แบบ(1)                  ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้าราชการครูเป็นรายบุคคล                ...
แบบ(1)นวยการ
แบบ(1)                ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้าราชการครูเป็นรายบุคคล                  ...
แบบ(1)                           ครูชำานาญการ                          ...
แบบ(1)                           ครูชำานาญการ38   นางสาวอุษณีย์ คฤหบดี ครู     12040  ค...
แบบ(1)                          ครูชำานาญการ57   นางพชรมนต์ ชัยจรูญเกียรติ          ...
แบบ(1)                          ครูชำานาญการ77   นางยุพาพร ศรีเมือง    ครู  20743  คศ.2 ...
แบบ(1)
แบบ(1).สีกนฯ  ั
แบบ(1)
แบบ(1)
แบบ(1)
แบบ(2)               ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้าราชการครูเป็นรายบุคคล              (เฉพาะครู...
แบบ(2)12 นางสาวสุภาวดี แรกตั้ง   ครู  คศ.1  ปริญญาตรี    ศษ.บ.    คณิตศาสตร์      -  คณิตศาสตร์    ...
แบบ(2)6 นายปกาสิต โสตถิกพันธุ์ ครู คศ.2    ปริญญาตรี   วท.บ.    พลศึกษา     -    พละ   /  /  /  ...
แบบ(2)8  นางวิชชารี รักธรรม    ครู คศ.2  ปริญญาโท  ศศ.ม.   ภาษาฝรั่งเศส   -     ฝรั่งเศส  /  /  /  ...
แบบ(2)มด - แยกตามกลุมสาระการเรียนรู)       ่       ้ าชดำาริ เขตประเวศนที่กรุงเทพมหานคร เขต 2วันที่ 1 ตุลาคม...
แบบ(2)หัวหน้างานคอมฯ งานสารสนเทศงานรับนักเรียน งานวางแผนหัวหน้าหมวดกิจกรรม
แบบ(2)หัวหน้างานยานพาหนะหัวหน้าอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าคณะสีหัวหน้างานนวัตกรรมฯหัวหน้าพัสดุโรงเรียน
แบบ(2)หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
แบบ(3)บสรุปจำานวนข้าราชการครู จำาแนก ตำาแหน่ง/วิทยฐานะ/วุฒิการศึกษา                      โรงเรียนราชด...
แบบ(3)
แบบ(4)                        ข้อมูลพนักงานราชการ(ตำาแหน่งครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง       ...
แบบ(5)          ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างประจำา                  โรงเรียนราชดำาริ เขตประ...
แบบ(5)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อมูลรายละเอียดข้าราชการครู2 2551

1,965 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,965
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูลรายละเอียดข้าราชการครู2 2551

 1. 1. แบบ(1) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้าราชการครูเป็นรายบุคคล (เฉพาะสายบริหารฯ : ผู้อำานวยการโรงเรียน และรองผู้อำานวยการโรงเรียน) โรงเรียนราชดำาริ เขตประเวศ สำานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2 ตำาแหน่ วัน ข้อมูล่มณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เริ รับ จบการลำาดับ ง อันดั เดือน ปี วัน เดือน ราชการ ระดับ วุฒิ สาขาวิชา (ระบุชื่อสถาน วัน/เดือน/ปี ศึกษา ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ ที่ เลขที่ บ เกิด ปี การศึกษา การศึกษา ศึกษา) เกษียณอายุ ผูอำานวยการ ้ 12 Aug ปริญญา จุฬาลงกรณ์ 1 นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ ผอ. 11988 คศ.3 ชำานาญการ 21 May 22 ค.ม. 9/30/2558 ผู้อำานวยการสถานศึกษา 98 โท มหาวิทยาลัย พิเศษ รองผู้อำานวย 19 Dec ประกาศนีย รอง.ผอ. 11996 คศ.2 การชำานาญ 2นางดวงยุพา บุญลาภรัตน์ 3 Jul 10 ป.บัณฑิต ม.ราชภัฎ 9/30/2552 กลุ่มบริหารทั่วไปและบริการ การ 91 บัตรบัณฑิต รองผู้อำานวย 23 Apr ปริญญา 3 นายวีระ ศรีละออรอง.ผอ. 11990 คศ.2 การชำานาญ 1 Jun 19 ศษ.ม. ม.รามคำาแหง 9/30/2556 ่มบริการงบประมาณและอำานวยการ กลุ การ 96 โท รองผู้อำานวย 17 Sep ปริญญา รอง.ผอ. 18480 คศ.2 การชำานาญ 4 นายสมเกียรติ เม่นบางผึ้ง 1 Jun 20 กศ.ม. ม.บูรพา 9/30/2558 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน การ 98 โท รองผู้อำานวย 14 Jun ปริญญา 5นายจีราวัฒน์ ชัยจรูญเกียรอง.ผอ. 11991 คศ.2 การชำานาญ รติ 13 Dec 19 กศ.ม. ม.นเรศวร 9/30/2556 กลุ่มบริการวิชาการ การ 96 โท
 2. 2. แบบ(1)นวยการ
 3. 3. แบบ(1) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้าราชการครูเป็นรายบุคคล (เฉพาะครูสายการสอนทั้งหมด) โรงเรียนราชดำาริ เขตประเวศ สำานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2 ข้อวัน ณ เรินรับ่ 1 ตุลาคม 2551 มูล วั ม ที ่ วัน/เดือน/ลำาดับ ตำาแหน่ง อันดั เดือน ปี วัน เดือน ราชการ ระดับ วุฒิ สาขาวิชา จบการศึกษา (ระบุชื่อสถาน ปี เกษียณ ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง วิทยฐานะ หมายเหตุ ที่ เลขที่ บ เกิด ปี การศึกษาการศึกษา ศึกษา) ันทร อายุ วิทยาลัยครูจ 1 นางจิรัฏฐ์ ผึ้งน้อย ครู 111682 คศ.2 ครูชำานาญการ ### 17 Jun 29 ปริญญาตรี ค.บ. เทคโนฯการศึกษา เกษม 9/30/2562 ครูชำานาญการ 2 นางวนิดา คริศณุ ครู 10356 คศ.2 ### 20 May 23 ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย มศว.บางแสน 9/30/2558 ครูชำานาญการ 3 นางบุปผา วรรณวัฒน์ ครู 12033 คศ.2 ### 2 Jul 22 ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย มศว.ปทุมวัน 30/92562 ครูชำานาญการ 4 นางเสริมสุข โชติช่วงฉัตครู ย รชั 12025 คศ.2 7 Jul 02 19 May 23 ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย มศว.พิษณุโลก (ม.นเรศวร) 9/30/2562 ครูชำานาญการ 5 นางสาวบุศรา ดีรนานนท์ ครู 74017 คศ.2 ### 15 May 27 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ 9/30/2562 ครูชำานาญการ 6 นางกฤตติกา วงศ์อัศวิน ครู 106121 คศ.2 ### 25 Aug 29 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย ม.รามคำาแหง 9/30/2565 ครูชำานาญการ 7 นางธัญดา ศรีวิชัย ครู 56935 คศ.2 ### 22 May 32 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 9/30/2566 ครูชำานาญการ 8 นางดวงจันทร์ โสตถิกพันธุครู ์ 60258 คศ.2 ### 16 May 27 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ 9/30/2567 ครูชำานาญการ 9 นางสาววรรธนวรรณ พิทักษ์ทรัพยากร 27886 คศ.2 ครู ### 8 Mar 36 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย ม.ธรรมศาสตร์ 9/30/2568 ครูชำานาญการ 10 นางภิญญดา อินทรสุริยะ ครู 33970 คศ.2 ### 24 Jun 29 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย มศว.บางแสน 9/30/2567 11 นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์ ครู 16566 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ ### 1 Jun 20 ปริญญาโท วท.บ.,วท.มการสอนคณิตฯ ม.เชียงใหม่ 9/30/2558 12 นางสุภาพร อิ่มประยูร ครู 12045 คศ.2 ครูชำานาญการ ### 15 May 18 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ ม.บรูพา 9/30/2556 ครูชำานาญการ 9/30/2558 13 นางปราณี มาสตูล ครู 12063 คศ.2 ### 15 May 21 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ มศว.สงขลา ครูชำานาญการ 9/30/2560 14 นางวาสนา บุญจริง ครู 12057 คศ.2 2 Jul 00 17 Jun 23 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ ม.รามคำาแหง ครูชำานาญการ 9/30/2564 15 นายชาญชัย คำาเวียง ครู 124554 คศ.2 ### 10 Sep 33 ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูธนบุรี
 4. 4. แบบ(1) ครูชำานาญการ 9/30/256316 นางสาวสุมนฑา แก่นทอง ครู 3058 คศ.2 ### 21 Dec 26 ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม ครูชำานาญการ 9/30/256017 นางชนทยา ขอบคุณ ครู 53361 คศ.2 ### 7 Nov 22 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ มศว บางเขน ครูชำานาญการ 9/30/255918 นางสาวแสนสุข ศิลปกุล ครู 17967 คศ.2 ### 18 Jan 32 ปริญญาโท กศ.บ.,กศ.ม. ทั่วไป,หลักสูตร วิทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครูชำานาญการ 9/30/255819 นางภคนันท์ มีขันทอง ครู 1405 คศ.2 ### 20 Jun 26 ปริญญาโท คม. คณิตศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยราชการร.ร.สีกนฯ ั20 นางสาวอรวรรณ อ่อนสิงห์ ครู 12054 คศ.1 - ### 2 Sep 45 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ มศว.ประสานมิตร 9/30/2583 ครูชำานาญการ 5/16/257021 นางสาววิลัย นัยเนตร ครู 18667 ค.ศ.2 ### 16 May 34 ปริญญาโท กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร22 นางสาวสุภาวดี แรกตั้ง ครู 12028 ค.ศ.1 - 6 ก.ย. 2325 ต.ค. 45 ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์23 นางศศิธร รัตนานนท์ ครู 50042 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ ### 16 May 23ปริญญาโท วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 9/30/255924 นางอรุณี ฤทธิ์อุดมพล ครู 18434 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ ### 1 Aug 23 ปริญญาโท ค.บ.,ศศ.ม ย์ทั่วไป,การสอนฯ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท มหาวิ 9/30/256125 นางอารี บุญนำา ครู 28656 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ ### 1 Nov 20 ปริญญาตรี กศ.บ. เคมี มศว.บางแสน 9/30/2557 ครูชำานาญการ 9/30/256126 นางบุญรักษ์ เมืองวงษ์ ครู 59609 คศ.2 ### 16 May 23 ปริญญาตรี ค.บ. วิทย์ทั่วไป วิทยาลัยครูจันทรเกษม ครูชำานาญการ 9/30/255627 นายโชติ คำาเด่นเหล็กครู 12058 คศ.2 ### 1 Jun 22 ปริญญาโท กศ.ม.,ศศ.บ. ,บริหารกศ. ทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ กศ.บ., เคมี มหาวิ ครูชำานาญการ28 นางพัฒนา แสงนวกิจ ครู 12056 คศ.2 ### 2 Jul 22 ปริญญาตรี กศ.บ. วิทย์ทั่วไป มศว.บางแสน 9/30/2558 ครูชำานาญการ29 นายสุธรรม เอี่ยมสากล ครู 107613 คศ.2 ### 27 May 29 ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์ มศว.ปทุมวัน 9/30/2567 ครูชำานาญการ30 นายวุฒิศักดิ์ นารีเลิศ ครู 12071 คศ.2 ### 18 May 30 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์9/30/2566 ครูชำานาญการ31 นายกำาธร แสงนวกิจ ครู 18324 คศ.2 ### 2 Jul 22 ปริญญาตรี กศ.บ. วิทย์ทั่วไป มศว.บางแสน 9/30/2555 ครูชำานาญการ32 นางจิราลักษณ์ จันทะนะครู 126239 คศ.3 พิเศษ ### 7 Oct 19 ปริญญาโท 9/30/2557 กศ.บ.,ศษ.ม.ววิทยา,บริหารกศ.ปากร(พระราชวังสนามจันทร์) ชี ม.ศิล33 นางกรรณิกา เชิงกาญจน์ ครู 67081 คศ.1 - ### 29 Oct 40 ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์ ม.บูรพา 9/30/257834 นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ ครูผู้ช่วย 5419 - - ### 22 มิ.ย 49 ปริญญาตรี วทบ. ฟิสิกส์ ม.ราชภัฎมหาสารคาม 9/30/258235 นางสาวสุนันทา วทานิยสกุล ครู 12055 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ ### 20 Sep 22 ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา ม.รามคำาแหง 9/30/2555 ครูชำานาญการ36 นางสาวศรีสุดา ลิขิตวงศ์ ครู 12059 คศ.2 ### 20 May 23ปริญญาโทอ.บ.,ค.ม. ประวัติศาสตร์ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุ 9/30/2561 ครูชำานาญการ37 นายสุบิน ส่งแสง ครู 7167 คศ.2 ### 14 Nov 32 ปริญญาตรี ศศ.บ. พัฒนาสังคม ม.สงขลานครินทร์ 9/30/2566
 5. 5. แบบ(1) ครูชำานาญการ38 นางสาวอุษณีย์ คฤหบดี ครู 12040 คศ.2 ### 13 Aug 23 ปริญญาตรี กศ.บ. ประวัติศาสตร์ มศว ปทุมวัน 9/30/2555 ครูชำานาญการ39 นางรัตนาภรณ์ รวยรำ่า ครู 13616 คศ.2 ### 22 May 21 ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูธนบุรี 9/30/2554 ครูชำานาญการ40 นางพรสวรรค์ อินทรโชติ ครู 48793 คศ.2 ### 1 Oct 19 ปริญญาตรี ศศ.บ. สังคมศึกษา ม.รามคำาแหง 9/30/2554 ครูชำานาญการ41 นางพรทิพย์ ขาวสุทธิ์ ครู 52004 คศ.2 ### 30 May 22 ปริญญาตรี กศ.บ. ภูมิศาสตร์ มศว.ประสารมิตร 9/30/2555 ครูชำานาญการ42 นางอัชรา จันทรภักตร์ ครู 124492 คศ.2 4 Jul 03 1 Jun 37 ปริญญาตรี ศษ.บ. ประวัติศาสตร์ ม.รามคำาแหง 9/30/2563 ครูชำานาญการ43 นางวันเพ็ญ เทศเวช ครู 18366 คศ.2 ### 13 Jun 38 ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 9/30/2560 ครูชำานาญการ44 นางอุทุมพร เจริญสุข ครู 129476 คศ.2 ### 5 Sep 37 ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา มศว.บางแสน 9/30/2570 ครูชำานาญการ45 นายวรศักดิ์ อินทรโชติ ครู 12053 คศ.2 ### 1 Jun 15 ปริญญาตรี กศ.บ. ประวัติศาสตร์ มศว พิษณุโลก 9/30/2556 ครูชำานาญการ46 นายสุรชัย เที่ยงผดุง ครู 12639 คศ.2 ### 15 May 21 ปริญญาตรี ศษ.บ. บริหารการศึกษา โขทัยธรรมาธิราช 9/30/2560 ม.สุ ครูชำานาญการ47 นางสุมานันทร์ เลิศวรวนิชครู 4733 คศ.2 ### 15 Aug 21 ปริญญาตรี กศ.บ. ภูมิศาสตร์ มศว.ประสารมิตร 9/30/255848 นางสาวชูชื่น พงษ์ดี ครู 12000 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ ### 10 May 25 ปริญญาตรี กศ.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 9/30/2559 ครูชำานาญการ49 นายบัณฑิต รัตนวงษา ครู 106732 คศ.2 ### 15 Sep 18 ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา มศว.มหาสารคาม 9/30/2553 ครูชำานาญการ50 นางสาวกานดา ธนาเกียรติมั่น ครู 12024 คศ.2 ### 22 May 21 ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา มศว พลศึกษา 9/30/2560 ครูชำานาญการ51 นางวิภาดา ธนาเพชรหาญ ครู 99785 คศ.2 ### 17 May 17 ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 9/30/2553 ครูชำานาญการ52 นางเยาวลักษณ์ โสตถิรัตครู นธ์ 18507 คศ.2 นพั ### 28 Oct 20 ปริญญาตรี กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร 9/30/2554 ครูชำานาญการ53 นายปกาสิต โสตถิกพันธุ์ ครู 60252 คศ.2 ### 25 May 19 ปริญญาตรี วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9/30/2565 ครูชำานาญการ54 นางกษมาพร ศิริเมฆา ครู 18671 คศ.2 ### 16 Apr 29 ปริญญาตรี วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/30/2565 ครูชำานาญการ55 นางรัฐนภา รัชชะจิตติ ครู 12073 คศ.2 ### 4 Jul 29 ปริญญาโท ศษ.บ., ศษ.ม.ปกรรม,เทคโนกศ. ศิล ม.เกษตรศาสตร์ 9/30/2565 ครูชำานาญการ56 นางนภัตสร กรุดนิ่ม ครู 12074 คศ.2 ### 13 Jun 20 ปริญญาตรี ค.บ. นาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยครูสวนสุนันทา9/30/2559
 6. 6. แบบ(1) ครูชำานาญการ57 นางพชรมนต์ ชัยจรูญเกียรติ ครู 12031 คศ.2 ### 23 Jun 21 ปริญญาตรี ค.บ. ศิลปกรรม วิทยาลัยครูพระนคร 9/30/2557 ครูชำานาญการ58 นางญาดาวตี รัตนสิงห์ ครู 2835 คศ.2 ### 16 Jun 21 ปริญญาตรี ค.บ. นาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยครูสวนสุนันทา9/30/2561 ครูชำานาญการ59 นายประจวบ ศรีหริ่ง ครู 4472 คศ.2 ### 22 May 21 ปริญญาตรี กศ.บ. ดุริยางค์ศาสตร์ ทยาลัยครูบ้านสมเด็จฯ9/30/2558 วิ60 นางพรรณภา ดาวตก ครู 78459 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ ### 28 May 16ปริญญาโท ค.บ., ค.ม. ลป์ไทย,บริหารกศ. นาฏศิ ม.พระนคร 9/30/255461 นางสาวศิริวรรณ ปัดภัย ครู 12036 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ ### 21 Nov 21 ปริญญาตรี ค.บ. เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม 9/30/2558 ครูชำานาญการ62 นางเสาวณีย์ ยอดอ่อน ครู 12041 คศ.2 ### 13 Oct 21 ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารทั่วไป ม.รามคำาแหง 9/30/2555 ครูชำานาญการ63 นางนวลวรรณ เนตรนคร ครู 12003 คศ.2 ### 4 Jul 21 อนุปริญญา ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพระนครใต้ 9/30/2554 ครูชำานาญการ64 นายอิทธิยา เกิดสุข ครู 12082 คศ.2 ### 3 Nov 29 ปริญญาตรี ค.บ. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยครูพระนคร 9/30/2566 ครูชำานาญการ65 นายอำานาจ แก้วโกมล ครู 85241 คศ.2 ### 4 Jun 23 ปริญญาตรี ค.บ. เกษตรศาสตร์ 9/30/2562 ม.ราชภัฎเพชรบุรีวทยาลงกรณ์ ิ ครูชำานาญการ66 นางสาวอุดมลักษณ์ สนามทอง ครู 99786 คศ.2 ### 26 Jul 26 ปริญญาตรี ศษ.บ. ศิลปกรรม ยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะศึ9/30/2562 วิท กษา ครูชำานาญการ67 นางจินตนา มณีพันธุ์ ครู 20019 คศ.2 ### 19 May 21 ปริญญาตรี กศบ. าและเครื่องแต่งกาย โขทัยธรรมาธิราช ผ้ ม.สุ 9/30/2555 ครูชำานาญการ68 นางเยาวนิต เปรมอนันต์ ครู 106731 คศ.2 ### 17 May 21 ปริญญาตรี ค.บ. การบริการโรงเรียน วิทยาลัยครูภูเก็ต 9/30/2559 ครูชำานาญการ69 นายกสิณ อิ่มประยูร ครู 12048 คศ.2 ### 1 Aug 18 ปริญญาตรี ค.บ. ช่างก่อสร้าง ม.ราชภัฎพระนคร 9/30/2556 ครูชำานาญการ70 นางสาวสุเนตรา กระจ่างศรี ครู 17139 คศ.2 ### 16 May 23 ปริญญาตรี กศ.บ. เทคโนฯการศึกษา มศว.บางเขน 9/30/2556 ครูชำานาญการ71 นางกนกพรรณ ทั่งทอง ครู 12023 คศ.2 ### 22 May 21 ปริญญาตรี กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ มศว.ประสานมิตร 9/30/2561 ครูชำานาญการ72 ว่าที่ รต.สงวนศักดิ์ พรรณการ ครู 12077 คศ.2 ### 14 Sep 35 ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์วิทยาลัยครูอุดรธานี 9/30/2565 ครูชำานาญการ73 นางจรัญญา ขำาสีเมฆ ครู 106730 คศ.2 ### 15 May 29 ปริญญาตรี กศ.บ. การแนะแนว มศว.ประสานมิตร 9/30/2560 ครูชำานาญการ74 นางอินทิรา รัตนานันท์ ครู 99787 คศ.2 ### 1 Sep 24 ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นเทคโนโลยีราชมงคล สถาบั 9/30/2562 ครูชำานาญการ75 นางธัญทิพย์ ธีรธนโชติพงศ์ครู 125823 คศ.2 ### 1 Jun 38 ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โขทัยธรรมาธิราช 9/30/2575 ม.สุ76 นายมนตรี รัตนพจน์ ครู 4714 คศ.1 - ### 22 Dec 47 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.มหาสารคาม 9/30/2581
 7. 7. แบบ(1) ครูชำานาญการ77 นางยุพาพร ศรีเมือง ครู 20743 คศ.2 ### 1 Jun 19 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.สงขลานครินทร์ 9/30/2559 ครูชำานาญการ78 นางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ครู 76401 คศ.2 ### 1 Sep 29 ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9/30/2559 ครูชำานาญการ79 นางเพ็ญศรี วงษ์สุวรรณ์ ครู 12050 คศ.2 ### 8 Jul 20 ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มศว บางเขน 9/30/255280 นางสาวสุวรรณา ธีระพงษ์วครูนา ัฒ 17522 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ ### 1 Nov 14 ปริญญาโท กศ.บ., รปม ภาษาอังกฤษ ม.บรูพา 9/30/2554 ครูชำานาญการ81 นางสาวจินตนา วงศ์วาสน์ ครู 17652 คศ.2 ### 16 May 18 ปริญญาตรี อ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร 9/30/2553 ครูชำานาญการ82 นางสาวอโณชา พงษ์แฉล้ม ครู 8255 คศ.2 ### 15 Aug 32ปริญญาโท กศ.บ., ศศ.ม. ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรามคำาแหง9/30/2563 ครูชำานาญการ83 นางสาวอัมพันธ์ สีเที่ยงธรรม ครู 10376 คศ.2 ### 12 Jun 21 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษวิทยาลัยครูจันทรเกษม 9/30/2561 ครูชำานาญการ84 นางวิชชารี รักธรรม ครู 111718 คศ.2 ### 11 Dec 29 ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยรามคำาแหง9/30/2564 ครูชำานาญการ85 นางจิราภรณ์ เลียงชัยศิริ ครู 3366 คศ.2 ### 24 Sep 33 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9/30/2568 ครูชำานาญการ86 นางสาวพิกุล พุ่มสี ครู 130095 คศ.2 ### 10 Nov 35 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาและวรรคดีอังกฤษ มศว.ปทุมวัน 9/30/2570 ครูชำานาญการ87 นางสมศรี กาญจนบุตร ครู 99958 คศ.2 ### 1 Nov 31 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูสวนดุสิต 9/30/2559 ครูชำานาญการ88 นางกรุณา แพงสกล ครู 10251 คศ.3 พิเศษ ### 27 Jun 27 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จฯ9/30/255989 นายวัน โยคะวัตร ครูผู้ช่วย 12563 - - 8 ก.พ 15 13 มิ.ย 50 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูอุดรธานี 2/8/2575 ครูชำานาญการ90 นางณัชชา สักกะวงศ์ ครู 12065 คศ.2 ### 20 May 23 ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยาแนะแนว ม.รามคำาแหง 9/30/2560 ครูชำานาญการ91 นางปนัดดา แห่งชาติ ครู 12070 คศ.2 ### 17 May 25 ปริญญาตรี ค.บ.ภาษาไทย,ห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9/30/2561 ครูชำานาญการ92 นางปรียา ชาติชะนา ครู 12020 คศ.2 ### 22 May 21 ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ม.รามคำาแหง 9/30/2560 ครูชำานาญการ93 นายปริญญา นุ่นโชติ ครู 106728 คศ.2 ### 14 Jun 38 ปริญญาตรี ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา ม.รามคำาแหง 9/30/2570 ครูชำานาญการ94 นางผกา แก้วโกมล ครู 40204 คศ.2 2 Jul 01 22 Aug 22 ปริญญาตรี คบ. บรรณารัวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ กษ์ 9/30/256195 นางสาวสาธกา ตาลชัย ครูผู้ช่วย 87984 - 3 พ.ย. 21 ก.ย. 51 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎ สารคาม 9/30/2582 5
 8. 8. แบบ(1)
 9. 9. แบบ(1).สีกนฯ ั
 10. 10. แบบ(1)
 11. 11. แบบ(1)
 12. 12. แบบ(1)
 13. 13. แบบ(2) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้าราชการครูเป็นรายบุคคล (เฉพาะครูสายการสอนทั้งหมด - แยกตามกลุมสาระการเรียนรู) ่ ้ โรงเรียนราชดำาริ เขตประเวศ สำานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551ลำาดับ ชั้นที่สอน สอนตรงวิชาเอก/ จำานวนชั่วโมง ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่งอันดับ ระดับการศึกษาวุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท วิชาที่สอน หมายเหตุ ที่ ม.ต้นม.ปลาย ตรง ไม่ตรง ่สอน: สัปดาห์ ที ภาษาไทย 1 นางภิญญดา อินทรสุริยะ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย หารธุรกิจภาษาไทย บริ / / 19 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 2 นางวนิดา คริศณุ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย บริหารการศึกษา ภาษาไทย / / 17 หัวหน้าระดับ 3 นางบุปผา วรรณวัฒน์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย / / 22 4 นางเสริมสุข โชติช่วงฉัตรชัย คศ.2 ครู ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาไทย แนะแนว ภาษาไทย / / / 19 หัวหน้างานปชส. 5 นางสาวบุศรา ดีรนานนท์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย / / 18 ช่วยงานฝ่ายปกครอง 6 นางกฤตติกา วงศ์อศวิน ครู คศ.2 ั ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย จิตวิทยาการศึกษาภาษาไทย / / 20 7 นางธัญดา ศรีวิชัย ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย นาฎศิลปไทย ภาษาไทย / / / 22 8 นางดวงจันทร์ โสตถิกพันธุครู คศ.2 ์ ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย / / / 22 9 นางสาววรรธนวรรณ พิทกษ์ทรัพยากร คศ.2 ั ครู ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย - ภาษาไทย / / / 18 หัวหน้างานประกันคุณภาพ 10 นางจิรัฏฐ์ ผึงน้อย ้ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษาศิลปะ ภาษาไทย / / / 18 11 นางผกา แก้วโกมล ครู คศ.2 ปริญญาตรี คบ. บรรณารักษ์ - ภาษาไทย / / 14 หัวหน้างานบุคลากร 12 นางปนัดดา แห่งชาติ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย,ห้องสมุด - ภาษาไทย / / 16 บรรณารักษ์ห้องสมุด คณิตศาสตร์ 1 นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์ ครู คศ.3 ปริญญาโท วท.บ.,วท.ม. ณิตฯ,การสอนคณิตฯ ค - คณิตศาสตร์ / / 19 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 2 นางสุภาพร อิ่มประยูร ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ / / 21 3 นางปราณี มาสตูล ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษณิตศาสตร์ ค / / 16 หัวหน้างานการเงิน 4 นางวาสนา บุญจริง ครู คศ.2 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ / / 22 5 นางสาววิลัย นัยเนตร ครู คศ.2 ปริญาโท กศ.ม. คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ / / 20 6 นายชาญชัย คำาเวียง ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ / / / 18 หัวหน้าคณะสี 7 นางสาวสุมนฑา แก่นทอง ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์ / / 22 8 นางชนทยา ขอบคุณ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ โภชนาการคณิตศาสตร์ / / 25 9 นางสาวแสนสุข ศิลปกุล ครู คศ.2 ปริญญาโท กศ.บ.,กศ.ม. ย์ทั่วไป,พัฒนาหลักสูตร - วิท คณิตศาสตร์ / / 21 10 นางภคนันท์ มีขันทอง ครู คศ.2 ปริญญาโท คม. การศึกษาคณิตศาสตร์ อังกฤษ คณิตศาสตร์ / / 0 ช่วยราชการร.ร.สีกันฯ 11 นางสาวอรวรรณ อ่อนสิงห์ ครู คศ.1 ปริญญาตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ / / 15
 14. 14. แบบ(2)12 นางสาวสุภาวดี แรกตั้ง ครู คศ.1 ปริญญาตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ / 22 วิทยาศาสตร์1 นางศศิธร รัตนานนท์ ครู คศ.3 ปริญญาโท วท.ม. ชีววิทยา - วิทย์,ชีวะ / / 202 นางอรุณี ฤทธิ์อดมพล ุ ครู คศ.3 ปริญญาโท ค.บ.,ศศ.ม. ิทย์ทั่วไป,การสอนวิทย์ - ว วิทย์ / 213 นางอารี บุญนำา ครู คศ.3 ปริญญาตรี กศ.บ. เคมี ชีววิทยา วิทย์,เคมี / / / 174 นางบุญรักษ์ เมืองวงษ์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป - วิทย์ / / 13 หัวหน้างานทะเบียน5 นายโชติ คำาเด่นเหล็ก ครู คศ.2 กศ.บ., กศ.ม.,ศศ,บริหารการศึกษา,รัฐศาสตร์ - ปริญญาโท เคมี วิทย์,เคมี / / 15 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ6 นางพัฒนา แสงนวกิจ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป - วิทย์ / / / 227 นายสุธรรม เอียมสากล ่ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์ - วิทย์,ฟิสิกส์ / / / 19 หัวหน้างานวัดผล หัวหน้างานคอมฯ งานสารสนเทศ8 นายวุฒศักดิ์ ิ นารีเลิศ ครู คศ.2 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ - ฟิสิกส์ / / 11 งานรับนักเรียน งานวางแผน9 นายกำาธร แสงนวกิจ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป - วิทย์ / / / 2010 นางจิราลักษณ์ จันทะนะครู คศ.2 ปริญญาโท กศ.บ., ศษ.บ, ศษวิทยา,การบริหารการศึกษา มิศาสตร์ ชีว ภู วิทย์ / / 2111 นางกรรณิกา เชิงกาญจน์ ครู คศ.1 ปริญญาตรี กศ.บ. ฟิสิกส์ - วิทย์,ฟิสิกส์ / / / 2212 นายธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิครูผู้ช่วย - ์ ปริญญาตรี วทบ. ฟิสิกส์ - วิทย์ ฟิสิกส์ / / / 20 สังคมศึกษา1 นางสาวสุนันทา วทานิยสกุล คศ.3 ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา - สังคม / / / 17 หัวหน้างานแผนงาน2 นางสาวศรีสุดา ลิขิตวงศ์ ครู คศ.2 ปริญญาโท อ.บ.,ค.ม. ติศาสตร์,พื้นฐานการศึกษา งกฤษ สังคม ประวั ภาษาอั / / 17 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ3 นายสุบนิ ส่งแสง ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศศ.บ. พัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ สังคม / / 16 หัวหน้าคณะสี4 นางสาวอุษณีย์ คฤหบดี ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม / / 185 นางรัตนาภรณ์ รวยรำ่า ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา - สังคม / / / 166 นางพรสวรรค์ อินทรโชติ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศศ.บ. สังคมศึกษา - สังคม / / 207 นางพรทิพย์ ขาวสุทธิ์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ภูมิศาสตร์ ธุรกิจ สังคม / / 178 นางอัชรา จันทรภักตร์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. ประวัติศาสตร์ จิตวิยาการศึกษาสังคม / / 189 นางวันเพ็ญ เทศเวช ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา - สังคม / / / 1710 นางอุทุมพร เจริญสุข ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา - สังคม / / 1711 นายวรศักดิ์ อินทรโชติ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ประวัติศาสตร์ บริการการศึกษาสังคม / / 16 หัวหน้างานวินัย12 นายสุรชัย เที่ยงผดุง ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. บริหารการศึกษา - สังคม / / / 18 หัวหน้าหมวดกิจกรรม13 นางสุมานันทร์ เลิศวรวนิช ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม / / 17 สุขศึกษาและพลศึกษา1 นางสาวชูชื่น พงษ์ดี ครู คศ.3 ปริญญาตรี กศ.บ. สุขศึกษา - สุขศึกษา / / / 18 หัวหน้างานพยาบาล2 นายบัณฑิต รัตนวงษา ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ชีววิทยา วัดผล พละ / / / 14 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ3 นางสาวกานดา ธนาเกียรติมั่น คศ.2 ครู ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา พละ / / 194 นางวิภาดา ธนาเพชรหาญ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา โภชนาการ สุขศึกษา / / / 15 หัวหน้าระดับ5 นางเยาวลักษณ์ โสตถิรัตนพันธ์ คศ.2 ครู ปริญญาตรี กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ - สุขศึกษา / / 20
 15. 15. แบบ(2)6 นายปกาสิต โสตถิกพันธุ์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี วท.บ. พลศึกษา - พละ / / / 177 นางกษมาพร ศิริเมฆา ครู คศ.2 ปริญญาตรี วท.บ. พยาบาล - สุขศึกษา / / 20 ศิลปศึกษา1 นางรัฐนภา รัชชะจิตติ ครู คศ.2 ปริญญาโท ศษ.บ., ศษ.ม. ศิลปกรรม,เทคโนโลยีการศึกษา - ศิลปะ / / / 202 นางนภัตสร กรุดนิม ่ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. นาฎศิลป์ ศิลปะ นาฎศิลป์ / / 183 นางพชรมนต์ ชัยจรูญเกียรติ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. ศิลปกรรม เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปะ / / / 114 นางญาดาวตี รัตนสิงห์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. นาฎศิลป์ไทย ภาษาไทย ศิลปะ / / / 205 นายประจวบ ศรีหริ่ง ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ดุริยางค์ศาสตร์ - ดนตรี / / 186 นางพรรณภา ดาวตก ครู คศ.3 ปริญญาโท ค.บ., ค.ม. นาฎศิลป์,บริหารการศึกคหกรรมศาสตร์ ศิลปะ ษา / / 15 หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี1 นางสาวศิริวรรณ ปัดภัย ครู คศ.3 ปริญญาตรี ค.บ. เกษตรศาสตร์ - เกษตร / / / 19 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ2 นางเสาวณีย์ ยอดอ่อน ครู คศ.2 ปริญญาตรี บธ.บ. การบริหารทั่วไป - งานธุรกิจ / / / 143 นางนวลวรรณ เนตรนคร ครู คศ.2 อนุปริญญา ปวส. คหกรรมศาสตร์ - งานบ้าน / / 194 นายอิทธิยา เกิดสุข ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. ช่างก่อสร้าง - งานช่าง / / / 12 หัวหน้าคณะสี5 นายอำานาจ แก้วโกมล ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. เกษตรศาสตร์ - เกษตร / / 17 หัวหน้าระดับ6 นางสาวอุดมลักษณ์ สนามทอง คศ.2 ครู ปริญญาตรี ศษ.บ. ศิลปกรรม - คหกรรม / / / 197 นางจินตนา มณีพันธุ์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ.พัฒนาการเด็กและครอบครัว - คหกรรม / / 178 นางเยาวนิต เปรมอนันต์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. การบริหารโรงเรียน - งานบ้าน / / / 139 นายกสิณ อิมประยูร ่ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. ช่างก่อสร้าง - งานช่าง / / 17 หัวหน้างานยานพาหนะ10 นางสาวสุเนตรา กระจ่างศรี ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา - เขียนแบบ / / 1711 นางกนกพรรณ ทั่งทอง ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ - คหกรรม / / 1912 ว่าที่ รต.สงวนศักดิ์ พรรณการ คศ.2 ครู ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ - งานช่าง / / 10 หัวหน้าอาคารสถานที่13 นางจรัญญา ขำาสีเมฆ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. การแนะแนว - ธุรกิจ / / / 1514 นางอินทิรา รัตนานันท์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ธุรกิจ / / 16 เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าคณะ15 นางธัญทิพย์ ธีรธนโชติพงศ์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - คอมฯ / / 2316 นายมนตรี รัตนพจน์ ครู คศ.1 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ - คอมฯ / / / 23 หัวหน้างานนวัตกรรมฯ ภาษาต่างประเทศ1 นางยุพาพร ศรีเมือง ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ - อังกฤษ / / / 192 นางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ อังกฤษ / / 16 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ3 นางเพ็ญศรี วงษ์สุวรรณ์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อังกฤษ / / 154 นางสาวสุวรรณา ธีระพงษ์วครูนา คศ.3 ัฒ ปริญญาโท กศ.บ., รปม. งกฤษ,นโยบายสาธารณะ ติศาสตร์ อังกฤษ ภาษาอั ประวั / / 13 หัวหน้าพัสดุโรงเรียน5 นางสาวจินตนา วงศ์วาสน์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี อ.บ. ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย อังกฤษ / / / 176 นางสาวอโณชา พงษ์แฉล้ม ครู คศ.2 ปริญญาโท กศ.บ., ศศ.ม. อังกฤษ,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร - อังกฤษ / / / 197 นางสาวอัมพันธ์ สีเที่ยงธรรมครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ นาฎศิลปไทย อังกฤษ / / / 19
 16. 16. แบบ(2)8 นางวิชชารี รักธรรม ครู คศ.2 ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส / / / 19 หัวหน้าระดับ9 นางจิราภรณ์ เลียงชัยศิริ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ - อังกฤษ / / 1810 นางสาวพิกุล พุ่มสี ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ - อังกฤษ / / 1811 นางสมศรี กาญจนบุตร ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ - อังกฤษ / / 1312 นางกรุณา แพงสกล ครู คศ.2 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ - อังกฤษ / / 1913 นายวัน โยคะวัตร ครูผู้ช่วย - ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อังกฤษ / / 15 หัวหน้าคณะสี14 นางสาวสาธกา ตาลชัย ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ14 นางณัชชา สักกะวงศ์ ครู คศ.2 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาแนะแนวและการให้คำาปรึกษา จิต - แนะแนว / / 17 หัวหน้างานแนะแนว13 นางปรียา ชาติชะนา ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ,การปกครอง - แนะแนว / / / 2414 นายปริญญา นุ่นโชติ ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา - งานช่าง / / 7 หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
 17. 17. แบบ(2)มด - แยกตามกลุมสาระการเรียนรู) ่ ้ าชดำาริ เขตประเวศนที่กรุงเทพมหานคร เขต 2วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ช่วยงานฝ่ายปกครอง หัวหน้างานประกันคุณภาพ บรรณารักษ์ห้องสมุด ช่วยราชการร.ร.สีกันฯ
 18. 18. แบบ(2)หัวหน้างานคอมฯ งานสารสนเทศงานรับนักเรียน งานวางแผนหัวหน้าหมวดกิจกรรม
 19. 19. แบบ(2)หัวหน้างานยานพาหนะหัวหน้าอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าคณะสีหัวหน้างานนวัตกรรมฯหัวหน้าพัสดุโรงเรียน
 20. 20. แบบ(2)หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
 21. 21. แบบ(3)บสรุปจำานวนข้าราชการครู จำาแนก ตำาแหน่ง/วิทยฐานะ/วุฒิการศึกษา โรงเรียนราชดำาริ เขตประเวศ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 วุฒิทางการศึกษา / เพศ ตำาแหน่ง รับเงินเดือนในอันดับ วิทยฐานะ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ตำ่ากว่า ป.ตรี นวนรวมทั้งสิ้น(คน จำา ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ผู้อำานวยการโรงเรียน คศ.3 ผู้อำานวยการชำานาญการพิเศษ 1 1 รองผู้อำานวยการโรงเรียน คศ.2 รองผู้อำานวยการชำานาญการ 3 1 4 คศ.3 ครูชำานาญการพิเศษ 5 4 9 คศ.2 ครูชำานาญการ 1 8 15 55 2 81 ครู คศ.1 - 1 2 3 ครูผู้ช่วย - 2 1 3 รวม 101 ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง ลงชื่อ..................................................... ( นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ ) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงเรียนราชดำาริ
 22. 22. แบบ(3)
 23. 23. แบบ(4) ข้อมูลพนักงานราชการ(ตำาแหน่งครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชดำาริ สังกัดสำานักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 จบการศึกษา ชั้นที่สอน จำานวนชั่วโมงลำาดับที่ ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด บการศึกวุฒิการศึกษาาเอก/สาขาวิชา ระดั ษา วิช วิชาที่สอน หมายเหตุ (ระบุ ชื่อสถาบันที่จบ) ม.ต้น ม.ปลาย ี่สอน:สัปดาห์ ท ภาษาไทย 1 นายณัฐวุฒิ จิตแหลม 29 มี.ค. 24 ปริญญาตรี บธบ. การตลาด ราชภัฎราชนครินทร์ ภาษาไทย / 10 คณิตศาสตร์ 2 นายสันติ ไทยมีสุข 8 ก.พ. 24 ปริญญาตรี วทบ. เคมี มหาลัยเชียงใหม่ คณิตศาสตร์ / 24 3 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว 20 มิ.ย. 26 ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตศาสตร์ คณิ / 25 วิทยาศาสตร์ 4 นางสาวธิมากร พันขันตรี 5 ก.ค. 20 ปริญญาตรี คบ. วิทย์ทั่วไป ราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ยาศาสตร์ วิท / 21 5 นางสาวปนัดดา ปัททุม 8 ต.ค. 19 ปริญญาตรี คบ. วิทย์ทั่วไป ราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ยาศาสตร์ วิท / 21 ภาษาต่างประเทศ 6 นางสาวนำ้าอ้อย สวนเสลา 3 มิ.ย. 24 ปริญญาตรี ศศบ. ภาษาอังกฤษ มหาลัยรามคำาแหง ภาษาอังกฤษ / 20 7 นายจักรพงศ์ จำาปาหอม 14 ส.ค. 27 ปริญญาตรี ศศบ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต งกฤษ ภาษาอั / 22 8 นางสาววรรณา สำาพันธ์ 23 ส.ค. 23 ปริญญาตรี ศศบ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง าษาอังกฤษ ภ 19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 นางสาวสาคร อาญาเมือง 20 พ.ค. 26 ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ / 24 10 นางสาวธิดารัตน์ คงสมบูรณ์ 6 เม.ย. 28 ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา ราชภัฎจันเกษม / 24 11 นายเสริฐ ดุลยลักษณานนท์ 2 ก.พ. 21 ปริญญาตรี คบ. สังคมศึกษา ราชภัฎสวนสุนันทา / 24 สุขศึกษาและพลศึกษา 12 นายวีระชน อำามลา 16 ส.ค. 22ปริญญาตรี วทบ. การฝึกและการจัดการ ยาลัยพลศึกษาสุโขทัย วิท / 19 13 นายมกรธวัช ปุณฑริกกุล 14 ก.ย. 23 ปริญญาตรี ศศบ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง / 23 คอมพิวเตอร์ 14 นางสาวธนัชชา สวัสดิล้น 6 ก.พ. 15 ปริญญาตรี บธบ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ ราชภัฎรำาไพพันณี / 21 15 นางสาวจินตนา หล้าฤทธิ์ 26 พ.ย. 25 ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์ ราชภัฎอุตรดิตถ์ / / 19 16 นางสาวเพ็ญศรี นาเจริญ 2 ส.ค. 22 ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์ ราชภัฏราชนครินทร์ / / 20 17 นางสาวอารยา เจนติดต่อ 5 ก.พ. 29 ปริญญาตรี คบ. สื่อสารมวลชน ม.รามคำาแหง / 22
 24. 24. แบบ(5) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างประจำา โรงเรียนราชดำาริ เขตประเวศ สำานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ตำาแหน่ วัน วัน/เดื จบการลำาดับ ง เดือน ปี อน/ปี ระดับ วุฒิ ศึกษา ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง เกษียณ (ระบุชื่อสถานหมายเหตุ ที่ เลขที่ เกิด อายุ การศึกษา การศึกษา ศึกษา) 1 นายสมชัย นุชนาบี พนักงานขับรถ11956 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี 2 นายมานพ แก้วน้อย พนักงานขับรถ13607 ### ### ปริญญาตรี 3 นายสมบัติ คชเผือก ยาม 12501 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี 4 นายสมพิศ คล้อยอรุณ นักการภารโรง 1489 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี 5 นายศรีทน อินต๊ะแสน นักการภารโรง 1492 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี 6 นายสมบท รูปัน นักการภารโรง 1493 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี 7 นายสุพจน์ อยู่สุข นักการภารโรง 1494 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี 8 นายสมพร แจ้งสว่าง นักการภารโรง 1495 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี 9 นางเรียด อยู่สบาย นักการภารโรง 1496 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี 10 นายสมพงษ์ ศักดิ์บริบูรณ์ นักการภารโรง 1497 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี 11 นายหลั่น คำาเขียว นักการภารโรง 1498 ### ### ตำ่ากว่าปริญญาตรี *** ข้อมูลลูกจ้างประจำา หากไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องใด ให้เว้นไว้ไม่ต้องเติม
 25. 25. แบบ(5)

×