ยุคหิน

1,166 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
445
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ยุคหิน

 1. 1. P aleolithic A ge or O ld S tone A ge) ยุ ค นี ้ ม นุ ษ ย์ ร ู ้ จ ั ก ประดิ ษ ฐ์ เ ครื ่ อ งใช้ ที ่ ท ำ ำ ด้ ว ยหิ น อย่ ำ งหยำบๆที ่ เ รี ย กว่ ำ เครื ่ อ งมื อ หิ น กะเทำะ  หรื อ ทำ ำ จำกกระดู ก สั ต ว์ ด ำ ำ รงชี ว ิ ต ด้ ว ยกำรเก็ บ หำผลไม้ ใ น ป่ ำ และล่ ำ สั ต ว์ เ ป็ น อำหำร จึ ง ต้ อ งอพยพ ติ ด ตำมฝู ง สั ต ว์ ไ ปเรื ่ อ ยๆ  ทำ ำ ให้ ไ ม่ เ กิ ด ชุ ม ชนขนำดใหญ่ และเพื ่ อ สะดวกในกำร เคลื ่ อ นย้ ำ ยก็ จ ะอำศั ย ตำมถำ ้ ำ ชะง่ อ นผำ  
 2. 2. เริ ่ ม รู ้ จ ั ก ใช้ ไ ฟเพื ่ อ ให้ ค วำมอบอุ ่ น แก่ร่ ำ งกำย ให้ แ สงสว่ ำ ง และหุ ง ต้ มอำหำรนอกจำกนี ้ ย ั ง พบหลั ก ฐำนว่ ำ มีกำรประกอบพิ ธ ี ก รรมฝั ง ศพคนในคนตำยพวกนี ้ ม ี ค วำมชำ ำ นำญในกำรวำดภำพ และกำรแกะสลั ก โดยเฉพำะกำรวำดภำพ ตำมผนั ง ถำ ้ ำ
 3. 3. เริ ่ ม ตั ้ ง แต่ 8, 000 ปี ถ ึ ง 6, 000 ปีe s olithic ตกำล มนุ ษ ย์Middleตั ว ให้ เ ข้ ำ ก่ อ นคริ ส A ge or ร ู ้ จ ั ก ปรั บ S tone Ag กั บ สภำพแวดล้ อ มที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป เช่ น รู ้ จ ั ก สร้ ำ งบ้ ำ นสร้ ำ งเรื อ น ที ่ อ ยู ่ อ ำศั ย ด้ ว ย ไม้ แทนกำรอำศั ย อยู ่ ใ นถำ ้ ำ เหมื อ นสมั ย ก่ อ น เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้ ก ็ ร ู ้ จ ั ก ปรั บ ปรุ ง ให้ ด ี ขึ ้ น และมี ม ำกชนิ ด ขึ ้ น เริ ่ ม รู ้ จ ั ก เลี ้ ย งสั ต ว์ เลี ้ ย ง คื อ สุ น ั ข ซึ ่ ง ได้ ช ื ่ อ ว่ ำ เป็ น สั ต ว์ เ ลี ้ ย ง ชนิ ด แรกของมนุ ษ ย์ ด ้ ว ยโดยเลี ้ ย งไว้ ช ่ ว ย ระวั ง ภั ย
 4. 4. และช่ ว ยในกำรล่ ำ สั ต ว์ เริ ่ ม รู ้ จ ั ก ทำ ำ เกษตรกรรมอย่ ำ งง่ ำ ย ๆ  รู ้ จั ก ปั ้ น หม้ อ ไหอย่ ำ งหยำบๆ ด้ ว ยดิ น เหนี ย วและนำ ำ ไปตำกแห้ ง
 5. 5. Ne olithic Aประมำณ 5,New 000tone A ge ) ยุ ค หิ น ใหม่ ge or 000-2, S ปี ล ่ ว งมำ แล้ ว มนุ ษ ย์ ใ นยุ ค นี ้ อ ำศั ย รวมกั น อยู ่ เ ป็ น หมู ่ บ ้ ำ น ดำ ำ รงชี ว ิ ต ด้ ว ยกำรเพำะปลู ก และเลี ้ ย งสั ต ว์ กำร เพำะปลู ก ได้ เ ปลี ่ ย นวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของมนุ ษ ย์ จ ำกสั ง คม ล่ ำ สั ต ว์ ม ำเป็ น สั ง คมเกษตรกรรม ที ่ ต ั ้ ง ถิ ่ น ฐำนเป็ น หลั ก แหล่ ง มี ก ำรสร้ ำ งที ่ พ ั ก อำศั ย ถำวรเป็ น กระท่ อ มดิ น เหนี ย ว และตั ้ ง หลั ก แหล่ ง ตำมบริ เ วณลุ ่ ม นำ ้ ำ
 6. 6. ยุ ค หิ น ใหม่ เ ป็ น ยุ ค เกษตรกรรม พื ช เพำะปลู ก ที ่ ส ำ ำ คั ญ ในยุ ค นี ้ คื อ ข้ ำ ว และพื ชอื ่ น ๆ เช่ น ถั ่ ว ฟั ก บวบ ส่ ว นสั ต ว์ เ ลี ้ ย งได้ แ ก่ สุ น ั ข แพะ แกะ และยั ง คงล่ ำ สั ต ว์เช่ น กวำง กระต่ ำ ย ตะพำบ กำรประมงเป็ น ต้ น
 7. 7. สภำพชี ว ิ ต มนุ ษ ย์ ใ นยุ ค หิ น ใหม่ ไ ด้เปลี ่ ย นแปลงชี ว ิ ต ตำมควำมเป็ น อยู ่ จ ำกที ่ ส ู ง มำอยู ่ ท ี ่ ร ำบใกล้ แ หล่ ง นำ ้ ำ โดยอยู ่ ร วมกั น เป็ น กลุ ่ มเป็ น หมู ่ บ ้ ำ นบนเนิ น และดำ ำ รง ชี ว ิ ต ตำมเศรษฐกิ จ ใหม่ ได้ แ ก่ เกษตรกรรม กำรเพำะปลู ก และเลี ้ ย งสั ต ว์ รู ้ จ ั ก กำรทำ ำ เครื ่ อ งปั ้ น ดิ น เผำ กำรทำ ำ เครื ่ อ งจั ก รสำน กำรทอผ้ ำ เป็ น ต้ น
 8. 8. มนุ ษ ย์ ย ุ ค นี ้ ร ู ้ จ ั ก นำ ำโลหะมำหลอม และ ยุ ค โลหะประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น เครื ่ อ งมื อเครื ่ อ งใช้ ที ่ ม ี ค ุ ณ ภำพมำกขึ ้ น มี พ ั ฒ นำ กำรทำงสั ง คม เศรษฐกิ จ และกำรปกครอง กล่ ำ วคื อ ชุ ม ชนมนุ ษ ย์ยุ ค โลหะมี ก ำรจั ด ตั ้ ง เป็ นสั ง คมเมื อ งอย่ ำ งเป็ น ระบบมี ล ั ท ธิ ศ ำสนำ รู ้ จ ั ก กำรเดิ น เรื อ รวมถึ ง มี ค วำมรู ้เกี ่ ย วกั บ ดำรำศำสตร์
 9. 9. คโลหะนี ้ สำมำรถแยกย่ อ ยออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ยุ ค สำ ำ ริ ด ประมำณ 2, 500 – 4, 000 ปี ม ำแล้ ว มนุ ษ ย์ ท ี ่ อ ำศั ย ในดิ น แดนประเทศไทยได้ น ำ ำ แร่ ทองแดงและดี บ ุ ก มำหล่ อ เป็ น สำ ำ ริ ด สำ ำ หรั บ ทำ ำ เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้ ร วมถึ ง ทำ ำ เป็ น เครื ่ อ ง ประดั บ ด้ ว ย
 10. 10. ยุ ค เหล็ ก ประมำณ 1, 500–2, 500 ปี ม ำแล้ ว มนุ ษ ย์ อ ำศั ย ในดิ น แดนประเทศไทยนำ ำ แร่เหล็ ก ที ่ ม ี ค วำมทนทำนกว่ ำ สำ ำ ริ ด มำประดิ ษ ฐ์ เ ป็ นเครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้ ในขณะเดี ย วกั น ก็ ย ั ง คงมีกำรใช้ ส ำ ำ ริ ดในกำรทำ ำ เป็ น เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งใช้ แ ละเครื ่ อ งประดั บ อื ่ น ๆอี ก ด้ ว ย
 11. 11. แหล่ำง ค้ น พบในท ะ-เขำป่ หนำม บ้ ำ นแม่ และบ้ ำ นประเทศไทยำดอนมู ล ยุ ค หิ น เก่ จั ง หวั ด ลำ ำ ปำง-ถำ ำ ำ วิ ม ำนนำคิ น ทร์ อำ ำ เภอดอนสำร จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ-ถำ ำ ำ จอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่-ถำ ำ ำ พระ จั ง หวั ด เชี ย งรำย- ตำ ำ บลบ้ ำ นเก่ ำ จั ง หวั ดกำญจนบุ ร ี-อำ ำ เภอเชี ย งแสน จั ง หวั ดเชี ย งรำย-ถำ ำ ำ พระ อำ ำ เภอไทรโยค จั ง หวั ด
 12. 12.   ยุ ค หิ น กลำง ถำ ำ ำ ผี จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน ถำ ำ ำ พระขอม อำ ำ เภอไทรโยค ถำ ำ ำ อองบะ อำ ำ เภอศรี ส วั ส ดิ ์ จั ง หวั ด กำญจนบุ ถำ ำ ำ หลั ง โรงเรี ย น และถำ ำ ำ หมอเขี ย ว จั ง หวั ด กระบี ่ ถำ ำ ำ ใกล้ เ ขำจอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ดอยถำ ำ ำ เขำพระ อำ ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งรำย เขำสนำมแจง อำ ำ เภอบ้ ำ นหมี จั ง หวั ด ลพบุ ร ี เนิ น ใกล้ ถ ำ ำ ฤำษี อำ ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด รำชบุ ร ี ถำ ำ ำ ที ่ เ ขำแก้ ว อำ ำ เภอโปงนำ ำ ำ ร้ อ น จั ง หวั ด จั น ทบุ ร ี เป็ น ต้ น
 13. 13. จำ ำ งหวั ด ลำ ำ ปำง- บ้ ำ นเก่ ำ จั ง หวั ด กำญจนบุ ร ี- ผำแต้ มหิ ง หวั ด ยุ ค จั น ใหม่อุ บ ลรำชธำนี- ถำ ำ ำ พระ จั ง หวั ด กำญจนบุ ร ี- โคกเจริ ญ ในเขตลุ ่ ม แม่ น ำ ำป่ ำ สั ก อำ ำ เภอไชยบำดำล จั ง หวั ดลพบุ ร ี- ถำ ำ ำ สิ ง ขร อำ ำ เภอคี ร ี ร ั ฐ นิ ค มจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี- โคกพนมดี ใ นเขตชำยฝั ่ งทะเลเดิ ม อำ ำ เภอพนั ส นิ ค ม จั ง หวั ดชลบุ ร ี-โนนนกทำ อำ ำ เภอภู เ วี ย ง
 14. 14. - ออบหลวง จั ง หวั ดเชี ย งใหม่- โคกพลั บ อำ ำ เภอบำงแพ ยุ ค โลหะ ร ี จั ง หวั ด รำชบุ- โนนนกทำ อำ ำ เภอภู เ วี ย งจั ง หวั ด ขอนแก่ น- บ้ ำ นเชี ย ง บ้ ำ นนำดีจั ง หวั ด อุ ด รธำนี- ศู น ย์ ก ำรทหำรปื น ใหญ่จั ง หวั ด ลพบุ ร ี- อำ ำ เภอตำคลี จั ง หวั ดนครสวรรค์-อำ ำ เภอเชี ย งดำว จั ง หวั ดเชี ย งใหม่-บ้ ำ นดอนตำเพชร อำ ำ เภอพนมทวน

×