copë 6 35 210 445 63 Semiaks copë 1 4200 4200 446 64 Albër kamje copë 2 5600 11200 447 65 Rryp motori copë 1 140 140 448 66 Rryp motori copë 2 140 280 449 67 Gomina xhami copë 2 490 980 450 68 Gomina xhami copë 3 490 1470 451 69 Gomina të ndryshme copë 3 280 840 452 70 Gomina të ndryshme copë 2 280 560 453 71 Gomina të ndryshme copë 12 280 3360 454 72 Gomina të ndryshme copë 3 287 861 455 73 Gomina të ndryshme copë 2 280 560 456 74 Gomina të ndryshme copë 3 14 42 457 75 Gomina të ndryshme copë 20 14 280 458 76 Gomina të ndryshme copë 11 7 77 459 77 Guarnicion copë 1 14 14 460 78 Guarnicion copë 1 14 14 461 79 Guarnicion copë 2 14 28 462 80 Permistop copë 1 70 70 463 81 Fije balestre e përdorur copë 2 210 420Pjesë ndërrimi për autobusa Iveco, tip A 135-17 464 1 Këmishë motori copë 1 350 350 465 2 Këmishë motori copë 4 350 1400 466 3 Piston + fasho copë 1 840 840 467 4 Sedje valvole copë 1 14 14 468 5 Sedje valvole copë 12 14 168 469 6 Bronzina bango copë 7 140 980 470 7 Bronzina bjelle copë 5 140 700 471 8 Çelës kuadri copë 1 70 70 472 9 Çelës sinjali copë 1 35 35 473 10 Çelës sinjali copë 2 35 70 474 11 Manikotë deberatori copë 5 70 350 475 12 Dinamo komplet copë 1 2100 2100 476 13 Karbonçina copë 2 14 28 477 14 Rula copë 3 14 42 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    161   
 • 162. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   478 15 Rula copë 3 14 42 479 16 Rekord copë 4 14 56 480 17 Rekord uji copë 1 14 14 481 18 Dado regjistri copë 2 14 28 482 19 Sustë levash copë 1 49 49 483 20 Sustë copë 18 49 882 484 21 Filtra pompaçie copë 4 35 140 485 22 Bokull copë 1 14 14 486 23 Bokull copë 1 14 14 487 24 Bokull kauçuku copë 3 14 42 488 25 Sprucator copë 4 280 1120 489 26 Sprucator copë 6 280 1680 490 27 Kontakt copë 2 70 140 491 28 Mbajtëse karbonçinash copë 1 140 140 492 29 Siguresa copë 11 21 231 493 30 Kushineta të ndryshme copë 3 140 420 494 31 Kushinetë makarone copë 14 140 1960 495 32 Pompaçi pa sustë copë 1 210 210 496 33 Tub gome copë 2 14 28 497 34 Punteri valvole copë 3 35 105 498 35 Kapak me suste copë 1 7 7 499 36 Valvë copë 2 140 280 500 37 Valvë copë 2 140 280 501 38 Valvë copë 6 140 840 502 39 Valvë pompë nafte copë 1 70 70 503 40 Valvë pompë nafte copë 1 70 70 504 41 Kapikortë copë 1 21 21 505 42 Permistop copë 1 105 105 506 43 Permistop copë 1 105 105 507 44 Permistop copë 1 105 105 508 45 Permistop copë 2 105 210 509 46 Fije kilometrazhi copë 1 35 35 510 47 Fije thithje gazi copë 1 35 35 511 48 Fije thithje nafte copë 1 35 35 512 49 Shufër niveli copë 1 35 35 513 50 Deberator copë 1 140 140 514 51 Guarnicion copë 5 14 70 515 52 Guarnicion copë 9 14 126 516 53 Gomina copë 5 35 175 517 54 Gomina copë 1 21 21 518 55 Gomina copë 3 14 42 519 56 Pjesë freni copë 2 840 1680 520 57 Pinjon motorine copë 1 350 350 521 58 Dadiçek copë 16 70 1120 522 59 Testat kompresori copë 1 700 700 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    162   
 • 163. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   523 60 Rrypa të ndryshëm copë 2 140 280 524 61 Rrypa të ndryshëm copë 1 140 140 525 62 Rryp motori copë 3 70 210 526 63 Pirun friksioni copë 1 140 140 527 64 Pajisje fshirëse xhami copë 1 35 35 528 65 Satelit, planetar copë 1 910 910 529 66 Kryq transmesioni copë 1 2100 2100 530 67 Kryq diferenciali copë 1 210 210 531 68 Bjelle copë 1 490 490 532 69 Ingranazh volanti copë 1 280 280 533 70 Tirante copë 2 7 14 534 71 Anellë paraoli copë 1 210 210 535 72 Anellë copë 2 210 420 536 73 Rondele bullon copë 1 7 7 537 74 Pistonçinë valve copë 2 245 490Pjesë ndërrimi për kamiona Iveco tip 190-30 H dhe 330-30 H 538 1 Element filtër nafte copë 10 210 2100 539 2 Filtër grup timoni copë 10 70 700 540 3 Filtër nafte copë 12 210 2520 541 4 Guarnicion kolektori copë 4 70 280 542 5 Guarnicion testate copë 3 350 1050 543 6 Guarnicion sodokarti copë 1 70 70 544 7 Guarnicion kompresori copë 3 35 105 545 8 Guarnicione të ndryshme copë 17 7 119 546 9 Guarnicion kamje copë 2 14 28 547 10 Guarnicione të ndryshme copë 43 14 602 548 11 Guarnicione të ndryshme copë 39 14 546 549 12 Guarnicione të ndryshme copë 39 14 546 550 13 Guarnicion unazë copë 15 14 210 551 14 Gomina këmishe copë 2 35 70 552 15 Guarnicion tapë copë 27 7 189 553 16 Gomina friksioni copë 3 49 147 554 17 Stopa anësor copë 2 70 140 555 18 Pompë gazi copë 1 350 350 556 19 Pompë uji copë 1 140 140 557 20 Pompë uji copë 1 1750 1750 558 21 Tako sigurimi copë 1 14 14 559 22 Kolektor shkarkimi copë 3 140 420 560 23 Disk friksioni copë 1 700 700 561 24 Semiaks diferenciali copë 1 2800 2800 562 25 Pjesë riparimi freni copë 1 280 280 563 26 Pjesë riparim pompë uji copë 2 910 1820 564 27 Pjesë riparim kompresori copë 1 560 560 565 28 Pjesë riparim freni copë 1 70 70 566 29 Pjesë riparim motorino copë 1 140 140 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    163   
 • 164. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   567 30 Pjesë riparim dinamoje copë 2 140 280 568 31 Pjesë valvë ajri copë 3 70 210 569 32 Pjesë riparim dinamoje copë 1 140 140 570 33 Pjesë cilindër freni copë 1 70 70 571 34 Pjesë valve freni copë 2 140 280 572 35 Pjesë riparimi copë 1 700 700 573 36 Pjesë valvë ajri copë 3 140 420 574 37 Pjesë cilindër freni copë 1 70 70 575 38 Pjesë riparim valvë ajri copë 14 140 1960 576 39 Pjesë riparim freni copë 2 140 280 577 40 Pjese riparim valve ajri copë 4 140 560 578 41 Bronzina bjelle copë 4 70 280 579 42 Shufër niveli vaji copë 1 70 70 580 43 Manikotë uji copë 4 21 84 581 44 Manikotë uji copë 2 21 42 582 45 Manikotë copë 4 21 84 583 46 Tub frenash (fresibël) copë 1 14 14 584 47 Tub frenash (fresibël) copë 3 14 42 585 48 Tub gome copë 1 14 14 586 49 Tub uji copë 2 14 28 587 50 Tub uji copë 2 14 28 588 51 Tub shkarkimi copë 1 21 21 589 52 Permistop, kamioni 330 copë 2 210 420 590 53 Permistop copë 10 70 700 591 54 Permistop copë 1 70 70 592 55 Permistop copë 6 70 420 593 56 Dado copë 5 1.4 7 594 57 Dado regjistri copë 2 7 14 595 58 Dado regjistri copë 7 7 49 596 59 Dado tapë copë 3 7 21 597 60 Kushinetë makaronë copë 25 70 1750 598 61 Kushinetë copë 6 70 420 599 62 Kushinetë bokull copë 2 28 56 600 63 Indotë dinamoje copë 1 420 420 601 64 Susta të ndryshme copë 31 14 434 602 65 Susta çepi, kamioni 330 copë 2 140 280 603 66 Susta copë 1 21 21 604 67 Susta të ndryshme copë 11 14 154 605 68 Stator dinamoje copë 1 420 420 606 69 Fashetë copë 10 14 140 607 70 Fashetë copë 3 14 42 608 71 Pajisje kundër ngrohjes copë 1 70 70 609 72 Valvë pneumatike (ajri) copë 1 140 140 610 73 Valvë ajri copë 2 420 840 611 74 Valvë ajri copë 1 420 420 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    164   
 • 165. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   612 75 Valvë stop freni copë 1 35 35 613 76 Valvë pompë nafte copë 2 70 140 614 77 Valvë pompë vaji copë 1 70 70 615 78 Valvë spine copë 4 14 56 616 79 Valvë thithje copë 5 140 700 617 80 Valvë shkarkimi copë 11 140 1540 618 81 Valvë pompë nafte copë 4 70 280 619 82 Valvë shkarkimi ajri copë 1 350 350 620 83 Valva kauçuku copë 2 70 140 621 84 Unazë sinkronizatori copë 5 70 350 622 85 Sinkronizator copë 2 210 420 623 86 Anellë sinkronizatori copë 2 70 140 624 87 Anellë sinkronizatori copë 2 70 140 625 88 Anellë filtri copë 2 35 70 626 89 Anellë sigurimi copë 2 35 70 627 90 Levë friksioni copë 3 35 105 628 91 Pinjon motorine copë 1 140 140 629 92 Radiator vaji copë 1 350 350 630 93 Kapak vaj motori copë 1 35 35 631 94 Shtangë punterie copë 3 35 105 632 95 Spinotë të ndryshme copë 3 21 63 633 96 Spinot copë 4 21 84 634 97 Spinot pistoni copë 3 21 63 635 98 Çelës elektrik copë 7 70 490 636 99 Çelës ndërmjetës copë 2 70 140 637 100 Çelës copë 2 70 140 638 101 Kavallota balestre copë 2 70 140 639 102 Siguresë dinamoje copë 1 490 490 640 103 Rele copë 1 35 35 641 104 Siguresa copë 17 14 238 642 105 Siguresa copë 14 14 196 643 106 Kontaktor copë 1 35 35 644 107 Kondesator copë 2 42 84 645 108 Karbonçina copë 4 7 28 646 109 Karbonçina copë 2 7 14 647 110 Elektrovalvë copë 2 140 280 648 111 Elektrovalvë copë 1 140 140 649 112 Fllanxhë kamioni 330 copë 1 1400 1400 650 113 Fllanxhë copë 1 35 35 651 114 Tirante copë 1 35 35 652 115 Tel i mbështjellë copë 5 35 175 653 116 Bokulla copë 3 35 105 654 117 Rul bokull copë 1 35 35 655 118 Bokulla copë 1 35 35 656 119 Bokulla copë 10 35 350 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    165   
 • 166. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   657 120 Kryq transmisioni 330 copë 2 4900 9800 658 121 Kryq transmisioni 330 copë 1 4900 4900 659 122 Mbulesë pedali copë 2 35 70 660 123 Sedje valve copë 10 35 350 661 124 Rubinetë ajri copë 1 70 70 662 125 Rondele copë 8 3.5 28 663 126 Rondele copë 2 3.5 7 664 127 Rondele copë 5 3.5 17.5 665 128 Ventil magnetik copë 1 14 14 666 129 Fermë pistoni copë 2 7 14 667 130 Fermë copë 2 7 14 668 131 Pompaçi copë 1 70 70 669 132 Patina copë 1 35 35 670 133 Perno balestre I + II copë 2 210 420 671 134 Perno balestre copë 2 210 420 672 135 Pjese sustë valve copë 6 14 84 673 136 Pjesë siguruse copë 5 14 70 674 137 Pjesë sigurese copë 2 14 28 675 138 Prixhonjer copë 8 35 280 676 139 Bulona copë 8 7 56 677 140 Kiavetë copë 2 7 14 678 141 Tapë e filetuar copë 2 7 14 679 142 Rekord me fileto copë 2 35 70 680 143 Rekord plastik copë 2 14 28 681 144 Gjysëm bashkues copë 1 7 7 682 145 Ingranazh me vrimë copë 6 21 126 683 146 Kapuçë copë 11 7 77 684 147 Kapuçë valve copë 1 7 7 685 148 Sprucator copë 2 280 560 686 149 Regjistër bjelle copë 13 14 182 687 150 Regjister bilancieri copë 2 7 14 688 151 Fasho kompresori copë 2 35 70 689 152 Suport motori copë 1 560 560 690 153 Bulona copë 1 56 56 691 154 Gominë unazë copë 15 7 105 692 155 Injator copë 1 350 350 693 156 Paisje pompë freni copë 1 140 140 694 157 Elikë kauçuku, pjesë kalorif copë 2 35 70 695 158 K/folje e II kamioni 330 copë 1 1750 1750 696 159 Folje e II kamioni 190 copë 1 1750 1750 697 160 Radrizator copë 2 14 28 698 161 Pjesë valvë ajri copë 2 210 420 699 162 Pjesë jashtë përdorimit 1 1050 1050KARBONÇINA E RRYPA për automj., elektrom., gjeneratorë, sonda dhe pompa uji 700 1 Mbajtëse karbonçine copë 14 14 196 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    166   
 • 167. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   701 2 Karbonçina copë 2 3 6 702 3 Karbonçina copë 38 3 114 703 4 Karbonçina copë 47 3 141 704 5 Karbonçina copë 41 3 123 705 6 Karbonçina copë 34 3 102 706 7 Karbonçina copë 34 3 102 707 8 Karbonçina copë 41 3 123 708 9 Karbonçina copë 287 3 861 709 10 Karbonçina copë 51 3 153 710 11 Karbonçina copë 21 3 63 711 12 Karbonçina copë 74 3 222 712 13 Karbonçina copë 29 3 87 713 14 Karbonçina copë 69 3 207 714 15 Karbonçina copë 17 3 51 715 16 Karbonçina copë 80 3 240 716 17 Karbonçina copë 165 3 495 717 18 Karbonçina copë 24 3 72 718 19 Karbonçina copë 5 3 15 719 20 Karbonçina copë 3 3 9 720 21 Karbonçina copë 46 3 138 721 22 Karbonçina copë 219 3 657 722 23 Karbonçina copë 14 3 42 723 24 Karbonçina copë 2 3 6 724 25 Karbonçina copë 7 3 21 725 26 Karbonçina copë 59 3 177 726 27 Karbonçina copë 20 3 60 727 28 Karbonçina copë 9 3 27 728 29 Karbonçina copë 2 3 6 729 30 Karbonçina copë 7 3 21 730 31 Karbonçina copë 99 3 297 731 32 Karbonçina copë 100 3 300 732 33 Karbonçina copë 100 3 300 733 34 Karbonçina copë 167 3 501 734 35 Karbonçina copë 138 3 414 735 36 Karbonçina copë 15 3 45 736 37 Karbonçina copë 48 3 144 737 38 Karbonçina copë 60 3 180 738 39 Karbonçina copë 3 3 9 739 40 Karbonçina copë 2 3 6 740 41 Karbonçina copë 40 3 120 741 42 Karbonçina copë 55 3 165 742 43 Karbonçina copë 30 3 90 743 44 Rrypa 13 x 1350 copë 8 14 112 744 45 Rrypa 17 x 1250 copë 5 21 105 745 46 Karbonçina copë 11 21 231 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    167   
 • 168. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   746 47 Rrypa 17 x 1300 copë 30 35 1050 747 48 Rrypa 17 x 1400 copë 1 49 49 748 49 Rrypa 17 x 1250 copë 1 28 28 749 50 Rrypa 17 x 1000 copë 3 28 84 750 51 Rrypa 13 x 1350 copë 17 35 595 751 52 Rrypa 13 x 950 copë 5 35 175 752 53 Rrypa 17 x 1400 copë 5 49 245 753 54 Rrypa 13 x 960 copë 2 35 70 754 55 Rrypa 13 x 1300 copë 2 35 70 755 56 Rrypa të ndryshme copë 7 35 245 756 57 Karbonçina copë 19 35 665 757 58 Rrypa të ndryshëm copë 19 35 665 758 59 Rrypa të ndryshëm copë 8 35 280 759 60 Rrypa të ndryshëm copë 13 35 455 760 61 Rrypa të ndryshëm copë 12 35 420 761 62 Rrypa të ndryshëm copë 4 49 196 762 63 Rrypa të ndryshëm copë 4 140 560 763 64 Rrypa të ndryshëm copë 3 140 420 764 65 Rrypa të ndryshëm copë 8 35 280 765 66 Rrypa të ndryshëm copë 1 140 140 766 67 Rrypa të ndryshëm copë 1 350 350 767 68 Rrypa të ndryshëm copë 1 140 140 768 69 Rrypa të ndryshëm copë 11 14 154 769 70 Karbonçina copë 6 70 420 770 71 Karbonçina copë 10 21 210 771 72 Karbonçina copë 3 21 63 772 73 Rrypa të ndryshëm copë 4 21 84 773 74 Rrypa 17 x 4200 copë 2 210 420 774 75 Rrypa 22 x 5000 copë 2 280 560 775 76 Rrypa 17 x 1500 copë 4 70 280 776 77 Rrypa 17 x 2900 copë 9 70 630 777 78 Karbonçina copë 17 3 51 778 79 Karbonçina copë 10 70 700 779 80 Karbonçina copë 10 3 30 780 81 Karbonçina copë 14 3 42 781 82 Karbonçina copë 53 3 159 782 83 Karbonçina copë 1 3 3 783 84 Karbonçina copë 31 3 93 784 85 Karbonçina copë 16 3 48 785 86 Karbonçina copë 82 3 246 786 87 Karbonçina copë 4 70 280 787 88 Karbonçina copë 17 3 51 788 89 Karbonçina copë 71 3 213 789 90 Karbonçina copë 14 140 1960 790 91 Rrypa të ndryshëm copë 12 14 168 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    168   
 • 169. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   791 92 Rrypa të ndryshëm copë 10 14 140 792 93 Rrypa të ndryshëm copë 6 14 84 793 94 Rrypa të ndryshëm copë 14 14 196 794 95 Rrypa të ndryshëm copë 9 42 378 795 96 Rrypa të ndryshëm copë 2 49 98 796 97 Rrypa të ndryshëm copë 14 49 686 797 98 Rrypa të ndryshëm copë 10 49 490 798 99 Rrypa të ndryshëm copë 4 385 1540 799 228 Rrypa 17 x 400 copë 4 21 84 800 232 Rrypa 13 x 160 copë 4 35 140 801 235 Rrypa 22x4500 copë 2 35 70 802 236 Rrypa copë 5 14 70 803 212 Rrypa të ndryshëm copë 5 14 70 804 213 Rrypa 17 x 4030 copë 16 14 224Pjesë për makina ngritëse, kompresora, sonda dhe martela 805 89 Rezistenca makinë ngritëse copë 5 210 1050 806 90 Kuti rezistence mak.ngritëse copë 5 21 105 807 11 Çelsa shpimi sonde copë 4 140 560 808 12 Shpindel KO-100 sonde copë 3 350 1050 809 13 Çelsa fi 73 sonde copë 1 210 210 810 14 Ingranazhe 40100 sonde copë 18 140 2520 811 15 Boshte sonde copë 2 210 420 812 16 Bjella sonde copë 48 140 6720 813 18 Boshte sonde copë 18 210 3780 814 23 Stela pistoni sonde copë 31 70 2170 815 24 Mbajtëse sonde copë 14 70 980 816 28 Flutura sensi, marteli copë 56 7 392 817 44 Susta marteli copë 50 1.4 70 818 50 Gominë suste marteli copë 5 70 350 819 51 Ingranazhe sonde copë 3 140 420 820 52 PKN marteli copë 14 210 2940 821 53 Çelsa fi 42 për sondë copë 30 210 6300 822 54 Pistona sonde copë 1 350 350 823 11 Pistona komp. 60 m³ copë 1 280 280 824 12 Pistona kompresori 33 m³ copë 2 280 560 825 75 Gomina të ndryshme copë 160 14 2240 826 23 Spresor kompresori copë 10 7 70 827 25 Spresor kompresori copë 4 21 84 828 27 Nipla bashkues copë 10 7 70 829 84 Llampa aparature mak.ngritse copë 6 7 42 830 263 Gomina copë 1 3.5 3.5 831 264 Rondele qelesheje copë 372 0.015 5.58 832 144 Gomina të ndryshme copë 13 0.3 3.9Pjesë për elektrovoza, arganello, lopata vetëngarkuese ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    169   
 • 170. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   833 1 Ingranazhe lopate copë 1 210 210 834 2 Aks lopate copë 7 210 1470 835 4 Unaza lopate copë 11 28 308 836 5 Unaza lopate copë 20 28 560 837 6 Ingranazhe lopate copë 1 210 210 838 7 Pistona lopate copë 33 140 4620 839 8 Pinjona arganelle EKO 30 copë 6 140 840 840 9 Ingranazh arganelle EKO 30 copë 1 350 350 841 10 Ingranazh arganelle EKO 30 copë 7 350 2450 842 11 Ingranazh arganelle EKO 30 copë 3 350 1050 843 12 Ingranazhe elektrovozi copë 14 35 490 844 13 Pinjona elektrovozi copë 44 35 1540 845 14 Pinjona arganellë EKO 30 copë 9 140 1260 846 15 Dado elektrovozi copë 274 1.4 383.6 847 16 Pafte elektrovozi copë 165 1.4 231 848 17 Susta elektrovozi copë 32 7 224 849 18 Balestra elektrovozi copë 46 140 6440 850 19 Ingranazhe arganelle copë 5 280 1400 851 20 Ingranazhe arganelle copë 2 280 560 852 21 Pistona marteli copë 140 112 15680 853 22 Ingranazh arganello copë 5 140 700 854 23 Këmisha lopate copë 10 25 250 855 24 Lingota bronxi lopate copë 1 140 140 856 25 Bokulla lopate copë 5 14 70 857 26 Bokulla lopate copë 7 28 196 858 27 Stampa bronxi lopate copë 20 140 2800 859 28 Këmisha lopate copë 5 53 265 860 29 Flutura sensi, marteli copë 557 7 3899 861 30 Bokulla lopate copë 990 0.7 693 862 31 Bosht arganelle copë 1 350 350 863 32 Boshte arganelle copë 5 210 1050 864 33 Krehera elektrik elektrovozi copë 372 3 1116 865 34 Ingranazh arganello copë 1 140 140 866 35 Balestra elektrovozi copë 40 140 5600 867 36 Automat elektrovoz ZK-3 copë 2 4200 8400 868 37 Automat elektrovoz ZK-3 copë 1 4200 4200 869 39 Balestra elektrovozi copë 25 140 3500 870 40 Çepa frenash elektrovozi copë 2 322 644 871 42 Pinjona elektrovozi ZK-3 copë 6 140 840 872 43 Bronzina elektrovozi copë 10 350 3500 873 44 Pinjona elektrovozi copë 1 140 140 874 45 Ingranazhe elektrovozi copë 5 140 700 875 46 Ingranazhe elektrovozi copë 2 140 280 876 47 Ingranazhe elektrovozi copë 1 140 140 877 48 Rezistenca ZK 3 copë 1 2800 2800 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    170   
 • 171. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   878 49 Llampa sinjali për elektrovoz copë 5 3.5 17.5 879 38 Bokulla elektrovozi copë 10 70 700 880 41 Karbonçina elektrovozi copë 7 70 490 881 50 Trup sigurese elktrovozi copë 8 7 56 882 51 Karbonçina elektrovozi copë 2 70 140 883 4 Pulexhë arganelle 1 6300 6300 884 4 Zinxhir lopate vetngarkuese copë 6 112 672 885 14 Aks arganello copë 4 21 84 886 16 Koronë ingranazhi lopate copë 1 35 35 887 17 Koronë Ingranazhi lopate copë 1 36 36 888 18 Koronë ingranazhi lopate copë 1 192 192 889 30 Aks tamburoje arganelle copë 1 280 280 890 32 Aks shtange arganelle copë 5 28 140 891 137 Ferrota shirit për arganella ml 1.9 140 266 892 143 Akse copë 2 7 14 893 237 Rrypa lopate copë 4 28 112 894 241 Pistona lopate copë 6 14 84 895 242 Bronzina copë 5 14 70 896 266 Ingranazhe arganelle copë 8 21 168 897 267 Ingranazhe arganelle copë 4 21 84 898 268 Ingranazhe arganelle copë 2 21 42 899 269 Ingranazhe arganelle copë 3 21 63 900 270 Ingranazhe arganelle copë 7 21 147 901 399 Ferrota arganelle dhe makine ml 57 21 1197 902 400 Ferrota arganelle dhe makine ml 17 21 346.5 903 401 Ferrota arganelle dhe makine ml 7 21 136.5 904 402 Ferrota arganelle dhe makine ml 11 21 231 905 403 Ferrota arganelle dhe makine ml 11 21 231 906 404 Ferrota arganelle dhe makine ml 11 21 231Pjesë hidraulike për miniera dhe kaldaja fabrike 907 1 Ventila copë 11 42 462 908 2 Ventila copë 1 42 42 909 3 Kondensues copë 2 140 280 910 4 Ventila copë 7 42 294 911 5 Ventila copë 1 42 42 912 6 Grashok (tip ventili) copë 10 140 1400 913 7 Grashok copë 2 140 280 914 8 Ventila copë 55 42 2310 915 9 Ventila copë 12 42 504 916 10 Ventila copë 90 42 3780 917 11 Ventila copë 2 42 84 918 12 Valvol sigurimi copë 5 140 700 919 13 Valvol sigurimi copë 1 140 140 920 14 Ventila copë 4 42 168 921 15 Rekorde copë 40 28 1120 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    171   
 • 172. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   922 17 Ventila copë 12 42 504 923 18 Ventila copë 3 42 126 924 19 Saraçineska copë 1 14 14 925 20 Ventila të ndryshëm copë 2 14 28 926 21 Ventila të ndryshëm copë 29 14 406 927 24 Tapa copë 1 14 14 928 25 Rekorde copë 5 28 140 929 26 Rekorde copë 6 28 168 930 27 Rekorde copë 10 70 700 931 28 Rekorde copë 1 35 35 932 29 Rekorde copë 5 35 175 933 30 Rekorde copë 6 28 168 934 31 Ventila copë 5 42 210 935 77 Saraçineska copë 3 39 117 936 436 Lidhëse tubosh copë 431 6 2586 937 7 Saraçineska copë 11 21 231 938 10 Lidhëse tubosh copë 140 7 980 939 11 Lidhëse tubosh copë 2 7 14 940 12 Lidhëse tubosh copë 263 7 1841 941 243 Manikota copë 39 3.5 136.5 942 244 Bryla copë 2 3.5 7 943 245 Tija copë 2 4.2 8.4 944 246 Saraçineska copë 6 14 84 945 247 Saraçineska copë 23 14 322 946 248 Saraçineska copë 7 14 98 947 408 Rubinetë ajri copë 24 21 504 948 409 Gomina tubosh copë 180 3.5 630 949 448 Rubineta ajri copë 7 42 294 950 449 Manometra copë 3 7 21 951 457 Saraçineska copë 2 210 420 952 148 Sifona copë 2 3.5 7 953 149 Tija 3/4-1 1/2 H copë 3 7 21 954 150 Nipla tubosh copë 28 3.5 98 955 151 Manikota të ndryshme copë 103 0.7 72.1 956 152 Tapa hidraulike të ndryshme copë 295 0.7 206.5 957 153 Reduksion zvogl., të ndryshme copë 138 0.7 96.6Pjesë elektrike 958 90 Tel avolxhimi kg 22 280 6160 959 135 Transformator 6 V-24 V copë 2 140 280 960 136 Transformator rryme copë 2 140 280 961 138 Koka kablli TU copë 2 140 280 962 139 Koka kablli TN copë 1 140 140 963 140 Koka kablli TN copë 1 140 140 964 53 Fletë mite për lëshues kg 5 21 105 965 54 Kontakte lëshuesi elektrik copë 3 280 840 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    172   
 • 173. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   966 434 Ampermetra copë 3 7 21 967 435 Ampermetra copë 4 7 28 968 438 Doreza TN copë 1 14 14 969 439 Galloshe TN copë 1 14 14 970 443 Kabëll i armuar copë 6 28 168 971 83 Spina hekuri, 3 fazore copë 11 7 77 972 85 Spina hekuri, 3 fazore copë 2 7 14 973 98 Lëshues 100 A, kontaktori copë 2 140 280 974 99 Lëshues manjetik copë 6 35 210 975 100 Lëshues të ndryshëm copë 3 14 42 976 101 Çelës universal VV 2 copë 2 14 28 977 102 Çelësa kufizues CVV2 copë 3 14 42 978 103 Çelës buton Hermetik LA-81 copë 2 21 42 979 104 Çelës universal LVV 2-4 copë 2 28 56 980 105 Çelës buton hermetik LA-81 copë 4 21 84 981 106 Tranzistor 3 A-2J copë 16 7 112 982 107 Tranzistor copë 3 7 21 983 108 Tuista (pjesë elektrike) copë 2 35 70 984 109 Rele ndërmejtëse copë 6 14 84 985 110 Rele copë 5 14 70 986 111 Rele presioni copë 1 35 35 987 112 Rele copë 7 7 49 988 113 Rele copë 3 7 21 989 114 Ampermetër të ndryshëm copë 2 14 28 990 115 Manometër copë 2 14 28 991 116 Manometër copë 7 14 98 992 117 Vatmetër copë 2 28 56 993 118 Kuadër elektrik copë 1 70 70 994 119 Kuadër elektrik copë 1 70 70 995 141 Ziftë kablli kg 10 7 70 996 142 Manikota elektrike copë 700 3.5 2450 997 410 Shkarkuesa copë 2 560 1120 998 411 Koka kablli copë 2 560 1120 999 465 Karkaleca shtylle copë 1 14 14 1000 460 Rele termike 8 A copë 1 35 35 1001 76 Kapak gracelash për instal. copë 1030 0.07 72.1 1002 77 Eridson i zi kuti 1 1.4 1.4 1003 78 Difilaminë kuti 17 7 119 1004 79 Çelsa elektrik copë 6 3.5 21 1005 80 Portollampa vendi copë 6 3.5 21 1006 81 Portostart copë 10 1.4 14 1007 82 Starte copë 16 0.7 11.2 1008 95 Çelsa fundore për stakim copë 3 14 42 1009 96 Çelsa fundore për stakim copë 7 14 98 1010 97 Kontaktor copë 2 14 28 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    173   
 • 174. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1011 120 Izolator rula për linja elektrov copë 30 0.7 21 1012 121 Izolator për linja elektrovozi copë 48 0.7 33.6 1013 122 Izolator për linja elektrovozi copë 56 0.7 39.2 1014 123 Izolator rula të vegjël copë 55 0.7 38.5 1015 124 Fishek sigurese copë 4 14 56 1016 125 Fishek sigurese TN copë 2 14 28 1017 126 Fishek sigurese të vegjël copë 228 7 1596 1018 127 Fishek sigurese të vegjël copë 8 7 56 1019 128 Fishek sigurese panelesh copë 110 7 770 1020 129 Koka sigurese copë 26 3.5 91 1021 130 Trup sigurese copë 155 3.5 542.5 1022 131 Rezistenca elektrike copë 36 1.4 50.4 1023 132 Kapakë copë 40 2.1 84 1024 133 Difuzues nxehtësie copë 1 7 7 1025 134 Varëse elektromotori copë 30 0.7 21 1026 209 Morseta linjë trolei copë 5 70 350 1027 210 Morseta linjë trolei copë 4 70 280 1028 413 Siguresa (baza) copë 5 3.5 17.5 1029 414 Siguresa (baza) copë 15 3.5 52.5 1030 416 Trup sigurese copë 7 14 98 1031 417 Trup sigurese copë 7 14 98 1032 418 Trup sigurese copë 10 14 140 1033 419 Trup sigurese copë 23 14 322 1034 420 Trup sigurese copë 5 14 70 1035 446 Baza sigurese copë 1 21 21 1036 447 Siguresa copë 2 21 42 1037 412 Butona copë 5 28 140 1038 211 Mbajtese kabllosh plastik kuti 11 7 77Të ndryshme 1039 85 Galloshe copë 60 21 1260 1040 88 Këpucë palë 1 175 175 1041 1 Alumin kallëp100gr copë 8 140 1120 1042 18 Leva kontrolli galerie copë 1 175 175 1043 432 Plumb kg 6 70 385 1044 Hekur mbeturinë kg 650 14 9100 1045 Hekur skrap kg 632 14 8848 1046 Bakër skrap kg 46 280 12880 1047 Alumin kg 2.2 70 154 1048 Bronz kg 2.5 140 350 1049 15 Tub e trashë kg 6 28 168 1050 444 Gozhdë armature kg 37 38 1406 1051 450 Hekur të ndryshëm kg 65 14 910 1052 464 Lata copë 1 28 28 1053 275 Zing aliazh kg 105 21 2205 1054 4 Vaj transformatori litra 20 21 420 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    174   
 • 175. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1055 5 Pagure minatori copë 5 7 35 1056 38 Kasketa copë 23 210 4830 1057 48 Fuçi vaji, bosh copë 1 42 42 1058 54 Bidona copë 2 14 28 1059 67 Doreza pune palë 4 7 28 1060 69 Guarn.gome Frig.Koncar copë 2 21 42 1061 70 Deksidetra filtri frigoriferi copë 5 7 35 1062 71 Raski doreze frigoriferi copë 5 7 35 1063 74 Boje shkrimi copë 59 0.7 41.3 1064 75 Boj tush copë 54 0.7 37.8 1065 427 Hekur kg 1000 14 14000 1066 451 Bojë vaji kg 6 21 126 1067 216 Amballazh dru zjarri m3 0.9 350 315 1068 217 Hekur mbeturinë kg 70 14 980 1069 218 Lecka pastrimi kg 0.5 0.7 0.35 1070 453 Zift kg 18 11 198 1071 468 Vaj transformatori litra 125 21 2625 1072 214 Tuba gome fi 80 ml 20 7 140 1073 215 Tubo palstike të dubluar ml 40 7 280Pjesë për fabrikë 1074 254 Pllaka lëkundëse (fabrikë) copë 10 140 1400 1075 255 Pllaka lëkundëse (fabrikë) copë 12 140 1680 1076 256 Pllaka lëkundëse (fabrikë) copë 4 140 560 1077 257 Pllaka lëkundëse (fabrikë) copë 18 140 2520 1078 258 Thundra tavoline (fabrikë) copë 11 140 1540 1079 259 Thundra tavoline (fabrikë) copë 10 140 1400 1080 260 Disqe copë 1 21 21 1081 261 Rula transp pllakë copë 7 35 245 1082 262 Rula transp pllakë copë 4 35 140 1083 183 Permistopa pompe copë 2 7 14 1084 184 Permistopa pompe copë 50 1.4 70 1085 185 Permistopa pompe copë 30 1.4 42 1086 186 Permistopa pompe copë 4 7 28 1087 187 Permistopa pompe copë 11 1.4 15.4 1088 188 Permistopa pompe copë 77 1.4 107.8 1089 189 Permistopa pompe copë 10 1.4 14 1090 190 Permistopa pompe copë 18 1.4 25.2 1091 191 Permistopa pompe copë 17 1.4 23.8 1092 192 Permistopa pompe copë 17 1.4 23.8 1093 193 Guarnicion permistop copë 15 1.4 21 1094 194 Gomina hidrocikloni (fab.) copë 2 1.4 2.8 1095 195 Xhunto gome copë 10 7 70 1096 196 Veshje gome pompe copë 1 21 21 1097 197 Veshje gome pompe copë 8 21 168 1098 198 Membrana gome site copë 27 14 378 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    175   
 • 176. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1099 208 Gomina permistopi copë 12 0.42 5.04Materiale të ish magazinës në Laç 1100 330 Fletë alumini kg 16.4 70 1148 1101 340 Llamarinë zingato kg 40 21 840 1102 520 Thyes me nofulla 60x1000 copë 1 4900 4900 1103 521 Copëtues me disqe, i zhveshur copë 1 5600 5600 1104 522 Disk i lëvizshëm copë 2 35 70 1105 523 Disk i palëvizshëm copë 2 35 70 1106 533 Martela me kollonë copë 10 2800 28000 1107 544 Maska për minierë copë 20 910 18200 1108 559 Kartela depoje copë 10000 1.4 14000 1109 571 Vaj SAE-50 litra 90 35 3150 1110 574 Çekiç shpimi copë 10 2800 28000 1111 581 Kroxhola platini copë 1 80500 80500 1112 641 Ganxha copë 13 3500 45500 1113 642 Kavallota copë 5 210 1050 1114 687 Rezistenca vinçi copë 10 700 7000 1115 688 Rezistenca vinçi copë 8 700 5600 1116 800 Elektromotor 7,5 kvv copë 1 7000 7000 1117 Fuçi rrëshire copë 4 2100 8400 1118 Fuçi vaji copë 1 1050 1050 1119 Ventilator copë 1 1750 1750 1120 Fuçi rrëshire copë 1 2100 2100 1121 Mulli copë 1 4200 4200 1122 Hekur skrap kg 600 14 8400Kushineta të ish magazinës në Laç 1123 481 Kushinetë 30312 copë 2 210 420 1124 483 Kushientë 1308 copë 1 70 70 1125 484 Kushinetë 1208 copë 1 140 140 1126 485 Kushientë 1302 copë 1 140 140 1127 486 Kushinetë 22320 copë 1 140 140 1128 488 Kushinetë 32210 copë 1 70 70 1129 489 Kushinetë 27709 copë 1 105 105 1130 490 Kushinetë 1310 copë 1 140 140 1131 491 Kushinetë 30306 copë 2 140 280 1132 812 Kushinetë 6221 copë 7 280 1960 1133 814 Kushinetë 6224 copë 2 280 560 1134 815 Kushinetë 6220 copë 2 280 560 1135 816 Kushinetë 6219 copë 2 350 700 1136 817 Kushinetë 6410 copë 1 280 280 1137 820 Kushinetë 7536 copë 2 700 1400 1138 6 Kuzhineta të ndryshme copë 6 70 420 1139 48 Kushinetë 20803 copë 11 140 1540 1140 50 Kushinetë 6414 copë 1 140 140 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    176   
 • 177. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1141 51 Kushinetë 27709 copë 2 105 210 1142 52 Kushinetë 30313 copë 1 140 140 1143 53 Kushinetë 32211 copë 3 210 630 1144 54 Kushinetë 6015 copë 3 140 420 1145 55 Kushinetë 2309 copë 1 140 140 1146 56 Kushinetë 20803 copë 20 140 2800 1147 57 Kushinetë 6312 copë 1 140 140 1148 58 Kushinetë 6214 copë 1 105 105 1149 59 Kushinetë 51110 copë 3 140 420 1150 60 Kushinetë 30216 copë 1 140 140 1151 61 Kushinetë 6303 copë 1 140 140 1152 62 Kushinetë 6204 copë 8 105 840 1153 63 Kushinetë 2309 copë 8 140 1120 1154 64 Kushinetë 20703 copë 10 210 2100 1155 65 Kushinetë 7304 copë 1 140 140 1156 66 Kushinetë 588911 copë 1 210 210 1157 68 Kushinetë 312 copë 1 140 140 1158 69 Kushinetë 704 copë 2 140 280 1159 70 Kushinetë 64905 copë 2 210 420 1160 71 Kushinetë 7304 copë 3 140 420 1161 72 Kushinetë 32309 copë 2 140 280 1162 73 Kushinetë 6406 copë 5 140 700 1163 74 Kushinetë 32309 copë 2 140 280 1164 75 Kushinetë 7514 copë 2 140 280 1165 76 Kushinetë 32313 copë 1 140 140 1166 77 Kushinetë 7514 copë 8 140 1120 1167 78 Kushinetë 32308 copë 7 210 1470 1168 79 Kushinetë 7514 copë 1 140 140 1169 81 Kushinetë 32208 copë 6 140 840 1170 82 Kushineta të ndryshme copë 1 70 70 1171 83 Kushinetë 32213 copë 1 210 210 1172 84 Kushinetë 1310 copë 1 140 140 1173 85 Kushinetë 705 copë 5 140 700 1174 86 Kushinetë 7303 copë 8 140 1120 1175 87 Kushinetë 4910 copë 4 140 560 1176 88 Kushinetë 32218 copë 1 210 210 1177 89 Kushinetë 32218 copë 3 210 630 1178 90 Kushinetë 4104 copë 1 140 140 1179 91 Kushinetë 38216 copë 6 210 1260 1180 93 Kushinetë 7304 copë 5 140 700 1181 94 Kushinetë 7909 copë 2 210 420 1182 95 Kushinetë 6212 copë 1 105 105 1183 96 Kushinetë 6205 copë 35 105 3675 1184 97 Kushinetë 6214 copë 1 105 105 1185 98 Kushinetë 64805 copë 5 140 700 1186 99 Kushinetë 6207 copë 9 105 945 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    177   
 • 178. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1187 100 Kushinetë 7514 copë 2 140 280 1188 101 Kushineta të ndryshme copë 50 70 3500 1189 102 Kushinetë 3205 copë 2 140 280 1190 103 Kushinetë 7506 copë 1 140 140 1191 104 Kushinetë 6303 copë 3 140 420 1192 106 Kushinetë 6214 copë 2 105 210 1193 109 Kushinetë 30315 copë 1 140 140 1194 111 Kushinetë 6215 copë 10 140 1400 1195 112 Kushinetë 6216 copë 2 140 280 1196 113 Kushinetë 6213 copë 4 210 840 1197 115 Kushinetë E 20 copë 5 140 700 1198 116 Kushinetë 7815 copë 2 280 560 1199 117 Kushinetë 219 copë 2 350 700 1200 118 Kushinetë 6219 copë 4 350 1400 1201 119 Kushinetë 6220 copë 2 280 560 1202 120 Kushinetë 6022 copë 2 280 560 1203 121 Kushinetë 6221 copë 5 280 1400 1204 122 Kushinetë 6224 copë 6 280 1680 1205 123 Kushinetë 58911 copë 6 210 1260 1206 124 Kushinetë 412 copë 1 140 140 1207 125 Kushineta të ndryshme copë 3 70 210 1208 126 Kushinetë 312 copë 1 140 140 1209 127 Kushinetë 32210 copë 5 70 350 1210 129 Kushinetë 6303 copë 4 140 560 1211 130 Kushinetë 60706 copë 1 280 280 1212 131 Kushinetë 6221 copë 2 280 560 1213 132 Kushinetë 32213 copë 10 210 2100 1214 133 Kushinetë 8305 copë 4 140 560 1215 134 Kushinetë 30312 copë 2 210 420 1216 136 Kushinetë 42313 copë 1 140 140 1217 138 Kushinetë 32213 copë 4 210 840 1218 139 Kushinetë 6213 copë 3 210 630 1219 140 Kushinetë 42219 copë 1 350 350 1220 141 Kushinetë 30310 copë 1 140 140 1221 143 Kushinetë 31310 copë 2 140 280 1222 144 Kushinetë 6311 copë 1 140 140 1223 145 Kushinetë 50407 copë 1 140 140 1224 146 Kushineta të ndryshme copë 7 70 490 1225 147 Kushinetë 7606 copë 1 140 140 1226 148 Kushinetë 30208 copë 8 140 1120 1227 149 Kushinetë 6204 copë 19 105 1995 1228 150 Kushinetë 30213 copë 18 140 2520 1229 151 Kushinetë 8112 copë 3 140 420 1230 153 Kushinetë 30305 copë 5 105 525 1231 154 Kushinetë 30210 copë 16 140 2240 1232 155 Kushinetë 219 copë 4 350 1400 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    178   
 • 179. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1233 156 Kushinetë 2312 copë 8 210 1680 1234 156 Kushinetë 30219 copë 9 350 3150 1235 158 Kushinetë 30311 copë 2 105 210 1236 159 Kushinetë 7318 copë 1 210 210 1237 160 Kushinetë 224 copë 2 140 280 1238 164 Kushinetë 310 copë 9 140 1260 1239 165 Kushinetë 30204 copë 1 105 105 1240 167 Kushinetë 402310 copë 2 140 280 1241 168 Kushinetë 4209 copë 1 350 350 1242 168 Kushinetë 7606 copë 2 140 280 1243 172 Kushinetë 313 copë 4 140 560 1244 174 Kushinetë 213 copë 1 140 140 1245 175 Kushinetë 30213 copë 1 140 140 1246 176 Kushinetë 30310 copë 5 140 700 1247 178 Kushinetë 6006 copë 1 105 105 1248 179 Kushinetë 7205 copë 5 140 700 1249 180 Kushinetë 8110 copë 3 140 420 1250 181 Kushinetë 2312 copë 1 210 210 1251 182 Kushinetë 32306 copë 1 175 175 1252 183 Kushinetë 30313 copë 2 210 420 1253 184 Kushinetë 6312 copë 4 140 560 1254 186 Kushinetë 7514 copë 1 140 140 1255 187 Kushinetë 6303 copë 1 140 140 1256 188 Kushinetë 32212 copë 1 105 105 1257 189 Kushinetë 6011 copë 2 105 210 1258 190 Kushinetë 6309 copë 1 140 140 1259 191 Kushinetë 30216 copë 2 140 280 1260 192 Kushinetë 7606 copë 3 140 420 1261 193 Kushinetë 6406 copë 1 140 140 1262 194 Kushinetë 102605 copë 2 105 210 1263 195 Kushinetë 32312 copë 1 140 140 1264 196 Kushinetë 32312 copë 1 140 140 1265 197 Kushinetë 32211 copë 1 210 210 1266 198 Kushinetë 8111 copë 1 140 140 1267 199 Kushinetë 7909 copë 4 210 840 1268 200 Kushinetë 30312 copë 4 210 840 1269 201 Kushinetë 30310 copë 10 140 1400 1270 202 Kushinetë 30312 copë 1 210 210 1271 203 Kushinetë 30312 copë 16 210 3360 1272 204 Kushinetë 7304 copë 3 140 420 1273 205 Kushinetë 6414 copë 2 140 280 1274 206 Kushinetë 32306 copë 3 175 525 1275 207 Kushinetë 51306 copë 2 175 350 1276 208 Kushinetë 30314 copë 6 175 1050 1277 209 Kushinetë 402310 copë 1 140 140 1278 210 Kushinetë 30216 copë 1 140 140 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    179   
 • 180. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1279 211 Kushinetë 6312 copë 2 140 280 1280 212 Kushinetë 5111 copë 2 140 280 1281 214 Kushinetë 6406 copë 1 140 140 1282 215 Kushinetë 217 copë 2 140 280 1283 216 Kushinetë 312 copë 5 140 700 1284 217 Kushinetë 7312 copë 7 210 1470 1285 219 Kushinetë 986711 copë 9 140 1260 1286 220 Kushinetë 20803 copë 7 140 980 1287 221 Kushinetë 807815 copë 8 280 2240 1288 223 Kushinetë 30312 copë 3 210 630 1289 224 Kushinetë 7514 copë 10 140 1400 1290 225 Kushinetë 6407 copë 26 140 3640 1291 226 Kushinetë 7516 copë 3 210 630 1292 228 Kushinetë 114 copë 3 105 315 1293 230 Kushinetë 8305 copë 2 140 280 1294 231 Kushinetë 7614 copë 6 140 840 1295 233 Kushinetë 31312 copë 2 105 210 1296 234 Kushineta të ndryshme copë 2 70 140 1297 236 Kushinetë 7909 copë 1 210 210 1298 237 Kushinetë 32312 copë 1 140 140 1299 239 Kushinetë 224 copë 2 140 280 1300 240 Kushinetë 30312 copë 2 210 420 1301 241 Kushinetë 180 copë 1 140 140 1302 242 Kushinetë 224 copë 2 140 280 1303 243 Kushinetë 986711 copë 27 140 3780 1304 245 Kushinetë 32306 copë 2 175 350 1305 296 Kushinetë 6303 copë 2 140 280 1306 253 Kushinetë 6304 copë 4 140 560 1307 254 Kushinetë 30314 copë 2 175 350 1308 373 Kushineta vagoni copë 38 350 13300 1309 380 Kushineta vagoni copë 40 350 14000 1310 393 Flete bronzi kg 18 140 2520 1311 150 Kushinetë 6212 copë 1 105 105 1312 137 Kushinetë 30213 copë 1 140 140 1313 137 Kushinetë 50213 copë 1 140 140 1314 137 Kushinetë 30310 copë 1 140 140 1315 114 Kushinetë 6216 copë 4 140 560 1316 391/238 Kushinetë 30209 copë 20 140 2800 1317 235 Kushinetë 7815 copë 1 280 280 1318 137 Kushinetë 32312 copë 1 140 140 1319 114 Kushinetë 6311 copë 2 140 280 1320 218 Kushinetë 2312 copë 1 140 140 1321 137 Kushinetë 32144 copë 1 210 210 1322 20 Kushinetë 588911 copë 1 210 210 1323 218 Kushinetë 6312 copë 1 140 140 1324 185 Kushinetë 7511 copë 1 210 210 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    180   
 • 181. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1325 213 Kushinetë 6207 copë 1 105 105 1326 163 Kushinetë 20308 copë 1 140 140 1327 218 Kushinetë 7606 copë 2 140 280 1328 137 Kushinetë 32213 copë 1 210 210 1329 235 Kushinetë 7815 copë 1 280 280 1330 232 Kushinetë 7215 copë 1 140 140 1331 244 Kushinetë 807713 copë 1 560 560 1332 426 Kushinetë 180 copë 3 140 420 1333 244 Kushinetë 565592 copë 1 560 560Mallra të ish laboratorit kimik të ish magazinës në Laç 1334 Mulli copë 1 4200 4200 1335 Mulli bloje copë 1 4200 4200 1336 Peshore elektrike copë 1 11550 11550 1337 Distilator uji copë 1 11690 11690 1338 Furrë muftë copë 1 16100 16100 1339 Hinka fi 90 copë 6 35 210 1340 Peshore elektrike copë 1 2240 2240 1341 Peshore elektrike copë 1 15050 15050 1342 Hapse vrimash copë 1 35 35Mallra nga ish miniera e kromit POJSKE 1343 Vidjume copë 18 14 252 1344 Plumb kg 10 70 700 1345 Kokë kablli copë 2 210 420 1346 Aparat minash, jashtë pune copë 6 140 840 1347 Rrypa copë 3 14 42 1348 Rrypa copë 2 14 28 1349 Makinë shkrimi e dëmtuar copë 1 2100 2100 1350 Transformator ndriçimi copë 1 210 210 1351 Transformator ndriçimi copë 1 210 210 1352 Gomina të ndryshme copë 95 7 665 1353 Bulona të ndryshme copë 1055 0.7 738.5 1354 Veshje anti ujë copë 9 1400 12600 1355 Llampë benzine copë 1 280 280 1356 Tel nikel kromi kg 2 350 700 1357 Kapele minatori copë 18 140 2520 1358 Karrike metalike copë 4 140 560 1359 Punto copë 2 28 56 1360 Punto copë 3 28 84 1361 Elektroda kg 93 7 651 1362 Elektroda kg 15 7 105 1363 Elektroda kg 60 7 420 1364 Elektroda kg 13 7 91 1365 Koka baromine copë 50 70 3500 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    181   
 • 182. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1366 Tranzistorë copë 2 14 28 1367 Punto copë 18 28 504 1368 Frezë cilindrike copë 9 70 630 1369 Punto copë 35 14 490 1370 Punto copë 24 14 336 1371 Azbest kg 220 7 1540 1372 Karrukull copë 1 70 70 1373 Koka pompe copë 4 210 840 1374 Papuçe vozi copë 2 140 280Mallra nga ish magazina e Minierës së kromit Kalimash – Kukës 1375 255 Kronometër copë 1 35 35 1376 256 Alezator 19-21 copë 1 140 140 1377 257 Makinë llogaritëse copë 1 14 14 1378 265 Llampa neoni 36 V copë 90 1.4 126 1379 266 Llampa sinjali 6 V copë 30 0.7 21 1380 267 Llampa sinjali 12 V copë 50 3.5 175 1381 268 Llampa sinjali 12 V copë 3 3.5 10.5 1382 269 Llampa 24 V copë 1 21 21 1383 270 Llampa sinjalesh copë 38 3.5 133 1384 271 Pjesë këmbimi copë 10 3.5 35 1385 272 Armatur sinjali copë 2 7 14 1386 274 Portollampë neoni copë 20 2.1 42 1387 275 Starte neoni 40V copë 27 7 189 1388 277 Lëshues 60-120 A copë 14 70 980 1389 280 Kontator 250 A copë 1 350 350 1390 282 Kontator 3 fazor copë 1 70 70 1391 283 Çelësa fundorë copë 9 7 63 1392 284 Çelësa fundorë copë 4 7 28 1393 285 Dioda BY-265 copë 10 3.5 35 1394 286 Dioda 2PS-5A copë 18 14 252 1395 287 Kondizator 100 MF copë 5 1.4 7 1396 289 Kondizator copë 13 1.4 18.2 1397 290 Kondizator copë 12 1.4 16.8 1398 291 Trup sigurese 63 A copë 2 7 14 1399 292 Siguresa 125 A copë 2 14 28 1400 293 Izolator mbështetës copë 5 7 35 1401 294 Priza 3 fazore copë 1 14 14 1402 295 Spina 3 fazore copë 1 14 14 1403 296 Vofatik KPS 1 fuqi copë 205 14 2870 1404 298 Element radiatori copë 60 3.5 210 1405 304 Veshje gome pompe copë 6 1750 10500 1406 305 Veshje gome pompe copë 1 1890 1890 1407 306 Rrota gome 4 PNFJA copë 2 3150 6300 1408 312 Permistop të ndryshëm copë 46 0.7 32.2 1409 313 Gomina të ndryshme copë 122 0.7 85.4 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    182   
 • 183. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1410 314 Traversa TN copë 1 28 28 1411 331 Karbonçina copë 12 3 36 1412 336 Shirit makinë shkrimi copë 3 1.4 4.2 1413 337 Lapsa të kuq copë 14 0.07 0.98 1414 338 Kapëse makine copë 190 0.7 133 1415 341 Llogari personale copë 3 0.7 2.1 1416 342 Fuçi hekuri copë 2 70 140 1417 343 Xham niveli kaldaje copë 5 2.8 14 1418 355 Bulona M-20 copë 10000 2.8 28000 1419 356 Bulona M-16 copë 60 1.4 84 1420 357 Bulona M-16 copë 60 1.4 84 1421 384 Kon i palëvizshëm i Thyersit copë 1 140000 140000 1422 396 Fishek sigurese copë 50 7 350 1423 397 Takometër copë 1 1890 1890 1424 398 Reduktor oksigjeni copë 1 1400 1400 1425 399 Potenciometër 2VV 1000 copë 3 105 315 1426 400 Permistop 60x85x12 copë 4 70 280 1427 405 Acid klorhidrik litra 5 70 350 1428 406 Acid nitrik litra 3 70 210 1429 407 Acid fosfatik litra 4 210 840 1430 409 Helikë metalike, pompe copë 1 700 700 1431 411 Urdhër shërbime copë 680 0.07 47.6 1432 412 Urdhër çdëmtimi copë 400 0.07 28 1433 413 Ditar depoje copë 4 0.9 3.6 1434 414 Ditar fletë kontrolli copë 1 20 20 1435 415 Mandat pagesa copë 80 9 720 1436 416 Mandat arkëtimi copë 80 9 720 1437 417 Libër arke copë 8 30 240 1438 418 Kartela magazine copë 1000 0.9 900 1439 419 Ditar banke copë 8 30 240 1440 2 Karbonçina të ndryshme copë 1050 3 3150 1441 18 Thundër e djathtë copë 30 140 4200 1442 19 Lëkundëse tavoline copë 15 140 2100 1443 20 Thundër e majtë copë 25 140 3500 1444 23 Rrëshqitës tavoline copë 24 140 3360 1445 24 Korpus makinë sedimenti copë 8 210 1680 1446 28 Membranë makinë sedimenti copë 13 70 910 1447 29 Koronë klasifikatori copë 4 707 2828 1448 30 Pinjon klasifikatori copë 4 347 1388 1449 31 Koka kryqi copë 16 14 224 1450 32 Kapak pompe copë 4 21 84 1451 33 Pasqyrë pompe copë 8 14 112 1452 34 Fllanxhë pompe copë 15 7 105 1453 35 Helikë pompe copë 20 14 280 1454 36 Helikë pompe copë 10 14 140 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    183   
 • 184. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   1455 37 Helikë pompe copë 47 14 658 1456 38 Gomina copë 58 7 406 1457 39 Gomina copë 71 7 497 1458 47 Krongje të thjeshtë copë 240 1.4 336 1459 49 Bashkues tavoline copë 20 7 140 1460 50 Bronzina çift copë 12 35 420 1461 51 Kollodok tavoline copë 6 140 840 1462 52 Biellë makinë sedimentimi copë 6 140 840 1463 58 Eksentrik copë 16 140 2240 1464 65 Matës energjie, vendi copë 8 70 560 1465 66 Ampermetër copë 18 14 252 1466 67 Llampa 1000 VV copë 6 7 42 1467 68 Gominë shoshe copë 91 7 637 1468 69 Aks reduktor klasifikatori copë 6 35 210 1469 72 Kamë motori copë 16 3.5 56 1470 73 Rrotë pompe copë 4 35 140 1471 78 Siguresë pa fishekë copë 7 21 147 1472 79 Shkarkues 5KVV copë 6 21 126 1473 80 Izolator cilindrik copë 70 3.5 245 1474 81 Izolator troleje copë 16 3.5 56 1475 82 Izolator mbështetëse copë 20 3.5 70 1476 83 Kontroljer (çelës) copë 2 280 560 1477 84 Fishek sigurese 100 A copë 66 35 2310 1478 85 Fishek sigurese 40 A copë 15 7 105 1479 86 Fishek sigurese 100 A copë 15 35 525 1480 91 APU-30 A copë 4 490 1960 1481 94 Kontizues 40/25 copë 2 35 70 1482 95 Kontizues 50/25 copë 6 35 210 1483 118 Groshek 1 copë 3 70 210 1484 119 Groshek 3/4 copë 6 70 420 1485 122 Kontator uji copë 1 140 140 1486 124 Aparat 25 copë 2 210 420 1487 132 Kryqe 3/4 copë 21 7 147 1488 133 Bryla 1 copë 12 7 84Elektromotorë të ish magazinës në Kalimash-Kukës 1489 423 Elektromotor 55 KVV copë 3 140000 420000 1490 424 Elektromotor 1.5 KVV copë 13 14000 182000 SHUMA 2.118.810 - Hapi i ankandit do të jetë nga 2-5 % e vlerës së ofertës më të lartë, i cili do të vendoset nga komisioni. - Shpenzimet e ngarkimit, transportit, janë për llogari të blerësit. - Shitja bëhet në vendndodhje, me lotus që përfaqëson çdo artikull, të shprehur në pasqyrat e mësipërme. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    184   
 • 185. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   - Dokumentet e ankandit do të tërhiqen pranë sh.a. Albkromit Tiranë, kundrejt pagesës prej 1000 lekë, në adresën: Blloku “Vasil Shanto” pranë KESH-it Tiranë, çdo ditë nga e Hëna deri të Premte prej orës 10ºº deri në orën14ºº . - Informacione të tjera plotësuese për ankandin mund të merren në të njejtën adresë, telefon 042255459.Ankandi do të zhvillohet në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës,me adresë “Bulevardi Dëshmorët e Kombit” Nr 2, kati i I, salla e mbledhjeve,Tiranë, në datë 12.01.2012 në orën 10 ºº, në prani të komisionit dheblerësve.Çdo person fizik apo juridik do të paraqes në ankand:1. Në rastin e personave fizikë dhe juridikë të liçensuar a. Formularin e ofertës të plotësuar me vlerën përkatëse për lotuset që dotë blihen (të shoqëruar me listën emërore të artikujve që kërkohet të blihen, mesasi, çmim dhe vlerë) të firmosur dhe vulosur me gjithë gjeneralitetet; b. Formularin e sigurimit të ofertës lëshuar nga Banka, për pagesën e20% të vlerës fillestare të lotuseve të kërkuar; c. Vërtetim nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit; d. Certifikatën e regjistrimit në organin tatimor ose NIPT-in; e. Dokument identifikimi.- Në mungesë të administratorit të shoqërisë për pjesëmarje në ankand, ky ifundit autorizon me prokurë të posaçme personin që do të marë pjesë nëankand. I autorizuari duhet të jetë i pajisur me dokument origjinal tëidentifikimit.2. Në rastin e personave fizikë a. Formularin e ofertës të plotësuar me vlerën përkatëse për lotuset që dotë blihen (të shoqëruar me listën emërore të artikujve që kërkohet të blihen, mesasi, çmim dhe vlerë) të firmosur dhe vulosur me gjithë gjeneralitetet; b. Formularin e sigurimit të ofertës lëshuar nga Banka, për pagesën e20% të vlerës fillestare të lotuseve të kërkuar; c. Dokumentin origjinal të identifikimit, një kopje e të cilit depozitohetpranë komisionit të ankandit.Mungesa e njërës prej dokumentave të cituar më sipër skualifikon kërkuesin.Fiton kërkuesi që ka vlerën më të lartë • Fituesi i ankandit, brenda 30 ditëve nga data e shpalljes fitues i ankandit, është i detyruar të bëjë pagesën e plotë të mallit sipas vlerës së fituar në ankand duke shtuar dhe 20 % TVSH. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    185   
 • 186. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   • Nga ky moment lidhet kontrata midis palëve dhe blerësi është i lirë të tërheq mallin. • Në rast se brenda 30 ditëve, nga data e shpalljes fitues, nuk paguhet vlera e plotë e mallit të kërkuar, pagesa prej 20% e arkëtuar për hyrje në ankand konfiskohet, gjithashtu ai humbet të drejtën për të marrë pjesë në ankand që do të zhvillohet për rishitjen e këtij malli. • Pjesmarësit e tjerë në ankand, përveç fituesit, ju kthehet 20 % i vlerës fillestare të paguar paraprakisht.Shënim: Subjektet apo personat fizikë të interesuara për blerjen e mallit,para se të paraqiten në ankand, kanë të drejtë të verifikojnëvendndodhjen, gjendjen e artikujve që është i interesuar të blejë. SH.A.ALBKROM (NË LIKUIDIM E SIPËR) TIRANË FTESË PËR ANKANDSh.A.Albkrom (në likuidim e sipër) Tiranë, mbështetur në Udhëzimin Nr. 5380,datë 20.07.2011 të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, shpallankandin me proçedurë të hapur, për shitjen e mjeteve të xhiros gjendje nëmagazinat e UFK Burrel dhe Klos sipas tabelës si më poshtë: MAGAZINA NR.1 ME VENDNDODHJE UFK BURREL Nr. Nr. Vlefta në Njësia Çmimi lekë rend kart. E M E R T I M I e Sasia për njësi pa TVSH matjes (në lekë) 1 3 Rëshirë pishe kg 40 98 3920 2 7 Lëshues manjetik copë 31 290 8990 3 196 Tel mangani kg 23 73 1679 4 6 Izolator të TU copë 2450 0.3 735 5 8 Lëshues vendi copë 49 245 12005 6 11 Spina mashkull copë 160 2.1 336 7 12 Spina pajisje copë 20 2 40 8 15 Gomina të ndryshme copë 10296 0.5 5148 9 20 Bokulla të ndryshme copë 94 6 564 10 22 Lëshues vendi copë 1 245 245 11 27 Morseta vullkaniz copë 10 21 210 12 33 Manikota 1/2 - 2/3 copë 730 4.2 3066 13 34 Bazament shtrëngues copë 2 32 64 14 37 Mentesha copë 2169 0.3 650.7 15 43 Kostume miantori copë 24 190 4560 16 47 Boje tip paste copë 82 7 574 17 51 Membrana të ndryshme copë 14 7 98 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    186   
 • 187. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   18 56 Element qeramike copë 2 560 1120 19 57 Tuba qeramike copë 100 3.5 350 20 59 Bazament platforme copë 1 315 315 21 62 Valvol shkarkimi gazi copë 38 21 798 22 63 Cilinder vaji copë 2 140 280 23 64 Permsitope të ndryshëm copë 10 0.7 7 24 65 Rondele vaji copë 20 0.15 3 25 76 Vida druri copë 1000 0.7 700 26 84 Nitrollak copë 298 3.5 1043 27 86 Elektroda silici copë 212 14 2968 28 87 Elektroda gize copë 98 3.5 343 29 88 Izolator tiranti copë 112 7 784 30 89 Izolator TU copë 21 11 231 31 92 Kontaktor vendi copë 4 280 1120 32 94 Kontaktor 220 V copë 2 420 840 33 95 Kontaktor 200 A copë 1 420 420 34 96 Kontaktor 2509 A 380 V copë 5 420 2100 35 97 Tapa copë 97 1.4 135.8 36 98 Letër milimitrike copë 26 7 182 37 104 Llampa të ndryshme copë 769 0.7 538.3 38 105 Elektrovalvola copë 8 1400 11200 39 106 Rekorderi presioni copë 2 700 1400 40 107 Rele presioni copë 6 1400 8400 41 108 Drosel QDT BSH 95 copë 6 2800 16800 42 110 Shpërndarës vaji copë 6 350 2100 43 111 Kundravalvol vaji copë 2 700 1400 44 125 Kondesator 400-500 V copë 3 420 1260 45 126 Rezistenca fuqie 56 ë copë 3 2.1 6.3 46 127 Kondesator 470 Mf copë 11 37 407 47 128 Kondesator 32 Mf 450 V copë 1 3 3 48 129 Rele kohe 220-250 copë 2 135 270 49 130 Rele rryme copë 8 304 2432 50 131 Rele termike copë 7 138 966 51 132 Rele tensioni copë 2 45 90 52 133 Rele ndërmjetëse copë 2 192 384 53 134 Rele ndërmejtëse 220 V copë 1 84 84 54 135 Rezistenca të ndryshme copë 26 0.26 6.76 55 136 Tranzistor të ndryshëm copë 20 15 300 56 137 Çelës parket copë 1 141 141 57 141 Pullë zjarri copë 10 0.7 7 58 151 Letër milimetrike copë 2 14 28 59 153 Siguresa pa fishek copë 71 7 497 60 154 Fishek sigurese copë 88 7 616 61 155 Fishek sigurese 10 A copë 1 35 35 62 158 Çelsa fundorë copë 4 45 180 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    187   
 • 188. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   63 160 Çelsa fundorë copë 24 24 576 64 161 Mikroçelsa të ndryshëm copë 93 21 1953 65 162 Kontaktor 250 A copë 3 420 1260 66 163 Kontaktor 3 fazorë copë 5 287 1435 67 164 Kontrolier 25 A 500 V copë 2 332 664 68 165 Kontator 3 x 5 A 3 x 380 V copë 2 188 376 69 166 Kontator reaktiv 5 A 380 V copë 6 303 1818 70 167 Transformator TU copë 7 50 350 71 168 Transformator 243 Kë copë 3 490 1470 72 169 Transformator TL copë 19 2172 41268 73 170 Termorezistenca copë 9 87 783 74 172 Ampermeter 0-10 copë 2 350 700 75 173 Transformator TU copë 1 100 100 76 175 Ampermetër 0-10 A copë 4 119 476 77 176 Ampermetër 150 A copë 1 179 179 78 177 Ampermetër 0-6 A copë 1 179 179 79 178 Voltmetër 0-100 A copë 1 119 119 80 179 Ampermetër 0-50 A copë 1 119 119 81 180 Termometër copë 2 35 70 82 194 Karbonçina copë 810 3 2430 83 195 Priza 3 fazore copë 2 37 74 84 197 Belger fosfor kg 70 16 1120 85 204 Kuti shpërndarëse copë 145 6 870 86 206 Pinjon reduktori copë 3 108 324 87 211 Tuba tekstoliti kg 521 76 39596 88 214 Flete mike kg 815 45 36675 89 235 Fishek sigurese copë 22 1.4 30.8 90 238 Kopilje copë 29530 0.021 620.13 91 239 Rezistenca të ndryshme copë 18 0.7 12.6 92 241 Kuti shpërndarëse copë 1 35 35 93 248 Kontakte të lëvizshme copë 30 12 360 94 249 Kontakte të palëvizshme copë 34 21 714 95 251 Doreza të gomuara palë 87 1.4 121.8 96 252 Kontakte të lëvizshme copë 9 15 135 97 253 Kontakte të palëvizshme copë 10 21 210 98 256 Transformator TL copë 2 1051 2102 99 257 Kontakte butoni copë 20 7 140 100 259 Reostate copë 2 280 560 101 263 Tije të ndryshme copë 10 1.4 14 102 267 Kontaktor 3220 V 400 A copë 2 420 840 103 268 Dioda tiristor copë 6 21 126 104 269 Kondesator 63 V 100 Mf copë 8 1.4 11.2 105 270 Kondesator 63 V 470 Mf copë 9 3 27 106 271 Dhëmbë fadrome copë 2 32 64 107 272 Kundravalvol copë 1 105 105 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    188   
 • 189. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   108 274 Aks fi 70,fi 80 L 305 copë 12 250 3000 109 275 Spesor sustë frenimi copë 26 4.2 109.2 110 279 Fishek sigurese copë 33 5 165 111 287 Kontaktor 220 V 40 A copë 1 177 177 112 289 Spine 3 fazore copë 1 39 39 113 291 Thika vendi 380 V copë 6 35 210 114 293 Kontralier LK-4 copë 1 350 350 115 301 Receptor copë 1 2100 2100 116 302 Aparat drage copë 2 140 280 117 313 Kontaktor 250 A 380 V copë 2 280 560 118 315 Prize spine copë 5 140 700 119 317 Manometer 0-10 copë 1 42 42 120 320 Manikota 1e 1/2 copë 38 1.4 53.2 121 349 Frezë 3 tehshe konike copë 8 210 1680 122 350 Frezë mod M 1.5, t-55-134 copë 4 210 840 123 351 Frezë mod. M 2.75, t 14-16 copë 1 210 210 124 352 Frezë mod. M 2.75, t 14-16 copë 4 210 840 125 353 Frezë mod M 1.75 t 21-25 copë 23 210 4830 126 354 Frezë Mod. M 3.75 t 19-20 copë 6 234 1404 127 355 Frezë mod M 0.5 t 12-13 copë 8 210 1680 128 356 Disk freze 60x1 copë 2 17 34 129 357 Punto frezë fi 4 copë 11 12 132 130 369 Dioda copë 25 21 525 131 372 Tije 1" copë 10 77 770 132 373 Aparat drager copë 1 140 140 133 375 Spina mashkull copë 10 21 210 134 376 Pastë fino kg 1 21 21 135 377 Pastë fino copë 7 4.2 29.4 136 380 Armaturë sinjali copë 14 42 588 137 382 Termometër copë 1 134 134 138 383 Rele rryme 220 V 25 A copë 1 525 525 139 385 Diodë radrizimi 600 V 160 A copë 1 420 420 140 395 Çelës elektrik copë 1 105 105 141 396 Miliampermetër M 620 copë 1 490 490 142 397 Ampermetër copë 3 210 630 143 400 Voltmetra të ndryshëm copë 5 210 1050 144 401 Ampermetera të ndryshëm copë 47 175 8225 145 402 Mikroçelësa 25 A copë 25 67 1675 146 403 Karbonçina copë 3 14 42 147 404 Fishek sig. 25 A copë 59 7 413 148 405 Voltmetër copë 1 94 94 149 409 Rele tensioni 100 V 2 A copë 4 280 1120 150 410 Rele koke 220 V 10 A copë 1 280 280 151 411 Bazament releje copë 2 9.1 18.2 152 412 Blinker sinjalizimi copë 3 70 210 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    189   
 • 190. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Megavatmetër 1000/100 153 413 400/5 copë 1 2100 2100 154 414 Voltmetër copë 1 210 210 155 415 Ampermetër 75/5 copë 1 198 198 156 416 Rele koke RTS 6 copë 2 280 560 157 417 Fishek sigurese 63 A copë 17 11 187 158 418 Drosel copë 1 560 560 159 420 Çelçs rryme copë 3 70 210 160 422 Kontaktor DS 2 100 V copë 1 280 280 161 430 Kontrolier 16 Kë 380 V copë 1 2100 2100 162 431 Kontrolier 75 kë 38 V 80 A copë 2 2100 4200 163 432 Vidiume të ndryshme copë 80 39 3120 164 438 Meshkuj të ndryshëm copë 3 35 105 165 439 Bronx i presuar copë 42 420 17640 166 444 Izolator mbështetës copë 1 35 35 167 445 Rele gazore copë 1 140 140 168 446 Termosinjalizator copë 1 70 70 169 447 Goma për rele gazi copë 4 9.1 36.4 170 448 Izolator kalimtar copë 4 70 280 171 449 Kuader lëshues copë 1 70 70 172 450 Izolator të ndryshëm copë 5 56 280 173 451 Diodë copë 2 35 70 174 454 Llampa elektronikë copë 4 35 140 175 455 Radrizator seleni copë 1 140 140 176 458 Termorezistencë copë 4 70 280 177 459 Rele ndërmjetëse copë 3 70 210 178 461 Llampa elektronike copë 3 7 21 179 462 Ventila copë 1 1400 1400 180 467 Mbështetëse perçinimi copë 1 35 35 181 472 Spinot tiranti copë 5 7 35 182 473 Prixhonier inoksi copë 6 9.1 54.6 183 490 Izolator ZN 10 copë 70 110 7700 184 491 Izolator TL copë 3 490 1470 185 493 Ampermetër 60 A copë 2 210 420 186 494 Ampermetër 0-100 A 60 Mf copë 1 210 210 187 495 Ampermetër RA 500 A 60 Mv copë 1 210 210 188 496 Ampermetër RV 500 A 60 Mv copë 1 210 210 189 498 Frekuencometër 100 V copë 3 350 1050 190 502 Ampermetër 200/5 A copë 18 366 6588 191 503 Kontaktor 16 A copë 2 200 400 192 504 Kontraktor monofaze copë 17 270 4590 Manometër me sinjal 25 193 505 kg/cm² copë 10 49 490 194 506 Manometër 0.40 kg/cm² copë 10 49 490 195 507 Miliampermetër 0-300 A copë 2 297 594 196 508 Miliampermetër 0-600 A copë 2 385 770 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    190   
 • 191. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   197 509 Priza bakeliti copë 5 90 450 198 510 Voltmetër 0-50 V copë 18 403 7254 199 511 Mikroçelësa 250 V copë 12 58 696 200 513 Voltmetër baterish copë 1 235 235 201 514 Frekuencmetër 100 V copë 1 210 210 202 515 Voltmetër 0-400 V copë 4 403 1612 203 516 Karikusfimetër 5 A 380 V copë 1 210 210 204 517 Ampermetër 400 A copë 3 140 420 205 518 Fishek sig. 100 A copë 26 5 130 206 521 Eternit pllakë copë 165 280 46200 207 523 Pajisje kthimi tubash copë 1 3500 3500 208 525 Karbonçina copë 140 35 4900 209 528 Rele ndermejtëse 280 V copë 1 280 280 210 530 Rele 220 V 10 A copë 3 280 840 211 531 Rele tensioni 100 V 2 A copë 3 280 840 212 532 Spina 3 fazore 10 A copë 20 75 1500 213 533 Rele ndërmejtëse 210 V copë 3 280 840 214 534 Rele termike 80-120 A copë 3 280 840 215 535 Rele termike 1.6 - 2.4 A copë 2 280 560 216 536 Rele toke 0-60 copë 1 280 280 217 537 Çelës tamber copë 22 38 836 218 539 Automat 3 fazor copë 2 350 700 219 541 Rrele rryme indukt copë 7 210 1470 220 542 Rele rryme 10 A copë 5 210 1050 221 543 Rele ndërmjetëse 220 V copë 4 210 840 222 544 Dioda Bg 50 copë 12 42 504 223 559 Hollandez copë 8 28 224 224 561 Kuti lidhëse copë 2 4900 9800 225 568 Kontaktor G 128-150/3 copë 8 2800 22400 226 569 Transformator tensioni copë 2 2800 5600 227 572 Rele tensionit ulët copë 4 350 1400 228 573 Rele ndërmjetëse copë 1 350 350 229 574 Rele koke 100 V copë 4 350 1400 230 575 Rele sinjalizuese copë 4 350 1400 231 576 Rele rryme 12-10 A copë 3 1400 4200 232 577 Rele rryme 12-5 A copë 3 1400 4200 233 578 Rele impulsive 220 V copë 2 1400 2800 234 579 Komando kontrolier copë 2 5600 11200 235 583 Çelës fundorë copë 4 370 1480 236 584 Tuba stalingrad ml 120 4.2 504 237 586 Formularë copë 19000 0.014 266 238 589 Disk freze copë 4 159 636 239 609 Bokulla F - 705 copë 3 108 324 240 610 Bokulla F 707 copë 3 139 417 241 611 Bokulla F 708 copë 5 139 695 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    191   
 • 192. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   242 612 Punto frezë fi 3 copë 6 7 42 243 613 Punto frezë fi 5 copë 2 7 14 244 617 Gurë fleksibël copë 25 140 3500 245 619 Unaza copë 11 910 10010 246 637 Presë shirit copë 3 21000 63000 247 638 Kompesator presash copë 32 9800 313600 248 640 Filtër vaji copë 1 2100 2100 249 641 Valvol kontrolli copë 1 2800 2800 250 642 Valvol mbrojtëse e linjës copë 2 700 1400 251 643 Valvola mbajtëse të linjës copë 1 700 700 252 644 Kontaktor 4x143 ND 42 V 75 A copë 4 420 1680 253 645 Kontaktor 4x143 ND 42 V 20 A copë 10 420 4200 254 647 Rrotë me lëvizje copë 1 420 420 255 648 Rele koke 42 V Ac 10 copë 2 420 840 256 649 Transformator 220-380 V 400 ë copë 1 7000 7000 257 650 Transformator 42/380 copë 1 6300 6300 258 651 Sinjalizues i gjelbër copë 19 280 5320 259 652 Sinjalizues i kuq copë 19 280 5320 260 653 Sinjalizues i verdhë copë 19 280 5320 261 654 Çelës volumit presioni 250V % A copë 2 700 1400 262 655 Klenoid 220 V 23 ë copë 1 1400 1400 263 656 Çelës 250 V 5 A copë 3 3500 10500 264 657 Çelës presioni TS 4 70 copë 3 10500 31500 265 658 Matës kontrolli të rjedhjes copë 2 3500 7000 266 659 Termostat industrial copë 1 7000 7000 267 660 Çelës rjedhje NS-70 copë 1 3500 3500 268 661 Shpërndarës vaji copë 2 10500 21000 269 662 Buton çelësi copë 1 1400 1400 270 663 Kartë kontroll hyrje copë 2 63000 126000 271 664 Kartë numëruesi copë 1 84000 84000 272 665 Kartë dalje DH 05 copë 1 49000 49000 273 666 Ekron copë 2 35000 70000 274 667 Burim fuqie F 12 copë 1 42000 42000 275 668 Burim fuqie F 15 copë 1 21000 21000 276 669 Shaft enkoder 150 k copë 1 52500 52500 277 670 Shaft enkoder copë 2 52500 105000 278 671 Çelës fundorë copë 2 7000 14000 279 672 Transformator 5 A 30 VA copë 1 84000 84000 280 673 Matës ryme 40 KH copë 2 59500 119000 281 674 Rele 220 V 10 copë 2 3500 7000 282 675 Rele 220 V 5 A copë 10 1050 10500 283 676 Butona sinjalizimi copë 2 770 1540 284 677 Butona emergjence copë 2 770 1540 285 678 Butona sinjalizimi copë 1 1540 1540 286 679 Automat 220 V 60 A copë 2 2170 4340 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    192   
 • 193. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   287 680 Kontaktor 20 A 42 V copë 3 14000 42000 288 681 Transformator emax copë 1 196000 196000 289 682 Rele koke copë 2 5600 11200 290 683 Çelës kufizim shpejtësie copë 1 3500 3500 291 686 Zarfa të zakonshme copë 50 0.7 35 292 688 Bulona M 5 copë 670 1.1 737 293 690 Çelësa fundorë copë 3 168 504 294 694 Tubo stalingrad ml 28 9 252 295 700 Madrovida M3-6 copë 28 14 392 296 705 Shufra tekstoliti copë 10 161 1610 297 707 Kontakte çelës me vaj copë 5 210 1050 298 709 Kundërvalvol copë 1 315 315 299 710 Kapikorda copë 6 140 840 300 712 Frezë modulare M 2 copë 15 70 1050 301 717 Lidhëse copë 1 21 21 302 723 Tekstolit shufër copë 4 161 644 303 726 Bazament sigurese 100 A copë 1 21 21 304 727 Fishek sig tubolar copë 23 14 322 305 730 Klema shtrënguese copë 4 14 56 306 733 Bllok kontaktorësh copë 4 420 1680 307 734 Kontaktor çeli 48 V copë 2 210 420 308 736 Rele 2.8-12.5 V copë 6 140 840 309 737 Rele ndërmejtëse copë 5 140 700 310 738 Çelësa fundorë copë 8 70 560 311 739 Rele termike copë 1 70 70 312 740 Karbonçina copë 28 28 784 313 742 Ferrota S 10 ml 10.5 210 2205 314 763 Dioda 250 H copë 1 280 280 315 766 Diesel 40 ë copë 8 70 560 316 768 Llampa sinjalizimi copë 16 14 224 317 769 Portollampa neoni copë 12 3.5 42 318 772 Gominë xhunto pompe copë 17 140 2380 319 773 Llampë neoni copë 4 21 84 320 774 Dioda 100 A copë 23 140 3220 321 783 Spina të zakonshme copë 3 7 21 322 791 Tiristore BTY 10-600 copë 20 70 1400 323 793 Izolator shtylle copë 22 12 264 324 794 Izolator mbështetës copë 17 44 748 325 795 Dioda BY 97 285 copë 5 280 1400 326 796 Dioda D 00-100-08 copë 2 280 560 327 797 Llak kg 166 3.5 581 328 798 Bulona M 12 copë 60 3.5 210 329 802 Bokulla pinceta freze copë 4 3.5 14 330 822 Auotmat copë 2 210 420 331 824 Hermetik copë 2 42 84 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    193   
 • 194. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   332 825 Çelës tambur copë 5 140 700 333 827 Izolator mbështetës copë 50 5 250 334 828 Rele termike copë 8 52 416 335 829 Rele termike copë 2 55 110 336 830 Kontaktor copë 2 350 700 337 831 Kontaktor copë 1 350 350 338 832 Dioda copë 4 280 1120 339 838 Bulona M 12 copë 70 2.1 147 340 842 Tekstolit copë 36 161 5796 341 844 Këpucë copë 200 350 70000 342 845 Elementë të ndryshëm elektrikë pako 1 2100 2100 343 846 Transformator 6000 V copë 1 2800 2800 344 19 Paste abrazive copë 44 1.4 61.6 345 23 Bilka dritaresh copë 26 0.21 5.46 346 26 Potasum copë 4350 0.7 3045 347 30 Kapse plastike copë 30 0.35 10.5 348 292 Kartela gome copë 350 0.35 122.5 349 300 Doreza azbesti palë 27 3.5 94.5 350 316 Acid pluhur kg 350 2.1 735 351 384 Gotë prove tensioni copë 1 42 42 352 421 Ditare master copë 1 42 42 353 695 Libreza pune copë 31 28 868 354 752 Sufinë azbesti ml 25 35 875 355 755 Zarfa të mëdhenj copë 100 1.4 140 356 767 Portollampa E 40 copë 3 28 84 357 780 Letër zmerile ml 8 14 112 358 792 Butona copë 5 35 175 359 816 Pinceta freze copë 4 21 84 MAGAZINA NE UFK BURREL (Pjesë për automjete, kushineta etj.) 360 363 Platinë copë 1 490 490 361 1 Ferroda freni BJ copë 7 2.1 14.7 362 2 Ferroda freni Zisi copë 8 2.1 16.8 363 3 Ferroda te pasme copë 3 3.5 10.5 364 4 Ferrota RT copë 16 3.5 56 365 9 Manometër vaji copë 2 3.5 7 366 10 Rele sinjalesh copë 3 6 18 367 11 Buton motorrine copë 2 1.4 2.8 368 12 Ndërrues dritash copë 5 2.1 10.5 369 17 Filter nafte copë 4 0.7 2.8 370 18 Gotë pompaçie copë 2 0.7 1.4 371 24 Fole sferike copë 10 3 30 372 28 Planetarë diferenciali copë 12 14 168 373 49 Gomina sofjetë Zisi copë 4 0.7 2.8 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    194   
 • 195. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   374 72 Gomina të ndryshme copë 220 0.21 46.2 375 85 Çelës gjysëm hëne copë 6 2.1 12.6 376 86 Çeles tubo copë 1 1.4 1.4 377 87 Goma karroce copë 10 16 160 378 95 Rondele planetari copë 4 0.7 2.8 379 96 Fener makine pa xham copë 5 35 175 380 101 Karbonçina të ndryshme copë 978 1.4 1369.2 381 102 Llampa 12 V copë 320 0.07 22.4 382 103 Arpion copë 3 7 21 383 107 Siguresë dinamoje copë 2 21 42 384 114 Kollodok kompresori copë 2 21 42 385 118 Ferrota freni të ndryshme copë 4 3.5 14 386 124 Filter vaji copë 3 6 18 387 129 Pompeta nafte të ndryshme copë 22 14 308 388 130 Grup indietro copë 6 14 84 389 133 Indoto manjeti copë 1 5 5 390 134 Element filtri copë 2 1.4 2.8 391 139 Ferrota friksioni copë 2 14 28 392 156 Gota kryq Zuku copë 20 1.4 28 393 162 Termostat copë 16 7 112 394 165 Spinota muzosh copë 22 7 154 395 168 Fije balestre copë 1 50 50 396 172 Specidisk friksioni RT copë 1 70 70 397 177 Ferma të ndryshme copë 176 1.4 246.4 398 178 Kushineta 8316 copë 1 46 46 399 180 Kushineta 1607 copë 2 21 42 400 182 Kushineta 51230 copë 10 210 2100 401 184 Kushineta 2320 copë 1 244 244 402 186 Kushineta 8218 copë 2 14 28 403 187 Kushineta 51314 copë 2 63 126 404 188 Kushineta 51309 copë 3 26 78 405 190 Kushineta 30318 copë 2 137 274 406 191 Kushineta 32316 copë 2 210 420 407 192 Kushineta 30219 copë 2 82 164 408 193 Kushineta 32314 copë 2 101 202 409 194 Kushineta 6215 copë 1 27 27 410 195 Kushineta 6211 copë 2 40 80 411 196 Kushineta 32214 copë 4 38 152 412 200 Kushineta 406 copë 5 25 125 413 201 Kushineta 32615 copë 1 39 39 414 202 Kushineta 7000116 copë 5 62 310 415 203 Kushineta 6221 K copë 2 90 180 416 207 Kushineta 7000111 copë 1 8 8 417 208 Kushineta 32310 copë 3 8 24 418 210 Kushineta 32309 copë 1 24 24 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    195   
 • 196. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   419 212 Kushineta 32310 copë 1 22 22 420 213 Kushineta 8218 copë 2 8 16 421 214 Kushineta 32610 copë 1 23 23 422 216 Kushineta 212 copë 1 8 8 423 218 Kushineta 32219 copë 1 249 249 424 221 Kushineta 32036 copë 1 604 604 425 222 Kushineta 8217 copë 1 15 15 426 224 Kushineta 51314 copë 11 63 693 427 225 Kushineta NN 3016 copë 4 63 252 428 226 Kushineta 32316 copë 2 147 294 429 227 Kushineta 30305 copë 1 27 27 430 230 Kushineta 8207 copë 2 19 38 431 231 Kushineta 406 copë 1 6 6 432 232 Kushineta 8316 copë 1 13 13 433 235 Kushineta 30303 copë 1 13 13 434 236 Kushineta 204 copë 2 13 26 435 238 Kushineta 6213 copë 5 21 105 436 243 Kushineta 32224 copë 2 240 480 437 244 Kushineta 8218 copë 2 9 18 438 245 Kushineta 32313 copë 1 68 68 439 248 Kushineta 22316 copë 1 210 210 440 249 Kushineta 32314 copë 1 72 72 441 251 Kushineta 1616 copë 1 124 124 442 252 Kushineta 6211 copë 2 12 24 443 253 Kushineta 8213 copë 3 12 36 444 256 Kushineta 30312 copë 1 45 45 445 257 Kushineta 30308 copë 1 28 28 446 258 Kushineta 8810 copë 1 56 56 447 261 Kushineta 6410 copë 2 193 386 448 262 Kushineta 8316 copë 1 8 8 449 263 Kushineta 6202 copë 8 72 576 450 265 Kushineta 6221 copë 5 350 1750 451 264 Kushineta 6210 copë 14 133 1862 452 266 Kushineta 6213 copë 2 105 210 453 268 Kushineta 32214 copë 7 497 3479 454 270 Kushineta 6220 copë 1 378 378 455 271 Kushineta 8218 copë 4 24 96 456 272 Kushineta 2316 copë 5 861 4305 457 273 Kushineta 6211 copë 2 194 388 458 274 Kushineta 1207 copë 6 168 1008 459 275 Kushineta 32206 copë 5 154 770 460 276 Kushineta 32214 copë 9 293 2637 461 277 Kushineta 2207 copë 2 1594 3188 462 278 Kushineta 6212 copë 2 292 584 463 279 Kushineta 7613 copë 2 675 1350 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    196   
 • 197. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   464 280 Kushineta 30306 copë 6 280 1680 465 281 Kushineta 30316 copë 2 350 700 466 282 Kushineta 6409 copë 1 350 350 467 283 Kushineta 30312 copë 4 350 1400 468 284 Kushineta 1207 copë 4 110 440 469 285 Kushineta 6305 copë 22 8 176 470 286 Kushineta 22332 copë 1 420 420 471 287 Kushineta 6005 copë 4 44 176 472 288 Kushineta 7211 copë 3 164 492 473 289 Kushineta qendrore copë 1 490 490 474 290 Kushineta 30318 copë 6 490 2940 475 291 Kushineta 7530 copë 2 420 840 476 292 Kushineta 30312 copë 2 350 700 477 293 Kushineta 32214 copë 1 350 350 478 294 Kushineta 30314 copë 1 38 38 479 295 Kushineta 320 copë 1 560 560 480 296 Kushineta 51224 copë 1 350 350 481 297 Kushineta 32207 copë 1 546 546 482 298 Kushineta 6209 copë 1 194 194 483 299 Kushineta 6210 copë 1 280 280 484 300 Kushineta pompe uji copë 3 2100 6300 485 301 Kushineta 6319 copë 1 420 420 486 302 Kushineta 22236 copë 2 2100 4200 487 303 Kushineta 22330 copë 2 2800 5600 488 304 Kushineta NU 320 copë 3 840 2520 489 305 Kushineta 6320 copë 5 560 2800 490 306 Kushineta 6316 copë 2 420 840 491 307 Kushineta 2316 copë 6 490 2940 492 308 Kushineta 6220 copë 6 420 2520 493 309 Kushineta 6631 copë 1 280 280 494 310 Kushineta 51310 copë 4 350 1400 495 312 Kushineta 32230 copë 1 1470 1470 496 313 Kushineta 51215 copë 4 490 1960 497 314 Kushineta 30203 copë 10 200 2000 498 315 Kushineta 30305 copë 7 206 1442 499 316 Kushineta 6209 copë 2 247 494 500 317 Kushineta 30204 copë 3 214 642 501 318 Kushineta 7304 copë 4 209 836 502 319 Kushineta 8204 copë 6 160 960 503 320 Kushineta 51205 copë 1 178 178 504 321 Kushineta 51104 copë 6 124 744 505 322 Kushineta 6304 copë 3 140 420 506 323 Kushineta 320 copë 3 560 1680 507 324 Kushineta 51214 copë 1 560 560 508 325 Kushineta 6207 copë 2 140 280 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    197   
 • 198. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   509 326 Kushineta 6210 copë 3 321 963 510 327 Kushineta 6319 copë 4 420 1680 511 328 Kushineta 32606 copë 1 420 420 512 329 Kushineta 22334 copë 1 4900 4900 513 330 Kushineta 6217 copë 7 420 2940 514 331 Kushineta 32206 copë 2 420 840 515 332 Kushineta 6209 copë 2 420 840 516 333 Kushineta 200-71-18 copë 1 420 420 517 334 Kushineta 22334 copë 1 4900 4900 518 335 Kushineta 6305 copë 305 70 21350 519 336 Kushineta 6322 copë 2 630 1260 520 337 Kushineta 22344 copë 1 10500 10500 521 341 Kushinetë 6308 copë 3 210 630 522 342 Sustë e hapjes kapakut copë 1 42 42 523 343 Gomina pistonçinash copë 4 14 56 524 344 Rrypa 22 x 910 copë 2 11 22 525 345 Rrypa 1500 copë 5 35 175 526 348 Rrypa 2038 copë 2 7 14 527 350 Rrypa 1500 copë 3 3.5 10.5 528 351 Rrypa 1830 copë 2 14 28 529 354 Rrypa 2642 copë 2 35 70 530 355 Rrypa 3150 copë 4 35 140 531 356 Rrypa 32 x 6300 copë 6 210 1260 532 357 Rrypa 40 x 8000 copë 1 210 210 533 358 Rrypa 22 x 4570 copë 6 210 1260 534 359 Rrypa 17 x 3150 copë 12 210 2520 535 360 Rrypa 17 x 3050 copë 3 210 630 536 361 Rrypa 17 x 2280 copë 3 210 630 537 362 Membranë gome copë 3 35 105 538 365 Siguresa copë 1 21 21 539 366 Indoto dinamoje copë 1 210 210 540 367 Trup injatori copë 3 1120 3360 541 369 Ferrotë friksioni copë 2 105 210 542 376 Bokulla rulike copë 6 140 840 543 377 Muftë kamje copë 1 350 350 544 378 Kryq sateliti copë 1 560 560 545 385 Stop i parë komplet copë 12 14 168 546 386 Xham stopi copë 2 3.5 7 547 387 Xham stopi i pare copë 10 7 70 548 389 Pllafon gabine copë 13 11 143 549 390 Portollampe sinjali copë 4 1.4 5.6 550 391 Çelës sinjali copë 14 4.2 58.8 551 392 Guarnicion kolektori copë 106 5 530 552 393 Stopa copë 6 9 54 553 401 Rryp 17 x 2100 copë 1 140 140 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    198   
 • 199. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   554 402 Amortizator copë 2 350 700 555 404 Permistop qelesheje copë 2 3.5 7 556 407 Sprucator copë 6 210 1260 557 408 Ferrotë e parë Fiat 370 copë 12 476 5712 558 409 Freni i dytë Fiat 370 copë 4 70 280 559 410 Gomina 20x30x70 copë 6 14 84 560 411 Permistop qelesheje copë 4 14 56 561 412 Filtër vaji Traktori copë 1 28 28 562 416 Pompeta nafte copë 5 35 175 563 423 Gomina bilancieri copë 3 18 54 564 424 Guarnicion kolektori copë 12 35 420 565 427 Filtër nafte copë 2 49 98 566 428 Filtër nafte copë 1 49 49 567 429 Kushinetë 2226 copë 1 910 910 568 430 Rryp motori copë 1 196 196 569 431 Kushineta 30309 copë 2 350 700 570 432 Kushineta 2225 copë 1 266 266 571 433 Kushineta 6220 copë 2 560 1120 572 434 Kushineta 314 copë 1 420 420 573 435 Kushineta 214 copë 1 210 210 574 436 Kushineta 30308 copë 3 420 1260 575 437 Kushineta 6310 copë 1 350 350 576 438 Kushineta 6411 copë 1 490 490 577 439 Kushineta 6307 copë 4 350 1400 578 440 Kushineta 6306 copë 5 280 1400 579 441 Kushineta 6314 copë 2 420 840 580 442 Kushineta NU 315 copë 1 490 490 581 443 Kushineta 30308 copë 12 490 5880 582 444 Kushineta 30308 copë 3 490 1470 583 445 Kushineta 51308 copë 1 490 490 584 446 Kushineta 30311 copë 12 490 5880 585 447 Kushineta 22216 copë 1 490 490 586 448 Rrypa 22 x 5100 copë 3 175 525 587 449 Kushineta NU 315 copë 2 560 1120 588 450 Kushineta 30316 copë 4 490 1960 589 451 Kushineta 6411 copë 4 490 1960 590 181 Kushienta 6220 copë 2 420 840 MAGAZINA NE UFK BURREL (Pjesë për ofiçinë) 591 21 Çelësa hidraulikë copë 2 75 150 592 40 Llampa benzine copë 2 280 560 593 49 Matës filetosh copë 2 70 140 594 50 Gome 8.5x15 copë 1 805 805 595 216 Element J 796 copë 1 1750 1750 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    199   
 • 200. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   596 224 Rrotë vinçi R 339 copë 4 3500 14000 597 225 Rrotë vinçi R 330 copë 4 3500 14000 598 229 Rrotë e dhëmbëzuar R 182 copë 6 2100 12600 599 338 Fasheta inoksi tub ushqimi copë 18 251 4518 600 350 Rrotë vinçi copë 2 5600 11200 601 351 Aks rrote vinçi copë 2 2800 5600 602 352 Bosht J - 89 - 26 copë 2 2800 5600 V. MAGAZINA NE UFK BURREL 603 11 Çelësa fiso copë 3 14 42 604 12 Çelës gjysëm hëne copë 3 7 21 605 13 Pllakë tekstoliti copë 15 161 2415 VII. MAGAZINA 4 NE UFK BURREL 606 2 Hekur fi 16 kg 50 26 1300 607 20 Kebëll i tensionit të lartë ml 7 77 539 608 31 Elikë pompe copë 5 6300 31500 609 55 Mbështetëse RJ 9486 copë 5 350 1750 610 79 Tel 24 x 1.5 ml 190 245 46550 611 80 Tel 20 x 1.5 ml 140 245 34300 612 92 Tulla refraktare ton 141.83 350 49640.5 613 147 Pulexho freni copë 4 280 1120 614 153 Unazë fi 300 copë 2 700 1400 615 154 Tub i kalandruar copë 1 1400 1400 616 165 Elektromotor copë 1 4585 4585 617 Lëndë të para bokside ton 1180 700 826000 618 28 Goma të riveshura fadrome copë 30 210 6300 619 29 Goma të riveshura fadrome copë 2 210 420 620 65 Pambuk mineral kg 296 0.35 103.6 621 156 Tulla magneziti ton 24.2 7000 169400 SHUMA TOTALE NE MAGAZINEN E UFK BURREL 3.620.031 MAGAZINA NE IMPIANTIN E SELEKSIONIMIT TE KROMIT, KLOS 1 78 Pjes imp.(shuma nga 377-435) kompl. 1 2694567 2694567 2 107 Pajisje gjeofizike copë 1 490 490 3 129 Rrjetë metalike 1200 x 300 copë 1 140 140 4 155 Hollandez 1 " copë 15 2.1 31.5 5 166 Pllakë bakeliti kg 101 21 2121 6 173 Izolator TU copë 66 14 924 7 174 Indikator TN copë 1 210 210 8 175 Komandues tirostirial copë 18 210 3780 9 183 Siguresa 200 A copë 47 21 987 10 184 Siguresa të ndryshme copë 100 21 2100 11 185 Izolator TN mbështetës copë 20 14 280 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    200   
 • 201. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   12 186 Izolator TN mbështetës copë 59 42 2478 13 187 Izolator thike TN copë 56 42 2352 14 190 Priza 3 fazore copë 3 35 105 15 191 Spina 3 fazore copë 3 35 105 16 215 Kanella saldimi copë 1 280 280 17 318 Saraçineskë rubineta 1/2 ventile copë 16 49 784 18 79 Kushineta 6204 copë 36 210 7560 19 80 Kushineta 30312 copë 4 490 1960 20 81 Kushineta 6316 copë 2 280 560 21 82 Kushineta 6208 copë 7 280 1960 22 83 Kushineta 6308 copë 4 280 1120 23 84 Kushineta 530897 copë 2 280 560 24 85 Kushineta 6319 copë 1 280 280 25 92 Bot 3100 l copë 1 4000 4000 26 99 Gur zmeril EN-60 copë 20 35 700 27 100 Gur zmeril EN-46 copë 2 35 70 28 101 Gur zmeril ER-46 copë 1 35 35 29 219 Rrip trapezoidal 3150 copë 15 35 525 30 220 Rripa trapezoidal 17 x 2000 copë 4 71 284 31 221 Rripa trapezoidal 13 x 1900 copë 7 32 224 32 222 Rripa trapezoidal 13x1700 copë 5 46 230 33 223 Rripa trapezoidal 13 x 2000 copë 8 39 312 34 224 Rripa trapezoidal 32 x 5000 copë 5 140 700 35 225 Rripa trapezoidal 17 x 2240 copë 30 42 1260 36 226 Rripa trapezoidal 22 x 1700 copë 1 17 17 37 227 Rripa trapezoidal 17 x 1150 copë 9 56 504 38 228 Rripa trapezoidal 17 x 2200 copë 3 43 129 39 229 Rripa trapezoidal 17 x 1700 copë 1 70 70 40 230 Rripa trapezoidal 17 x 2400 copë 3 70 210 41 231 Rripa trapezoidal 17 x 2057 copë 5 49 245 42 232 Rripa trapezoidal me dhëmbë copë 4 56 224 43 233 Rripa trapezoidal 17 x 2500 copë 4 70 280 44 234 Rripa trapezoidal 17 x 1200 copë 1 28 28 45 235 Rripa trapezoidal 17 x 1400 copë 1 32 32 46 236 Rripa trapezoidal 17 x 2900 copë 2 71 142 47 240 Shtangë elektrike TL copë 1 210 210 48 262 Turbinë gazrash, fadrome copë 1 9500 9500 49 108 Punto fi 15 copë 27 4 94.5 50 109 Punto fi 30 copë 15 6 90 51 154 Saraçineska elektrike copë 22 4200 92400 52 246 Kokë kablli TL copë 1 285 285 MAGAZINA E ISH MINIERES KLOS 53 2 Dioda copë 16 280 4480 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    201   
 • 202. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   SHUMA MAG. IMPIANT KLOS DHE KLOS 2.843.015 - Hapi i ankandit do të jetë nga 2-5 % e vlerës së ofertës më të lartë, i cili do të vendoset nga komisioni. - Shpenzimet e ngarkimit, transportit, janë për llogari të blerësit. - Shitja bëhet në vendndodhje, me lotus që përfaqëson çdo artikull të shprehur në pasqyrat e mësipërme. - Dokumentet e ankandit do të tërhiqen pranë sh.a. Albkromit Tiranë, kundrejt pagesës prej 1000 lekë, në adresën: Blloku “Vasil Shanto” pranë KESH-it Tiranë, çdo ditë nga e Hëna deri të Premte prej orës 10ºº deri në orën14ºº . - Informacione të tjera plotësuese për ankandin mund të merren në të njejtën adresë, telefon 042255459.Ankandi do të zhvillohet në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës,me adresë “Bulevardi Dëshmorët e Kombit” Nr 2, kati i I, salla e mbledhjeve,Tiranë, në datë 10.01.2012 në orën 10 ºº, në prani të komisionit dheblerësve.Çdo person fizik apo juridik do të paraqes në ankand:1. Në rastin e personave fizikë dhe juridikë të liçensuar a. Formularin e ofertës të plotësuar me vlerën përkatëse për lotuset që dotë blihen (të shoqëruar me listën emërore të artikujve që kërkohet të blihen, mesasi, çmim dhe vlerë) të firmosur dhe vulosur me gjithë gjeneralitetet; b. Formularin e sigurimit të ofertës lëshuar nga Banka, për pagesën e20% të vlerës fillestare të lotuseve të kërkuar; c. Vërtetim nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit; d. Certifikatën e regjistrimit në organin tatimor ose NIPT-in; e. Dokument identifikimi.- Në mungesë të administratorit të shoqërisë për pjesëmarje në ankand, ky ifundit autorizon me prokurë të posaçme personin që do të marë pjesë nëankand. I autorizuari duhet të jetë i pajisur me dokument origjinal tëidentifikimit.2. Në rastin e personave fizikë a. Formularin e ofertës të plotësuar me vlerën përkatëse për lotuset që dotë blihen (të shoqëruar me listën emërore të artikujve që kërkohet të blihen, mesasi, çmim dhe vlerë) të firmosur dhe vulosur me gjithë gjeneralitetet; b. Formularin e sigurimit të ofertës lëshuar nga Banka, për pagesën e20% të vlerës fillestare të lotuseve të kërkuar; c. Dokumentin origjinal të identifikimit, një kopje e të cilit depozitohetpranë komisionit të ankandit. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    202   
 • 203. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Mungesa e njërës prej dokumentave të cituar më sipër skualifikon kërkuesin.Fiton kërkuesi që ka vlerën më të lartë • Fituesi i ankandit, brenda 30 ditëve nga data e shpalljes fitues i ankandit, është i detyruar të bëjë pagesën e plotë të mallit sipas vlerës së fituar në ankand duke shtuar dhe 20 % TVSH. • Nga ky moment lidhet kontrata midis palëve dhe blerësi është i lirë të tërheq mallin. • Në rast se brenda 30 ditëve, nga data e shpalljes fitues, nuk paguhet vlera e plotë e mallit të kërkuar, pagesa prej 20% e arkëtuar për hyrje në ankand konfiskohet, gjithashtu ai humbet të drejtën për të marë pjesë në ankand që do të zhvillohet për rishitjen e këtij malli. • Pjesmarësit e tjerë në ankand, përveç fituesit, ju kthehet 20 % i vlerës fillestare të paguar paraprakisht.Shënim: Subjektet apo personat fizikë të interesuara për blerjen e mallit,para se të paraqiten në ankand, kanë të drejtë të verifikojnëvendndodhjen, gjendjen e artikujve që është i interesuar të blejë. SH.A.ALBKROM (NË LIKUIDIM E SIPËR) TIRANË FTESË PËR ANKANDSh.A.Albkrom (në likuidim e sipër) Tiranë, mbështetur në Udhëzimin Nr. 5380,datë 20.07.2011, të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, shpallankandin me proçedurë të hapur, për shitje mineral kromi gjendje në NjësinëTropojë dhe Kalimash-Kukës sipas tabelës: MINERAL SASIA CILESIA ÇMIMI VLEFTANr VENDNDODHJA KROMI NE NE % LEK/TON LEKE TON Cr2O3 (pa TVSH) (pa TVSH)1 Ç`abrat Tropojë Kokërr + pluhur 100 24 1470 1470002 Karrierë Lajthizë-Tropojë Kokërr + pluhur 500 18-20 1416 7080003 Karriera Zgjeç-Tropojë Kokërr + pluhur 563 16-18 1044 5877724 Shpati i Qarrit-Tropojë Kokërr + pluhur 214 10-16 1032 2208485 Shëmëri – Kukës Kokërr + pluhur 4470 16-23 1983 8864010 - Hapi i ankandit do të jetë nga 2-5 % e vlerës së ofertës më të lartë, i cili do të vendoset nga komisioni. - Shpenzimet e ngarkimit, transportit, sigurimi i peshores automobilistike për peshim dhe peshimi janë për llogari të blerësit. - Shitja bëhet në vendndodhjen e mineralit me lotus që përfaqëson çdo stok minerali kromi për të gjithë sasinë e tij. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    203   
 • 204. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   - Dokumentat e ankandit do të tërhiqen pranë sh.a. Albkromit Tiranë, kundrejt pagesës prej 1000 lekë, në adresën: Blloku “Vasil Shanto” godina prapa ish. OSSH-së Tiranë, çdo ditë nga e Hëna deri të Premte prej orës 9ºº deri në 14ºº. - Informacione të tjera plotësuese për ankandin mund të meren në të njejtën adresë, telefon 042255459.Ankandi do të zhvillohet në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës,në adresen”Bulevardi Deshmoret e Kombit” Nr.2, kati I, salla e mbledhjeve,Tirane, në datën 28.12 .2011, në orën 10.ºº, në prani të blerësve. Çdo person fizik apo juridik do të paraqes në ankand:1. a. Formulari i ofertës të plotësuar më vlerën përkatëse për lotusin që dotë blihet, të firmosur dhe vulosur me gjithë gjeneralitetet. b. Formularin e sigurimit të ofertës lëshuar nga Banka, për pagesën e20% të vlerës fillestare të lotusit të kërkuar; c. Vërtetim nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit; d. Certifikatën e regjistrimit në organin tatimor ose NIPT-in; e. Dokument identifikimi.- Në mungesë të administratorit të shoqërisë për pjesëmarje në ankand, ky ifundit autorizon me prokurë të posaçme personin që do të marë pjesë nëankand. I autorizuari duhet të dorëzojë pashaportën ose letërnjoftimi apocertifikatën personale me fotografi.2. Në rastin e personave fizik, përveç dokumenteve të shprehura në germat adhe b të pikës 1, duhet të paraqesë dokumentin origjinal të identifikimit,një kopje e të cilit depozitohet pranë komisionit të ankandit.Mungesa e njërës prej dokumentave të cituar më sipër skualifikon kërkuesin.Fiton kërkuesi që ka vlerën më të lartë • Fituesi i ankandit, brenda 30 ditëve nga data e shpalljes fitues i ankandit, është i detyruar të bëjë pagesën e plotë të mallit sipas vlerës së fituar në ankand duke shtuar dhe 20 % TVSH. • Nga ky moment lidhet kontrata midis palëve dhe blerësi është i lirë të tërheq mallin. • Në rast se brenda 30 ditëve, nga data e shpalljes fitues, nuk paguhet vlera e plotë e mallit të kërkuar, pagesa prej 20% e arkëtuar për hyrje në ankand konfiskohet, gjithashtu ai humbet të drejtën për të marë pjesë në ankand që do të zhvillohet për rishitjen e këtij malli. • Pjesmarësit e tjerë në ankand, përveç fituesit, ju kthehet 20 % i vlerës fillestare të paguar paraprakisht. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    204   
 • 205. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Shënim: Subjektet e interesuara për blerjen e mallit, para se tëparaqiten në ankand, kanë të drejtë të verifikojnë vendndodhjen, sasinë,cilësinë etj., të çdo stoku (lotusi) që është interesuar të blejë. UNIVERSITETI I TIRANËS NJOFTIM ANKANDI1. Autoriteti shitës: Universiteti i Tiranës me adresë sheshi “Nënë Tereza” Tiranë, Tel: 00355 422 58 4462. Data e zhvillimit të ankandit: 16.01.2012, ora 11:303. Objekti i Shitjes: “Shitje të materialeve të përdorura të tipit hekurishte për skrap, të ndodhura në Universitetin e Tiranës”4. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes:LISTA E MATERIALEVE QË DO TË SHITEN PËR SKRAP NËUNIVERSITETIN E TIRANËS PESHA SASIANr EMERTIMI VENDODHJA TOTAL (COPE) NE KG AUTOMJET BENZ (201) UNIVERSITETI I TIRANES 1 1 700 190D REKTORATI UNIVERSITETI I TIRANES 2 AUTOMJET BMW 1 700 REKTORATI AUTOMJET MIKROBUZ UNIVERSITETI I TIRANES 3 1 1100 BENZ 207 REKTORATI FAKULTETI I SHKENCAVE TE 4 AUTOMJET SKODA 1 800 NATYRES FAKULTETI I SHKENCAVE TE 5 AUTOMJET AUDI 1 800 NATYRES FAKULTETI I SHKENCAVE TE 6 AUTOMJET KIA 1 800 NATYRES FAKULTETI I SHKENCAVE TE 7 AUTOMJET KIA 1 800 NATYRES 8 KASAFORTA METALIKE FAKULTETI EKONOMIK 6 30 9 SKELETE METALIKE FAKULTETI EKONOMIK 12 4810 KALORIFERE FAKULTETI EKONOMIK 2 2011 SHINA PERDESH FAKULTETI EKONOMIK 25 1212 SKELETE PC FAKULTETI EKONOMIK 2 113 KONDICIONERE FAKULTETI I DREJTESISE 23 1380 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    205   
 • 206. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   TOTAL 71915. Vlera fillestare: 142.154 (njëqind e dyzete dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH dhe 170.585 (njëqind e shtatëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë me TVSH.6. Vendi i zhvillimit të ankandit: Rektorati i UT, Sheshi “Nënë Tereza”, Kati dytë, Salla e Senatit.7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 16.01.2012, ora 11:308. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentet e ankandit mund të terhiqen: Pranë autoritetit shitës kundrejt pagesës prej 1 000 (një mijë) lekë; si dhe në faqen zyrtare www.unitir.edu.al.Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga: Formulari i njoftimit; Kërkesa për pjesëmarrje; Formulari i ofertës; Sigurimi i ofertës; Formulari i njoftimit të fituesit; Formulari i publikimit të njoftimit të fituesit; Procesverbali/et i/e Njësisë së Ankandit.Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohennga kandidatet blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin epërcaktuar në dokumentet e ankandit. AGJENCIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE NJOFTIM PER SHPALLJE ANKANDIAgjencia e Trajtimit te Kredive, shpall ne shitje me ane te ankandit pasurite epaluajteshme dhe te luajteshme prone te sajat, te cilat u jane sekuestruardebitoreve nga Zyrat e Permbarimit.Ankandi per shitjet e objekteve te meposhtme zhvillohet ne Agjencine eTrajtimit te Kredive Tirane.Te dhenat e objekteve dhe zhvillimi i ankandeve jane si me poshte vijon ; ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    206   
 • 207. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Ankandi I dyte ( hera e pare, me 15% ulje) Lloji I objektit Siperfaqj Vlera Data dhe a Vendndodhja fillestare ora / m2 e e ankandit ankandit (leke) “Punishte e frutave 734,4 Kelcyre 27.12.201 3’740’000 Zhepove” m2 PERMET Ora 10.00Ankandi I dyte (hera e dyte me 30% ulje) I rishpallur (me afat kohor 10-ditor) Lloji I objektit Siperfaqj Vlera Data dhe a Vendndodhja fillestare ora / m2 e e ankandit ankandit (leke) Corovode 26.12.2011 Apartament banimi 46 403’200 SKRAPAR Ora 10.00Ankandi I dyte, (hera e pare, me 15% ulje Lloji I objektit Siperfaqj Vlera Data dhe a Vendndodhja fillestare ora / m2 e e ankandit ankandit (leke) Totale “Truall 422 m2 + Kelcyre 04.01.2012 625,20 4’352’000 Ndertese 203.20 m2” PERMET Ora 10.00 m2Ankandi I pare (me vlere te kontabilizuar) Lloji I objektit Siperfaqj Vlera Data dhe a Vendndodhja fillestare ora / m2 e e ankandit ankandit (leke) “Ish magazine ushqimore, pjese godine 441,7 Memaliaj 04.01.2012 2’496’000 ne katin e II-te (kat.I m2 TEPELENE Ora 11.00 teknik)Ankandi I pare (me vlere te kontabilizuar) Lloji I objektit Siperfaqj Vlera Data dhe a Vendndodhja fillestare ora / m2 e e ankandit ankandit (leke) ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    207   
 • 208. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   “Apartament banimi 1 + Totale Memaliaj 04.01.2012 1, sip.58 m2 dhe truall, 960’000 75,4 m2 TEPELENE Ora 11:30 sip17,4 m2”Ankandi I pare (me vlere te kontabilizuar) Lloji I objektit Siperfaqj Vlera Data dhe a Vendndodhja fillestare ora / m2 e e ankandit ankandit (leke) “Magazine mobiljeri, Totale Memaliaj 04.01.2012 pjese ne kat.II, te nje 1’600’000 210 m2 TEPELENE Ora 12:00 godine dhe truallNe ankand mund te marrin pjese personat e interesuar per blerjen e ketyreobjekteve, duke paraqitur kerkese per blerjen e objektit qe eshte shpallur nekete liste.Kerkesa paraqitet ne Agjencine e Trajtimit te Kredive ne Tirane perpara se tehapet ankandi ne oren e caktuar. Kerkesat pas kesaj ore nuk pranohen.Bashke me kerkesen, personat e interesuar do te kene me vete ketodokumente:1. Dokumentin e identifikimit.2. Mandat pagesen ne vleren 20% te vleres fillestare te objektit qe eshteshpallur per shitje me ankand.Kjo pagese te behet ne llogarine bankare te ATK-se, pranë: Raiffeisen Bank nenr.0100004711, Bankes Kombetare Tregtare ne nr. 110000353 dhe ne TiranaBank ne nr. 0100-300751-100, ose ne Agjencine e Trajtimit te Kredive Tirane mekusht qe kjo derdhje te jete bere para hapjes se ankandit.Shenim :1. Ankandi fillon me çmimin fillestare qe eshte shpallur per objektin dhe fituesishpallet ai qe ofron cmimin me te larte.Ne rast se personi qe ka marre pjese ne ankand shpallet fitues dhe ai nukpranon te bleje objektin per te cilin eshte shpallur fitues atij nuk i kthehetshuma e derdhur prej 20 % te vleres se objektit dhe fitues shpallet personi qevjen pas ketij ne radhe per cmimin me te larte te ofruar. Personave te tjere qekane marre pjese ne ankand dhe nuk jane shpallur fitues, i kthehet vlera prej20 % te objektit qe ato kane paguar. Personi qe ka bere kerkese per te marrepjese ne ankand dhe nuk merr pjese ne ankand ose terhiqet nga ankandi padhene oferte mbi vleren e objektit te shpallur per shitje, i mbahet 100% e vleresse 20% te arketuar per pjesmarrje ne ankand.2. Per kete njoftim qe jepet ne buletin, personat e interesuar mund te marrinkontakt, ne Drejtorine e Pergjithshme te ATK-se ne Tirane, me tel. 0686080250dhe tel. 042374158.3. Objektet qe vihen ne shitje, jane prone ekskluzive e ATK-se. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    208   
 • 209. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik    I.1 Autoritetit kontraktor, adresa,nr.tel : Ministria e Mbrojtjes “Bulevardi I.2 Dëshmorët e Kombit” Tiranë I.3 Nr tel; 0355 4 2270 406; I.4 e-mail: drprokurim@mod.gov.al Lloji i procedurës se ankandit: Procedurë e hapur Objekti i shitjes: Shitje të avionëve i ndarë në lote si më poshtë:Loti Emërtimi Viti i Vlera fillestare në lek pa prodhimit TVSH 1 Avion Jak-18 nr.1 1971 3.105.957 2 Avion Jak-18 nr.2 1971 3.105.957 3 Avion Jak-18 nr.3 1971 3.105.957 4 Avion Jak-18 nr.4 1971 3.105.957 5 Avion Jak-18 nr.37 1971 3.105.957 6 Avion AN-2 nr.12 1966 2.085.450 7 Avion AN-2 nr.14 1966 2.085.450 8 Avion AN-2 nr.21 1966 2.085.450 9 Avion AN-2 nr.34 1966 2.085.450 Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Ministria e Mbrojtjes synon të shesë avionë për përdorim jo ushtarak të cilat nuk gjejnë përdorim të mëtejshëm në Forcat e Armatosura. Sasia e mjeteve: 9 (nëntë) copë. Vlera fillestare: 23.871.585 (njëzet e tre milion e tetëqind e shtatëdhjetë e një mijë e pesëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. (sipas përllogaritjes së vlerës fillestare nga Komisioni i Posaçëm për këtë qëllim) Data e zhvillimit të ankandit: 16. 01. 2012 ora:10.00 vendi: Ministria e Mbrojtjes. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al     209   
 • 210. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Afati i fundit kohor për dorëzimine kërkesave për pjesëmarrje, data: 16. 01. 2012 , ora : 10.00, vendi: Ministria e Mbrojtjes.Informacion mbi dokumentat e ankandit: Dokumentet e Ankanditmund të tërhiqen pranë Ministrisë së Mbrojtjes, Sektori iAnkandeve, kundrejt pagesës prej 1.000 (njëmijë) lekë.Dokumentat standarte të ankandit përbehen: Formulari i njoftimit; Kërkesa për pjesëmarrje; Formulari i ofertës; Ftesa për ofertë; Formulari i njoftimit te fituesit; Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit; Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuaradorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, nevendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN NJOFTIMI I KONKURIMI PER DHENIE SIPERFAQE NE PERDORIM NE FONDIN PYJOR SHTETEROR 1. Autoriteti Kontraktues: Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan (adresa,nr.tel) Lagja “Kongresi i Elbasanit” 054253340 2. Data e zhvillimit te konkurimit: 09.01.2012 ora 10:00 3. Objekti i dhenies ne perdorim: Dhenie siperfaqe pyjore ne perdorim ne ekonomine pyjore. a. 1 ha ngastren 1/c te ekonomise pyjore Fushekuqe-Zavaline b. 2 ha ngastren 12/c te ekonomise pyjore Fushekuqe-Zavaline 4. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: a. 1 ha ngastren 1/c te ekonomise pyjore Fushekuqe-Zavaline per tu perdorur per qellime pushimi dhe argetimi. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    210   
 • 211. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   b. 2 ha ngastren 12/c te ekonomise pyjore Fushekuqe-Zavaline per tu perdorur per qellime pushimi dhe argetimi. 5. Vlera fillestare a. 1 ha ngastern 1/c te ekonomise pyjore Fushekuqe-Zavaline per tu perdorur per qellime pushimi dhe argetimi 75 000 leke/ha/vit . b. 2 ha ngastern 12/c te ekonomise pyjore Fushekuqe-Zavaline per tu perdorur per qellime pushimi dhe argetimi 75 000 leke/ha/vit . 6. Vendi i zhvillimit te Konkurimit: (Adresa:) Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan 7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 09.01.2012 ora 10:00 8. Dokumentacioni qe duhet te paraqesin subjektet qe dua te kokurojne: • Kerkese me gjeneralitetet e kerkuesit(emrin, emrin e shoqerise,adresen tel/fax); • Fotokopje e noterizuar e regjistrimit ne QKR; • Projektin teknik qe hartohet nga specialiste te licensuar dhe qe trajton te gjihe elementet e nevojshem per zhvillimin e veprimtarise se kerkuar; • Plan biznesi dhe investimet qe do te behen; • Autodeklarimin e kerkuesit qe i ka stafin, makinerite dhe pajisjet per veprimtarine qe do te ushtroje; • Planin e rehabilitimit te siperfaqes dhe kthimin e saj ne gjendjen e meparshme; • Nivelin e punesimit ne veprimtari; • Masen e qerase per ha/vit. 9. Piket vleresuese per elementet e konkurimit. a. Projekti Teknik i veprimtarise qe do te ushtrohet 30 Pike b. Plan biznesin dhe investimet qe do te behen 15 Pike c. Plani e rehabilitimit te siperfaqes 15 Pike d. Nivelin e punesimit ne veprimtari 10 Pike e. Masen e qerase per ha/vit 30 Pike 10. Kushtet e pjesemarrjes ne konkurim jane. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    211   
 • 212. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   a. Garanci financiare te mjaftueshme per perballimin e investimeve te parashikuara ne plan biznes b. Pranine e specialisteve te fushes nepermjet CV-se profesionale, ku te tregohet pervoja ne fushen e veprimtarise c. Autodeklarimin se subjekti nuk ka proces gjyqesor ne ngarkim detyrime tatimore ose detyrime te tjera. 13. Kriteret teknike. a. Projekti Teknik i veprimtarise qe do te ushtrohet b. Plan biznesin dhe investimet qe do te behen c. Plani e rehabilitimit te siperfaqes d. Nivelin e punesimit ne veprimtari e. Masen e qerase per ha/vit DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES SE NENSHKRUAR 1. Autoriteti Shites : Drejtoria e Sherbimit Pyjor Elbasan me adrese ne Lagjen”Kongresi Elbasanit” ne nr. Tel, 054253340 2. Lloji i procedures se Ankand Publik: Ankand i Hapur 3. Objekti i Ankandit : Shitja e materialit drusor te sekuestruar prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor Elbasan. 4. Vlera fituese e Ankandit: 71 364 (Shtate dhjete e nje mije e tre qind e gjashte dhjete e kater) leke pa t.v.sh. 5.Data e lidhjes se kontrates : 06.12.2011 6.Vlera totale e Kontrates: 71 364 (Shtate dhjete e nje mije e tre qind e gjashte dhjete e kater) leke pa t.v.sh. 7.Kontraktori,adresa.nipti : Subjekti “Iste” me nr. Nipt-i K 72810204 B me administrator z. Ilir Bardhi KOMUA PULT FORMULARI I NJOFTIMIT TE NENSHKRIMIT TE KONTRATES SE ANKANDIT PUBLIK 1. Autoriteti shites: KOMUNA PULT SHKODER. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    212   
 • 213. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   2. adresa, PULT,Shkoder nr. tel /fax 3. Data e zhvillimit te ankandit 28-10-2011. 4. Lloji i Procedurës standarde te ankandit :Ankand i Hapur. 5. Objekti i Shitjes: Shfrytezim i lendes drusore ne kembe. 6. Vlera fillestare e ankandit Shfrytezim i lendes drusore ne kembe me vlere prej 725000 (shtateqind e njeset e pese mije) leke per 77 m3 lende pnimi dhe _1012 m3 dru zjarri. 7. Vlera e shpallur fituese 727.000 (shtateqinde e njezet e shtate mije) leke . 8. Data e ldhjes se kontratese 21-12-2011.9. Kontraktori ,Adresa ,NIPT-i:Subjekti juridik “Delia Impek” shpk, nr.NIPT- i K57123001R dhe.me adrese :postal adres ;KUTIA POSTARE 166 SHKODER Nr contakti 00355682069048. KOMUA TEMAL FORMULARI I NJOFTIMIT TE NENSHKRIMIT TE KONTRATES SE ANKANDIT PUBLIK 1. Autoriteti shites: KOMUNA TEMAL SHKODER. 2. adresa, KOMAN ,Shkoder nr. tel /fax 3. Data e zhvillimit te ankandit 16-09-2011. 4. Lloji i Procedurës standarde te ankandit :Ankand i Hapur. 5. Objekti i Shitjes: Shfrytezim i lendes drusore ne kembe. 6. Vlera fillestare e ankandit Shfrytezim i lendes drusore ne kembe me vlere prej 387.200 (treqinte e tetdhjet e shtate mije e dyqinte ) leke per 84 m3 lende pnimi dhe 318 m3 dru zjarri. 7. Vlera e shpallur fituese 389.000 (TREQINTE E TETDHJET E NENTE MIJE mije) leke . 8. Data e ldhjes se kontratese 28-10-2011. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    213   
 • 214. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  9. Kontraktori ,Adresa ,NIPT-i:Subjekti juridik “Delia Impek” shpk, nr.NIPT- i K57123001R dhe.me adrese :postal adres ;KUTIA POSTARE 166 SHKODER Nr contakti 00355682069048. NIMEKS SHA NE LIKUJDIM E SIPER DURRES NJOFTIMI I ANKANDIT 1. Autoriteti shites: Nimeks sha ne Likujdim e Siper Durres (0672024453) 2. Data e zhvillimit te ankandit 27.01.2012,ORA 10.00 3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit I hapur 4. Objekti i Shitjes: 5. Mallra te ndryshem 6. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Mallra te ndryshem qe i kane sherbyer shoqerise deri ne momentin e daljes ne Likujdim. 7. Vlera fillestare Shih tabelen me te dhena me te hollesishme 8. Vendi i zhvillimit te ankandit: Ministria e Ekonomise,Tregetise dhe Energjitikes 9. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 27.01.2012 ora 10.00 10. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentet e ankandit mund te terhiqen prane Nimeks sha ne Likujdim e siper Durres. Adresa:Rruga Asti Gogoli,Lagjia 14 Shkozet,Durres. Afati i fundit per terheqjen e dokumentave eshte data 26.01.2012,ora 16.00. SH.A.”NIMEKS” (NE LIKUJDIM E SIPER), DURRES FTESE PER ANKANDSH.A.”NIMEKS” (ne likujdim e siper ) Durres, mbeshtetur ne UdheziminNr.317/1, dt.04.09.2009 te Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes,shpall ankandin me procedure te hapur, per shitje materiale te ndryshme, sime poshte: Njesia Sasia Cmimi lek Vlera ne lek ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    214   
 • 215. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Nr. Emertimi I materialit matjes Per njesi1. Gurnicion cope 5 2 102. “ “ 724 0,2 144,83. “ “ 38 1 384. “ “ 74 1 745. “ “ 50 0,03 1,56. “ “ 8 2 167. “ “ 200 0,07 148. “ “ 20 0,12 2,49. “ “ 44 12 52810. “ “ 56 1 5611. “ “ 28 1 2812. “ “ 450 1 4513. Premistope “ 90 0,1 914. “ “ 225 0,1 22,515. “ “ 20 0,1 216. Guarnicione “ 100 0,05 517. Premistope “ 66 0,1 6,618. Celesa KL 43 “ 20 10 20019. Celesa fico LKKP “ 8 10 8020. Premistope “ 85 0,1 8,521. “ “ 65 0,1 6,522. “ “ 73 0,1 7,323. “ “ 30 0,6 1824. Celesa fondan L/1 20 R “ 42 10 42025. Termorezistence Dv 150 1001 “ 3 50 15026. “ “ Pr 300 1000 “ 2 100 20027. Guarnicione “ 300 0,05 1828. “ “ 25 0,05 1,5029. “ “ 100 0,07 730. “ “ 280 0,03 8,431. Guarnicione cope 1800 0,05 9032. “ “ 100 0,1 1033. Rregullatore NTV - 30 l “ 2 10 2034. Premistope “ 41 0,1 4,135. “ “ 95 0,1 9,536. Guarnicione “ 50 0,1 537. “ “ 200 0,1 2038. “ “ 100 0,02 239. “ “ 200 0,04 840. “ “ 150 0,02 341. “ “ 200 0,05 10 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    215   
 • 216. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  42. “ “ 78 0,04 3,1043. “ “ 250 0,3 7544. Rrypa rrumbullakosje 5-6 “ 102 50 510045. Kondensator libik “ 25 30 75046. Based acidi “ 62 30 186047. Termometer G 100-200 “ 16 20 32048. Ventilator velintioli eva “ 35 50 1750049. Bombine 10 w 220/ 10-60 “ 35 30 105050. Marsete 1P - 67 “ 35 10 35051. Kontroll niveli 2 BE “ 68 500 3400052. Role transmetive 38 E “ 66 500 3300053. Makine presim duhani ( I demtuar) “ 1 40000 4000054. Kondicionere KB ( I demtuar) “ 1 100000 10000055. Makine prerese saldo duhani “ 3 100000 30000056. Lesharese te ndryshme “ 182 50 910057. “ 30 – 50 A “ 46 70 322058. “ 60-100 A “ 17 700 1190059. “ 70-120 A “ 17 500 850060. Tuba gome 100-a7 ml 122 40 488061. Sonda gruri cope 20 71,9 143862. Drozeta neoni 1540 “ 160 2,2 35263. Kondensues amidoni 925 “ 4 385,9 1543,664. “ “ 925 “ 18 462,9 8332,265. “ “ 950 “ 1 950,7 950,766. Prize DAF klera CA “ 6 4,45 26,767. Krelina nivel krom 915 “ 11 79,6 875,668. Xhama klinger “ 35 0,89 31,269. Matesa uji 9100 “ 6 792,6 5127,5070. Termo kronometer “ 5 40 20071. Fasho elevatori ml 2067 36,8 76065,672. Tel bari kg 333 7 233173. Reduktor presioni 910 PN 16 cope 3 850 255074. “ “ 980 Pn “ 3 700 2100 1675. Kabine gize aleg. 9100 “ 5 430 215076. Kondensues celiku 932 “ 58 140 812077. “ “ 940 “ 21 160 336078. “ “ 920 “ 51 80 408079. “ gize 925 “ 45 60 270080. Ambalazh druri 9 “ 200 0,2 4081. Fuci amballazhi “ 1 12,5 12,582. Krere gize 3 dege 940 “ 10 230 2300 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    216   
 • 217. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  83. “ “ 950 “ 10 290 290084. Koka kalilli 4x 185 kw “ 1 14,2 14,285. Kosha puna thirrje “ 28 0,5 1486. “ “ hekuri “ 2 3,9 7,887. Kondensues me gonxha 925 “ 85 130 1105088. Valvola moskthimi 920 “ 233 60 1398089. Ambalazh druri “ 8 8,5 6890. Leter gjalpi + margarine kg 23656,5 6 14193991. Leter margarine “ 8186,6 8 65492,892. Kariler optika “ 1729 12,2 21093,893. Ager - Ager “ 215 100 2150094. Kakao e vjeteruar “ 8504 6 51030,695. Kastell ( elek) “ 524 10 554096 Klorat kaliumi “ 50 0,53 29,597. Vida druri “ 6 7,85 47,1 SHUMA: 1.033.311,2 Njesia Cmimi lek Vlera ne lekNr. Emertimi I materialit matjes Sasia per njesi1. Fasho Cope 16 1,1 17,62. Valvola kompresori “ 26 12,6 330,23. “ sigurimi “ 1 12,54 12,544. “ dergim “ 70 7,3 511 p.nafte5. Bulona dalje bjella “ 10 9,6 966. Pjese pompe nafte “ 5 71,96 359,77. Pompeta “ 44 38,2 1680,88. Valvola derg.p.nafte “ 170 6,2 10549. “ shkarkimi “ 172 8,9 1530,810. Fasho kompresori “ 35 14 49011. “ “ “ 262 16 419212. “ gryrese “ 60 1,5 9013. “ vaji “ 63 4,1 258,314. Bronxina kompresori “ 8 1,7 13,615. Termocift 0- 110 “ 10 46,5 46516. Pompe nafte 7003 “ 4 7,4 29,617. Fasho kompresori “ 4 120,5 48218. “ vaji “ 481 8,1 3996,119. Pompe nafte valv.bosht “ 202 6,5 131320. Radiator vaji “ 100 23,7 237021. Shtytese valvola “ 8 601,6 4812,822. Pompe valvola p.nafte “ 78 0,4 30,2 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    217   
 • 218. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  23. Fasho germues “ 10 23,7 23724. Pompe ajri “ 50 4,7 23525. Manikot me fileto “ 4 310,8 1243,226. Valvola bashkimi “ 20 32,6 65227. Bosht me gunga “ 3 1242,2 3726,628. Fasho kompresori “ 5 680,2 340129. “ “ “ 50 0,15 7,530. Bosht me gunga 80 C “ 1 476 47631. Valvola derg.p.nafte cope 64 19,9 1273,632. “ “ “ 105 16,5 1711,533. Fasho kompresori “ 146 1,6 233,634. “ “ “ 555 6 333035. Bronxina “ 1 86,1 86,136. “ “ 11 69,5 764,537. “ “ 12 76,5 91838. Fasho vaji “ 142 5,9 837,839. Skutulla Jeep 3 cilindra “ 8 779,9 6239,240. “ “ “ 7 470 329041. Amortizatore “ 40 56,7 226842. “ “ 44 48,7 2142,843. Rrota turbine “ 3 1232 3697,844. Amortizatore “ 50 68,7 343545. “ “ 50 56,7 283546. Bosht gunge 2 cilindra “ 6 169,9 1019,447. Gunge bosht bjella “ 40 7 28048. Fasho vaji “ 119 14,4 1713,649. Fasho gize “ 93 3,6 334,850. Ingranazh “ 1 62,1 62,151. Injektor “ 6 44,5 26752. Kolektor “ 3 65,6 198,853. Bronxine bjelle “ 24 6,6 158,454. Valvola alumini “ 8 15,3 122,455. “ thithje “ 8 13 10456. Susta valvola “ 1 6,2 6,257. “ “ “ 13 6,6 85,858. Fasho vaji “ 25 4,6 11559. Susta “ 18 0,8 14,460. “ “ 11 0,7 7,761. “ “ 7 1,4 9,862. Bokulla “ 10 7,8 7863. Bosht me gunga “ 1 134,5 134,564. Bronxina 1500 30 N - 2 “ 8 8,9 78,9 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    218   
 • 219. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  65. Ingranazh “ 1 45,1 45,166. Kollodok “ 1 1716,4 1716,467. “ 2 cilindra “ 2 290,1 580,268. Bronxina bjelle “ 6 19,2 115,269. “ banjoje “ 4 11,2 44,870. “ “ “ 17 17,5 297,571. “ “ “ 9 11,2 100,872. “ “ “ 29 19,3 559,773. Bronxine banjoje cope 20 11,2 22474. “ “ “ 1 16,5 16,575. “ “ “ 15 17,5 262,576. “ “ “ 20 11,2 22477. “ bjelle “ 15 16,7 250,578. “ “ “ 7 19,2 134,479. Kuzhinete 731855 “ 2 4 880. “ 7305881 “ 4 2,2 8,881. Rrota turbine “ 1 2467,9 2467,982. “ “ “ 1 2103,2 2103,283. Gota pompacie “ 7 0,55 3,984. Motorrino “ 3 446,5 1339,585. Kollodok “ 1 550,4 550,486. Valvola dy grupe “ 15 1,3 19,587. Testato SUR “ 7 547,5 3832,588. Dinamometer “ 3 702,9 2108,789. Izolator linje ajrore “ 20 1,47 29,490. Flete alumini kg 9 1,8 16,791. Pllaka tertari “ 167,5 7 1172,592. Saracineske gize cope 19 26,6 505,493. Bronxine mbajtese kg 204,5 2 409,594. Detal 60002 cope 4 30,6 122,495. Ventila “ 9 7,3 65,796. Rrota turbine “ 1 1018,6 1018,697. Amortizator “ 30 56,8 170498. “ “ 28 46,8 1310,499. Tela bari kg 50 6,3 315100. Termom. Kualif.sheq. cope 6 14,2 85,2101. Maco kamioni “ 18 33,6 664,8102. Spina “ 40 5,1 204103. Gota pompacie “ 5 0,55 2,8104. Bokulla bjelle “ 10 9,6 96105. Valvola dergim p.nafte “ 14 19,9 278,6106. Skotulla me celik “ 1 662,7 662,7 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    219   
 • 220. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  107. Pompete “ 1 389,4 389,4108. Valvola shkarkim nafte “ 4 10,5 42109. “ dergim nafte “ 28 8,9 249,2110. “ thithje “ 23 6,2 142,6111. “ shkarkimi “ 8 6,5 52112. Bosht me gunga suet “ 12 12,5 150113. Valvola moskthimi “ 10 25 250114. Pompe “ 2 524,8 1049,6115. Fasho cope 496 1,1 545,6116. Bjelle komplet “ 1 146,8 146,8117. Tela boksi kg 19,6 2,6 50,9118. Ingranazh cope 1 107,3 107,3119. Pompeta “ 110 84,8 9328120. “ “ 28 42,4 1187,2121. Rregullator “ 4 471,4 1885,6122. Pompeta “ 1 2708,6 2708,6123. Superstator “ 6 3 18124. Tuba bronxine kg 541 1,6 865,6125. Fasho kompresori cope 100 0,7 70126. “ “ “ 46 16 736127. Pompe nafte 7001 “ 8 69,9 519,2128. Fasho kompresori “ 130 21 2730129. “ ajri “ 75 0,8 60130. “ “ “ 75 1 75131. Gunge boshti “ 9 26,9 242,1132. Fasho kompresori “ 60 1,6 96133. “ vaji “ 30 1,6 48134. Bombula ajri “ 5 369,4 1847135. Kambioncie nafte “ 10 113,5 1135136. “ “ “ 20 113,5 2270137. Element kthim uji “ 2 483,4 966,8138. Valvola sigurimi “ 20 15,2 304139. Tuba “ 20 24,9 498140. Valvola sig. ekstrato “ 8 5,9 47,2141. Fasho vaji “ 13 1,6 20,8142. Flanson kollon “ 8 3,6 28,8143. Bronx “ 50 0,27 13,5144. Ingranazh pa dhemb “ 1 1839,5 1839,5145. “ me dhemb “ 8 976 7808146. Pistona “ 2 15 30147. Spinot “ 8 7,6 60,8148. Saracineske gize 1/2 “ 50 21 1050 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    220   
 • 221. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  149. “ “ 3/4 “ 76 2,66 202,2150. “ “ 1 “ 77 3,3 254,1151. “ “ 1 “ 10 4,64 46,4152. “ “ 1e “ 109 31 3379 1/2153. “ “ 2 “ 74 45 3330154. “ ajri 2 “ 69 86,3 5954,7155. P/K motor diezel “ 1 5361,4 5361,4156. “ “ “ 1 13559,7 13559,7157. P/K motor diezel cope 1 9498,6 9498,6158. “ “ “ 1 15622,1 15622,1159. “ “ “ 1 2487,4 2487,4 5x110160. “ “ “ 1 564,4 564,4 5x110161. Celesa “ 2 162,2 324,4162. Flete barium “ 215 3,2 688163. Shufer bronxi “ 75 3,2 262,5164. Elektromotor “ 1 896,1 896,1165. Materiale peshkimi kg 10204,2 4 40816,8166. Poce trak cope 138 1,7 234,6167. “ “ “ 1338 2,7 3615,3168. “ “ “ 498 4,3 2141,4169. Thase amballazhi “ 5 1 5170. “ “ “ 1 0,2 0,2171. Prozhektor “ 1 97,3 97,3172. Thase amballazhi “ 3 3 9 SHUMA: 248.657Dokumente me pagesë: Po JoNëse Po Monedha Leke Çmimi 2500 Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga: Formulari i njoftimit; Kërkesa për pjesëmarrje; Formulari i ofertës; Ftesa për oferte; Formulari i njoftimit te fituesit; Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit; ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    221   
 • 222. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave. 11. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. NDËRMARRJA INDUSTRIALE NR 1 TIRANË NJOFTIMI I ANKANDIT 1. Autoriteti shites: Ndërmarrja Industriale Nr 1 Tiranë (adresa, nr. tel) Rruga Kavajës (Ish-Nd/ja )” Mihal Duri, Tel 04 2 22 8613 2. Data e zhvillimit të ankandit: 16.01.2012, ora 12.00 3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Procedurë e hapur 4. Objekti i Shitjes: “Shitje Leter beze patrikat” 5. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Shiten 16 945 kg mbeturinë letre(letër beze patrikat me veshje plastike) në pronësi të Nd Industriale nr 1 Tiranë . 6. Vlera fillestare:68.797 (gjashtëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë)lekë (pa tvsh) 7. Vendi i zhvillimit të ankandit:(Adresa): Ndërmarrja Industriale Nr 1 Tiranë:Rruga e Kavajës (ish Nd/ja) “ Mihal Duri, Tel 04 2 22 86 13 8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 16.01.2012, ora 12.00 9. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë Autoritetit Shitës: Ndërmarrjes Industriale nr 1 Tiranë me Adresë : Rr.Kavajës ( Ish Nd/ja ) Mihal Duri, Zyra e Financës, ose në faqen e Internetit të APP-së www.app.gov .al. Dokumentet standarde të ankandit përbehen nga: Formulari i njoftimit; Kërkesa për pjesëmarrje; Formulari i ofertës; Ftesa për oferte; ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    222   
 • 223. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Formulari i njoftimit te fituesit; Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit; Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave. 10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatët blerës në kopje fizike, me postë ose dorazi, në vendin e përcaktuar në dokumentet e ankandit. ALMOD SHPK SHKOZET, DURRES (shoqeri ne likuidim) NJOFTIM I ANKANDIT1. Autoriteti shites: ALMOD shpk (shoqeri ne likuidim), mbeshtetur neUdhezimin e METE date 20.07.2011shpall ankand per shitje hekur skrap(makineri te nxjerra jashte perdorimi). (adresa: Shkozet Durres,nr.Cel.06822150742.Lloji Procedures se ankandit: ANKAND I HAPUR3.Objekti i shitjes: Shitje makineri te dala jashte perdorimi te vlresuar perskrap.4. Vlera e ankandit 693350 leke, pa TVSH5.Pesha e skrapit 19.810 kg. Hapi i ankandit do te jete nga 2-5 % e vleres se ofertes me te larte, e cila do tevendoset nga komisioni. Shitja e skrapit behet ne vendndodhjen e tij. Shpenzimet e demolimit, ngarkimit, transportit dhe peshimit jane per llogaritte bleresit.Dokumentat e akandit do te terhiqen prane zyres qe ndodhet ne ambientet emagazines te ALMOD shpk, Shozet Durres, kundjet pageses prej 2000 leke, cdodite nga e Hena deri te Premten prej ores 9.00 – 14.00. Informacione te tjera plotesuese per ankandin mund te merren ne te njejtenadrese, ose ne nr.Cel 0682215074.Ankandi do te zhvillohet ne Shkozet Durres, ne vendin ku jane magazinat eALMOD sh.p.k. ne date 18.01.2012, ora 12.00Cdo person fizik apo juridik duhet te paraqes ne ankand keto okumente;Formularin e ofertes te plotesuar me vleren perkatese per blerejen e skrapit, efirmosur dhe e vulosur me gjithe gjeneralitetet;Formularin e sigurimit te ofertes leshuar nga Banka, per pagesen e 20% tevleres fillestare te ankandit;Vertetim nga QKR;Cetifikaten e regjistrimit ne organet tatimore ose NIPT-in. Dokumentin e indetifikimit. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    223   
 • 224. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Ne mungese te administratorit te shoqerise per pjesmarje ne ankand, ky ifundit te autorizoje me procure te posacme personin qe do te marre pjese neankand. I autorizuari duhet te dorezoje karten e indentitetit ose pasaporten.Mungesa e njeres prej dokumnetave te cituara me siper skualifikon kerkusin.Fiton kerkusi qe ka vleren me te larte.Fituesi i ankandit, brenda 30 diteve nga data e shpalljes fitues ankandi, eshte idetyruar te beje pagesen e plote te mallit sipas vleres se fituar ne ankand dukeshtuar dhe 20% e TVSH.Nga ky moment lidhet kontrata midis paleve dhe bleresi eshte i lire te terheqmallin.Ne rast se brenda 30 diteve nga data e shpalljes fitues, nuk paguhet vlera eplote e mallit te kerkuar, pagesa 20% e arketuar ne banke si garanci perhyrjen ne ankand konfiskohet, gjithashtu ai humb te drejten per te marre pjesene akandin qe do te zhvillohet per rishitjen e ketij malli.Pjesmaresit e tjere ne ankand, pervec fituesit, ju kthehet 20% e vleres fillestarete paguar paraprakisht.Shenim: Subjekte e interesuara per blerje,perpara se te paaqiten ne ankand,kane te drejte te verifikojne mallin. DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT DURRËS, Njoftim FituesiAutoriteti Shitës – Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Durrës,njofton se në Ankandin Publik me Nr.ref 10/A/2011, të zhvilluar në datë20.12.2011, ora 1000, publikimi i të cilit është bërë në faqen 151-152 tëBuletinit të Njoftimeve Publike datë 28.11.2011 ku morën pjesëkandidatët/ofertues subjekti fizik “Albert Shaholli”, subjekti fizik “GazmentZeneli” dhe subjekti “Exellent Control” sh.p.kOfertues të suksesshëm rezultojnë si më poshtë:Ofertuesi subjekti fizik “Albert Shaholli” rezulton i suksesshëm për lotin nr.1,2dhe 4 me vlerë 3.740.000 (tremilioneshtatëqindedyzetmijë) lekë me çmimin evlerësuar me t.v.sh dhe subjekti “Exellent Control” sh.p.k per lotin nr.3 mevlerë 314.396 (treqindekatërmbëdhjetmijetreqindenëntëdhjete gjashtë) lekë meçmimin e vlerësuar me t.v.sh.Ftohen të lidhin kontratën e shitjes publikebrenda dhjetë ditëve nga publikimi i këtij njoftimi.Ankesa nuk ka. NDERMARRJA PARKU I UDHETAREVE DURRESAutoriteti shites: Ndermarrja Parku I Udhetareve DurresLloji i procedures: Ankand i Hapur ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    224   
 • 225. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Objekti i ankandit Shitja e dy mjeteve ne pronesi te Ndermarrjes Parku IUdhetareve Durres”Data e Zhvillimit te Ankandit 26.01.2012 ora 12:00Pershkrim i shkurter te objektit te shitjes: DREJTORIA RAJONALE E REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT TIRANË NJ O F T I M Autoriteti Shitës – Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Tiranë,njofton se në ankandin me nr.ref.15 A-2011, të zhvilluar më datë 13/12/2011,ora 10:00, me objekt shitje sipas publikimit të Njoftimit për Ankand të njoftuarnë Buletinin e Njoftimeve Publike datë 21.11.2011, faqe 130-131 të APP-së ,morën pjesë:Subjekti “Market Familja ” person fizik me ofertë të përgjithshme me vlerëtotale 498 036 (katërqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e tridhjetë e gjashtë) lekë patvsh për lotin me emërtesë dhe vlerë të detajuar si më poshtë : -Loti nr.1 “Artikuj ushqimorë ”, vlera e ofruar 498 036 lekë pa tvsh.Subjekti “Sterkaj ” sh.p.k me ofertë të përgjithshme me vlerë totale 470 820(katërqind e shtatëdhjetë mijë e tetëqind e njëzet) lekë pa tvsh për lotin meemërtesë dhe vlerë të detajuar si më poshtë : -Loti nr.2 “Artikuj industrialë & ndërtimi ”, vlera e ofruar 470 820 lekë pa tvsh.Subjekti “Donald Sala ” person fizik me ofertë të përgjithshme me vlerë totale58 050 (pesëdhjetë e tetë mijë e pesëdhjetë ) lekë pa tvsh për lotin meemërtesë dhe vlerë të detajuar si më poshtë : -Loti nr.3 “Artikuj industrialë & ndërtimi ”, vlera e ofruar 58 050 lekë pa tvsh.Ofertuesi “ Market familja ”person fizik për lotin nr.1 “Artikuj ushqimorë” nëvlerën totale 498 036 lekë pa TVSH ose 597 643 (pesëqind e nëntëdhjetë eshtatë mijë e gjashtëqind e dyzet e tre ) lekë me TVSH , rezultoi i suksesshëmpër këtë procedurë ankandi dhe ftohet të lidhë kontratën e shitjes publike ,brënda 10 ditëve nga publikimi i këtij njoftimi .Ofertuesi “ Sterkaj ”sh.p.k për lotin nr.2 “Artikuj industrialë & ndertimi” nëvlerën totale 470 820 lekë pa TVSH ose 564 984 (pesëqind e gjashtëdhjetë ekatër mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër ) lekë me TVSH , rezultoi isuksesshëm për këtë procedurë ankandi dhe ftohet të lidhë kontratën e shitjespublike , brënda 10 ditëve nga publikimi i këtij njoftimi .Ofertuesi “Donald Sala ”person fizik për lotin nr.3 “Celularë të ndryshëm tëpërdorur” në vlerën totale 58 050 lekë pa TVSH ose 69 660 (gjashtëdhjetë enëntë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë ) lekë me TVSH , rezultoi i ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    225   
 • 226. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  suksesshëm për këtë procedurë ankandi dhe ftohet të lidhë kontratën e shitjespublike , brënda 10 ditëve nga publikimi i këtij njoftimiOfertues të skualifikuar nuk pati. DREJTORIA SHERBIMIT PYJOR SHKODERAutoriteti shites: DREJTORIA SHERBIMIT PYJOR SHKODER.adresa, Dobrac,Shkoder nr. tel /fax +35522248988.Data e zhvillimit te ankandit 18.11.2011.Lloji i Procedurës standarde te ankandit Ankand i Hapur.Objekti i Shitjes: Per Grumbullim prodhime te dyta (Boçe Pishe) me afat derime 31.12.2011.Vlera fillestare e ankandit Per Grumbullim prodhime te dyta (Boçe Pishe) mevlere prej 165400 (Neqindegjashtedhjeteepesemijeekaterqind) leke per 827 kvBoçe Pishe .Vlera e shpallur fituese 165400 (Neqindegjashtedhjeteepesemijeekaterqind)leke .Data e ldhjes se kontratese 09.12.2011.Kontraktori ,Adresa ,NIPT-i:Subjekti juridik “ALBA PINE” shpk, nr.NIPT-iK51808502M dhe.me adrese :Lagjia Nr.12,Rruga Koço Kazanxhi,Nr.9 Durres . ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    226   
 • 227. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONËS PUBLIKE SHPALL PËR SHITJE ME VAM FILLESTAR OBJEKTIN E MËPOSHTËM Shitja do të bëhet sipas VKM Nr.428, datë 09.06.2010 N/R Emërtimi i Vend Vlera fillestare e Vlera totale Nga kjo: Sip. Sip. Zhvillimi i ankandit Vl.Mjete, objektit ndodhja ankandit me Vam e objektit me Vl. Mjete Xhiro Vlera e gjithsej nën (M.Kryes.+ vlera e Vlera truallit) VAM kryesore Fillestare e truallit e objektit objekt Data Ora Vendi Ankandit, (në lekë) (në lekë) (në lekë) në (Lekë) (në lekë) m² m² 1 Në varësi administrative të Degës së Shoqërive Publike, Fier 04.01. a "Teatri i Kukullave" Lushnjë 17 957 164 17 957 164 6 847 864 0 11 109 300 584.7 305.3 2012 10:00 DASHPP Çdo person fizik apo juridik të interesuar për të blerë objektin duhet të paraqesin në vendin, datën dhe orën . e njoftuar pranë komisionit të ankandit: 1. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit, të rregjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave. 2.Garancinë bankare (apo mandat pagesë) në origjinal që vërteton ngurtësimin prej 20 % të vlerës totale të objektit ( Vlera totale e objektit = Vl.e mjeteve kryesore + Vl.mjeteve të xhiros + Vl. truallit ) Ngurtësimi bëhet në "Raiffeisen Bank" të çdo rrethi për llogari të Ministrisë së Financave nr.0104030780 detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave apo dhe në Banka të tjera në llogarinë respektive të hapur për Ministrinë e Financave. Ngurtësimi do të bëhet pasi të jetë tërhequr nga Ministria e Financave, (DASHPP) ose Degët e Thesarit në rrethe, Faturën për Arkëtim e plotësuar dhe e nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit. 3 Subjekti i shpronësuar i truallit, për blerjen e ndërmarrjes ose të objektit, që shtrihet në truallin, ish-pronë e tij, duhet të paraqisë në Drejtorinë e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Publike, në Ministrinë e Financave, dokumentacionin e mëposhtëm : a. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit të rregjistruar në protokollin e Ministrisë së Financave. b. Garancinë bankare (apo mandat pagesën), që vërteton ngurtësimin e 20 % të vlerës fillestare në lekë, vetëm për objektin, për llogari te Ministrisë së Financave, detyrimisht, brenda afatit të pranimit të kërkesave. c. Vendimin përkatës të Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave, të shoqëruar me planvendosjen e pronës, ku përcaktohet se ai është subjekt pronar i tokës. d. Dëshminë e trashëgimisë, prokurë përfaqësimi, akt marrëveshje noteriale nëqoftëse ka disa bashkëpronarë etj, nese ka të tilla. 4. Dokumentin e identifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile ). Kërkuesi për blerjen e objektit, duhet të paraqesin para komisionit të ankandit dokumentin e indentifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile). Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë mbi vlerën e objektit, të shpallur për shitje i konfiskohet 20% i garancisë bankare të ngurtësuar (arkëtuar) për pjesëmarrje në ankand. Këto informacione gjenden edhe në faqen e internetit të Ministrisë së Financave www.minfin.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    227   
 • 228. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONËS PUBLIKE SHPALL PËR SHITJE ME ULJE TË VAM-it PËR OBJEKTET E MËPOSHTME Shitja do të bëhet sipas VKM Nr.428, datë 09.06.2010 N/R Emërtimi i Vend Vlera fillestare e Vlera totale Nga kjo: Sip. Sip. Zhvillimi i ankandit objektit ndodhja ankandit me ulje e objektit me Vl. Mjete Vl.Mjete Vlera e gjithsej nën të Vam-i (M.Kryes.+ ulje VAM-i kryesore xhiros truallit e objekit objekt Data Ora Vendi vlera e truallit) (në lekë) (në lekë) (në lekë) (në lekë) (në lekë) m² m² 1 Në administrim të Ndërmarrja Goma, Durrës Magazina Nr.2 dhe Magazina e 04.01. a autotraktorëve" Bulqizë 3 818 917 3 818 917 3 785 134 0 33 783 125.4 125.4 2012 11:00 DASHPP 2 Ne administrim të Ministrisë së Financave, Tiranë (DRT Sarandë) "1 kat Godinë e 165 05.01. a DRT" në Sarandë Sarandë 6 261 750 6 261 750 5 643 000 0 618 750 165 (4 kat) 2012 10:00 DASHPP 3 Ne administrim të Bashkisë, Kukës Pjesa e paprivatizuar e objektit "Zdrukthari" e ish Ndërmarrjes Komunale në 05.01. a Kukës Kukës 511 946 511 946 401 346 0 110 600 55.3 55.3 2012 11:00 DASHPP Çdo person fizik apo juridik të interesuar për të blerë objekte duhet të paraqesin në vendin, datën dhe orën . e njoftuar pranë komisionit të ankandit: 1. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit, të rregjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave. 2.Garancinë bankare (apo mandat pagesë) në origjinal që vërteton ngurtësimin prej 20 % të vlerës totale të objektit ( Vlera totale e objektit = Vl.e mjeteve kryesore + Vl.mjeteve të xhiros + Vl. truallit ) Ngurtësimi bëhet në "Raiffeisen Bank" të çdo rrethi për llogari të Ministrisë së Financave nr.0104030780 detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave apo dhe në Banka të tjera në llogarinë respektive të hapur për Ministrinë e Financave. Ngurtësimi do të bëhet pasi të jetë tërhequr nga Ministria e Financave, (DASHPP) ose Degët e Thesarit në rrethe, Faturën për Arkëtim e plotësuar dhe e nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit. 3 Subjekti i shpronësuar i truallit, për blerjen e ndërmarrjes ose të objektit, që shtrihet në truallin, ish-pronë e tij, duhet të paraqisë në Drejtorinë e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Publike, në Ministrinë e Financave, dokumentacionin e mëposhtëm : a. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit të rregjistruar në protokollin e Ministrisë së Financave. b. Garancinë bankare (apo mandat pagesën), që vërteton ngurtësimin e 20 % të vlerës fillestare në lekë, vetëm për objektin, për llogari te Ministrisë së Financave, detyrimisht, brenda afatit të pranimit të kërkesave. c. Vendimin përkatës të Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave, të shoqëruar me planvendosjen e pronës, ku përcaktohet se ai është subjekt pronar i tokës. d. Dëshminë e trashëgimisë, prokurë përfaqësimi, akt marrëveshje noteriale nëqoftëse ka disa bashkëpronarë etj, nese ka të tilla. 4. Dokumentin e identifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile ). Kërkuesi për blerjen e objektit, duhet të paraqesin para komisionit të ankandit dokumentin e indentifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile). Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë mbi vlerën e objektit, të shpallur për shitje i konfiskohet 20% i garancisë bankare të ngurtësuar (arkëtuar) për pjesëmarrje në ankand. Këto informacione gjenden edhe në faqen e internetit të Ministrisë së Financave www.minfin.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    228   
 • 229. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONËS PUBLIKE SHPALL PËR SHITJE ME VAM FILLESTAR OBJEKTIN E MËPOSHTËM Shitja do të bëhet sipas VKM Nr.428, datë 09.06.2010 N/R Emërtimi i Vend Vlera fillestare e Vlera totale Nga kjo: Sip. Sip. Zhvillimi i ankandit Vl.Mjete, objektit ndodhja ankandit me Vam e objektit me Vl. Mjete Xhiro Vlera e gjithsej nën (M.Kryes.+ vlera e Vlera truallit) VAM kryesore Fillestare e truallit e objektit objekt Data Ora Vendi Ankandit, (në lekë) (në lekë) (në lekë) në (Lekë) (në lekë) m² m² 1 Në varësi administrative të Degës së Shoqërive Publike, Elbasan Ish Magazina e Konfeksioneve të 10.01. a Tregtisë Peqin 860 233 860 233 443 593 0 416 640 260.4 255.2 2012 11:00 DASHPP Çdo person fizik apo juridik të interesuar për të blerë objekte duhet të paraqesin në vendin, datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit: 1. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit, të rregjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave. 2.Garancinë bankare (apo mandat pagesë) në origjinal që vërteton ngurtësimin prej 20 % të vlerës totale të objektit ( Vlera totale e objektit = Vl.e mjeteve kryesore + Vl.mjeteve të xhiros + Vl. truallit ) Ngurtësimi bëhet në "Raiffeisen Bank" të çdo rrethi për llogari të Ministrisë së Financave nr.0104030780 detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave apo dhe në Banka të tjera në llogarinë respektive të hapur për Ministrinë e Financave. Ngurtësimi do të bëhet pasi të jetë tërhequr nga Ministria e Financave, (DASHPP) ose Degët e Thesarit në rrethe, Faturën për Arkëtim e plotësuar dhe e nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit. 3 Subjekti i shpronësuar i truallit, për blerjen e ndërmarrjes ose të objektit, që shtrihet në truallin, ish-pronë e tij, duhet të paraqisë në Drejtorinë e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Publike, ne Ministrinë e Financave, dokumentacionin e mëposhtëm : a. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit të rregjistruar në protokollin e Ministrisë së Financave. b. Garancinë bankare (apo mandat pagesën), që vërteton ngurtësimin e 20 % të vlerës fillestare në lekë, vetëm për objektin, për llogari te Ministrisë së Financave, detyrimisht, brenda afatit të pranimit të kërkesave. c. Vendimin përkatës të Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave, të shoqëruar me planvendosjen e pronës, ku përcaktohet se ai eshte subjekt pronar i tokës. d. Dëshminë e trashëgimisë, prokurë përfaqësimi, akt marrëveshje noteriale nëqoftëse ka disa bashkëpronarë etj, nese ka të tilla. 4. Dokumentin e identifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile ). Kërkuesi për blerjen e objektit, duhet të paraqesin para komisionit të ankandit dokumentin e indentifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile). Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë mbi vlerën e objektit, të shpallur për shitje i konfiskohet 20% i garancisë bankare të ngurtësuar (arkëtuar) për pjesëmarrje në ankand. Këto informacione gjenden edhe në faqen e internetit të Ministrisë së Financave www.minfin.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    229   
 • 230. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONËS PUBLIKE SHPALL PËR SHITJE ME ULJE TË VAM-it PËR OBJEKTIN E MËPOSHTËM Shitja do të bëhet sipas VKM Nr.428, datë 09.06.2010 N/R Emërtimi i Vend Vlera fillestare e Vlera totale Nga kjo: Sip. Sip. Zhvillimi i ankandit objektit ndodhja ankandit me ulje e objektit me Vl. Mjete Vl.Mjete Vlera e gjithsej nën të Vam-i (M.Kryes.+ ulje VAM-i kryesore xhiros truallit e objekit objekt Data Ora Vendi vlera e truallit) (në lekë) (në lekë) (në lekë) (në lekë) (në lekë) m² m² 1 Ne administrim të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Tiranë "Ish Ambulanca e Farmaci 2 kate" tek Pazari i Krumë 10.01. a Vjetër, Krumë Has 2 002 230 2 002 230 1 514 419 0 487 811 156.5 156.5 2012 10:00 DASHPP 2 Në ruajtje të shoqërisë "Albminiera" Sh.a., Tiranë "Magazinë, Repart riparim vagoni, Depo karburanti dhe Garazhe" të Sektorit të Administratës të Minierës Mborje- Drenovë, në Mborje 86 000 11.01. a Korçë Korçë 90 178 453 90 178 453 4 178 453 0 000 8 600 930 2012 11:00 DASHPP 3 Në administrim të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, Dibër "Zyra, Magazina, Fabrika e vjetër dhe Depo kati i 2- të", të ish ndërmarrjes së Konservave në 11.01. a Peshkopi Peshkopi 29 811 675 29 811 674 18 171 675 0 11 640 000 1 364 1 364 2012 10:00 DASHPP Çdo person fizik apo juridik të interesuar për të blerë objekte duhet të paraqesin në vendin, datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit: 1. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit, të rregjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave. 2.Garancinë bankare (apo mandat pagesë) në origjinal që vërteton ngurtësimin prej 20 % të vlerës totale të objektit ( Vlera totale e objektit = Vl.e mjeteve kryesore + Vl.mjeteve të xhiros + Vl. truallit ) Ngurtësimi bëhet në "Raiffeisen Bank" të çdo rrethi për llogari të Ministrisë së Financave nr.0104030780 detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave apo dhe në Banka të tjera në llogarinë respektive të hapur për Ministrinë e Financave. Ngurtësimi do të bëhet pasi të jetë tërhequr nga Ministria e Financave, (DASHPP) ose Degët e Thesarit në rrethe, Faturën për Arkëtim e plotësuar dhe e nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit. 3 Subjekti i shpronësuar i truallit, për blerjen e ndërmarrjes ose të objektit, që shtrihet në truallin, ish-pronë e tij, duhet të paraqisë në Drejtorinë e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Publike, ne Ministrinë e Financave, dokumentacionin e mëposhtëm : a. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit të rregjistruar në protokollin e Ministrisë së Financave. b. Garancinë bankare (apo mandat pagesën), që vërteton ngurtësimin e 20 % të vlerës fillestare në lekë, vetëm për objektin, për llogari te Ministrisë së Financave, detyrimisht, brenda afatit të pranimit të kërkesave. c. Vendimin përkatës të Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave, të shoqëruar me planvendosjen e pronës, ku përcaktohet se ai eshte subjekt pronar i tokës. d. Dëshminë e trashëgimisë, prokurë përfaqësimi, akt marrëveshje noteriale nëqoftëse ka disa bashkëpronarë etj, nese ka të tilla. 4. Dokumentin e identifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile ). Kërkuesi për blerjen e objektit, duhet të paraqesin para komisionit të ankandit dokumentin e indentifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile). Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë mbi vlerën e objektit, të shpallur për shitje i konfiskohet 20% i garancisë bankare të ngurtësuar (arkëtuar) për pjesëmarrje në ankand. Këto informacione gjenden edhe në faqen e internetit të Ministrisë së Financave www.minfin.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    230   
 • 231. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONËS PUBLIKE SHPALL PËR SHITJE ME VAM FILLESTAR OBJEKTIN E MËPOSHTËM Shitja do të bëhet sipas VKM Nr.428, datë 09.06.2010 N/R Emërtimi i Vend Vlera fillestare e Vlera totale Nga kjo: Sip. Sip. Zhvillimi i ankandit Vl.Mjete, objektit ndodhja ankandit me Vame objektit me Vl. Mjete Xhiro Vlera e gjithsej nën Vlera (M.Kryes.+ Fillestare vlera e truallit) VAM kryesore e truallit e objektit objekt Data Ora Vendi Ankandit, (në lekë) (në lekë) (në lekë) në (Lekë) (në lekë) m² m² 1 Në varësi administrative të Degës së Shoqërive Publike, Korçë Ish Kampi i 17.01. a Pionierëve Pogradec 7 251 246 7 251 246 2 484 396 0 4 766 850 288.9 288.9 2012 10:00 DASHPP Çdo person fizik apo juridik të interesuar për të blerë objektin duhet të paraqesin në vendin, datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit: 1. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit, të rregjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave. 2.Garancinë bankare (apo mandat pagesë) në origjinal që vërteton ngurtësimin prej 20 % të vlerës totale të objektit ( Vlera totale e objektit = Vl.e mjeteve kryesore + Vl.mjeteve të xhiros + Vl. truallit ) Ngurtësimi bëhet në "Raiffeisen Bank" të çdo rrethi për llogari të Ministrisë së Financave nr.0104030780 detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave apo dhe në Banka të tjera në llogarinë respektive të hapur për Ministrinë e Financave. Ngurtësimi do të bëhet pasi të jetë tërhequr nga Ministria e Financave, (DASHPP) ose Degët e Thesarit në rrethe, Faturën për Arkëtim e plotesuar dhe e nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit. 3 Subjekti i shpronësuar i truallit, për blerjen e ndërmarrjes ose të objektit, që shtrihet në truallin, ish-pronë e tij, duhet të paraqisë në Drejtorinë e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Publike, ne Ministrinë e Financave, dokumentacionin e mëposhtëm : a. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit të rregjistruar në protokollin e Ministrisë së Financave. b. Garancinë bankare (apo mandat pagesën), që vërteton ngurtësimin e 20 % të vlerës fillestare në lekë, vetëm për objektin, për llogari te Ministrisë së Financave, detyrimisht, brenda afatit të pranimit të kërkesave. c. Vendimin përkatës të Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave, të shoqëruar me planvendosjen e pronës, ku përcaktohet se ai eshte subjekt pronar i tokës. d. Dëshminë e trashëgimisë, prokurë përfaqësimi, akt marrëveshje noteriale nëqoftëse ka disa bashkëpronarë etj, nese ka të tilla. 4. Dokumentin e identifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile ). Kërkuesi për blerjen e objektit, duhet të paraqesin para komisionit të ankandit dokumentin e indentifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile). Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë mbi vlerën e objektit, të shpallur për shitje i konfiskohet 20% i garancisë bankare të ngurtësuar (arkëtuar) për pjesëmarrje në ankand. Këto informacione gjenden edhe në faqen e internetit të Ministrisë së Financave www.minfin.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    231   
 • 232. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONËS PUBLIKE SHPALL PËR SHITJE ME VAM FILLESTAR OBJEKTIN E MËPOSHTËM Shitja do të bëhet sipas VKM Nr.428, datë 09.06.2010 N/R Emërtimi i Vend Vlera fillestare e Vlera totale Nga kjo: Sip. Sip. Zhvillimi i ankandit Vl.Mjete, Xhiro objektit ndodhja ankandit me Vam e objektit me Vl. Mjete Vlera e gjithsej nën Vlera (M.Kryes.+ vlera Fillestare e truallit) VAM kryesore e truallit e objektit objekt Data Ora Vendi Ankandit, (në lekë) (në lekë) (në lekë) në (Lekë) (në lekë) m² m² 1 Në administrim të Drejtorisë së Policisë së Qarkut, Vlorë Posta e Policisë Bunec, në Komuna Komunën Lukovë, Lukovë, 17.01. a Sarandë Sarandë 7 003 745 7 003 745 1 861 350 0 5 142 395 2 267.37 255.57 2012 11:00 DASHPP Çdo person fizik apo juridik të interesuar për të blerë objektin duhet të paraqesin në vendin, datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit: 1. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit, të rregjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave. 2.Garancinë bankare (apo mandat pagesë) në origjinal që vërteton ngurtësimin prej 20 % të vlerës totale të objektit ( Vlera totale e objektit = Vl.e mjeteve kryesore + Vl.mjeteve të xhiros + Vl. truallit ) Ngurtësimi bëhet në "Raiffeisen Bank" të çdo rrethi për llogari të Ministrisë së Financave nr.0104030780 detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave apo dhe në Banka të tjera në llogarinë respektive të hapur për Ministrinë e Financave. Ngurtësimi do të bëhet pasi të jetë tërhequr nga Ministria e Financave, (DASHPP) ose Degët e Thesarit në rrethe, Faturën për Arkëtim e plotesuar dhe e nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit. 3 Subjekti i shpronësuar i truallit, për blerjen e ndërmarrjes ose të objektit, që shtrihet në truallin, ish-pronë e tij, duhet të paraqisë në Drejtorinë e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Publike, ne Ministrinë e Financave, dokumentacionin e mëposhtëm : a. Kërkesën me shkrim për blerjen e objektit të rregjistruar në protokollin e Ministrisë së Financave. b. Garancinë bankare (apo mandat pagesën), që vërteton ngurtësimin e 20 % të vlerës fillestare në lekë, vetëm për objektin, për llogari te Ministrisë së Financave, detyrimisht, brenda afatit të pranimit të kërkesave. c. Vendimin përkatës të Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave, të shoqëruar me planvendosjen e pronës, ku përcaktohet se ai eshte subjekt pronar i tokës. d. Dëshminë e trashëgimisë, prokurë përfaqësimi, akt marrëveshje noteriale nëqoftëse ka disa bashkëpronarë etj, nese ka të tilla. 4. Dokumentin e identifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile ). Kërkuesi për blerjen e objektit, duhet të paraqesin para komisionit të ankandit dokumentin e indentifikimit ( pashaportë biometrike ose letërnjoftimin ose çertifikatën e gjendjes civile). Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë mbi vlerën e objektit, të shpallur për shitje i konfiskohet 20% i garancisë bankare të ngurtësuar (arkëtuar) për pjesëmarrje në ankand. Këto informacione gjenden edhe në faqen e internetit të Ministrisë së Financave www.minfin.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    232   
 • 233. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KREU I KATERT Buletini i ofertave te qirave ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    233   
 • 234. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KONCESIONE NJOFTIME TE TJERA FAKULTETI I INFERMIERISË I UNIVERSITETIT TË TIRANËS Për shpalljen e konkursit për punonjës mësimor në Fakultetin e Infermierisë. Fakulteti i Infermierisë i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për: - 1 (një) vend pune për punonjës mësimor të profilit Mjek i Përgjithshëm në Departamentin e Diagnostikës dhe Rehabilitimit Shëndetësor I. Kandidatët për vendin e punës punonjës mësimor të profilit Mjek i Përgjithshëm duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme: 1. Të jetë diplomuar në Fakultetin e Mjeksisë (studime universitare brenda ose jashtë vendit) 2. Të ketë përfunduar studimet me rezultate të larta.( Nota mesatare mbi 8.5) 3. Të ketë diplomën “Master të nivelit të dytë” në fushën përkatëse ose diplomë universitare të integruar të nivelit të dytë. 4. Të zotërojë me dëshmi së paku një gjuhë të huaj perëndimore. 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. II. Kandidatët konkurrentë preferohet të plotësojnë edhe këto kritere tëveçanta: 1. Preferohen kandidatët që kanë gradë ose titull shkencor në mjekësi. 2. Preferohen kandidatët që kanë eksperiencë në mësimdhënie. 3. Preferohen kandidatë që kanë përfunduar studimet universitare dhe të mëtejshme në universitete të njohura jashtë vendit. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    234   
 • 235. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   4. Preferohen kandidatët që kanë botime dhe artikuj shkencorë. 5. Preferohen kandidatët të kenë përvojë në fushën e Fizioterapisë dhe Logopedisë. 6. Preferohet të jetë nën 35 vjeç.Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Degës së Personelit të Fakultetit tëInfermierisë Tiranë, këto dokumenta: 1. Kërkesë me shkrim 2. Curriculum Vitae 3. Diplomë e studimeve universitare (fotokopje e noterizuar).Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent. 4. Listë notash (fotokopje e noterizuar) 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve(fotokopje të noterizuara).Për diplomat Master ose PHD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proces njohje. 6. Dëshmi të pjesmarrjes në konferenca apo seminare,workshop etj.(fotokopje të noterizuar) 7. Të paktën dy referenca nga profesorë të fakultetit përkatës. 8. Dëshmi penaliteti 9. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje të noterizuar). 10. Kopje të botimeve të artikujve,teksteve,revistave,projekteve shkencore.Dokumentat dorëzohen pranë Degës së Personelit në Fakultetin e Infermierisëtë Universitetit të Tiranës.Përzgjedhja e kandidatëve fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosjedhe me intervista të drejtpërdrejta.Dokumentat pranohen nga data 26.12. 2011 – 9.01.2012.Për çdo sqarim mund të telefononi në numrin 04/2373923 BANKA E SHQIPËRISË TENDER I HAPUR KOMBËTARBanka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit “Sigurimi dheruajtja e parkut të automjeteve të Bankës së Shqipërisë për një periudhënjë vjeçare”. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    235   
 • 236. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në proçedurëne prokurimit “Tender i Hapur Kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimitsi më sipër, me fond limit 1.494.000 lekë.Dokumentat e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimit, tëDepartamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: ish-HotelDajti, Blv "Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Tel. 042 235 576, çdo ditë nga ora10.00 – 13.00, me paraqitjen e një kërkese me shkrim dhe kundrejt pagesës sëpakthyeshme prej 2.000 lekë, nga cdo person i autorizuar.Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimit, pranëDepartamentit të Administrimit, në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 23Janar 2012, ora 11.00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen tëmarrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre. FAKULTETI I MJEKESISE Njoftim per vende te reja puneFakulteti i Mjekesise shpall konkursin per kater vende te lira pune perpersonel akademik perkatesish - 1 (nje) vend pune ne Sherbimin e ORL. - 1 (nje) vend pune ne Departamentin e Farmacise. - 2 (dy) vende pune ne sherbimin e Mikrobiologjise.Kandidati kokurrent per kete vend te punes, duhet te plotesoje keto kriterete pergjithshme: Te kete note mesatare te studimeve universitare mbi 9. Te zoteroje me deshmi se paku nje gjuhe te huaj perendimore. Te mos jete denuar me vendim te formes se prere nga gjykata. Te kete specializim perkates ne profilet e mjekesise.Kandidatet konkurrente per vendin e punes te profilit ORL, preferohet teplotesojne edhe keto kritere te veçanta: 1. Te kete deshmi specializimi Pas - Universitar ne lenden e ORL me note mesatare mbi 9.5. 2. Te kete graden “Doktor” . 3. Te kete eksperience pune si specialist ne fushen e ORL mbi 5 vjet. 4. Te jete nen moshen 45 vjeç. 5. Te kete aktivitet kerkimor shkencor ne forumet kombetare dhe nderkombetare ne fushen e ORL. 6. Te kete me deshmi 2 gjuhe te huaja njera te je 7. te anglishtja. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    236   
 • 237. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   8. Te kete eksperience ne mesimdhenie mbi 5 vjet. 9. Te kete specializime apo kualifikime ne ORL jashte vendit mbi 6 muaj.Kandidatet konkurrente per vendin e punes te profilit Farmaci, preferohette plotesojne edhe keto kritere te veçanta: 1. Te kete mbaruar studimet e larta ne degen e Farmacise, cikel I integruar 5 vjecar me note mesatare mbi 9. 2. Te kete graden “Doktor” ose te jete ne proces doktorature. 3. Mosha maksimale 35 vjec. 4. Te kete eksperience ne mesimdhenie (universitet). 5. Te kete eksperience pune ne Sektorin Farmaceutik. 6. Te kete veprimtari kerkimore shkencore ne fushen farmaceutike brenda dhe jashte vendit.Kandidatet konkurrente duhet te paraqesin kete dokumentacion: 1. Kerkese me shkrim 2. Curriculum vitae 3. Diplome e studimeve universitare (fotokopje e noterizuar). Per diplomat e marra ne universitetet e huaja, duhet te dorezohet fotokopje e noterizuar e cerifikates se njohjes nga organi kompetent. 4. Liste notash (fotokopje e noterizuar). 5. Deshmi te kualifikimeve pasuniversitare ose te gradave dhe titujve (fotokopje e noterizuar). Per diplomat master ose PhD te marra ne universitetet e huaja, duhet te dorezohet fotokopje e noterizuar e çertificates se njohjes nga organi kompetent ose vertetim qe jane ne proces njohje. 6. Deshmi te pjesmarrjes ne konferenca apo seminare, Workshop etj, (fotokopje te noterizuar). 7. Te pakten dy referenca nga profesor te fakultetit. 8. Deshmi penaliteti. 9. Deshmi e zoterimit te gjuhes se huaj (fotokopje e noterizuar). 10. Kopje te botimeve te artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.Dokumentat dorezohen prane Deges se Burimeve Njerezore ne Fakultetin eMjekesise Tirane.Perzgjedhja e kandidateve fitues do te behet nepermjet konkurimit me dosjedhe me intervista te drejtperdrejta.Afati i dorezimit te dokumentacionit eshte nga data 22.12.2011-09.01.2012.Per çdo sqarim mund te kontaktoni ne numrin e telefonit :2362710 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    237   
 • 238. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE Njoftim për vende te lira puneAutoriteti Shendetesor Rajonal Tirane, shpall konkursin per vend te lire pune :1 (nje) laborante DSHP1 (nje) ndihmes higjenist ne DSHPKandidatet duhet te paraqesin brenda dates 05.01.2012 prane ASHR,dokumentacionin e meposhtem:• Kerkesen me shkrim per aplikim• Curriculum Vitae• Certifikate personale me fotografi ose fotokopje e kartes se identitetit• Fotokopje e noterizuar e librezes se punes• Fotokopje e listes se notave, te noterizuar.• Per ndihmes higjenist Fotokopje e noterizuar e shkolles se larte te infermierise apo shendet publik.• Per laborante• Fotokopje e noterizuar e diplomes se teknik – laboratori/kimist DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMIT TE KUJDESIT SHENDETESOR QENDRA SHENDETESORE NR 3 L.F.RAMADANI Telefon 255771Ne zbatim te VKM nr 857 date 20.12.2006 “Per financimin e KujdesitShendetesor paresor nga skema e detyruar ISKSH” si dhe ne zbatim teUrdhererit te ministrit te shendetesise Nr 291 date 20.07.2007 “Per kriteret epunesimit ne sherbim te shendetit public” pika 10, si dhe udhezimit nr 494 dt13.11.2007 “Per statutin Tip te QSH” neni 10 punesimi ju lutemi botoni nebuletinin e njoftimeve publike per vende te lire pune Infermiere Terreniprane Qendres Shendetesore Nr 3 Shkoder.. NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNEQENDRA SHENDETESORE NR 3 SHKODER NJOFTON PER VEND TE LIREPUNE NE POZICIONIN E INFERMIERES. KANDIDATET DUHET TE PLOTESOJNE KETO KUSHTE ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    238   
 • 239. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  1 TE KETE MBARUAR SHKOLLEN E LARTE TE INFERMIERISE2 TE KETE NOTE MESATARE MBI 7 (SHTATE)3 TE KETE EKSPERIENCE NE PUNE4 TE KETE NOHURI TE GJUHES SE HUAJ5 KANE PERPARESI PERSONAT QE JANE TE AFTE NE PERDORIMIN E KOMPJUTERIT (Per hedhjen e te dhenave ne sistemin kompjuterik)PERSONAT E INTERESUAR DUHET TE PARAQESIN PRANE DREJTORISESE QENDRES NR 3 SHKODER DOKUMENTAT E MEPOSHTME:1 KOPJO DIPLOME TE NOTERIZUAR SHOQERUAR ME LISTEN E NOTAVE2 KERKESE PER PUNE NE POZICIONIN E INFERMIERES3 CERTIFIKATE PERSONALE ME FOTOGRAFI4 LIBREZE PUNE5 DOKUMENTA TE TJERE QE VERTETOJNE KURSE KUALIFIKIMI ETRAJNIMI QENDRA SHENDETESORE URA VAJGUROREBazuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.680 date 10/10/2007 “ Perdisa ndryshime ne VKM 857. date 20 / 12 / 2006,” Per financimin esherbimeve te kujdesit shendetesor paresor nga skema e detyrueshme eSigurimeve te Kujdesit Shendetesor” si dhe te Rregulllores se pergjitheshmeper kontraktimin e sherbimeve te kujdesit shendetesor paresor, duke zbatuarte gjitha aktet ligjore dhe nen ligjore te nxjerra nga Ministri I Shendetesise,Drejtoria e Qendres Shendetesore Ura Vajgurore shpall konkursin peremerimin ne kete vend pune te lire:1.Infermire ne Qendren Shendetesore Ura VajguroreKandiadatet qe konkurojne per keto vende pune duhet te plotesojne ketekritere.1.Diploma Universitare – Fakulteti I Infermierise2.Te zoteroj mire kompjuterin3.Kurse te ndryshme kualifikimi4.Aftesi te mira komunikuese5.Te kete aftesine e te punuarit ne grupKandidati duhet te paraqesin keto dokumenta1.Kerkese me shkrim2.C.V. Perkatese ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    239   
 • 240. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  3.Fotokopje te diplomes e noterizuar4.Liste notash te noterizuara5.Fotokopje te kualifikimeve te noterizuara apo te speecializimeve te ndryshme6.C ertificate personale.Dokumentat duhet te paraqiten prane Drejtorise se Qendres Shendetesorederi ne daten 30 / 12 / 2011. INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES Njoftim për konkurim në pozicionin e punës “Drejtor Drejtorie” në Drejtoritë Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës.Në mbështetje të VKM-së nr.1139, datë 16.07.2008 “Për Organizimin dheFunksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës”, Inspektorati Shtetëror iPunës shpall konkurs për 1(një) vend pune “Drejtor Drejtorie”në DrejtoritëRajonale të ISHP-së, Durrës, Berat.Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin nëShërbimin Civil në përputhje me nenin 12 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999“Statusi i Nëpunësit Civil” si dhe kërkesat e veçanta si më poshtë.Kërkesa të veçanta për kandidatët: 1.Të ketë mbaruar arsimin e lartë. 2.Eksperiencë pune. 3.Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit.Literatura që do të studiohet: 1 Ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”. 2 Ligji i nr.8485, datë 12.5.1999 “ Kodi i Proçedurës Administrative”. 3 Ligji nr.9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e Punës dhe Inspektoratin Shtetëror të Punës”.Aplikantët duhet të paraqesin dokumentat e mëposhtme në Drejtorinë eShërbimeve të Brendshme pranë ISHP-së, deri më datë 23.01.2012.Kërkesë me shkrim, CV, diploma e shkollës së lartë dhe lista notave enoterizuar, çertifikatë e përdorimit të komjuterit, çertifikatë ose dëshmi përgjuhën e huaj, si dhe çdo dëshmi tjetër që ka të bëjë me trajnime dhekualifikime të ndryshme, botime, artikuj nëse kanë të tilla, libreza e punës efotokopjuar. Pozicioni i punës është në kategorinë III-b. INSPEKTORATI SHTETEROR I PUNES Njoftim për konkurim në pozicionin e punës “Specialist Finance” në Drejtorinë e Përgjithshme të Inspektoratit Shtetëror të Punës. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    240   
 • 241. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Në mbështetje të VKM-së nr.1139, datë 16.07.2008 “Për Organizimin dheFunksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës”, Inspektorati Shtetëror iPunës shpall konkurs për 1(një) vend pune “Specialist Finance” në Drejtorinë ePërgjithshme të ISHP-së.Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithshme për pranimin nëShërbimin Civil në përputhje me nenin 12 të ligjit nr.8549, datë 11.11.1999“Statusi i Nëpunësit Civil” si dhe kërkesat e veçanta si më poshtë.Kërkesa të veçanta për kandidatët: 1. Të ketë mbaruar arsimin e lartë (dega ekonomik). 2. Eksperiencë pune. 3. Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit.Literatura që do të studiohet: 1. Ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”. 2. Ligji i nr.9936, datë 26.6.2008 “ Për menaxhimin e sistemit të buxhetit në Republikën e Shqipërisë”. 3. Ligji nr.9634, datë 30.10.2006 “Për Inspektimin e Punës dhe