Frakhan 88 dr makarem mcq edc prof.

547 views
426 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Frakhan 88 dr makarem mcq edc prof.

 1. 1. ‫بسم ا الرحمن‬ ‫الرحيم‬
 2. 2. ‫سنجش دانشجو‬‫‪Student Assessment‬‬ ‫ويژگيهاوتجزيه و تحليل‬‫آزمونهاي چند گزينه اي‬
 3. 3. ‫آزمون هاي عيني ‪Objective Tests‬‬ ‫• آزمونهايي كه در آنها ،هم سئوال وهم‬ ‫پاسخ در اختيار دانشجو قرار داده شودو‬ ‫تصحيح پاسخ آنها دقيق است.‬ ‫• آزمون ‪MCQ( (Multiple Choice‬‬ ‫‪Q ue s tion‬‬ ‫را .......... مي نامند.‬
 4. 4. ‫‪M ultipleC hoiceQ uestion‬‬ ‫‪‬متداولترين آزمون عيني است كه هم‬‫در سنجش توانايي هاي مختلف و هم در‬ ‫سنجش يادگيري در زمينه هاي گوناگون‬ ‫تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد.‬ ‫- اين آزمون ها از لحاظ يكنواختي‬ ‫سئوالها، حساسيت كم در مقابل حدس‬‫كوركورانه و سهولت تصحيح پاسخنامه ها‬ ‫بهترين نوع آزمونهاي عيني مي باشند.‬
 5. 5. ‫هر سئوال چند گزينه اي شامل قسمت‬ ‫هاي زير است:‬‫1-قسمت اصلي يا تنه سئوال )‪ ،(Stem‬دربرگيرنده‬ ‫مسأله يا موضوعي است كه سئوال بايد آن را‬ ‫اندازه گيري كند.‬ ‫2-گزينه صحيح يا پاسخ سئوال )‪ (Key‬يكي از‬ ‫گزينه هاي پيشنهادي است كه دانشجو بايد آن را‬ ‫انتخاب کند.‬ ‫3-گزينه هاي انحرافي)‪ (Distracters‬تعدادي‬‫گزينه بجز گزينه صحيح است كه نقش آنها منحرف‬
 6. 6. ‫- تعداد گزينه هاي سئوالهاي چند گزينه‬ ‫از 2 تا 5 متغير است.‬ ‫- هرچه تعداد گزينه ها بيشتر باشد‬ ‫امكان حدس كمتر است.‬ ‫اما چون معمول پيدا نمودن بيش‬ ‫از سه پاسخ انحرافي، كار‬ ‫دشواري است، آزمونهاي چهار‬ ‫گزينه اي شهرت بيشتري يافته‬ ‫اند.‬
 7. 7. ‫انواع آزمونهاي چند گزينه اي.‬ ‫‪ ‬نوع تنها گزينه درست‬‫‪ ‬يكي از گزينه ها صحيح و بقيه كامل‬ ‫غلط است.‬ ‫‪ ‬نوع بهترين گزينه درست‬‫‪ ‬همه گزينه ها صحيح هستند اما يكي‬ ‫از همه صحيح تر است.‬ ‫‪ ‬نوع منفي: تنه سئوال منفي است و‬‫همه گزينه ها بجز يكي صحيح هستند.‬
 8. 8. ‫محاسن آزمونهاي چند گزينه اي:‬‫1. از ساير آزمونهاي عيني انعطاف پذيرترند و علوه بر‬ ‫دانش ، توانايي استدلل، قضاوت و بسياري بازده‬ ‫هاي مهم ديگر يادگيري را مي سنجد.‬ ‫2. با استفاده از آنها مي توان در يك زمان محدود‬ ‫تعداد زيادي از اهداف آموزش و بخش مهمي از‬ ‫محتواي درس را اندازه گيري نمود.‬ ‫3. امكان حدس زدن كوركورانه در آنها نسبت به ساير‬ ‫سوالت عيني كمتر است.‬ ‫4. به سادگي و با عينيت كامل قابل تصحيح هستند‬ ‫5. دانشجويان و اساتيد آن را به ساير آزمونها ترجيح‬ ‫مي دهند‬ ‫- اگر گزينه هاي انحرافي با توجه به اشتباهات و كج‬
 9. 9. ‫معايب آزمونهاي چند گزينه اي:‬ ‫ساختن آنها دشوار است. زيرا معلمان غالبا نمي توانند‬ ‫1.‬ ‫تعدادي گزينه انحرافي خوب براي سئوالها انتخاب كنند.‬ ‫معلمان اغلب سئوالها چند گزينه اي را در حد سنجش‬ ‫2.‬ ‫اطلعات جزئي و كم اهميت طرح مي کنند.‬ ‫در مقايسه با ديگر آزمونهاي عيني ) مثل ص و غ( پيدا‬ ‫3.‬‫كردن گزينه درست مستلزم وقت زيادتري است بويژه اگر‬ ‫گزينه هاي خيلي شبيه بهم ساخته شوند.‬‫زماني كه به پاسخ هاي غلط نمره منفي تعلق مي گيرد‬ ‫4.‬ ‫دانشجويان كه اهل ريسك مي باشند از سايرين نمره‬‫بهتري كسب مي كنند و افرادي كه در پاسخ دادن به اين‬ ‫سئوالها خبره ترند نسبت به آن كارها نمره بهتري مي‬ ‫گيرند.‬ ‫فراگيران قوي بيش از فراگيران معمولي قادر به‬ ‫5.‬ ‫پيداكردن اشكالت، پيچيدگيها ونظرگاههاي واگرا ) غير‬‫معمولي( در سئوالها هستند. اما از انجا كه تنها يك جواب‬ ‫صحيح در سئوال است، بعلت اين تيزبيني، خود دچار‬ ‫اشتباه نمي شوند.‬
 10. 10. ‫قواعد تهيه سئوالها چند گزينه اي:‬‫‪ ‬هر سئوال بايد يك موضوع مهم و يك هدف آموزشي را اندازه‬ ‫گيري كند.‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬بيشتر از يك مسئله و يا يك مطلب را در يك سئوال نگنجانيد.‬ ‫هنگام سرماخوردگي کروارگان ي زمها ي زييدن پ ب لونفر ي حدو م ي وکارد ي،ت ا ي جاد و سا ي ر‬ ‫کدام ي ک از م ي شد ي د،براثر چکان ر ي ي ش از ت قطره ها روغنها‬ ‫‪ ‬مواد ضدرا كام ل روشن و بواضحعارضه.......... از عبارت و كلماتآ يقابل فهم‬ ‫سئوالها عفون ي کننده در ي ن م،ي بنويسيد و ممکن است بوجود د ؟‬ ‫ي کند؟‬ ‫آزمون الفشوندگان ساستفاده كنيد.‬ ‫الف – عفونتي ي نوسها‬ ‫– استاف لوکک‬ ‫ب –ب – پنوموکک ي سف ي د‬ ‫انهدام گلبولها‬ ‫‪ ‬از تكرار مطالب کلدر گزينهن ها خودداري كنيد.‬ ‫ج – - تورم مخاط ب ي ي‬ ‫ي باس ي ل‬ ‫ج‬ ‫در سرماخوردگ ي ي شد ي د،افراد شدن عصب بو مکررقرار م ي گ ي رد مواد مترشحه،‬ ‫هنگام درمان س ي نوز د – ضا دارودر چکاندن ي ا يي و نامنظم ؟‬ ‫ت کدام ي ع مورد استفاده‬ ‫د - مننگوکک‬ ‫هنگام سرماخوردگ ي شد ي د،براثر درپنبين ي دني ني ش از ز ي ان آور ي دارد،روغنهاامکان‬ ‫و سا ي ر‬ ‫چرب ي ها و مواد پلشت بر گوناگون –چکان س،ي ل عوارض حد قطره ها ، ز ي را‬ ‫ي ي ب‬ ‫الف‬‫مواد ضد عفوندارد ب رادرکوتريطورآسعارضه در تنهاست بوجودبنويسي د.‬ ‫‪ ‬مطالب اصلي ي کننده رادربه ي موکسازولب قرار دهد؟ سئوال آ ي د.‬ ‫سئوال – ب ي ن ، کدام كامل ممکن‬ ‫ي‬ ‫معرض‬ ‫.....‬ ‫ترتيب قرار دادن سمان ها پسجاز – الف– – پارسيلددر صورتي كه در همان جلسه ترميم‬ ‫پالپوتومي س ي نوسهانوسها‬ ‫الف د ي ازوپوکسا س ي‬ ‫عفونت ي‬ ‫کلر‬ ‫د – ب انجام شوديي سف ي است؟‬ ‫کل كدام‬ ‫كامپوزيت –‬ ‫‪ ‬همه گزينه ها بايد متجانسي سا يگلبولها يد سف ي د‬ ‫ب داکس گلبولها ن‬‫الف- كلسيم هيدروكسايد- ‪ – ZOE‬گلسج – گلبولها ي موضوع واحدي مربوط باشند‬ ‫و به‬ ‫– انهدام‬ ‫يونومر- كامپوزيت‬ ‫قرمز‬ ‫ج – تورم مخاط ب ي ن ي‬ ‫ب- كلسيم هيدروكسايد- زينك فسفات- ضا عصب بو ي ا يي‬ ‫كامپوزيت‬ ‫د – د –ي ع شدن عصب بو ي ا يي‬ ‫ج- كلسيم هيدروكسايد – ‪ – ZOE‬زينك فسفات- كامپوزيت‬ ‫د- كلسيم هيدروكسايد – گلس يونومر - كامپوزيت‬
 11. 11. ‫- همه گزينه هاي يك سؤال بايد متجانس و به‬ ‫موضوع واحدي مربوط باشند. مثال:‬ ‫سؤال ضعيف‬ ‫ديگوکسين دردرمان کدام بيماري به کار مي‬ ‫رود؟‬ ‫الف- کارديوميوپاتي ديلته‬ ‫ب-هنوخ شوئن لين‬ ‫ج-لوسمي حاد‬ ‫د-پنوموني‬
 12. 12. ‫سؤال بهتر‬ ‫ديگوکسين دردرمان کدام نوع از‬‫کارديوميوپاتي زير به کار مي رود؟‬ ‫الف- ديلته‬ ‫ب- هيپرتروفيک‬ ‫ج- رستريکتيو‬ ‫د- نوزادمادر ديابتي‬
 13. 13. ‫در كدام يك از بيماري هاي زير طحال بزرگ و قابل لمس است؟‬ ‫سئوال را طوري بنويسيد كه پاسخ درست تنها پاسخ يا قطعا درست‬ ‫ب. كم خوني داسي شكل‬ ‫الف. مالريا‬ ‫‪‬‬ ‫ترين پاسخ باشد.‬ ‫ج. پركاري تيروئيد د. كم خوني فقر آهن‬ ‫بيماري با تب، لرز و بزرگي طحال مراجعه نموده است در اسمير نامبرده مالريا فالسيفا رو م‬ ‫گزينه ها ي هر ديده شده است بهترينبنويسيد كه از نظر دستوري و جمله‬ ‫سئوال را طوري درمان چيست؟‬ ‫‪‬‬ ‫کدام ي ک ازمواد ز ي ر برا ي انسان ضرور ي است ؟‬ ‫بندي بهنامبرده به الف مكملي متن باشد.‬ ‫الف. نحو درست – نياز ندارد.‬ ‫درمان پروتئ ن‬ ‫ب. نامبرده به ضد تب احتياج دارد.‬ ‫ج. ‪ Fancidar‬داروئيب – آب استو نامناسب خودداري كنيد.‬ ‫از بكاربردن اشاره هاي دستوري نامربوط‬ ‫نزد ي ک به 08% افراد مبتل به ج –خوبي قلب .‬ ‫‪‬‬ ‫و ي تامنها وزن آنها ب ي ن :‬ ‫انفارکتوس‬ ‫در سئوالها منفي كلمات– منفياست برجسته جاي دهيد.‬ ‫همه موارد فوق لوگرم را ي‬ ‫د. الف – 05-04دک ي صحيح معدنباشد.‬ ‫مواد مي‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬از نوشتن سئوالهاي كه در06-05 متن سئوال منفي و گزينه ها هم منفي‬ ‫ک ي لوگرم است‬ ‫ب – ا آنها‬ ‫ج – های زیر باعث بیماری کوررنگی می شود ؟‬ ‫09-56 ک ي لوگرم است‬ ‫کمبود کدامیک از ویتامین ه ي چکدام درستنمائيد.‬ ‫د – است احتراز ن ي ست‬ ‫الف – ویتامین ‪A‬‬ ‫دارو هاي زير قابل تجويز مي باشند بجز:‬‫‪ ‬تا حد امكان از به صرع همهب – موارد فوق يا هيچكدام و… خودداري كنيد.‬ ‫دركودكان مبتل عبارات همه‬ ‫الف- مواد معدنی‬ ‫هيدروكسي زين‬‫‪ ‬سئوالها را مستقل از ب- ديفنچربیهاپاسخ يك سئوال نبايد به پاسخ سئوال‬ ‫هم ج – هيدرامين‬ ‫بنويسيد )‬ ‫ديگر كمك كند(.‬ ‫ج-–پرومتازين‬ ‫د پروتئینها‬ ‫د – هيچكدام از موارد‬
 14. 14. ‫از طرح سئوالهاي گمراه كننده بپرهيزيد.‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬دو گزينه متضاد راكه يكي از آنها درست است بكار نبريد.‬ ‫‪ ‬طول گزينه درست را در سئوالهاي مختلف تغيير دهيد.‬‫کدام ي ک از موارد ز ي ر از عوارض درمان ي ب ي ماران مبتل به نارسا يي احتقان ي قلب‬ ‫‪ ‬محل گزينه درست را در مياناصلي بیمارهايي انحرافي. بطور تصادفي انتخاب‬ ‫عامل گزينهي ي قلب . .......است‬ ‫م باشد‬ ‫الف ––ه ي پوکالم ي‬ ‫كنيد )جدول اعداد تصادفي(......عامل اصلي بیماري قلبي است.‬ ‫الف کلسترول‬ ‫.‬ ‫ب – ه–چاق کالم ي‬ ‫ب ي پر ي‬ ‫‪ ‬سئوالها را به زباني بنويسيد كه درحدگارکشیدنيفهم آزمون شوندگان باشد.‬ ‫ج ج–ب –چاقي بطنو‬ ‫– سی درك‬ ‫الف – کلسترول‬ ‫فلوتر‬ ‫د – افزا– ش فشار خون‬ ‫د ي استرس‬ ‫‪ ‬براي هر سئوال بين 3-5 گزينهجبكاری بريد.دن‬ ‫– س گارکشی‬ ‫د – استرس‬ ‫‪ ‬در آزمونهاي تكويني مي توان از گزينه ”نمي دانم“ استفاده كرد.‬ ‫‌‬ ‫‪ ‬در سئوالهايي كه تنه آنها جمله ناتمام است جاي خالي را قسمت آخر‬ ‫جمله قرار دهيد.‬
 15. 15. ‫7- سؤال را طوري بنويسيد كه پاسخ درست‬ ‫تنها پاسخ درست يا قطعا درست ترين‬ ‫پاسخ باشد.‬ ‫8- براي اندازه گيري فرآيند هاي پيچيده‬ ‫ذهني از موقعيت هاي تازه استفاده‬‫نماييد،زيرا تكرار مطالبي كه براي آموزش‬ ‫فعاليت هاي ذهني چون به كار بستن ،‬ ‫تركيب و.. که پيش از اين در كلس ارائه‬ ‫شده ،تنها دانش را مي سنجند. مثال:‬
 16. 16. ‫سؤال سطح دانش:‬‫مصرف يك گرم از كدام يك ازمواد زير در‬‫بدن ،بيشترين كالري را توليد مي نمايد:‬ ‫الف- چربي‬ ‫ب- شكر‬ ‫ج- نشاسته‬ ‫د- پروتئين‬
 17. 17. ‫سؤال سطح كاربرد‬‫حذف كدام يك از مواد زير از غذاهاي‬‫روزانه ،بيشترين مقدار كاهش كالري‬ ‫را سبب مي شود:‬ ‫الف- يك قاشق كره‬ ‫ب- يك قاشق شكر‬ ‫ج- يك قرص معمولي نان‬ ‫د- يك تخم مرغ آب پز‬
 18. 18. ‫‪ ‬تنها در صورت لزوم از آزمونهاي چند گزينه اي استفاده‬ ‫كنيد.‬ ‫توجه داشته باشيم هرچند آزمونهاي چند گزينه اي فوايد‬ ‫زيادي دارند اما در همه جا اثر بخشي يكساني نداشته و‬‫مواردي يافت مي شود كه بهتر است از آزمونهاي ديگر به جاي‬ ‫آنها استفاده نمود.‬‫بنابراين بيائيد آن نوع سئوالهايي را بكار ببريم که بهتر از بقيه‬‫هدف آموزشي ما را بطور مستقيم و مؤثر، مورد سنجش قرار‬ ‫مي دهند.‬
 19. 19. ‫سئوال؟‬
 20. 20. ‫چک لیست یك سئوال چند گزینه ای‬ ‫•‬ ‫تاکسونومی سئوال:‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬‫‪‬‬ ‫ضرورت سئوال : ‪Nice to Learn Better to Learn Must‬‬ ‫‪Learn‬‬
 21. 21. ‫سطح سؤالها‬ ‫سئوالهاي سطح 1) تاكسونومي 1(‬ ‫يادآوري و بازشناسي (‪(Recognition Recall‬‬ ‫سئوالهاي سطح 2( تاكسونومي 2(‬ ‫تفسير اطلعات (‪(Interpretation‬‬‫سئوالهاي سطح 3 ( تاكسونومي 3(‬ ‫حل مسئله (‪(Problem Solving‬‬
 22. 22. ‫‪Bloom’s Taxonomy‬‬‫‪for Cognitive Domain‬‬ ‫ارزشيابي‬ ‫تركيب‬ ‫تجزيه وتحليل‬ ‫به كار بستن‬ ‫فهميدن‬ ‫دانش‬
 23. 23. ‫سئوال زير در كدام سطح قرار دارد ؟‬‫مهمترين فايده استفاده از آمالگام هاي كپسولي‬ ‫كدام است؟‬ ‫الف- نسبت دقيق جيوه/آلي ا ‍ ‍ژ‬ ‫ب- كمك به كنترل عفونت در كلينيك‬ ‫ج- راحتي كار دندانپزشك‬ ‫د- حد اقل رسيدن بخار جيوه در محيط كار‬
 24. 24. ‫مثال:‬ ‫سؤال زير داراي تاكسونومي ... است:‬‫- معالجه مناسب براي مننژيت مربوط به‬ ‫كريپتوكوكال چيست؟‬ ‫الف - آمفوتريسين ‪B‬‬ ‫ب- . . . . . . .‬ ‫د - .......‬
 25. 25. ‫راهنمائي ‌ هايي جهت طرح سؤالهاي چند گزينه ‌ اي با سطح‬ ‫بال تر‬ ‫1. جمعآوري اطلعات‬ ‫‌‬ ‫2.اطلعات جمعآوري شده به اندازه كافي باشد.‬ ‫‌‬‫3 . طرح موضوع سؤال هر چه ممكن است به شرايط طبيعي و‬ ‫حقيقي نزديكتر باشد.)باعث انگيزه و تلش بيشتر‬ ‫دانشجو(.......مسعود درحاليكه رانندگي ميكرد.....‬ ‫4. از اطلعات خام و تفسير نشده استفاده شود.‬ ‫5.عدم ساس ستفاده ساز سبرچس سب)راهنمائي(..‪rash, migratory‬‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س س‬ ‫‪,polyarthritis‬‬ ‫6. سؤال با مشكل شروع شود نه با تشخيص‬ ‫7. از موارد بيماري ناآشنا استفاده شود‬
 26. 26. ‫‪Minimum Pass Level‬‬ ‫حد نصاب قبولي‬ ‫نحوه تعيين حد نصاب قبولي يك سئوال:‬‫1. ابتدا گزي نه هاي هر سئوال جداگا نه مورد بررسي‬ ‫قرار ميگيرد.‬‫2. به گزينكه هاي غلطكي ككه دانشجوي لب مرز‬‫) ضع يف( قادر با شد براح تي آنها را كنار بگذارد، ارزش‬ ‫صفر داده مي شود.‬‫3. به گزي نه هاي غل طي كه دانشجوي لب مرز قادر‬ ‫به تشخيكص غلكط بودن آنهكا نشود، نسكبت به ميزان‬‫نزد يك بودن آن ها به جواب صحيح اعدادي نظير 57.0 ،‬ ‫5.0 ،52.0 داده مي شود.‬‫به پا سخ صحيح بارم سئوال مثل عدد 1 داده مي‬ ‫4.‬
 27. 27. ‫مثال:‬ ‫كداميك از بيماريهاي زير باعث بزرگي غده اشكي ميشود؟‬ ‫0/57‬ ‫الف – هوجكين‬ ‫0/5‬ ‫ب – لوپوس‬ ‫1‬ ‫ج- ساركوئيدوز‬ ‫0‬ ‫د- پري آرتيريتيس نودوزا‬ ‫1‬‫حد نصاب قبولي سئوال = ------ = 0/44‬ ‫2/52‬
 28. 28. ‫حد نصاب قبولي آزمون‬ ‫براي بدست آوردن حد نصاب قبولي كل آزمون، حد‬ ‫نصاب هاي قبولي سئوالها را جمع كرده بر تعداد‬ ‫سئوالهاي آزمون تقسيم مي نمائيم.‬ ‫مجموعه حد نصاب قبولي سئوالها‬ ‫-------------------------- = حدنصاب‬ ‫001×‬‫آزمون‬ ‫قبولي‬ ‫تعداد كل سئوالها‬
 29. 29. ‫اگر آزموني داراي 01 سئوال با حد نصاب‬‫هاي قبولي زير باشد، حد نصاب كل , به‬ ‫طريق زير بدست مي آيد‬ ‫6 – 1/.‬ ‫/1 – 03‬ ‫0‬ ‫3/.7 –‬ ‫5/.2 –‬ ‫5/.8 –‬ ‫3 –.3/.‬ ‫5/.9 –‬ ‫0/4 – 5‬ ‫01 – 5/.‬ ‫0/5 – 5‬ ‫4‬ ‫%04 = 001 * ------ = حد نصاب قبولي‬ ‫01‬ ‫امتحان‬
 30. 30. ‫تحليل سئوالهاي آزمون‬ ‫• هدف از تحليل سئوالها :‬ ‫• 1- بررسي تک تک سئوالها و تعيين ميزان دقت و‬ ‫نارسائي هاي آنها.‬‫• 2- تعيين نقاط قوت و ضعف آزمون و کيفيت همه‬ ‫سئوالها.‬
 31. 31. ‫تفسير ضريب دشواري و تميز‬ ‫سئوالهائي كه ضريب دشواري آنها از 1 كمتر و از 0‬ ‫•‬ ‫بيشتر باشد و به 0/5 نزديك باشند سئوال هاي بهتري‬ ‫هستند.‬ ‫ضرايب دشواري بين 0/3 تا 0/7 حد اكثر اطلع را در‬ ‫•‬ ‫باره تفاوت بين دانشجويان را به دست مي دهد.‬‫هر قدر ضريب تميز بزرگتر باشد قدرت تميز آن سئوال‬ ‫•‬‫بيشتر و هرچه اين ضريب كوچكتر باشد قدرت تميز آن‬ ‫كمتر است.‬ ‫ضريب تميز صفر بيان كننده اين است كه آن سئوال‬ ‫•‬ ‫بهيچ وجه نتوانسته بين گروه قوي و ضيف تمايز قائل‬ ‫شود.‬ ‫اگر ضريب سئوالي منفي باشد چه تفسيري دارد؟‬ ‫•‬‫1- سئوال داراي عيب اساسي است وبايد كنار گذاشته‬ ‫•‬ ‫شود.‬ ‫2- افراد گروه بال آن سئوال را درست ياد نگرفته ، يا‬ ‫•‬
 32. 32. ‫ارتباط‬ ‫بين‬‫ضريب دشواري‬ ‫و‬ ‫ضريب تميز‬
 33. 33. ‫ضريب‬‫دشواري‬
 34. 34. ‫نمره گذاري آزمون هاي عيني‬ ‫1- بدون کسر نمره حدس زدن‬ ‫2- کسر مقداري ازنمره براي جبران حدس زدن‬ ‫- در صورت انتخاب حالت کسر نمره ، دانشجويان‬ ‫قبل از آزمون بايد از نمره منفي آگاه شوند.‬ ‫- مي توان از فرمول زير محاسبه نمود:‬ ‫‪W‬‬‫: نمره اصلح شده‬‫-‪R‬‬ ‫1-‪N‬‬ ‫‪ =R‬تعداد پاسخهاي درست‬ ‫‪ =W‬تعداد پاسخهاي غلط‬ ‫‪ =N‬تعداد گزينه هاي هر سوال‬
 35. 35. ‫چک لیست یك سئوال چند گزینه ای‬ ‫•‬ ‫تاکسونومی سئوال:‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬‫‪‬‬ ‫ضرورت سئوال : ‪Nice to Learn Better to Learn Must‬‬ ‫‪Learn‬‬
 36. 36. ‫1-آیا بخش اعظم اطلعات در تنه سئوال گنجانده شده است؟‬‫2-آیا سؤال یک هدف اختصاصی یادگیری را مورد ارزیابی قرار می‬ ‫دهد؟‬ ‫3-آیا لغات استفاده شده در تنه یاگزینه ها ، شفاف ومستقیم بیان‬ ‫ه‬ ‫شده اند؟‬ ‫4-آیا از کاربرد گزینه منفی برای تنه منفی خود داری شده است ؟‬ ‫ا‬ ‫5-آیا از کاربرد گزینه هایی نظیر " همه موارد " ، "هیچکدام "‬ ‫وگزینه های ترکیبی خودداری شده است ؟‬‫6-آیا از کاربرد گزینه های متضاد یکدیگر، خود داری شده است؟‬ ‫ا‬ ‫7 -آیااز لغات مثبت در تنه سئوال استفاده شده است یادرصورت‬ ‫ی‬ ‫منفی بودن، لغات منفی مشخص شده اند؟‬
 37. 37. ‫8-آیا این سؤال مستقل از سئوال هاي دیگر می باشد ؟‬‫9-آیا گزینه ها از نظرطول ، ساختار لغوی و سبک نگارش همسنگ هستند؟‬‫01-آیا تا حد امکان از کاربرد عبارتهای تکراری درگزینه ها خود داری شده‬ ‫است؟ ؟‬ ‫11-آیا کلمات بکار رفته در تنه ویا گزینه ها از نظر املیی صحیح است ؟‬‫21-آیا بطور مشخص یک گزینه صحیح می باشد (خودداری از طرح سئوالها‬ ‫بحث انگیز(؟‬ ‫31 -آیاگزینه ها به طور عمودی لیست شده است ؟‬ ‫41-آیا گزینه های انحرافی ، تنها دانشجویان غیر مطلع را گمراه می کند؟‬ ‫51 -آیا تنه سوال و گزینه ها مثبت اند ؟‬
 38. 38. ‫تحلیل سوال های آزمون ارتقای دستیاری تخصصی‬ ‫************** (سال 7831(‬ ‫تعداد شرکت کنندگان 92 نفر‬ ‫•‬‫ارتقائ 1 به 7،2نفر، 2 به 11 ،3نفر، 3 به 01،4نفر، 4 به 1 ،5نفر‬ ‫•‬ ‫نتایج: همگی قبول‬ ‫•‬ ‫ملک نسبی نمرات میانگین 02% نفرات اول 19/05‬ ‫•‬ ‫میانگین ضریب دشواری سئوالها 85/05‬ ‫•‬ ‫تعداد سئوال های ساده و متوسط 37 مورد‬ ‫•‬ ‫تعداد سئوال های دشوار 22 مورد‬ ‫•‬ ‫خیلی دشوار و فوق العاده دشوار 55 مورد‬ ‫•‬ ‫تعداد سئوال های با درجه افتراق خوب 63 مورد‬ ‫•‬ ‫درجه افتراق متوسط 43 مورد‬ ‫•‬ ‫درجه افتراق ضعیف 24 و منفی 83 مورد.‬ ‫•‬
 39. 39. ‫مقایسه خلصه تحلیل پرسشی‬ ‫رشته تخصصی *********** )سالهای78و 68(‬‫سال68‬ ‫سال78‬ ‫عنوان‬ ‫26‬ ‫37‬ ‫ساده و متوسط‬ ‫13‬ ‫22‬ ‫1-0/56‬ ‫دشوار‬ ‫تعداد سئوالهای با درجه‬ ‫75‬ ‫55‬ ‫0/46-0/54‬ ‫خيلي دشوار و فوق العاده‬ ‫دشواری مختلف‬ ‫دشوار‬ ‫65‬ ‫85/05‬ ‫ميانگين ضريب دشواري‬ ‫0-0/44‬ ‫01‬ ‫63‬ ‫خوب‬ ‫تعداد سئوالهای با‬ ‫33‬ ‫43‬ ‫بالتر از 0/3‬ ‫متوسط‬ ‫درجات مختلف قدرت‬ ‫0/3-0/1‬ ‫افتراق‬ ‫27‬ ‫24‬ ‫ضعيف‬ ‫53‬ ‫83‬ ‫کمتر‬ ‫0/1-0‬ ‫منفي‬ ‫از 0‬ ‫چهار گزينه اي‬ ‫تعداد سوالت با تعداد‬ ‫سه گزينه اي‬ ‫گزینه های قوی مختلف‬ ‫دو گزينه اي‬ ‫نسبت گزينه ها‬
 40. 40. ‫اصلحات آزمون بعد از دریافت اعتراضات‬ ‫• اصلح کلید سئوالها 3 مورد‬ ‫2 مورد )سئوالهای 12 و 85 (‬ ‫• سئوالهای 2جوابی‬‫• از این نظر نسبت به سایر گروه ها وضعیت ******داشته.‬

×