Informace o právech a povinnostech studentů

1,536 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,108
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informace o právech a povinnostech studentů

 1. 1. INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Připravila Studentská komora AS FEKTVýpis z předpisů
 2. 2. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Student má právo např.  výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli  používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním programu v souladu s pravidly určenými vysokou školou  volit a být volen do akademického senátu  na stipendium z prostředků vysoké školy, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve stipendijním řádu. 2
 3. 3. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Podmínkou pro zápis do dalšího roku studia na FEKT je získání nejméně 30 kreditů v daném akademickém roce. 3
 4. 4. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Při přestupu studenta z jednoho oboru na jiný obor studia mohou být studentovi na základě jeho písemné žádosti uznány již absolvované předměty, potřebné pro úspěšné ukončení studia. Přestup je možný pouze po ukončení ročníku. Výjimka může být udělena studentovi 1. ročníku bakalářského studia, který může přestoupit na jiný obor i po ukončení zimního semestru. 4
 5. 5. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Dokumentace k předmětu  Na úvodní přednášce každého předmětu je vyučující povinen seznámit studenty s pravidly hodnocení předmětu (tj. způsoby průběžné kontroly studia, podmínky pro udělování zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu, forma a podmínky pro vykonání zkoušky a pravidla výsledné klasifikace předmětu). Tato pravidla nesmí být v průběhu semestru měněna a vyučující je musí dodržovat. 5
 6. 6. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Dokumentace k předmětu  Dokumentace předmětu musí být zveřejněna na začátku semestru, ve kterém je předmět vyučován.  Dokumentace obsahuje např. způsoby výuky (zejména přednáška, cvičení apod.), pravidla hodnocení a ukončení předmětu (způsoby průběžné kontroly studia, podmínky pro udělování zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu, forma a podmínky pro vykonání zkoušek a způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu). 6
 7. 7. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Dokumentace k předmětu  Dokumentace předmětu je zveřejněna prostřednictvím informačního systému VUT (dále IS VUT), nesmí být měněna v průběhu semestru a student je povinen se s ní seznámit. 7
 8. 8. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  V navazujícím magisterském studiu si student nesmí zapsat předmět, který již úspěšně zakončil v bakalářském studiu na FEKT. 8
 9. 9. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatní výuce je kontrolovaná. Stupeň a způsoby kontroly jsou dány v dokumentaci předmětu. 9
 10. 10. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Pravidla pro zveřejňování studijních materiálů jsou následující:  Karta předmětu v IS VUT (někdy označovaný Apollo) – skripta,  eLearning (neboli Moodle) – vše ostatní. 10
 11. 11. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Pravidla pro zveřejňování informací ke studiu:  Karta předmětu.  V IS VUT | Student | Aktuality a Aktuality z předmětu.  eLearning. 11
 12. 12. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Postup při řešení studijních problémů v daném předmětu (na které osoby se postupně obracet, pokud nedojde k vyřešení problému):  vyučující v předmětu,  garant předmětu,  vedoucí ústavu, který garantuje daný předmět,  studijní proděkan (pro Bc nebo Mg studium). 12
 13. 13. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Zápočet  Student, kterému nebyl udělen zápočet nebo klasifikovaný zápočet, může požádat o přezkoumání. Ve věci udělování zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu rozhoduje s konečnou platností vedoucí zaměstnanec ústavu. Uděluje-li zápočet vedoucí zaměstnanec ústavu, rozhodne s konečnou platností děkan. 13
 14. 14. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Zkouška  Opravný termín (v IS VUT označen jako 2. termín) zkoušky je jeden. Během studia může student využít i druhé opravné termíny (v IS VUT označen jako 3. termín) zkoušky. Celkový počet druhých opravných termínů zkoušky a klasifikovaného zápočtu je roven počtu semestrů při standardní době studia. 14
 15. 15. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Zkouška  Dostatečný počet termínů a místa konání zkoušek musí být zveřejněny nejméně 3 týdny před začátkem zkouškového období.  Pokud tomu tak není, neváhejte se ozvat vyučujícímu, nebo některému ze studentských zástupců v Akademickém senátu FEKT. 15
 16. 16. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Zkouška  Při opakovaném neúspěchu u zkoušky student předmět neukončil a nezískává za něj příslušné kredity. Jedná‐li se o povinný předmět, je student povinen zapsat si jej znovu v následujícím akademickém roce. Pokud ani tentokrát povinný předmět neukončí, je mu ukončeno studium. 16
 17. 17. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Zkouška  Student se může přihlásit na opravný termín i v případě, že v předchozím termínu zkoušky předmět úspěšně absolvoval. Účastí na opravném termínu se anuluje výsledek termínu předchozího. 17
 18. 18. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Zkouška  Klasifikace musí být zapsána do elektronické dokumentace nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání zkoušky u předmětů zařazených do studijního plánu 1. ročníku bakalářského studia nebo do 3 pracovních dnů ode dne konání zkoušky u ostatních předmětů, nejpozději však 1 den před následujícím termínem zkoušky.  Pokud tomu tak není, neváhejte se ozvat vyučujícímu, nebo některému ze studentských zástupců v Akademickém senátu FEKT. 18
 19. 19. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Zkouška  Student má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem.  Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen.  Student se může z vážných, zejména zdravotních důvodů omluvit ze zkoušky i dodatečně, nejpozději do pátého dne od určeného termínu pro konání zkoušky. O přijetí omluvy rozhoduje s konečnou platností vedoucí zaměstnanec ústavu. 19
 20. 20. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Při opakovaném zápisu předmětu může garant předmětu uznat úspěšně absolvovanou formu výuky (např. laboratorní cvičení, jestliže za něj student získal v předcházejícím roce zápočet). 20
 21. 21. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Disciplinární přestupek  Pokud student u zkoušky porušil závažným způsobem její řádný průběh, je klasifikován stupněm „F“. Hrubé porušení pravidel může být považováno za disciplinární přestupek. 21
 22. 22. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Disciplinární přestupek  Za disciplinární přestupek lze uložit některou z následujících sankcí:  napomenutí,  podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,  vyloučení ze studia.  Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku. 22
 23. 23. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Státní závěrečná zkouška  Státní zkouška se koná před zkušební komisí; průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.  Státní závěrečnou zkoušku nebo kteroukoli její část lze jednou opakovat.  Při opakování státní závěrečné zkoušky student opakuje tu její část, ze které byl klasifikován stupněm „F“.  S požadovanou strukturou a náplní zkušebních předmětů musí být studenti seznámeni nejméně 2 měsíce před termínem státní závěrečné zkoušky. 23
 24. 24. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Tuto prezentaci vytvořila Studentská komora Akademického senátu FEKT.  V případě dotazů, připomínek, nebo jakýchkoliv problému se na nás neváhejte obrátit. 24
 25. 25. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Aktuální složení Studentské komory AS FEKT  Bc. Tomáš Mejzlík alias: xmejzl04  Bc. Rastislav Červenák alias: xcerve10  Bc. Juraj Jakubík alias: xjakub23  Bc. Petr Jarchovský alias: xjarch00  Bc. Zuzana Moldříková alias: xmoldr01  Bc. Vojtěch Svatoš alias: xsvato00  Ing. Marián Klampár alias: xklamp00 25
 26. 26. Práva a povinnosti studentů Celou prezentaci najdete na www.feec.vutbr.cz/pr_a_po  Zdroje Vysokoškolský zákon Studijní a zkušební řád VUT SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT 26

×