Your SlideShare is downloading. ×
0
โรคหลอดลมอักเส
โรคหลอดลมอักเส
โรคหลอดลมอักเส
โรคหลอดลมอักเส
โรคหลอดลมอักเส
โรคหลอดลมอักเส
โรคหลอดลมอักเส
โรคหลอดลมอักเส
โรคหลอดลมอักเส
โรคหลอดลมอักเส
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

โรคหลอดลมอักเส

939

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
939
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โครงงาน เรื่ อง หลอดลมอักเสบ เสนอ ครู ฉวีวรรณ นาคบุตร จัดทาโดย นาย กสิ ณบดี วงศ์ทองเหลือ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 8 นาย ณัฐวุฒิ อังคะนาวิน ชั้น ม.4/4 เลขที่ 9 นาย พลกฤต รัตนกมลกุล ชั้น ม.4/4 เลขที่ 11 นาย ภาณุมาศ ทองธรรมชาติ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 12 โรงเรี ยน บ้านสวน(จันอนุสรณ์) ่ ปี การศึกษา 2555
 • 2. หลอดลมอักเสบ เมื่อคุณเป็ นหวัดจะเริ่ มด้วยอาการครั่นเนื้อครั่นตัว น้ ามูกไหล แสบคอ เมื่อโรคดาเนินต่อไป คุณจะรู ้สึก แน่นหน้าอกมีเสมหะในคอ และคุณเริ่ มเกิดอาการไอ แสดงว่าคุณเริ่ มเป็ นโรคหลอดลมอักเสบ โรค หลอดลมอักเสบคือโรคที่เกิดจากการอักเสบเยือบุ ่ ของหลอดลม ทาให้เยือบุหลอดลมบวม และมี ่ เสมหะอุดหลอดลม ผูป่วยบางรายหลอดลมบวมมาก ้ และมีเสมหะมากทาให้เกิดลักษณะเหมือนโรคหอบ หื ด
 • 3. หากคุณเป็ นโรคหลอดลมอักเสบจะมีอาการอะไรบ้ าง ไอเป็ นอาการที่สาคัญที่สุด เสมหะจะมีสีเหลืองหรื อเขียวแต่ ท่านอาจจะไม่ได้เห็นเสมหะในเด็กหรื อ ผูใหญ่บางคนที่กลืน ้ เสมหะลงไปกระเพาะ นอกจากไอแล้วยังมีอาการอื่นคือแสบคอ เจ็บคอบางคนมีอาการแสบหน้าอกหายใจลาบากหายใจเสี ยงดังหวีดครั่นเนื้อครั่นตัวไข้ไม่สูง
 • 4. สาเหตุ !!!ส่ วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนไข้หวัด เชื้ออื่นที่เป็ นสาเหตุคือ เชื้อ Mycoplasma pneumoniae.,Chlamydia pneumoniaeหลอดอักเสบจากสิ่ งแวดล้อมเช่น ควันบุหรี่ กลิ่นสี สารเคมี ฝุ่ นจากกรดในกระเพาะที่ไหลย้อน gastroesophageal reflux disease (GERD)
 • 5. เนื่องจากเชื้อที่พบเป็ นสาเหตุส่วนใหญ่ของ acute bronchiolitis คือไวรัสดังนั้น การป้ องกันการเกิด acute bronchiolitis ส่ วนใหญ่จึงเป็ นเรื่ องของการป้ องกันการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจและการใช้ยาป้ องกันไวรัสโดยเฉพาะอย่างยิงยาป้ องกันการติดเชื้อ RSV ซึ่งมีการศึกษาและใช้กนอยู่ ่ ัมากในต่างประเทศ ได้แก่ RSV immunoglobulin หรื อ RSV-Ig (Respigam)และ monoclonal RSV-Ig (Synergis) อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มียาเหล่านี้ และการศึกษาในปัจจุบนยังเป็ นไม่เป็ นที่ยนยันแน่นอนเกี่ยวกับ ั ืความคุมค่าของการให้ยาเหล่านี้ในการป้ องกันการติดเชื้อ RSV ในผูป่วยเด็ก ้ ้
 • 6. ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหลอดลมอักเสบ ่ ัสูบบุหรี่ หรื ออยูกบคนที่สูบบุหรี่ผูที่มีโรคประจาที่ทาให้ภูมิคุมกันอ่อนแอลงเช่น โรคเบาหวาน ้ ้ โรคตับ เป็ นต้นผูที่มีโรคกรดไหลย้อน gastroesophageal reflux disease (GERD) ้ผูที่ทางานกับสารระคายเคืองเช่น ฝุ่ น สารเคมี ้
 • 7. ควรพบแพทย์ เมือใด ่ โรคหลอดลมอักเสบมักจะหายได้เองใน 7-10 วัน ผูป่วยส่ วนหนึ่งประมาณร้อยละ 50หายใน 3 ้ สัปดาห์ ร้อยละ 25 หายใช้เวลาเป็ นเดือนจึงจะหาย การดูแลให้พกผ่อนอย่างเต็มที่ ดื่มน้ ามากๆ คุณ ั ควรจะพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้ ไข้สูงกว่า 38.5 องศา หายใจลาบากหรื อเหนื่อยหอบ เสมหะมีเลือดปน เสมหะเป็ นหนอง เมื่อคุณมีโรคประจาตัวเช่น โรคหัวใจ โรคปอด
 • 8. แนวทางการรักษาการรักษาโรคหลอดลมอักเสบนี้ ส่ วนใหญ่จะรักษาตามอาการที่เป็ นในขณะนั้น เช่น การให้รับประทานยาละลายเสมหะ ยาขยายหลอดลม หรื อ ยาลดไข้ เนื่องจากโรคส่ วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส จึงไม่จาเป็ นต้องให้ยาปฏิชีวนะ  ในกรณี ผป่วยเด็ก ไม่นิยมให้ยาแก้ไอ เพราะอาจทาให้เสมหะค้างในหลอดลมจนกลายเป็ น ู้ โรคอื่นๆ ที่รุนแรงอย่าง เช่น โรคปอดอักเสบ หรื อโรคหลอดลมโป่ งพองได้  ให้ผป่วยพักผ่อนอย่างพอเพียง ดื่มน้ ามากๆ หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ที่ระคายต่อหลอดลม ู้  หากตรวจพบว่าโรคหลอดลมอักเสบนี้ เกิดจากการติดเชื้ อแบคทีเรี ย แพทย์จะพิจารณาให้ยา ปฏิชีวนะ ยาใหม่ที่ใช้ได้ผลดีชื่อ Telithromycin ซึ่ งเป็ นยาที่จดอยูในกลุ่ม ketolides จากการ ั ่ ศึกษาวิจยในระยะหลัง พบว่าเกิดปั ญหาเชื้อดื้อยาน้อยมาก ั
 • 9. การวินิจฉัยโรค  การวินิจฉัยโรคหลอดลมอักเสบทาได้โดยการซักถามประวัติ อาการ และการตรวจร่ างกายอย่างละเอียด การตรวจร่ างกาย ระบบทางเดินหายใจทั้งส่ วนบนและส่ วนล่าง ช่วยให้แพทย์ วินิจฉัยโรคได้แม่นยามากขึ้น บางครั้งแพทย์อาจต้องวินิจฉัย แยกโรคที่มีอาการคล้ายกัน เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหอบหื ด โรค ติดเชื้ออื่นๆ ภาวะหัวใจวาย โรคมะเร็ งปอด และโรคกรดใน กระเพาะไหลย้อน การตรวจเสมหะ หรื อเพาะเชื้อจากเสมหะ แพทย์จะพิจารณา ในรายที่มีขอบ่งชี้ และต้องเลือกเก็บเสมหะที่แท้จริ ง อาจต้อง ้ ใช้เทคนิคพิเศษบางประการเพื่อช่วยในการเก็บตัวอย่างเพื่อ ส่ งตรวจทางห้องปฏิบติการ ั
 • 10. THE END

×