เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

1,635 views
1,284 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
605
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เยื่อหุ้มปอดอักเสบ

 1. 1. น.ส. อารีย ์ บุญแสง เลขที46 ่ น.ส. สุภาพร บูชาพันธ ์ เลขที37 ่ น.ส. ณัฏฐรุจา ์ เพิมพร เลขที40 ่ ่น.ส. วัชรมณี ทองพันชัง เลขที38 ่ ่ ชันมัธยมศึ กษาปี ท4/4 ้ ี่ โรงเรียนบานสวน(จันอนุ สรณ) ้ ่ ์
 2. 2. อาจารย์ฉวีวรรณ นาคบุตรกลุ่มสาระการเรียนรูวชา วิทยาศาสตร์ ้ิ
 3. 3. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ (pleurisy) มีลกษณะเป็ นเยื่อบุสองชัน ชันในบุเนื้ อปอด ส่วน ั ้ ้ชันนอกบุผนังทรวงอก ระหว่างเยื่อหุ้มปอดทังสองชันเป็ นสารน้าหล่อลื่นปริมาณ 10- ้ ้ ้20 มิลลิลิตร โดยปกติสารน้าในเยื่อหุ้มปอด จะมีการดูดซึมและทดแทนตลอดเวลาโดยเซลล์บเยื่อหุ้มปอดชันนอกเป็ นหลัก... ุ ้
 4. 4. เวลาที่เกิดการอักเสบ จะพบว่ามีการสะสมของสารน้ าในโพรงเยือหุมปอดทีผดปกติ พบการ ่ ้ ่ ิเปลียนแปลงชนิดปฏิกรยาการอักเสบซึงอาจมีเซลล์ต่างๆ เข้ามาเกียวข้องด้วยเป็ นจานวน ่ ิิ ่ ่มาก เกิดการกระตุนประสาทรับความรูสกซึงมีอยูทวทังเยือหุมปอด ทาให้เกิดอาการเจ็บ ้ ้ ึ ่ ่ ั่ ้ ่ ้หน้าอกโดยเฉพาะอย่างยิงเวลาหายใจเข้า นอกจากนี้ยงเกิดการเปลียนแปลงความดันภายใน ่ ั ่เยือหุมปอดอีกด้วย ่ ้
 5. 5. เยื่อหุ้มปอดอักเสบสาเหตุ 1.เกิดจากการติดเชือ ไม่วาจะเป็ นเชือ ้ ่ ้แบคทีเรีย เชือไวรัส เชือรา หรือเชือปรสิต ้ ้ ้ต่างๆ ในกรณีทเี่ กิดจากการติดเชือไวรัส ้เช่น กลุ่มเชือไวรัสทีทาให้เกิดโรคติดเชือ ้ ่ ้ของทางเดินหายใจ มักพบในคนหนุ่มสาวที่สุขภาพทัวไปแข็งแรงดี อาการมักไม่ ่รุนแรงและหายได้เองภายใน 3-5 วัน ส่วนการติดเชือค็อกแซกกีไวรัสชนิดบี ผูป่วยจะ ้ ้มีอาการไข้สง เจ็บหน้าอกนานครังละ 15- ู ้30 นาที อาจมีอาการหายใจเร็ว มักเป็ นอยู่นาน 2-4 วัน ในประเทศไทยพบว่าเชือวัณ ้โรคเป็ นสาเหตุทสาคัญอีกชนิดหนึ่ง ่ี
 6. 6. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ2.เกิดจากการสูดดมสารเคมีทเี่ ป็ นพิษ เช่น แอมโมเนีย ั3.โรคของเนื้อเยือเกียวพัน เช่น โรคลูปส โรครูมาตอยด์ ่ ่4.มะเร็งปอด หรือมะเร็งเต้านม แพร่กระจายไปทีเยื่อหุมปอด ่ ้5.เกิดจากเนื้องอกของเยื่อหุมปอด ้6.เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว7.โรคก้อนเลือดอุดตันเส้นเลือดไปปอด มักเกิดในผูสงอายุ คนอ้วน หญิงตังครรภ์ หรือหลังคลอดบุตร หญิง ู้ ้ ้ ่ ้ ่ ้ ่ ่ ทีกนยาคุมกาเนิด ผูปวยหลังผ่าตัด ผูปวยกระดูกสะโพกหรือต้นขาหัก ผูปวยทีนอนบนเตียงนานๆ และ ่ ิ ไม่คอยได้เคลือนไหว บางรายอาจเกิดจากน้ าคร่า ไขกระดูก หรือฟองอากาศ ่ ่8.เกิดจากต่อมน้ าเหลืองอุดตัน ภาวะมีน้ าหรือหนองในโพรงเยือหุมปอด ่ ้9.เกิดจากการกระแทก อุบตเหตุททรวงอก กระดูกซีโครงหักตาถูกเยือหุมปอด ั ิ ่ี ่ ่ ้10.สาเหตุจากยาบางชนิด เช่น hydralazine, procan และ dilantin11.เกิดจากโรคในช่องท้อง เช่น ตับแข็ง ฝีในตับ ตับอ่อนอักเสบ12.โรคเนื้อปอดขาดเลือดไปเลียงบางส่วน ้
 7. 7. เยื่อหุ้มปอดอักเสบอาการผูป่วยจะมีลกษณะอาการที่เด่นชัดคือเจ็บแปลบที่ ้ ับริเวณหน้าอก ตรงตาแหน่งทีเยือหุมปอดอักเสบ ่ ่ ้คล้ายเข็มแทง เฉพาะเวลาหายใจเข้าลึกๆ ไอหรือจาม ทังนี้เนื่องจากมีการยืดตัวของเยื่อหุมปอดทีกาลัง ้ ้ ่อักเสบ เราเรียกว่าอาการเจ็บหน้าอกในลักษณะนี้เรียกว่า อาการเจ็บหน้าอกจากเยื่อหุมปอด ซึงมักมี ้ ่อาการเจ็บแปลบเพียงชัวไม่กวนาทีตรงหน้าอกซีกใด ่ ่ี ิซีกหนึ่ง เป็ นบางครังบางคราวเฉพาะเวลาหายใจเข้า ้ลึกๆ เวลาไอหรือจาม ถ้ากลันลมหายใจหรือหายใจ ้ค่อยๆ จะไม่มอาการแต่อย่างใด ี
 8. 8. เยื่อหุ้มปอดอักเสบการวินิจฉัยลักษณะอาการเจ็บหน้ าอกจากเยือหุมปอดค่อนข้างจาเพาะเจาะจง การตรวจ ่ ้ร่างกายระบบทางเดินหายใจ และการตรวจร่างกายทัวไปโดยละเอียดจะช่วยในการ ่วิเคราะห์หาสาเหตุของเยื่อหุมปอดอักเสบได้หลายกรณี ้1.การถ่ายภาพรังสีทรวงอกในท่ายืนตรง และท่านอนตะแคง ช่วยในการวินิจฉัยสารน้ าในเยือหุมปอด และประเมินปริมาณของสารน้ าในเยื่อหุมปอดได้จากภาพเอ็กซเรย์ ่ ้ ้2.การตรวจอัลตราซาวด์เป็ นวิธทมความไวสูงในการตรวจสารน้ าใน ี ่ี ีเยือหุมปอด ่ ้3.การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ นอกจากช่วยวินิจฉัยสารน้ าในเยือหุมปอดแล้ว ยังช่วยให้เห็นความผิดปกติของเนื้อเยือทีอยูรอบๆ อีกด้วย ่ ้ ่ ่ ่4.การเจาะเอาสารน้ าในเยือหุมปอดออกมาตรวจ ถือว่ามีความสาคัญอย่างยิงในการ ่ ้ ่วินิจฉัยหาสาเหตุ สารน้ าอาจเป็ นชนิดทีมโปรตีนสูง น้ าตาลต่า เอ็นไซม์สง ตรวจพบ ่ ี ูเซลล์เม็ดเลือดขาว หรือสารน้ าอาจเป็ นชนิดทีมระดับของสารเคมีในเกณฑ์ปกติกได้ ่ ี ็ลักษณะของสารน้ าในเยือหุมปอดช่วยบ่งบอกสาเหตุได้ตามสมควร ่ ้นอกจากนี้ การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ตรวจหาเชือวัณโรค หรือตรวจพบ ้เซลล์มะเร็ง
 9. 9. เยื่อหุ้มปอดอักเสบการรักษา1.เยื่อหุมปอดอักเสบมีสาเหตุ และความรุนแรงต่างๆ กัน จึงควร ้ซักถามอาการและตรวจร่างกายอย่างถีถวน ก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็ นภาวะ ่ ้ทีไม่รุนแรง และให้การรักษาตามอาการ ทีสาคัญต้องติดตามอาการของ ่ ่ ้ ่ผูปวยอย่างใกล้ชด ถ้าไม่ดขน หรือสงสัยมีความผิดปกติ ก็ควรจะส่ง ิ ี ้ึตรวจพิเศษเพิมเติม ่2.ถ้าเจ็บแปลบเพียงไม่กวนาทีเป็ นครังคราวไม่มอาการไข้ และหายใจ ่ี ิ ่ ้ ีเป็ นปกติ ให้ยาต้านอักเสบทีไม่ใช่ ่สเตอรอยด์, ถ้าไอมากและทาให้เจ็บหน้าอก ให้กนยาระงับการไอ-โคเด ิอิน 30 มิลลิกรัม ทุก 8 ชัวโมง, ถ้าไม่ดขนภายใน 7 วัน ควรส่ง ่ ี ้ึเอกซเรย์ และตรวจพิเศษเพิมเติมอืนๆ ่ ่
 10. 10. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ ้ ่3.ถ้าอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง ผูปวยอยูในภาวะช็อก หรือมีไข้สง ไอเป็ นเลือด หายใจหอบเหนื่อยมาก ควร ่ ู ตรวจหาสาเหตุให้แน่ชด และให้การรักษาไปตามสาเหตุทพบ ั ่ี4.การใช้ยาแก้ปวดช่วยบรรเทาอาการได้เป็ นอย่างดี โดยพิจารณาความรุนแรงของอาการปวดเป็ นหลัก ไม่ ควรใช้ยาหลายขนานพร้อมๆ กัน5.ในกรณีทมสารน้ าในเยือหุมปอดจานวนมาก อาจพิจารณาเจาะดูดออกตามสมควร แต่ตองพิจารณาเป็ น ่ี ี ่ ้ ้ รายๆ ไป และต้องทาการตรวจสารน้ าในเยือหุมปอดเพื่อหาสาเหตุดวยเสมอ ่ ้ ้6.ในกรณีทเี่ กิดจากการติดเชือ พิจารณาให้ยาต้านจุลชีพทีเหมาะสม โดยทัวไปยาต้านจุลชีพจะถูกดูดซึม ้ ่ ่ เข้าสูเยือหุมปอดได้เป็ นอย่างดี รวมทังยาต้านวัณโรคด้วยเช่นกัน ่ ่ ้ ้7.ถ้าพบว่ามีหนองในโพรงเยือหุมปอด แพทย์อาจพิจารณาใส่ทอระบายหนอง หรือทาการผ่าตัดรักษา ่ ้ ่8.ในรายทีเกิดจากการกระจายของเซลล์มะเร็ง อาจพิจารณาฉีดยาบางชนิดเข้าไปในโพรงเยือหุมปอด ่ ่ ้ เพือให้เกิดการระคายเคืองและกระตุนให้เกิดเนื้อเยือพังผืด จึงเป็ นการปิดโพรงเยือหุมปอดไปโดย ่ ้ ่ ่ ้ ปริยาย

×