โรคไข้หวัด

1,658 views
1,625 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรคไข้หวัด

  1. 1.  สาเหตุ ข องโรค เชื้ อ โรคที่ ทาให้ เ กิ ด ไข้ ห วัด ธรรมดาเป็ นเชื้ อ ไวรั ส และเชื้ อ ไวรั ส นี้ มี หลายชนิ ด ดั ง นั้ น ผู ้ที่ เ ป็ นหวัด ใหม่ ๆ จากเชื้ อไวรั ส ชนิ ด หนึ่ งก็ อ าจเป็ นหวัด อี ก ครั้ ง หนึ่ งจากเชื้ อ ไวรั ส อี ก ชนิ ด หนึ่ งได้
  2. 2.  อาการ มี อาการจากการอัก เสบของเยื่ อ บุ ท างเดิ น หายใจส่ ว นบน ได้ แ ก่ จมู ก และ ลาคอ ระยะเริ่ มแรกจะมี อ าการคัด จมู ก น้ า มู ก ไหล คอแห้ ง เจ็ บ คอ ต่ อ มาก็ อ าจมี อ าการ ไอและจามร่ วมด้ ว ย ผู ้ป่ วยอาจจะไม่ มี ไ ข้ หรื อมี ไ ข้ ก็ ไ ม่ สู ง มาก มี อ าการปวดเมื่ อ ยตาม ตัว แต่ ไ ม่ ป วดมากนั ก อาจมี อ าการเบื่ อ อาหาร ท้อ งผู ก ร่ วมด้ ว ย อาการต่ า งๆ เหล่ า นี้ มัก จะหายไปเองภายใน 3-7 วัน แล้ว แต่ ค วามต้ า นทานโรคของร่ างกาย แต่ ถ้ า มี โ รค แทรกซ้ อ นบางอย่ า งอาจมี อ าการต่ อ ไปอี ก หลายวัน
  3. 3. ป้ องกัน ก่ อ นเกิ ด โรค 1. เพิ่ ม ความแข็ ง แรงและความต้ า นทานโรคให้ แ ก่ ร่ างกายอยู่ เ สมอ ๆ โดยการกิ น อาหารที่ มี ป ระโยชน์ ออกกาลัง กายสม่า เสมอ พัก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพอ รั ก ษาร่ างกายให้ อบอุ่ น โดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ ย น 2. ป้ องกัน มิ ใ ห้ เ ชื้ อ ไข้ ห วัด เข้ า สู่ ร่ างกาย โดยการหลี ก เลี่ ย งจากการใกล้ ชิ ด กับ คนที่ เ ป็ น หวัด ไม่ ใ ช้ สิ่ งของร่ วมกับ คนเป็ นหวัด ไม่ เ ข้ า ไปในที่ ท่ี แ ออัด มาก ๆ เช่ น ในโรง ภาพยนตร์ ขณะที่ ร่ างกายอ่ อ นแอ
  4. 4. การป้ องกัน เมื่ อ เกิ ด โรคขึ้ น แล้ว 1. ป้ องกัน มิ ใ ห้ เ ชื้ อโรคแพร่ กระจายออก ไป เช่ น ไอหรื อจามทุ ก ครั้ งต้ อ งปิ ดปาก ปิ ด จมู ก ด้ ว ยผ้า เช็ ด หน้ า หรื อมื อ ทาลายเชื้ อ โรคที่ ติ ด มากับ ภาชนะสิ่ งของของผู้ป่ วยด้ ว ย การต้ ม หรื อซั ก ล้า งด้ ว ย สบู่ หรื อผงซั ก ฟอกแล้ว ตากให้ แ ห้ ง พัก ผ่ อ นอยู่ กั บ บ้า นไม่ ไ ป โรงเรี ยนหรื อทางาน เพราะจะทาให้ เ ชื้ อ แพร่ กระจายแพร่ ออกไปกว้า งขวางมากขึ้ น 2. ป้ องกัน โรคแทรกซ้ อ น โดยการทาให้ ร่ างกายแข็ ง แรงมิ ใ ห้ อ่ อ นแอลงไป ดื่ ม น้ า มากๆ และไปปรึ กษาแพทย์โ ดยเร็ ว ถ้ า มี อ าการสงสั ย ว่ า จะมี โ รคแทรกซ้ อ น 3. แจ้ง ให้ ผู้ป กครอง หรื อผู้อ่ื น ทราบว่ า กาลัง เป็ นหวัด อยู่ จ ะได้ ป้ องกัน ตนเองมิ ใ ห้ ติ ด ไข้ ห วัด ต่ อ ไปได้
  5. 5.  1. รั ก ษาสุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรง อย่ า ให้ ร่ างกายอ่ อ นแอลงไปอี ก ได้ แ ก่ การนอนหลับ พัก ผ่ อ นให้ ม ากๆ รั ก ษาร่ างกายให้ อ บอุ่ น งดเว้น การออกกาลัง กายหั ก โหม งดเว้น จาก สิ่ งที่ เ ป็ นพิ ษ ต่ า งๆ เช่ น เหล้ า บุ ห รี่ 2. ดื่ ม น้ า สะอาดมากๆ 3. ถ้ า มี อ าการไข้ ปวดตามตัว ก็ อ าจรั บ ประทานยาสามัญ ประจาบ้ า น ได้ แ ก่ ยาแก้ ไ ข้ แก้ ป วด 4. ถ้ า มี อ าการมากขึ้ น หรื อสงสั ย ว่ า จะมี โ รคแทรกซ้ อ นก็ ค วรปรึ กษาแพทย์ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ใกล้ ๆ บ้า น

×