Buletini nr. 51_date_26.12.11 (1)

5,918 views
5,584 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletini nr. 51_date_26.12.11 (1)

 1. 1. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KREU I PARE Buletini i Prokurimit Publik ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    1   
 2. 2. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  ♦ Hyrje ------------------------------------------------------------------- Fq♦ Operatoret ekonomike te perjashtuar nga prokurimi publik ----------------- Fq♦ Operatoret ekonomike ne proces perjashtimi nga prokurimi publik ------- Fq♦ Njoftim i APP------------------------------------------------------- Fq♦Ndreqje gabimesh___________________________________Fq♦ Njoftime kontrate__________________________________Fq♦ Njoftime fituesi --------------------------------- Fq♦ Njoftime te Kontrates te Nenshkruar--------------------------------- Fq♦ Njoftime anullim tenderi ---------- ----------- --- Fq ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    2   
 3. 3. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Buletini i Prokurimit Publik eshte botim i Agjencise se Prokurimit Publik, prane Keshillit te Ministrave.Ne buletin do te botohen njoftime qe kane lidhje me prokurimin publik, si dhe i gjithekuadri ligjor per prokurimin, vendimet e udhezimet ne zbatim te ligjit , deri tekdokumentet standarte qe kane dale dhe do te dalin lidhur me prokurimet, ne menyreqe kushdo, duke seleksionuar te gjithe numrat e njepasnjeshem te buletinit, te mundte kete ne dispozicion te gjithe kuadrin ligjor ne fuqi.Ne Buletin do te botohen Njoftimet e kontratave ne menyre te permbledhur, njoftimetper anullimin e procedurave te prokurimit, njoftimet e fituesve si dhe njoftimet perkontratat e lidhura.Gjithashtu ne Buletin do te publikohen te gjithe operatoret ekonomik te cilet jane teperjashtuar nga pjesemarja ne prokurimet publike. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    3   
 4. 4. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   OPERATORET EKONOMIK TE PERJASHTUAR NGA PJESEMARRJA NE PROCEDURAT E PROKURIMIT PUBLIK“Vellezerit Kastrati” shpk, Kukes- perjashtohet per 3 ( tre) vjet(26.10.2009 – 26.10.2012) nga prokurimet publik“GERAND” SH.P.K, SHKODER - perjashtohet per 3 ( tre) vjet(09.11.2009 – 09.11.2012) nga prokurimet publike“DORGEN” SHPK TIRANE perjashtohet per 3 (tre) vjet(14.12.02009-13.12.2012) nga prokurimet publike“Bejleraj” SHPK perjashtohet per 3 (tre) vjet (15.12.2009-14.12.2012) nga prokurimet publike“ALBANA” sh.p.k Elbasan - perjashtohet per 2 (dy) vjet(23.07.2010 -23.07.2012) nga prokurimet publike“TEACHER & PUPILS” sh.p.k Lezhe - perjashtohet per 2 (dy) vjet(28.12.2010-28.12.2012) nga prokurimet publike“PROQUAL” SH.A Tirane (“QUALUB” SH.A) - perjashtohet per 1(nje) vit (17.05.2011 -17.05.2012) nga prokurimet publike“NELSA” sh.p.k Tirane - perjashtohet per 2 (dy) vjet (21.02.2011-21.02.2013) nga prokurimet publike “BËNJA” sh.p.k Kuçovë- perjashtohet per 3 (tre) vjet (17.01.2011-17.01.2014) nga prokurimet publike ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    4   
 5. 5. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  “EUROIL” Sh.A Tiranë- perjashtohet per 3 (tre) vjet (28.01.2011-28.01.2014) nga prokurimet publike“ENERISA” Sh.P.K Fier - perjashtohet per 3 (tre) vjet (17.10.2011-17.10.2014) nga prokurimet publike“EURONDERTIM 2000” Sh.P.K Tiranë - perjashtohet per 3 (tre)vjet (03.11.2011-03.11.2014) nga prokurimet publike“KENNEDY” Sh.P.K Tiranë- perjashtohet per 3 (tre) vjet(03.11.2011-03.11.2014) nga prokurimet publike“ 4 X 4 ” Sh.P.K Korçë- perjashtohet per 3 (tre) vjet (30.11.2011-30.11.2014) nga prokurimet publike“ 2S GROUP ” Sh.P.K Korçë- perjashtohet per 1 (nje) vit(30.11.2011-30.11.2012) nga prokurimet publike“JOEL CONSTRUKSION” Sh.P.K Elbasan - perjashtohet per 1 (nje)vit (05.12.2011-05.12.2012) nga prokurimet publike“D.A.E. KONSTRUKSION” Sh.P.K Tiranë- perjashtohet per 3 (tre)vjet (15.12.2011-15.12.2014) nga prokurimet publike ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    5   
 6. 6. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Ne zbatim te urdherit te Keshillit te Ministrave nr.201dt.16.12.2005 “Per nxitjen e ndergjegjesimit te publikut perpjesemarjen ne luften kunder korrupsionit” Agjencia e ProkurimitPublik fton:Te gjithe pjesemarresit ne procedurat e prokurimit si dhe publikune gjere, te japin ndihmesen e tyre ne identifikimin e shkeljeve teligjit si dhe te elementeve qe zhvillojne veprime korruptive.Ankimimet dhe denoncimet e bera nga ana e juaj do te sherbejne qearritjen me sukses te luftes kunder korrupsionit.Ankimet dhe denoncimet per veprime korruptive te behen nenumrin e telefonit:04/277510 04/277515Ne poste elektronike paraqitja e tyre te drejtohen ne kete adrese e-mail-it.antikorrupsion.app@yahoo.comAgjencia e Prokurimit Publik shpreh konsideraten dhe bindjen e sajne bashkepunimin dhe mirekuptimin tuaj. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    6   
 7. 7. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NJ O F T I MAgjencia e Prokurimit Publik njofton te gjitha operatoret ekonomikedhe autoritetet kontraktore se referuar dispozitave te ligjitnr.10170, date 22.10.2009 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjinnr.9643, date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar”“, edrejta e shqyrtimit te ankesave te operatoreve ekonomike perprocedura te ndryshme prokurimi dhe vendimmarrjes lidhur me to itakon institucionit te Komisionit te Prokurimit Publik.Ne keto kushte, te gjithe operatoret ekonomike, qe kane pretendimeper procedura te ndryshme prokurimi duhet te paraqesin ankesat etyre prane Komisionit te Prokurimit Publik, konform parashikimevete dispozitave ligjore dhe nenligjore te prokurimit publik ne fuqi.Po keshtu, te gjitha autoritetet kontraktore duhet te paraqesininformacionet perkatese mbi ankesat per procedurat e prokurimit, tendermarra prej tyre, prane Komisionit te Prokurimit Publik, konformparashikimeve te dispozitave ligjore dhe nenligjore te prokurimitpublik ne fuqi.Komisioni i Prokurimit Publik eshte institucioni kompetent, i cili, kate drejten te marre vendime perfundimtare administrativisht mbicdo ankese, qe paraqitet per procedurat e prokurimit.Duke shpresuar se me kete njoftim u vijme ne ndihme operatoreveekonomike dhe autoriteteve kontraktore ne respektimin e afateveligjore ne shqyrtimin e ankesave dhe shmangien e vonesave neproçedurat e prokurimit,Ju falenderojme per mirkuptimin! ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    7   
 8. 8. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE  Agjencia e Prokurimit Publik Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Keshilli i Ministrave,Tel & Fax: 042277510 U DH E Z I M Nr. 6, Date 03.11.2011Agjencia e Prokurimit Publik, mbeshtetur ne nenin 13/2/d te ligjit nr. 9643,date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar, udhezon te gjithaautoritetet kontraktore, qe zhvillojne procedura prokurim konform dispozitavete ketij ligji, se njoftimi i fituesit, i cili do te hidhet ne sistem per publikim neBuletinin e Njoftimeve Publike, duhet te jete sipas formatit te meposhtem: FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT[Data]Nga: (emri dhe adresa e autoritetit kontraktor)Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] ***Procedura e prokurimit: (objekti)Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]Fondi limit: __________________Burimi i financimit:Buxheti i shtetit Te ardhura Grante, donacione etjData e zhvillimit te procedures se prokurimit: ___________ ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    8   
 9. 9. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera ____________________________________ (me numra dhe fjale)2._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itVlera ____________________________________ (me numra dhe fjale)Etj.___________________________________________________Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it2._________________________________ _____________________________Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-itPerkatesisht per arsyet e meposhtme:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa eofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshmeprej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra] është identifikuar si ofertae suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetitkontraktor dhe referenca e kontaktit] kopjen e nënshkruar të formularit tëkontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat etenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    9   
 10. 10. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalëdhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publikenr.9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________Ankesa: ka ose jo______________(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ ***[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] DREJTOR Klodiana CANKJA ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    10   
 11. 11. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE Agjencia e Prokurimit Publik Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Keshilli i Ministrave,Tel & Fax: 042277510 U DH E Z I M Nr.5 Nr.7477, Date 14.102011Agjencia e Prokurimit Publik, mbeshtetur ne nenin 13/2/d te ligjit nr. 9643,date 20.11.2006 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar, udhezon te gjithaautoritetet kontraktore, qe zhvillojne procedura prokurim konform dispozitavete ketij ligji, si me poshte:Duke filluar nga data 24.10.2011, njoftimi i fituesit, i cili do te hidhet nesistem per publikim ne Buletinin e Njoftimeve Publik, nga autoriteti kontraktor,konform nenit 58 te ligjit te prokurimit publik, duhet te jete sipas formularit tegjate, pjese e Dokumentave Standarte te Tenderit. Ne rast te kundert, njoftimi ifituesit nuk do te publikohet ne Buletinin e Njoftimeve Publike.Cdo udhezim tjeter, qe bie ndesh me kete udhezim shfuqizohet.Ky udhezim hyn ne fuqi menjehere. DREJTOR Klodiana CANKJA ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    11   
 12. 12. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NJOFTIMNë përputhje me shkronjën ç, pika 3 të Kreut I „ Organizimi i prokurimitpublik“ të VKM nr.1, datë 10.1.2007 „Për miratimin e rregullave të prokurimitpublik“ me ndryshime, Agjencia e Prokurimit Publik njofton se: Në Buletinin e Njoftimeve Publike nuk do të botohet asnjë njoftim që lidhet me procedurat e prokurimit publik për mallrat, shërbimet apo punët me fondet e parashikuara në buxhetin e shtetit, për vitin 2011, tej datës 31 tetor 2011.Botimi i njoftimeve tej këtij afati do të bëhet me paraqitjen e vendimit tëveçantë të Këshillit të Ministrave.Për njoftimet që lidhen me procedurat e prokurimit publik për mallrat,shërbimet apo punët me fondet e vete autoriteteve kontraktore, botimi injoftimeve do të bëhet vetëm pas përcaktimit të burimit të financimit ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    12   
 13. 13. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   TE DHENA PER KARBURANTET ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    13   
 14. 14. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    14   
 15. 15. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    15   
 16. 16. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    16   
 17. 17. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    17   
 18. 18. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    18   
 19. 19. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    19   
 20. 20. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Periudha 12 -18 Dhjetor 2011Lloji i mallit cmimi leke/ liter pagese dogane leke/literBenzine pa plumb 76.0601069 67.414605Jet A1 347.4509804 97.08823529Nafte D 1 87.34428787 71.48039268Nafte D 2MazutShenim: Nuk ka patur import te Nafte D2 dhe mazut ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    20   
 21. 21. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NDREQJE GABIMESH MINISTRIA E SHENDETËSISËMinistria e Shendetësisë në cilësinë e organit qëndror blerës, njofton se neBuletinin Nr.41 date 17.10.2011, ne njoftimin e kontrates se nenshkruar perprocedurën e prokurimit me objekt « Blerje materiale konsumi per Laboratorete Shendetit Publik» me fond limit ne total 18 225 000 Leke pa TVSH, janeshenuar gabim datat e lidhjes se kontratave nga autoritetet kontraktoreperfituese .Datat e lidhjes se kontratave te cilat ne buletinin e dates 17.10.2011 jane :1.DRSH Vlore date 05.11.20112.DRSH Shkoder date 05.11.20113.DSHP Lushnje date 05.11.20114.DSHP Kavaje date 05.11.20115. DRSH Berat date 05.11.20116.DRSH Elbasan date 05.11.20117.DRSH Fier date 05.11.20118.DRSH Gjirokaster date 05.11.20119.DRSH Korce date 05.11.201110.DRSH Diber date 07.11.201111. DRSH Durres date 05.11.2011KORRIGJOHEN si me poshte :1.DRSH Vlore date 05.10.20112.DRSH Shkoder date 05.10.20113.DSHP Lushnje date 05.10.20114.DSHP Kavaje date 05.10.20115. DRSH Berat date 05.10.20116.DRSH Elbasan date 05.10.20117.DRSH Fier date 05.10.20118.DRSH Gjirokaster date 05.10.20119.DRSH Korce date 05.10.201110.DRSH Diber date 07.10.201111. DRSH Durres date 05.10.2011 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    21   
 22. 22. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   NJOFTIM KONTRATE ME PROKURIM ELEKTRONIK PROCEDURE E KUFIZUAR PROCEDURA E HAPUR PUNE PUBLIKE DREJTORIA RAJONALE RRUGORE TIRANEAutoriteti kontraktor,adresa,nr.tel Drejtoria Rajonale Rrugore Tirane, tektreshi , Kamez , nr tel 042 - 356188.Lloji i procedures se prokurimit procedure e hapurObjekti i prokurimit L.T.M.+ furnizim -vendosje kabina elektrike, aksi rrugor,Perroi i Agait – Rrogozhine Lejuar me VKM Nr. 809, date 23.11.2011.Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve) : 21.994.125 leke ( pa T.V.SH )Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:45 dite kalendarike.Data e zhvillimit te tenderit 20.01.2012, ora 10.00Vendi www.app.gov.al , Drejtoria Rajonale Rrugore Tirane , zyra e mbledhjeve.Afati i fundit per pranimin e dokumentave,data: 20.01.2012, ora 10.00 ,Vendi www.app.gov.al , Drejtoria Rajonale Rrugore Tirane, zyra e mbledhjeve. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    22   
 23. 23. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË, SH.AAutoriteti kontraktor: Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Sh.a. me adresë rruga“5 Maji” Tiranë, me nr tel: 04 224 980/119Lloji i procedures së prokurimit: Procedurë e hapurObjekti i prokurimit: “Rikonstruksion I vënd burimeve “Shën-Mëri” dherrethimi I tyreFondi Limit: 16,737,932( gjashtëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë eshtatë mijë e nëntëqind e tridhjetë e dy ) lekë pa TVSH vene ne dispozicion ngate ardhurat e Shoqërisë.Afati për përfundimin e punimeve: 90 ditë nga nënshkrimi i kontratës.Data e zhvillimit të tenderit është:13/01/2012 ora 11:00në www.app.gov.alAfati i fundit për dorëzimin e ofertave është: Data 13/01/2012 ora 11:00në www.app.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    23   
 24. 24. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   PROCEDURA E HAPUR MALLRA OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT SH.A.Autoriteti Kontraktor, adresa, nr.tel Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a.,Bulevardi “Gjergj Fishta” Tirane, Tel.: 042 239 204Lloji i procedures se prokurimit: Procedura e Hapur me mjete elektronikeObjekti i prokurimit Blerje bojra printerash, fotokopjesh dhe fakseshFondi limit 3’799’597 (tremilion shtateqindenentedhjetenentemije peseqindenentedhjeteshtate) Leke [ vene ne dispozicion nga “Te Ardhurat” e veteAutoritetit Kontraktor]Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:30 (tridhjete) dite nga hyrja ne fuqi e kontrates.Data e zhvillimit te tenderit Dt.16.01.2012, ora 10:00,Departamenti i Prokurimeve, OST sh.a., Bulevardi “Gjergj Fishta”, Tirane.Afati i fundit per pranimin e dokumentave Dt.16.01.2012, ora 10:00,Faqja zyrtare e website-it të Agjencise se Prokurimit Publik, www.app.gov.al ALBPETROL SH.A. PATOSAutoriteti Kontraktor Albpetrol sh.a. Patos.Lagja “ 29 Marsi” Patos, Tel3813662 dhe Fax 03814168, adrese E-mail qendra_albp@albpetrol.net.Lloji i procedures elektronike Procedure e hapurObjekt I prokurimit elektronik Blerje“Motora elektrik dhe aparat matesehodinamometer” sasia e motorave elektrik 21 (njezete e nje)cope dhe sasia eaparateve mates ehodinamometer 2 (dy)cope.Fondi limit i vene ne dispozicion nga te ardhurat e Albpetrol sh.a Patos:8 500 000 (tete milion e peseqind mije) Lek pa TVSH E ndar ne lote si meposhte:-Loti I: Blerje: Motora elektrik sasia:21 (njezete e nje)copeMe fond limit: 2 500 000 leke pa tvsh.-Loti II: Blerje: Aparat mates ehodinamometer sasia:2 (dy)copeMe fond limit: 6 000 000 leke pa tvsh ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    24   
 25. 25. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Afati per mbarimin e punimeve /per dorezimin e mallit/ kryerjen e sherbimit:90 diteData e Zhvillimit te tenderit 20.01.2012 ora 10.00Vendi Prokurim elektronik ne faqen e internetit te APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave eshte data 20.01.2012 ora 10.00Vendi: Prokurim elektronik ne faqen e internetit te APP www.app.gov.al KESH SH.A.KESH sh.a. me adresë Blloku Vasil Shanto, Tiranë Tel/ Fax +355 42 228 349P.O. Box 259/1 Tiranë, e-mail: mail@kesh.alLloji i procedurës: E hapur me mjete elektronike.Objekti: “Blerje karburanti për nevojat e KESH sh.a.Fondi limit 47,260,000 (dyzet e shtatë milionë e dyqind e gjashtëdhjetë mijë)lekë pa TVSH, vënë ne dispozicion nga vetë KESH sh.a., i ndarë në Lote. Loti i I BluDiesel 10 ppm 37,963,000 lekë pa TVSH Loti i II Benzinë Super pa plumb 7,988,000 lekë pa TVSH Loti i III Diesel per konsum kaldaje 1,309,000 lekë pa TVSHKontrata do te realizohet ne nje afat prej 12 muaj nga nënshkrimi i saj.Data e zhvillimit te tenderit eshte data 16/01/2012 Ora: 10:00Prokurim elektronik www.app.gov.alAfati i fundit për pranimin e dokumentave është data 16/01/2012 Ora: 10:00Prokurim elektronik www.app.gov.al UJËSJELLES KANALIZIME TIRANË,SH.AAutoriteti kontraktor: Ujësjelles Kanalizime Tiranë,Sh.a. me adresë rruga“5 Maji” Tiranë , me nr tel: 04 224 980/119Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e hapurObjekti i prokurimit: “Blerje karburant për nevoja të Shoqërisë” ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    25   
 26. 26. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi Limit: 35,313,580 ( tridhjetë e pesë milion e treqind e trembëdhjetë mijëe pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH vene në dispozicion nga të ardhurat eShoqërisë.Afati për dorezimin e mallit: Sipas grafikut kohor të hartuar nga AutoritetiKontraktor.Data e zhvillimit të tenderit është: 11/01/2012 ora 1100në: www.app.gov.alAfati i fundit për dorëzimin e ofertave është: data 11/01/2012 ora 1100në: www.app.gov.al UNIVERSITETI I TIRANËSAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel: UNIVERSITETI I TIRANËS, Sheshi “NënëTereza”, Tiranë, Tel: 04 22 58 446Lloji i procedures se prokurimit: Tender i Hapur.Objekti i prokurimit: “Blerje pajisje kompjuterike, elektronike & informacionipër Universitetin e Tiranës’Fondi limit: 26,833,333 (njëzet e gjashtë milion tetëqind tridhjetë e tre mijëtreqind tridhjetë e tre) lekë (pa TVSh) vënë në dispozicion nga të ardhurat eveta.Afati per përfundimin e kontratës: Brenda 60 ditëve nga data e nënshkrimit tëkontratës.Data e zhvillimit te tenderit: 11.01.2012, Ora: 11ºº,Vendi: Rektorati i UT-së, Prokurim elektronik në adresën e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave: 11.01.2012, Ora: 11ºº,Vendi: Rektorati i UT-së, Prokurim elektronik në adresën e APP www.app.gov.al UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANESAutoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel:Universiteti Politeknik i Tiranes,Rektorati, me adrese: Sheshi «Nene Tereza», Nr. 4, Tirane; Tel/Fax :227914;Lloji i procedures se prokurimit: Tender i Hapur” ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    26   
 27. 27. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Objekti i prokurimit (i ndare sipas loteve):“Blerje Pajisje Laboratorike perFakultetin e Inxhinierise Matematike e Inxhinierise Fizike“Fondi limit (i ndare sipas loteve):8.200.000 (tete milion e dyqind mije) leke (paTVSH) vene ne dispozicion nga te Ardhurat e veta te Universitetit Politeknik teTiranes.Afati per mbarimin e punimeve/ per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:Afati i dorezimit te mallit eshte 60 dite nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit te tenderit:Data: 11/01/2012 Ora: 12:00Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave:Data: 11/01/2012 Ora: 12:00Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.al UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES, REKTORATIAutoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel:Universiteti Politeknik i Tiranes,Rektorati, me adrese: Sheshi «Nene Tereza», Nr. 4, Tirane; Tel/Fax :227914;Lloji i procedures se prokurimit: Tender i HapurObjekti i prokurimit (i ndare sipas loteve):“Blerje dhe Instalim Gjeneratori dheChillera per nevojat e UPTLoti i pare: Blerje dhe Instalim GjeneratoriLoti i dyte: Blerje dhe Instalim ChilleraFondi limit (i ndare sipas loteve) 12 261 600 (dymbedhjete milion e dyqind egjashtedhjete e nje mije e gjashteqind ) leke (pa TVSH) vene ne dispozicion ngate Ardhurat e veta te Universitetit Politeknik te Tiranes.Loti I: 4 100 000 (kater milion e njeqind mije ) leke (pa TVSH).Loti II: 8.161.600 (tete milion e njeqind e gjashtedhjete e nje mije e gjashteqind)leke (pa TVSH).Afati per mbarimin e punimeve/ per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:Afati i dorezimit te mallit eshte 45 dite nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit te tenderit:Data: 11/01/2012 Ora: 10:00Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave:Data: 11/01/2012 Ora: 10:00Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    27   
 28. 28. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   SH.A.UJESJELLES KANALIZIME LEZHËAutoriteti kontraktor,adresa,nr.tel: Sh.a.Ujesjelles Kanalizime Lezhë , Adresa :Ish –Fabrika e Letrës Lezhe , Tel/fax 0215 23306Lloji i proçedures së prokurimit Tender I HapurObjekti i prokurimit Blerje Naftë D1(eurodiezel)Fondi limit nga te ardhurat e veta, ( nqs ka lote i ndarë sipas loteve):3.750.000 (tremilioneshtateqindepesedhjetemijë) lekë Pa TVSHAfati për dorëzimin e mallit: Duke filluar nga data e nënshkrimit te Kontratëse deri me 31.12.2012.Data e zhvillimit të tenderit: Data: 18.01.2012 , ora 10. 00 ,Vendi: Prokurim elektronik ne faqen zyrtare te web-it të APP-së,www.app.gov.al. Sh.A Ujësjellës – Kanalizime Lezhë - Sallën e mbledhjeve (katiII-te ).Afati i fundit për pranimin e dokumentave: Data : 18.01.2012, ora 10.00,Vendi: Prokurim elektronik ne faqen zyrtare te web-it të APP-së,www.app.gov.al. Sh.A Ujësjelles – Kanalizime Lezhë - Sallën e mbledhjeve(kati II-te ). ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    28   
 29. 29. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  PROCEDURA E HAPUR SHERBIME SH.A UJESJELLES KANALIZIME QYTET SHKODERAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel : Sh.a Ujësjelles Kanalizime Qytet ShkodërL „3 Heronjte „ ; Rr„3 Heronjte „ tel. 033522400211.Lloji i proçedurës së prokurimit Proçedure e HapurObjekti i prokurimit SHERBIMI I RUAJTJES DHE SIGURISE FIZIKE per vitin2012.Fondi limit (Nga te ardhura te Shoqerise) 7 823 505(Shtatemilionteteqindnjezetetremije peseqindepese) Leke pa TVSH.Afati për mbarimin e punimeve /dorezimin e mallit / kryerjen e sherbimit: Per12 muaj nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit të tenderit : 17/01/2012 ora 10.00.Vendi : Prokurim elektronik www.app.gov.al, Sh.A Ujesjelles Kanalizime QytetShkoder, Zyra Juridike.Afati i fundit për pranimin e dokumentave : 17/01/2012, ora 10.00.Vendi : Prokurim elektronik www.app.gov.al. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    29   
 30. 30. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   PROCEDURA KERKESE PER PROPOZIM PUNE PUBLIKE SHOQERIA “ELBER” SHPKAutoriteti kontraktor: SHOQERIA “ELBER” SHPK adresa: “Dyli Haxhire Myzyri”nr.tel: +355 54 240 755Lloji i proçedures se prokurimit KERKESE PER PROPOZIM.Objekti i prokurimit: Rikonstruksion i linjes se Kanalizimeve te Ujrave te Zeza,lagjia "N.SH.U" ElbasanFondi limit: 1.187.541 (nje milion e njeqind e tetedhjete e shtate mije epeseqind e dyzete e nje) leke pa tvsh.Burimi i financimit – te ardhurat e veta te shoqerise “ELBER” shpk (shoqeritregtare me kapital shteteror, institucion jo buxhetor).Afati per mbarimin e punimeve: 20 dite nga lidhja e kontrates.Data e zhvillimit te tenderit: data 05.01.2012, ora 12.00.Vendi: sistem elektronik me adrese: www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave: data 05.01.2012, ora 12.00.Vendi: sistem elektronik me adrese: www.app.gov.al SHOQERIA “ELBER” SHPKAutoriteti kontraktor: SHOQERIA “ELBER” SHPK. adresa: “Dyli HaxhireMyzyri”, nr.tel: +355 54 240 755Lloji i proçedures se prokurimit KERKESE PER PROPOZIM. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    30   
 31. 31. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Objekti i prokurimit: “Instalimi i kolonave te jashtme te ujit te pijshem, nepallatet me kolone te brendshme te qytetit ElbasanFondi limit: 1.893.413 (nje milion e teteqind e nentedhjete e tre mije ekaterqind e trembedhjete) leke pa tvsh.Burimi i financimit – te ardhurat e veta te shoqerise “ELBER” shpk (shoqeritregtare me kapital shteteror, institucion jo buxhetor).Afati per mbarimin e punimeve: 90 dite nga lidhja e kontrates.Data e zhvillimit te tenderit: data 05.01.2012, ora 14.00.Vendi: sistem elektronik me adrese: www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave: data 05.01.2012, ora 14.00.Vendi: sistem elektronik me adrese: www.app.gov.al KOMUNA ALIKOAutoriteti kontraktor Komuna Aliko,Qarku Vlorë tel +355 8522 6901Lloji i procedures se prokurimit kërkesë për propozim.Objekti i prokurimit (Punë) Rikonstruksioni i Rrugës Qëndra e FshatitQenurjo-Shtëpia e K.Griburës” , Komuna Aliko”Fondit limit 3500000 ( tremilionepesëqintmijë ) lek lek pa t.v .sh. , (Financuarnga të ardhurat e Komunës).Afati per mbarimin e dorezimit të punimeve do të jetë 30 ditë duke filluar ngadata e lidhjes së kontrates.Data e zhvillimit te tenderit 28.12.2011.ora 13Vendi : Zyrat e Komunes Aliko kati i tretë.Afati i fundit per pranimin e dokumentave, data 28.12.2011.ora 13Vendi : Zyrat e Komunes ne Aliko me Prokurim elektronik në adresën e APPwww.app.gov.al KOMUNA ALIKOAutoriteti kontraktor Komuna Aliko,Qarku Vlorë.tel +355 8522 6901Lloji i procedures se prokurimit kërkesë për propozim. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    31   
 32. 32. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Objekti i prokurimit Ndërtim ambulancë A2 në Fshatin Neohor , KomunaAliko”Fondit limit 833333 ( tetqintetridhjeteetrimijëetreqintetridhjetëetre ) lek pa t.v.sh. , (Financuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve).Afati per mbarimin e dorezimit të punimeve do të jetë 30 ditë duke filluar nganga lidhja e kontrates.Data e zhvillimit te tenderit 03.01.2012 ora 11Vendi : Zyrat e Komunes Aliko kati i tretë.Afati i fundit per pranimin e dokumentave data 03.01.2012 .ora 11Vendi : Zyrat e Komunes ne Aliko me Prokurim elektronik në adresën e APPwww.app.gov.al ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    32   
 33. 33. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   MALLRA UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANESAutoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel: Universiteti Politeknik i Tiranes, meadrese: Sheshi “Nene Tereza”, Nr.4, Tirane; Tel/Fax :2 22 79 14;Lloji i procedures se prokurimit “Kerkese per Propozim”Objekti i prokurimit (N.q.s ka lote i ndare sipas loteve): “Blerje paisjeshlaboratorike per Fakultetin e Inxhinierise Mekanike, Laboratori i Energjise”, indare ne Lote si me poshte:Loti I “Blerje Aparat per matjen dhe vleresimin e humbjeve fluidike ne sistemetme fluide”Loti II “Blerje Software DIESEL RK”Fondi limit (N.q.s ka lote i ndare sipas loteve):3 541 600 (tre milion e peseqind e dyzete e nje mije e gjashteqind) leke (paTVSH), i vene ne dispozicion nga te Ardhurat e veta te Universitetit Politeknik.1. Loti I Fondi limit prej 1.750.000 (nje milion e shtateqind e pesedhjete mije )leke (pa TVSH).2. Loti II Fondi limit prej 1.791.600 (nje milion e shteteqind e nentedhjete e njemije e gjashteqind) leke (pa TVSH).Afati per mbarimin e punimeve/ per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:Afati i dorezimit te mallit eshte 45 dite nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit te tenderit:Data: 06/01/2012 Ora: 11:30Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave Data: 06/01/2012 Ora: 11:30Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.al UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANESAutoriteti kontraktor, adresa, nr. Tel:Universiteti Politeknik i Tiranes,Rektorati, me adrese: Sheshi «Nene Tereza», Nr. 4, Tirane; Tel/Fax :227914;Lloji i procedures se prokurimit “Kerkese per Propozim”Objekti i prokurimit (N.q.s ka lote i ndare sipas loteve)Blerje Printera dheFotokopje ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    33   
 34. 34. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi limit (N.q.s ka lote i ndare sipas loteve):736.666 (shtateqind e tridhjete egjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte )leke (pa TVSH) vene nedispozicion nga te Ardhurat e veta te Universitetit Politeknik te Tiranes.Afati per mbarimin e punimeve/ per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit:Afati i dorezimit te mallit eshte 30 dite nga data e lidhjes se kontrates.Data e zhvillimit te tenderit:Data: 06/01/2012 Ora: 10:30Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.alAfati i fundit per pranimin e dokumentave:Data: 06/01/2012 Ora: 10:30Vendi: Prokurim elektronik ne adresen e APP www.app.gov.al KOMUNA VERGO, DELVINEAutoritetit kontraktor, adresa, nr. tel :Komuna Vergo, Delvine,Nr.Tel:0693442884Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per propozim.Objekti i prokurimit: “Blerje karburanti”.Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) :1.666.666 leke (pa perfshire vlerene TVSH-se).Financuar nga fondet e KomunesAfati i mbarimit te punimeve/per dorezimin e mallit/kryerjen e sherbimit: ngadata e lidhjes se kontrates deri me daten 31.12.2012.Data e zhvillimit te tenderit: 29 Dhjetor 2011, ora 12.00Vendi: Prokurim elektronik,adresa www.app.gov.al.Afati i fundit per pranimin e dokumentave, data: 29 Dhjetor 2011, ora 12.00Vendi: Prokurim elektronik,adresa www.app.gov.al. KOMUNA FARKEAutoriteti Kontraktor , adresa , Komuna Farke , Mjull-Bathore , Tirane Tel &Fax : 04354779 .Lloji I procedures se prokurimit: Kerkese per Propozim .Objekti I prokurimit (n.q.s. ka lote I ndare sipas loteve): "Blerje Automjetesh(1minibus + 1autoveture)" ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    34   
 35. 35. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Fondi Limit (n.q.s. ka lote I ndare sipas loteve): 5.000.000 Leke pa tvsh(pesemilion).Afati per dorezimin e mallit: brenda 5 diteve pas lidhjes se kontrates .Data e zhvillimit te tenderit 29/12/2011 Ora: 10:00,Vendi: www.app.gov.al per Komuna Farke, Zyra e prokurimeve .Afati I fundit per pranimin e dokumentave, 29/12/2011 Ora: 10:00,Vendi: www.app.gov.al per Komuna Farke, Zyra e prokurimeve . KOMUNA GOLEM, KAVAJEAutoriteti Kontaktore :Komuna Golem, Kavaje, tel.057863102 e-mail:juristi@komunagolem.gov.al www.komunagolem.gov.alProcedura e prokurimit: Kerkese per propozim .Objekti:Blerje cakulli per nevojat e komunes GolemFondi limit :1.666.666 leke (pa tvsh).Afati per dorezimin e mallit sipas kerkesave, te autoritetit kontraktor.Data e zhvillimit te tenderit eshte 30.12.2011,ora 12 00,ne Komunen Golem.Afati i fundit per pranimin e dokumentave eshte data 30.12.2011 ,ora 12.00app.gov.al. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    35   
 36. 36. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   SHERBIME BASHKIA URA VAJGUROREAutoriteti Kontraktor ,adresa,nr tel : Bashkia Ura Vajgurore,nr tel+35536122468Lloji I Procedures se Prokurimit Kerkese per Propozim –SherbimeObjekti i Prokurimit “Sherbimi i pastrimit dhe te grumbullimit te mbeturinaveurbane per Bashkine Ura Vajgurore “dhe 2 fshatra Pashalli dhe KonizbalteFondi limit 7317726 ( shtate milion e treqind e shtatembedhjete mije eshtateqind e njezet e gjashte leke )leke pa tvshBurimi i Financimit: Nga te Ardhurat e Bashkise per vitin 2012Afati per kryerjen e punimeve : 5 vjet nga data lidhjes se kontratesData e zhvillimit te tenderit : 29/12/2011 ora 12:00ne adresen www.app.gov.alAfati I fundit I pranimit te ofertave 29/12//2011 ora 12:00ne adresen www.app.gov.al BASHKIA LUSHNJEAutoriteti kontraktor , adresa ,nr tel : Bashkia Lushnje , Lagjia » Kongresi« Lushnje Nr tel 0 35 221 39Lloji i Procedures se Prokurimit Kerkese per PropozimObjekti I prokurimit Ruajtja e tregut fruta perime sha Lushnje me roje civile(siperfaqes dhe objekteve brenda tregut,Bashkia Lushnje)Fondi limit ( nqs ka lote i ndare sipas loteve ): Fondi limit është 972 672 (nenteqind e e shatedhjete e dy mije e gjashteqind e shtadhejete e dy )lekë paT.V.SH, vënë në dispozicion nga te ardhurat e Tregut te shitjes me shumicefruta perime Lushnje sipas Vendimit te Keshillit Mbikqyres nr 15 date01.12.2011Afati per kryerjen e sherbimeve Nga data e lidhjes se kontrates deri nedt.31.12.2012. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    36   
 37. 37. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Data e zhvillimit te tenderit ,ora , vendi Date 28/12/2011 Ora: 12:00Vendi: www.app.gov.al.Afati i fundit per pranimin e dokumentave date 28/12/2011 Ora: 12:00Vendi: www.app.gov.al. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    37   
 38. 38. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   PROCEDURA SHERBIM KONSULENCE DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGORAutoriteti kontraktor, adresa, nr.tel; Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve teTransportit Rrugor, Rruga Irfan Tomini (Ish zyrat e OA-se) Tiranë, Fax: 04 247715.Lloji i procedures se prokurimit : Sherbim konsulenceObjekti i prokurimit (nqs ka lote i ndare sipas loteve); “Studim projektimGodinë administrative, për DRSHTRR Berat, kapanon për kontrollin fizik dhetahografin“.Fondi limit ;1.049.666,6 (një milionë e dyzetë e nëntë mijë e gjashtëqind egjashtëdhjetë e gjashtë presje gjashtë) lekë (pa TVSH).Fondi limit është vënë në dispozicion nga të ardhurat e brendshme tëinstitucionit.Afati i kryerjes së sherbimit : 30 dite nga data e lidhjes së kontratësAfati për paraqitjen e kërkesës për shprehje interesi18.01.2012, ora 10.00,Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se ProkurimitPublik: https://www.app.gov.al dhe Drejtoria e Pergjithshme e Shërbimeve tëTransportit Rrugor.Afati i fundit për paraqitjen e dokumentave 18.01.2012, ora 10.00,Prokurim elektronik ne websitin zyrtar te Agjencise se Prokurimit Publik:https://www.app.gov.al dhe Drejtoria e Pergjithshme e Shërbimeve tëTransportit Rrugor. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    38   
 39. 39. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   PROCEDURE NEGOCIM ME SHPALLJE NJOFTIMI I FITUESI ELKTRONIK KOMUNA BERXULL, TIRANE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: Komuna Berxull, TiranePër: Kronos Konstruksion shpk ***Procedura e prokurimit: Blerje inerteshPërshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje inertesh per riparimin e rrugeve teKomunes Berxull , 18883 m2Fondi limit: 3 833 249 (tre milion e teteqind e tridhjete e tre mije e dyqind edyzet e nente) lekeBurimi i financimit: Buxheti i shtetit _Te ardhura x Grante x, donacione etj_Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 30.11.2011Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[21.11.2011] [46]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese teofruara:1.Babasi 2 shpk me NIPT K04226216OVlera 2832450 lekepa TVSH (dy milion e teteqind e tridhjete e dy mije ekaterqind e pesedhjete leke pa TVSH)2.CO.BE.IN shpk me NIPT ________________________________ _____________Vlera 3682185 leka pa TVSH (tre milion e gjashteqind e tetedhjete e dy mije enjeqind e tetedhjete e pese leke pa TVSH)3.Kupa dhe Liqeni i VII me NIPT K51615512CVlera 2983514 leke pa TVSH (dy milion e nenteqind e teetdhjete e tre mije epeseqind e katermbedhjete leke pa TVSH4. Kronos Konstruksion shpk me NIPTk41416033PVlera 3680297 pa TVSH (tre milion e gjashteqind e tetedhjete mije e dyqind enentedhjete e shtate leke pa TVSH)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1._ Kupa dhe Liqeni i VII me NIPT ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    39   
 40. 40. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  2._ Babasi 2 shpk me NIPTPerkatesisht per arsyet e meposhtme: - Kupa shpk dhe Liqeni i VII shpk per : a.Dokument ligjore jashte afatit ligjor vertetimi i permbarimit mban daten 04.08.2011. b.Mungojne deshmi per rezultatet e testimeve zyrtare qe te vertoje pajtueshmerine e produkteve me specifikimet teknike - Babasi 2 shpk per: Mungon nje nga dok. qe kerkojne kriteret e pergjithshme: vertetim qe ka shlyer detyrimet e sigurimeve shoqerore.__________________ ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KronosKonstruksion shpk , Tirane ] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshmeprej [3680297pa TVSH tre milion e gjashteqind e tetedhjete mije e dyqind enentedhjete e shtate leke pa TVSH) ] është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Komuna Berxull, Tirane] kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit tëkontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [3682185 leka pa TVSH (tre milion egjashteqind e tetedhjete e dy mije e njeqind e tetedhjete e pese leke pa TVSH) ],siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.12.2011Ankesa: ka ose jo_JO(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ BASHKIA POGRADEC FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData: 9/12/2011Nga: Bashkia Pogradec, bulevardi “Reshit Çollaku” Lagja nr. 2 PogradecPër: Elips 94 sh.p.k. Libonik, Korçe.Procedura e prokurimit: E HAPURPërshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje kuote uhqimore.Fondi limit: 2.921.879 (dy milion e nenteqind e njezet e nje mije e teteqinde shtatedhjete e nente) leke.Burimi i financimit: Nga te ardhurat e bashkise Pogradec ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    40   
 41. 41. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 14.11.2011 ora 9.00Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[24.10.2011] [42]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara: 1. Elips 94 sh.p.k. Libonik, Korçe Me NIPT K33928041P Vlera 2.896.495 (dy million e teteqind e nentedhjete e gjashte mije e katerqind e nentedhjete e pese ) leke. 2. Aferdita Hoxhallari Maliq, Korçe Me NIPT K84407001M Vlera 3.324.200 (tre milion e treqind e njezet e kater mije e dyqind) leke. 3. GEA sh.p.k. Me NIPT K33931040W Vlera 2.906.285 (dy milion e nenteqind e gjashte mije e dyqind e tetedhjete e pese) leke.Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Aferdita Hoxhallari Maliq, Korçe Me NIPT K84407001MPer arsyen e meposhtme:Operatori ekonomik nuk ka plotesuar piken 4.6/3 (realizimi i xhiros mesatarevjetore te vitit te fundit eshte nen vleren e percaktuar).Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorinekonomik Elips 94 sh.p.k. Libonik, Korçe se oferta e paraqitur, me një vlerëtë përgjithshme prej 3.475.794 (tre milion e katerdind e shtatedhjete epese mije e shtateqind e nenetedhjete e kater) leke është identifikuar sioferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Pogradec, personi ikontaktit Vilma Lamo Drejtore e Drejtorise se Burimeve Njerezore dheLegjislacionit, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimittë kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 3.487.542 (tre milion katerqind etetedhjete e shtate mije e peseqind e dyzet e dy) leke, siç parashikohet nënenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 01.12.2011Ankesa: ka ose jo: JO nuk ka ankesa. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    41   
 42. 42. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   BASHKIA KORCE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITDate 09.12.2011Nga: Bashkia Korce, rruga “28 Nentori”, 082 243353.Për: Shoqeria “Vashtmia” sh.p.k , adresa Vashtmi, Libonik, Korce. ***Procedura e prokurimit: Kerkese per propozimObjekti: “ Sistemim asfaltim rruge ne blloqet e pallateve ne lagjen nr 15”Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim sistemimindhe asfaltimin e rruges tek blloku i banimit ne lagjen 15, te qytetit teKorces.Fondi limit: 1.398.163 lekeBurimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise KorceData e zhvillimit te procedures se prokurimit: 30.11.2011.Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri] -Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1. Shoqeria”Avdolli ” sh.p.k, NIPT K14721001P 1.397.154 (nje milion e treqind e nentedhjete e shtate mije e njeqind epesedhjete e kater) leke, pa tvsh2.Shoqeria “Vashtmia” sh.p.k ,NIPT J64103054Q 1.395.197(nje milion e treqind e nentedhjete e pese mije e njeqind enentedhjete e shtate) lek, pa tvsh ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine“Vashtmia” sh.p.k, me adrese Vashtmi, Libonik, Korce, se oferta eparaqitur me një vlerë të përgjithshme prej 1.395.197(nje million e treqinde nentedhjete e pese mije e njeqind e nentedhjete e shtate) lek, pa tvshështë identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Korce kopjen enënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siçparashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita emarrjes së këtij njoftimi. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    42   
 43. 43. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj , dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e te cilit eshtedorezuar me nje vlere te pergjithshme prej 1.397.154 (nje milion e treqind enentedhjete e shtate mije e njeqind e pesedhjete e kater)leke, siçparashikohet në nenin 58 të ligjit Nr 9643 date 20.11.2006 „Per prokuriminpublik“.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 01.12.2011Ankesa: Nuk ka BASHKIA SARANDE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITNga: [Bashkia Sarande]Për: [“NEAL-86” SH. P. K, VLORE, SARANDE, LAGJA NR.4]Procedura e prokurimit: KERKESE PER PROPOZIM.Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]Sistemime Asfaltime Lagja 4 – Limjon.Fondi limit: 2 018 333 (dy milion tetemedhjete mije e treqind e tridhjete e tre)leke pa T.V.SH.Burimi i financimit : Te ardhurat e Bashkise Sarande.Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[14.11.2011] Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertuesme vlerat perkatese te ofruara:1. “B-93” SH. P. K NIPTI J 62903508 RVlera (me numra dhe fjale) 1 751 000 (nje milion shtateqind e pesedhjete e njemije (pa T.V.Sh)2. “TEA-D” SH. P. K NIPTI K 32522629 LVlera (me numra dhe fjale) 1 943 750 (nje milion nenteqind e dyzete e tre mije eshtateqind e pesedhjete )Leke (pa T.V.Sh)3.“NEAL-86” SH. P. K NIPTI K 04814851 TVlera (me numra dhe fjale) 1 995 310 (nje milion nenteqind e nentedhjete e pesemije e treqind e dhjete)Leke (pa T.V.Sh)4.“FLONDI-KONSTRUKSION” SH. P. K NIPTI J 74818819 MVlera (me numra dhe fjale) 1 999 650 (nje milion nenteqind e nentedhjete enente mije e gjashteqind e pesedhjete)Leke (pa T.V.Sh)Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Jane skualifikuar ofertuesit.Perkatesisht per arsyet e meposhtme:1. “B-93”sh.p.k Mungon Ekstrati Historik dhe Tregtar i shoqerise. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    43   
 44. 44. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik    2.”TEA-D”sh.p.k Mungon vertetimi i tatimeve per Vitin 2010 per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe numri mesatar i punetoreve per 2010 nuk eshte sa kerkohet tek dokumentat standarte . *** Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“NEAL-86” SH. P. K, VLORE, SARANDE, LAGJA NR.4] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1 995 310 (nje milion nenteqind e nentedhjete e pese mije e treqind e dhjete)Leke (pa T.V.Sh)] është identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Sarande, Rruga Abedin Dino, lagjia nr 2, ] kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar, oferta e te cilit eshte dorezuar ne nje vlere te pergjitshme prej Vlera (me numra dhe fjale1 999 650 (nje milion nenteqind e nentedhjete e nente mije e gjashteqind e pesedhjete)Leke (pa T.V.Sh), siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date 20.11.2006. Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.12.2011. Ankesa: ka ose jo Jo nu k ka ankese (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _______. BASHKISE SHKODER FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT Ref. 2141-001 Data 09.12.2011. Për: BO”NNZKShkodra&Karl Gega Konstruksion”sh.p.k,perfaqesuar me prokure nga operatori ekonomik “NNZKShkodra” shpk.Adresa:L.Vojo Kushi-Shkoder, NIPT-i J66915047G.-Procedura e prokurimit:Procedure e hapur si procedura me e perzgjedhurdhe transparente.-Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion rruga sheh Qazim Hoxhajdhe rruga Andon Ballaci”-Fondi limit:3 855 067 leke pa TVSH.-Burimi i financimit: Buxheti i bashkise Shkoder viti 2011,sipas VKB nr.24dt.10.10.2011”Rialokim fondi per disa objekte”-Afati i perfundimit te projektit: (25 dite kalendarike).-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike nr.44 date07.11.2011 ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al     44   
 45. 45. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara: 1.Operatori ekonomik“Rroku Guest“sh.p.k,perfaqesuar me administrator z.Rrok Gega me NIPT-i K87921701H. Vlera 2 646 900 leke pa tvsh (dy miljon gjashteqinddyzetekatermije nenteqindleke). 2.BO“NNZKShkodra&Karl Gega Konstruksion”sh.p.k. perfaqesuar me prokure nga operatori ekonomik „NNZKshkodra“shpk nga administrator z.Zyber Kraja me NIPT-i J66915047G. Vlera 3 678 810 leke pa tvsh (tremilion gjashteqindshtatedhjeteetetemijeteteqinddhjete leke) 3.Operatori ekonomik“Kadia”sh.p.k.perfaqesuar nga administratori z.Rebani Kadia me NIPT-i J66703117R. Vlera 3 711 810 leke pa tvsh (tremilion shtateqindenjembedhjeteenjemije teteqindedhjete leke) 4.BO“BMKonstruksion&K.A.N”sh.p.k.perfaqesuar me prokure nga operatori ekonomik „BMKonstruksion“shpk nga administratori z.Mark Gjeka me NIPT-i J66703048R. Vlera 3 722 160 leke pa tvsh (tremilion shtateqindnjezetedymije njeqindgjashtedhjete leke) 5.Operatori ekonomik“Drini A”sh.p.k.perfaqesuar nga administratori z.Vehbi Kraja me NIPT-i J76705048F. Vlera 3 782 900 leke pa tvsh (tremilion shtateqindtetedhjeteedymije neneteqind leke) 6.Operatori ekonomik“AlbKonstruksion”sh.p.k.perfaqesuar nga administratori z.Engjell Radohima me NIPT-i J76705049N.. Vlera 3 834 650 leke pa tvsh (tremilion teteqindtridhjeteekatermije gjashteqindpesedhjete leke) Ka ofertues te skualifikuar. 1-operator ekonomik “Rroku Guest”shpk oferta juaj skualifikohet si me poshte: -Me vertetimin nr.13582 prot. dt.14.11.2011 nga drejtoria rajonale e tatimeve Shkoder,ju keni paraqitur deklarimin e xhiros per vitet(2009-2010- 2011),mungon deklarimi i xhiros per vitin 2008 e cila bie ndesh nga AK ne DST III.1.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar. -Ju nuk keni paraqitur grafikun e punimeve,sipas kerkesave te AK-se. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: BO”NNZKShkodra&Karl Gega Konstruksion”sh.p.k perfaqesuar me prokure nga operatori ekonomik “NNZKShkodra”shpk me administrator z.Zyber Kraja, se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 3 678 810 leke pa tvsh ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al     45   
 46. 46. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  (tremiliongjashteqindshtatedhjeteetetemijeteteqindedhjeteleke) është identifikuarsi oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Shkoder (Drejtoriseprokurimeve Publike), kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe tësigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej (tremiljon shtateqindnjemebedhjeteenje mije teteqindedhjete leke) (3 711 810 )leke pa tvsh), siç parashikohet nënenin 49 të ligjit për prokurimet publike 20.11.2007 numri: 9643.Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 02.12.2011.Ankesa: ka ose jo.Nuk ka.(nëse ka) kane marrë përgjigje në date. UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESITPër: Shoqërinë “BEAN” sh.p.kProcedura e prokurimit: “Rikonstruksion i rrjetit te kanalizimeve ne rr.Don Bosko ( Prane Kryqit te Kuq Shqiptar)”Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i rrjetit te kanalizimevene rr. Don Bosko”Publikime të mëparshme JONjoftojme se, kanë qënë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vleratpërkatëse të ofruara:1. “MURATI” sh.p.k & “ ERGI” Vlera 4,493,341 ( kater milion e katerqind e nentedhjete e tre mije e treqind e dyzet e nje) leke pa TVSH2. “SHENDELLI” Nuk ka paraqitur oferte3. “BE-IS”sh.p.k Vlera 4,467,981( kater milion e katerqind e gjashtedhjete e shtate mije e nenteqind e tetedhjete e nje) leke pa TVSH4. ”BEAN” Vlera 3,660,426 ( tre milion e gjashteqind e gjashtedhjete mije e katerqind e njezet e gjashte)leke pa TVSH ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    46   
 47. 47. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  5. “ HARMONIA” Vlera 3,728,745 (tre milion e shtateqind e njezet e tete mije e shtateqind e dyzet e pese) leke pa TVSH6. “HASTOCI” Vlera 4,433,772 (kater milion e katerqind e tridhjete e tre mije shtateqind e shtatedhjete e dy) leke pa TVSH7. “KOMBEAS” & “XHAST” Vlera 4,890,480 ( kater milion e teteqind e nentedhjete mije e katerqind e tetedhjete) leke pa TVSH8. “KUPA”& “LIQENI VII” Vlera 3,715,462.8( tre milion e shtateqeind e pesembedhjete mije e katerqind e gjashtedhjete e dy pike tete) leke pa TVSH9. “MURATI BA” & “ELKA” Vlera 4,697,553 ( kater milion e gjashteqind e nentedhjete e shtate mije e peseqind e pesedhjete e tre) leke pa TVSH10. “PARLLAKU” Vlera 5,227,005( pese milion e dyqind e njezet e shtate mije e pese) leke pa TVSH11. “SENKA/L” Vlera 4,806,518 kater milion e teteqind e gjashte mije e peseqind e tetembedhjete) leke pa TVSH12. “ SINDER AB”&”CAUSHI” Vlera 4,503,954 ( kater milion e peseqind e tre mije e nenteqind e pesedhjete e kater) leke pa TVSH13. “ STERKAJ” Vlera 5,074,482 ( pese milion e shtatedhjete e kater mije e katerqind e tetedhjete e dy) leke pa TVSHJane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1.Shoqeria “ HASTOÇi”Per arsyet e meposhtme:a. Mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentet e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta. Nuk permbush kriteret per kapacitet ligjor pasi nuk eshte i licensuar per piken NP-7C sic kerkohet ne dokumentat e tenderit.2.Shoqeria “ BE-IS”sh.p.kPer arsyet e meposhtme: ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    47   
 48. 48. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   a. Ka mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/ Kualifikimit, nuk permbush kerkesat per kapacitetin ligjor. Operatori ekonomik “ BE-IS” ka apraqitur kontrate pune me ing. Hidroteknik Hajredin Murgu nderkohe qe kontrate me te njejtin ing. Ka paraqitur dhe operatori ekonomik Murati. Ne keto kushte “BE-IS” dhe “MURATI” kane marre pjese ne ofertat e njeri tjetrit per te plotesuar kapacitetin teknik. Bazuar ne VKM nr. 1, date 10.01.2007 “ Per miratimin e rregullave te prokurimit, kreu V, pika 4, paragrafi b1 ku shprehimisht percaktohet se: “Asnje ofertues nuk mund te marre pjese ne oferten e dikujt tjeter per te njejten kontrate, ne cfaredo kapaciteti. Pjesemarrja nga nje ofertues ne me shume se nje oferte, tek e tek ose nje ofertues tjeter, do te rezultoje ne perjashtim nga procesi it e gjitha ofertave, ne te cilat eshte perfshire ofertuesi. Komisioni vendos ti perjashtoje nga procesi te dyja ofertat”3.Shoqeria “ MURATI”& “ ERGI”Per arsyet e meposhtme:a. Mangesi ne preventive pasi mungojne disa prej zerave qe jane parashikuarne preventivin e publikuar nga AK. Per kete arsye kominisioni vendosi te moskualifikoje shoqerine.b. Operatori ekonomik “ MURATI” ka apraqitur kontrate pune me ing. Hidroteknik Hajredin Murgu nderkohe qe kontrate me te njejtin ing. Ka paraqitur dhe operatori ekonomik “BE-IS”. Ne keto kushte “BE-IS” dhe “MURATI” kane marre pjese ne ofertat e njeri tjetrit per te plotesuar kapacitetin teknik. Bazuar ne VKM nr. 1, date 10.01.2007 “ Per miratimin e rregullave te prokurimit, kreu V, pika 4, paragrafi b1 ku shprehimisht percaktohet se: “Asnje ofertues nuk mund te marre pjese ne oferten e dikujt tjeter per te njejten kontrate, ne cfaredo kapaciteti. Pjesemarrja nga nje ofertues ne me shume se nje oferte, tek e tek ose nje ofertues tjeter, do te rezultoje ne perjashtim nga procesi it e gjitha ofertave, ne te cilat eshte perfshire ofertuesi. Komisioni vendos ti perjashtoje nga procesi te dyja ofertat”c. Operatori ekonomik Murati nuk eshte i licensuar per kategorine NS- 8A sic kerkohet ne dokumentat e tenderit.d. Operatori ekonomik “ERGI” ka paraqitur kontrate pune me ing. E ndertimit te ciles i ka kaluar afati.e. Zerat e preventivit nuk jane paraqitur sipas modifikimit te bere nga Autoriteti Kontraktor. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    48   
 49. 49. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  4.Shoqeria “ SINDER AB” & “ CAUSHI”Per arsyet e meposhtme:Ka mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit neperputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/Kualifikimit. Dhe nuk permbushkerkesat per kapacitet ligjor, ekonomik, financiar dhe ate teknik. a. Operatori ekonomik “CAUSHI” nuk eshte i lecensuar per kategorine NS- 8A b. Operatori ekonomik “SINDER AB” nuk ka paraqitur kontrata te ngjashme sic percaktohet ne dokumentat e tenderit dhe ne VKM nr.1 date 10.01.2007, kreu VII, pika 2, shkronja c, paragrafi i dyte qe i referohet kushtit te pare, i percaktuar ne paragrafin e shtate, te shkronjes a, “Kontrate per pune, te pikes 3, Informacione te vecanta, te Kreut III “ Dokumentat e tenderit”. c. Zerat e preventivit nuk jane paraqitur sipas modifikimit te bere nga Autoritet Kontraktor1.Shoqeria “ MURATI BA” & “ ELKA”Per arsyet e meposhtme: a. Mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentet e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/Kualifikimit. Nuk permbush kerkesat per kapacitet ligjor, ekonomik e financiar dhe ate teknik. Operatoret ekonomike “MURATI BA” dhe ELKA nuk e kane specifikuar bashkimin e operatoreve ne dokumentin e sigurimit te ofertes sic parashikohet ne VKM nr.1 date 10.01.2007, Kreu VII, pika 2: “ Para dorëzimit të ofertës, grupi duhet të krijohet zyrtarisht, me njëmarrëveshje t noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja epjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do tëkryejë secili nga anëtarët e këtij grupi. Pas krijimit të Bashkimit të OperatorëveEkonomikë, anëtarët e grupit lidhjen e kontratës, në rast se shpallet fitues. Kjomarrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimetdhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi.Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, duke specifikuarpjesëmarrjen në autoritetin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë” b.Bashkimi I operatoreve nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes. d. Bilanci I vitit 2009 I operatorit ekonomik “MURATI BA” rezulton me humbje. e. Bilancet e viteve 2008,2009,2010 te operatorit ekonomik “ELKA” rezultojne me humbje. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    49   
 50. 50. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  2.Shoqeria “ STERKAJ”Per arsyet e meposhtme: a. Ka mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentat e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/ Kualifikimit , permbush kerkesat per kapacitetin ligjor dhe teknik por jo ato per kapacitet ekonomik dhe financiar . Bilancet e viteve 2008, 2009,2010 nuk jane te konfirmuara nga dega e Tatimeve perkatese sic kerkohet ne dokumentat e tenderit.1.Shoqeria “ SHENDELLI”Per arsyet e meposhtme: a. Mangesi ne dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentet e Tenderit ne perputhje me Kriteret e Vecanta te Pranimit/Kualifikimit. Nuk permbush kerkesat per kapacitetin ligjor, ekonomik , financiar dhe ate teknik. Nuk ka paraqitur oferte dhe anje dokument pervec nje vertetimi leshuar nga Sigurimet shoqerore. ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë “BEAN”sh.p.k se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3,660,426 (tre milion e gjashteqind e gjashtedhjete mije e katerqind e njezet egjashte) leke pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 1. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 Maji” Tirane , me nr tel: 04 224 980/119, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 4,806,518( kater milion eteteqind e gjashte mije e peseqind e tetembedhjete) lekë pa TVSH, siçparashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02/12/2011Ankesa: JOBurimi i financimit: Te ardhurat e Sh.a, Ujesjelles Kanalizime Tirane. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    50   
 51. 51. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik   KOMUNA QENDER MALLAKASTER FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData 09/12/2011Për: Operatorin ekonomik „BEQIRI“ Shpk me adresë Ballsh.Procedura e prokurimit: Kërkesë për PropozimPërshkrim i shkurtër i kontratës: “Gërmime dheu trase në rrugët e fshatitLavdan”Fondi limit : 2 513 286 lekë pa TVSHBurimi financimit : Nga të ardhurat e KomunësPublikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data][Numri]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:- Operatori ekonomik “BEQIRI” Shpk Ballsh – NIPT - J98624801V -mevleren prej : 2463 660(dy milion katërqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind egjashtëdhjetë ) leke paTVSH- Operatori ekonomik “B - 93” Shpk Ballsh – NIPT- J62903508R - mevleren prej : 2 494452(dy milion katërqind e nëntëdhjetë e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë edy) leke pa TVSH- Operatori ekonomik “SARDO” shpk - NIPT - K13120402W - me vlerenprej 2 503022(dy milion pesëqind e tre mijë e gjashtëqind e njëzetë e gjashtë) leke paTVSH.***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorinekonomik „BEQIRI“ Shpk me adresë Ballsh se oferta e paraqitur, me njëvlerë të përgjithshme prej 2 463 660(dy milion katërqind e gjashtëdhjetë etre mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) është identifikuar si oferta esuksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë KOMUNA QENDERMALLAKASTER kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe tësigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 dhe kontrata do ti akordohet ofertuesitvijues në klasifikim . ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    51   
 52. 52. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01/12/2011Ankesa: Nuk ka KOMUNA PERONDI KUCOVE FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITDATA 09.12.2011Nga: KOMUNA PERONDI KUCOVEPër: MUSTAFAJ/B SHPKProcedura e prokurimit: PROCEDURE E HAPUR NE MENYRE ELEKTRONIKEPërshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksioni I rruges “Tapi-Qender” .Kjo kontrate do te realizohet ne nje periudhe 4(kater) mujoreFondi limit: 32.018.109 (tridhjet e dy miljon e tetembedhjetmije e njeqinde nent)lek pa TVShBurimi i financimit: Me Fonde te vena ne dispozicion nga Fondi I Zhvillimitte Rajoneve per vitin 2011Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 15.11.2011 ora 1000Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[24.10.2011 NR 42]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara:1.MUSTAFAJ/B me NIPT K13001013HVlera 19.437.740(nentmbedhjetmiljone katerqind e tridhjet e shtatmije eshtatqind e dyzet)2.Edonil konstruksion shpk NIPT K11519006KVlera 20.001.240 (njezetmiljon e njemije e dyqind e dyzet)lek pa TVSH3.Salillari shpk Me NIPT J62903125GVlera 31.708.037(tridhjet e njemiljon e shtatqind e tetemije e treidhjet eshtat)pa TVSH4.Fusha shpk me NIPT J61922018SVlera 31.914.026 (tridhjet e nje miljon e nentqind e katermbedhjet mije enjezet e gjashte)Pa TVSh ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    52   
 53. 53. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  5. Gener 2 shpk Me NIPT K58615301MVlera 31.941.557( tridhjete nje miljon e nentqind e dyzet e njeije epeseqind e pesedhjet e shtat)Pa TVSH6.B-93 Me NIPT K68121808WVlera 31.982.675(tridhjet e nje miljon e nentqind e tetedhjet e dymije egjashteqind e shtatdhjet e pese) pa TVSH ***Nuk ka ofertues te skualifikuar, jane kualifikuar te gjahste ofertuesitpjesemarres ***Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatoriekonomik MUSTAFAJ/B me adrese Ura Vajgurore BERAT se oferta eparaqitur, me një vlerë të përgjithshme 19.437.740 (nentmbedhjetmiljon ekaterqind e tridhjet e shtatmije e shtatqind e dyzet)lek Pa TVSh ështëidentifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë KOMUNES PERONDI QARKUBERAT kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit tëkontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë)ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi ikontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’iakordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit ështëdorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 20.001.240 (njezetmiljon e njemije edyqind e dyzet)lek pa TVSH siç parashikohet në nenin 58 të ligjit përprokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.12.2011Ankesa: ka(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 07.12.2011 BASHKIA POGRADEC FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESITData: 1/12/2011Nga: Bashkia Pogradec, bulevardi “Reshit Çollaku” Lagja nr. 2 PogradecPër: Shkelqim Ago sh.p.k. PogradecProcedura e prokurimit: E HAPUR ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    53   
 54. 54. Buletini  26    Dhjetor   2011                                   Agjencia e Prokurimit Publik  Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mirembajtje e varrezave publike te qytetitPogradec (sherbimi funeral)Fondi limit: 1.000.980 (njemilion e nenteqind e tetedhjete leke)Burimi i financimit: Nga te ardhurat e bashkise PogradecData e zhvillimit te procedures se prokurimit: 10.10.2011 ora 9.00Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[19.09.2011] [37]Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vleratperkatese te ofruara: 1. Shkelqim Ago Pogradec. Me NIPT K33710641B Vlera 570.706 (peseqind e shtatedhjete mije e shtate qind e gjashte) leke. 2. Jorgo Tole Pogradec. Me NIPT K33709691I Vlera 800.000 (teteqind mije) leke. 3. Infinit Pogradec. Me NIPT J74304623M Vlera 666.173 (gjashte qind e gjashte dhjete e gjashte mije e njeqind e shtatedhjete e tre) leke. 4. Du&Co Laç. Me NIPT K38207309W Vlera 924.360 (nenteqind e njezet e kater mije e treqind e gjashte dhjete) leke. 5. I3F1 Pogradec Me NIPT K64521601E Vlera 548.113 (pese qind e dyzet e tete mije e njeqind e trembedhjete) leke.Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:1. Jorgo Tole Pogradec. Me NIPT K33709691I2. Infinit Pogradec. Me NIPT J74304623M3. I3F1 Pogradec. Me NIPT K64521601EPerkatesisht per arsyet e meposhtme: 1. Operatori ekonomik Jorgo Tole nuk ka plotesuar: • Piken 2/a te kritereve te vecanta te kualifikimit (sherbime te meparshme te ngjashme te realizuara gjate tre viteve te fundit). • Piken 4.6/4 (realizimi i xhiros mesatare vjetore te vitit te fundit). 2. Operatori ekonomik Infinit nuk ka plotesuar: • Pike 3 e kritereve te pergjithshme te kualifikimit, sepse dokumentacioni i paraqitur ka afatin e vlefshmerise se tyre. ____________________Per me shume informacion_______________  www.app.gov.al    54   

×