ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2552

17,001 views
17,050 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
17,001
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14,543
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบ Gsp จัดโดย สสวท. รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2552

  1. 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ขอแสดงความยินดีกับผูที่มีความสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรมาสรางสรรคผลงานดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ตอไปนี้เปนขอสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกผูมีความสามารถลําดับที่ 1 และ ลําดับที่ 2 เพื่อไปประกวดระดับประเทศ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน แบงออกเปน 1. สรางผลงานตามที่โจทยกําหนด 90 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมง 2. นําเสนอผลงาน 10 คะแนน เวลา 6 นาที “ อยาลืมจัดแบงเวลาในการทํางาน และการนําเสนอใหเหมาะสม”โจทยสําหรับสรางผลงานของผูเขาแขงขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552ใหนักเรียนสรางงานและตอบคําถามลงในแบบราง ขอสอบมีทั้งหมด 2 ขอ (ไมตองลอกโจทย)ขอที่ 1. ประกอบดวย 2 ขอยอย ใหทําในแบบรางหนาละ 1 ขอ(คะแนนเต็มขอละ 30 คะแนน) 1.1 ใหนักเรียนสรางรูปตามขั้นตอนตอไปนี้ 1. สรางวงกลม A ที่ปรับขนาดได 2. สรางวงกลม B และ C ใหอยูภายในวงกลม A โดยที่ 2.1 วงกลม B และ C สัมผัสภายนอกซึงกันและกัน และวงกลม B กับ C ่ ตางก็สมผัสวงกลม A ดวย ั วงกลม B และ C เปลียนขนาดไดและขณะที่ขนาดของวงกลม ่ ทั้งสอง เปลียนไปนั้น วงกลม A ตองไมเปลียนขนาด ่ ่ 2.2 วงกลม B และ C เคลือนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได ่ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลือนที่ไปรอบ ๆ วงกลม A นั้น ่ ขนาดของวงกลมทั้งสามตองไมเปลียนแปลง ่ 2.3 สรางปุมแสดงการทํางานควบคุมการเคลือนไหวของวงกลม B ่ และ C รอบวงกลมA ใหสํารวจวาอัตราสวนระหวางผลบวกของพื้นที่ของวงกลม B กับ C ตอพื้นที่วงกลม A เปนเทาไร(ใหพิมพคําตอบลงในแบบราง)การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตรโดยใช Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจําป 2552
  2. 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 1.2 ใหนักเรียนสรางตัวเลือนสามตัว p, q และ r เพื่อใชเปนพารามิเตอร ่ แลวเขียนกราฟของฟงกชัน f(x) = px2 + qx +r เมื่อ p ≠ 0 ใหนักเรียนสํารวจรอยทางเดินของจุดยอดของกราฟของฟงกชัน f แลวตอบคําถามตอไปนี้ (ใหพิมพคําตอบลงในแบบรางหนานี้) 1. เมื่อเปลียนแปลงเฉพาะคา p รอยทางเดินของจุดยอดของกราฟนี้จะเปนอยางไร ่ 2. เมื่อเปลียนแปลงเฉพาะคา q รอยทางเดินของจุดยอดของกราฟนี้จะเปนอยางไร ่ 3. เมื่อเปลียนแปลงเฉพาะคา r รอยทางเดินของจุดยอดของกราฟนี้จะเปนอยางไร ่ 4. กราฟในขอ 1. มีสมการเปนอยางไร 5. กราฟในขอ 2. มีสมการเปนอยางไร 6. กราฟในขอ 3. มีสมการเปนอยางไรขอที่ 2. ทําในแบบรางเพียง 1 หนาเทานั้น (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ใหนกเรียนสรางชิ้นงานในหัวขอ "งานสัปดาหวทยาศาสตร" ั ิขอใหโชคดี ในขณะสรางงานอยาลืมบันทึกงานเปนระยะๆ สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 สิงหาคม 2552การประกวดผลงานสรางสรรคของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตรโดยใช Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจําป 2552

×