บทคัดย่อ มัลติพอยท์เมาส์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

บทคัดย่อ มัลติพอยท์เมาส์

on

 • 1,280 views

บทคัดย่อ งานวิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ งานวิจัยในชั้นเรียน

Statistics

Views

Total Views
1,280
Views on SlideShare
1,280
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
16
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • ขอบพระคุณสำหรับงงานวิจัยนี้จ้า.......
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

บทคัดย่อ มัลติพอยท์เมาส์ Document Transcript

 • 1. ชื่องานวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านโนนระเวียง จังหวัดนครราชสี มาผู้วจัย ิ นางวราภรณ์ หลายทวีวฒน์ัปี การศึกษา 2553 บทคัดย่อ การวิจยครั้งนี้มีวตถุประสงค์เพื่อ (1) การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ ั ัเรื่ อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ก่อนและหลังเรี ยน (2) เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์เรื่ อง สมการและการแก้สมการ (3) เพื่อหาดัชนีประสิ ทธิผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนบ้านโนนระเวียง จังหวัดนครราชสี มา จานวน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ที่ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ัแบบมัลติพอยท์เมาส์เป็ นสื่ อการเรี ยน (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เรื่ องสมการและการแก้สมการ (3) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ และ(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ วิเคราะห์ขอมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) ้และการหาประสิ ทธิภาพ E1/ E2 ผลการวิจยพบว่า (1) นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์มี ัความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ั(2) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 88.89/89.47 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ จึงสามารถนาไปใช้ได้ (3) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการและการแก้สมการ มีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.85 แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิ ตศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 และ(4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติพอยท์เมาส์ เรื่ อง สมการ ่และการแก้สมการ อยูในระดับมากที่สุด