ภัยแฝงออนไลน์

1,526 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,526
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภัยแฝงออนไลน์

 1. 1. ภัยแฝงออนไลน อินเทอรเน็ตสรางสรรคและปลอดภัย โดย ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย
 2. 2. จํานวนผูใชอนเทอรเน็ต  ิ พืนที่ ้ ประชากรทั้งหมด จํานวนผูใชเน็ต (ลานคน) นคน)  (ลานคน) นคน) การเติบโตตั้งแต 2000- 2000-2008 โลก 6,676 1,407.7 290 % เอเชีย 3,776 529.7 363 % ไทย 67 8.4 268 % Http://www.internetworldstats.com
 3. 3. อินเทอรเน็ต คืออะไร สื่อลูกผสม รวมหลากหลายสื่อในตัวเดียวกัน n เปน n เปนโทรทัศน วิทยุ สําหรับติดตามขาวสาร บันเทิง n เปนหนังสือ หองสมุด เอาไวคนควาหาความรู  n เปนแหลงชอปปง ซือสินคา จองตัวหนัง โรงแรม  ้ ๋ n เปนทีนดพบ พูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น ่ ั ่
 4. 4. ประโยชนของอินเทอรเน็ต สาระความรู การเรียนทางไกล ขาวสาร เหตุการณ ติดตอพูดคุย งานวิจยพัฒนา ั ธุรกิจการพาณิชย อุตสาหกรรมบันเทิง การธนาคาร
 5. 5. ประโยชนของอินเทอรเน็ต n เว็บไซต n FTP n อีเมล n Gopher n แช็ต n NewsGroup n Encyclopedia n เว็บแคม n Virtual Library n เว็บบอรด n Digital Archive n เกม n E-Learning n ไดอารีออนไลน ่
 6. 6. มุมมืดของอินเทอรเน็ต n เปนที่พูดคุยเพื่อหลอกถามขอมูลสวนตัว ลอลวง นัดพบ n เปนที่เลนการพนัน เปนบอนคาสิโน n เปนทีแพรภาพลามก ภาพตัดตอ ของดาราหรือผูมชอเสียง ่  ี ่ื n เปนทีโฆษณาขายบริการทางเพศ วัตถุลามกอนาจาร ่ n เปนที่ดาทอ หมิ่นประมาท ใสรายผูอ่น ื n เปนที่จาบจวง หมิ่นสถาบัน n เปนที่ฉอโกง แพรไวรัส ละเมิดลิขสิทธิ์
 7. 7. ฝน...ที่อยากใหเปนจริง n อินเทอรเน็ตแพรหลาย ทัวถึง เทาเทียม และราคาถูก ่ n อินเทอรเน็ตมีเนือหาสาระความรูทเปนประโยชนมากมาย ้  ่ี ที่สืบคนไดงาย แมมีสารสนเทศดานลบอยูบางก็เปนสวน นอย และสามารถควบคุมดูแลได n อินเทอรเน็ตถูกใชในทางที่กอประโยชน, ใชอยาง สรางสรรค, ใชอยางปลอดภัย ใชอยางมีประสิทธิภาพ n คนไทยรูเทาทันสื่ออินเทอรเน็ต
 8. 8. พึงระวัง...สื่อรักทางอินเทอรเน็ต ...สื "เราชื่อ ปอ อยากมีเพื่อนคุยแกเหงา ไม ผูกมัด สนใจเจอกันทีหอง คนเหงา" ่  คนเหงา" “ใครอยากรูจก ปุย..คนนารัก เชิญเอ็มมาที่  ั  ..คนน pui@hotmail.com" pui@hotmail.com" "นองมีแฟนหรือยังอะ นารักอยางนี้ ผมขอสมัครคนแรกเยย…" รคนแรกเยย…"
 9. 9. ลอลวงทางแช็ตรูม เด็กสาวอายุ 15 ป พูดคุยกับเพื่อนแช็ตวาชีวิตไมมีความสุข อยากหนีออกจากบาน เพื่อนแช็ตรับพาหนีโดยนัดแนะใหออกมาเจอกัน ในหางสรรพสินคาแหงหนึง ่ ทีจดนัดหมาย แทนทีจะไดพบเพือนสาวทีแช็ตดวยกัน ุ่ ่ ่ ่ เธอกลับเจอสามีภรรยาอายุราว 40 เศษ ซึ่งบอกวาเปนลุงกับปาของเพื่อน ใหมารับเธอไปแทน เธอหลงเชื่อขึ้นรถตูไปดวย พอถึงบานแทนทีจะเจอเพือน ่ ่ เปลาเลย เธอถูกจับมัดขังในตูเสื้อผา ถูกทุบตีและขมขืน กวาจะหนีรอดมาไดก็ 7 วันแลว
 10. 10. เกมออนไลน แขงกันมีเซ็กซ พรอมอุปกรณชวยตัวเอง  n (พ.ค. 2551) เกมออนไลนทใหผเู ลนเลือกตัวละครวาจะเปน 2551) ่ี ชาย หรือหญิง เปนภาพการตนแอนิเมชัน และเมือเลนเกมพอ ู ่ ่ ไปเจอผูเ ลนทีเ่ ปนเพศตรงกันขามก็สามารถทีจะมีเพศสัมพันธ ่ กันไดอยางโจงครึม เพือเก็บคะแนน ่ ่ n ผูเ ลนจะสามารถบังคับใหตวละครของเรามีเซ็กสในทาทาง ั ตาง ๆ ได และยังเลือกสถานที่ในการมีเซ็กสไดดวย เชน ใน หองนอน ในสวนสาธารณะ ในรถไฟใตดน การเลนเกมนียงมี ิ ้ั อุปกรณเสริมทีมลกษณะเปนเครืองชวยตัวเองใหกบทังฝาย ่ ีั ่ ั ้ หญิงและฝายชาย โดยเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรในระหวางทีเ่ ลน เกมนีอยู ้ n หากจะเลนเกมดังกลาวจะตองทําการดาวนโหลดพรอม ลงทะเบียนผานทางเว็บไซต ซึงขณะนีมอยู 3 ภาษา คือ ภาษา ่ ้ ี เกาหลี ญีปน และอังกฤษ ่ ุ n ในเกาหลี เกมนี้ไดรบการจัดระดับใหกับผูเ ลนอายุ 18 ปขึ้นไป ั แตมีผนาเขามาเลนในเมืองไทย โดยไรการควบคุม ู ํ
 11. 11. เด็กชาย 3 คน เลียนแบบเว็บลามกขมขืนเด็กหญิง n (เม.ย. 2551) ด.ช.เอ 8 ขวบ กับ เพือนอีก 2 คน (11,,12 ขวบ) เม. 2551) ่ 11 ขวบ) เขาไปเลนเกมในรานอินเทอรเน็ต และเห็นกลุมวัยรุนทีอยู   ่ ภายในรานเปดเว็บโป ตนจึงเขาไปรวมดูดวย จากนั้นจึงได ชักชวน ด.ญ.เก 7 ขวบ ไปเลนตามแบบหนังโปที่เห็น ด. n เคยกระทํามาแลว 2- 3 ครัง โดยที่ ด..ญ.เก ยินยอมเลนดวยทุกครัง ใน ้ ด ้ วันเกิดเหตุตนไดชกชวนกลุมเพือนประมาณ 5 คน ไปเลนกับ ด..ญ.เก ั  ่ ด แบบเดิมอีกที่พงหญาภายในหมูบาน แต เพื่อนๆ บางคนไมยอมเลน ดวย ตนจึงแสดงใหเพือนดู จนกระทังมีเพือนในกลุมวิงไปบอกแม ่ ่ ่  ่ ของ ด.ญ.เก จากนั้นจึงถูกเจาหนาที่ตํารวจควบคุมตัวมาที่สน. ด. น.
 12. 12. แช็ตลวงบัณฑิตสาวตกงาน n (เม.ย. 2551) น.ส.เอ เพิงเรียนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมีชอ เม. 2551) ่ ่ื แหงหนึงใน จ.เลย และกําลังหางานทํา ภายหลังไดเขาไปพูดคุย ่ จ. หรือแช็ตทางอินเทอรเน็ต จนไดรจกกับนายอาทิตย ประมาณ 1 ู ั เดือน ลาสุดนายอาทิตยไดชักชวนใหเดินทางมา จ.อุดรธานี โดย จ. รับปากวาจะหางานใหทํา ดวยความอยากมีงานทํา เลยตอบตกลง และนัดพบกัน n เมื่อพบกัน นายอาทิตยไมยอมพาไปสมัครงาน กลับพาไปเปด หองพักชั่วคราวแลวลงมือปลุกปล้ําขืนใจ ดวยความตกใจและ กลัว น..ส.เอ ดินจนหลุดและวิ่งหลบหนีเขาไปในหองน้า ล็อก น ้ ํ ประตูขงตัวเองแลวใชโทรศัพทมอถือโทรแจงตํารวจ รอดมาได ั ื อยางหวุดหวิด
 13. 13. กามเทพไฮเทค n (ก.พ. 2551) เมืองไทยยุคนี้ การหาคูออนไลน เริ่มบูม อาจมาจากไลฟ 2551) สไตลของคนยุคนี้ ที่เปลี่ยนไป คือใชเวลาทํางานมากขึนจนขาดเวลาสาน ้ สัมพันธกับเพื่อนและคนรอบขาง คนหนุมสาววัยทํางานที่ใชเวลาบนโลก ไซเบอรมากขึน ทําใหเน็ตเขามามีบทบาทมากอยางทีเ่ ห็น ้ n เว็บไซตสื่อรักออนไลน เปดเผยขอมูลวา สมาชิกเว็บไซตจะบอกอยาง ชัดเจนวา ตองการหาคูหรือหาเพื่อน โพสตรูป และใหรายละเอียดเกี่ยวกับ ตนเองอยางเต็มที่ โดยในสวนนี้ มีมากถึง 25% ของผูใชบริการ 25%  n สมาชิกเว็บหาคู กลาววา สื่อรักออนไลน เปนทางเลือกที่งายในการทํา ความรูจักกับใครสักคน เรารูจักพื้นฐานนิสัยอีกฝายจากสิ่งที่เขาเขียนเลา มา ทําใหเลือกคนคุยทีมนสยหรือความคิดเห็นในทางเดียวกัน เปน ่ ี ิ ั ทางเลือกที่ดีสาหรับคนขี้อาย ไมกลาพูด เว็บจับคูกนาจะมีทงขอดีขอเสีย ํ ็  ้ั  มีทั้งคนจริงใจ หรือที่อาจสรางภาพหลอกลวง ผูใชตองพิจารณาถวนถี่ รอบคอบเอาเอง
 14. 14. ยิงเพื่อนนักเรียนดับ เลียนแบบคลิปยูทิวบ n (พ.ย. 2550) นักเรียนฟนแลนดวย 18 ป บุกยิงเพือนรวม 2550) ั ่ สถาบันตาย 8 คน บาดเจ็บกวาอีกสิบราย กอนยิงตัวตาย ตาม ตํารวจกําลังวิเคราะหคลิปวิดีโอในเว็บไซต YouTube เพื่อหาแรงจูงใจของการกอเหตุ n ศาตราจารยดานจิตวิทยา เตือนวา เหตุการณดังกลาวอาจ กอใหเกิดการเลียนแบบในประเทศตางๆ ทัวโลก เว็บไซต ่ YouTube ทําใหเหลามือปนมีสอในการประชาสัมพันธ ่ื และเผยแพรความชอบในการลงมือ
 15. 15. แคเผยแพรคลิป ก็โดนจับ บุกรวบ นศ.สาว ม.ดัง มือโพสตแพรคลิปอนาจาร นศ. แพร นร. นร.หญิงสําเร็จความใครดวยปากใหเเพือนชายบนรถเมลปรับ ความใครด ยปากให พื่ อากาศ ทังนี้ ตนรูเเทาไมถึงการณและใหการวา “หนูไมทราบ ้ ท ถึ และให ไมทราบ วา การสงอีเเมลและโพสตลงเว็บไซตตางๆ จะมีความผิดตาม มลและโพสต  จะมีความผิ กฎหมาย ซึ่งหากทราบวาผิดหนูคงไมทาแนนอน” งไมทํํ อน” โดยในกรณีนถือวามีความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยการ ้ี พ. ยการ กระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาตรา ความผิ ่ วกั 14( 14(5), (1) หรือ (4) มีโทษจําคุกไมเเกิน 5 ป ปรับไมเเกิน 1 แสน โทษจํ กิ กิ บาท หรือทังจําทังปรับ ้ ้
 16. 16. hi5 นําภัยถึงตัว hi5 เด็กนักเรียนหญิงม.3 ถูกคนมาดักรอหนาโรงเรียนและ พยายามพาไปรวมเพศที่โรงแรม โชคดีทวงหนีเอาตัวรอด และ ่ี ่ิ ชาวบานชวยกันรุมจับตัวคนรายได จากการสืบสวนชายดังกลาว ไดความวา ตนเองไดโอนเงิน ซือบริการทางเพศโดยติดตอผานหนาสวนตัวของเว็บไซตยอด ้ ฮิต hi5.com โดยตนมิทราบวา เจาของหนา hi5 ทีตนไปติดตอ hi5 hi5 ่ จะไมใชคนเดียวกันกับในรูป ผลตรวจหลักฐานพบวา เปนการนํารูปของเด็กหญิงผูเกือบ  เคราะรายและขอมูลสวนตัวที่ลงใน hi5 มาเปดหนาใหมเพื่อ hi5 ใชขายบริการทางเพศเพื่อหลอกลวงเงิน แลวนัดใหมาเจอที่ หนาโรงเรียนของเด็กหลังจากที่โอนเงินจายคาบริการเสร็จ
 17. 17. ไวรัสระบาดเครือขายสังคมออนไลน n ชุมชนออนไลน อยาง เฟซบุค, มายสเปซ, เอ็มเอสเอ็น หรือแมแต  มายสเปซ, นองใหมในเมืองไทยอยาง "ไฮไฟว" กลายเปนทางผานรับภัย ออนไลนหลากหลายรูปแบบเขาไปฝงตัวอยูในเครืองคอมพิวเตอร  ่ ตามบานโดยไมรูตัว n "เบร็ต ฟงเคลสไตน" ผูอานวยการฝายขาย ไฮไฟวดอทคอม ํ (hi5 (hi5.com) เลาวา ประเด็นเรือง ไวรัส สแปมเมล หรือโฆษณานา ่ รําคาญ เปนสิงทีผใหบริการเว็บโซเชียลเน็ตเวิรค หรือเครือขาย ่ ่ ู  สังคมออนไลนทุกราย ไมอาจมองขาม เพราะ กลายเปนชองทางใช แพรกระจายไวรัสไปตามที่ตางๆ ไฮไฟวเองตองตั้งทีมขึ้นมาตรวจ ตราสิงผิดปกติเหลานี้ พรอมทังจะยกเลิกแอคเคาททนที หากตรวจ ่ ้ ั พบวาใครเปนผูอยูเบื้องหลังการกระจายไวรัส
 18. 18. Social Network เปาหมายของแฮกเกอร n "เว็บโซเชียล เน็ตเวิรค" กําลังเปนชองโหวอันดับตนๆ ของเปาหมายการ  โจมตีของบรรดาแฮคเกอร โดยเฉพาะการดึงดูดเหยื่อดวย "ฟชชิง" หรือการ ่ ลวงผานเว็บไซต กําลังมาแรงมากในกลุมผูใชแถบสหรัฐ และยุโรป ผลสํารวจ ความเสียหายทีเ่ กิดจาก "ฟชชิง" วันนี้ คิดเปนตัวเลขกลมๆ สูงถึง 3,000 ่ ดอลลารสหรัฐตอคน และสรางความเสียหายใหผูตกเปนเหยื่อ "ฟชชิง" ่ รวมกันกวา 1,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป!! !! n จากจํานวนดังกลาว กวา 80% ของเปาหมาย "ฟชชิง" จะเนนเหยื่อในอังกฤษ 80% ่ เยอรมนี โดยเฉพาะกลุมสถาบันการเงิน เว็บอี-คอมเมิรซ และเว็บไซตททา   ่ี ํ ธุรกรรมตางๆ เชน อเมซอนดอทคอม, อีเบย และเพยพัล (Paypal) รวมถึงเว็บ อเมซอนดอทคอม, สังคมออนไลน
 19. 19. หนุมภูเก็ต แช็ตลวง ม. 2 ขืนใจ  ม. n (13 สค. 2550) นายกิตติกร เจาของรานซอมคอมพิวเตอร จ. สค. 2550) จ. ภูเเก็ต อายุ 26 ป ลวง นร.หญิง ชัน ม.2 ทางอินเทอรเน็ตผาน ก็ นร. ้ เท โปรแกรมคิวคิว n ด.ญ.แอน อายุ 14 ป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จาก ขอนแกนไดหายออกจากบานไปตังแตวันที่ 8 ส.ค. สอบถามจาก ้ เพื่อนสนิททราบวา ด.ญ.แอนไดติดตอชายคนหนึ่งทาง อินเทอรเน็ต ซึ่งทราบชื่อเพียงวาปุ จึงเกรงวาจะถูกลอลวงไป เท หลังการสืบสวนของเจาหนาที่ พบวานายกิตติกรติดตอด.ญ. ด. แอนทางแช็ต ใหเดินทางมาหา จะสงเสียคาเลาเรียนหนังสือให กอนพาไปขมขืนในเกสทเฮาส
 20. 20. เงินเดือนออก ใครเดือดรอนเงิน ปาชวยได ! n นายเอกชัย ศรีมาไพศาล อายุ 29 ป พนักงาน บ. โทรศัพท บ. แช็ตลวงนักศึกษาสาวเดือดรอนเงินมารวมหลับนอน แลวลัก ษาสาวเดื มาร ทรัพยหลบหนี ตํารวจจับตัวไดพรอมของกลาง โทรศัพทมือถือ หลบหนี เกือบ 20 เครื่อง n นายเอกชัย จะใชโปรแกรมสนุกแช็ต เขาหองมหาวิทยาลัย สง กแช็ ขอความพูดคุยกับหญิงสาวในทํานอง เงินเดือนเพิ่งออก นักศึกษาคนใดเดือดรอนเงิน ใหเขามาพูดคุยกัน และถาหากมี เหยื่อคนใดหลงเชื่อเขามาพูดคุยก็จะถามรุนโทรศัพทมือถือที่ใช ะถามรุ กอน พรอมใหสงรูปภาพมาใหดูวาตนพอใจหรือไม กอน ลอหลอกมารวมหลับนอนที่โรงแรมกอนลักโทรศัพทและ หลอกมาร กระเปาสตางคหลบหนี n เลือกกอเหตุแบบนี้ ก็เนื่องจากเคยแช็ตนัดสาวมาหลับนอนได บอยๆ จึงติดใจ ทํามาแลว 2 ป กับเหยือกวา 20 ราย ่
 21. 21. เหยือแช็ตกาม แมไมรบนัด แตวายรายดักพบ ่ ั n (ต.ค. 2549) สาวนักเรียนพยาบาลวัย 18 ป ตกเปนเหยื่อแช็ตกาม 2549) อีกรายแลว โดนไอหนแช็ตลวงในโปรแกรมเพิรชจนตายใจ ่ื  ยอมแลกเบอรมือถือกัน แมเหยื่อไมยอมนัดเจอดวย แตนายเอก ไดไปดักรอหนาวิทยาลัย ทําทีเปนชวนไปนั่งคุยเฉยๆ ใน โรงแรมมานรูดทีเ่ ปดรอไวแลว เหยือเห็นพูดจาดีเลยยอมไปดวย ดที ่ พอเหยื่อหลงกลก็ลงมือบังคับขืนใจจนสําเร็จ แลวออกอุบายให ใจจนสํ นังรอแลวหลบหนีไป ่ รอแล การแช็ตกับเพื่อนออนไลน ไมควรบอกขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท สถานที่เรียน เนืองจากคนรายอาจมาดักพบ ่ ลอลวงหรือทําราย ได ดังกรณีตวอยาง ั
 22. 22. สามเณรแช็ตลวงสาว n (ก.ค. 2549) น.ส.แอน อายุ 19 ป นักศึกษา 2549) พรอมผูปกครอง เขาแจงความคดีลวงละเมิด  ทางเพศ โดยใหการวา เมือค่าวันที่ 7 ก.ค. ขณะ ่ ํ เลนอินเทอรเน็ตโดยใชโปรแกรมแชตอยูกบคู เท ั สนทนา ไดมีผูสนทนาใชชื่อวา เอ็ม เขามาแชต พูดคุยดวยอางวาเปนนักศึกษา ตอมาวันที่ 22 อมาวั ก.ค. นายเอ็มไดนัดพบจึงไดทราบวาทีแทจริง พบจึ ่ นายเอ็มบวชเปนสามเณรอยู จึงขอตัวกลับ แต นายเอ็มกลับขูบังคับใหเขาไปในกุฏิ พรอมกับ พยายามปลุกปล้ํา
 23. 23. ขอเท็จจริงจากตางประเทศ n 1 ใน 5 ของเด็กที่เลนแช็ตรูม เคยถูกชักชวนใหมี เพศสัมพันธ n 9 ใน 10 ของเด็กอายุ 9 ถึง 16 ปเคยดูสื่อลามกในเน็ต n 25% ของเด็กที่ถูกชักชวนใหมีเพศสัมพันธกลาบอก 25% พอแม n ชื่อเหลานี้ เมื่อหาใน search engine อาจนําไปสู เว็บไซตลามก – Disney, Action Man, Barbie, Pokemon, ESPN, Alice, My Little Pony
 24. 24. แช็ตมือถือ หนุมเมืองเชียงราย ใชโปรแกรม "แกมมา" แช็ตผาน โทรศัพทมือถือระบบ "จีพีอารเอส" ลอลวงเด็กหญิงวัย อส" 14 ป มากระทําชําเรารวม 4 วัน "อาคม" ไดรูจักกับ ด..ญ.นิด โดยเลน "แช็ต" ทาง อาคม" ด โทรศัพทมือถือ "อาคม" บอกกับหญิงสาวคูแช็ตวาชือ อาคม"  ่ "กอลฟ" อายุ 18 ป ผานไปสักระยะ หญิงสาวเริมไววางใจ ่ จึงยอมแลกเบอรโทรศัพทมือถือกันและกัน ทังสองได ้ พูดคุยทางโทรศัพทเพียง 10 วัน "อาคม" จึงชักชวนใหมา อาคม" เทียวเชียงใหม ??? ด.ญ.นิด บอกกับผูปกครองวาไป ่ โรงเรียนตามปกติ แตหนีเรียนขึ้นรถทัวรโดยสารไป หนี เชียงใหม เพื่อพบกับ "อาคม" อาคม"
 25. 25. โพสตรูปลงเว็บ...ภัยถึงตัว ...ภั นักลาเหยือทางเน็ตรายหนึงเปดเผยวา เขาไปหาเบอรหญิงสาว ่ ่ ไปหาเบอร ตามเว็บไซตทเ่ี ปดใหโพสตรปถาย โดยตนจะเลือกคนทีมรูปราง ู ่ ี หนาตาถูกสเปค จากนันติดตอทางโทรศัพท อีเมล หรือ เบอร ้ ไอซีคิว ซึ่งมีใหเลือกจํานวนมาก ตนจะหวานลอมดวยคําพูดดีๆ ตนจะหว เยินยอ จนหญิงสาวตายใจ การนัดหมายดูตัวเปนขั้นตอนตอไป หลังจากนันคอยดูทาทีวาผูหญิงจะยอมมากนอยแคไหน เชน ้   ยอมใหพาเขาสถานทีลบตา ยอมใหจบมือถือแขน ลวงเกิน ่ั ั หรือพาไปที่บาน 
 26. 26. นักแช็ตจอมลวงเผยกลเม็ด คนรายรายหนึงเปดเผยวาใชโปรแกรมเพิรชพูดคุยกับหญิง ่  สาวกอนนัดแนะมารวมหลับนอน บางครั้งขโมยทรัพยสิน ของเหยื่อเปนของแถม วายรายเผยกลเม็ด ตองตกแตงรูปตัวเองใหดูดีกอนสงให ฝายหญิงดู อางวามีผูตกหลุมแลวหลายราย ทําไปเพราะ สนุก ทั้งไดเงินใช คิดวาเจาทุกขไมกลาแจงความแนๆ เลย เกิดความยามใจ กอเหตุซ้ําแลวซ้ําเลา
 27. 27. กรณี น.ส. เจน ลองเฮิรท น.  นางสาวเจน ลองเฮิรท (Jane Longhurst) ครูดนตรีชาวอังกฤษ อายุ 31 ป ถูกฆาตกรรมอยางทารุณโดย ฆาตกรโรคจิต เกรแฮม คอทท (Graham Coutts) อายุ 35 ป ซึ่งชอบเสพเว็บไซตลามก+รุนแรง ามก+ กรณีนี้ ทําใหสังคมเรียกรองอยางมากใหมีการ ควบคุมดูแลเว็บไซตลามก
 28. 28. กรณี แลนดสไลด n สค. สค. 2544 ตํารวจทลายวงจรคาสื่อลามกเด็กบนเน็ต หลังจากติดตามดูมา 2 ปเต็ม n บริษัทชื่อแลนดสไลด (Landslide) ในสหรัฐอเมริกา บางเดือนทํากําไรสูงถึง 1.4 ลานเหรียญ มีสมาชิกอยางนอย 250,,000 ราย สวนใหญอยูในตางประเทศ นาย 250 โทมัส และ นางเจนิส รีดดี้ เจาของธุรกิจร่ํารวยและใชชีวิตอยางหรูหรา n แรกเริ่มบริษัทเสนอแตภาพลามกผูใหญ แตเมื่อธุรกิจโตขึ้น รีดดีก็มีรายรับมากขึ้นๆ ้ จากการเปดใหสมาชิกไดเขาถึงเว็บไซตลามกเด็ก คาบริการ 29..95 เหรียญตอเดือนตอ 29 เว็บไซต สมาชิกจะไดเขาถึงเว็บไซตเด็กผานคําโฆษณาสันๆ เชน "Child ้ Rape" หรือ "Cyber Lolita" n รีดดี้ มีรายรับ 5.7 ลานเหรียญจากคาสมาชิกและแบงจาย 60% ใหเว็บมาสเตอร 60% เจาของเว็บไซตลามกเด็กในตางประเทศ ในป 2542 มีผใชทวโลกกวา 250 ราย ู ่ั รองเรียนเรื่องบริษัทแลนดสไลดเผยแพรภาพลามกเด็ก รูปเด็กหญิงชาวอังกฤษอายุ 8 ขวบ และ นองชายอายุ 6 ขวบ ถูกนําเสนอใหสมาชิกภายใตชอภาพชุดของเฮเลน ่ื n เดือน ธค.. รีดดีอายุ 38 ป ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตในขอหาครอบครองและเผยแพร ธค ้ ภาพลามกอนาจารเด็ก สวนภรรยารับโทษจําคุก 14 ป
 29. 29. .XXX Domain n มีแนวโนมวาเว็บไซตลามกทั้งหลายบนอินเทอรเน็ต อาจถูกจัดระเบียบ ใหม โดยอยูภายใตชื่อโดเมน .xxx โดยบริษทอินเทอรเน็ต คอร ั ปอเรชัน ฟอร อะไซน เนมส แอนด นัมเบอรส (ICANN) ซึงเปนผู ่ ่ ใหบริการจดทะเบียนโดเมน เตรียมผลักดันแผนการจัดโดเมน .xxx สําหรับเว็บโป เพือแสดงความชัดเจนวาเปนเว็บเรืองเพศ และใหงายตอ ่ ่  การติดซอฟตแวรกลั่นกรองปองกันผูใชที่เปนเด็กและเยาวชน n อยางไรก็ตาม ผูใชบางสวนยังวิตกวาโดเมนดังกลาวจะชวยแกปญหา หรือสงเสริมใหมีเว็บโปเพิ่มมากขึ้นกันแน และเว็บไซตหลายๆ แหงก็คง ไมยอมเปลี่ยนไปใชชื่อใหม ภายใต .xxx เปนแน
 30. 30. การตัดตอภาพ n การตัดตอภาพ หรือ เผยแพร ภาพสวนตัว โดยการแอบ ถายภาพลับของผูอื่น เชน ในหองน้า ในหองลองเสือผา ํ ้ สะพานลอย การนําภาพดารา และผูมชอเสียงมาตัดตอแตง  ี ่ื เติมใหกลายเปนภาพโปเปลือย จากนันนําภาพไปเผยแพรทาง ้ อีเมล หรือ เว็บไซต
 31. 31. n ภาพเปลือยดาราในภาพยนตรชื่อดัง ถูกนักทองเน็ต นํามาโพสตไวในเว็บบอรดพันธทิพยดอทคอม ภายใตหวขอกระทู “เอาไปเลยตัก” ั ๊ วันตอมามีคนแจงทีมงานพันธทิพยดอทคอม วา กระทูนมปญหา ทีมงานเลยรีบลบกระทูทงภายใน  ้ี ี   ้ิ เวลา 1 ชั่วโมง
 32. 32. คดีละเมิดลิขสิทธิ์ n ในป พ.ศ. 2546 เด็กหญิงวัย 12 ขวบ ชาวเมือง พ. นิวยอรก ถูกอุตสาหกรรมบันทึกเสียงเพลงฟองรอง เรียกคาเสียหาย กรณีนําเพลงขึ้นเผยแพรบน นํ อินเทอรเน็ตในลักษณะ file sharing สมาคม อุตสาหกรรมบันทึกเสียงแหงสหรัฐอเมริกา หรือ อารไอเอเอ ไดยื่นฟองผูละเมิดลิขสิทธิ์ทวประเทศ ละเมิ  ทั่ั จํานวนถึง 261 ราย
 33. 33. “ประเด็นลิขสิทธิ์ คนไทยยังเขาใจผิดอยูมาก  การทําซ้ําทําใหมคือการผิดลิขสิทธิ์ แตเมื่อพิจารณาจาก กฎหมายจะตีความไดวา การละเมิดลิขสิทธิ์คือการทําซ้ํา ทําใหมที่ทําใหเสียประโยชน ดังนั้นการทําซ้ํา ทําใหมที่ไมทําใหเสียประโยชนยอมไมเปนความผิด” พ.ต.อ. ญาณพล ยังยืน ่
 34. 34. คดีละเมิดลิขสิทธิ์ n บริษัท คอรบิซ คอรป ผูทําธุรกิจการใหบริการภาพถาย เคยยื่นฟองรอง amazon.com วาสนับสนุนใหละเมิด ลิขสิทธิ์โดยการจําหนายภาพที่ไดมาอยางผิดกฎหมาย อเมซอนชี้แจงวาภาพดังกลาวเปนโปสเตอรของ บุคคลภายนอก และเมื่อไดรับทราบเรื่องก็รีบถอดสินคาที่ มีปญหาออกโดยทันทีรวมทังสิน 15 รายการ  ้ ้
 35. 35. ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมาย The Digital Millenium Copyright Act (DMCA) ระบุใหเเจาของเว็บไซตไมตองรับผิด จ  หากไมไดมีสวนรวมในการกระทําความผิดนั้นดวย
 36. 36. n ชายชาวเยอรมันถูกศาลพิพากษาใหปรับเงิน 2,000 ยูโร และอาจตองติดคุกในขอหาประกาศขายไตบนเน็ต ซึ่ง เปนความผิดฐานละเมิดกฎหมายการหามซื้อขายอวัยวะ n ชายชาวเมืองแคลลิฟอรเนีย ถูกจับฐานนําฝกฝนขึนไป  ้ จําหนายบนเว็บไซต www.ebay.com ซึ่งการกระทํา ดังกลาวผิดกฏหมายโทษฐานคายาเสพติดทางเน็ต
 37. 37. ขายสมบัตชาติ ิ n www.theloft- www.theloft-antiques.com ประกาศขายเศียรพระโบราณและ ศิลปวัตถุโบราณล้ําคาของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา และ รัตนโกสินทร โดยระบุสถานทีติดตอไวที่ราน "เดอะลอฟท" ่ เลขที่ 36 ถ.ถลาง ต..ตลาดใหญ อ..เมือง จ..ภูเก็ต ต อ จ n ตามกฎหมายแลว การซือขายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตองมี ้ ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร โดยเฉพาะพระพุทธรูปทีเ่ ปน วัตถุโบราณล้าคา จะถูกหามซื้อขายเด็ดขาดเพราะถือวาเปน ํ สมบัตของแผนดิน ิ
 38. 38. n เศียรพระพุทธรูปโบราณจากประเทศไทย ถูกนําไปประกาศขายบน เว็บไซต เชน www.asiatradingonline.con www.antiqquesworlds.com www.antiquebuddhas.com โดยเว็บไซต www.asiatradingonline.con นั้นระบุ ชัดเจนวาเปนสินคาผิดกฎหมายของประเทศไทย ดังนั้นจะขายใหกับลูกคาชาวตางชาติเทานั้น n ผูตองหาชาวไทยใชชื่อ funman88@hotmail.com funman88@hotmail.com โพสตกระทูโฆษณาสรรพคุณและเชิญชวนใหซื้อยาสลบและยา ปลุกเซ็กซบนเว็บไซต www.sexindex.cjb.net www.sexindex.cjb.net
 39. 39. n ในชวงการแขงขันบอลโลก เว็บไซตพนันบอล www.thaiball.com ถูกตํารวจจับ ถึงกระนั้นเด็กและเยาวชนไทยก็ยังเลนพนันผาน เว็บไซตในตางประเทศ เชน www.ladbrokes.com, www.intertops.com, www.bestdaq.com, www.willhill.com และ www.88p.co.uk www.88p.co.uk
 40. 40. การพนันออนไลนผิดกฎหมายไทย แมถกกฎหมายตางประเทศ ู n เว็บพนันกีฬาจากตางประเทศที่แพรระบาดเขามาในเมืองไทย และเปนที่ รูจกกันดีในกลุมนักพนันคือ www.bestdaq.com ั  www.ssp.co.uk www.easybet.com พวกนี้สวนใหญ ดําเนินการถูกกฎหมายในตางประเทศ สวนการใชบัตรเครดิตในธุรกิจ พนันนั้น ขึ้นอยูกับธนาคารวาจะรับสมาชิกที่ประกอบกิจการพนันหรือไม และจะยอมใหลกคาใชบตรเครดิตเลนพนันไดหรือไม ู ั n ในป พ.ศ. 2545 บริษัทซิตี้ แบงค ซึ่งครองสวนแบงตลาดบัตรเครดิตของ พ. สหรัฐอยู 12% สนองนโยบายภาครัฐ โดยยินดีตดไลนการพนันออนไลน 12% ั โดยใชบตรเครดิต ซึงสามารถทําไดโดยดูจากโคดธุรกิจทีใหรานคาไป ั ่ ่ 
 41. 41. คดีหมิ่นประมาท n “หมออู” เจาของเว็บไซตไทยคลินกดอทคอม และ ิ น.ส. ดลยา เหลืองเลิศวรกุล เคยถูกแพทยโรงพยาบาล เซนตหลุยส ยืนฟองคดีหมินประมาททางอินเทอรเน็ต ่ ่ ประมาททางอิ กรณี น.ส. ดลยา เขียนกระทูในเว็บบอรดของไทยคลินก น. ิ ดอทคอม แสดงความคิดเห็นและเผยแพรขอความใน หนังสือรองเรียนตอเลขาธิการแพทยสภาวาคณะแพทย โรงพยาบาลเซนตหลุยสผาตัดคนไขเสียชีวต  ิ
 42. 42. ใสความทางเว็บบอรด n นักเรียนชัน ม.6 โกรธที่อาจารยดุดา จึงไปเขียนในเว็บ ้ ม. ไปเขี บอรดใสรายอาจารยวาเปนเอเยนตสาวขายบริการ พรอม กับใสเบอรมือถือของอาจารยไปดวย นอกจากนั้นยังไป เขียนที่เว็บบอรดอีกแหงหนึ่งวา ภรรยาของอาจารย “เหงาจัง อยากมีคนอน” ู อน” n นักศึกษา ป.โท โกรธทีอาจารยใหคะแนนนอย ไปเขียนลง ป. ่ เว็บบอรดใสรายอาจารยวา   “ชวยดวย ถูกอาจารยขมขืน”
 43. 43. หลอกขายมือถือทางเว็บ มีการเสนอขายโทรศัพทมอถือราคาถูกในเว็บบอรด ารเสนอขายโทรศั ื ของเว็บไซตชั้นนําของเมืองไทย ซึ่งอางวาประมูลได จากกรมศุลกากร ลูกคามักหลงเชื่อเนื่องจากมีเบอร โทรศัพทติดตอได และมีเลขที่บัญชีธนาคารสําหรับการ โอนเงินมัดจํา หลังโทรคุยตกลงราคากันเรียบรอยแลว ใหโอนเงินมัดจําเขาบัญชีไปกอน 25-30% แลวรอรับ โอนเงิ 25-30% โทรศัพท แตกปรากฎวารอเกอ
 44. 44. แกงคตกทองออนไลน § หลอกวาจะไดรับรางวัล เปนเงิน 40 ลานยูโร แตตอง จายลวงหนากอนกวา 2 ลานบาท § หลอกวามีเงินอยูที่ไนจีเรีย 15 ลานเหรียญ ขอนําเงินมา ผานบัญชีเพือฟอกเงิน แลวจะแบงให 40% ่ § หลอกวาไดรับรางวัลตั๋วเดินทาง
 45. 45. ขโมยโปรแกรม เด็กหนุมอายุ 16 ป  เจาะระบบคอมพิวเตอรนาซา นาซ ขโมยโปรแกรมมูลคา 1.7 ลานเหรียญ เขาไมใชอาชญากรโดยสันดาน แตทําไปดวยทะนงวาตนมีความรู ไปด ความสามารถดานคอมพิวเตอรเหนือผูอน ่ื
 46. 46. n เอียน เมอรฟ (Ian Murphy) ฉายากัปตันแซป คือ แฮกเกอรคนแรกทีไดรบการจําคุกเพราะ ่ ั รวมกับเพือนๆ 3 คน ทําการเปลี่ยนการหมุนของ ่ นาฬิกาการนับเงินของระบบคอมพิวเตอรของ บริษัทเอทีแอนดทีใ นป พ.ศ. 2524 พ. เรื่องราวของเขาถูกนําไปสรางหนังเรื่อง สนีกเกอร (Sneakers)
 47. 47. การกอการรายไซเบอร (Cyber Terrorism) n สหรัฐอเมริกากลายเปนประเทศทีอยูไดดวยการพึ่งพาเทคโนโลยี จากการวิจัยของ ่ National Academy of Sciences กลาวไววา “เรากําลังมีความ  เสี่ยงสูงขึ้น อเมริกาเปนประเทศที่ขึ้นอยูกับคอมพิวเตอร พรุงนี้ผกอการรายอาจทํา ู ความเสียหายใหกบเราดวยอาวุธคือคียบอรดมากกวาดวยระเบิดเสียอีก” ั  n หลังจากเหตุการณ 11 กันยายน ประธานาธิบดีบุชไดจัดตั้ง Office of Cyberspace Security ในทําเนียบขาว โดยมี Richard Clarke ซึ่งแตเดิมเปนผูประสานงานตอตานการกอการรายมากํากับดูแลหนวยงานนี้ Tom Ridge ผูอานวยการ (Department of Homeland ํ Security) ไดกลาวไววา ผูกอการรายสามารถสั่งการจากคอมพิวเตอรเพียงแค  เครืองเดียวทีเ่ ชือมตอระบบเครือขาย เพือทําความเสียหายไดทงโลกโดยไม ่ ่ ่ ้ั จําเปนตองใชระเบิดหรือการตัดไฟฟาแตอยางใด
 48. 48. กอการรายยุคใหม ใชเทคโนโลยีเปนอาวุธ n องคกรกอการราย ใชอนเทอรเน็ตในการติดตอสือสาร แสวงหาสมาชิก ิ ่ ใหม เผยแพรความคิดและอุดมการณ ใชเก็บรวบรวมหรือดักฟง ขาวสารทางราชการ การโจมตีระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ศูนย บัญชาการ และระบบบริการสาธารณูปโภค n เจาหนาทีทางการสหรัฐ ระบุวากลุมมุสลิมหัวรุนแรงทัวโลก รวมทัง ่   ่ ้ นายโอซามา บิน ลาเดน ใชเทคนิคการเขารหัสในการรับสงขอมูลผาน อินเทอรเน็ตเพือวางแผนโจมตีสหรัฐและพันธมิตร แฟมขอมูลภาพ ่ แผนทีเ่ ปาหมายการโจมตีและขอความจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ กลุมกอการรายไดรบการเขารหัสและสงผานดวยวิธหลากหลายบน  ั ี อินเทอรเน็ต เชน หองสนทนา กระดานขาวเว็บโป เว็บไซตตาง ๆ 
 49. 49. กอการรายยุคใหม ใชเทคโนโลยีเปนอาวุธ n นายบิน ลาเดน เริมใชอเี มลเขารหัสเมือ 9 ปกอน (ป 2541) และเริ่มใชมาก ่ ่  2541) ขึ้นเมื่อทราบวาทางการสหรัฐสามารถดักฟงโทรศัพทมือถือผานดาวเทียม ในอัฟกานิสถานได n เครือขายอัลกออิดะหเริ่มใชแฮกเกอรเจาะผานเว็บไซตตางๆ เพื่อสรางหนา เว็บไซตลับซึ่งใชในการสงขอความถึงสมาชิกกอการรายทั่วโลก ตัวอยาง ของปฏิบัติการสื่อสารลับของอัลกออิดะห ปรากฏสูสายตาสาธารณชนเมื่อ ตนเดือน ต.ค. 2546 โดยขอความของนายบิน ลาเดน ไปอยูใน ต.  cenobite.com เว็บไซตของกลุมผูคลังไคลงานเขียนนิยายแนว   ่ วิทยาศาสตรของนายคลิฟว บารคเกอร
 50. 50. “สํานักขาวกรองประเมินวา กลุมผูกอการรายใชอนเทอรเน็ต   ิ ใน 4 รูปแบบ คือ เผยแพรขอมูลแกกลุมสมาชิก หา สมาชิกใหม และโฆษณาชวนเชื่อ ใชทําสงครามขอมูล ขาวสาร เชน เผยแพรภาพตัดคอตัวประกัน ศพทหาร สหรัฐในอิรก ใชคนหาขอมูลของเปาหมายกอนโจมตี ั  เพราะหลายเว็บไซตบอกกําหนดการเดินทางของผูนา และ  ํ ใชอนเทอรเน็ตโจมตีระบบทุกมุมโลก” ิ โลก” นายสมญา พัฒนวรพันธุ สํานักขาวกรองแหงชาติ
 51. 51. แอบถายหองน้ารานกาแฟดัง ํ n (ส.ค. 2549) ผูสอขาวรายงานกรณีทมี 2549)  ่ื วรายงานก ่ี การส การสงตออีเมลภาพแอบถายหญิงสาว ยหญิ หนาตาดีสวมชุดนักศึกษา ชุดนักเรียน และชุดเสือยืดกางเกงยีนส จํานวน 3 ้ ราย ขณะกําลังปฏิบัติกิจสวนตัว ภายในหองน้า รายละเอียดในอีเมล ํ ระบุวา เปนหองน้าภายในรานกาแฟ  ํ ชือดังยานสยามสแควร โดยในอีเมล ่ เตือนวา ใหระวังการแอบถาย เพราะ อาจจะมีบคคลไมหวังดีนากลองจิวเขา บุุ ํ ๋ ไปวางไวแลวบันทึกภาพ
 52. 52. แคมฟร็อก (Camfrog) Camfrog) n โปรแกรมพูดคุย ติดกลองถายทอดภาพและเสียง n ผูใชในหองจะมองเห็นวาใครมีกลองบาง สามารถคลิกดูแตละกลองไดงได n มีเจาของหอง หรือ ดีเจประจําหอง คอยเปดเพลง หรือเชิญชวนใหคลิกดูกลองที่นาสนใจ n ปกติ ใชในการเรียนรู เชน การสงภาพวิดีโอเทป กีฬา คอนเสิรต พิพิธภัณฑ มีประโยชนมาก สําหรับคนหูหนวกที่จะเรียนรูจากภาพ n แตกมีผูนํามาใชในการถายทอดภาพงานปารตี้ มี ็ เซ็กซโชว สําเร็จความใคร ใชไมสรางสรรค
 53. 53. เด็กนักเรียนตบตีกน ั n เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ผูสื่อขาวรายงานวาไดมี การแพรภาพคลิปวีดิโอสงตอกันเปน าพคลิ ทอดๆ ผานระบบโทรศัพทมอถือ และ ื ระบบอินเทอรเน็ตในหมูนกเรียนของ เท  ั จ.สงขลา เปนภาพของนักเรียนหญิงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คนทะเลาะตบตี กัน โดยคนหนึงเปนนักเรียนหญิงที่แตง ่ เครืองแบบนักเรียน และอีกคนเปน ่ นักเรียนหญิงระดับเดียวกันแตงกายดวย ชุดพละของโรงเรียน
 54. 54. การขายวิว
 55. 55. อุปกรณสายลับ/นักขาว
 56. 56. อุปกรณสายลับ/นักขาว
 57. 57. เว็บไซตลามก n เว็บไซตที่นําเสนอภาพและเนื้อหาลามกในโลกนี้มีอยูมากกวา 4.2 ลาน มากกว  เว็บไซต n ควบคุมดูแลไดยาก เพราะมาตรฐานของแตละประเทศนันแตกตางกัน้ ประเทศที่เขาเปดเสรีก็มี ประเทศที่มีมาตรฐานแบบปดก็มี ขาเป n ประเทศไทย ตองหาทางสกัดกั้นกันเอาเอง ? ไดแกการบล็อคเว็บไซต ลามกจํานวนมาก ตลอดจนการรณรงคใหชวยกันสอดสองรายงาน n เว็บไซตลามกสวนใหญอยูในตางประเทศที่ไมถือวาผิดกฎหมาย งประเทศที n มูลนิธเิ ฝาระวังอินเทอรเน็ต หรือ อินเทอรเน็ต วอตช ฟาวเดชัน (IWF) ่ เปดเผยรายงานวา เว็บไซตที่เอาเด็กอายุต่ํากวาเกณฑมานําเสนอในทาง ลามก เขาขายการลวงละเมิดเด็กนั้น สวนใหญเปนเว็บไซตในอเมริกา
 58. 58. n เสนทางการเผยแพรภาพการลวงละเมิดเด็กออนไลน พบวามาจาก เว็บไซตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีภาพการลวงละเมิดเด็กออนไลน สูงสุดถึงกวา 50 เปอรเซ็นตของเว็บไซตทั้งหมดที่สํารวจพบบน ของเว็ อินเทอรเน็ต n ขอมูลที่มูลนิธิไอดับเบิลยูเอฟนํามาเปดเผยนี้ ไดรับมาจากการรายงาน ของผูใชอนเทอรเน็ตผานสายฮอตไลน หรือรายงานผานเว็บไซตเปน  ิ หลัก โดยในชวง 6 เดือนแรกของป ไอดับบลิวเอฟไดรบรายงาน ั เกี่ยวกับเว็บไซตตองสงสัยแลวไมต่ํากวา 14,000 ฉบับ เพิ่มขึ้นจากชวง 14, เดียวกันของป 2005 ถึง 24% 24%
 59. 59. n ในจํานวนเว็บไซตที่ไดรับรายงานทั้งหมด มีประมาณ 5,000 เว็บไซต ที่มีภาพลามกอนาจารเด็กปรากฏอยูดวย และกวา 2,500 เว็บไซต มี ตนตออยูในสหรัฐอเมริกา ขณะที่รัสเซียมีเว็บดังกลาวประมาณ 730 แหง n ไดมีการแบงประเภทเว็บไซตภาพลามกอนาจารเด็กเปน 2 ประเภท ประเภทเว็ คือ ประเภทแสวงกําไร กับไมแสวงกําไร โดยระบุวาขอมูลที่อยูใน เว็บไซตก็จะแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน เว็บประเภทไมแสวงกําไรจะ เปดเว็บขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ภาพถาย หรือใชเปนกระดานขาว เสียมากกวา ซึ่งในจํานวนเว็บไซตของสหรัฐอเมริกาทีพบนัน 57..7% ่ ้ 57 เปนเว็บประเภทแสวงกําไร และอีก 49.5 เปอรเซ็นต เปนเว็บไมแสวง 49. กําไร
 60. 60. n รายงานยังระบุประเทศทีมการเผยแพรภาพลามกตามตัวเลขสถิตจาก ประเทศที่ ี ิ ไอดับเบิลยูเอฟ ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา 51.1%, รัสเซีย 14.9%, 51. 14. ญี่ปุน 11..7%, สเปน 8.8%, ไทย 3.6%, เกาหลีใต 2.16%, อังกฤษ 0.2% 11 16% และอืนๆ 7.5% โดยแนวทางการแกไขปญหาของอังกฤษ จะดําเนินการ ่ ปดเว็บไซตดงกลาวภายใน 48 ชั่วโมง ั
 61. 61. เว็บไซตภาพลามกเด็ก เว็บไซตตงอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ้ั  จําหนายภาพลามกเด็กที่ถูกทารุณทางเพศ ตํารวจอังกฤษ ยภาพลามกเด็ ไดประสานงานไปยังหนวยงานรับผิดชอบในสหรัฐ สืบเสาะจนกระทังไดขอมูลสมาชิกเว็บไซตทงหมด ่  ้ั ผูตองสงสัย 30 ราย ถูกจับในขอหา  ลักลอบซือภาพลามกเด็ก เจาของเว็บไซตถกจับดวย ้ ู
 62. 62. แช็ตไลน 1900 n รูปแบบและวิธีการโฆษณาชวนเชื่อใหเขาไปใชบริการ แช็ตไลน 1900 พบวาหมินเหมตอศีลธรรมถึงขันลามกอนาจาร ่  ้ เนือหาของการสนทนาเขาขายเปนการสงเสริมและยัวยุเชิง ้ ่ กามารมณ เปรียบเสมือนการใหบริการเซ็กซโฟน คาประเวณีดวย เสียงอยางโจงแจง n ปญหาการใหบริการออดิโอเท็กซ 1900 ในเชิงไมเหมาะสมเปน ชองทางให อาชญากรลอลวงเด็กและเยาวชนไปขมขืนและหายตัว จากบานกวา 10 คน
 63. 63. มูลนิธิกระจกเงายื่นคํารองตอ กทช. กทช. ใหกํากับดูแลบริการแช็ตไลน 1.ควรมีมาตรการในการตรวจสอบ และดําเนินการติดตามวาสัญญาตางๆ ที่ไดรับอนุมัติไปแลว ไดมีการปฏิบัติตามสัญญาจริงหรือไม 2.ควรมีวิธีการลงทะเบียนกอนที่จะเขาใชบริการแช็ตไลน เพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติของผูเขาใชบริการใหเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญา 3.ควรมีเจาหนาทีตรวจสอบ โดยการสุมฟงการสนทนาของผูเ ขาใช ่  บริการแช็ตไลน เพื่อมิใหมีการใชถอยคําที่สอไปในทางลามกอนาจาร 4.ตองระงับขอความและรูปภาพที่ไมเหมาะสมในการโฆษณาเชิญชวน เขาใชบริการแช็ตไลนตามเว็บไซต และสือโฆษณาตางๆ ่ 5.หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีมาตรการลงโทษผูประกอบการตาม กฎหมาย ถาตรวจพบวาผูประกอบการไมดําเนินการใหเปนไปตาม สัญญาตามที่ตกลงกันไว
 64. 64. ทีโอที ไลปดแช็ตไลนแลว  n นายวรุธ สุวกร รองกรรมการผูจดการใหญ ปฏิบตงานสายงานบริหาร ั ั ิ การลงทุน ทีโอที กลาววา ทีโอทีไดยกเลิกสัญญากับ บริษท ไทยเท ั เลวอยซ จํากัด หลังจากเปดใหบริการเขาขายลามกอนาจาร และเรียก ยลา คาเสียหายทีเ่ กิดขึน หลังจากตํารวจกองบังคับการปราบปรามการ ้ กระทําผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี หรือ ปดส. บุกจับกุม พรอมกันนี้ ยัง ปดส. จัดระเบียบผูใหบริการออดิโอเท็กซใหม กําหนดใหแลวเสร็จภายในวันที่  31 ก.ค. 2550 นี้ n ทีโอทีไดสงหนังสือไปยังผูใหบริการออดิโอเท็กซผานเลขหมายพิเศษ    1900 xxxx ที่ทําสัญญากับทีโอทีรวม 12 ราย ใหปดบริการแช็ตไลนท่ี  เขาขายลามกอนาจาร และใหสงรายละเอียดการใหบริการกลับมายังทีโอ  ที แตหากบริษทใดเปดใหบริการอยูจะปดเลขหมายนันๆ ทันที สําหรับ ั  ้ พนักงานทีโอทีทเ่ี กียวของนัน จะตรวจสอบ และถาพบวา มีสวน ่ ้ เกียวของจะดําเนินการตามกฎหมายทันที ่
 65. 65. ไวรัส/ฉกขอมูล n อีเมลทสงๆ กัน 122 ฉบับ จะมี 1 ฉบับทีมี ไวรัสหรือ ่ี  ่ โปรแกรมเจาะขอมูล อาชญากรสบชองใชเปนชองทาง ขโมยเอารหั ขโมยเอารหัส ขอมูลการเงิน และขอมูลสวนตัวทีสาคัญ ่ ํ กลุมเปาหมายคือผูใชคอมพิวเตอรทั่วไป อมพิ ทั n บ.ไซแมนเทค คอรปอเรชัน เปดเผยรายงานฉบับลาสุด ่ โดยเฉพาะการถู โดยเฉพาะการถูกขโมยตัวตนของผูใช นําไปสูการ หลอกลวง ถูกปลอมสถานะบุคคล มุงหวังทรัพยสน และ  ิ อาชญากรรมออนไลนอนๆ ่ื
 66. 66. ฟชชิ่ง (Phishing) Phishing) n อีเมลปลอมทีดเู หมือนวาถูกสงมาจากบริษทการเงิน หรือ ่ ั บริษทใหญๆ เชน ธนาคาร หรือเว็บไซตใหญๆ อยาง อีเบย ั ดอทคอม เพื่อแจงลูกคาวาเกิดเหตุขัดของกับการใชงาน บัตรเครดิต หรือบัญชีของเรา และขอใหคลิกเขาไปแกไข ขอมูลบนเว็บไซต เปนการหลอกขโมยขอมูลสวนตัวของ เราโดยแอบอางชือธนาคารหรือสถาบันทีนาเชือถือ ่ ่  ่
 67. 67. n ตัวอยางแรกของ Phishing ไดแก อีเมลปลอมที่ดูเหมือนวาถูกสงมา จากอีเบยดอตคอม เพื่อแจงลูกคาวาไมสามารถตรวจสอบขอมูลปจจุบัน ของทานได และขอใหทานคลิกเขาไปยังเว็บไซตที่ลิงคมาดวยเพื่อปอน ขอมูลใหมภายใน 5 วัน มิเชนนั้น บัญชีของทานจะถูกระงับการใชงาน ทําใหไมสามารถเขาไปประมูลสินคาไดตามปกติ n อีกตัวอยางหนึ่ง เปนอีเมลปลอมซึ่งลูกคาเขาใจวาสงมาจากบริษัท ซิตี้แบงค ในเมลแจงวาบริษัทกําลังทําการปรับปรุงระบบรักษาความ ปลอดภัย บัญชีของทานจึงถูกล็อกการใชงานชัวคราว และกลาวขออภัย ่ ในความไมสะดวกที่เกิดขึ้น ทายที่สุดขอใหทานกรอกขอมูลและตั้ง รหัสผานใหม
 68. 68. อีเมลลวง (Hoax) n Hoax คืออีเมลหลอกลวงที่ถกสงมาจากผูไมประสงคดี ู  เพือสรางความตืนตระหนกใหผใชคนอืนๆ แลวหลอกให ่ ่ ู ่ สงตออีเมลไปเรือยๆ ทําใหเพิมปริมาณอีเมลซาๆ จํานวน ่ ่ ํ้ มากในระบบอินเทอรเน็ต เชน อีเมลทพดเรืองไวรัสทีไม ่ี ู ่ ่ มีอยูจริงระบาดบนโทรศัพทมอถือ ระวังแมงมุมพิษทีแอบ  ื ่ อยูใตฝาชักโครก อีเมล Hoax มักจบดวยขอความ  “ขอใหสงตออีเมลนแจงเตือนภัยไปยังเพือนๆ ของคุณให  ้ี ่ มากทีสด” คลายจดหมายลูกโซในอดีต ่ ุ
 69. 69. n เรียน ผูใช Internet และ Lotus Notes ทุกทานขาวดวนจาก ไมโครซอฟทและนอรตน ถาทานไดรบ Mail ฉบับนี้แลว กรุณาสง ั ั ตอไปยังผูที่ ทานติดตอดวยทาง Internet เพื่อปองกัน E-Mail ใน รูปแบบของไฟลแนบ PowerPoint ชื่อไฟล "Life is beautiful.pps" หากทานไดรบ Mail ฉบับนี้ ใหลบทิ้งทันที ั เพราะหากคุณเปด Mail นี้ คุณจะสูญเสียขอมูลทุกอยางใน PC และผู สง Mail นีจะไดรบขอมูลทั้งชือและรหัสผานของ E-Mail ของคุณ ้ ั ่ ไวรัสชนิดนี้ถูกสรางขึ้นโดยบุคคลที่อางชื่อวา "life owner" เปนผู ตั้งใจทําลาย PC และตอตานกลุมไมโครซอฟท และสาเหตุที่สรางใน รูปแบบของ Powerpoint ก็คือเขาตั้งใจจะตอตานกับ Windows-XP นันเอง จึงเรียนมาเพือทราบและระมัดระวังในการ Windows- ่ ่ ใช Mail
 70. 70. รหัสผาน คําตอบของการเจาะระบบ n วิธีการธรรมดาที่สุดที่แฮกเกอรชอบใชคือการเดารหัสผาน คนสวนใหญมัก ใชขอมูลพืนฐานตังเปนรหัสผาน เชน วันเดือนปเกิด ชือลูกๆ ชือสัตวเลียง  ้ ้ ่ ่ ้ หมายเลขโทรศัพท ทะเบียนรถ ฯลฯ หากแฮกเกอรมีโอกาสไดพูดคุยจนได ขอมูลเหลานี้ไป ก็มีโอกาสสูงที่จะใชในการเดารหัสผานสําเร็จ n ไมนาเชื่อวาแฮกเกอรหาขอมูลมากมายไดจากถังขยะสํานักงาน สมุด โทรศัพทใหขอมูลวาจะติดตอใครไดที่เบอรใด ผังองคกรแสดงรายชื่อผูมี อํานาจในแตละสวนงาน ปฏิทินวันลาบอกวาเจาหนาที่คนใดบางจะไมอยู ในวันที่จะเขามาปฏิบัติการเจาะระบบ ขอมูลสําคัญอยางชื่อบัญชีหรือ รหัสผานทีพริ้นทออกมาก็อาจอยูในถังขยะ หัวจดหมาย หรือแบบฟอรม ่  ทําบันทึก ฮารดดิสกหมดอายุ ลวนแลวแตเปนประโยชนตอแฮกเกอร
 71. 71. n แฮคเกอรที่มีชื่อเสียงที่สุดคือแฮกเกอรที่ทําใหเอฟบีไอตามลาตัวอยู นานหลายป เขาเปนผูลกลอบนําบัตรเครดิตผูอนไปใชขณะวิงหนี ั  ่ื ่ ตํารวจไปดวยกวา 2 ปครึง เควิน มิตนิค (Kevin Mitnick) ่ เปนแฮคเกอรที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู และเปนคนที่มีหนังสือ และเรื่องราวออกมามากที่สุด หลังจากติดคุกอยู 5 ป ในป 2543 ก็ ตั้งบริษัทที่ปรึกษาดานระบบรักษาความปลอดภัย และเปนตํานาน บทหนึ่งของวงการเจาะระบบ n เมื่อมกราคม พ.ศ. 2544 กลุมแฮคเกอรใตดินชื่อ เพนทาการด ได พ. เจาะเขาเว็บไซตของรัฐบาล ไดแก เว็บไซตของสภานิตบัญญัตรฐ ิ ิั แคลิฟอรเนีย ที่ทําการอลาสกากระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเลของออสเตรเลีย และหลายเว็บไซต ของสหราชอาณาจักร เพื่อทําลายโฉมเว็บไซตโดยการเขียน ขอความของเพนทาการดเปนเวลาถึง 15 นาที
 72. 72. แฮคเกอรลวงขอมูล บัตรเติมเงิน AIS สูญ 50 ลาน  n นายทวีทรัพย ไดเเจาะระบบคอมพิวเตอรบริษัท เอไอเอส หนึ่งในบริษัทผู จาะระบบคอมพิ ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ยักษใหญของประเทศไทย เขาไป แกไขและเพิ่มเติมขอมูลตางๆ ในบัตรเติมเงิน แลวนําไปขายใหกบบุคคล ั ทั่วไปผานทางอินเทอรเน็ต โดยโฆษณาแบบ ปอปอัพแอด มีทั้งผูซื้อแบบ  ตั้งโตะโทร และรายยอย โอนเงินผานบัญชีธนาคาร n บัตรเติมเงินราคา 100 บาท จํานวน 100 ใบ ก็จะแกไขเพิ่มเติมเขาไปอีก 20 ใบ จากเดิม 100 บาท แกเปน 1,000 บาท บริษัทตรวจสอบพบขอมูล บัตรเติมเงินผิดปกติยอนหลังไปถึง 3 เดือน มูลคาความเสียหายประมาณ 50 ลานบาท n นายทวีทรัพยน้ี เคยมีคดีเกาเจาะระบบบริ฀

×