จริยธรรมทางธุรกิจที่มีต่อพนักงาน ผู้บริโภค และสิ่ง
แวดล้อม

Ethics @ UN 2013
หน้าที่ของพลเมืองดีของสังคม           
•  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม ประกอบด้วย
จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม
•  จริ...
นักคิดเกี่ยวกับจริยธรรม	

Ethics @ UN 2013
นักคิดในประเทศตะวันตก ก็ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมและ
พฤติกรรมทางจริยธรรมไว้ (ชัยพร วิชชาวุธ 2530)
•  พีอาเจต์ (Piag...
จริยธรรม
•  อลิสโตเติล กล่าวว่า พฤติกรรมที่เหมาะสม คือควรปฏิบัติตามกฎการ
เดินสายกลาง golden mean of moderation คือการไม่ทํ...
จริยธรรม
•  กระมล ทองธรรมชาติ อธิบายว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรม
หรือหลักความประพฤติที่ควรแก่การยึดถือและปฏิบัติตาม
ก่อ สวัสด...
จริยธรรม
•  ดวงเดือน พันธุมนาวิน กล่าวว่า จริยธรรม เป็นคําที่มีความหมายก
ว้างขวาง หมายถึงลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์...
จริยธรรม
•  สุมน อมรวิวัฒน์ กล่าวว่าจริยธรรม คือ แบบแผนของ
ความประพฤติที่ยึดหลักของศีลธรรม ลักษณะที่แตกต่าง
ระหว่าง' ศีลธร...
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Business ethics 2013 part 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Business ethics 2013 part 1

1,548 views
1,415 views

Published on

business ethics

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Business ethics 2013 part 1

  1. 1. จริยธรรมทางธุรกิจที่มีต่อพนักงาน ผู้บริโภค และสิ่ง แวดล้อม Ethics @ UN 2013
  2. 2. หน้าที่ของพลเมืองดีของสังคม            •  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม ประกอบด้วย จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม •  จริยธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทําให้ ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย  หลักการของกิริยาที่ควรประพฤติ ทําให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสงบ •  คุณธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้าง ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น  หลักการที่ดีมีประโยชน์ที่สังคมเห็นว่า เป็นความดีความงาม •  ศีลธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทําให้ผู้ อื่นเดือดร้อนเสียหาย พร้อมกันนั้นก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ อื่นด้วย  ความเป็นปกติหรือการรักษา กาย วาจา ใจให้เป็น ปกติ ไม่ทําชั่วเบียดเบียนผู้อื่น Ethics @ UN 2013
  3. 3. นักคิดเกี่ยวกับจริยธรรม Ethics @ UN 2013
  4. 4. นักคิดในประเทศตะวันตก ก็ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมและ พฤติกรรมทางจริยธรรมไว้ (ชัยพร วิชชาวุธ 2530) •  พีอาเจต์ (Piaget 1960) กล่าวว่า จริยธรรม คือ องค์ประกอบของกฎเกณฑ์ที่บุคคล ยอมรับว่าถูกต้องดีงามควรประพฤติปฏิบัติตน เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม •  บราวน์ (Brown 1965) ได้อธิบายว่า จริยธรรมหมายถึงระบบของกฎเกณฑ์ใช้ในการ วิเคราะห์ความประพฤติที่ผิดหรือถูก ของบุคคล จริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา มาจากประสบการณ์ของบุคคล โดยจริยธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความรู้ (knowledge) ความประพฤติ (conduct) และ ความรู้สึก (felling) •  โดลเบอร์ (Kohlberg 1969) ให้การอธิบายว่า จริยธรรมเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นกฎเกณฑ์และมาตรฐานพฤติกรรมในสังคม ซึ่งบุคคลจะพัฒนาขึ้นจนมีจริยธรรมของ ตนเอง โดยอาศัยกฎเกณฑ์จากสังคมเป็นสิ่งตัดสินว่าการกระทํานั้นถูกหรือผิด •  ฮอฟแมน (Hoffman 1979) ได้จําแนกองค์ประกอบของจริยธรรมไว้ในลักษณะที่ คล้ายคลึงกับที่บราวน์ได้กระทํา กล่าวคือ เขาเชื่อว่า จริยธรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น ภายใน (internalization) ขององค์ประกอบจริยธรรม 3 ประการ ที่เป็นอิสระจากกัน คือความคิดทางจริยธรรม (moral thought) ความรู้สึกทางจริยธรรม (moral felling) และพฤติกรรมจริยธรรม (moral behavior) Ethics @ UN 2013
  5. 5. จริยธรรม •  อลิสโตเติล กล่าวว่า พฤติกรรมที่เหมาะสม คือควรปฏิบัติตามกฎการ เดินสายกลาง golden mean of moderation คือการไม่ทําอะไร สุด โต่ง เช่น ร่ํารวยเกินไป ยากจนเกินไป •  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว่า จริยธรรม ตามหลัก พุทธศาสนา คือ มรรค หรือมัชฌิมาปฏิปทา  พรหมจารีหรือผู้ประพฤติ ธรรม หรือ ผู้มีจริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา คือ ผู้ดําเนินชีวิตตาม มรรค หรือปฏิบัติตาม มัชฌิมาปฏิปทา (หลักการครองชีวิตที่ถูกต้อง สมบูรณ์ของมนุษย์ที่จะนําไปสู่จุดหมาย คือ ความดับทุกข์) Ethics @ UN 2013
  6. 6. จริยธรรม •  กระมล ทองธรรมชาติ อธิบายว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรม หรือหลักความประพฤติที่ควรแก่การยึดถือและปฏิบัติตาม ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบายว่า จริยธรรม คือ ประมวลความ ประพฤติและความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามเหมาะสม ความคิดใน เชิงจริยธรรมมีกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ นักปราชญ์ ในยุคโบราณหลายต่อหลายท่านต่างกล่าวถึงและพยายามสั่ง สอนให้ผู้คน ประพฤติปฏิบัติกันในแนวทางที่ถูกต้องชอบ ธรรม กระทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ จะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม จนถึงปัจจุบันแนวความคิดใน เรื่องจริยธรรมได้พัฒนามาเป็นลําดับ มีผู้กล่าวถึง' จริยธรรม ' ในความหมายที่แตกต่าง ๆ กันหลายลักษณะ เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (29 กันยายน พ.ศ. 2543 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) Ethics @ UN 2013
  7. 7. จริยธรรม •  ดวงเดือน พันธุมนาวิน กล่าวว่า จริยธรรม เป็นคําที่มีความหมายก ว้างขวาง หมายถึงลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์ ลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภท ใดประเภท หนึ่ง ใน 2 ประเภท คือ 1. . เป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกของสังคมนั้น เป็นพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบให้การสนับสนุน และผู้กระทํา ส่วนมากเกิดความพอใจว่า กระทํานั้นเป็นสิ่งถูกต้องเหมาะสม 2.  เป็นลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มีอยู่ในสมาชิกของสังคม เป็นการกระทําที่สังคมลงโทษ และผู้กระทําพฤติกรรมนั้นรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมความ ลักษณะของมนุษย์ที่ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ผู้อํานวยการ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมแบ่งออกได้เป็น ความรู้เชิงจริยธรรม โครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและพัฒนา ทัศนคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมเชิง ระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2520) Ethics @ UN 2013
  8. 8. จริยธรรม •  สุมน อมรวิวัฒน์ กล่าวว่าจริยธรรม คือ แบบแผนของ ความประพฤติที่ยึดหลักของศีลธรรม ลักษณะที่แตกต่าง ระหว่าง' ศีลธรรม และ' จริยธรรม ก็คือศีลธรรมเป็นหลัก ' ' การของคุณงามความดีที่มนุษย์ยึดถือปฏิบัติ อิงหลัก ศาสนาและมีหลักเป็นสากล ส่วนจริยธรรมนั้นแม้จะมี ความหมายบางส่วนคล้ายคลึงกับคําว่าศีลธรรม แต่มัก เป็นคําที่ใช้ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ เน้นลักษณะ ของความประพฤติที่สังคมนิยมชมชอบว่าถูกต้องเหมาะ สม (สุมน อมรวิวัฒน์ 2530) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

×