Chapter7 เทคนิคพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและองค์การ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Chapter7 เทคนิคพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและองค์การ

on

 • 8,349 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,349
Views on SlideShare
8,023
Embed Views
326

Actions

Likes
2
Downloads
98
Comments
0

3 Embeds 326

http://ajwannawanat.blogspot.com 322
http://ajwannawanat.blogspot.nl 3
http://ajwannawanat.blogspot.be 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Chapter7 เทคนิคพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและองค์การ Chapter7 เทคนิคพัฒนาองค์การระดับกลุ่มและองค์การ Presentation Transcript

 • บทที่ 7 เทคนิคพัฒนาองคการระดับกลุมและองคการ จัดทำและบรรยายโดยนางสาววรรณวณัช นงนุช ปการศึกษา 1/2555Thursday, October 11, 2012
 • Outline เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่ม เทคนิคการะพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม เทคนิคการพัฒนาองค์การะดับองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้างThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 1. การประชุมวินิจฉัยปัญหาปฏิบัติงานของกลุ่มครอบครัว (ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับ บัญชาในหน่วยงานเดียวกัน) เพื่อวิพากษ์วิจารย์การทํางานของกลุ่ม ระบุปัญหาในการ ดําเนินงาน โดยทําการสํารวจเบื้องต้น หามีความจําเป็นต้องทําการวินิจฉัยก็ให้ดําเนิน การประชุม ขั้นตอนการประชุม 1. รวบรวมข้อมูล 2. เสนอผลการอภิปราย ระบุปัญหา 3.วางแผนการประชุมเพื่อสร้างทีมงาน SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012 View slide
 • เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 2. การประชุมเพื่อสร้างทีมงานของกลุ่มครอบครัว (ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ในหน่วยงานเดียวกัน)เพื่อแสวงหาวิธีการปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การประชุมนั้อาจเกิดจากผู้บริหารและที่ปรึกษา หรือริเริ่มโดยกลุ่มผู้เล็งเห็นปัญหาก็ได้ ขั้นตอนการประชุม 1. กําหนดวัตถุประสงค์ของการประชุม 2. รวบรวมข้อมูลสําหรับประชุม (ทําก่อนการประชุม) 3. ดําเนินการประชุม 4. ติดตามผล ผู้บังคับบัญชาต้องเปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา เพื่อแก้ ปัญหาอย่างจริงจัง และจริงใจ SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012 View slide
 • เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 3. เทคนิคการวิเคราะห์บทบาท ช่วยให้บุคคลและกลุ่มเข้าใจบทบาทของตนเองยิ่งขึ้น มี พฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การมากยิ่งขึ้น โดยผู้ครองตําแหน่งต้องรู้ ว่าตนต้องทําอะไร มีการปรับปรุงเพิ่มลดบทบาทตามมติที่ประชุม แล้วจัดทํา Role Profile เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ขั้นตอนการวิเคราะหบทบาท 1. ผู้ครองบทบาทและกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์บทบาท 2. พิจารณาบทบาทหลักของผู้ครองบทบาทคนอื่นๆ 3. อภิปรายบทบทหลักและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปรับปรุงจนเป็นที่พอใจของ ทุกฝ่าย 4. จัดทํารายละเอียดบทบาทหลักของตนเอง SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 4. การเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้บทบาทที่เหมาะสม เปลี่ยนลักษณะผู้นําที่เป็นเผด็จการไป เป็นประชาธิปไตย เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างคนสองฝ่ายโดยช่วยให้มีการเปิด เผยว่าตนอยากให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมอย่างไร และรับทราบว่าผู้อื่นต้องการให้ตนมี พฤติกรรมอย่างไร พฤติกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอํานาจในส่วนงานเท่านั้นไม่เกี่ยวกับ ความรู้สึกส่วนตัว ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 1. การตกลงทําสัญญาเพื่อเจรจาด้วยกัน 2.การวินิจฉัยประเด็นปัญหา 3.การเจรจาต่อรองแบบยื่นหมูยื่นแมว คือ ถ้าคุณทํา ก. ฉันจะทํา ข. SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาระดับกลุ่ม มี 5 เทคนิค คือ 4. การใช้ตารางกําหนดความรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงการทํางานของทีมงานโดยชี้ให้เห็นว่า งานที่มอบหมายไปนั้น ใครรับผิดอบในเรื่องอะไร และมีใครเกี่ยวข้องบ้าง ขั้นตอนการใช้ตารางกําหนดความรับผิดชอบ 1. สร้างตารางตามแผนภาพ ผู้รับผิดชอบ ชื่อ(คน) ชื่อ(คน) ชื่อ(คน) ชื่อ(คน) ชื่อ(คน) งานที่ต้องทํา ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตําแหน่ง 1........................ 2........................ 2.มอบหมายงานแต่ละชิ้นโดยระบุพฤติกรรมของทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้อักษรย่อ 3.พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน: การปฏิบัติงาน(ก) การให้อนุมัติ/คัดค้าน(ข) การสนับสนุนด้านต่างๆ(ค) การรับแจ้งข้อมูล(ง) Tricks: ควรมอบหมายงานให้คนเดียวรับผิดชอบ, นอกนั้นเป็นฝ่ายสนับสนุน และกํากนดฝ่ายสนับสนุนให้ ชัดเจน, ให้มีคนตัดสินใจคนเดียว, SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม องค์การต้องสร้างทีมงานระดับระหว่างกลุ่มเพื่อ 1. ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม 2. เพิ่มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3. สร้างบรรยากาศที่พึงปรารถนา 4. แสวงหาเป้าหมายร่วมกัน 5. มีการฝึกอบรมในบางเรื่อง SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม เทคนิคที่ยกตัวอย่างมี 2 เทคนิคคือ 1. การสร้างทีมงานระหว่างกลุ่ม มีเป้ามายเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ทําให้เกิดการ ตื่นตัว และเห็นความจําเป็นต่อการทํางานร่วมกับกลุ่มอื่น เป็นกระบวนการแก้ ปัญหาระหว่างกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม มี 6 ขั้นตอนการดําเนินงาน I. การแสวงหาข้อมูล II. การแสวงหาภาพพจน์ III. การแลกเปลี่ยนภาพพจน์ IV. การกําหนดปัญหา V. การแก้ปัญหา VI. การติดามผล SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม เทคนิคที่ยกตัวอย่างมี 2 เทคนิคคือ 1. การสร้างทีมงานระหว่างกลุ่ม มีเป้ามายเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ทําให้เกิดการ ตื่นตัว และเห็นความจําเป็นต่อการทํางานร่วมกับกลุ่มอื่น เป็นกระบวนการแก้ ปัญหาระหว่างกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม มี 6 ขั้นตอนการดําเนินงาน I. การแสวงหาข้อมูล: ผู้นําสองกลุ่มตกลงจะปรับปรุงความสัมพันธ์ร่วมกัน II. การแสวงหาภาพพจน์: สองกลุ่มแยกกันจัดทํารายการ 1. กลุ่มเราคิดกับอีกกลุ่มอย่างไร 2. คิดว่าอีกกลุ่ม คิดกับเราอย่างไร III. การแลกเปลี่ยนภาพพจน์: แลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่ง 2 กลุ่ม ซักถามได้แต่ห้ามโต้แย้ง IV. การกําหนดปัญหา: แยกกลับไปประชุมกันว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับกลุ่มตนและกลุ่มอื่น จัดทํารายงาน ข้อขัดแย้ง V. การแก้ปัญหา: ทั้งสองกลับมาร่วมกันเปรียบเทียบรายงาน และจัดทํารายงานใหม่ โดยรวมปัญหาของสอง ฝ่ายเข้าด้วยกัน เรียงตามความต้องการเร่งด่วนในการแก้ไข และจัดทําข้อปฏิบัติ VI. การติดตามผล: มีการทําตามข้อปฏิบัติมากน้อยเพียงไร SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการะพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม เทคนิคที่ยกตัวอย่างมี 2 เทคนิคคือ 1. การสํารวจองค์การโดยใช้หน่วยงานอื่นเป็นกระจกเงา มีเป้ามายเพื่อปรับปรุง สัมพัธภาพระหว่างกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม หรือมากกว่าเข้ามามีส่วนร่วม หน่วยงานที่ประสบปัญหาต้องจัดประชุม เชิญบุคคล สําคัญ ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มี 8 ขั้นตอนการดําเนินงาน I. เจ้าภาพกําหนดวัตถุประสงค์การประชุม และเชิญประชุม II. ก่อนถึงวันประชุมที่ปรึกษาเตรียมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม III. จัดการประชุมแบบอ่างปลา IV. เจ้าภาพเริ่มอภิปรายก่อน: แจ้งเจตนารม แจ้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พูดคุยให้ผู้ร่วมประชุมเข้าใจปัญหา V. ลงมือแก้ปัญหา: แบ่งกลุ่มย่อย (ประกอบด้วย เจ้าภาพ, ผู้รับเชิญ) ระบุปัญหาสําคัญที่ต้องแก้ไขก่อน VI. กลุ่มย่อยรายงานผลต่อที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมใหญ่ประชุมอีกครั้งเพื่อทํารายการหลัก VII. กลุ่มย่อยจัดทําแผนปฏิบัติการ VIII. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เป็นเทคนิคที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์การไม่จํากัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เท่านั้น เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 1. การประชุมแบบเผชิญหน้า เทคนิคนี้สําคัญต่อการพัฒนาองค์การมาก ทําได้ไม่ ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และองค์การที่นําไปใช้ส่วนใหญ่ได้ผล เชิงบวก ใช้ในกรณีที่ ผู้บริหารต้องการตรวจสอบการทํางานของตน มีเวลาจํากัดใน การปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ผู้บริหารต้องการแก้ไขปรับปรุงองค์การอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ องค์การมีประสบการณ์ใช้เทคนิคเพื่อการเปลี่ยนแปลงมาบ้าง มี 6 ขั้นตอนการดําเนินงาน I. การสร้างบรรยากาศ II. การรวบรวมข้อมูล III. การแลกเปลี่ยนข้อมูล IV. การจัดลําดับความสําคัญและการวางแผนงาน V. ผู้บริหารระดับสูงวางแผนติดตามผล VI. ประเมินความก้าวหน้า SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 2. การสํารวจและการส่งข้อมูลย้อนกลับ เป็นวิธีเก่าแก่ที่นิยมจนถึงปัจจุบัน มี 3 ขั้นตอนกระบวนการ I. การวินิจฉัยปัญหา: ใช้แบบสอบถามลิเคิร์ท II. ส่งข้อมูลรายงานไปยังส่วนต่างๆขององค์การ III. ดําเนินการแก้ไชปัญหา โดยพิจรณาขากข้อมูลที่ได้ มี 5 ขั้นตอนการใช้เทคนิค I. การวางแผนวินิจฉัยปัญหา II. การเก็ยรวบรวมข้อมูล III. การวิเคราะห์ข้อมูล IV. การส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง V. การจัดการประชุมเพื่ออภิปรายผลที่ได้ SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 3. การใช้กริดเพื่อพัฒนาองค์การ แนวความคิดนี้คือผู้นํามีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับ งานและกับคน รูปแบบการบริหารกริดแบ่งเป็น 5 แบบ I. ผู้นําแบบไม่ทําอะไรเลย: (1,1) ปล่อยตามสบาย ไม่ใช่ผู้นําที่แท้จริง II. ผู้นําแบบชมรมสโมสร: (1,9) ทํางานแบบเอาใจลูกน้องเป็นพิเศษ III. ผู้นําแบบเจ้าหน้าที่องค์การ: (5,5) สนใจคนและงานในระดับปานกลาง ทํางาน ไปพร้อมกับประคองสถานการณ์ IV. ผู้นําแบบผู้ผลักดันการผลิต: (9,1)เน้นประสิทธิภาพการทํางาน  แต่สนใจผู้ร่วม งานน้อยมาก V. ผู้สร้างทีมในการทํางาน: มุ่งวิธีการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างประสิธิภาพสูงสุด โดยทําให้เป้าหมายส่วนบุคคลกับเป้าหมายขององค์การไปด้วยกันได้ SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 3. การใช้กริดเพื่อพัฒนาองค์การ (ต่อ) มี 6 ขั้นตอน I. การสัมนาเรื่องกริด II. การพัฒนาทีมงาน III. การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม IV. การพัฒนารูปแบบการวางกลยุทธ์ในอุดมคติขององค์การ V. นําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ VI. ติดตามประเมินผลและวิพากษ์วิจารณ์ SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 4. การบริหารระบบ 4 เป็นการบริหารแบบประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้ แนวคิดมุ่งคนมุ่งงานมาสร้างระบบบริหาร ระบบบริหาร 1-4 มีดังนี้ I. ระบบเผด็จการแบบสมบูรณ์ ผู้บริหารไม่ไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาและตัดสินใจเอง ทุกอย่าง II. ระบบเผด็จการแบบมีศิลป์ เหมือนนายกับบ่าว ยืดหยุ่นบ้างแต่ต้องอยู่ในภฎ เกณฑ์ III. ระบบแบบปรึกษาหารือ จูงใจด้วยการให้รางวัลมากกว่าทําโทษ เปิดโอกาสให้ ออกความคิดเห็นก่อนกําหนดเป้าหมายสั่งการ IV. ระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม (อุดมคติ) มีความสัมพันธ์ที่เปิดเผย เป็นมิตร และ วางใจซึ่งกันและกัน SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ เทคนิคที่ยกตัวอย่าง มี 5 เทคนิค 5. คุณภาพชีวิตการทํางาน QWL: quality of work life เป็นการปรับปรุงสภาพการทํางานตามต้องกาของบุคคลในสถานที่ทํางาน ทั้งด้าน ร่างกาย และความรู้สึก โดนมุ่งด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และสุขภาพ การมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การพัฒนาความเชียวชาญ การได้รับความคุ้มครองจาก ความอยุติธรรม SOURCE: การพัฒนาองค์การ,อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้าง ยกตัวอย่าง 3 เทคนิค คือ 1. การควบคุมคุณภาพ : QC ใช้มากในญี่ปุ่นมี 10 ขั้นตอน I. การให้ความรู้และการฝึกอบรม II. การจัดตังกลุ่ม จดทะเบียน III. การค้นหาปัญหา IV. กําหนดหัวเรื่องและเป้าหมาย V. การจดทะเบียนหัวเรื่อง VI. การสํารวจสภาพปัจจุบัน VII. เลือกปัญหาและสาเหตุของปัญหา VIII. การวางแผยกิจกรรม PDCA IX. การกําหนดมาตรฐาน X. การนําเสนอผลงานThursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้าง ยกตัวอย่าง 3 เทคนิค คือ 2. การบริหารตามวัตถุประสงค์โดยความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม เน้นการเปลี่ยนโครงสร้างที่ประยุกต์เอา MBO มาใช้ โดนเน้นเอากระบวนการกลุ่มมากําหนดเป้าหมายขององค์การ และตรวจแก้ไขปัญหาโดยใช้แม่ แบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ มี 8 ขั้นตอน I. การตรวจวินิจฉัยปัญหาองค์การ II. การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความคิดเห็น มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้บริหาร III. การวินิจฉัยความพร้อมขององค์การ IV. กําหนดวัตถุประสงค์รวมขององค์การเป็นฉันทานุมัติ V. กําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย VI. กําหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล VII. ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน VIII. ขั้นตอนวินิจฉัยใหม่ 4-8Thursday, October 11, 2012
 • เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้าง ยกตัวอย่าง 3 เทคนิค คือ 3. ระบบทางเทคน ิ ค และส ั ง คม แนวคิ ด การใช้ ร ะบบนี ้ เ ชื ่ อ ว่ า ระบบการผลิ ต ใน องค์การประกอบด้วย 2 ระบบหลัก คือ 1. ระบบเทคโนโลยี 2. ระบบสังคม ซึ่งสองระบบนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่ ถ้ากระบวนการใดเปลี่ยนแปลง ก็จะกระทบกับ อีกส่วนหนึ่ง ขั้นตอนของเทคนิคนี้จะเริ่มจากการพิจารณาว่าองค์การมีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ต้อง แก้ไขอย่างไร (ที่ปรึกษาสํารวจวินิจฉัยปัญหา) หากพบปัญหาด้านกระบวนการผลิต ก็จะใช้กลยุทธ์เข้าแก้ไข โดยให้คนงานตระหนักว่ากระบวนการใดมีความําคัญที่สุด สอดแทรกให้สมาชิกเข้าใจกระบวนการ มีขวัญกําลังใจ และกพันธ์ต่องาน ช่วยให้ การผปฏิบัติงานแต่ละคนมีคุณค่าในตนเองThursday, October 11, 2012
 • References Cover Image: http://www.wallcoo.net/photography/concept/m01/ business_concept_wallcoo.com_13.jpg, http://www.digitalpartners.ca/wp-content/uploads/2011/06/ Puzzle.jpg, http://www.bobyhermez.com/wp-content/uploads/2012/04/e-business.jpg, http://sts- salesconsultants.com/wp-content/uploads/Business2.jpg, http://www.firstalliancebg.com/business- brokers/brokers/target.jpg, http://getmywants.com/wp-content/themes/shopperpress/thumbs/ business-handshake.jpg, http://fc09.deviantart.net/fs43/f/2009/079/3/a/ Windows_7_business_wallpaper_by_Cosmoware_Design.png, http://www.grownetprofits.com/wp- content/uploads/2011/10/business-steps.png, http://www.mikogo.com/wp-content/uploads/ 2011/02/software-development.jpg, http://promotedprofits.com/wp-content/uploads/2010/11/ internet-marketing-development.jpg การพัฒนาองค์การ(2553),อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณThursday, October 11, 2012