UnLtd Thailand Orientation 2010_12Feb2011

633 views
571 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
633
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • UnLtd Thailand Orientation 2010_12Feb2011

  1. 1. งานปฐมนิเทศผู้ได้รับการสนับสนุนระยะที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554เวลา 13:00 น. - 16:00 น. ณ SM Tower ชั้น 35
  2. 2. วิสัยทัศน์UnLtd Thailandค้นหา สนับสนุน และบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. 3. กิจกรรมในวันนี้• ทําความรู้จักผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการUNLTD THAILAND 2010• อธิบายกระบวนการทํางาน และข้อตกลงร่วม• นําเสนอเอกสารที่ใช้ประกอบการวางแผนสนับสนุนโครงการ
  4. 4. เงินลงทุนสนับสนุนระยะที่ 1 • เงินให้เปล่า • แบ่งจ่ายเป็น 2 ก้อน • ก้อนที่ 1: 40,000 บาท จ่ายหลังจากทํา สัญญา • ก้อนที่ 2: 10,000 บาท จ่ายหลังจากส่ง รายงานการดําเนินงาน
  5. 5. เงินลงทุนสนับสนุนระยะที่ 2 • ไม่คิดดอกเบี้ย คิดตามอัตราเงินเฟ้อ • จ่ายคืนเงินต้นเข้ากองทุนหมุนเวียน ประมาณ 30% ของผลกําไรก่อนหักภาษี (EBIT: EARNING BEFORE INTEREST AND TAX) • หากไม่สามารถจ่ายได้ สามารถทบไปปี ถัดไป • ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
  6. 6. ระยะเวลาสนับสนุน (ก.พ.-พ.ค.)
  7. 7. การประชุม 3 ครั้งหลัก ครั้งที่ 1: ทําสัญญา และวางแผนสนับสนุน ครั้งที่ 2: วางแผนการเงิน ครั้งที่ 3: ประเมินผลการดําเนินงาน ครั้งอื่นๆ: ปรึกษาเรื่องทั่วๆ ไป เชื่อมโยงกับที่ ปรึกษาอาสาสมัคร
  8. 8. สัญญารับเงินทุนให้เปล่าโครงการ UnLtd Thailand
  9. 9. เงื่อนไขในสัญญา • เงื่อนไขการใช้ทุน • ค่าใช้จ่ายที่อนุญาตและไม่อนุญาต (WELCOME PACK) • เงื่อนไขการซื้อสินทรัพย์ • การเพิกถอนการสนับสนุน • การเข้าร่วมกิจกรรมของ UNLTD THAILAND ไม่ต่ํากว่า 80% • การอนุญาตให้เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล โครงการ • การส่งเอกสารและรายงาน
  10. 10. เอกสารที่ต้องนําส่งเมื่อครบสัญญา • รายงานผลการดําเนินงาน • รายงานการวัดผลทางสังคม/สิ่งแวดล้อม • แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ • งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด • หลักฐานการใช้เงิน (5,000 บาทขึ้นไป) • เอกสาร/สื่อ/รูปถ่าย
  11. 11. สิ่งที่ต้องใช้ในวันเซ็นสัญญา • สําเนาและตัวจริงบัตรประจําตัวประชาชน • สัญญารับเงินลงทุน พร้อมลงนามโดยผู้ แทนโครงการ • แบบฟอร์มบัญชีธนาคาร (เดี่ยว/กลุ่ม) • ตารางการจ่ายเงิน • เอกสารประกอบการวางแผนการสนับสนุน และ • พยาน 1 ท่าน

  ×