‫ش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ‬
                           ‫ﻫﺘ‬   ‫وب‬   ‫ﻣ‬   ...
‫ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ:  ‬


         ‫• ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ: اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ‬


  ...
‫واژه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ:  ‬


‫• ‪ :Search‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻮارد‬

  ...
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ:  ‬


‫• ‪ :Textbox‬ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ اﻋﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬

‫ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف در...
‫ﺧﻄﺎ ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ :List Box‬ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬


‫• ‪ Browser‬ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ‪ :File Upload‬ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ...
‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻧﺤﻮه ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ‪ :Photoshop‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي‬

               ...
‫ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ‪:FCKEditor‬‬
  ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن در ﻣﺤﻴﻂ آﻓﻴﺲ اﺳﺖ اﻣﺎ...
‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺎص:‬


‫1. ﻧﺎم ﺑﺨﺶ: ﻧﺎم ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺛﺒﺖ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ‬

       ...
‫6. آرم ﺳﺎﻳﺖ: در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ از دو ﻧﻮع آرم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻜﺲ‬

‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )درﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ( و...
‫ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ "راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻔﺎرش" ﻳﺎ ﺑﺨﺶ‬

      ‫"ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ" راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Learn Hotel Cms

711 views
646 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Learn Hotel Cms

 1. 1. ‫ش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ‬ ‫ﻫﺘ‬ ‫وب‬ ‫ﻣ‬ ‫ا‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ورود ﻪ ﺑﺨﺶ ﺪﻳﺮﻳﺖ:‬ ‫ﻣﺪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻞ زﻳﺮ ﻫﺪ ﺑﻮد:‬ ‫ﺧﻮاﻫ‬ ‫ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺷ‬ ‫آدرس ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳ‬ ‫ﺑ‬ ‫‪http‬‬ ‫ ‪YOURSITE.COM/cms.aspx‬‬ ‫‪p://www.Y‬‬ ‫ﺪ.‬ ‫‪ ، YO‬ﻧﺎم ﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‬ ‫داﻣ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ: ﻪ ﺟﺎي ‪OURSITE.COM‬‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻪ ﺷﻮد م اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي ز ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺶ ﻫﺎ ﺘﺮك‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘ‬ ‫از‬ ‫ﻻزم‬ ‫ﭘﻴﺶ ز آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻌﺮﻓﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﻌ‬ ‫از‬ ‫اﺳﺖ ﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ.‬ ‫آﺷ‬ ‫‪1  Hotel Content M‬‬ ‫‪Management‬‬ ‫‪t System| VO‬‬ ‫‪OLGHAN Hos‬‬ ‫يت سايت ھتل | ‪d V’ Design‬‬ ‫‪sseyni @ Red‬‬ ‫ سيستم مديري‬ ‫ ‬
 2. 2. ‫ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ:  ‬ ‫• ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ: اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ‬ ‫ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:  ‬ ‫• وﻳﺮاﻳﺶ: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎ ﻋﻨﺼﺮ از ﭘﻴﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ روي ﻟﻴﻨﻚ وﻳﺮاﻳﺶ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در رﻛﻮرد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.  ‬ ‫• ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ: اﻳﻦ ﻟﻴﻨﻚ رﻛﻮرد را ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﻚ رﻛﻮرد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.  ‬ ‫ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ:  ‬ ‫• ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻛﻮرد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﻳﺪ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫• ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺮده اﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻋﻨﺎﺻﺮ آن‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫• ﺣﺬف ﻣﻮرد: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﻚ رﻛﻮرد را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ: در‬ ‫ﺻﻮرت ﺣﺬف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  ‬ ‫• ﻟﻐﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات: زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ رﻛﻮرد را وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺮده اﻳﺪ و ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﻮد از‬ ‫ﻛﻠﻴﺪ ﻟﻐﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺗﻮﺟﻪ: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻠﻴﺪ " ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات " را‬ ‫ﻓﺸﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  ‬ ‫ سيستم مديريت سايت ھتل | ‪2  Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 3. 3. ‫واژه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ:  ‬ ‫• ‪ :Search‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻮارد‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺰارش ﮔﺮﻓﺖ.  ‬ ‫• ‪ :Grid‬ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﻟﻴﻨﻚ‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ و ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ.  ‬ ‫• ‪ :Record‬ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ‪ Grid‬و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﻟﻴﻨﻜﻬﺎي وﻳﺮاﻳﺶ‬ ‫ﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ، وﻳﺮاﻳﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف ﻳﻚ ﻣﻮرد را ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻬﺎر ﻛﻠﻴﺪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺣﺬف ﻣﻮرد و ﻟﻐﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت در اﻧﺘﻬﺎي‬ ‫رﻛﻮردﻫﺎ وﺟﻮد دارد.  ‬ ‫• ‪ :FCKEditor‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  ‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ:  ‬ ‫• ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره * : اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﻛﺮدن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﺮم اﺟﺒﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ‬ ‫ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي " ﭘﺮﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ... اﺟﺒﺎري اﺳﺖ" ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.  ‬ ‫ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺳﻴﺴﺘﻢ:‬ ‫• ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ، ﻋﻼﻣﺖ * را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮ‬ ‫ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺒﺎرﻳﺴﺖ و ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ‬ ‫• ﺧﻄﺎي "ﻣﻘﺪار وارد ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ .... ﺗﻜﺮاري اﺳﺖ" : اﻳﻦ ﺧﻄﺎ زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻزم اﺳﺖ ‪ Unique‬ﻳﺎ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﻳﺎ ﻧﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮاري‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺎي ﻓﻮق رخ داد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬ ‫ سيستم مديريت سايت ھتل | ‪3  Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 4. 4. ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ:  ‬ ‫• ‪ :Textbox‬ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻳﺎ اﻋﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎراﻳﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد وﻟﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 552 ﻛﺎراﻛﺘﺮ‬ ‫ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ دارد.  ‬ ‫ ‬ ‫ﺧﻄﺎ ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ :Textbox‬ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫• ‪ :List box‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ‪ Textbox‬ﻛﻪ در ﮔﻮﺷﻪ آن ﻳﻚ ﻓﻠﺶ ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد  و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد ﺑﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻻزم ﻗﺒﻼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮروي ‪ List Box‬ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ،‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه اي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺮﻛﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫ ﻗﺒﻞ از ﻛﻠﻴﻚ‬ ‫ ﺑﻌﺪ از ﻛﻠﻴﻚ‬ ‫ سيستم مديريت سايت ھتل | ‪4  Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 5. 5. ‫ﺧﻄﺎ ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ :List Box‬ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫• ‪ Browser‬ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ‪ :File Upload‬ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮور )ﻫﺎﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖ در آﻧﺠﺎ‬ ‫ﻗﺮار دارد( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  ‬ ‫ ‪File Upload‬‬ ‫ )‪(Browser‬‬ ‫ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ :File Upload‬ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻮارد زﻳﺮ:‬ ‫1. ﺧﻄﺎي ‪ :Application‬ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﻴﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺧﻄﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻲ" ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺮور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺳﺮور ﻳﺎ ﻃﺮاح ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﻮد.  ‬ ‫2. ﺧﻄﺎي "ﻓﻠﺪر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻓﻠﺪر ﺑﺎرﮔﺰاري وﺟﻮد ﻧﺪارد": اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺺ‬ ‫ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ و ﻓﻠﺪرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﻮد.  ‬ ‫3. ﺧﻄﺎي "اﻧﺪازه ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺰرگ اﺳﺖ": اﻧﺪازه ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارد ﻛﻪ در ﻣﻮارد‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺮ ﺷﺪن ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻳﻞ ‪ Zip‬ارﺳﺎل‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰار ‪ Photoshop‬ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻜﺲ ﺑﻬﺮه‬ ‫ سيستم مديريت سايت ھتل | ‪5  Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 6. 6. ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﻧﺤﻮه ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ‪ :Photoshop‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي‬ ‫‪ Ctrl + Alt + Shift + S‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.  ‬ ‫4. ﺧﻄﺎي "اﻣﻜﺎن ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ )ﻓﺮﻣﺖ( وﺟﻮد ﻧﺪارد": اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻫﻜﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ارﺳﺎل‬ ‫ﺗﺼﺎوﻳﺮ ‪ JPG‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ‬ ‫5. ﻓﺎﻳﻞ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد: ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ رﺧﺪاد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ‬ ‫اﺳﺖ، ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ ﺑﻴﺶ از 8 ﻳﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ 01 ﻛﺎراﻛﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.  ‬ ‫• ‪ :Text Area‬ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ‪ Textbox‬را دارد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻌﺪاد ﻛﺎراﻛﺘﺮ  ‬ ‫ﺧﻄﺎ ﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ :List Box‬ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ...‬ ‫1. ﺧﻄﺎي ‪ :Potential  Codes‬اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻛﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك از ﻟﺤﺎظ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺼﺪ ﻫﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎك اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.  ‬ ‫ سيستم مديريت سايت ھتل | ‪6  Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 7. 7. ‫ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ‪:FCKEditor‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن در ﻣﺤﻴﻂ آﻓﻴﺲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و آن ﻫﻢ ﻧﺤﻮه ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:‬ ‫1. اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﺪ ‪ Ctrl + Right Shift‬را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.  ‬ ‫2. ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ. )اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ (  ‬ ‫3. در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Font‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Tahoma‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ) اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ (  ‬ ‫4. در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Size‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Small‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ) ﺳﻠﻴﻘﻪ اي(  ‬ ‫5. در ﻗﺴﻤﺖ ‪ Paragraph‬ﭼﻴﺪﻣﺎن ‪ Justify‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻳﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺘﻨﻲ در وﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ‪ Justify‬ﻧﺒﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪا ﻛﻞ ﻣﺘﻦ را ‪ Justify‬ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ. ) اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺎرﺳﻲ (  ‬ ‫ﺑﺮاي ﻛﭙﻲ و ‪ Past‬ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﺘﻦ از ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ:‬ ‫1. ﺑﺮاي ‪ Past‬ﻛﺮدن از ﮔﺰﻳﻨﻪ ‪ Past as Plain Text‬اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.  ‬ ‫2. ﻣﺮاﺣﻞ 3 و 4 و 5 را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.  ‬ ‫ ‬ ‫ سيستم مديريت سايت ھتل | ‪7  Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 8. 8. ‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺧﺎص:‬ ‫1. ﻧﺎم ﺑﺨﺶ: ﻧﺎم ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺛﺒﺖ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و در ﻛﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد.  ‬ ‫2. زﺑﺎن ﻣﺘﻦ: ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻠﺐ و ﻋﻨﺼﺮ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺪه در ﻛﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺖ )از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد، از اﻳﻦ ‪ List  Box‬اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ. ﻧﻜﺘﻪ: ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺗﺮﺟﻤﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ‬ ‫داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﻣﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ زﺑﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  ‬ ‫3. ﺗﺮﺗﻴﺐ: ﻋﺪدي را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در آن ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ. ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻋﺪد ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ آن داده ﺷﻮد در ﻣﻜﺎن‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮردي ﺑﺎ ﻋﺪد ﻳﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻮردي ﺑﺎ ﻋﺪد دو ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  ‬ ‫4. آدرس ﺳﺎﻳﺖ: ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻟﻴﻨﻜﻲ در ﺑﺨﺶ ﻟﻴﻨﻜﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از آدرس ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:  ‪http://www.volghan.ir‬‬ ‫ﻳﺎ  ‪ http://volghan.blogfa.com‬در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ‬ ‫5. ﻛﺪﻫﺎي وﻳﮋه: ﻛﺪ ﻫﺎي وﻳﮋه ﻳﻜﺴﺮي ﻛﺪ ‪ HTML‬ﻳﺎ ‪ Java  Script‬ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن در‬ ‫اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻛﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺬر و ﻏﻴﺮه‬ ‫اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺪﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺪﻫﺎي ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮا، ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﻘﻮﻳﻢ‬ ‫ﻣﺤﻠﻲ و ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻧﻜﺘﻪ: ﻗﺮاردادن ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻛﺪﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك و‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻟﻮد ﺷﺪن ﺳﺎﻳﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻛﺪ ﻧﺪارﻳﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدن آن ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  ‬ ‫ سيستم مديريت سايت ھتل | ‪8  Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 9. 9. ‫6. آرم ﺳﺎﻳﺖ: در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ از دو ﻧﻮع آرم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻜﺲ‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )درﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ( و دﻳﮕﺮي ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از آن ﺑﻪ وﺻﻮرت اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ و ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﻳﺾ آرم دوم: اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳﻔﺎرش دﻫﻴﺪ ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آﻣﺎده‬ ‫دارﻳﺪ )ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖ و راﻳﮕﺎن اﺳﺖ( اﺑﺘﺪا در ﻗﺴﻤﺖ ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻞ، ﻓﺎﻳﻞ‬ ‫ﻓﻠﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و ﻛﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮاردادن ﻓﻠﺶ در ﺳﺎﻳﺖ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺜﺎل زﻳﺮ، ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻛﺪ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﻣﺜﺎل زﻳﺮ(‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ ارﺳﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ. )ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﻓﺎﻳﻞ ارﺳﺎﻟﻲ در ‪Grid‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ(  ‬ ‫ ‬ ‫ "000045355444‐8‪<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E‐AE6D‐11cf‐96B‬‬ ‫ "0,0,0,4=‪          codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version‬‬ ‫ >"‪          ID=Hotel_Welcome_Logo WIDTH=590 HEIGHT=200 align="center‬‬ ‫ >"‪          <PARAM NAME=movie VALUE="images/20090211171501.hotel_logo.swf‬‬ ‫ >‪          <PARAM NAME=quality VALUE=High‬‬ ‫ ‪          <EMBED src="images/20090211171501.hotel_logo.swf" quality=High‬‬ ‫ "‪           WIDTH=590 HEIGHT=200 TYPE="application/x‐shockwave‐flash‬‬ ‫ "‪PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash‬‬ ‫ >"‪name="Hotel_Welcome_Logo‬‬ ‫ >‪          </EMBED‬‬ ‫>‪  </OBJECT‬‬ ‫7. ﻟﻴﻨﻚ ﭘﺮداﺧﺖ: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﻳﻦ داﺧﻠﻲ )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺴﺘﻲ ﻳﺎ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﺷﺘﺎب( و ﺧﺎرﺟﻲ )‪ Credit Card‬ﻫﺎ و ‪ PayPal‬و ..( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ، اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﻟﻴﻨﻚ ﭘﺮداﺧﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار‬ ‫دادن ﻟﻴﻨﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻴﻨﻚ ﭘﺮداﺧﺖ آن، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ‬ ‫ سيستم مديريت سايت ھتل | ‪9  Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬
 10. 10. ‫ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ "راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻔﺎرش" ﻳﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫"ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ" راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض از ﻣﺴﻴﺮ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:  ‬ ‫ 21=‪Farsi:  fa_articles.aspx?partid‬‬ ‫ 21=‪English:  en_articles.aspx?partid‬‬ ‫8. ﻓﻌﺎل: در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﺠﺎد آرﺷﻴﻮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫وﺑﺴﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﻤﭽﻮن آرم، ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﻘﻂ‬ ‫آﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده دارﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ روي ‪ Checkbox‬ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺗﻴﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺗﻴﻚ داﺧﻞ ﻣﺮﺑﻊ )‪ (Checkbox‬را ﺑﺮدارﻳﺪ.  ‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ’‪ RED V‬و دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ وﻟﻘﺎن ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و‬ ‫ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس: 01240617190 – 35983261530‬ ‫ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:  ‪info@volghan.ir‬‬ ‫وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ: ‪  http://www.volghan.ir‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﻳﻦ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺤﺼﻮل:  ‪  http://www.volghan.ir/hotel/default.aspx‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﻳﻦ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:  ‪  http://www.volghan.ir/hotel/cms.aspx‬‬ ‫ سيستم مديريت سايت ھتل | ‪10  Hotel Content Management System| VOLGHAN Hosseyni @ Red V’ Design‬‬ ‫ ‬

×