Φυλλο Εργασιας1

364 views
320 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
180
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Φυλλο Εργασιας1

  1. 1. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢1: Ψηθιακό-Αναλογικό, ο Τπολογιζηήρ υρ τηθιακή μησανή. 1η διδακηική ώπα ΢ηόσοι: Μεηά ην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ώξαο ζα: 1. έρεηε γλσξίζεη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 2. έρεηε αλαπηύμεη αιιειεπηδξαζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, έρεηε γίλεη πεξηζζόηεξν επηθνηλσληαθνί, θαη ζα έρεηε κάζεη λα εξγάδεζηε ζε νκάδεο. 3. Δηαθξίλεηε κε βάζε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο, πόηε κία ζπζθεπή είλαη ςεθηαθή θαη πόηε αλαινγηθή. 4. Εμεγείηε γηαηί ν ππνινγηζηήο είλαη ςεθηαθή κεραλή Λέξειρ κλειδιά: Αναλογικό, Ψηθιακό, Δςαδικό Ψηθίο 1. Γλσξηκία κε ηνπο καζεηέο: ν θάζε καζεηήο ζπζηήλεηαη ζηνλ δηπιαλό ηνπ (όλνκα, ελδηαθέξνληα, αγαπεκέλν κάζεκα, θιπ) θαη παξνπζηάδεη ηνλ δηπιαλό ηνπ ζηελ νινκέιεηα. 2. Επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα εδώ, θαη θάλεηε ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο εηθόλαο 1.2 (Μία ζθάια καο επηηξέπεη λα αλεβνύκε κόλν ζε ζπγθεθξηκέλα ύςε ζε αληίζεζε κε κία αλεθόξα), θαη εμεγείζηε κε απηό ηνλ ηξόπν ηηο έλλνηεο αλαινγηθό, ςεθηαθό ζηνλ δηπιαλό ζαο. 3. Επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα εδώ, θαη θάλεηε ηελ δξαζηεξηόηεηα: Αλαινγηθόο θαη ςεθηαθόο δηαθόπηεο (ξύζκηζε θσηεηλόηεηαο) θαη εμεγείζηε κε απηό ηνλ ηξόπν ηηο έλλνηεο αλαινγηθό, ςεθηαθό ζηνλ δηπιαλό ζαο. 4. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ηελ ζηήιε ‘ηξόπνο – θίλεζεο επηιέγνληαο από ηηο ιέμεηο ‘ςεθηαθόο’, ‘αλαινγηθόο’ θαη λα αηηηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο.
  2. 2. Τρόπος εργαζίας: οι μαθηηές τφρίζονηαι ζε ομάδες ηφν ηριών ή ηεζζάρφν, για ένα λεπηό ο καθένας σλοποιεί ηην εργαζία μόνος ηοσ, ζηη ζσνέτεια ηη ζσζηηά με ηον διπλανό ηοσ και ζηη ζσνέτεια η ομάδα ζκέθηεηαι ηις απόυεις και επιλέγεηαι εκπρόζφπος ποσ παροσζιάζει ηην κοινή άπουη ζηην ολομέλεια. Ζυάκι Σπόπορ κίνηζηρ 5. Επυηήζειρ εμπέδυζηρ: ραξαθηεξίζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιάζνο: Πποηάζειρ ΢υζηού - Λάθοςρ ΢ Λ Ο Η/Υ είλαη έλα ςεθηαθό ζύζηεκα Αλαινγηθό είλαη έλα ζύζηεκα πνπ κπνξεί λα παίξλεη δηαθξηηέο ηηκέο. Ο Η/Υ δελ είλαη ςεθηαθό κέζν. Τα αλαινγηθά κέζα θαηαιακβάλνπλ δηάθνξεο ηηκέο ελώ ηα ςεθηαθά κόλν δύν Ο ηξόπνο πνπ αληηιακβαλόκαζηε ην πεξηβάιινλ καο είλαη αλαινγηθόο. Αζκήζειρ για ηο ζπίηι 1. Καηαγξάςηε ηηο αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο ζπζθεπέο πνπ έρεηε ζην ζπίηη ζαο. 2. Γηαηί ν ππνινγηζηήο είλαη ςεθηαθή κεραλή;

×