Bijna-doodervaring_jan2011_Edith Plantier

648 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bijna-doodervaring_jan2011_Edith Plantier

  1. 1. Bijna-doodervaring in het pastoraat en in de bijbelBDE vanuit theologisch perspectief: geschreven door Dr. Edith Plantier.Mijn verhaal zal bestaan uit twee onderdelen: eerst een aantal pastorale notities, danzal ik nader ingaan op het onderwerp BDE en de bijbel.Bijna-doodervaring (BDE): definitie en pastoraatPim van Lommel maakte met zijn boek Eindeloos bewustzijn (2007) de BDE inNederland tot een geweldige hype, maar in de jaren zestig en zeventig van de vorigeeeuw was er in het bijzonder in Amerika, maar ook wel in Nederland, al veelbelangstelling voor de BDE. Ik herinner mij dat ik geweldig opgewonden werd, toenik eind jaren zeventig de boeken van de Amerikaan Raymond Moody las: eindelijkeen bewijs voor een leven na dit leven! Eindelijk ook begrip voor mijn eigen emoties,toen ik na een blindedarmoperatie jaren geleden het gevoel had dat ik, toen ik uit denarcose bijkwam, in een hoek van een kamer zweefde en mezelf hoorde praten endacht: nu moet ik snel terug naar mijn lijf, anders ga ik dood. Mijn omgevingreageerde na Moody opeens heel meelevend: tjee, je was er heel wat slechter aan toedan we dachten!Elisabeth Kübler-Ross (over wie ik mijn proefschrift heb geschreven) verzorgde hetvoorwoord bij de meeste boeken van Moody. Zij stortte zich ook op de BDE en zijwas lange tijd toonaangevend in Nederland wanneer het ging over het omgaan metstervenden. Zij zegt over de BDE in Over de dood en het leven daarna (Nederlandseversie uit 1985): "Wij hebben twintigduizend gevallen bestudeerd van mensen over degehele wereld, die klinisch al dood waren verklaard". Datzelfde boek besluit zij metenkele bladzijden lange, lyrische beschrijving, waarbij eerst een buitenlichamelijkewaarneming werd opgewekt door het innemen van allerlei middelen. Maar de avonddaarna treedt eenzelfde ervaring spontaan op, wat haar een aantal afgrijselijke urenoplevert. Op het moment dat zij in plaats van verzet, tot een vredig "ja" komt op haarsituatie raakt ze in extase, krijgt het gevoel van kosmisch bewustzijn en ze zegt dat hetpositieve van haar ervaring onnoemelijk veel groter is, dan welk leed dan ook.In haar beschrijving loopt het besef van uitgetreden te zijn, tranceachtige slaap,kosmisch gebeuren en het idee een doodstrijd door te maken, volkomen door elkaarheen.Ik vertel u deze verhalen, om te laten zien, hoe emotioneel en hoe ongestructureerd dediscussie over BDEs in het begin plaatsvond. Bij mijn blindedarmoperatie ben ik echtniet de dood nabij geweest: mijn ervaring werd waarschijnlijk opgewekt door demedicijnen, net zo goed als de ervaring van Kübler-Ross een gevolg was vanmedicijnenmisbruik. Die twintigduizend gevallen van Kübler-Ross lijken mij wel heelveel, en bovendien is het niet mogelijk die verhalen achteraf te verifiëren.In The Journal of pastoral Care verscheen in 1985 een artikel waarin de invloed vanboeken over Bijna-doodervaringen op het pastoraat onderzocht werd: op de vraag ofpastores deze boeken troostrijk vinden voor stervenden, zegt 11% "vaak", 48% "zo nuen dan" en 37% "zelden of nooit". Van de ondervraagden was 72% van mening datbijna-doodervaringen niet in tegenstelling zijn met de Bijbelse boodschap, 20% weet
  2. 2. het niet en 8 % vindt ze wel in strijd hiermee. Dit zijn natuurlijk oude cijfers en ik zoubenieuwd zijn, welke rol de BDE nu speelt in het pastorale gesprek.Ik zou als voorwaarde om te spreken over een BDE willen stellen, dat iemandaanwijsbaar klinisch dood moet zijn geweest. De meeste wetenschappers huldigendezelfde visie. Klinisch dood is het beste vast te stellen bij mensen die in hetziekenhuis liggen na hartproblemen. Zij zijn immers aangesloten op allerlei apparaten.Of je “klinisch dood” bent geweest bijvoorbeeld tijdens een verkeersongeluk valtachteraf moeilijk te bewijzen.Ik moet u zeggen, dat ik in mijn vorige baan als ziekenhuispastor weinig mensentegen ben gekomen die mij een BDE ervaring vertelden. Dat kan komen, doordatmensen met zon ervaring niet snel naar buiten durven komen. Tegelijkertijd realiseerik mij, dat lang niet iedereen die ik spreek in het pastoraat een reanimatie achter derug heeft. Aan iedereen die ik ken die gereanimeerd is, vraag ik: heb je een BDEgehad? En vaak luidt het antwoord ontkennend, waarna ik bij mijzelf merk dat ikenigszins teleurgesteld ben.Wat ik wel veel zie zijn de zogenaamde sterfbedvisioenen. Mensen die stervende zijnen dan opeens zeggen: O wat is het hier mooi, mag ik hier naartoe? Naast positievezijn er ook heel wat negatieve sterfbedvisioenen. Corien Bossema b.v. maakt in haarboek Een vrouw van alledag melding van zwarte vogels, die haar dementerendemoeder steeds ziet bij haar sterfbed. Legio zijn de verhalen uit vroeger tijd, waarmensen de dood in de gedaante van een man met een zeis of soms als de duivel zelf,aan het bed zien. Ieder van ons kent zulke ervaringen wel. Het is belangrijk, om dezeervaringen te herkennen als sterfbedvisioenen en te vragen naar de betekenis van hetverschijnsel. Ontkennen helpt niet. Dus niet zeggen: " ik zie niets" maar: " wat zeggen( of doen) die zwarte vogels?"Cultuurhistorici zoals Ariès en Vovelle wijzen ons erop, hoezeer voorstellingen vanhemel, hel en daarmee ook de visioenen aan het sterfbed worden bepaald door decultuur: wordt de dood in een bepaalde periode gezien als laatste vijand, dan zullennegatieve ervaringen eerder verteld en gehoord worden.Wanneer wij steeds te horen krijgen, zoals in de boeken van Kübler-Ross, dat sterveniets moois is, dan zal dat onze ervaringen ook kleuren: voor negatieve verhalen is dangeen kans, als je die vertelt, dan ben je een dissident.In de Amerikaanse literatuur bespeur ik wel eens een stemming in de trend van " Didyou have your BDE?" Mensen die geen BDE hebben gehad, tellen daar vaak nietmeer mee. Daarvoor moeten wij ons hoeden.Soms kan zon BDE, of wat het ook is, helpend zijn in het pastorale contact. Ik was inhet ziekenhuis aanwezig bij een langdurig sterfbed van een oude mevrouw. Haarliefhebbende familie kon haar niet loslaten, letterlijk en figuurlijk niet, terwijl dateigenlijk alleen maar pijnlijk voor haar was. Haar man vertelde mij op een goedmoment dat hij als jonge man in het Jappenkamp na een klap met een houweel bijnadood was gebloed. Hij ervoer toen allerlei elementen van de BDE zoals een gevoelvan vrede en het zien van een tunnel en van licht. Toen ik heb vroeg wat datbetekende voor de rest van zijn leven, zei hij dat hij: a. geen haat voelde, ook niettegenover de Jappen en b. geen angst voelde voor de dood.
  3. 3. Nadat ik zijn verhaal voorzichtig had verwoord in een gebed, ervoer de familie ookiets van die vrede en zij waren daarna in staat de vrouw rustig te laten sterven. DezeBDE-ervaring was een hulp bij het noodzakelijk proces van onthechting.Ieder mens die gaat sterven maakt een proces van onthechting door en ik denk dat hetprobleem van veel BDE-ers is dat zij onthecht zijn geraakt van het leven en nu tochweer verder moeten. Veel van deze mensen staan anders in het leven. Ze hechten nietmeer aan status of aan hun baan, maar zijn ook zo’n ander mens geworden dat menighuwelijk na een BDE eindigt in een echtscheiding. Ze moeten niet zozeer de dood,maar het leven weer leren aanvaarden. Na zo’n ingrijpende ervaring is dat is een langeweg te gaan. Het zou goed zijn, als wij in de hulpverlening zouden kunnen helpen.Bij een congres van de stichting Elisabeth Kübler-Ross ben ik ook onder de indrukgeraakt van de manier waarop door mensen van de stichting Merkawa aanhulpverlening wordt gedaan: mensen met BDEs krijgen alle gelegenheid om hunverhalen te vertellen, maar er wordt ook hard aan gewerkt om BDE ers weer incontact te brengen met het hier en nu, met het leven van alledag.Ik hoop en ik vertrouw erop, dat we in het pastoraat met deze ervaringen op een goedemanier om kunnen gaan: luisteren naar wat iemand meegemaakt heeft en ervaringenserieus nemen zijn toch wel eerste vereisten. E. Kübler-Ross heeft ons geleerd, deervaringen van stervende mensen centraal te stellen en er niet voortdurend van uit tegaan, dat je het als hulpverlener beter weet. Dat lijkt mij nog altijd een prima uit-gangspunt, ook voor het omgaan met gevoelens rond BDE.Een andere mogelijkheid is, dat mensen die een BDE hebben gehad, de mystieke wegopgaan. Veel in onze wereldgodsdiensten vindt zijn oorsprong in uittredings- enmisschien ook wel BDE ervaringen. Ik denk aan het hindoeïsme en boeddhisme, denkmaar aan het Tibetaanse en het Egyptische dodenboek, maar ook aan de levens vanveel christelijke heiligen.Een BDE kan een mystieke ervaring zijn en wie zich daar verder in verdiept zalgetroffen worden door de grote overeenkomst tussen wat mystieke denkers onsmeldden en de gevoelens van mensen die BDE ervaringen hebben gehad.Wanneer wij nu BDE-ervaringen beschouwen als mystieke ervaringen valt er in hetpastoraat goed mee om te gaan. Je kunt dan mensen helpen af te dalen naar een dieperniveau van het bestaan en daarmee van de mogelijkheid werkelijk authentiekereligieuze en transformerende ervaringen te hebben.Met andere woorden: een BDE, doe er wat mee in het pastoraat, en blijf niet steken inbewondering of afkeer.Bijna dood ervaringen in de Bijbel?Het tweede punt waar ik hier op in wil gaan is dat van de BDE en de bijbel. Alstheologen willen we vaak graag ons denken bijbels kunnen funderen.Maar is het wel zo belangrijk om te weten of er BDEs in de bijbel voorkomen? Ikdenk van niet. Voor mij is het genoeg om te weten dat mensen een BDE ervaringhebben ( of sterfbedvisioen enz) en daarmee aan de slag te gaan. Niet alles in hetpastoraat kan bijbels gelegitimeerd worden, en daar moeten we maar mee leren leven.Het is net zoals de kwestie rond euthanasie: als je wilt zoeken naar gevallen vaneuthanasie in de bijbel, kom je bedrogen uit. De bijbel zegt wel het nodige over levenen laten leven, maar in een heel andere tijd en een heel andere cultuur. Euthanasie is
  4. 4. een probleem van deze tijd, evenals een BDE. Als je dus Bijbelverhalen gaat lezenvanuit die optie, vertrek je vanuit een verkeerd, opgeplakt perspectief. Je laat deBijbelverhalen buikspreken.Er zijn wel verhalen in de Bijbel die mij spontaan doen denken aan een BDE. Ik wilallereerst aantekenen dat het hier niet gaat om directe ervaringen van mensen. Hetgaat om de ervaring hoe God met mensen bezig is, en daar praten ze over. Deverhalen zijn traditie en legende. Niemand is zelf aan het woord.Lazarus(Joh.11) spreekt na zijn opwekking uit de dood zelf geen woord. We zullendus ook nooit weten wat hij ervaren heeft. Het gaat bij zijn opwekking om iets anders:dat mensen er van doordrongen worden, dat het waar is wat Jezus zegt: ik ben deopstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dat is hetsteeds terugkerend refrein bij de opwekking van Lazarus. Over het algemeen wordt erin opwekkingsverhalen niets gezegd over de persoon- ze heten Lazarus of het dochter-tje van Jairus, maar de mensen die opgewekt worden krijgen geen contouren.Wat betreft het voorbeeld van de eerste brief van Petrus hoofdstuk 3: 13 -22. Omwerkelijk te begrijpen, waar het hier om gaat, zou een uitvoerige uitleg nodig zijn.Maar laat ik mij beperken tot het volgende wat betreft de oude traditie van de afdalingvan Jezus in het dodenrijk. M.i. heeft de Bijbel geen enkel verhaal over wat Jezusbeleefde in de drie dagen dat hij dood in het graf lag. Ook deze tekst spreekt niet overde dode Jezus, maar over de ten leve gewekte. In de tweede eeuw is men deze tekstgaan verstaan als een zogenaamde " nederdaling ter helle". Ook vandaag nog wordtdie uitleg wel gevolgd, mijn inziens ten onrechte. Maar hoe dan ook betreft het hierweer geen ervaring of uitspraak van Jezus zelf, maar een verhaal, een traditie overhem.Wat ik persoonlijk eigenlijk wel interessant vind in dit verband zijn bepaalde stukkenuit de Bijbel waarin de bidder zelf spreekt en vertelt dat hij helemaal in de macht vande dood was en door God is teruggehaald. Daar wordt voortdurend gesproken uiteigen ervaring en daarom heeft het voor mij meer te maken met een BDE.Voorbeelden staan er vele in de Psalmen.In Psalm 18 bijv. vinden we een lyrisch dankgebed van David aan God, nadat hij hemheeft gered. "Banden des doods hadden mij omvangen,(...) banden van het dodenrijkhadden mij omgeven, valstrikken van de dood lagen op mijn weg". ( Ps. 18: 4 en 5.)Het mooiste voorbeeld zien wij in Jona 2. Terwijl Jona nog in de vis zit, bidt hij eenanticiperend dankgebed. Hij begint zijn gebed als volgt: " Ik riep uit mijn nood tot deHere en hij antwoordde mij; uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, gij hoordemijn stem." (Jona 2:2). en in vers 6 wordt zijn bede vervuld: " Toen trok Gij mijnleven uit de groeve omhoog, o Heer o God".Hoewel we in deze Psalmen moeilijk kunnen spreken van een persoonlijk verslag vanmensen die uit de dood zijn teruggehaald, zijn toch veel elementen van de BDE erinterug te vinden. Des te meer vallen de verschillen op: geen licht of tunnel ( hoewel hetingewand van de vis bij Jona die functie kan overnemen) en geen contact met andereoverledenen. De dood, de "Sjeool" wordt nooit gezien als positief. Het gaatvoortdurend over de grijpende klauwen van de dood, de dreiging die uitgaat van hetdodenrijk. Een lieflijke ervaring van de dood zal je in de Bijbel niet vinden.Centraal staat voortdurend de relatie met God: het gesprek met en het ingrijpen vanGod, om de mens van de dood te redden.
  5. 5. Luisteren naar BDE en helpen ervaringen een plaats te geven is een eerste. De tweedevraag is, of BDE een correctie moeten betekenen op het denken over de dood.Ik wil daar nu kort over zijn. Ik denk dat het een versimpeling is, als we BDE gaanbeschouwen als een bewijs van een leven na dit leven. Als je dat gaat doen, dankunnen BDE weer gaan functioneren als ontkenning van de dood, als "opium voor hetvolk". Ze kunnen een individualiserende boodschap brengen (als mijn eigen ikje maarzalig wordt) in plaats van sociale gerechtigheid, waar de Bijbel ons steeds toe oproept( het dankgebed van Jona bijv. staat in de grotere context van de strafexpeditie tegende grote stad Nineve).In de Bijbel gaat het niet om de dood maar om het leven. Het gaat erom het leven hieren nu gestalte te geven in het aangezicht van de levende God.Dr. Edith Plantier is predikant namens de Protestantse Kerk Nederland voor deBuitenlandse Studenten o.a. aan de VU. Zij heeft naam gekregen metdiverse publicaties over pastoraat rond het levenseinde.

×