Struktura Zatrudnienia I Rynek Pracy W Polsce

27,390 views

Published on

Angelika Jukin
Natalia Baron
Izabela Paradowska

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
27,390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
335
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Struktura Zatrudnienia I Rynek Pracy W Polsce

 1. 1. Struktura zatrudnienia i rynek pracy w Polsce - ujęcie empiryczne Natalia Baron Angelika Jukin Izabela Paradowska Opole, 18 marca 2010 r.
 2. 2. Klasyfikacja zawodów w Polsce Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji, wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku
 3. 3. Tabela 2. Zmiany liczebności warstw społeczno-zawodowych (w %), wg H. Domańskiego
 4. 4. Tabela 3. Struktura osób pracujących według grup zawodów w latach 2005-2009 (%), wg Diagnoza społeczna 2009 rok Wykres 1 . Struktura osób pracuj ą cych w edłu g sektorów gospodarki (%), wg GUS
 5. 5. Tabela 4. Ranga zawodów, wg CBOS 2009 rok
 6. 6. Tabela 5. Zmiana prestiżu zawodów w latach 1975-2008 , wg CBOS 2009 rok
 7. 7. <ul><li>odpływ siły roboczej z przemysłu, budownictwa, rolnictwa </li></ul><ul><li>wzrost zatrudnienia w usługach rynkowych </li></ul><ul><li>spadek zatrudnienia w zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu </li></ul><ul><li>wysoki poziom zatrudnienia w przemysłach tradycyjnych </li></ul><ul><li>regres zatrudnienia w przemysłach wysokiej technik i </li></ul><ul><li>spadek zatrudnienia w górnictwie, kopalnictwie, przemyśle włókienniczym </li></ul><ul><li>spadek znaczenia sektora maszyn włókienniczych, odzieżowych, obuwniczych, garbarskich, sprz ę tu sportowego, chemii gospodarczej, elektroniki konsumpcyjne j </li></ul><ul><li>wzrost zatrudnienia w profesjonalnych usługach dla biznesu, instytucjach finansowych, usługach prawniczych, hotelach, restauracjach, turystyce, handlu </li></ul>Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce w latach 1999-2009
 8. 8. Tabela 6. Pracuj ą cy według statusu zatrudnienia i wybranych sekcji w 2009 roku, wg GUS 1274 Edukacja 883 Transport i gospodarka magazynowa 2311 Handel- naprawa pojazdów samochodowych 1360 Budownictwo 2992 Przemysł przetwórczy 827 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2120 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 15 847 Zatrudnienie ogółem Poziom zatrudnienia w tys. osób Wyszczególnienie
 9. 9. Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia według poziomu wykształcenia w 2007 roku (w %), wg MPiPS
 10. 10. Wykres 3. Rodzaj aktywności zawodowej ludności w wieku 15+ według płci przeciętnie w 2007 roku, wg MPiPS
 11. 11. Formy zatrudnienia : <ul><li>Pracuj ą cy według wymiaru czasu pracy </li></ul><ul><li>Przeci ę tny tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach pracy w 2009 r. w yniósł 42 godziny. </li></ul><ul><li>Niepełnozatrudnieni </li></ul><ul><li>W 2009 r. populacja niepełnozatrudnionych liczyła 315 tys. osób i stanowiła 2% ogółu pracujących. W porównaniu z okresem ubiegłego roku było to wi ę cej o 0,2%. Ponad połow ę tej populacji stanowiły kobiety (64,4%). Niepełnozatrudnienie w wi ę kszym stopniu wyst ę powało w ś ród mieszka ń ców miast ni ż wsi (56,8% wobec 43,5%). </li></ul><ul><li>Pracuj ą cy w wi ę cej ni ż jednym miejscu pracy </li></ul><ul><li>Dodatkow ą prac ę posiadała co 9-ta osoba mieszkaj ą ca na wsi i co 20-ty mieszkaniec miast. Prac ę dodatkow ą najczę ś ciej posiadały osoby, których głównym miejscem pracy była praca w rolnictwie (53% ogółu pracujących dodatkowo), a nast ę pnie w edukacji (9,5%), w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (6,2%) oraz w handlu hurtowym i detalicznym (4,3%). </li></ul><ul><li>Pracuj ą cy poszukuj ą cy innej pracy (głównej lub dodatkowej) ni ż obecnie wykonywana </li></ul><ul><li>W 2009 r. innej pracy ni ż obecnie wykonywana poszukiwało 572 tys. osób pracuj ą cych, 3,6% ogółu pracujących. Najwa ż niejsz ą przyczyn ą poszukiwania pracy pozostaje ch ęć poprawy warunków finansowych. Powód ten wskazało 336 tys. osób, czyli 58,7% ogółu poszukujących innej pracy </li></ul>
 12. 12. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy Tabela 7. Struktura pracujących w Polsce cudzoziemców, wg MPiPS
 13. 13. Niepełnosprawni na rynku pracy Tabela 8. Szanse znalezienia zatrudnienia w powiecie a rodzaj niepełnosprawności (w %), wg E. Giermanowskiej
 14. 14. Stopa bezrobocia według województw, wg MPiPS Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stan na 31 stycznia 2010 roku <ul><li>w końcu 2003 r . w urzędach pracy zarejestrowanych było 3175,7 tys. osób, a wskaźnik bezrobocia wyniósł 20%. </li></ul><ul><li>do końca 2007 r . zarówno liczba, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszały się coraz szybciej. Najwyższą dynamikę spadku bezrobocia odnotowano w 2007 r. (24,4% w porównaniu do stanu z końca 2006 r.). </li></ul><ul><li>w końcu 2008 r . w urzędach pracy zarejestrowanych było 1473,8 tys. osób, tj. o 272,8 tys. osób mniej niż przed rokiem (spadek o 15,6%). </li></ul><ul><li>w końcu 2009 r. w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 1892,7 tys. osób, czyli po raz pierwszy od kilku lat bezrobocie zwiększyło się. Wzrost poziomu bezrobocia w ciągu roku wyniósł 418,9 tys. osób, tj. 28,4%. </li></ul>Bezrobocie
 15. 15. <ul><li>w końcu stycznia 2010 r. w liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się do 2052,5 tys. osób, czyli w skali roku wzrost wyniósł 418,1 tys. osób (25,6%). </li></ul><ul><li>w końcu lutego 2010 roku liczba bezrobotnych wyniosła 2 102,6 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca stycznia  2010  roku wzrosła o  50,1 tys. osób (2,4  proc.). </li></ul><ul><li>stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 2010 roku 13 proc. </li></ul><ul><li>w lutym 2010 roku wzrost stopy bezrobocia odnotowano w piętnastu województwach. Najsilniejszy wzrost (o 0,5 punktu) miał miejsce w województwie dolnośląskim, w którym wystąpił też jeden z najsilniejszych wzrostów liczby bezrobotnych. </li></ul><ul><li>wzrost liczby bezrobotnych w lutym 2010 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy)  w województwie: </li></ul><ul><li>dolnośląskim - o 3,9 proc. (o 6,1 tys. osób) </li></ul><ul><li>śląskim - o 3,9 proc. (o 7 tys. osób); </li></ul><ul><li>wielkopolskim - o 3,5 proc. (o 5,1 tys. osób) </li></ul>Bezrobocie w 2010 roku
 16. 16. S truktur a pracuj ą cych w rozwijaj ą cych si ę zawodach: -nowoczesne formy funkcjonowania gospodarki rynkowej (agenci wspomagający biznes) -obsługa nowoczesnych technologii informacyjnych (informatycy, techniczny pers o nel obsługi komputerów -obsługa maszyn w modernizujących się technologiach przemysłowych (spożywczy, drzewny, papierniczy, szklarski) -ochrona środowiska (specjaliści obsługi oczyszczalni ścieków) -remonty mieszkaniowe System edukacji a potrzeb y rynku pracy: -zwiększanie wiedzy i umiej ę tności efektywn ą inwestycja -zwi ę kszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracobiorców i bezrobotnych i ich mobilności zawodowej -niewystarczaj ą ce wydatki na edukację zawodow ą -brak kształcenia dualnego i praktyk zawodowych Koncepcja koordynacji zawodo w ej i rynku pracy: -monitoring zawodów deficytowych i nadwy ż kowych -umowy szkoleniowe mi ę dzy szkołami a zakładami pracy -badanie i monitoring losów absolwentów szkół i kursów dokształcenia Prognozy dla Polski
 17. 17. Bibliografia: <ul><li>Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków , Warszawa 2009 , http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf , dostęp dnia 05.03.2010r. </li></ul><ul><li>Domański H., Hierarchie i bariery społeczne w latach 90-tych, ISP , Warszawa 2000. </li></ul><ul><li>Giermanowska E., Młodzi niepełnosprawni- aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia , ISP, Warszawa 2007. </li></ul><ul><li>Głąbicka K., Wybrane elementy rynku pracy , WSP TWP,  Warszawa 2001. </li></ul><ul><li>Korczyńska J., Duszczyk M., Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce. Próba analizy i wniosków dla polityki migracji , ISP, Warszawa 2007. </li></ul><ul><li>Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych , Warszawa 1999. </li></ul><ul><li>Kryńska E., Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce , Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003. </li></ul><ul><li>Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny- styczeń 2010 , MPiPS, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1537 , dostęp dnia 05.03.2010r. </li></ul><ul><li>Prestiż zawodów. Komunikat z badań , CBOS, Warszawa styczeń 2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF , dostęp dnia 05.03.2010r. </li></ul><ul><li>Mały rocznik statystyczny 2009 , GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm. dostęp dnia 05.03.2010r. </li></ul>

×