โรคหลอดลมอักเสบ

2,520 views
2,153 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,493
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรคหลอดลมอักเสบ

  1. 1. โรคหลอดลมอักเสบ จัดทาโดยนางสาวธัญชนก เชิดชม เลขที่ 13นางสาวนุชนาถ กลินหอมหวล เลขที่ 14 ่นางสาวสิ ริมา จานงค์ ผล เลขที่ 16นางสาวหฤทัย สมัยกลาง เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 โรงเรียนบ้ านสวน(จั่นอนุสรณ์ ) อาจารย์ ฉวีวรรณ นาคบุตร
  2. 2. มารู้จักโรคหลอดลมอักเสบก่อนนะค่ ะ โรคทีเ่ กิดจากการอักเสบเยือบุของ ่หลอดลม ทาให้ เยือบุหลอดลมบวม ่และมีเสมหะอุดหลอดลมผู้ป่วยบางรายหลอดลมบวมมากและมีเสมหะมาก ทาให้ เกิดลักษณะเหมือนโรคหอบหืด
  3. 3. สาเหตุของการเกิดโรค สาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบส่ วนใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เป็ นต้ นเหตุ ได้ แก่ อะดิโนไวรัสไรโนไวรัส ฟลูไวรัส บางรายอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มัยโคพลาสมา หรือคลามัยเดีย ส่ วนน้ อยที่อาจเกิดจากการแพ้ หรือการระคายเคืองต่ อสารบางอย่ างทีสูดดมจนทาให้ หลอดลม ่
  4. 4. ความแตกต่ างระหว่ างหลอดลมปกติกบหลอดลมอักเสบ ั
  5. 5. ปัจจัยสาคัญของการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญต่ อการเกิดโรคหลอดลมอักเสบ คือ การสู บบุหรี่ หรือผู้ทอยู่กบี่ ัคนทีสูบบุหรี่ ผู้ป่วยโรคกรดในกระเพาะไหล ่ย้ อน ผู้ทมโรคที่ทาให้ ภูมคุ้มกันอ่ อนแอลง เช่ น ี่ ี ิโรคเบาหวาน โรคตับ มีโอกาสเป็ นโรคหลอดลมอักเสบมากขึน ้
  6. 6. อาการของโรค ผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรคหลอดลมอักเสบจะมีอาการ ไอ และมีเสมหะ อาการไอถือเป็ นอาการทีสาคัญที่สุดของโรคนี้ เสมหะอาจจะ ่มีสีเหลืองหรือเขียว ผู้ป่วยอาจมีไข้ หรือไม่ มีไข้ ร่วมด้ วยก็ได้ ถ้ ามีไข้ มักจะไม่ มไข้ สูง บาง ีรายจะมีอาการหายใจลาบาก โรคหลอดลมอักเสบมักจะหายได้ เองใน 7-10ผู้ป่วยทีใช้ เวลาเป็ นเดือน จึงจะหายคือผู้ทสูบ ่ ี่บุหรี่จัดมาเป็ นเวลานาน
  7. 7. การรักษา การรักษาโรคหลอดลมอักเสบนี้ ส่ วนใหญ่ จะรักษาตามอาการทีเ่ ป็ นในขณะนั้น เช่ น การให้รับประทานยาละลายเสมหะ ยาขยายหลอดลม หรือ ยาลดไข้ เนื่องจากโรคส่ วนใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส จึงไม่จาเป็ นต้ องให้ ยาปฏิชีวนะ ให้ ผ้ ูป่วยพักผ่ อนอย่ างพอเพียง ดืมนามากๆ หลีกเลียงควันบุหรี่ทระคายต่ อ ่ ้ ่ ี่หลอดลม หากตรวจพบว่ าโรคหลอดลมอักเสบนีเ้ กิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แพทย์ จะพิจารณาให้ ยาปฏิชีวนะ ยาใหม่ ทใช้ ได้ ผลดีชื่อ Telithromycin ี่
  8. 8. THE END

×