அல் குர்ஆனை ஆசையோடு அணுகுவோம்

895 views
811 views

Published on

மாதங்கள் பன்னிரண்டு. அவற்றில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட
சிறப்புண்டு. 'ரஜப் அல்லாஹ்வுடைய மாதம். ஷஃபான் என்னுடைய
மாதம். புனித ரமழான் எனது உம்மத்துடைய மாதம்.' என்ற நபிமொழி
இறுதித்தூதர் (ஸல்) அவர்களின் உம்மத்துக்கு அருளாக வழங்கப்பட்ட
மாதமே ரமழான் என்பதைத் தெளிவாக உணர்த்துகின்றது.
ரமழான் மாதம் இரண்டு வகையில் மகத்துவம் பெறுகின்றது. முழு மனித
சமூகத்துக்கும் நேர்வழி காட்டக்கூடிய அல்லாஹ்வின் இறுதி வேதம்
உலகுக்கு அருளப்பட்ட மாதம் என்ற வகையில் ரமழான் மிக
கண்ணியத்துக்குரிய ஒரு மாதமாகும்.
அல்லாஹ் தன் அடியார்களை பாவங்களிலிருந்து பரிசுத்தப்படுத்தவும்,
அவர்களிடம் நன்மைகளின்பால் தீவிர ஆசையை ஏற்படுத்தவும் இப்புனித
மாதத்தில் அல்லாஹ் நோன்பை விதியாக

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
895
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

அல் குர்ஆனை ஆசையோடு அணுகுவோம்

 1. 1. Ö ç Å ç Å ¶ _ z ìg ç ª gb ç z Ķ ¼ B ¼ V k | V D WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH WAMY-SRI LANKA658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09, Tel: 0114616652 Fax:0112688606 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamysrilanka.org
 2. 2. k hjq;fs; gd;dpuz;L. mtw;wpy; xt;nthd;Wf;Fk; xU Fwpg;gpl;l rpwg;Gz;L. “u[g; my;yh`;Tila khjk;. /ghd; vd;Dila khjk;. Gdpj ukohd; vdJ ck;kj;Jila khjk;.” vd;w egpnkhop ,Wjpj;J}ju; (]y;) mtu;fspd; ck;kj;Jf;F mUshf toq;fg;gl;l khjNk ukohd; vd;gijj; njspthf czu;j;Jfpd;wJ. ukohd; khjk; ,uz;L tifapy; kfj;Jtk; ngWfpd;wJ. KO kdpj r%fj;Jf;Fk; Neu;top fhl;lf;$ba my;yh`;tpd; ,Wjp Ntjk; cyFf;F mUsg;gl;l khjk; vd;w tifapy; ukohd; kpf ð fz;zpaj;Jf;Fupa xU khjkhFk;.Ö çz ØÃk ¼_ my;yh`; jd; mbahu;fis ghtq;fspypUe;J gupRj;jg;gLj;jTk;> mth;fsplk; ed;ikfspd;ghy; jPtpu Miria Vw;gLj;jTk; ,g;Gdpj W Ã khjj;jpy; my;yh`; Nehd;ig tpjpahf;fpdhd;. ,J ukohdpd; mLj;jüs K | K é k Ä Ý Dç rpwg;gk;rkhFk;. ukohdpd; ,t; t pU rpwg; g pay; G fSk; xd; N whnlhd; W njhlu;Gs;sitahFk;. my;Fu;Md; Vd; mUsg;gl;lJ? Nehd;G Vd; tpjpahf;fg;gl;lJ? vd;w Nfs;tpfSf;F tpsf;fk; je;J ,tw;wpd; é e Du ]Ä Nehf;fj;ij njspthff; Fwpg;gpLk; my;Fu;Md; trdq;fs; Nkw;nrhd;d cz;ikf;F Mjhuq;fshFk;. my;Fu;Md; cyFf;F mUsg;gl;l Nehf;fj;ij my;yh`; ,t;thW ] Bm Fwpg;gpLfpd;whd;: “ukohd; khjk; vj;jifanjd;why; mjpy;jhd; kdpju;fSf;F (KOikahd) topfhl; b ahfTk; > njspthd rhd; W fis nfhz;ljhfTk; (ed;ik> jPikfis) gpupj;juptpg;gJkhd my;Fu;Md; ,wf;fpaUsg; ngw;wJ.” (2:185) my;Fu;Md; midj;J kf;fSf;Fk; Neu;top fhz;gpf;f ,wf;fg;gl;l nghJkiw vd;gJ Nkw;Fwpj;j trdj;jpd; RUf;fkhFk;. my;Fu;Md; re;Njfkpd;wp ahUf;F Neu;topfhl;Lk; vd;gij mNj ]{uh my;gfuhtpd; V >º ,uz;lhtJ trdk; ,t;thW ciuf;fpd;wJ: “,J (my;yh`;tpd;) NtjkhFk;. ,jpy; vj;jifa re;NjfKk; ,y;iy. gagf;jpAilath; (Kj;jfPd;) fSf;F (,J) Neu;topfhl;bahFk;.” (2:02) Ý ahu; jdf;F my;yh`;tpd; nja;tPf topfhl;ly; Njit vd;w MtNyhL mijg; ngWtjw;fhf my;Fu;Mid mZfpwhNwh mtUf;Nf my;Fu;Md; mjd; xspia - Neu;topia - toq;Fk; vd;w ajhu;jj;ij ,iwtd; ,t;trdk; %yk; ntspg;gLj;Jfpwhd;. 1
 3. 3. ,jw;F ,];yhkpa tuyhw;wpy; epiwthd rhd;Wfs; cs. ,Wjpj;J}ju;(]y;) mtu;fisf; nfhiy nra;J ,];yhj;jpw;F Fopgwpf;f tpioe;jcku; (uop) mtu;fspd; cs;sj;jpy; ngUe; jhf;fj;ij Vw;gLj;jpmd;dhiu ,];yhj;jpd; gf;fk; <u;j;jJ my;Fu;Md; vd;why; mijmwpa Ntz;Lk; vd;w mtu;fspd; cs;sj;jpy; cz;lhd Ntl;ifNa,jw;F fhuzkhFk;.vdNt> Neu;topf;Fk; gupRj;jj;jpw;Fkhd ghijia mwpAk; cd;djNehf;fpy; my;Fu;Mid mZf Ntz;ba khjkhf my;Fu;Midxt;nthU K];ypKk; fUj;jpw; nfhs;sNtz;Lk;.VyNt Fwpg;gpl;lJ Nghy ukohd; Nehd;gpd; Nehf;fj;ij ,iwtd; Gdpjmy;Fu;Mdpy; ,t;thW vLj;jpak;Gfpd;whd;.“<khd; nfhz;ltu;fNs! cq;fSf;F Kd;gpUe;jtu;fs; kPJ Nehd;Gtpjpf;fg;gl;lJ Nghy; cq;fs; kPjk; (mJ) tpjpf;fg;gl;Ls;sJ. (mjd;%yk;) ePq;fs; (ghtq;fspypUe;J ghJfhg;Gg;ngw;w) J}a;ikcilNahu; (Kj;jfPd;) Mfyhk;.” (02:183)Nehd;G jf;th vd;Dk; ,iwgf;jp cs;s kf;fspd; cUthf;fj;Jf;Fcj;juthjkhFk;. Gdpj kiw my;Fu;Md;> mj;jifa kf;fSf;Fre;Njfkpd;wp ew;Nghjid Gupe;J ey;topfhl;lf; $bajhFk;. Vw;fdNt$wg;gl;lJ Nghy; Nehd;Gf;Fk; my;Fu;Df;Fk; ,ilapyhd neUq;fpanjhlu;G ,JNtahk;.“(egpNa!) ehk; xU kiyapd; kPJ ,e;j my;Fu;Mid,wf;fpapUe;Njhkhdhy; my;yh`;tpd; gaj;jhy; mJ eLq;fp gpse;JNghf fz;bUg;gPu;. NkYk; kdpju;fs; rpe;jpf;Fk; nghUl;L ,j;jifacjhuzq;fis ehk; mtu;fSf;F tpsf;FfpNwhk;.” (59:21)ukohid milag;ngWfpd;w xt;nthU K];ypKk; ukohdpd;fUg;nghUshf jd; rpe;ijapy; nfhs;sNtz;ba ,iwtrdkhf ,ijf;Fwpg;gplyhk;. mirTk;> czu;r;rpAkpy;yhj rlg;nghUshd kiykPJmy;Fu;Md; ,wf;fg;gl;bUe;jhy; mJ jd; vrkhdhfpa my;yh`;tpd;kPJ nfhz;l gf;jpahy; vd;d jhf;fj;ijg; ngw;wpUf;Fk; vd;gijctkhdkhf $Wk; my;Fu;Md>; rpe;jpf;Fk; Mw;wy; tha;e;jgFj;jwpTs;s kdpjd; kPJ mUsg;gl;l ,t;Ntjk; mtdplj;jpy;vj;jifa jhf;fj;ij Vw;gLj;jNtz;Lk; vd;gijNa ,e;j trdk;%yk; my;yh`; jd; mbahu;fSf;F czu;j;j tpUk;Gfpwhd;.my;Fu;Mdpd; ,t;trdj;ijf; fUg;nghUshf nfhz;L mJmUsg;gl;l ,k;khjj;jpy; mjd; mUl;ghf;fpaj;ij vt;thW ehk;ngwKbAk; vd;gij gpd;tUk; fz;Nzhl;lq;fspy; rpe;jpj;Jg;ghu;Nghkhf! 2
 4. 4. epue;ju mw;Gjk; ,Wjpj;J}ju; K`k;kj; (]y;) mtu;fSf;F mUsg;gl;l ,Wjp ,iwNtjk; my;Fu;Md;> my;yh`; mtu;fSf;F toq;fpa epj;jpa mw;GjkhFk;. cyfpd; gy;NtW ghfq;fspy; Njhd;wpa u]{y;khu;fspy; rpyUf;F my;yh`; rpy mw;Gjq;fisf; nfhLj;jjhd;. jkJ up]hyj; gzpia kf;fs; kj;jpapy; Kd;ndLj;Jr; nrd;wNghJ kf;fs; ,iwj; J}ju;fis Nfyp nra;jdu;. ,k;irg;gLj;jpdu;. mtu;fs; nfhz;Lte;j ,iwj;J}ij Vw;Wf;nfhs;s kWj;jdu;. egpkhu;fis jk;ikg; Nghd;w rhjhuz kdpju;fshfNt Nehf;fpdu;. vdNt kdpjj;Jtj;Jf;F mg;ghy; mtu;fs; ngw;wpUe;j nja;tPfj; njhlu;ig cWjpg;gLj;Jtjw;fhfNt my;yh`; mtu;fSf;F ð ,aw;iff;F khw;wkhd epfo;Tfis ntspg;gLj;Jk; Mw;wy;fis toq;fpdhd;. ,J ‘K/[p]h’ mw;Gjk; vd miof;fg;gLfpd;wJ.Ö çz ØÃk ¼_ ,j;jF mw;Gjq;fs; mtw;iwg; ngw;w egpkhu;fspd; kiwNthL m];jkpj;Jtpl;ld. mit GyDzu;Tf;F khj;jpuk; cl;gl;l W Ã jw;fhypfkhd mw;Gjq;fshfNt tpsq;fpd.üs K | K é k Ä Ý Dç Mdhy; ,Wjpj;J}ju; (]y;) mtu;fspd; up]hyj; Af KbT tiuapyhd cyfshtpa> ru;tNjrj;jd;ik nfhz;l> KOikg;gLj;jg;gl;l xU tho;f;if topKiwia rpwg;gpay;ghff; nfhz;l> up]hyj; vd;gjhy; é e Du ]Ä fhyk;> ,lk;> r%fk; vd;w tiuaiufSf;F> mg;ghw;gl;l xU epue;ju mw;Gjj;ij my;yh`; md;dhUf;F mUspdhd;. mJNt md;W Kjy; ,d;W tiu vj;jifa khw;wq;fSf;Fk; cle;ijahfhj nja;tPf kiw my;Fu;MdhFk;. ] Bm ftpijj; Jiwapy; typikAk; ty;yikak; ngw;wpUe;j ,yf;fpa tpw;gd;du;fs; tho;e;j ,];yhj;Jf;F Kw;gl;l muG r%fj;jpy; ,wq;fpa my;Fu;Md; mJ Nghd;w xd;iw my;yJ mjpy; cs;sJ Nghy; Xh; mj;jpahaj;ijNaDk; cUthf;fp nfhz;L tUkhW rthy; tpLj;jJ. Mdhy;> mf;fhy ftpQh;fshy; kl;Lky;y> mjw;Fg; gpd;te;j fhyq;fspy; Njhd;wpa ,yf;fpa Nkijfshy; $l ,r;rthiy Kwpabaf;f Kbatpy;iy. ,J my;Fh;Mdpd; nja;tPfj; jd;ikf;Fr; rhd;whFk;. ,J gw;wp my;Fh;Md; ,t;thW $Wfpd;wJ: V >º “,e;j FHMidg; Nghd;w xd;iwf; nfhz;L tUtjw;fhf kdpjh;fSk; [pd;fSk; xd;W Nrh;e;J (Kad;W)> mth;fspy; rpyh; rpyUf;F cjtp Ghpgth;fshf ,Ue;jhYk;> ,J Nghd;w xd;iw mth;fs; nfhz;Ltu KbahJ vd;W (egpNa!) ePh; $Wk;” (17-88) Ý mf;fhy ftpQh;fSs; Nghw;wg;gl;l kpfr;rpwe;j xU ftpQuhd tyPj; ,g;Dy; KfPuh ,];yhj;ij Vw;Wf;nfhs;shj NghjpYk; my;Fh;Mdpd; nja;tPfj; jd;ikf;F toq;fpa tuyhw;Wr; rhd;W vd;Wk; FWg;gplj;jf;fJ. myFh;Mdpd; nja;tPf mw;Gjf; jd;ikia ,yf;fpa Ritg;gl tyPj; ,g;Dy; KfPuh vg;gb th;zpj;jhd; vd;gij gpd;tUk; ftp mbfspy; fhzyhk;. 3
 5. 5. nropf;f Kisj;j kukJ Nkw;ghfk; Ritf;f ,dpf;Fk; fdpaJ fPo;g;ghfk; nrtpf;F ,d;gk; Nrh;f;f ty;yJ tpopf;F Fsph;r;rp ms;spj; jUtJ tpQ;Qhjij vJTk; vd;W iuj;J mQ;Qhdf; ftp Gfo;e;j my;Fh;Md;tiutpyf;fzk;my;Fh;MDf;F xU tiutpf;fzk; cz;L. Vida Ntj E}y;fspy;,Ue;J tpj;jpahrg;gLk; tifapy; ,];yhkpa mwpQh;fs; my;Fh;Mid,t;thW tiutpyf;fzg;gLj;jpAs;sdh;:“my;FHMd; vd;gJ ,Wjpj;J}jh; K`k;kJ egp ]y;yy;yh`{miy`p t]y;yk; mth;fs; kPJ ,wf;fg;gl;l my;yh`;tpd;thh;j;ijfshhFk;. mtw;iw XJtJ ,ghjj;jhf - ,iwtopghlhff;fUjg;gLk;.” ,f;$w;wpd; gb my;Fh;Mdpd; xU trdk; (Maj;) $lmjd; KOikj; jd;ikiag; gpujpgypf;fpd;wJ. ,t;Tz;ikf;Fgpd;tUk; my;Fh;Md; trdj;ij Mjhuhkhf Fwpg;gplyhk;:-“Fh;Md; Xjg;gLk; NghJ mjid ePq;fs; nrtpjho;j;jp (ftdkhf)f;NfSq;fs;. mg;nghOJ eprg;jkhf ,Uq;fs;. (,jdhy;) ePq;fs; fpUignra;ag;gLtPh;fs;” (7-204)my;Fh;MDf;F gy;NtW ehkq;fs; cz;L. mtw;wpy; my;Fh;Md;>my;fpjhg; vd;w ,U ngah;fSk; tpNrlkhditahFk;. my;Fh;Md;vd;w nrhy; Xjg;gLtjd; %yk;> Fwpg;ghf kddj;jpd; %yk;ghJfhf;fg;lf; $baJ vd;w fUj;ij gpd;dzpahff; nfhz;lJ.my;fpjhg; vd;w nrhy; vOj;J %yk; ghJfhf;fg;gLk; Ntj E}y;vd;Dk; fUj;ij mbg;gilahff; nfhz;lJ.jtpu> njhOifapYk; Vida re;jh;;gq;fspYk; ‘,ghjj;’ vd;w tifapy;Xjg;glf; $ba rpwg;Gj;jd;ik my;Fh;MDf;F kl;LNk chpaJ.my;Fh;Mdpd; xU trdj;ij fUj;J tpsq;fhky; XjpdhYk; mjw;Fmy;yh`;tplk; ed;ikAz;L. Xjg;gLk; xt;nthU vOj;Jf;Fk;my;yh`; 10 ed;ikfis nfhLf;fpwhd;. "myp/g; yhk; kPk;" vd;w %d;WvOj;Jf;fisf; nfhz;l trdj;Jf;F Kg;gJ ed;ikfs; cz;L vd,iwj;J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs;nkhope;Js;shh;fs;.my;Fh;Mid fz;zpag;gLj;JNthk;.K];ypk; rNfhjuh;fNs! Gdpj ,iwkiw my;Fh;Md; mUsg;gl;l ,e;jukohd; khjk; fz;zpaj;jpw;JhpaJ vd;gjpy; re;Njfkpy;iy.,k;khjj;jpd; gfy;nghOjpy; Nehd;G Nehw;W> ,utpy; epd;W tzq;Fk;ehk; my;Fh;Mid vt;thW fz;zpag;gLj;JtJ vd;gJ vkJrpe;ijiaj; njhl Ntz;ba xU tplakhFk;. 4 4
 6. 6. mrj;jpaj;jpypUe;J rj;jpaj;ij kdpj r%fj;jpw;F NtWgLj;jpf; fhl;lNt my;Fh;Md; mUsg;gl;lJ vd;gjpy; ,U fUj;Jf;F ,lkpy;iy. mJ Neh;top fhl;l my;;yh`; mUspa Ntjnkd;gJ epjh;rdkhdJ. vdpDk;> mjw;F xt;nthU jdpkdpj K];ypKk; nfhL;f;fpd;w fz;zpak; gy ghpkhzq;fspy; Nehf;fg;gl Ntz;bajhFk;. mtw;iw ,t;thW Nehf;fyhk;: 1. my;Fh;Mid XJjy;. xU K];ypk; jd; md;whl tho;tpy; Vida ,iwtopghLfisg; Nghd;W jpdKk; my;Fh;Mdpd; rpy gFjpfis mtuth; trjpf;F Vw;g Xjp tUtJ Nghw;wg;glf;$baJ. ukohd; khjj;jpy; khj;jpuk; Xjpdhy; NghJkhdJ vd;w jg;ghd fUj;J vk;kpy; gyhplk; cz;L. Nehd;G ð Nehw;w epiyapy; my;Fh;Mid XJtJ kpfr; rpwg;ghdJ vd;wÖ çz ØÃk ¼_ Nehf;fpy; ukohdpy; mjpfk; Xj Ntz;Lk;. ukohd; toq;Fk; ,g;gapw;rp Vida fhyq;fspYk; vkJ tho;tpy; njhlu Ntz;Lk;. jpdKk; g[; U ila nghOJ my; F h; M id XJtjw; F kpfr; W Ã rpwe;jJ.“epr;rpakhf g[;Uila Neuk; (my;yh`;tplk;) rhd;Wüs K | K é k Ä Ý Dç gfh;tjhFk;” (17-78) Neh;top ele;j vkJ Kd;Ndhh;fspy; gyh; ukohd; khjj;jpy; my;Fh;Mid gy jlitfs; Xjp Kbg;ghh;fs;. my;Fh;MNdhL xU é e Du ]Ä K];ypKf;F ,Uf;f Ntz;ba Muk;gj; njhlh;G ,Jjhd;. my;Fh;Mid mjpfk; Xj Ntz;Lnkd;w Mh;tj;jpy; mtrukhf ] Bm Xjf;$lhJ. gf;jp czh;NthL ,uhfk; vLj;J> j[;tPj; rl;l tpjpfisg; Ngzp XJtNj Fh;MDf;F ehk; mspf;Fk; fz;zpakhFk;. Kbe;jtiu fUj;J tpsq;fp> KO vz;zj;ijAk; xU Kfg;gLj;jp Xj Ntz;Lk;. Vnddpy; my;Fh;Md; ug;Gy; MykPd; Mfpa my;yh`;tpd; thh;j;ijahFk;. mG+ %]h my;m;mhp uopay;yh`{ md;`{ mth;fs; ,uhfk; vLj;J mofhd Fuypy; my;Fh;Md; XJtij nrtpkLj;j mz;zyth;fs;> “jhT+j; egp mth;fspd; Gy;yhq;; Foypy; xd;W ckf;F V >º toq;fg;gl;Ls;sJ” vdf;$wpg; ghuhl;bdhh;fs;. Xjj;njhpahJ vd;w myl;rpaj;jpy; my;Fh;Mid Xjhky; tpl;Ltplf; $lhJ. “my;FH;Mid XJtjpy; kpfj; Njh;r;rp ngw;wth; kWikapy; fz;zpakpf;f J}a kyf;FfSld; ,Ug;ghh;fs;. jdf;F rpukkhf Ý ,Uf;Fk; epiyapy; my;Fh;Mid jpf;fpj; jpf;fp Xjfpd;wtUf;F ,U ed;ikfs; cz;L” vd;W md;id Maph (uop) mth;fs; mwptpf;Fk;> G`hhp> K];ypkpy; gjpthfpAs;s egp nkhopia mtjhdj;jpy; nfhs;gth; vt;thwhapDk; my;yh`;tpd; fyhik Xj rpuknkLj;Jf; nfhs;tJ epr;rak;. 5
 7. 7. 2. Xjtij nrtpkLj;jy;my;Fh;MDf;F cs;s rpwg;Gfspy; xd;W gpwh;; XJtij nksdkhf,Ue;J nrtpkLg;gjhFk;. “,jd; %yk; ePq;fs; mUs; Ghpag;gLtPh;fs;”(7-204) vd;W ,iwtd; Fwpg;gpLfpd;whd;.,Untl;Lf;fs; (CD)> gjpT ehlhf;fs; %yk; Fh;Mid mofhdKiwapy; Xjf;Nfl;Fk; tha;g;G ,d;W vkf;Fs;sJ. ehk; ,ijg;gad;gLj;jpf; nfhs;tjd; %yk; Nehd;G fhyq;fspy; kl;Lky;y>vg;NghJk; vkJ MAis ngWkjpahf;fpf; nfhs;syhk;. tPz;Nfspf;iffs;> rh;r;irfspy; ,Ue;J vk;ikg; ghJfhj;Jf; nfhs;sTk;KbAk;.gpwh; my;Fh;Mid Xj xUth; nrtpjho;j;jpf; Nfl;gJ cs;sj;jpy;,iwar;rj;ijAk; kd mikjpiaAk; cUthf;Fk;. egp (]y;)mth;fs; jkJ Njhoh;fsplk; my;Fh;Mid jkf;F Xjpf;fhz;gpf;FkhW Ntz;bf; nfhs;thh;fs;. ,J gw;wp ,g;D k];Cj; (uop)mth;fs; mwptpf;Fk; `jP]; ,t;thW Nghjpf;fpd;wJ:“xU Kiw egp (]y;) mth;fs; my;Fh;Mid mth;fs; Kd; XJkhWvd;idg; gzpj;jhh;fs;. mg;NghJ ehd;> "my;yh`;tpd; J}jNu! cq;fs;kPJ ,wf;fg;gl;lij ehd; cq;fSf;F Xjpf;fhl;Ltjh?" vdmz;zyhhplk; Nfl;Nld;. "ehd; mij kw;nwhUthplkpUe;J Xjf;Nfl;f tpUk;GfpNwd;" vd mjw;F egpfshh; gjpy; nrhd;dhh;fs;. vdNtehd; ]_wh md;dp]hit mth;fs; Kd;dpiyapy; XjpNdd;. "xt;nthUr%fj;jpYkpUe;J xU rhl;rpahsiuAk;> ,d;Dk; mth;fSf;Frhl;rpahsuhf ck;ikAk; ehk; nfhz;L tUNthk;" vd;w trdk; tiuXjpaJk;> ",g;Nghijf;Fg; NghJk;" vdf; $wpdhh;fs;. ehd; mq;Nfmth;fs; gf;fk; jpUk;gpg; ghh;j;jg; NghJ mth;fspd; fz;fspuz;Lk;fz;zPiu cjph;j;jpf; nfhz;bUe;jd.” (G`hhp> K];ypk;)3. kddkply;my;Fh;Md; vspikahd vOj;Jr; rhjdq;fspYk;> tpNlkhfegpj;Njhoh;fspd; cs;sq;fspYNk Muk;gkhfg; ghJfhf;fg;gl;lJ.egpfshUf;F t`pahf mUsg;gl;l ,iwtrdq;fis clDf;Fld;kddkpLtjpy; ]`hghf;fs; Nguhh;tk; fhl;bdh;. tho;tpy; midj;JkPl;rpf;Fk; RgPl;rj;jpw;Fk; my;Fh;MNd mbg;gilahdJ vd;wczh;Nt ,jw;Fj; J}z;Ljiyf; nfhLj;jJ.my;Fh;Mdpd; vijAk; kddkplhj xU K];ypk; flikahd Iq;fhyj;njhOiffis rpwg;ghf epiwNtw;w KbahJ. vdNtjhd; egp (]y;)mth;fs; $wpajhf ,g;D mg;gh]; (uop) mth;fs; ,t;thWmwptpf;fpwhh;fs;. “ahUila cs;sj;jpy; my;Fh;Md; ]_whf;fspy;vJTk; ,y;iyNah mtuJ cs;sk; ghoile;j tPL Nghd;wjhFk;.”(mj;-jph;kjp) 6 6
 8. 8. jtpu> my;Fh;Mid cs;sj;jpy; Rke;j K];ypk; jd; FLk;gj;jhUf;fhf my;yh`;tplk; ghpe;J NgRk; ghf;fpaj;ij kWikapy; ngWfpwhd;. csfpy; my;Fh;Mid kddkpl;L Xjp te;jthplk; my;yh`; kWikapy; ,g;gbf; $Wthd;: “Fh;Mid XJtPuhf! gjtpia mjpfkhf;fpf; nfhs;tPuhf! cyfpy; mofpa Kiwapy; XjpaJ Nghy; ,q;Fk; XJtPuhf! ePh; XJk; filrp trdKs;s ,lj;jpy; ckJ jq;FkplKs;sJ. (mjhtJ XJk; msTf;F cah; gjtp fpilf;Fk;) vd;W $wg;gLk;” vd egp (]y;) mth;fs; $wpajhf mg;Jy;yh`; ,g;D mk;U ,g;Dy; M]; (uop) mwptpf;fpwhh;fs;. (mG+jhTj;> mj;jph;kjp). 4. fw;wy; fw;gpj;jy; ð my;Fh;MidAk; mij tpsq;Ftjw;F mtrpakhd> mNjhLÖ çz ØÃk ¼_ njhlh;ghd fiyfisAk; fw;gJ K];ypk; r%fj;jpd; kPJs;s gh;S fpghah"thd flikahFk; vd;gJ cykhf;fspd; VNfhgpj;j fUj;jhFk;. fy;tpf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;Js;s ,];yhk; my;Fh;Midf;üs K | K é W Ã fw;gjw;Nf Kjyplj;ij Kd;DhpikgLj;jpAs;sJ. ,jw;F c];khd; k Ä Ý Dç uopay;yh`{ md;`{ mth;fs; mwptpf;Fk; “cq;fspy; rpwe;jth; my;Fh;mid jhDk; fw;W gpwUf;Fk; fw;Wf; nfhLg;gtuhthH” (G`hhp) vd;w egp thf;F NghJkhd MjhukhFk;. é e Du ]Ä “,f;u/-XjtPuhf!” vd;w my;Fh;Mdpd; Kjy; trdj;jpd; Muk;gr; nrhy; Vty; tpidahf mike;jpUg;gJ mwpitj; Njbg; ngWtjpy; ehk; fhl;l Ntz;ba fhpridf;F toq;fg;gLk; mOj;jkhFk;. thrpg;G ] Bm kdpjid Koikg;gLj;Jfpd;wJ vd;w cyfk; Vw;Wf; nfhz;l nghJ cz;ikia ,f;u/ - thrpg;gPuhf! vd;Dk; gjg; gpuNahfj;jpd; %yk; my;yh`; kdpjDf;F czh;j;j tpUk;Gfpwhd;. fw;wy; njhopw;ghL rpe;jid> Ma;T> ghprPyid Kjyhd fy;tpapd; cd;dj Nehf;fq;fis tphpTgLj;Jfpd;wJ. kdpjdpd; rpe;jidia J}z;b gpugQ;rk; gw;wpa Ma;T eltbf;iffSf;F my;Fh;Md; mbj;jskpl;Ls;s tuyhw;W cz;ikia gpw kj mwpQh;fs; $l Vw;Wf; nfhs;fpd;wdh;. V >º 5. rpe;jid> Ma;T thrpg;Gk; fw;wYk; Ra rpe;jidf;F mbj;jskpLfpd;wd. rpe;jid Ma;Tf;F mbNfhYfpd;wJ. Ma;tpd; KbT> nfhz;l nfhs;ifapy; Ý gw;iwAk; cWjpg;ghl;ilAk; Vw;gLj;Jfpd;wJ. ,J xU nghJ cz;ik. ,t;Tz;ikia xt;nthU K];ypKk; czu Ntz;Lk;. my;Fh;Midg; gbj;J> rpe;jpj;J> Ma;Nthh; <khdpa gyj;ijg; ngWth;. tho;ifapd; ajhh;j;jj;ij tpsq;fpf; nfhs;th;. my;Fh;Md; Nghjidfis tho;;ifapd; eilKiwahff; nfhs;tjw;F mjd; nja;tPfj; jd;ikia czu Ntz;Lk;. 7
 9. 9. ,e;j tifapy; K];ypk; mwpQh;fs; khh;f;ff; fiyfNshLnjhlh;ghdtw;wpy; khj;jpukpd;wp> nghJthf khDlf; fiyfs;midj;jpYk; Ma;T Nkw;nfhz;L jkJ Muk;gg; gq;fspg;ig cyFf;Ftoq;fpdh;.,j;jifa rpe;jidj; J}z;LjYf;F vLj;Jf;fhl;lhf my;Fh;Mdpd;gpd;tUk; trdj;ijf; Fwpg;gplyhk;.“epr;rpakhf thdq;fs;> G+kpapd; gilg;gpYk;> ,uTk; gfYk; khwp khwptUtjpYk; mwpTilNahUf;Fg; gy mj;jhl;rpfs; cs;sd” (3:190-191)gpugQ;r rpU;bfisg; gw;wp rpe;jpg;gjd; mtrpaj;ij ,t;trdk; kpfmOj;jkhf typAWj;Jfpd;wJ. gpd;dh;> mtw;iwg; gilj;jmy;yh`;tpd; ty;yikia mbahd; czh;e;J> jd; ,ul;rfdhfpamy;yh`;Tf;F Kw;wpYk; topg;gl;L tho Ntz;Lk;. jtpu,g;gpugQ;rKk; mjpy; cs;s midj;Jk; tPzhfg; gilf;fg;gltpy;iykdpj tho;T Xh; cd;djkhd ,yl;rpaj;ij mbg;gilahff;nfhz;lJ vd;w cz;ikapid ,jw;Fg; gpd;dhy; tUk; trdq;fs;czh;j;Jfpd;wd.$l;L nkhj;jkhf ,t;trdq;fs; Xh; ,utpy; ,wq;fpaitahFk;. ,itmUsg;gl;l re;jh;g;g #o; epiy gw;wp tpsf;Fk; Maph (uop)mth;fspd; ePz;l mwptpg;gpy; “ xU ehs; ,uT egp (]y;) mth;fs;njhOifapy; <Lgl;lhh;fs;> epd;w epiyapy; mth;fsJ jhbeidAksTf;F mth;fs; mOtij ehd; fz;Nld;. gpd;dh; ]{[{jpYk;mOjhh;fs;. G+kp eide;jJ. njhOif Kbe;J tpyhg;gf;fkhf rha;e;Jnfhz;L mOjhh;fs;. g[;Uj; njhOiff;F mjhd; nrhy;y te;j gpyhy;uopay;yh`{ md;`{ mth;fs; egpfshiug ghh;j;J my;yh`;tpd;J}jNu! cq;fs; Kd; gpd; ghtq;fs; ahTk; gpio nghWf;fg;gl;bUf;fVd; ,t;thW mOfpwPh;fs;?" vdf; Nfl;f> mjw;F ,iwj;J}jh;]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs; gpyhNy! ehd; vg;gbj; jhd;mohky; ,Uf;f KbAk;? ,d;iwa ,uT my;yh`; vdf;F ,t;thWt`p mwptpj;Js;shd;." vdf;$wp Nkw; nrhd;d trdj; njhlh;fisXjpf;fhl;ba gpd;> ahh; ,t;trdq;fis Xjg; ngw;W rpe;jpf;f tpy;iyNahmth;fSf;F NfL cz;lhfl;Lk;!” vd vr;rhpf;if nra;jhh;fs;.NkYk; ,t;trdq;fs; ,wq;fpa gpd;dh; egp ]y;yy;yh`{ miy`pt]y;yk; mth;fs; jkJ gpd; ,uTj; njhOifapy; toikahf,tw;iw XJthh;fs;.my;yh`;itg; gw;wp mbahd; Neubahf rpe;jpf;f ,ayhJ. mjw;FhpaMw;wy; gFj;jwpTf;Ff; fpilahJ. gpugQ;r gilg;Gf;fisAk;mtw;wpd; ntspg;ghLfisANk kdpj mwpT %yk; rpe;jpj;Jzuyhk;.my;yh`;tpd; gz;Gfs;> jpUehkq;fs; gw;wp rpe;jpg;gjd; %yNkmy;yh`;tpd; ajhh;j;j epiyia tpsq;fpf; nfhs;s KbAk;. ,iwrpU;bfs; gw;wpa rpe;jid ,jw;Fj; Jiz Ghpfpd;wJ. 8 8
 10. 10. vdNt jhd;> c];jhj; k`;%j; mg;gh]; my;mf;fhj; mj;j/g;fPU gh;Sd; ,];yhkpa;ah" ,];yhj;jpd; fz;Nzhl;j;jpy; ,j;jF rpe;jid gh;shFk; vd;fpwhh;. ,ij NkYk; tpsf;Fk; mwpQh; fyhepjp A+]{/g; my;fh;ohtp ,];yhk; ,iw tzf;fj;ij fl;lhag;gLj;jpAs;sJ Nghy; (,iw) rpe;jidiaAk; tpjpahf;fpAs;sJ" vd;fpwhh;. rNfhjuh;fNs! ehk; nfhz;Ls;s ,iw tpRthrk; (<khd;) ntWk; kuG top rhh;e;jjhf ,Uf;ff; $lhJ. vkJ mfPjh"- ek;gpf;if cs;sq;fspy; ];jpukilaTk; capNuhl;lj;ijg; ngwTk; my;yh`; vkf;fspj;j gFj;jwpit ehk; gpuNahfpj;J rpe;jpf;f Ntz;Lk;. my; y h`; t pd; mbahh; f spy; mtid kpf mQ; R Nthh; fw;Wzh;e;Njhuhth;"(35:28) vd;w my;Fh;Md; trdk; Nkw; Fwpg;gpl;l ð fUj;Jf;Fr; rhd;whFk;.Ö çz ØÃk ¼_ 6. Nehf;fk; my;Fh;Md; my;yh`;Tila fyhk;; nja;tPfkhdJ. egpfshhpd; epue;juüs K | K é W Ã mw;Gjk;. egpj; Njhoh;fspd; tho;f;ifg; ghlg; Gj;jfk;. vkJ tho;tpd; k Ä Ý Dç caph; ehb. mij XJtJ ed;ikf;FhpaJ; Xjf; Nfl;gJ ghf; f paj; J f; F hpaJ. mij kddkpLtJ mtrpakhdJ ; mUSf;FhpaJ. mJ cs> cly; Neha;fSf;F epthuzkspg;gJ. kdjpy; mikjpiaAk; Mde;jj;ijAk; Vw;gLj;jf; $baJ. mijf; é e Du ]Ä fw;gJk; fw;gpg;gJk;> mjd; fUj;Jf;fis rpe;jpg;gJk; ]{d;dj;jhd tzf;fj;ij tpl Nkyhdit. ] Bm my;Fh;MDf;Fupa jdpr; rpWg;Gf; fhuzkhfNt mNjhL njlh;ghd ,j;jifa fUkq;fs; ahTk; kfj;Jtk; ngWfpd;wd. Mdhy;> my;Fh;Md; ntWkNd XJtjw;fhfNth> kddkplNth> Xjpg;ghh;j;J itj;jpak; nra;aNth> ,we;J Nghdth;fSf;F ed;ik Nrh;f;fNth fw;W> rpe;jpj;J cs;sj;jhy; kfpo;r;rp miltjw;Nfh mUsg;gl thd;kiw Ntjky;y. khwhf> tuyhw;wpy; <bizaw;w Xh; cd;dj r%fj;jpd; mjprakhd vOr;rpf;F mbNfhypa ,iw Ntjkhf my;Fh;Md; tpsq;Ffpd;wJ. eufg; gLfopapd; Xuj;jpy; ,Ue;J kf;fis mJ fhg;ghw;wpaJ. Rtdg; V >º gRQ;Nrhiyf;F mth;fis mioj;Jr; nrd;wJ. mLj;J tUk; kdpj r%fj;Jf;F mth;fis Kd;khjphpahd topfhl;bfshf;fpaJ. mJ xU ghpG+uz tho;f;if topfhl;ly; Kiwia Kd;itj;jJ. me;j tho;f;if topfhl;ly; Kiw kpf vspikahdJ; ePjpahdJ; Ý gpd;gw;wr; RygkhdJ; vg;Nghijf;Fk; nghUj;jkhdJ; nefpo;thdJ. mJ ju tpiofpd;w Neh;top> mjd; gpufhrkhd rj;jpag; ghij <Uyf <Nlw;wj;ijAk; epr;rpag;gLj;jf; $baJ. mjd; topfhl;ly; jdf;F mtrpak; vd;w jPtpu Ntl;if NahL ahh; mij mZFfpd;whNdh epr;rak; mJ mtDf;F mjd; njspthd Neh;topiaf; fhz;gpf;Fk;. 9
 11. 11. ,];yhj;jpd; tUiff;F Kw;gl;l mwpahikf;fhy kf;fspd; tho;tpy;my;Fh;Md; xU ghhpa r%f khw;wj;ij cUthf;fpaJ vd;why>; mjd;Nghjidfis mth;fs; jkJ tho;tpd; eilKiwahff; nfhs;tjpy;fhl;ba Nguhh;tNk fhuzk; vd;gJ re;Njfj;Jf;F ,lkpy;yhjcz;ikahFk;.rhpahd xU topfhl;b ,y;yhikapdhNy mk;kf;fs; ml;^opaq;fs;Ghpe;J> gy;NtW mdhr;rhuq;fspy; <LgLl;ldh;. my;FH;MDk;> mjw;Ftpsf;fkhf mike;j mz;zyhhpd; Kd;khjphp tho;Tk; jkJ tho;tpd;tpbTf;Fk; tpNkhrdj;Jf;Fk; cj;juthjkspf;ff; $bait vd;gijczh;e;j kWfzk; mth;fs; jk;ik mtw;Wf;F cle;ijahf;fpdh;.ehfhPfk; vd;w ngahpy; mdhr;rhuj;jpd; cr;rj;jpypUf;Fk; ,d;iwacyfpd; tpbnts;sp my;Fh;Md; xd;W kl;LNk. mijr; Rke;j r%fk;Muk;gkhf mjd; ghy; neUq;f Ntz;Lk;. mNjhL jd;idg;gpizj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;jr; r%fj;jpd; Muk;gj;ij vJrPh;gLj;jpaNjh mJNt ,r;r%fj;jpd; ,Wjp epiyikapidAk;rPh;gLj;Jk;"> vd;w cikah fyPgh ckh; ,g;Dy; mg;Jy; m]P];u`pk`{y;yh`; mth;fspd; $w;W ,t;tplk; rpe;jpf;f kpfg;nghWj;jkhdJ.my;Fh;Mdpd; cz;ikahd Nehf;fj;ij ]`hghf;fs; ve;jsTf;Fg;Ghpe;J nfhz;lhh;fs; vd;gjw;F c];khd; (uop)> ,g;D k];Cj; (uop)Kjyhd egpj; Njhoh;fspd; $w;W rpwe;j rhd;whFk;. ehk; my;Fh;Mdpd;gj;J trdq;fis egp ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;fsplkpUe;J kddkpl;lhy; mtw;wpd; fUj;Jf;fis tpsq;fpnraw;gLj;jhj tiu Vida trdq;fSf;Fr; nry;y khl;Nlhk;. ehk;Fh;MidAk; mwpitAk; mkiyAk; egpfshhplk; fw;Nwhk";. vd;wmth;fspd; $w;W my;Fh;Mdpd; Nehf;fj;ij njspthfg;gpujpgypf;fpd;wJ.vdNt my;Fh;Mid jpdk; XJk; ehk; mJ mUsg;gl;l Nehf;fj;ijnjspthfg; Ghpa Kw;gLNthkhf! mJNt my;Fh;MDf;F ehk; toq;Fk;fz;zpakhFk;. ,y;iynadpy; my;Fh;Mdpd; topfhl;lYf;Fg; gfukhfmjd; topNfl;ilAk;> mjd; mUSf;Fg; gjpyhf rhgj;ijAk;ngw;wth;fshNthk;. ,ij egp ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;fs; ,g;gb czh;j;jpdhh;fs;."vj;jidNah Ngh; my;Fh;Mid XJfpd;whh;fs;. Mdhy; my;Fh;MNdhmth;fis rgpj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ."fz;zpaj;jpw;Fhpa K];ypk; rNfhjuu;fNs!vdNt my;Fh;Md; mUsg;gl;l Gdpjkhj ukohid ,iwkiwmy;Fh;Mdpd; cd;dj Nehf;fj;ij milag; gazpf;Fk; ,yl;rpag;ghijia nrg;gdpLk; khjkhf gupzkpf;fr; nra;a Kay;Nthkhf! 10 8
 12. 12. «_â ¨D wª V m M¦] jpdKk; vd;dhy; mky;fs; vjpHghHf;fg;gLk; KbAkhd msT msTFHMd; XJjy; 2 [{];cMuk;gj; jf;gPUld; njhOjy; 5Kd;> gpd; Rd;dj;jhd njhOiffs; 12 ufmj;Jfs;k];[pjpy; ,/jpfhg; ,Uj;jy; 30 epkplk;S`h njhOifia epiwNtw;wy; 4 ufmj;Jfs;egp (]y;) kPJ ]ythj; nrhy;yy; 100 jlitNehd;ghspf;F Nehd;G Jwf;f cjTjy; xUtHtpj;H njhOifia epiwNtw;wy; 3 ufmj;Jfs;mjpfkhf ]jfh nfhLj;jy; KbAkhdtiufpahKy;iyy; njhOifia epiwNtw;wy; KbAkhdtiumjpfkhf my;yh`;it jpf;H nra;jy; KbAkhdtiurpwpa ]_uhf;fis kddkply; 1 ]_uh %yk; fpuhmj; nrtpkLj;jy;CD, Cassette 30 epkplk;FLk;g cwitg; Ngzpg; ghJfhj;jy; KbAkhdtiu WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH (WAMY-SRI LANKA) 658/83-1/1, Mahawila Gardens, Colombo-09 Tel: 0114616652 Fax:0112688606 Email: wamy-lanka@sltnet.lk Website: www.wamysrilanka.org

×