Your SlideShare is downloading. ×
இளைஞர்களே !! பெற்றோர்களே !!!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

இளைஞர்களே !! பெற்றோர்களே !!!

609

Published on

மனிதனது வளர்ச்சிப் பருவங்களில் இளமைப் பருவம் …

மனிதனது வளர்ச்சிப் பருவங்களில் இளமைப் பருவம்
முக்கியமானதாகும். மேலும் சமூகத்தின் எழுச்சியையும்
வீழ்ச்சியையும் அல்லாஹ் இந்த இளைஞர்களது கையிலேயே
வைத்திருக்கிறான் என்றால் கூட அது மிகையல்ல. உலக
நாகரிகங்களைக் கட்டியெழுப்பியதில் இளைஞர்கள் வகித்த பங்கு
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இளமைப் பருவத்தில்தான் உணர்ச்சிகள் பிரவாகிக்கின்றன.
துடிப்பும் வேகமும் முதன்மை ஊக்கமும் மனோவலிமையும்
சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் கொண்ட பருவம் அது.
இளைஞர்கள் குழைத்தமாவுக்கு ஒப்பானவர்கள். அவர்களை
சமூகத்தின் மூத்தவர்களும் தலைவர்களும் தொடர்புசாதனங்களும்
விரும்பும் விதங்களில் திசை திருப்ப முடியும். அவர்களை கூரிய
ஆயுதத்திற்கு ஒப்பிடலாம் . அந்த ஆயுதத்தை
நற்காரியங்களுக்காகப் பயன்படுத்த முடியும் என்பது போலவே
அதனை வைத்திருப்பவர் நாடினால் கொலைகள் செய்யவும்
அதனை உபயோகிக்க முடியும். எனவே இளைஞர்கள் விடயமாக
அதிக கரிசனை காட்டுவது ஒரு சமூகத்தின் கட்டாயக்
கடமையாகும

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
609
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ,isQu;fNs !! ngw;NwhHfNs !!! epr;rakhf> mtHfs; jk; ,iwtd; kPJ ek;gpf;if nfhz;bUe;j ,isQHfshtH. ,d;Dk; NeHtopia mtHfSf;F ehk; mjpfg;gLj;jpNdhk;.WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH (WAMY-SRI LANKA)658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09 Tel: 0114616652 Fax:0112688606 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamylanka.org
  • 2. kdpjdJ tsu;;r;rpg; gUtq;fspy; ,sikg; gUtk;Kf;fpakhdjhFk;. NkYk; r%fj;jpd; vOr;rpiaAk;tPo;r;rpiaAk; my;yh`; ,e;j ,isQh;fsJ ifapNyNaitj;jpUf;fpwhd; vd;why; $l mJ kpifay;y. cyfehfupfq;fisf; fl;bnaOg;gpajpy; ,isQu;fs; tfpj;j gq;FFwpg;gplj;jf;fjhFk;. ,sikg; gUtj;jpy;jhd; czh;r;rpfs; gputhfpf;fpd;wd.Jbg;Gk; NtfKk; Kjd;ik Cf;fKk; kNdhtypikAk;rhjpf;f Ntz;Lk; vd;w Mh;tKk; nfhz;l gUtk; mJ.,isQh;fs; Fioj;jkhTf;F xg;ghdtu;fs;. mtu;fisr%fj;jpd; %j;jtu;fSk; jiyth;fSk; njhlu;Grhjdq;fSk;tpUk;Gk;; tpjq;fspy; jpir jpUg;g KbAk;. mtu;fis $upaMAjj;jpw;F xg;gplyhk;. me;j MAjj;ijew;fhupaq;fSf;fhfg; gad;gLj;j KbAk; vd;gJ NghyNtmjid itj;jpUg;gth; ehbdhy; nfhiyfs; nra;aTk;mjid cgNahfpf;f KbAk;. vdNt ,isQh;fs; tplakhfmjpf fuprid fhl;LtJ xU r%fj;jpd; fl;lhaf;flikahFk.; egpfshu; (]y; ) mtu;fspd; J}ij tpRthrpj;J mjidRkg;gjpYk;> gy;NtW jpahfq;fSf;F kj;jpapy; mjidgpurhuk; nra;tjpYk; Kf;fpa gq;F tfpj;jtu;fs; ,stajpdNu.,sikapd; Kf;fpaj;Jtj;ij ed;Fzh;e;j egp (]y;)mth;fs; me;j ,isQh;fis mutizj;Jg; gapw;Wtpj;JngUk; gjtpfisAk; nghWg;Gf;fisAk; mtu;fSf;Ftoq;fpdhu;fs;. Aj;jk;> ePjp> eph;thfk;> nghUshjhuk;> fy;tp>gpurhuk; Nghd;w ,d;Ndhud;d Jiwfspy; ,isQh;fSf;FKd;Dupik toq;fg;gl;lJ. myp> K];mg; ,g;D ckh;> ,g;D mg;gh];> c]hkh>[{d;Jg; Nghd;w thypgu;fsJk; m];kh> Maph Nghd;w,sk; eq;ifah;fsJk; tuyhWfs; vkf;F rpwe;jKd;khjpupfshf tpsq;Ffpd;wd. ];ngapid jhupf; vd;w,isQDk; ,e;jpahit K`k;kJ gpd; fh]pk; vd;w,isQDNk ntw;wp nfhz;lhu;fs;. mepahaf;fhuMl;rpahsu;fsJ nfhLikfs; jhq;fhJ jkJ <khidg;ghJfhf;f Fiffspy; xope;J nfhz;L jpahfk; nra;jtu;fs;jkJ ,ul;rfid tpRthrpj;j ,isQu;fNs vd #uhf`;gpy; my;yh`; $Wfpwhd;. nghJthf cyf tuyhW neLfpYk; kjq;fs; kw;Wk;nfhs; i ffspd; ntw; w pf; f hf rP u ; j pUj; j thjpfNshLk;kjj; j iytu; f NshLk; Gul; r pahsh; f NshLk; Nrh; e ; J,isQh;fs; Kd;dzpapy; epd;W NghuhbapUf;fpwhu;fs;. me;j 1
  • 3. tifapy; xU r%fj;jpd; KJnfOk;ghf mtu;fisf;fzpf;fyhk;.vdNt egp (]y;) mtu;fs; ,sikg; gUtj;jpd;Kf;fpaj;Jtj;ij gy re;ju;g;gq;fspy; typAWj;jpAs;shu;fs;. 1 “cdf;F KJik tUtjw;F Kd;du; cdJ ,sikg;gUtj;ijAk;> cdf;F Neha; tUtjw;F Kd;du; cdJNjfhNuhf;fpaj;ijAk; ed;F gad;gLj;jpf;nfhs;.”( `hfpk; ig`fp ) 2 “kWik ehspy; ehd;F tplaq;fs; rk;ge;jkhf Xh; mbahd;tprhupf;fg;glk; tiu mtdJ ,uz;L fhy;fSk; ,Ue;j,lj;ij tpl;L efu khl;lhJ. mjpy; xU Nfs;tp cdJ,sikg; gUtj;ij vjpy; fopj;jha; vd;Wk; mikAk;.”( jph;kpjp) 3 “epoNy ,y;yhj> #hpad; fLikahd c;zj;ij ff;Fk;kWikehspy; VO NgUf;F kl;Lk; my;yh`; jdJ mh;pd;epoypy; ,lk; toq;Fthd;” vd;W $wpa egp (]y;) mth;fs;>mth;fspy; Kjyhktuhf ePjpahd Ml;rpahsiuAk;,uz;lhktuhf my;yh`;tpw;F ,ghjj; nra;tjpNyNatsh;e;j ,isQh;fisAk; Fwpg;gpl;lhu;fs;. ePjp nrYj;Jk;> ey;yhl;rp nra;Ak; mjpfhupf;F xUehl;ilAk; r%fj;ijAk; fl;bnaOg;Gtjpy; vt;tsTjhf;fKk; nry;thf;Fk; ,Uf;FNkh mNj Nghd;Wjhd; xUr%fj;jpd; vOr;rp> Kd;Ndw;wk;> ];jpug;ghL> ehfupfk;> xOf;ftsu;r;rp Nghd;wtw;wpy; ,isQh; rKjhaj;jpw;Fk; gq;F,Uf;fpd;wJ vd egp (]y;) mth;fs; ,jd; %yk; czh;j;jtpUk;gpdhu;fs.; NtWtifapy; ghu;j;jhy; xU r%fj;ijrPuopg;gjpYk;> Fl;br;Rtuhf;FtjpYk; Ml;rpahsu;fSf;F,Uf;Fk; mNj mjpfhuKk; nry;thf;Fk;> ,isQh;fSf;Fk;,Uf;fpwJ. ,t;tpUtiuAk; gw;wp mUfUfpy; `jP]py;gpu];jhgpj;jpUg;gjw;Fk; ,J fhuzkhFk; vd fyhepjp raPj;ukohd; $Wfpwhu.; ,sikf; fhyj;ij ,iw gf;jpNahL>,r;irfis newpg;gLj;jp tzf;f topghLfspy; fopj;j,isQd; epr;rak; ey;ynjhU K];ypkhfTk;> tPl;bw;Fk;ehl;bw;Fk; gaDs;s ew;gpui[ahfTk; ,Ug;ghd;. me;jr%fj;jpd; tr;rpuj; J}zhf> jPikfis nehWf;Ftjpy;Kd;dzp tPudhf mtd; tpsq;Fthd;. mj;jifa,isQid my;yh`; kWikapy; ePjpahd Ml;rpahsNdhLNrh;j;J nfsutpg;gJk; ghJfhg;gJk; Mr;rhpakhdtplaky;y. 2
  • 4. ,isQh;fs; xU r%fj;jpd; gpujhdkhd mq;fkhf,Ug;gjhy; jhd;> rfy rPh;jpUj;j thjpfsJ ftdKk; Kjypy;mth;fs; kPJ nrYj;jg;gLfpwJ. mNj Ntis xUr%fj;ij mbikg; gLj;jTk;> rPuopf;fTk; ehLk; ve;jnthUntspr;rf;jpAk; ,isQh;fis rPuopg;gjw;Nf Kjypy;Kaw;rpf;fpd;wJ. <khdpy; gykpy;yhj> ngw;Nwhuhy; ed;Ftsh;f;fg;glhj> ghlrhiyapYk; r%fj;jpYk; ey;y #oiyg;ngwhj ,isQh;fs; nfl;Lg; Nghtjw;fhd tha;g;Gf;fs;mjpfk; ,Uf;fpd;wd. jw;fhyj;jpy; ,isQh;fs; topnfl;L> r%fj;jpy;mopTr;rf;jpfshf khwp tUfpd;whu;fs;. ifalf;fj; njhiyNgrp> ,d;lh;nel; nfNgf;fs; ,isQh;fs; topNfl;by;Eiotjw;fhd gpujhd Eio thapy;fshf khwptUfpd;wd.Mghrkhd fhl; r pfisg; g hu; g ; g jw; F ez; g h; f spd;JizNahLk;> jdpj;jdpahfTk; mth;fs; Jzpe;Jtpl;lhu;fs;. ,isQh;fSk; AtjpfSk; ifalf;f kw;Wk;tPl;Lg; ghijNahu njhiyNgrpfs; %yKk; jkf;fpilNanjhlh;Gfis itj;jpUf;fpd;whu;fs;. khiy Neu tFg;Gf;fs; vhpAk; neUg;gpy; vz;nza;Cw;Wtjhf mike;Js;sd. Mz;fs;> ngz;fs;rh;trhjhuzkhf neUq;fpg; gof mit top rikf;fpd;wd.fy;tpiaj; NjLtij tpl NtW Nehf;fq;fSf;fhfj;jhd;bA]d; tFg;Gf;fsh vd vz;zj; Njhd;Wk; epiy ,Ue;JtUfpd;wJ. Nkhrkhd ez;gh;fsJ njhlu;Gfs; %yk; tpgrhuk;>Xhpdr;Nrh;f;if> Gifgpbj;jy;> kJghtid Nghd;wJh;elj;ijfs; ,lk; ngw tha;g;G mjpfk; cs;sJ.capUf;Nf cisitf;Fk; gaq;fukhd Nghij t];Jf;fs;$l ,isQh;fSf;F jw;fhyj;jpy; ,yFthff;fpilf;fpd;wd. jw;NghJ rh;trhjhuzkhf tpw;gidahFk; rPbf;fsps;(CDs) ngUk;ghyhdit kl;lufkhd> ghYzu;Tfisj;Jhz;Lk; epfo;r;rpfisAk;> Jg;gwpAk; gaq;fukhdglq;fisAk;> kdpjid fpwq;f itf;Fk; Mly;ghly;fisAk; nfhz;Nl ntsptUfpd;wd. mtw;iw xUjlit kl;Lk; ghu;f;Fk; re;ju;g;gj;ijg; ngWk; ,isQd;njhlu;e;Jk; mtw;iwg; ghu;f;f Mty; nfhs;fpwhd;. mtw;iwghu;f;fhJ ehisf;flj;j KbahJ vd;w epiy cUthfp<w;wpy; mtd; jdJ mUikahd ,sikg; gUtj;jpy;Fzg;gLj;j Kbahj Neha;fSf;F cs;shtNjhLNghuhl;lq;fs; epiwe;j> Fog;gkhd> kd epiy ghjpf;fg;gLk;epiyf;Fk; te;J NrHfpwhd;. 3
  • 5. Jh;elj;ijfspy; ,d;gk; fhZk; xUtd; mjpy;njhlh;e;Jk; gy gbj;juq;fisf; flg;gjpNyjhd; Mh;tk;fhl;Lthd;. ve;jg; gbj;juj;jpYk; mtDf;F kd epiwTfpl;lhJ> ij;jhdpd; tiyapy; KOikahf tPo;e;J> mtd;;fy;tpia> MNuhf;fpaj;ij> r%f cwTfis> kjpg;ig>fz;zpaj;ij ,oe;J eilg;gpdkhfp tpLthd;. xd;wpy;mtd; ,wf;f NeupLk; my;yJ Neha; gPbj;J tPl;by;rpiwg;glyhk; my;yJ rpiwf;$lk; nry;yyhk;. Nkw;Fyfpy;,lk; ngWk; jw;nfhiyfs; $l ,e;j Jh;elj;ijfspdJk;kd Neha;fsJk; jtph;f;f Kbahj KbTfspy; rpythFk;. vdNt ,e;epiyapypUe;J tpLgLtjw;fhf KOr;r%fKk;KO %r;rhf nraw;gLtJ cldbj; NjitahFk;. xUgps;is gpwe;jJ Kjy; mjd; clYf;Fj;Njitahdczit> Cl;lr;rj;ij nfhLg;gjpYk; rpwpa xU Neha;te;jhy; $l lhf;luplk; gjhpf;nfhz;L vLj;Jr;nrd;WkUe;J thq;FtjpYk; mjpf ftdnkLf;Fk; ngw;whu; jkJgps;is vjph;fhyj;jpy; tPl;bw;Nf vjphpahf> ngUk; tpgrhupahf>fs;tdhf> ifjpahf khwptplf;$lhJ vd;gjw;fhf rpe;jpg;gJFiwthf cs;sJ. ,J Mr;rhpakhd xU Nghf;fhFk;. ,d;iwa Foe;ijfs; jhd; ehisa ,isQh;fs; vd;wtifapy; Foe;ij gpwe;jJ KjNy gps;isapd; MSikiatsh;g;gjpy; ngw;whu; $ba ftdnkLf;f Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; vjph;fhyj;jpy; ey;y ,isQh;fis cUthf;fKbAk;.gps;isg; gUtj;ij ftdj;jpnyLf;fhky; ,isQh;fiscUthf;fKbahJ. xU gps;is my;yJ ,isQdpd; rPhpa tsh;r;rpapy; tPL>ghlrhiy> r%fk; Mfpa %d;W epWtdq;fSk; $bagq;fspg;ig ey;f KbAk;. Fwpg;ghf tPl;Lr;#oy; kpfKf;fpakhdjhFk;. jhiag; Nghy; gps;is E}iyg; NghyNriy> ,sikapw; fy;tp rpiyapy; vOj;J> Ie;jpy;tisahjJ Ik;gjpy; tioahJ Nghd;w KJnkhopfs;tPl;by; gps;is ed;whf tsh;f;fg;gLtjd; mtrpaj;ijg;gpd;dzpahff; nfhz;L $wg;gl;Ls;sd. gpd;tUk;tplaq;fspy; ftdk; nrYj;JtJ ,isQh;fisg;ghJfhf;f cjTk;. 1 rpWth;fspd; cs;sj;jpy; my;yh`;> kWik ehs; kPjhdek;gpf;ifia gykhf tpijg;gJ vj; j ifa rthy; f s;kpf;f neUf;fbahd #oypYk; jd;idg;ghJfhj;Jf;nfhs;Sk; ftrkhf mikAk;. 2 njhOif> Fh;Md; Xjy;> Nehd;gpUj;jy; Nghd;w tzf;ftopghLfspy; gps;isfis <LgLj;JtNjhL mtu;fs;mtw;wpy; kpFe;j Mh;tj;NjhL <Lglg; gof;FtJ> 4
  • 6. ,jd; %yk; cs;sj;jpy; N[hjp cUthFk;. ed;ikfisr;nra;a tpUg;gKk; jPikfs; kPJ ntWg;Gk; Njhd;Wk;.ew;gz;Gfs; tsu tha;g;Ngw;gLk;. “epr;rakhf njhOifahdJkhdf;Nflhd ghtkhd fhupaq;fspypUe;J jLf;Fk;” vdFh;Mdpy; my;yh`; $wpAs;shd;. 3 rpwe;j Kd;khjpup: ngw;NwhUk; Kmy;ypk;fSk;Mrpupah;fSk; nghWg;Gf;fis tfpg;gtu;fSk; jPa nray;fistpLtjpYk; ew;fhupaq;fis Kd;dpd;W Nkw;nfhs;tjpYk;ftdk; nrYj;jp rpwe;j Kd;khjpupfshfj; jpfo Ntz;Lk;.ey;y ,isQh; guk;giuiaf;fhz fdT fhZk; vtUk;,jpy; mrpuj;ijahf ,Uf;f KbahJ. cjhuzkhfGifgpbf;fpd;w> gs;spf;Fr;nry;yhj xU jfg;gd; my;yJMrhd;; gps;isfs; my;yJ khzhf;fh; Gifgpbf;fyhfhJgs;sp nry;y Ntz;Lk; vdg; Nghjpg;gjpy; vg;gaDk; Vw;glg;Nghtjpy;iy. 4 njhlh;G rhjdq;fis ghtpg;gjpy; ey;y topfhl;ly;fs;Njit. Mghrkhd> Neuj;ij tpOq;Fk; gadw;w epfo;r;rpfisnjhiyf;fhl;rpapNyh> rPBf;fs; (CDs) thapyhfNth gps;isfs;;ghu;g;gij Kw;whfj; jLf;f Ntz;Lk;. fy;;tp> ,aw;iffhl;rpfs;> nghJ mwpT vd;gtw;wpDld; rk;ge;jkhd nra;jpj;JDf;Ffs; nfhz;l epfo;r;rpfis kl;Lk;; ghu;g;gjw;Ftopfhl;l Ntz;Lk;. ,d;lh; nel;by; Mgj;jhd gFjpfisgps;isfs; ghu;f;fhjpUf;f jFe;j topfhl;ly;fSk;Vw;ghLfSk; nra;ag;gl Ntz;Lk.; rpWtajpNyNa ifalf;fj;njhiyNgrpfis rpWth;fsJ ifapy; ghtidf;fhfnfhLf;fyhfhJ. 5 gps;isfSld; ngw;whu; neUf;fkhfg; goFtJ:gps;isapd; Kjy; ghlrhiy jhAk; jfg;gDk;jhd;. md;G>ghJfhg;G> topfhl;ly;> clypay; Njitfs; midj;jpw;Fk;gps;isfs; ngw;whiuNa mjpfk; ek;gp ,Ug;ghu;fs;.rpWguhaj;jpy; my;yJ ,sikg; gUtj;jpy; mth;fsJmutizg;ig> jk;Kldhd <Lghl;il> gps;isfs; mjpfk;vjph;ghu;g;ghu;fs;. tPl;by; ,it fpl;lhj NghJtPl;Lr;#oYf;F ntspNa ed;gu;fsplkpUe;J mtw;iwg; ngwKaw;rpg;ghu;fs;. me;j ed;gu;fs; Nkhrkhdth;fshf ,Ue;jhy;mth;fsJ mr;rpy;jhd; ,th;fs; tsu Muk;gpg;ghu;fs;.,stajpYs;s gyh; fhjy; tag;gLtjw;F tPl;by; fpilf;fhjmd;ig fhjy; Nrhbaplk; Njl Kw;gLtNj fhuzk; vdMa;Tfs; $Wfpd;wd. 6 gps;isfSf;F mwpTl;LtJk; xOf;fk; fw;gpg;gJk; :“xU je;ij jdJ gps;isf;F toq;Fk; md;gspg;Gf;fspy; 5
  • 7. ey;nyhOf;fj;ijj; jtpu NtnwhU rpwe;j md;gspg;GvJTkpy;iy” ( jph;kjp `hfpk; ) "“ahu; %d;W ngz; gps;isfis guhkupj;J mth;fisxOf;fkhf tsh;j;J jpUkzKk; nra;J itj;Jmth;fSf;F cgfhuKk; nra;fpwhNuh mtUf;F Rtu;f;fk;cz;L” (mGjhTj;)NkYk; rpwhu;fSf;F VOtajpy; njhOk;gb fl;lisgpwg;gpf;Fk; gbAk;> gLf;iffspy; mtu;fis Ntwhf;Fk;gbAk; (mGjhTj; jph;kjp ) fl;lisapl;lhu;fs;. etPdj;Jtk;rlthjk;> ngz;zpiythjk;> eh];jpfk;> fk;Adp]k; Nghd;wnfhs;iffSk; kw;Wk; kjq;fSk; cyfpy; kpfTk;fth; r ; r pfukhd gpurhu eltbf; i ffis KLf; f ptpl;bUg;gjhy; mit gw;wp vr;rupg;gJk; mtw;wpypUe;Jjtph;e;J elf;Fk; mstpw;F mwpT+l;LtJk; ngw;whuJk;Mrpupah;fsJk; njhlh;G rhjdq;fsJk; nghWg;ghFk;. gpd;tpisTfis Nahrpf;fhj jd;ik nfhz;l> mDgtkw;w,isQh;fs; ,d;W gy;NtW topnfl;l rpj;jhe;jq;fSf;F,iuahfp jk; nrhe;j ,];yhj;jpw;Nf Nfhlupf; fhk;GfshfptUfpwhu;fs;. ,e;epiyapd; ghuJ}uj;ij ruptug; GuptJrPh;jpUj;j thjpfsJ flikahFk;. 7 ey;y ez;gh;fspd; rfthrk;: ,isQh;fs; goFk; ez;gh;fs; ey;yth;fsh vd;gJftdpf;fg;gl Ntz;Lk.; ey;y ed;gh;fsJ rfthrj;ijCf;Ftpg;gNjhL nfl;l ez;gh;fistpl;Lk; mth;fisJ}ug;gLj;j Ntz;Lk;. khu;f;f mwpQh;fs;> r%f Nrtfh;fs;>ed;kf;fs;> cwtpdh;fSld; ,isQh;fs; njhlu;G nfhs;stoptif nra;ag;gLtJ mtrpakhFk;. “cd; ez;gd;ahnud;W $W eP ahnud;W $WfpNwd;” vd;W $Wthu;fs;.egp (]y;) mth;fs; $l nfl;l rfghb Fwpj;Jvr;rupj;jpUg;gJ ,q;F Fwpg;gplj; jf;fjhFk;. 8 tPl;bYk; ghlrhiy kw;Wk; nghJ thrpfrhiyapYk; ey;yjukhd E}y;fSk; rQ;rpiffSk; gj;jpupiffSk; ,Uf;fNtz;Lk;. mwpT kdpjDf;F mtrpakhdJ. mJ Neubahfkhu;f;fj;Jld; njhlh;ghd mwpthf my;yJ NyhfhAjmwpthf ,Ug;gpDk; ,sk; gUtj;jpdUf;F mitmtrpag;gLfpd;wd. mg;gUtj;jpy; mwpT NjLk; Ntl;ifahy;ce;jg;gLk; mth;fSf;F ey;y gjpyPLfshf ,it mikAk;. 9 ey;y cgd;dpahrq;fs;> fUj;juq;Ffs;> tpupTiufs;> ey;ynghJ epfo;r;rpfs; eil ngWk; ,lq;fSf;F ,isQh;fismioj;Jr; nrd;W ey;top ngw cjTtJk; r%f Nritg;gzpfNshL ,isQh;fis rk;ge;jg; gLj;jp tpLtJk;mtrpakhFk;. 6
  • 8. 10 ew;fhupaq;fspy;> Mf;f Kaw;rpfspy; gps;isfs; <LgLk;NghJ nkr;RtJk; cw;rhfg; gLj;JtJk; mth;fsJMSik tpUj;jpf;Fj; JizahfNt mikAk;. mNj Neuk;jPa nray;fspy; <LgLk; gps;isfis fz;bg;gJk;mtrpakhFk;. Mdhy; fz;bg;G epjhdkhfTk; nghUj;jkhdthu;j;ijfisg; gpuNahfpj;Jk; ,lk; ngWtJ gw;wpCh;[pjg;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. rfy mDF KiwfSk;gadspf;fhj NghJ jz;lidfs; $l gad;gLj;jg;glyhk.;Mdhy; mit kpf mupjhfNt ,lk; ngw Ntz;Lk;. jha;>jfg;gd;> Mrpupad; jPatw;iw ntWg;ghu;fs;. mth;fsJmjpUg;jpf;F cs;shf NeupLk;. rpyNghJ jz;lidAk;fpilf;Fk; vd;w mr;rKk; gps;isfsJ cs;sj;jpy;,Ug;gJ mtrpakhFk;. jw;fhyj;Jg; ngw;Nwhu;fspy; gyh; jkJ gps;isfSf;fhfNeuj;ij xJf;FtJ kpff; FiwthFk;. jfg;gd; njhopy;>gazq;fs;> ez;gh; njhlh;Gfs; vd tPl;bypUe;J ntspapy;,Ug;gNj mjpfk;. jha; tPl;bypUe;jhYk; tPl;L Ntiy>njhiyf;fhl;rp ghu;g;gJ vd;gtw;wpy; %o;fpapUg;gjhy;my;yJ re;ijf;Fk;> cwtpdh;> ez;gpfs; tPl;Lf;Fk; vd;WVwp ,wq;FtjpYk; mts; fhyk; fopAk;. nkhj;jj;jpy; gps;isftdpg;ghuw;W jwpnfl;L jd;topia jhNd Nju;e;njLj;Jtho Muk;gpf;Fk;. Nfspf;if ehl;lk;> Nkw;Fyf ehfupfNkhfk;> Jh;elj;ij> ePz;l jiy kapUk; efq;fSk;> etPdNkh];jHfs; vd gps;is NtW jpirapy; Ngha;f;nfhz;bUf;Fk;. ,J ,isQh;fs; Atjpfs; ,UtUf;Fk;nghJthd cz;ikahFk; “xUth; jhd; nrytopf;ff; flikg; gl;lth;fis (kidtpkf;fis) ftdpf;fhky; nghLNghf;fhf tpl;L tpLtNjmtUf;Fj; jPik vOjg;gLtjw;Fg; NghJkhdjhFk;”(mGjhTj;> `hfpk;> m`;kj;) vd;W egp (]y;) mth;fs;$wpdhu;fs;. cq;fsps; xt;nthUtUk;; nghWg;Gjhupfs;cq;fs; xt;nthUtuJ nghWg;Gf;fs; gw;wpAk; tprhupf;fg;gLtPu;fs; vd;Wk; $wpdhu;fs;. ehk; ,we;jjw;Fg; gpwFk;vkf;F ed;ikfs; njhlh;e;J fpilf;f Ntz;Lkhapd;“tyJd; ]hyp`{d;” vdg;gLk; ey;y gps;isfiscUthf;f Kaw;rpf;f Ntz;Lk;. nkhj;jj;jpy; ey;y gps;isfis my;yJ ,isQh;fiscUthf;Ftjpy; tPL> ghlrhiy> r%fk; Mfpa %d;WepWtdq;fSk; ifNfhu;j;J nray; gLtJ mtrpakhFk;.%d;wpy; VjhtJ xd;W mrpuj;ij fhl;LtJ kw;iwa,uz;lhYk; Gupag;gLk; Kaw;rpfis gho;gLj;JtjhfmikAk;. my;yh`; vk; ,sk; guk;giuia ew;FzrPyu;fshftsu;j;J vkf;Fj; JizGupthdhf! 7

×