Proposal

949 views
797 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proposal

 1. 1. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫دفتر تبلیغات و تجارت الکترونیک ولقان‬‫تجارت الکترونیک فرایند خرییید، فییروش یییا تبییادل محصییولت، خییدمات و اطلاعییات از طریییق شییبکههای‬ ‫‌‬‫کامپیوتری و اینترنت است. تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بییه صییورت آنلییین‬‫و از طریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سال‌های اخیر رشد بسیاری داشته است و پیشبینی می‌شود بیش از این نیییز رشیید‬ ‫‌‬‫کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معاملهای گفتییه می‌شییود کییه در آن خرییید و فییروش کییال و یییا خییدمات از طریییق اینییترنت‬ ‫‌‬ ‫صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کال و یا خدمات منتهی می‌شود.‬‫تجارت الکترونیکی معمول کاربرد وسیع‌تری دارد، یعنی نه تنها شییامل خرییید و فییروش از طریییق اینییترنت اسییت بلکییه سییایر‬ ‫ک ً‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫جنبههای فعالیت تجاری ، مانند خریداری ، صورت برداری از کالهییا ، مییدیریت تولییید، تهیییه و توزیییع و جابهجییایی کالهییا و‬ ‫همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد.‬‫فعالیت‌های تجاری ولقان حسینی از سال 1002 میلدی با همکاری برای وبسایت ‪ Leo Archive‬در آلمان آغاز شد که‬ ‫‌‬‫پس از گذشت حدود 6 ماه و ارائه بیش از دو هزار کار گرافیکی مدیریت سایت ‪ Alien Entity‬با درخواست همکییاری وی‬‫موافقت کرده و به صورت رسمی وارد بازار تجارت آنلین و الکترونیک شیید. پییس از دو سییال در حییالی کییه بیییش از 0052‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫نمونه کار داشت بییا تشییدید تحریمهییای اقتصییادی و مشییکلت ناشییی از آن کییه کییار بییرای شییرکتهای خییارجی و بییه خصییوص‬‫امریکایی را ناممکن می‌کرد فعالیت تجارتی خود برای مدت یکسال معلق کرده و راهی شهر یزد برای ادامه تحصیل در رشییته‬ ‫نرم افزار سیستم شد.‬‫همزمان با فراغت از تحصیل با تاسیس دفتر تجارت الکترونیک در سیال 5831 بیه بیازار اییران روی آورد. در ایین میدت‬‫پروژه‌ای کوچک و بزرگ بسیاری توسط این دفتر انجام شده است. برای اطل ع از آخرین نمونه کارهییا و پروژهییای در دسییت‬ ‫اجرا به بخش نمونه کارها مراجعه فرمایید.‬ ‫خدمات و محصولت دفتر تجارت الکترونیک ولقان:‬ ‫طرادحی وب سایتهای ایستا، داینامیک و فلش، برنامه نویسی وبسایت و پرتال به زبان‌های مختلف.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫طرادحی و توسعه سیستمهای مدیریت محتوای وب سایت )‪.(CMS‬‬ ‫•‬ ‫معرفی و بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو جهت بهبود رنکینگ و افزایش بازدید و فروش.‬ ‫•‬ ‫برنامه نویسی، تولید و طراحی نرم افزارهای خاص مشاغل و اصناف مختلف و اتوماسیون اداری.‬ ‫•‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪1|VOLGHAN E-Commerce Office.www.VOLGHAN.Net‬‬
 2. 2. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫طرادحی تبلیغات به صورت چند رسانهای و مولتی مدیا )فیلم، صفحات وب، اسلید، انیمیشن.)‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫ارائه و اجرای راهکارها و روشهای تبلیغاتی با استفاده از قابلیتهای محیط مجازی و اینترنت.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫تهیه آمار و اطلاعات اصناف و ابزار و نرم افزارهای خاص تبلیغات مستقیم و هدفمند.‬ ‫•‬ ‫پشتیبانی از سیستمهای کامپیوتری و وب سایت‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها.‬ ‫•‬ ‫آموزش حضوری یا مجازی اصول تجارت الکترونیک و بازاریابی برای افراد و پرسنل.‬ ‫•‬ ‫چرا بهتر است خدمات و محصولت ما را انتخاب کنید؟‬‫قیمت مناسب: به واسطه کاهش هزینههای اداری و مدیریتی قادریم محصییولت و خییدمات خییود را بییا قیمییتی مناسیب‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫ارائه کنیم.‬ ‫کیفیت: از سال 0002 در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت داریم و با همین پشتوانه کیفیت را تضمین می‌کنیم.‬ ‫•‬‫پشتیبانی: از طریق تلفن، اینترنت، ایمیل، پست و سایر روشهای ارتباطی در تمام 42 سااعت شبانه روز و 7 روز‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫هفته حتی ایام تعطیل می‌توانید با ما در تماس باشید.‬‫صداقت: تعرفهها و نمونه‌ها به صورت شفاف و آنلین در اختیار مشتریان از طریق همین سایت قرار گرفته است.‬ ‫‌‬ ‫•‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪2|VOLGHAN E-Commerce Office.www.VOLGHAN.Net‬‬
 3. 3. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫طرادحی و برنامه نویسی وب سایت‬‫وبگاه، تارگاه، تارنما، سایت یا وبسایت، مجمواعه‌ای از صفحات وب است کییه دارای یییک دامنه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫اینترنتی یا زیر دامنه اینترنتی مشترکند و روی شبکه اینترنت قرار می‌گیرد.‬‫وب سایتها مزایای فراوانی را برای مدیران و صاحبان خود به همراه دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان بییه تییأثیر سییایت در‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫اطل ع رسانی، بازاریابی، ایجاد قابلیتهای جدید تبلیغاتی، در دسترس بودن، فعالیت در خارج از مرزهای جغرافییایی و درآمید‬ ‫زایی اشاره کرد.‬ ‫چگونه می‌توان صاحب یک وب سایت شد؟‬‫انتخاب و خرید یک نام دامنه مناسب: نام دامنه همان نام سایت است و پسوند دامنه بیانگر نو ع سایت خواهیید بییود. به اعنییوان‬‫مثال: پسوند ‪ .com‬برای سایت‌های تجاری و اعمومی، پسوند ‪ .net‬برای شبکه‌ها، پسوند ‪ .org‬برای سازمان‌ها و ارگانها،‬ ‫‌‬‫پسوند ‪ .info‬بانک‌های اطلاعاتی استفاده می شوند. لیست کامل پسوندها و موارد استفاده آنها. برای انتخییاب نییام دامنییه اینجییا‬ ‫کلیک کنید.‬‫انتخاب و خرید فضای میزبانی مناسب: میزبانی وب یا وب هستینگ به مفهوم فراهم ساختن فضایی است که کییاربر می‌توانیید‬ ‫ُ‬ ‫فایلهای وبگاه خود را در آن قرار دهد. اطلاعات بیشتر درباره ‪.Web Hosting‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مشخصات فضای میزبانی سرورهای ما:‬ ‫سیستم اعامل: ‪.Microsoft® Windows 2008 Platform + Linux CentOS Platform‬‬ ‫•‬ ‫فضای میزبانی: نامحدود.‬ ‫•‬ ‫پهنای باند ماهیانه: نامحدود.‬ ‫•‬ ‫امکانات امنیتی: مجهز به آنتی اسپم و آنتی ویروس.‬ ‫•‬ ‫پشتیبانی از ‪ ASP.Net‬و ایجکس، ‪ ASP Classic‬و ‪.PHP‬‬ ‫•‬ ‫بانک‌های اطلاعاتی: ‪.MySQL، PostgreSQL, MS SQL Server‬‬ ‫•‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪3|VOLGHAN E-Commerce Office.www.VOLGHAN.Net‬‬
 4. 4. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬‫توجه: برای جلوگیری از هرگونه احتمال خطر امنیتی و یا جلوگیری از مصرف منیابع سیرورها توسیط سیایت‌های دیگیر‬ ‫سرویس هاستینگ فقط به کارفرمایان و متقاضیان وبسایت تعلق می‌گیرد و قصد فروش جداگانه نداریم.‬ ‫‌‬‫سفارش طراحی و یا برنامه نویسی وبسایت: طرادحی وب به فناوری ساخت و راهاندازی صییفحات وب گفتییه می‌شییود.وب‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫سایتها انوا ع مختلف دارند که براساس زبان برنامه نویسی و یا نو ع استفاده و قابلیتهایی که دارند به گروههییای مختلفییی تقسیییم‬ ‫می‌شوند، اطلاعات بیشتر درباره انوا ع سایت.‬ ‫قابلیت‌های طراحی و برنامه نویسی ما:‬ ‫طرادحی استایل و تمپلیتهای جذاب و خاص با استاندارد 3 ‪.CSS‬‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫طرادحی سایتهای ثابت با استاندارد 5 ‪.HTML‬‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫طرادحی سایتهای فلش و پویا.‬ ‫•‬ ‫برنامه نویسی وب سایتهای دینامیک به زبانهای 4 ‪ ASP.Net‬و 5 ‪.PHP‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫استفاده از اسکریپتهای ‪.Ajax, JQuery, Silverlight, Action Script, Java Script‬‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫نوع معماری: 5 لیه.‬ ‫•‬ ‫استفاده از بانکهای اطلاعاتی ‪.MS Access, MS SQL Server, MySQL‬‬ ‫‌‬ ‫•‬‫انتخاب وب سایت مناسب اعلوه بر افزایش درصیید مییوفقیت در رسیییدن بیه هییدفی کییه بیه آن منظییور ایجییاد شییده سییبب کییاهش‬‫هزینه‌های مالی و زمانی مدیریتی و نگهداری خواهد شد از این‌سو انتخاب مناسب‌ترین گزینه بسییار حیائز اهمیییت خواهیید بییود.‬ ‫برای مشاوره و راهنمایی رایگان با ما تماس بگیرید.‬ ‫تعرفه طراحی و برنامه نویسی وب سایت‬ ‫پرتال‬ ‫پویا‬ ‫فلش‬ ‫ثابت‬ ‫نامحدود‬ ‫نامحدود‬ ‫نامحدود‬ ‫نامحدود‬ ‫هاست رایگان برای‬ ‫یکسال‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دامنه رایگان برای‬ ‫یکسال‬ ‫42 دلر‬ ‫42 دلر‬ ‫42 دلر‬ ‫42 دلر‬ ‫هزینه تمدید سالیانه *‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫قیمت تومان‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪4|VOLGHAN E-Commerce Office.www.VOLGHAN.Net‬‬
 5. 5. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫000.063‬ ‫000.042‬ ‫000.042‬ ‫000.031‬‫تمدید سالیانه فقط شامل هزینه تمدید نام دامنه و فضای میزبانی می‌شود کییه سییال اول رایگییان اسییت و براسییاس نییرخ برابییری‬ ‫دلر نسبت به ریال به روز تنظیم می‌شوند.‬ ‫سایتهای ثابت )استاتیک)‬ ‫‌‬ ‫‪HTML / Java Script / JQuery / Ajax / CSS‬‬ ‫زبان برنامه نویسی‬ ‫طرادحی تمپلیت‬ ‫سراعت بارگذاری‬ ‫بهینه سازی‬ ‫امکان به روز‬ ‫رسانی‬ ‫امنیت‬‫مناسب برای افراد، سازمانها و شرکت‌هایی که بیش از دوبار در سال نیاز به ایجاد تغییرات اعمده‬ ‫‌‬ ‫موارد استفاده‬ ‫در سایت ندارند.‬ ‫این سایت‌ها یکبار طراحی شده و اطلاعات مورد نیاز ثبت میگردد، پس از آن برای تغییرات اعمده نیاز به یک طراح‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫حرفهای یا نیمه حرفهای سایت است. از آنجا که حجم کمتری از کد در طراحی سایت‌های ثابت استفاده میشود سراعت‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بارگذاری بالیی دارند. کاهش حجم کدها که بااعث خوانایی بیشتر سایت توسط روبات‌های جستجوگر میشود از یک‬ ‫‌‬ ‫سو و کاهش زمان بارگذاری از سوی دیگر سبب بهبود وضعیت از لحاظ امتیاز دهی موتورهای جستجو یا همان‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رنکینگ میشود. اعدم امکان ایجاد تغییر توسط افراد اعادی اعلوه بر افزایش امنیت سبب بهرهمندی از گرافیک و‬ ‫‌‬‫ظاهری زیبا میشود چرا که همه چیز ثابت است از جمله متون و اندازه تصاویر و همچنین همه اعناصر مکان مشخص‬ ‫‌‬ ‫و ثابتی دارند در نتیجه میتوان برای محل قرار گرفتن هر یک از اجزاء بهترین تصمیم را گرفت اما از طرفی نیز اعدم‬ ‫‌‬ ‫امکان ایجاد تغییرات توسط افراد اعادی سبب میشود تا امکان بروز رسانی سایت از صاحبان و مدیران سایت سلب‬ ‫شود.‬ ‫سایتهای فلش‬ ‫‌‬ ‫‪HTML / Action Script / CSS / XML‬‬ ‫زبان برنامه نویسی‬ ‫طرادحی تمپلیت‬ ‫سراعت بارگذاری‬ ‫بهینه سازی‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪5|VOLGHAN E-Commerce Office.www.VOLGHAN.Net‬‬
 6. 6. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫امکان به روز رسانی‬ ‫امنیت‬ ‫سایت‌های فلش برای افراد و گروهها یا شرکت‌ها و سازمان‌هایی مناسب است که نیاز به تبلیغات‬ ‫‌‬‫ندارند و اعموم کاربران با آن‌ها آشنا هستند مانند خوانندگان، سیاست مداران، بازیگران و گروه‌های‬ ‫موارد استفاده‬ ‫موسیقی، هتلهای معروف، مکانهای توریستی.‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫به طور کلی سایت‌های فلش غیر قابل تغییر میباشند و مانند سایت‌های ثابت یک‌بار توسط طراح ایجاد میشوند. برای‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫تغییر نیاز است تا افراد به صورت حرفهای یا نیمه حرفهای از دانش طراحی فلش برخوردار باشند. سایت‌های فلش نیمه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫دینامیک یا نیمه پویا مانند سایت‌های پویا اعمل میکنند و قابل تغییر هستند اما تغییر در آن‌ها به سادگی سایت‌های پویا‬ ‫‌‬ ‫نیست و وسعت ایجاد تغییرات نیز بسیار محدودتر است. از مزیت‌های وب سایت‌های فلش جذابیت آن‌هاست. گرافیک‬ ‫زیبا و انیمیشن‌های جذاب. از معایب اعمده آن‌ها میتوان به اعدم خوانده شدن اطلاعات موجود در آنها توسط‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫روبات‌های جستجوگر و اعمدتا سراعت بسیار پایین بارگذاری اشاره کرد.‬ ‫ ً‬ ‫سایتهای پویا )دینامیک)‬ ‫‌‬ ‫‪ASP / ASP.Net / PHP / CSS / Ajax / JQuery / Silverlight / CSS‬‬ ‫زبان برنامه نویسی‬ ‫طرادحی تمپلیت‬ ‫سراعت بارگذاری‬ ‫بهینه سازی‬ ‫امکان به روز رسانی‬ ‫امنیت‬ ‫مناسب برای افراد، سازمانها و شرکت‌هایی که به دفعات نیاز به ایجاد تغییرات دارند.‬ ‫‌‬ ‫موارد استفاده‬‫محتوای سایت‌های دینامیک بعد از طراحی توسط افراد اعادی که دسترسی به سیستم مدیریت محتوای سایت را داشته‬ ‫باشند قابل تغییر است. در این‌گونه از سایت‌ها ابتدا اسکلت سایت توسط طراح ایجاد میشود و سپس محتوا توسط‬ ‫‌‬ ‫مدیران سایت‌ها تغییر میکند مانند فرم قراردادی که یک‌بار توسط فردی ایجاد میشود و توسط افراد دیگری بارها‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ ً‬ ‫‌‬ ‫تکمیل میشود، از این رو طراح نسبت به محل قرار گرفتن و اندازه دقیق متون، تصاویر و سایر اعناصری که بعدا‬‫توسط مدیران سایت‌ها تغییر میکند اطل ع ندارد و همه حالت را در نظر میگیرند، این کار سبب میشود تا حدودی از‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫گرافیک و جلوه سایت کاسته شود. یکی از مزیت‌های سایت‌های دینامیک این است که هیچ محدودیتی برای ایجاد،‬ ‫تغییر یا حذف مطالب، تصاویر، صفحات و غیره وجود ندارد. با توجه به اینکه در سایت‌های پویا از زبان‌های برنامه‬ ‫نویسی پیشرفته استفاده میشود امکانات زیادی در آنها قابل ایجاد است مانند ایجاد صفحات هوشمند، فرم‌ها و‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪6|VOLGHAN E-Commerce Office.www.VOLGHAN.Net‬‬
 7. 7. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫‌‬ ‫جستجوهای پیچیده. استفاده زیاد از کدها سبب کند شدن بارگذاری سایت و امتیاز آن در موتورهای جستجو میشود.‬ ‫پرتالها ( پورتال)‬ ‫‌‬‫‪ASP / ASP.Net / PHP / CSS / Ajax / JQuery / Silverlight‬‬ ‫زبان‬ ‫نویسی‬ ‫‪/ CSS‬‬ ‫طرادحی‬ ‫سراعت‬ ‫بهینه‬ ‫امکان‬ ‫رسانی‬ ‫امنیت‬‫معمول پ ً پرتال‌ها توسط سازمانها، گروهها و شرکتها خریداری می‌شوند. به‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫موارد‬ ‫دلیل نیاز به بروز رسانی بخشهای مختلف اداره آن‌ها توسط یک فرد بسیار‬ ‫‌‬ ‫مشکل است مگر آنکه به چشم یک کار حداقل پاره وقت به آن نگاه شود‬‫پرتالها سایت‌های پویای جامعی هستند که چند هدف خاص را در یک سایت دنبال میکنند به‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫اعبارت دیگر مجمو ع چند سایت پویا که برای رسیدن به هدفی خاص در کنار هم قرار گرفتهاند‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫را میتوان پرتال نامید. به اعنوان مثال پرتال خبری میتواند از چند سایت دینامیک تشکیل شده‬ ‫باشد که هر یک امکانات خاصی چون اعضو گیری، انتشار اخبار، انتشار تصاویر، نظر سنجی‬‫و سایر پلگین‌ها و ماژولها را در اختیار مدیران آن قرار دهد. تمام ویژگیهای یک سایت پویا‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫میتواند در یک پرتال نیز صدق کند.‬ ‫سایت و پرتال آماده مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪7|VOLGHAN E-Commerce Office.www.VOLGHAN.Net‬‬
 8. 8. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬‫سامانه مدیریت محتوا )به انگلیسی : ‪ Content Management System‬و به اختصار:‬ ‫ٔ‬‫‪ ،(CMS‬مجمواعه‌ای از رویهها برای مدیریت روند کار در یک محیط مشییارکتی اسییت. اطلاعات‬ ‫‌‬ ‫بیشتر درباره سیستم مدیریت محتوای وب.‬‫تجربه نشان می‌دهد بیش از ۰۸ درصد از متقاضیان طراحی سایت، انتظارات مشییابهی را از سییایت‬ ‫‌‬‫دارند و طراحی و گنجاندن امکانات یکسانی را از طراح و برنامه نویس خواستارند، از سییوی دیگییر بسیییاری از وب سییایتها‬ ‫بخش‌های ثابت و از پیش تعریف شده‌ای را دارند.‬‫از این رو بر آن شدیم تا با بررسی نیازهای متقاضیان، نمونههای خارجی و امکانات سییایتهای آنلییین بییا طراحییی سیسییتمهای‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫مدیریت محتوای آماده که همه امکانات سایتهای دیگر را در خود گنجانده، محصولی کامل و استاندارد را بیا قیمیتی مناسیب و‬ ‫در زمانی کمتر اعرضه کنیم.‬ ‫هدف از تولید سیستم‌های مدیریت محتوای وب:‬ ‫افراد زیادی بتوانند مشارکت کنند و دادههای مختلفی را به اشتراک بگذارند.‬ ‫‌‬ ‫•‬‫داده‌ها دارای کنترل دسترسی بر اساس نقش کاربران باشند. نقش کاربران تعیین می‌کند که چه کاربری چییه چیییزی‬ ‫•‬ ‫را می‌تواند ویرایش کند یا ببیند.‬ ‫ذخیرهسازی و بازیابی دادهها را آسان کند.‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫ورودیهای مشابه تکراری را کاهش دهد.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫گزارش‌نویسی را بهبود بخشد.‬ ‫•‬ ‫ارتباط بین کاربران را بهبود بخشد.‬ ‫•‬ ‫جداسازی محتوا و محیط نمایش آن.‬ ‫•‬ ‫تک منبع کردن )امکان استفاده مجدد از محتوا)‬ ‫•‬ ‫استفاده آسان و راندمان بال.‬ ‫•‬ ‫سراعت، امنیت، جامعیت.‬ ‫•‬ ‫برخورداری از زمان و هزینه کمتر در جهت ارائه مطالب و محتوای اصلی در سایت.‬ ‫•‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪8|VOLGHAN E-Commerce Office.www.VOLGHAN.Net‬‬
 9. 9. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫اعدم نیاز به رجو ع به مراجع فنی طراح سایت در آینده جهت توسعه وب سایت و افزودن مطالب بیشتر.‬ ‫•‬ ‫اعدم نیاز به دانش فنی در جهت پیاده سازی وب سایت و درج محتوا و مطالب.‬ ‫•‬ ‫صرف وقت و هزینه كمتر جهت راه اندازی وب سایت.‬ ‫•‬ ‫استفاده از نرم افزار در زمینههای مختلف و اهداف مختلف( شخصی، تجاری، خبری، اطل ع رسانی، پرتال)‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫تعرفه سایت و پرتال آماده مجهز به سیستم مدیریت محتوا‬ ‫قیمت تومان‬ ‫تعداد/کیفیت‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪9|VOLGHAN E-Commerce Office.www.VOLGHAN.Net‬‬
 10. 10. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو )سئو)‬ ‫سایتی که رتبه خوبی نداشته باشد بودن و نبودنش تفاوتی ندارد.‬‫بهینه‌سازی سایت در موتور جستجو )به انگلیسی: )‪ (Search engine optimization (SEO‬که گاهی در فارسی به آن سییئو‬‫گفته می‌شود اعملیاتی است که برای بهبود وب سایت شما در صفحه نتایییج موتورهییای جسییتجو می‌باشیید. این یکییی از روش‌هییای‬‫اصلی بازاریابی اینترنتی می‌باشد. بازدید کننده سایت‌ها بیشتری از طریق موتورهای جستجو به دست می‌آورند. که سییئو یییا همییان‬‫بهینه سازی وب سایت برای وبمسترها یکییی از اعوامییل مهییم و حیییاتی بدسییت آوردن کییاربران جدییید از موتورهییای جسییتجو و بییه‬ ‫خصوص گوگل می‌باشد.‬‫اعمده بازدید کنندگان سایت توسط موتورهای جستجو ههدایت می‌شهوند بن هابراین نمیتهوان نس هبت ب هه آن‌ه ها‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫بیتوجه بود. زمهانی کهه یهک سهایت بهه اصهطل ح آنلیهن میشهود بها گذشهت زمهان خزنهدهها یها روبات‌ههای‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫موتورهای جستجوگر از سایت بازدید کرده و اطلاعات مورد نظر خود را استخراج و در بان هک اطلاع هاتی خ هود‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ثبت می‌کنند.‬‫موتورهای جستجو بر اساس اطلاعات متفاوت و الگوریتمهای خاص خود امتیازی را به هههر یههک از صههفحات‬ ‫‌‬‫سایت نسبت به یک کلمه کلیدی میدهند زمانی که کاربری خدمات، کال یا موضوع خاصی را جستجو میکند با‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫مراجعه به بانک اطلاعاتی خود لیستی از سایت‌های مرتبط را جمع آوری و بهر اسهاس امتیهاز آن‌هها را مرتهب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫کرده و به کاربر نمایش می‌دهد. اکثر کاربران فقط به صفحه اول لیست توجه میکنند معمول پ ً نتیجه در همان‬ ‫‌‬‫صفحه اول یا دوم اسهت و ایهن اهمیهت معرفهی و بهینهه سهازی وب سهایت در موتورههای جسهتجو را نشهان‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫می‌دهد.‬‫به مجمواعه فعالیتهای تخصصی که بر روی وب سهایت صهورت میگیهرد تها وب سهایت در نتایهج جسهتجو در‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬‫رتبههای بالتری قرار گیرد بهینه سازی وب سایت یها بهه اصهطل ح سهئو ‪ SEO‬کهه مخفهف ‪Search Engine‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫‌‬ ‫‪ Optimization‬میگویند. اطلاعات بیشتر درباره سئو و بهینه سازی سایت.‬ ‫‌‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪10 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 11. 11. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫تعرفه معرفی و بهینه سازی وب سایت در موتورهای جستجو‬ ‫سطح 7‬ ‫سطح 5 سطح 6‬ ‫سطح 4‬ ‫سطح 1 سطح 2 سطح 3‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫معرفی به موتورهای جستجو‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫ارائه ابزار وبمسترینگ‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫-‬ ‫بهینه سازی صفحات سایت‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫ثبت در دایرکتوریها‬ ‫‌‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫ثبت در سایتها و وبلگها‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫ثبت در نیازمندیها‬ ‫‌‬ ‫دارد‬ ‫دارد‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫ثبت در فرومها‬ ‫‌‬ ‫دارد‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫ثبت در شبکهها اجتمااعی‬ ‫‌‬ ‫00.053‬ ‫00.013‬ ‫0.352‬ ‫00.511‬ ‫00.55‬ ‫00.51‬ ‫000.66‬ ‫قیمت به تومان‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫00‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫معرفی به موتورهای جستجو:‬‫ارائه نشانی سایت به موتورهای جستجو و ‪FFA‬ها اعلوه بر ثبت اکثر صفحات سایت میتواند زمان ثبت آن را‬ ‫‌‬‫به یک یها دو هفتهه کهاهش دههد. در ایهن سهرویس تلش میشهود تها موتورههای جسهتجوگر کلیهه صهفحات‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫سایت‌های موضوع قرارداد را دحداقل یکبار در ماه و صفحات مهم آن‌ها را دحداقل یک‌بار در هفته بخوانند.‬ ‫‌‬ ‫ارائه ابزار وبمسترینگ:‬ ‫ارائه ابزار و ویجت های مورد نیاز مدیران سایت جهت آمارگیری و مدیریت بهتر روباتها.‬ ‫‌‬ ‫بهینه سازی صفحات:‬‫امتیاز یا رنکینگ هر صفحه نشان دهنده میزان ارتباط محتوای آن با یک کلمه کلیدی مش هخص اس هت. س هازگار‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫ساختن ساختار و محتوای سایت با الگوریتم موتورهای جستجو برای دستیابی به امتیاز بالتر از جمله اهداف‬ ‫‌‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪11 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 12. 12. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬‫این فاز است. متناسب با کلمات انتخابی, کدها و محتوای صهفحات سهایت اصهل ح , دحهذف و اضهافه می‌گهردد.‬‫تغییرات به وجود آمده با هماهنگی کارفرما بوده و در ظاهر گرافیکی و کارکرد سایت هیچ اختللی به وجههود‬‫نمیآید. البته مرادحل بهینه سازی صفحات بسیار فراتر از موارد ذکر شده می‌باش هد و خهود ش هامل چن هدین ف هاز‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫مختلف است که در این بحث نمیگنجد.‬ ‫‌‬ ‫ثبت لینک در دایرکتوریها:‬ ‫‌‬‫اصول پ ً دایرکتوریها سایت‌هایی هستند که مجمواعه‌ای از لینکهای سایت‌های مختلف را با اعناوین گونهاگون و‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫محتویات مختلف را در مجمواعه‌هایی مجزا برای سههولت دسترسهی کهاربران بهه انهواع سهایت‌ها دسهته بنهدی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫می‌کنند. بعد از موتورهای جستجو، لینکستانها و دایرکتوریها هستند که بیشترین تع هداد بازدی هد کنن هده را ب هه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫سایت هدایت میکنند. ثبت نشانی سایت در شاخه موضواعی مناسب بااعث افزایش بازدیههد کنکننههده می‌شههود.‬ ‫‌‬ ‫اطلاعات بیشتر درباره دایرکتوری.‬ ‫ثبت لینک در سایت‌ها و وبل‌گها:‬ ‫‌‬‫یکهی از معیارههای مههم موتورههای جسهتجوی بهزر‌گ میهزان لینکههایی اسهت کهه بهه یهک سهایت از طهرف‬ ‫ه‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫سایت‌های مشابه داده شده باشد که به آن اصطلدحا محبوبیت لینک گفته میشود. بنا بر این با افزای هش لین هک‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫می‌توان رتبه سایت را نیز افزایش داد. اطلاعات بیشتر درباره وبل‌گها.‬ ‫‌‬ ‫ثبت لینک در نیازمندیها:‬ ‫‌‬‫اغلهب سهایت‌های نیازمنهدی محتهوای زیهادی را در خهود گنجاندهانهد بهه همیهن سهبب از امتی هاز زی هادی نی هز در‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫موتورهای جستجو برخوردارند بنابراین ثبت در نیازمندی‌ها سبب نمایش آنه ها در ص هفحات اول و دوم لیس هت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه‬ ‫موتورهای جستجو می‌شود.‬ ‫ثبت لینک در فرومها:‬ ‫‌‬‫تالر گفتگو، فروم )به انگلیسی: ‪ (forum‬یها سهخنگاه بهه برنامه‌ههای مبتنهی بهر وب گفتهه میشهود کهه بهرای‬ ‫ه ه‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ُ گنَ‬‫نگهداری بحثها و نوشتههای کاربرهای یک وبگاه به کار میروند. در تالر گفتگو معمول پ ً افراد سوالت خههود‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫را مطر ح می کنند و سایر کاربران بهه ایهن سهوالت پاسهخ مهی دهنهد. فرومهها بهه واسهطه بحثهها و تبهادل‬ ‫ه‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪12 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 13. 13. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬‫نظرهای انجام شده معمول پ ً کاربران بسیاری دارند که با ثبت لینک سایت در آنها میت هوان از پتانس هیل آنه ها‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬ ‫‌ه‬ ‫‌‬ ‫نیز بهره برد.‬ ‫ثبت لینک در شبکههای اجتمااعی:‬ ‫‌‬‫افزایش دحضور شبکه‌های اجتمااعی در گوشهی‌های موبایهل، رشهد اسهتفاده از دادهههای اینترنهتی و اسهتقبال‬ ‫‌‬‫فزاینده از آگهی‌های تبلیغاتی از سوی کاربران، تمایهل شهرکت‌های تجهاری را بهرای تبلیغهات در ایهن شهبکهها‬ ‫ه ‌‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫توسعه داده است. استفاده از ‪bookmark‬های شبکه‌های اجتمااعی روش دیگری برای بال بردن میزان بازدید‬ ‫از وب سایت است. اطلاعات بیشتر درباره شبکههای اجتمااعی.‬ ‫‌‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪13 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 14. 14. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫تولید و توسعه نرم افزارهای خاص و اتوماسیون‬‫استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری اعلوه بر کهاهش هزینه‌هها و کهاهش زمهان انجهام کهار سهبب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫سهولت در انجام کار میشود، از اینرو بسیاری از صادحبان مشاغل درصدد استفاده از آن برآمدهاند.‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫توسعه نرمافزار برگردان نیاز کاربران یا مشتریان در قهالب یهک محصهول نرمافهزاری اسهت. افهراد و اصهناف‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬‫مختلف نیازهای متفاوتی دارند و منابع و استراتژیهای آنان متفاوت است لذا نیاز به نرم افزارهای سفارشههی‬ ‫‌‬‫دارند. با توجه به خاص بودن برخی از مشاغل و یا اعدم سازگاری محصولت خارجی با نیازه های آنه ها اعمل پ ً‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬‫نتیجه دلخواه دحاصل نمیشود لذا بر آن شدیم تا نرم افزارهای مورد نیاز مشهاغل خهاص را تهی هه ی ها طرادح هی‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫کنیم. اطلاعات بیشتر درباره اتوماسیون )خودکارسازی)‬ ‫توانمندیهای ما در تولید و توسعه نرم افزار:‬ ‫‌‬ ‫تجزيه و تحلیل دقیق بر اساس نیازها.‬ ‫•‬ ‫استفاده از آخرین تکنولوژیها و استانداردهای برنامه نویسي.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫طرادحي و پیاده سازي نرم افزار در محیط ویندوز و شبکه‌های ویندوزی.‬ ‫•‬ ‫طرادحي و پیاده سازي برنامههای مبتني بر وب.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫تست و آموزش نرم افزارهاي طراحي شده.‬ ‫•‬ ‫نرم افزارها به دو صورت محصول آماده و محصول سفارشی به مشتریان ارائه می‌شوند.‬ ‫•‬ ‫خصوصيات کلی سيستمهای نرم افزاری ما:‬ ‫‌‬ ‫طرادحی رابط کاربری ‪.User Friendly‬‬ ‫•‬ ‫شناخت نیازها و تولید نرمافزار بر اساس نیازهاي کارفرما.‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫•‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪14 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 15. 15. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫مشاوره و ارائه راه کارهای مناسب.‬ ‫•‬ ‫بومي‌سازي.‬ ‫•‬ ‫يکپارچهسازي با ایجاد بانک اطلاعاتي آنلین.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫بروز رساني، گارانتي و پشتیباني.‬ ‫•‬ ‫تحقيق و توسعه نرمافزارها.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫بهره گیري از تجارب چندین ساله در صنعت ‪.IT‬‬ ‫•‬ ‫بال بودن راندمان نرم افزار تولید شده.‬ ‫•‬ ‫استفاده از جدیدترین تکنولوژيهاي موجود.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫بهينه سازی اعملکرد سیستم.‬ ‫•‬ ‫ارتقاء سیستمهاي نرم افزاري.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫نگهداري سیستم‌هاي کاربردي در وضعیت بهینه.‬ ‫•‬ ‫نوآوري و خلقیت در زمینه فنآوري اطلاعات و نرمافزار بر پایه ایدههاي نو.‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫ارائه متدهایي مناسب در زمینه فنآوري اطلاعات و نرمافزار.‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫تعرفه تولید و توسعه نرم افزارهای خاص و اتوماسیون‬ ‫قیمت تومان‬ ‫تعداد/کیفیت‬ ‫از 000.01‬ ‫هر 1 نفر سااعت‬ ‫برنامه نویسی و توسعه نرم افزار‬ ‫کار‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪15 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 16. 16. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫طرادحی و انتشار محصولت چند رسانهای تبلیغاتی و کاربری‬ ‫‌‬‫استفاده از رسانههای مختلف، مانند صدا، اعکس، ویدئو، انیمیشن، متن و... در کنار یکدیگر جه هت انتق هال به هتر‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫پیام را چندرسانه‌ای گویند. اطلاعات بیشتر درباره محصولت چندرسانهای.‬ ‫‌‬‫استفاده از ‪ CD‬و ‪DVD‬های تبلیغاتی امروزه بسیار مورد توجه مدیران قهرار گرفتهه اسهت. نسهبت هزینهه ب هه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫اطلاعات مبادله شده در این روش بسیار کمتر از تبلیغات چاپی و سنتی است از طرفی هم ن هتیجه ک هار بس هیار‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫زیباتر و جذاب‌تر خواهد بود. در روش چند رسانهای تصاویر، فیلم یا انیمیشن به کمک متون تبلیغاتی می‌آیند تا‬ ‫‌‬ ‫تأثیر گذاری آنها را چند برابر کنند.‬ ‫‌‬‫برای انتقال اطلاعات تجاری، تبليغاتی، فرهنگی و موارد مشابه از ابزارهای مختلف هی به هره ب هرداری میش هود.‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫من‌جمله میتوان به بروشورها، تيزرها، مقالت و يا آلبومهای تصاوير اشاره کرد. بهها اسههتفاده از برنامه‌هههای‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫مالتی مديا میتوان کليه ابزارهای ياد شده را با امکانات منحصر به فهرد ‪ IT‬در ههم آميخهت و پروسهه انتقهال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫اطلاعات را به بهترين وجه انجام داد.‬‫پروژه‌های مالتی مدیا میتواند در قالب‌های مختلفی مانند: سی دیه های آموزش هی، س هی دیه های تبلیغ هاتی،‬ ‫ه‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه‬ ‫‌‬‫کارت سی دیهای تجاری، نرم افزارهای آموزشی، آرشیوهای الکترونیک، گالری های دیجیتال، کتابخانههههای‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مجازی و ... تهیه گردد.‬ ‫مزایای استفاده از سی دیهای مالتی مدیای تبلیغاتی و کاربردی:‬ ‫‌‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪16 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 17. 17. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫با توجه به چند رسانهای بودن بهترین تأثیر را دارد.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫از هر كتابچه، بروشور و یا کاتالوگ چاپي جذاب‌تر بوده و به اعلوه هزينه كمی را در پي دارد.‬ ‫•‬ ‫فقط یکبار طراحی و تولید شده و با هزینۀ کمی قابل تغییر است.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫سهولت در تکثیر یکی دیگر از ویژگی‌های سی دی مولتی مدیا می‌باشد.‬ ‫•‬‫بسياري از مطالب مهمي كه باید شفاهي و به صورت حضییوري بییه مخییاطبین توضیییح داده شییود از طریییق سییي دي بییه‬ ‫•‬ ‫همراه ضمیمههای لزم یكجا و كامل به تک تک مخاطبین ارائه می‌شود.‬ ‫‌‬‫اعمر سي دیهای چند رسانهای بسيار بالتر از محصیولت كاغیذي اسیت و بیر خلف كتیاب، انتشیار مجیدد آن در طیي‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫مدت كوتاهي امكان پذیر است.‬ ‫سرانه استفاده مردم از محصولت سمعي و بصري بسیار بالتر از محصولت نشریهای است.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫داراي فهرستي پویا و سریع است و در کمترین زمان كاربر را با هدف مورد نظر می‌رساند.‬ ‫‌‬ ‫•‬‫با توجه به هزینههای بسیار بالی کاتالوگ‌های سنتی هزینه‌های طراحی، ساخت و تکثیر سی دی کاتالوگ بسیار منطقی‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫و مناسب با هر بودجه‌ای می‌باشد.‬ ‫تعرفه طراحی و انتشار تبلیغات چند رسانهای‬ ‫‌‬ ‫قیمت تومان‬ ‫نوع / کیفیت‬ ‫از 000.09‬ ‫-‬ ‫اسلید شو )‪(Power Point‬‬ ‫از 000.031‬ ‫-‬ ‫صفحات سایت )‪(HTML‬‬ ‫از 000.042‬ ‫-‬ ‫مالتی مدیا )‪(Exe‬‬ ‫از 000.042‬ ‫-‬ ‫انیمیشن و فلش )‪(Flash‬‬ ‫از 000.063‬ ‫-‬ ‫فیلم تبلیغاتی )‪(Video‬‬ ‫از 000.024‬ ‫-‬ ‫ترکیبی )‪(Power Point, Html, Exe, Flash, Video‬‬‫قیمت روز + 04 تومان‬ ‫هر نسخه‬ ‫چاپ دیجیتال و کپی ‪ + CD, DVD, Mini CD+ UV‬ضدخش‬ ‫از 06 تومان‬ ‫هر اعدد‬ ‫جعبه و قاب‬ ‫انواع مختلف مولتی مدیا:‬ ‫اسلید شو: به صورت مجمواعه‌ای از اسلیدهای نمایشی طرادحی میشود.‬ ‫‌‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪17 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 18. 18. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬‫صفحات سایت: از صفحات سایت‌های استاتیک استفاده می‌شود که می‌تواند یک کپههی از‬ ‫سایت رسمی تبلیغ کننده باشد.‬‫مولتی مدیا: نرم افزاری متشکل از صوت، فیلم، تصویر و متن که متداول‌ترین روش تولید‬ ‫سی دی تبلیغاتی است.‬‫انیمیشن و فلش: به صورت انیمیشن و یا طر ح‌های سه بعدی و همراه با افکتهای تصویری ساخته می‌شود.‬ ‫‌‬ ‫فیلم تبلیغاتی: با استفاده از فیلمهای مستند و فیلمبرداری شده یا سه بعدی و میکس شده تولید میشوند.‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫روشهای بازاریابی و تبلیغات آنلین و اینترنتی‬ ‫‌‬‫تبلیغات و بازاریابی اهمیت بسیاری در افزایش فروش و موفقیت دارند از اینسو بسیاری از تولید کنندگان کال‬ ‫‌‬‫و اعرضه کنندگان خدمات درصدی از سود خود را برای تبلیغات صرف می‌کنند امها در ایهن می هان انتخ هاب روش‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫تبلیغاتی مناسب که با صرف پایینترین هزینه، بهترین نتیجه را بدهد اهمیت بسیاری دارد.‬ ‫‌‬‫روشهای تبلیغاتی در تجارت الکترونیک که اعمدتا مبتنهی بهر تبلیغهات اینترنهتی اسهت بها تهوجه بهه اسهتفاده از‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬‫تکنولوژیهای روز دنیا هزینه بسیار پایینتری را متوجه تبلیغ دهندگان می‌کند از طرفی هم با گسترش جامعه‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫مجازی و کاربران اینترنت بازار هدف بسیار بزرگی را شامل میشود که میتواند موفقیت تبلیغات را رقم بزند.‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫اطلاعات بیشتر درباره بازاریابی و تبلیغات اینترنتی.‬ ‫فهرست خدمات تبلیغات آنلین و اینترنتی:‬ ‫تبلیغات در وبلگ‌ها.‬ ‫•‬ ‫تبلیغات در نیازمندی‌های اینترنتی.‬ ‫•‬ ‫ایمیل تبلیغاتی.‬ ‫•‬ ‫تبلیغات در شبکه های اجتمااعی.‬ ‫•‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪18 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 19. 19. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫تبلیغات در فروم‌ها.‬ ‫•‬ ‫تعرفه روش‌های بازاریابی و تبلیغات آنلین و اینترنتی‬ ‫قیمت تومان‬ ‫کیفیت / تعداد‬ ‫اعنوان‬ ‫000.94‬ ‫56 وبل‌گ‬ ‫تبلیغات در وبلگ‌ها‬ ‫000.831‬ ‫381 نیازمندی‬ ‫تبلیغات در نیازمندی‌های اینترنتی‬ ‫000.56‬ ‫000.31 ایمیل آدرس‬ ‫ایمیل تبلیغاتی‬ ‫000.04‬ ‫061 شبکه‬ ‫تبلیغات در شبکه های اجتمااعی‬ ‫000.75‬ ‫57 فروم‬ ‫تبلیغات در فروم‌ها‬ ‫تبلیغات در وبل‌گها:‬ ‫‌‬‫وب نوشت، تارنوشت، تارنگار، وبل‌گ یا بل‌گ نواعی صفحات اینترنتی است با محتوای شخصهی کهه مطهالب آن‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫بر مبنای زمانی که ثبت شده گروهبندی و به ترتیب از تهازهترین رخهداد بهه قهدیم ارائه میگهردد. نویسهنده وب‬ ‫ه‬ ‫‌ ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه ‌‬ ‫‌‬‫نویس یا تار نویس نامیده میشود و ممکن است بیش از یک نفر باشد. سرویسهای وبل‌گ به دلی هل س ههولت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫در راه اندازی و اغلب اعدم نیاز به هزینه، بسیار مورد توجه کاربران اینترنتی قرار گرفتهاند. وبل‌گها به نسههبت‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫ااعتبار سرویس دهنده و محتوای خود مورد توجه موتورهای جستجو نیز هستند و این ویژگههی سههبب میش هود‬ ‫‌ ه‬‫بتوان به اعنوان یک رسانه تبلیغاتی از آن بهره گرفت. تبلیغات در این وبل‌گها همراه بها متهن، تصهویر و لینهک‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫‌‬ ‫ثبت می‌شوند. اطلاعات بیشتر درباره وبل‌گها.‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات در نیازمندی‌های اینترنتی:‬‫امروزه در بسیاری از موارد مصرف کنندگان برای کاهش در مص هرف زم هان و هزین هه، قیمته ها و کیفیته های‬ ‫‌ ه‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫رقابتی را در اینترنت جستجو می‌کنند. برای استفاده از پتانسیل این بهازار بایهد تبلیغهات خهود را در اینهترنت نیهز‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫انتشار دهید. تبلیغات در نیازمندی‌ها نسبت به میزان پاسخگویی و هزینه صرف شده در مقایسه با روشهههای‬ ‫‌‬‫مشابه نتیجهای چند برابر دارد. سایت‌های نیازمندی محلی مناسهب بهرای درج تبلیهغ کهال و خ هدمات ش هرکتها،‬ ‫‌‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه ه‬ ‫‌‬ ‫مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی و مشاغل است.‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪19 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 20. 20. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬‫روزانه هزاران نفر بازدیدکننده از این سایت‌ها بازدید میکنند. با توجه بهه گسهترش اسهتفاده از نیازمنهدی‌های‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬‫اینترنتی، اغلب این سهایت‌ها محتهوای زیهادی را در خهود گنجاندهانهد بهه همیهن سهبب از امتیهاز زیهادی نیهز در‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫موتورهای جستجو برخوردارند بنهابراین تبلیغهات در نیازمنهدیها سهبب نمهایش آن‌هها در صهفحات اول و دوم‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ‌‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫لیست موتورهای جستجو میشود. لیستی از نیازمندی‌های اینترنتی فارس هی زب هان معت هبر را جم هع آوری ش هده‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬‫است که تبلیغات، طر ح، پیشنهاد، فعالیت، خدمات، محصولت، اخبار، اطلاعیهها و غیره را در این سایت‌ها ثبت‬ ‫‌‬ ‫خواهد شد.‬ ‫تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک:‬‫نامه همهواره یکهی از ابزارههای بازاریهابی و تبلیغهات بهوده اسهت. بها افزایهش روزافهزون اسهتفاده از پسهت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫الکترونیک این ابزار به شهیوه اثربخشهی بهرای تبلیغهات اینترنهتی تبهدیل شهده اسهت. تبلیغهات از طریهق پسهت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬‫الکترونیک ابزاری مقرون به صرفه است که از نرخ پاسخگویی بالیی نیز برخوردار اسهت. همچنیهن ایهن ابهزار‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫موجب وفاداری مشتریان و نیز موجب تقویت نام تجاری می‌شود ضمن اینکه در جذب و نگهداری مشتریان نیز‬ ‫ابزار بسیار کارآمدی است.‬‫از آنجایی که به رادحتی می‌توان نامههای الکترونیک تجاری را ایجهاد و از طریهق اینهترنت ارس هال نمهود، ابهراز‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬‫ارزان و نیز اثر بخشی برای تبلیغات به شمار میآید. تحلیل اعملکرد این نوع تبلیغات نیز به رادحتی قابههل انجههام‬ ‫‌‬ ‫است.‬ ‫تبلیغات در شبکه‌های اجتمااعی:‬‫افزایش دحضور شبکه‌های اجتمااعی در گوشهی‌های موبایهل، رشهد اسهتفاده از دادهههای اینترنهتی و اسهتقبال‬ ‫‌‬‫فزاینده از آگهی‌های تبلیغاتی از سوی کاربران، تمایهل شهرکت‌های تجهاری را بهرای تبلیغهات در ایهن شهبکهها‬ ‫ه ‌‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫توسعه داده است. اطلاعات بیشتر درباره شبکههای اجتمااعی.‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات در فرومها:‬ ‫‌‬‫تالر گفتگو، فروم )به انگلیسی: ‪ (forum‬یها سهخنگاه بهه برنامه‌ههای مبتنهی بهر وب گفتهه میشهود کهه بهرای‬ ‫ه ه‬ ‫‌ ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ُ گنَ‬‫نگهداری بحثها و نوشتههای کاربرهای یک وبگاه به کار میروند. در تالر گفتگو معمول پ ً افراد سوالت خههود‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫را مطر ح می کنند و سایر کاربران به این سوالت پاسخ می دهند.فرومها به واسطه بحث‌ها و تبادل نظرهای‬ ‫‌‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪20 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 21. 21. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬‫انجام شده معمول پ ً کهاربران بسهیاری دارنهد کهه بها ثبهت تبلیغهات در آن‌هها می‌تهوان از‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫پتانسیل آنها نیز بهره برد.‬ ‫‌‬ ‫روشهای تبلیغات مستقیم و هدفمند‬ ‫‌‬‫انتخاب روش تبلیغهاتی مناسهب کهه بها صهرف پهایین‌ترین هزینهه، بههترین نهتیجه را بدههد بسهیار اهمیهت دارد.‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫روشهای تبلیغاتی در تجارت الکترونیک با توجه به استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا هزینه بسههیار پههایینتری‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫را متوجه تبلیغ دهندگان می‌کند.‬‫بازاريابی هدفمند از رويكردهاي دنيهای بازاريهابی امهروز می‌باشهد. در بازاريهابی هدفمنهد قسهمت خاصهی از‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫مصرف كننده به اعنوان مصرف كننده مورد نظر و نيازهای آنها به ط هور كام هل و دقي هق م هورد بررس هی ق هرار‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬‫می‌گیرد. سپس با استفاده از ابزارهای بازاريابی برای اين مصرف كنندگان و ج هذب آنه ها اق هدامات بازاري هابی‬ ‫ه‬ ‫‌ ه ه‬ ‫ه‬ ‫صورت می‌گیرد.‬‫در تبلیغات مستقیم، تبلیغ دهنده مستقیما با بازار هدف خود در ارتبهاط خواههد بهود. مهمتریهن اعامهل در ایهن‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫روش داشتن اطلاعات کامل و بروز از بازار هدف است. اطلاعات بیشتر درباره انواع تبلیغات مستقیم.‬ ‫فهرست خدمات تبلیغات مستقیم و هدفمند:‬ ‫فکس تبلیغاتی.‬ ‫•‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪21 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬
 22. 22. ‫الدحد, 32/90/2102‬ ‫دفتر تجارت الکترونیک ولقان‬ ‫‪’V‬‬ ‫تبلیغات پستی.‬ ‫•‬ ‫پیامک تبلیغاتی.‬ ‫•‬ ‫تبلیغات تلفنی.‬ ‫•‬ ‫تعرفه روش‌های تبلیغات مستقیم و هدفمند‬ ‫قیمت تومان‬ ‫کیفیت / تعداد‬ ‫اعنوان‬ ‫هزینه تماس + 5 تومان‬ ‫هر صفحه به هر شماره‬ ‫فکس تبلیغاتی‬ ‫هزینه ارسال + 5 تومان‬ ‫هر آدرس پستی‬ ‫تبلیغات پستی‬ ‫هزینه ارسال + 2 تومان‬ ‫هر شماره تلفن همراه‬ ‫پیامک تبلیغاتی‬ ‫هزینه تماس + 5 تومان‬ ‫هر شماره تلفن ثابت‬ ‫تبلیغات تلفنی‬ ‫* هزینه تماس و ارسال براساس نرخ روز مخابرات و پست مشخص می شوند.‬ ‫فکس تبلیغاتی:‬‫دورنگار، فکس یا فاکس ابزاری است که با آن از نوشتهها یا تصاویر روی کاغذ، داده‌های الکههترونیکی گرفتههه‬ ‫‌‬‫می‌شود و داده‌ها معمهول پ ً از طریهق خهط تلفهن از یهک نقطهه بهه نقطهه دیگهر فرسهتادن میشهوند. یکهی از‬ ‫‌‬‫روشهای تبلیغات مستقیم فرستادن فکس تبلیغاتی به شماره‌های فکس بازار هدف است. اعدم نیاز به مواد‬ ‫‌‬ ‫اولیه و استفاده از تلفن سبب شده تا به یکی از ارزانترین روشهای تبلیغات هدفمند تبدیل شود.‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تبلیغات پستی )پست مستقیم(‬‫یک اسلحه واقعا کارا جهت هدف گرفتن بخش خاصی از بهازار ههدف اسهت. روشهی بهرای فرسهتادن ک هارت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬‫پستال، کاتالو‌گ، بروشور، خبرنامه و یا یک نامه ساده به همراه قرار دادن هدایایی درون پاکت است همچنین‬‫وسیله‌ای مناسب برای اطلع رسانی در زمینههایی مانند: فروشههای فوقالعهاده، تخفیهف فصهلی، ی هادآوری‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌ ه‬ ‫‌ ه‬ ‫‌‬‫اینکه شرکت مشتریان قبلی خود را از یاد نبرده و شیوهای مناسهب جههت اطلع رسهانی بهی واسهطه و جهذب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مشتریان جدید و دحفظ مشتریان کنونی است.‬‫در صورتي كه مشتريان خاصي براي كال و يا خدمات در نظر باشند، پست مستقيم میتواند پيام و تبليغات كال‬ ‫‌‬‫يا خدمات را به مشتريان مورد نظر ارسال كند.‌ پاسخ و واكنش مشتريان ااعم از نظر يا درخواسههت را دريههافت‬‫‪TELFAX: (351) 6291860/62 SMS: 09198086146 Email: VOLGHAN@Gmail.Com‬‬‫‪22 | V O L G H A N E - C o m m e r c e O f f i c e . w w w . V O L G H A N . N e t‬‬

×