Epismenmudlmut12sm

218 views

Published on

Primena Mudl platforme u obuci za primenu Mudl platforme..
Projekat pod nazivom "On-lajn učenje je došlo u moj grad" je realizovan u formi akreditovanog seminara pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i Digitalne agende. Obuhvaćeno je 300 nastavnika nerazvijenih opština Srbije.
Prezentacija je pregled iskustava autorskog tima tokom projekta.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Epismenmudlmut12sm

 1. 1. Онлајн учеое је дпшлп у наш град Снежана Маркпвић Бепград Владан Ал. Младенпвић Алексинац Југпслава Лулић Бачка Паланка Драгица Грађин Бачка Паланка Симпнида Вукпбрат Бепград Силвана Јпвић Бепград Славица Јурић Бачка Паланка Емилија Маркпвић Бепград
 2. 2. Циљ прпјекта• „Електрпнска шкпла за ппчетнике“ Мудл-курс намеоен увпђеоу наставника у свет пнлајн учеоа и креираоа пбразпвних материјала на интернету• 9 семинара са пп 30 пплазника – укупнп 270 наставника из неразвијених ппдручја Србије• ппдизаое нивпа ппште електрпнске писменпсти наставника (а ппсреднп и ученика), кап и имплементација електрпнскпг учеоа у наставни прпцес са нарпчитим нагласкпм на неразвијене ппштине. 2
 3. 3. Пријављиваое, пдабир, растур• Предуслпв – пснпвна рачунарска писменпст – Онлајн фпрмулар – Мптиваципнп писмп (впрд, ћирилица, убачена слика у дпкумент)• Фпрмулар пппунилп 616 Одустали Нису се• Уписанп на курсеве 315 ппјавили 9% – сви кпји су ппслали никад икаквп мптиваципнп писмп 8% Стигли• Нису се ппјавили никад 25 дп краја курса• Одустали 28 83%• Прпценат пдустајаоа пних кпји су приступили курсу 9,6% 3
 4. 4. Мптивација наставника – прпјекат је ппказап да: • је наставницима сталп дп усавршаваоа • наставници немају ни пара ни времена за класичне семинаре • стпга впле (бесплатне) пнлајн курсеве • знају да нема пзбиљнпг усавршаваоа за 3-4 сата дремаоа субптпм дпк предавач чита ППТ презенатцију • пзбиљнп усвајаое неке метпде, теме, чега гпд, изискује 50-60-100 сати рада • пни тп време немају • га мпжда мпгу наћи нпћу у среду, четвртак ујутру и пстали данима ппппдне, мпжда, наравнп акп је пнлајн курс дпбрп кпнципиран 4
 5. 5. Организација три мудла Курс Вежбапница Примена 5
 6. 6. moodle2.e-pismen.rs • jaУппзнаваоеЈезичка и инфпрмаципна писменпстКреираое курса и ресурсаПедагпшке пснпве електрпнскпг учеоаПпстављаое наставних материјалаПрпвера знаоаПрпјектпваое, ппдешаваое и кпришћеое курсаЗавршни сусрет ... 6
 7. 7. 7
 8. 8. vezba2.e-pismen.rs • Сви пвде имају улпгу “креатпр курса” • Уписују се једни другима на курсеве, прегледају, тестирају... • Дискутују на “главнпм Мудлу” п курсевима других 8
 9. 9. skola2.e-pismen.rs• Пп завршетку курса пвде се “селе” пни кпји желе да раде са свпјим ђацима• Обезбеђена техничка ппдршка гпдину дана 9
 10. 10. ИзазпвиИз угла мпдератпра или – какп да све “штима”• вепма дпбра временска кппрдинација;• редпвнп праћеое и увремеоенп даваое ппвратних инфпрмација;• индивидуализација у раду и пружаое адекватнпг нивпа ппмпћи - уважаваое предзнаоа пплазника• пружаое адекватне психплпшке ппмпћи – ппдршка, разумеваое, ппмпћ срамежљивима• даваое јасних инструкција п пнпме штп се пд пплазника пчекује• вешта кпмуникација кпја ће да ствпри квалитетну и ведру атмпсферу за рад• предвиђаое пптенцијалних тешкпћа и временски прилагпђенп оихпвп предупређиваое 10
 11. 11. Тешкпће из угла пплазника• Велики прпценат пплазника има праву муку дпк схвати шта треба да се крије “иза завесе” питаоа типа “кратак пдгпвпр”• Мнпги се намуче дпк не схвате да “кратак пдгпвпр” заиста треба да буде кратак а не пмаоа прпширена реченица! 11
 12. 12. “Кратак пдгпвпр”Potpuno sam ispravno napisao rec i nije prihvatilo.A problem je u programu sto zahtevate posebno cirilicom da se pise i kako vi zamisljate.Vidim da problema nema kod pitanja sa ponudjenim odgovorima. Problem je jedino u pitanjima gde se popunjava.Kada covek greskom upise latinicom umesto cirilicom to mu se vazi kao ne uspeo pokusaj i dobije -0,1 bod.Isto tako ako napise KONGITIVISTICKA TEORIJA kao u udzbeniku a odgovor je KONGITIVIZAM onda ovaj program tesko moze da se koristi za ocenjivanje jer dovodi do zabune. 12
 13. 13. Тешкпће из угла пплазника• Ппнекад се деси да креатпр лекције у ппље за прелаз ппстави пп 2-3 пасуса текста, па дугме заузме цеп екран! 13
 14. 14. Тешкпће из угла пплазника• Ппјединима је тешкп, правећи Лекцију”, да схвате да “дугменце” и прелаз на страницу имају пднпс 1:1 и да не треба пп 3 “дугменцета” за прелаз да впде на исту страницу• Други у свпјим лекцијама уппрнп нуде ппмпћ, а пд ппмпћи ни трага. Све штп ураде је да читапца врате на ту исту страницу на кпјпј се нуди имагинарна ппмпћ!• Какп уредити сам крај лекције уме за неке да буде извпр пзбиљних дилема – вратити пплазника на средину лекције или га пставити на истпј страници или, мпжда, ппставити питаое кпд кпг ће и тачан и нетачан пдгпвпр да врате на питаое?? 14
 15. 15. Тешкпће из угла пплазника• За мнпге је усклађиваое бпдпваоа пдгпвпра и прелаза у лекцији - права енигма! Ту има пермутација разних врста: - Тачан пдгпвпр пцеоен са 0 ппена – впди даље - Нетачан пдгпвпр бпдпван са 1 или 2 ппена враћа на исту или претхпдну страницу - За ппгрешан пдгпвпр дат кпментар “бравп”, а дпдељенп 0 ппена и пбрнутп – тачан пдгпвпр прпкпментарисан са “мпжете Ви тп и бпље”, али дпдељена читава 3 бпда... - ...Листа је непрегледна...!• Некима је права уметнпст да дпдају нпвпг кприсника, а да уједнп и не испишу себе са сппственпг курса. Епидемије исписиваоа предавача са свпг курса непбјашоивп наилазе у таласима 15
 16. 16. Кад пплазнику скренеш пажоу на правила курса кпја није ппштпвап...Ne znam kake su to odmah pretnje pogledajte pravila kursa. Ja sam ovde da ucim i komuniciram. I kao takav imam pravo da iznesem SVOJE misljenje.Ako vam smeta sto neko diskutuje i iznosi svoje misljenje sto ste onda i pravili forum????Mogli ste sami reci sta mislite a mi da kao roboti odslusamo i pre bi i zavrsili ovaj kurs.Ne mojte odmah da pretite pravilima kursa. To nije pedagoski i lepo sa vase strane.Ja ipak duboko mislim i verujem da sam u pravu!!!! 16
 17. 17. Тешкпће из угла мпдератпра1. Мпдератпр треба да укаже на грешке2. Мпдератпр треба да укаже на грешке, а да се никп не псети ппвређеним или увређеним3. Мпдератпр указује на читав низ грешака, искритикпвани не буде ппвређен, већ се захваљује на кпментару, лепим речима и пруженпј ппдршци...Е, кад се дпстигне пвај трећи степен – рећи некпм да му рад не ваља ништа, а да пн на тпм кпментару буде искренп захвалан - тешкпћа прелази у уметнпст! 17
 18. 18. Јпш п тешкпћама или карактерплпгија пплазника• ПпзитивциХвала предавачима штп су имали стрпљеоа за нас. Јесмп дпста научили и заиста је пвај семинар пд свих дпсадашоих пставип највећи утисак на мене. Лепп је штп се ту не стаје,већ ћемп мпћи кпристити курсеве у раду . Велики ппздрав дп заједничкпг сусрета.• ЈпгунастиKoleginice, možda niste pratili moje komentare, ali ideja mi je bila da upravo NE bude šablona lekcije, forma forme radi kako bi se dobili bodovi. Ali, ako će Vam značiti da je napravim po šablonu - dobro, napraviću još jedan ukalupljeni kurs. Hmmm ... pa hajde da ovo iskoristimo, da učeniku ponudimo i jedno i drugo pa da vidimo šta mu se više svidelo :)Кплега, ништа није ппд мпраое... А мпжда би се Вашем ученику највише дппала баш лекција, е а тп је већ ваљан разлпг да је направите. Никад се не зна шта ће да им привуче пажоу. Ппени су у целпј причи најмаое важни.....Dobro, hajde neka bude 18
 19. 19. Јпш п тешкпћама или карактерплпгија пплазника• БунтпвнициАдминистратпри, акп сте већ замислили да птварате лекције субптпм да би пплазници радили за време викенда, бар ппвременп прпверите стаое на курсу. Видите шта вам ученици раде и каквп је стаое у учипници.• ПакпсниМпжда су и креирани налпзи пнима кпји имају дпбру "везу"! :))) Ми без везе јпш увек не мпжемп да се пријавимп!• Склпни резигнацији и пдустајаоу збпг несналажеоаНе умем!Гптпвп је.Заиста сам се данима и сатима трудила,али не разумем.Избрисала сам претхпднп написанп,па све ппнпвп радила,али не вреди.Све је тп раштрканп,неппвезанп. 19
 20. 20. Јпш п тешкпћама или карактерплпгија пплазника• “Ресавска шкпла”Ппштпвани, пдрадип сам и нпви натпис лабелу, кап и страницу, лекцију, фпрум и тест.. Такпђе сам дпдап једнпг ученика. Мплим Вас да ми прпверите и укажете на евентуалне грешке.Срдачан ппздрав.урадила сам и ја нпви натпис лабелу, затим страницу, лекцију, фпрум и тест. Дпдала сам ручни упис 4 учесника, а иначе сампстални упис је 13 учесника. Замплила бих Вас да ппгледате урађенп и акп сам начинила неке прппусте, укажете ми, какп бих на време исправила евентуалне грешке.• Електрпнски неписмениИпак, мпрам да Вам скренем пажоу на нештп штп је ствар пснпвне електрпнске писменпсти: ппсле знака интерппункције иде празнп местп, али не и пре! Једини изузетак су навпдници и заграде кпје се пишу и на ппчетку и на крају уз текст!! Дакле, не пише се:ппгледај :већ:ппгледај: Не пише се:Пера ,Мика ,Лаза, већ:Пера, Мика, Лаза. 20
 21. 21. Јпш п тешкпћама или карактерплпгија пплазника• Недефинисани и непдлучниSve što se mora nije lepo, zar ne? Za sada neka ostane ovako ....• Пптпуни ппчетници vs електрпнски махериJa сам се заплела и дефинитивнп не мпгу да пдрадим задатак.Евп сате прпвпдим и ништа ми није јаснп.Такп се стидим збпг свпје несппспбнпсти!• Ревнпсни и захвалниSada će koleginica Snežana da kaže da je znala da ću prvi da se oglasim :D Ali, šta reći? Iznenadjen sam što je već kraj kursa i, za razliku od klasičnih, neka se ne niko ne naljuti, smornih seminara (Ubi me prejaka reč), na kojima se poslednji sati "malo skrate" jer smo svi popadali i radosni što i to preživesmo, osećam da će mi ovo druženje nedostajati ......... 21
 22. 22. Дпбрпбити• За прганизатпре семинара, права је дпбрпбит – задпвпљствп пплазника пним штп су научили• За пплазнике је дпбрпбит вишеструка: - Временска (раде кад оима пдгпвара) - Нпвчана (штеде на путпваоу дп места где се пдржава семинар) - “Упптребна вреднпст” курса је велика и врлп реална - За неке је тп једини вид прпфесипналне кпмуникације и размене искустава са кплегама ширпм земље - Ширеое прпфесипналне мреже пних кпји, у технплпшкпм ппгледу, праве искпрак у будућнпст - Знаое је трајније и квалитетније кад се стиче кпнтинуиранп 6 недеља уместп три дана пп 8 сати 22
 23. 23. Примери дпбрих радпва 23
 24. 24. Владанпв закључак – прпјекат је ппказап да:• ширпм Србије ради пхпхп креативних људи (читај жена)• у оихпвим срединама не знају за оих• пчајнички желе да се ппвежу и сарађују са кплегама 24
 25. 25. Владанпв закључак – кућни ред• Мнпги првп прпбају да ураде нештп на ппгрешан начин, затим се љуте пп фпрумима, пнда прихвате савет кплега а тек акп ппет неће, прпчитају упутства у Лекцији• Пплазници пнлајкурсева ппштују ред и стрпгпћу акп су унапред прпписани на дпвпљнп јасан начин• Не ппстпји пплазник курса кпји није закинут макар за 0,5 ппена 25
 26. 26. Владанпв закључак – најчешћи прпблеми:• Мудл некад хпће а некад неће да им прихвати лпзинку “а тачнп су је укуцали” • Увек има пнп двпје штп им се слика неће залепити на прпфил, па неће...• ...ти исти не слушају да ппставе нпвије веб- прегледаче а кажу да су тп урадили 26
 27. 27. Владанпв закључак – најчешћи прпблеми:• Сами себе испишу са курса кпји су креирали• Бар трпје углавнпм питају искључивп путем ппрука, а при крају курса, схвате да је фпрум „кева“ а Мудл „тприМа леЋа“ за кпнструктивизам и вршоачкп учеое а да су пни сами сад ти вршоаци штп је ппет малп смешнп али и интересантнп 27
 28. 28. За крај• Са завршнпг фпрума:Дпђпсмп и дп сампг краја пвпг занимљивпг и ппучнпг дружеоа.Билп ми је задпвпљствп радити са Вама.Надам се да ћемп имати прилике и личнп да се уппзнамп. Акп Вас пут нанесе у Спкпбаоу,пптражите ме. Биће ми јакп драгп да се сретнем са Вама и разменим искуства. Срдачан ппздрав из Спкпбаое 28
 29. 29. e-pismen.rs Симпнида Вукпбрат Снежана Маркпвић Владан Ал. Младенпвић Југпслава Лулић Силвана Јпвић Драгица Грађин Емилија Маркпвић 29

×