ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2552
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2552

on

  • 13,769 views

 

Statistics

Views

Total Views
13,769
Views on SlideShare
2,233
Embed Views
11,536

Actions

Likes
0
Downloads
85
Comments
0

5 Embeds 11,536

http://waranyuatisakkul.wordpress.com 11510
http://www.google.co.th 12
https://www.google.co.th 7
http://webcache.googleusercontent.com 6
https://www.google.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2552 ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2552 Document Transcript

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ขอแสดงความยินดีกับผูที่มีความสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรมาสรางสรรคผลงานดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ตอไปนี้เปนขอสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกผูมีความสามารถลําดับที่ 1 และ ลําดับที่ 2 เพื่อไปประกวดระดับประเทศ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน แบงออกเปน 1. สรางผลงานตามที่โจทยกําหนด 90 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมง 2. นําเสนอผลงาน 10 คะแนน เวลา 6 นาที “ อยาลืมจัดแบงเวลาในการทํางาน และการนําเสนอใหเหมาะสม”โจทยสําหรับสรางผลงานของผูเขาแขงขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552ใหนักเรียนสรางงานและตอบคําถามลงในแบบราง ขอสอบมีทั้งหมด 2 ขอ (ไมตองลอกโจทย)ขอที่ 1. ประกอบดวย 2 ขอยอย ใหทําในแบบรางหนาละ 1 ขอ(คะแนนเต็มขอละ 30 คะแนน) 1.1 ใหนักเรียนสรางรูปตามขั้นตอนตอไปนี้ 1. สรางวงกลม A ที่ปรับขนาดได 2. สรางวงกลม B และ C ใหอยูภายในวงกลม A โดยที่ 2.1 วงกลม B และ C สัมผัสภายนอกซึงกันและกัน และวงกลม B กับ C ่ ตางก็สมผัสวงกลม A ดวย ั วงกลม B และ C เปลียนขนาดไดและขณะที่ขนาดของวงกลม ่ ทั้งสอง เปลียนไปนั้น วงกลม A ตองไมเปลียนขนาด ่ ่ 2.2 วงกลม B และ C เคลือนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได ่ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลือนที่ไปรอบ ๆ วงกลม A นั้น ่ ขนาดของวงกลมทั้งสามตองไมเปลียนแปลง ่ 2.3 สรางปุมแสดงการทํางานควบคุมการเคลือนไหวของวงกลม B ่ และ C รอบวงกลมA ใหสํารวจวาอัตราสวนระหวางผลบวกของพื้นที่ของวงกลม B กับ C ตอพื้นที่วงกลม A เปนเทาไร(ใหพิมพคําตอบลงในแบบราง)การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตรโดยใช Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจําป 2552
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 1.2 ใหนักเรียนสรางตัวเลือนสามตัว p, q และ r เพื่อใชเปนพารามิเตอร ่ แลวเขียนกราฟของฟงกชัน f(x) = px2 + qx +r เมื่อ p ≠ 0 ใหนักเรียนสํารวจรอยทางเดินของจุดยอดของกราฟของฟงกชัน f แลวตอบคําถามตอไปนี้ (ใหพิมพคําตอบลงในแบบรางหนานี้) 1. เมื่อเปลียนแปลงเฉพาะคา p รอยทางเดินของจุดยอดของกราฟนี้จะเปนอยางไร ่ 2. เมื่อเปลียนแปลงเฉพาะคา q รอยทางเดินของจุดยอดของกราฟนี้จะเปนอยางไร ่ 3. เมื่อเปลียนแปลงเฉพาะคา r รอยทางเดินของจุดยอดของกราฟนี้จะเปนอยางไร ่ 4. กราฟในขอ 1. มีสมการเปนอยางไร 5. กราฟในขอ 2. มีสมการเปนอยางไร 6. กราฟในขอ 3. มีสมการเปนอยางไรขอที่ 2. ทําในแบบรางเพียง 1 หนาเทานั้น (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ใหนกเรียนสรางชิ้นงานในหัวขอ "งานสัปดาหวทยาศาสตร" ั ิขอใหโชคดี ในขณะสรางงานอยาลืมบันทึกงานเปนระยะๆ สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 สิงหาคม 2552การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตรโดยใช Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจําป 2552