‘W
atkunnenweals
TweedeKamerdoenom
onzepositietenop-
zichtevanhetkabinet
teversterken’,vroegHalbeZijlstra
zichwoensdagaf i...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Duel

325 views
262 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
56
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Duel

  1. 1. ‘W atkunnenweals TweedeKamerdoenom onzepositietenop- zichtevanhetkabinet teversterken’,vroegHalbeZijlstra zichwoensdagaf indeVolkskrant (O&D,3juli).DeKamerheefthaarin- strumenteninhoogtempobotge- maakt,zostelthij,verwijzendnaarde groteaantallenKamervragenen spoeddebatten.Naastdezeklacht wordtindediscussieoverdeparle- mentairewerkwijzevaakookgewe- zenopdeaanzienlijkeinformatie- achterstandvandeKamertenop- zichtevanderegering–diewordtbij- gestaandooreenomvangrijk ambtelijkapparaat.Hetgaatniet eenszozeeromdebeschikbaarheid vaninformatie,alswelomhetver- werkenervan.Hetisinderdaadde vraagof deKamervoldoendeinstaat ishaardemocratischetaakals‘con- troleurvandemacht’opeffectieve wijzetevervullen.Devoorgenomen bezuinigingenopdeKamerbegro- tingmakendievraagalleenmaarnij- pender. EenvandemanierenwaaropdeKa- merhierwataanzoukunnendoen,is hetverderuitbouwenvanhaaron- derzoeksfunctie.Parlementaironder- zoekisalenigetijdinopkomst.On- langsnogiseenenquêtecommissie ingestelddieonderzoekgaatdoen naarhetstelselvanwoningcorpora- ties.EenenquêtenaarhetFyra- debacleisinvoorbereiding.Erzijn daarnaastkleinschaligereparlemen- taireonderzoeken,zoalshetrecentaf- gerondeonderzoeknaardeontwik- kelingvandehuizenprijzen.Tegelij- kertijdishetonderzoeksinstrument nogsteedsinontwikkeling.Zowordt sindsenkelejarenmeteenonder- zoeksagendagewerkt,opbasiswaar- vanjaarlijksdriekorteonderzoeken kunnenwordenverricht.Enafgelo- pendinsdagnognamdeKamertwee motiesaan,waarin–medenaarhet voorbeeldvanandereparlementen– wordtvoorgesteldtegaanwerken metparlementaireondervragingen onderede,respectievelijkmethet houdenvanhoorzittingenmetkandi- daat-ministers. Ervaringeninhetbuitenlandlaten ziendatdeverdereontwikkelingvan hetonderzoeksinstrumentterver- sterkingvandeparlementairecon- trolefunctievooralkansenbiedtwan- neerditinstrumentopeenmeerper- manentewijzewordtingebedinde parlementairepraktijk.HetAmeri- kaanseCongreskentalsinds1946 vastetoezichts-enonderzoekscom- missies.Hetinvergelijkingveelzwak- kereBritseparlementkentdergelijke vasteonderzoekscommissiessinds 1979.HoewelhetBritsecommissie- stelselaanzienlijkbescheidenervan opzetisdanhetAmerikaanse,wordt inmiddelsbreederkenddatdeselect committeesdaarveelmeerdiepgang encontinuïteitindeparlementaire controlehebbengebracht.Evenalsin Nederlandblijkendeledenvande Britseonderzoekscommissiesover partijgrenzenheengoedtekunnen samenwerken. Vergelekendaarmeestaathetpar- lementaironderzoekinNederlandei- genlijknogindekinderschoenen. OnderzoekscommissiesindeTweede Kamerzijnnogaltijdtijdelijkvan aard,waardooronderzoekensteeds opnieuwveelvoorbereidingvergen eneenlangdurigbesluitvormings- proceskennen.Naafloopdreigtveel vandeopgedanekennisverlorente gaan,omdatcommissieledenuitde Kamervertrekkenendetijdelijke commissiestaf wordtontbonden. DeKamerzoudaarommoetenbe- zienof onderzoekeenonderdeelkan wordenvandedagelijkseparlemen- tairepraktijk.Datzougoedkunnen doorbinnenhethuidigestelselvan vasteKamercommissieseenaantal permanentesubcommissiesinte stellendiezichloutermetonderzoek bezighouden.Diesubcommissies hoevennietgroottezijn:vijf of zeven ledenisalvoldoende.Hetaantalbe- nodigdeKamerledenblijfthierdoor beperktenerkaneengoedesamen- hangindecommissieontstaan. Essentieelisdatdezesubcommis- siesdevrijheidkrijgenbinnenhun beleidsterreineigenonderzoeks- lijnentekiezen.Hunonderzoeks- werkkanveelkleinschaligerenflexi- belervanaardzijndanhetnuvaakis. Daarbijkanhetgaanombredebe- leidsevaluatiesof onderzoekennaar toekomstigebeleidsvraagstukken, zoalsdatthansalinincidentelevorm plaatsvindt,maarbijvoorbeeldook omeenmaligehoorzittingenwaarbij snelwordtingesprongenopeenactu- elekwestie. Naafloopvaneenonderzoekkan steedsdevingeraandepolsworden gehouden,bijvoorbeelddoormiddel vanvervolghoorzittingenmetdever- antwoordelijkebewindspersonen. Adequateambtelijkeondersteuning isnoodzakelijk.Meteencompacte, vakkundigestaf kanveelwerkwor- denverzetenefficiëntwordensa- mengewerktmetbijvoorbeelddeRe- kenkamer,adviescollegesenplanbu- reaus.Decommissieledenkunnenzo specifiekeexpertiseontwikkelenen zichbinnendeKameropcontroleen onderzoekzichtbaarprofileren.De Kamerbouwtintussensystematisch aaneenbetereinformatiepositieen eeneigeninstitutioneelgeheugen, waarmeehaarpositiealstegenwicht vanderegeringwordtversterkt. Opinie & Debat MaakonderzoekKamerpermanent Sandor Loefen is universitair docent staats- recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Parlement,lam of leeuw? De Kamer kan haar positie tegenover de regering ver- sterken door permanente subcommissies in te stel- len die zich uitsluitend be- zighouden met onderzoek. BesteFrank, T ijdensonze bijeenkom- sten was jecynisch over de ontwikkelingen rondom 3D-printen. Datmedische toepassingenrevolutionairzijn (bio-printen), daarwarenwe het over eens.Overhet printenvan voedsel, zoals glutenvrij brood,al minder. Bijhet printenvan objec- ten vondjehet onterechtom van revolutionaire technologiete spreken. Waaromzo terughou- dend?Want–alblijft massapro- ductiebestaan –hetis werkelijk revolutionair. Ik zie3Din het rijtjevan boek- drukkunsteninternet.Ketenver- kortingenketenomkering. De consument diemeteen thuis- printer toegang heeft tot produc- tie.De ultieme uitingvan de participatievesamenleving! De kosten worden lager. Naast printers verschijnen ‘3D-kopieer- machines’. Objecten copy-pasten wordtkinderspel.Het3D-scan- nenper smartphone komt eraan. Hetgebruik van allerhande printmaterialen wordtmogelijk; metalen, glas, textiel,organische cellen. Methet recyclen van 3D-ge- printmateriaal maakjevan het ene product iets anders. Eenkastknop, zeldzame auto- onderdelen, kleding, wapens, huizen,protheses;steeds com- plexer,totdatde 3D-printer3D- printers print. Met4D (datmate- riaalgebruiktzoals geheugenme- taal)kunjestraks objecten prin- ten dieonder omstandigheden van vorm veranderen.Vankan- kercel-zoekende nanobotstot zelfbouwende stoelen. De impactop de samenle- vingis enorm. Vanethiek, copyrightvraagstukkentot de creatievan waarde.Nognooit was de differentiatie tussen ma- teriaal- enontwerpkosten zo evi- dent.Na schrijvers, fotografen en muzikanten moeten ook kunst- enambachtslieden een nieuwe balanszoeken. Binnenkort maak ik mijn eigen Rodin-beeld,vaat- machine ofValentino-jurk. Cre- erenenduplicerengeeftautono- mie. Datditrevolutionairis, kan jetoch niet ontkennen? Powerto the Printing People! BesteLieke, M ijn scepsis komt vooral voort uit het feit dat het onmogelijkis nualte voorzien dat3D-printen in het rijtje van boekdrukkunst eninternetpast.De geschiedenis van het hedenwordtpas verin de toekomst geschreven. Zo dacht menlang dat we tegenwoordig een cashlesssociety zouden heb- ben.In mijn portemonneezitten nogsteeds munten enbank- biljetten. Zo zijn er vele missers.Toen men zich aanhet eind vande 19de eeuw de vraag stelde welkeuitvindingen in de 20ste eeuw een belangrijke rol zouden spelen, is de verbran- dingsmotor volledig over het hoofd gezien. IBM-baas Thomas J. Watson jr. beweerde in 1943dat voorde hele wereldvijfcompu- tersvoldoende zouden zijn.In 1981dachtBill Gates nogdateen geheugen van640 Kgenoegzou zijn vooriedere pc.De indertijd spraakmakende futurologen Kahn en Wienervoorspelden in 1967 dateind20steeeuw de lan- denvanhet WarschauPactde VS enhun NAVO-bondgenotenals economischegrootmachtvoor- bij zoudenzijngestreefd.Ookik- zelfkenmissers:in eenvooruit- blik in 2004 dachtik datdevirtu- elewereldvan Second Life een belangrijkeplaats in het econo- mischlevenzou innemen.Maar ik vergatdekredietcrisis. Ontegenzeggelijkzullen we profijthebbenvande 3D-printer, zoalsvan zovele anderetechnolo- gischevernieuwingen.Mijn kunstknie ennieuwe hartklep- penzullen door eengespeciali- seerdbedrijfmeteen 3D-printer op maat aande chirurgenwor- denafgeleverd.Via commerciële internetbedrijven,zoalsShape- ways, kunnen we nual viade3D- printer naareigenwensennaar eigenontwerpgemaaktespullen bestellen.Misschienhebbenwe straks thuiseen3D-printertje staanwaarmeewemooige- vormdekoekjes enandereculi- naire hoogstandjeskunnen ma- ken.Maarde machtaanhet volk brengtde 3D-printerniet. Revolutie! De 3D-printer hoort in het rijtje van boekdrukkunst en internet, meent Lieke Lamb. Misschien dat we binnenkort koekjes printen, schrijft Frank den Butter, maar macht aan het volk brengt de 3D-printer niet. Frank den Butter is hoogleraar algemene economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Niet op Twitter Lieke Lamb is trendstrateeg bij Bureau Trend- watcher.com. @LiekeLamb 26 DE VOLKSKRANT VRIJDAG 5 JULI 2013 Vanaf volgende week gaat #HetDuel er even tussenuit. De rubriek keert in de loop van augustus terug op haar ver- trouwde plek in deVolkskrant van vrijdag. Volkskrant.nl/ HetDuel Bas van der Schot #HetDuel Uitgedaagd op Volkskrant.nl

×