แบบฝึกหัดบทที่ 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

แบบฝึกหัดบทที่ 3

on

 • 1,220 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,220
Views on SlideShare
1,092
Embed Views
128

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 128

http://myfriendsforever09.wordpress.com 126
http://www.facebook.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

แบบฝึกหัดบทที่ 3 Document Transcript

 • 1. แบบฝกหัดบทที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอรสวนบุคคลตอนที่ 1 พิจารณาขอความตอไปนี้วาถูกหรือผิด1.ความถี่สัญญาณนาฬิกาเปนขอมูลหนึ่งที่ใชบอกความเร็วของคอมพิวเตอรได2.รอมเปนหนวยความจําที่เก็บโปรแกรมไบออส และอานขอมูลไดอยางเดียว3.ในอนาคตไมโครโพรเซสเซอรแบบสารกึ่งตัวนําจะทํางานดวยความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงขึ้นเรื่อยๆ4.หนวยความจําแคชเปนหนวยความจําที่ทําใหการทํางานของซีพียูเร็วขึ้น5.ไมโครโพรเซสเซอรที่ใชสัญญาณนาฬิกาความถี่เทากันจะทําใหความเร็วของคอมพิวเตอรเทากัน6.แรมขนาดเทากัน แตความเร็วบัสตางกันจะทําใหความเร็วของคอมพิวเตอรตางกัน7.โดยทั่วไปแลวคอมพิวเตอรมักจะมีขนาดของเรจิสเตอรใหญกวาขนาดของแรม8.อุปกรณของหนวยรับเขาโดยทั่วไปมักจะเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลเปนสัญญาณแอนะล็อก
 • 2. ตอนที่ 2 พิจารณาคําถามตอไปนี้แลวเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด1.ความสามารถของคอมพิวเตอรขึ้นอยูกับอะไรก.การทํางานภายในซีพียูข.ความถี่ของสัญญาณนาฬิกาค.ความเร็วบัสบนเมนบอรดง.ถูกทุกขอ2.อุปกรณใดทําหนาที่เปนหนวยประมวลผลกลางในพีซีก.ชิปข.ไมโครโพรเซสเซอรค.เมนบอรดง.การดแสดงผล3.การบอกความจุของหนวยความจําจะใชหนวยใดก.เรจิสเตอร ข.กิกะไบตค.แอดเดรส ง.บิต4.หนวยเก็บขอมูลขนาดเล็กที่อยูในเอแอลยูเรียกวาอะไรก.เรจิสเตอร ข.หนวยความจําแคชค.หนวยความจําหลัก ง.หนวยความจําบัฟเฟอร
 • 3. 5.หนวยใดในคอมพิวเตอรที่เปนตัวควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรก.control unitข.registerค.machine cycleง.arithmetic logic unit6.อุปกรณตางๆ บนเมนบอรดคอมพิวเตอรจะเชื่อมโยงกันดวยวิธีใดก.ใชการทํางานของสารกึ่งตัวนําข.ใชระบบบัสค.เชื่อมโยงทางแสงง.เชื่อมโยงทางสายขนาดเล็ก7.ขอมูลใดสามารถบอกความละเอียดของการแสดงภาพบนหนาจอคอมพิวเตอรไดก.bit depthข.nitค.aspect ratioง.resolution
 • 4. ตอนที่ 3 ตอบคําถามตอไปนี้1.คอมพิวเตอรประกอบดวยองคประกอบพื้นฐานกี่หนวย อะไรบาง อธิบายและยกตัวอยาง2.อธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอร3.งานออกแบบที่ตองแสดงผลเปน 3 มิติ ตองการเครื่องคอมพิวเตอรที่มีคุณสมบัติอยางไร4.สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการเลือกซื้อเมนบอรดมีอะไรบาง อธิบายและยกตัวอยาง5.ยกตัวอยางวิธีการดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
 • 5. เฉลยตอนที่ 11. ถูก2.ถูก3.ถูก4.ถูก5.ผิด6.ถูก7.ถูก8.ผิดตอนที่ 21.ง2.ก.3.ข4.ก.5.ก.6.ข7.ง
 • 6. ตอนที่ 31.5 หนวย ไดแก 1.หนวยรับเขา ทําหนาที่รับขอมูล หรือคําสั่งตางๆ 2.หนวยประมวลผลกลางหรือซีพียู ทําหนาที่ประมวลผลคําสั่ง 3.หนวยความจํา ทําหนาที่เก็บโปรแกรมที่คอมพิวเตอรกําลังประมวลผลกลาง 4.หนวยสงออก ทําหนาที่แสดงหรือสงขอมูลที่ไดจากการประมวลผลจากซีพียูมาใหผูใชงานรับทราบ 5.หนวยรับขอมูล ทําหนาที่เก็บขอมูลแบบการบนคอมพิวเตอร2.การทํางานของคอมพิวเตอรเริ่มจากผูใชปอนขอมูลผานทางอุปกรณของหนวยรับเขา ขอมูลจะถูกเปลี่ยนใหเปนสัญญาณดิจิทัล แลวสงตอไปยังหนวยประมวลผลกลาง ในระหวางรอประมวลผลหากมีคําสั่งใหนําผลลัพธจากการประมวลผลไปจัดเก็บในหนวยความจํา ขอมูลดังกลาวจะถูกสงไปยังแรม อาจจะมีคําสั่งใหนําผลลัพธจากการประมวลผลดังกลาวไปแสดงผานทางอุปกรณของหนวยสงออก3.ตองการคอมพิวเตอรที่มีความสามารถในการคํานวณ และแสดงภาพความละเอียดสูงสุดไดเลือกซีพียูที่มีความเร็วสูงไมนอยกวา 2 GH2 มีแรมอยางนอย 4GB ใชจอภาพไมต่ํากวา 24 นิ้ว4.ขนาดของเมนบอรดจะตองเขากันไดกับชนิดของเคสที่ใช5. - ไมควรเปดฝาคอมพิวเตอรโดยไมจําเปน - ไมควรตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไวในที่ที่อุณหภูมิสูง - ไมควรตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไวใกลประตูหรือหนาตาง - ไมควรตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไวใกลสนามแมเหล็ก - ไมควรปดเครื่องโดยการกดสวิตซปด