ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2554

35,733 views
35,709 views

Published on

Published in: Education

ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2554

  1. 1. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมวินเซอรสวีท กทม.1. วงรีอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวงรีสัมผัสที่จุดกึ่งกลางของดานทั้งสี่ และวงรีนี้ สามารถปรับเปลี่ยนขนาดไดโดยการลากที่จุดมุมของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ 1) ใหสรางโฟกัสของวงรี 2) ใหสรางเสนตรงที่สัมผัสกับวงรีที่จุด T T คะแนนเต็ม 25 คะแนน 1 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอสอบ GSP ระดับประเทศ 2554
  2. 2. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมวินเซอรสวีท กทม.2. ใหสรางนิพจนพีชคณิตตามแตละขอตอไปนี้ โดยในแบบรางหนึ่งหนาทําเพียงหนึ่งขอยอย 2.1) ใหสรางพารามิเตอร a ใหสรางนิพจนพีชคณิตที่อยูในรูปของ a โดยใชคําสั่งคํานวณจากเมนูการวัด เมื่อให a = 0 นิพจนนี้จะเทากับ 2011 และเมื่อให a = 1 นิพจนนี้จะเทากับ 2554 2.2) ใหสรางพารามิเตอร b และ c ใหสรางนิพจนพีชคณิตที่อยูในรูปของ b และ c โดยใชคําสั่งคํานวณจากเมนูการวัด เมื่อให b = 0 นิพจนนี้จะเทากับ 2011 เมื่อให b = 1 และ c = 0 นิพจนนี้จะเทากับ 25 และเมื่อให b = 1 และ c = 1 นิพจนนี้จะเทากับ 54 2.3) ใหสรางพารามิเตอร n ใหสรางนิพจนพีชคณิตที่อยูในรูปของ n โดยใชคําสั่งคํานวณจากเมนูการวัด ซึ่งเมื่อ แทนคา n ที่เปนจํานวนเต็มบวกที่มีคาตั้งแต 2 ถึง 100 แลวจะใหผลลัพธเปน จํานวนเฉพาะที่มีคานอยที่สุดที่หาร n ลงตัว คะแนนเต็ม 25 คะแนน 2 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอสอบ GSP ระดับประเทศ 2554
  3. 3. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมวินเซอรสวีท กทม.3. กําแพงรั้วบานสองหลังตั้งขนานกัน บันได A และบันได B ซึ่งเปนบันไดที่ปรับความยาวได วางพิงกําแพงรั้วบาน โดยปลายขางหนึ่งของบันไดทั้งสองยันอยูกับฐานกําแพงรั้วบานคนละหลัง สวนอีกปลายหนึ่งพิงกับกําแพงรั้วของบานที่อยูตรงขาม ปลายบนของบันได A อยูสูงจากพืนเปนระยะ a หนวย ้ ปลายบนของบันได B อยูสูงจากพืนเปนระยะ b หนวย ้ ตําแหนงที่บนไดตัดกันอยูสูงจากพืนเปนระยะ h หนวย ั ้ ปลายบนของบันได A และ บันได B สามารถลากเพือเปลียนระยะของ a และ b ได ่ ่ใหสํารวจวา a, b และ h สัมพันธกันอยางไร เพราะเหตุใดความสัมพันธดังกลาวจึงเปนจริง a = 6.72 b = 3.92 h = 2.47 ลากได บันได A ลากได a บันได B h b คะแนนเต็ม 25 คะแนน 3 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอสอบ GSP ระดับประเทศ 2554
  4. 4. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ โรงแรมวินเซอรสวีท กทม.4. ใหสรางงานตามที่กําหนดใหในแตละขอตอไปนี้ 1) ใหลงจุด แบบ (x, y) โดยใชคา x และ y ที่กําหนดให ตอไปนี้  จุดที่ 1 : เปนจุดยอดของกราฟของสมการ y = x2 + 4x - 3 จุดที่ 2 : คา x และ y ที่เปนจํานวนจริงบวกซึงทําใหระบบสมการตอไปนีเปนจริง ่ ้ x2 + y2 = 10 x2 - y2 = 1 จุดที่ 3 : ถา n หารดวย 90 แลวเหลือเศษเทากับ 1 x และ y เปนเศษที่เหลือจากการหาร n + 179 และ n + 182 ดวย 90 ตามลําดับ จุดที่ 4 : แถบสีขาวและแถบสีเทาบนเปาที่แสดงในรูปมีความกวางเทากัน เมื่อปาลูกดอกไปที่เปา ตําแหนงที่ลกดอกจะปกบนเปาเปนแบบสุม ู  x ความนาจะเปนที่ลกดอกจะปกบนแถบสีขาวคือ ู โดยที่ 2y ห.ร.ม.ของ x และ y เทากับ 1 แลวสรางสวนของเสนตรงเชื่อมตอจุดทั้งหมดเขาดวยกันจุดตอจุด 2) ใหนกเรียนตอเติมจากรูปที่ไดในขอ 1) เปนรูปตามความคิดสรางสรรคของนักเรียน ั โดยรูปที่สรางตองอยูภายในกรอบหนาจอเทานัน ไมมีการเลือน scroll bar  ้ ่ (ขอนีไมมีการบรรยายประกอบในการนําเสนอ) ้ (ถามีปุมแสดงการทํางาน ใหเรียงลําดับปุมตามลําดับการใชงานในแนวดิง ่ และกําหนดปายชื่อปุมแสดงการทํางาน โดยในปายชื่อมีตวเลขเรียงตามลําดับการใชงานนําหนาชื่อ) ั คะแนนเต็ม 25 คะแนน 4 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอสอบ GSP ระดับประเทศ 2554

×